Publicité

Ontplooiing van zelfsturende teams

Eigenaar coaching en training Monkiemind à ZF Wind Power
23 Nov 2015
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Publicité
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Publicité
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Prochain SlideShare
Fs  principes van zelfsturing & team - kernpresentatieFs principes van zelfsturing & team - kernpresentatie
Chargement dans ... 3
1 sur 13
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Ontplooiing van zelfsturende teams

 1. Ontplooien van zelfsturende teams een introductie in zelfsturende teams joeri el hazimi
 2. «Organization» Zelfsturende teams 1 Inleiding Aanleiding Deze samenvatting is gemaakt om een gezamenlijke taal te vinden, een duidelijker beeld te scheppen van de inhoud van zelfsturende teams (ZST`s) en welke sleutelelementen er nodig zijn om succesvolle ZST`s in de steigers te zetten. Conlibrio heeft in het verleden genoeg ervaring opgedaan betreffende ZST`s, maar steeds vertrekkende vanuit een gezamenlijke visie van de organisatie op deze manier van werken en steeds vanuit een kritische houding naar de doelstellingen van een organisatie om te werken met ZST`s. Zoals blijkt uit de samenvatting die gebaseerd is op een werk van Bekaert - Stanwick is het opzetten van ZST`s geen off-line gebeuren binnen een organisatie waar de cultuur van teamwork gestoeld is op de meer klassieke en hiërarchische vorm van samenwerken. Er is weinig tot geen onderzoek omtrent ZST`s binnen organisaties waarbij het groter geheel op deze meer klassieke manier werkt en een aantal (of één) individuele teams het ZST-concept in praktijk brengt. Het ZST-concept is gedreven vanuit een oprechte behoefte om vanuit een externe druk het potentieel van mensen ten volle in te zetten en verder te ontwikkelen. De samenvatting is volledig een geeft een goed beeld van het concept, de doelen, de opzet, de drijfveren, etc...maar onthoudt zich van details rond modellen, metingen, stappenplannen, e.d. Deze laatste kunnen in een volgende fase aan bod komen wanneer de nood omgezet wordt in een concreet project. Alvast veel lees-en leergenot, Joeri El Hazimi Deel van Conlibrio
 3. «Organization» Zelfsturende teams 2 Begrip Zelfsturende teams Vooraleer we kunnen overleggen en discussiëren over zelfsturende teams is het noodzakelijk dat we een gezamenlijk beeld en begrip hebben over zelfsturende teams (ZST). We kunnen dit omschrijven als “een groep van mensen aan wie de verantwoordelijkheid en autoriteit is toegewezen om een proces binnen een organisatie of een deel ervan te managen” Geschiedenis van zelfsturende teams Zelfsturend team is een oud begrip en kent zijn ontstaan reeds in 1938 via experimenten in de koolmijnen van Engeland. Doorheen de jaren zijn de vormen en manieren om teams in een vorm van zelfsturing uit te bouwen continu aangepast en veranderd op basis van de veranderende noden en innovaties in het werk. Deze strategie heeft als doel het volledige potentieel van individuen in een groep te mobiliseren en hen de controle en verantwoordelijkheid te geven over een deel van een proces of een geheel proces. Vormen van zelfsturende teams Er zijn meerdere vormen van werk-teams, maar niet elk team is zelfsturend. Het zelfsturende karakter kan zich in meer of mindere mate tonen. De mate waarin het zelfsturend karakter in hoge of lage mate aanwezig is hangt af van het doel van het team en uiteraard de grotere context (bijv. economische of sociologische drijfveren). Zo kunnen we al volgende vormen detecteren; 1. Zelfsturende teams of groepen 2. Groepen en teams met volledige autonomie 3. Groepen en teams met gedeeltelijke autonomie 4. taakspecifieke teams 5. productgroepen 6. participatief management 7. etc... “Before we discuss, let`s agree upon the words we will use during our discussion” socrates
 4. «Organization» Zelfsturende teams 3 Geconsolideerd overzicht van werkteams Vorm van werkteam Wat? Wie? Functioneel werkteam is samengesteld vanuit de verticale laag van de hiërarchische organisatie boekhouding, marketing, finance, human resource, productie, etc... Cross-functioneel werkteam is samengesteld vanuit een groep experten die uit verschillende functionele teams komen expertteam rond lean, werkgroep veiligheid, werkgroep ‘well beiing’, expertteam rond corporate responsibility, etc... Zelfsturend team is samengesteld uit een groep medewerkers aan wie een vorm van eigenaarschap is gegeven over een proces, zonder een manager maar met volledige verantwoordelijkheid voor het resultaat en performance. Taken zoals plannen, organiseren en voortgangscontrole alsook staffing worden door de groep beheerd en uitgevoerd. bewust samengesteld team dat zowel vanuit functie als cross-functie werkt, tijdelijk, langere tijd, thematisch, etc...
 5. «Organization» Zelfsturende teams 4 Het opbouwen van een business case Belangrijke bevindingen Uit onderzoek is gebleken dat er aantal elementen zijn die voorafgaan aan een mogelijke implementatie van ZST`s • Bedrijven waar ZST`s succesvol zijn hebben een duidelijke en transparante business case om het concept ZST`s te lanceren en implementeren • Deze business case is gestoeld op een duidelijke focus, uitgewerkt vanuit een bepaalde ‘druk’ (externe competitieve omgeving en externe druk zoals de markt) • Bedrijven waar ZST`s succesvol zijn hebben een sterke aandacht voor de betrokkenheid van de ganse organisatie in hun ZST-aanpak (welke impact heeft die, past dit in onze cultuur, zijn er al vormen van...?) • Bedrijven waar ZST`s succesvol zijn streven naar een win-win situatie met alle stakeholders wanneer ze trachten het engagement te verzekeren van iedereen in de organisatie (management, medewerkers, vakbond(en)) De vraag van 1 miljoen (euro?) De belangrijkste vraag die beantwoord dient te worden vooraleer ZST`s op de voorgrond komt is “Waarom zouden we veranderen” Het antwoord op deze vraag is belangrijk gezien het feit dat; • het zal bepalen of mensen geëngageerd zijn • het de richting waar de organisatie naartoe gaat voor iedereen verklaart en verduidelijkt Wanneer er een antwoord gedefinieerd is dan; • hebben we een antwoord op de externe druk of externe uitdagingen waaraan de organisatie / team onderhevig is • hebben we een duidelijke focus op wat voor ons belangrijk is en ‘leuk’ is om te hebben en kunnen we op een duurzame manier uitkijken naar wat voor ons ‘toegevoegde waarde is’ • kunnen we gaan meten of we op schema zitten en of we snel genoeg bewegen of veranderen Wanneer er voor een aanpak is gekozen, dan blijkt uit ervaring met succesvolle ZST implementaties dat; • iedereen betrokken wordt in het verbeteren van werkmethodes en performance • er gestreefd wordt naar een win-win situatie Inzichten rond zelfsturende teams
 6. «Organization» Zelfsturende teams 5 De belangrijkste inzichten voor een succesvolle stap richting zelfsturende teams zijn; 1. Een werkmethode gebaseerd op een proces 2. Het opzetten van een ‘kader’ voor zelfsturende teams 3. Empowerment = geleidelijke invoering van autonomie 4. Aanwerving en training als hefboom voor een succesvol ZST 5. Uitrollen van een beleid = gradueel invoeren van autonomie obv metingen 6. Communicatie 7. Erkenning en beloning 8. Management stijl 9. Organisatiestructuur en fysieke lay out van de werkplaats 10. Organisatiecultuur 11. Betrekken van de ganse organisatie 12. Resultaten Een werkmethode gebaseerd op een proces De werkmethode van/voor de ZST`s zijn gebaseerd op een vooraf bepaald proces. Wat doen we nu? Hoe gaat dit anders zijn en hoe ziet dit er dan uit? Succesvolle organisaties ontwerpen de site en werkplaatsen (technisch alsook kantoor) op een manier zodat ZST`s hier ten volle van kunnen profiteren en performant zijn. Hoe? - hertekenen, herontwerpen van de werkomgeving Het opzetten van een ‘kader’ voor zelfsturende teams Het is nodig om de omvang (scope) van de activiteiten en de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden die het ZST op zich gaat nemen duidelijk te bepalen. Daarnaast is het tekenen van een team-concept (hoe ziet mijn team er uit?) en het gebruik ervan nodig. Hierdoor kan er op efficiënte manier een taakverdeling, inclusief verantwoordelijkheden, ontstaan en opgenomen worden door de teamleden. Hoe? - Kaderen via bijv. een Star Points diagram
 7. «Organization» Zelfsturende teams 6 Empowerment = geleidelijke invoering van autonomie Een groep van mensen kan niet onmiddellijk een high performance team zijn. Er is een leerproces naast het proces van groepsontwikkeling, groepscommunicatie en uiteindelijk een groepscultuur. Om een groep goed te ondersteunen is er nood aan een formele set-up van een ZST-support team die het team zal ondersteunen en coachen. Hoe - verhoog het empowerment gradueel - stel een (of meerdere) ondersteunende teams op die het ZST zal helpen bij empowerment, groepsattitude en die een katalysator zijn tijdens de lancering, ontwikkeling en succes van het ZST Aanwerving en training als hefboom voor een succesvol ZST Een goed draaiend ZST bestaat uit teamleden die hoog scoren op groepswerk-en attitude en passen dus in het plaatje van een teamspeler. Ook dient de voedingsbodem voor deze mensen uit het continu bijleren, bijscholen, leren en ontwikkelen zodat zij alert blijven en de zingeving in hun job vinden buiten het hiërarchische. Hoe? - Kijk bij het samenstellen van een ZST, en dus tijdens de werving, selectie en opbouw naar het groepsgedrag en groepshouding van het teamlid (past dit, past dit niet?). - Zorg ervoor dat er voor de groep een mogelijkheid is tot continu leren en ontwikkelen. - Gebruik coaching om beide gedrag-en technische vaardigheden te ontwikkelen Een volmacht geven op vlak van verantwoordelijkheden = volmacht geven op competenties
 8. «Organization» Zelfsturende teams 7 Er zijn 4 competenties gedefinieerd om te kunnen functioneren binnen een ZST? Autonomie MANEGERIALE COMPETENTIES om de eigen mini-onderneming te mana- gen TEAMWERK COMPETENTIES PROBLEEMOPLOSSENDE COMPE- TENTIES TECHNISCHE COMPETENTIES (bijv. quality, managen van processen)
 9. «Organization» Zelfsturende teams 8 Uitrollen van een beleid = gradueel invoeren van autonomie obv metingen De aanpak en uitvoer van ZST`s is resultaatgeoriënteerd en mensen kunnen enkel verantwoordelijk gesteld worden voor die zaken waarover ze controle en invloed hebben. Het idee van autonomie en zelfmanagement dient meetbaar en bespreekbaar gemaakt worden. Op die manier kunnen teams en individuen gealigneerd worden met de bedrijf-en teamobjectieven. Hoe? - ontwikkel een visie en beleid met de groep (organisatie) - gebruik meetinstrumenten om de visie, missie en waarden op organisatieniveau te vertalen naar het niveau van de teams Communicatie Het uitrollen van het beleid met de daarbij verwachtingen is niet mogelijk zonder communicatie. Een goede beleidsuitrol valt of staat met de communicatie. Hoe? - gebruik een uitgebalanceerde manier van communicatie die de balans houdt tussen formeel en informeel, analoog en digitaal - gebruik interne benchmarking om leerpunten te definiëren en goede praktijken naar boven te halen - zoek naar de juiste balans tussen face-to-face teams en virtuele teams, ze zijn complementair aan elkaar Erkenning en beloning Erkenning en beloning helpt een ZST om focus te houden. Geldelijke erkenning staat niet boven zingevende erkenning. De psychologie van erkenning en beloning staat al een tijd ter discussie en daarom is het goed te kijken wat er reeds in de huidige organisatie op poten staat zodat conflict hiermee vermeden wordt. Daarnaast is het goed te kijken naar de voor-en nadelen van team-en individuele beloning. Erkenning is in deze tekst de niet-materiële beloning. Hoe? - Beloon / erken wat men wil bereiken - een persoon is enkel verantwoordelijk voor datgene dat hij/zij kan beïnvloeden - het beloningssysteem dient wendbaar te zijn zodat een snelle update ervan kan doorgevoerd worden
 10. «Organization» Zelfsturende teams 9 Management stijl Het aanpassen van de management stijl is niet een van de minste als het gaat ter ondersteuning van ZST`s. Hier is een fundamentele verandering voor nodig. Het betreft hier niet enkel het managen van de technische hindernissen, maar evenzeer die rond gedrag en management. De grootste verandering is deze van het ‘onmiddellijk nemen van corrigerende, ondersteunende- en probleemoplossende acties’, naar ‘eerst denken en overleggen’ Leidinggevenden dienen nog meer; • vragen te stellen ipv te adviseren en zaken zelf op te lossen • om te gaan met diversiteit en wendbaar zijn in het werken met de verschillen in kennis, kunde en vaardigheden van de teamleden Uit onderzoek bij bedrijven blijkt dat deze denk-en handelwijze voor sommige leiders als bedreigend ervaren werd (gevoel van verlies van controle, macht, etc...) Hoe? - verander indien nodig de management stijl wanneer na onderzoek blijkt dat deze mogelijks conflicteert met deze nodig om ZST`s te ondersteunen - introduceer verschillende initiatieven om managers te helpen met de rolverandering (coaching, mentoring, inzicht in leiderschapsstijlen, change management-inzicht, EIS game, etc...) - integreer de teamwerkobjectieven in de objectieven van het topmanagement en link deze objectieven met de performance review en/of erkenning en beloning Organisatiestructuur en fysieke lay out van de werkplaats Het herstructureren van managementniveaus is een belangrijke stap om de gewenste culturele omslag te maken. ZST`s zijn een deel van de geleidelijke cultuuromslag van de ganse organisatie en geen off-line empowerment initiatief. Hoe? - beweeg van een functioneel georiënteerde organisatie naar een op een proces gebaseerde organisatie - succesvolle ZST-organisaties ontwerpen en beschrijven de steeds evoluerende rol van ondersteunende en specialistische functies die de ZST`s helpen bij hun groei - reorganiseer, herteken de fysieke indeling van de werkvloer zodat deze ten volle ZST`s kunnen ondersteunen in hun werk en performance Organisatiecultuur De meest belangrijke verandering vindt plaats in de organisatiecultuur die nodig is voor de ondersteuning van ZST`s en is gebaseerd op cultuur, waarden en basisafspraken (regels). Hoe? - best practice bedrijven zien ZST`s als een cultuur verandertraject en dit vanuit een holistische visie op verschillende elementen zoals verloningsbeleid, sociale partnerrelaties, communicatiekanalen, etc... Betrekken van de ganse organisatie Ondanks het feit dat het ZST`-concept ontstaan is vanuit de productieomgeving zullen meer en meer andere organisaties deze vorm van werken aanhangen. Technische, commerciële, financiële en HR-omgevingen hebben al stappen gezet richting ZST`s
 11. «Organization» Zelfsturende teams 10 Resultaten Het ZST-concept is stevig resultaatgeoriënteerd waardoor resultaten perfect gematched kunnen worden met de vooropgestelde doelen van een ZST. Hoe? - gebruik meetinstrumenten en scorecards om vooruitgang en resultaten te meten zodat objectieven een ‘levend’ karakter krijgen en aldus ook de nodige aandacht krijgen. Zet deze meetinstrumenten in om te empoweren, stimuleren en inspireren en minder om enkel stilstand en mogelijks hier en daar een achteruitgang breed uit te smeren - best practices tonen aan dat de ZST-aanpak direct gelinked kan worden met één of meerdere directe resultaten, wat dan weer de cirkel sluit voor het opzetten van een goed business-case. Mogelijke voor-en nadelen ZST`s Voordelen Nadelen Grotere verantwoordelijkheid voor de medewerker (mdw) Mogelijks meer overleg Groter gevoel van zingeving en voldoening bij de mdw Langer beslissingsproces Grotere vrijheid om te werken rond teaminnovatie(s) Een dip in de productiviteit bij de start (later stijging) Groter eigenaarschap bij projectresultaten voor de mdw`s die baat hebben bij de uitkomst van een project Mogelijks chaos wanneer voedingsbodem (cultuur, structuur, ondersteuning, etc...) niet voldoet Betere inzetbaarheid van de diversiteit aan vaardigheden bij de mdw`s Groter empowerment en dus ook hogere graad van voldoening en moraal
 12. «Organization» Zelfsturende teams 11 Conclusie De opzet, ontwikkeling en implementatie van ZST`s vergt een degelijke voorbereiding met de nadruk op visievorming adhv het reeds aanwezige beleid binnen een organisatie. Bij het vormgeven van het ZST-concept voor een organisatie zijn er een aantal basisvoorwaarden waaraan de organisatie dient te voldoen, met als belangrijkste dat de het concept gedragen wordt door de ganse organisatie. Daarnaast is het cruciaal dat de basis voor ZST`s aanwezig is, zoals daar zijn; 1. Een werkmethode gebaseerd op een proces 2. Het opzetten van een ‘kader’ voor zelfsturende teams 3. Empowerment = geleidelijke invoering van autonomie 4. Aanwerving en training als hefboom voor een succesvol ZST 5. Uitrollen van een beleid = gradueel invoeren van autonomie obv metingen 6. Communicatie 7. Erkenning en beloning 8. Management stijl 9. Organisatiestructuur en fysieke lay out van de werkplaats 10.Organisatiecultuur 11.Betrekken van de ganse organisatie 12.Resultaten
 13. «Organization» Zelfsturende teams 12 Meer over Conlibrio Conlibrio is waarschijnlijk het grootste kleine bedrijf ter wereld. Daardoor zullen we altijd flexibel kunnen reageren op uw vraag op gebied van: !• Strategische verandertrajecten / Veranderen van bedrijfscultuur • Individuele coaching !• Ontwikkeling van high performance teams !• Organisatieontwikkeling !• Programma’s voor grote groepen !• Of iets daartussenin Samen met u vinden we altijd de vorm en inhoud die het best past bij uw uitdagingen. We zijn actief bij zowel grote als kleine organisaties. Altijd met interactieve, sterk op doel en resultaat gerichte programma's. Wilt u de prestatie van uw organisatie verbeteren? Wij staan klaar om u met creatief maatwerk te helpen MENSEN en CULTUUR in lijn te brengen met RESULTATEN en STRATEGIE. !Wij hebben onze eigen tools ontwikkeld ter ondersteuning van ons werk, deze zijn flexibel inzetbaar, wat perfect aansluit bij ons maatwerk. !• De ReflectoRTM is een eenvoudige en doeltreffende webapplicatie, om mensen en teams te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. !• Ons Zes Sleutel-model zetten we in om mensen, teams en organisaties te ontketenen. Dat geeft veel structuur en houvast bij veranderingstrajecten. !• Met het Conlibrio Colours of Culture instrument brengen we samen met u, uw huidige en/of gewenste organisatiecultuur in beeld. Handig om bijvoorbeeld bij interne organisatieveranderingen, overname en/of fusie het beeld van de nieuwe organisatie in kaart te brengen om zo, de juiste mensen te kunnen aantrekken, leiderschapscompetenties te bepalen, een duidelijke relatie met leveranciers te bereiken en uw klanten een betrouwbaar beeld van uw organisatie te geven. !Onze waarden die we uitdragen: !• Wij omarmen gelijkwaardigheid Voor ons is iedereen even belangrijk. !• Wij zijn authentiek Wij kunnen onszelf zijn, onafhankelijk van de omstandigheden en gunnen anderen die zelfde vrijheid. Wij trachten te doen wat voor ons goed en juist voelt. !• Wij zijn eerlijk Wij spelen geen spelletjes met mensen; wij zijn van nature open en eerlijk. !• Wij werken met een open geest Wij zijn altijd op de uitkijk naar nieuwe informatie, oplossingen en inspiratie en staan daarbij open voor de gedachten en ideeën van anderen. !• Wij voegen waarde toe Bij elke menselijk contact voegen we waarde toe, om zo direct en merkbaar bij te dragen aan wederzijdse groei. !Wil je nog meer weten over ons, ga dan een kijkje nemen op www.conlibrio.be of neem contact met ons op via mailto:info@conlibrio.be ! !Het Conlibrio-team, !Annelore, Annemiek, Gust, Inge, Ils, Jan en Joeri.
Publicité