SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  57
Ang matag takna bulawanon,
Ang matag gutlo higayon.
Sa pagpangandam sa pag-abot
Ni Hesus na hari sa langit ug yuta.
Mangandam, mangandam na kita
Si Kristo, taliabot na.
Dili piho kung kanus-a,
busa magtukaw kita.
Hawanan tang agianan,
tul-iron ang kadalanan
Kasing- kasing ta ablihan,
pasudlon ta, ang hari sa tanan.
Ang matag takna bulawanon,
Ang matag gutlo higayon.
Sa pagpangandam sa pag-abot
Ni Hesus na hari sa langit ug yuta.
Mangandam, mangandam na kita
Si Kristo, taliabot na.
Dili piho kung kanus-a,
busa magtukaw kita.
Hawanan tang agianan,
tul-iron ang kadalanan
Kasing- kasing ta ablihan,
pasudlon ta, ang hari sa tanan.
Kaloy-i kami, Ginoo
Kay nakasala kami, kanimo.
Ipakita ang Imong kalooy
ug luwasa kami Ginoo.
Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami.
Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami.
Ipakita ang Imong kalooy
ug luwasa kami Ginoo.
Salmo Responsoryo
Ngadto kanimo, O Ginoo, akong
gibayaw ang akong kalag.
Be Vigilant at all Times!
Unang Dominggo sa Adbiyento
Nobyembre 28, 2021
Aleluya, Aleluya, Alelu- - ya!
Ang adlaw sa Ginoo, haduol na
Sa atong kaluwasan moanhi Siya.
Aleluya, Aleluya, Alelu - - ya!
Ang atong Manunubos haduol na
Ang atong kasing- kasing
pag-andamon ta.
Aleluya, Aleluya, Alelu - - ya !
Nagatoo ako sa Dios nga Amahan,
Makagagahum sa tanan.
Magbubuhat sa Langit og sa Yuta.
Nagatoo ako kang Jesukristo
iyang bugtong anak nga atong Ginoo,
gipanamkon siya sa lalang sa
Espiritu Santo,
Ug Natawo gikan ni Maria nga
Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,
Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto
siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw
nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod
sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan.
Mobalik siya aron Paghukom sa mga
Buhi ug sa mga Minatay.
Nagatoo ako sa Espiritu
Santo. Sa santos ug Katoliko nga
Simbahan, sa Panag-ambit sa mga Santos,
sa Kapasayloan sa mga sala, ug sa
Pagkabanhaw sa Lawas ug sa
Kinabuhing Walay Katapusan. Amen.
Pangaliya
O Dios sa gugma, dungga kami.
Ginoo, sayud ka sa tanan;
sa among mga kalisdanan.
Sayud ka sa kalibog, kahadlok
nga among gihambin karon
ning dughan.
O Ginoo, umari Ka !
O Ginoo, umari Ka.
O Ginoo, ayaw paglangan
Ikaw ra man ang bugtong
kaluwasan.
O Ginoo, umari ka !
O Ginoo, umari Ka !
O Ginoo, ayaw paglangan
Ikaw ra man ang bugtong
kaluwasan.
O Ginoo, ayaw paglangan
Ikaw ra man ang among gilauman.
Santos, Santos,
Santos nga Gino-o
Dios sa kagahuman
Puno ang langit ug yuta sa imong himaya
Hosana sa kahitasan
Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Gino-o
Hosana sa kahitasan
Ginoo, nagsangyaw kami
sa Imong kamatayon, ug
nagmantala sa Imong
pagkabanhaw, hangtud
nga ikaw mobalik, ikaw
mobalik.
Amahan namo nga anaa sa mga
langit. Pagdayon ang imong
ngalan umabot kanamo ang imong
gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot, dinhi
sa yuta, maingon sa langit. Ang
kalan-on namo sa matag adlaw,
ihatag kanamo, karung adlawa.
Ug pasayloa kami, sa among mga
sala, ingon naga-pasaylo kami sa
mga nakasala kanamo. Ug dili mo
kami itugyan sa panulay, hinunoa
luwasa kami sa dautan.
Kay Imo man ang
gingharian, ang gahum
ug ang himaya, hangtud
sa kahangturan
Kordero sa Diyos
nga nagawagtang sa
mga sala sa
kalibutan, kaloy-I
kami.
Kordero sa Diyos
nga nagawagtang sa
mga sala sa
kalibutan, hatagi
kami sa kalinaw.
Pagpangatagak na yamog sa
kalangitan,
himoa nga mamyoos sa
Manluluwas ang kayutaan.
Ang kalangitan, nagbutyag sa
Diosnong Himaya.
Ang kalibutan nag-awit sa Diosnong
gugma. Adlaw'ng tanan nag-asoy sa
istoryang Balaan, nagsangyaw sa
Maayong Balita sa katawhan.
Pagpangatagak na yamog sa
kalangitan,
himoa nga mamyoos sa
Manluluwas ang kayutaan.
Ang kalibutan nangandoy Kanimo Ginoo;
ug magpaabot sa Imong Langitnong Gasa.
Ikaw gayud ang among baruganan, Ginoo,
natingban sa kalig-on, natugub Ka sa
gugma.
Pagpangatagak na yamog sa
kalangitan,
himoa nga mamyoos sa
Manluluwas ang kayutaan.
Ayaw paglangan nanghangyo amg Imong
katawhan. Ayaw paglangan, Ikaw ang
among gilauman.
Ginoong Dios tuguti nga sa Imong kaayo ,
maandam ang katawhan sa Imong
pagpakatawo.
Pagpangatagak na yamog sa
kalangitan,
himoa nga mamyoos sa
Manluluwas ang kayutaan.
PAG-AMPO ALANG SA BOKASYON
Mahigugmaong Amahan, ang imong Anak nga si
Jesucristo among tunhay ug labawng pari mipili sa
iyang mga apostoles ug sila iyang gipadala aron sa
pagsangyaw sa Maayong Balita sa kaluwasan. Siya
namulong, "daghan ang anihon, apan diyotay ra ang
mangangani."
Hatagi ang Imong Simbahan sa Diyosesis sa Digos ug
daghan pang mga pinili aron mag-alagad Kanimo
diha sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Patuboa ug
palamboa ang binhi sa bokasyon diha sa mga
kasingkasing sa among mga seminarista ug kadtong
tanan nga anaa sa pormasyon.
Hatagi sila sa grasya sa pagpadayon diha sa ilang
pagkatinawag bisan pa man sa tanang kalisdanan.
Pasabta ang ilang mga ginikanan sa katahum sa ilang
paghalad sa ilang kaugalingong mga anak ug dasiga
sila diha sa paghalad kanila sa pagkapari ug
pagkarelihiyoso.
Tudloi ang mga Kristohanong pamilya ug katilingban
sa Dyosesis sa Digos sa paghatag ug dakong bili sa
pagsuporta sa bokasyon sa pagkapari ug
pagkarelihiyoso. Lig-ona ug panalipdi kadtong imong
gipili nang mga kaparian, mga diakono ug mga
relihiyoso. Ug himoa nga daghan pa gayud ang
mosanong sa tawag sa pagkapari ug
pagkarelihiyoso. Amen.
Umanhi Ka, ayaw paglangan Ginoo
Ang among kasing-kasing nagahulat Kanimo
Umanhi Ka, ug Iamdagi king kadulum
Ang mga kanasuran nagmasulob-on
Ang pagdumot ug ang
pagkamapahitas-on
nagdala kanamo sa dakung kapildihan.
Umanhi Ka, Ikaw ang among gilauman
Luwasa kami sa kadautan.
Umanhi Ka, ayaw paglangan Ginoo
Ang among kasing-kasang nagatu-aw Kanimo
Umanhi Ka, tuburan sa kaayo
Ang among kabubut-on lig-onon mo.
Ang pagdumot ug ang
pagkamapahitas-on
nagdala kanamo sa dakung kapildihan.
Umanhi Ka, Ikaw ang among gilauman
Luwasa kami sa kadautan.
1st Advent.pptx

Contenu connexe

Tendances

Cyf solicitation letter
Cyf solicitation letterCyf solicitation letter
Cyf solicitation letter
SFYC
 
SFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFC
SFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFCSFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFC
SFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFC
Jhonsen Sales
 
Ang Kredo, Artikulo 1
Ang Kredo, Artikulo 1Ang Kredo, Artikulo 1
Ang Kredo, Artikulo 1
Ric Eguia
 
Major Doctrines Of Christianity
Major Doctrines Of ChristianityMajor Doctrines Of Christianity
Major Doctrines Of Christianity
tnvyen
 

Tendances (20)

School clearance form
School clearance formSchool clearance form
School clearance form
 
Oral and dramatic interpretation
Oral and dramatic interpretationOral and dramatic interpretation
Oral and dramatic interpretation
 
sakramento ng binyag.pptx
sakramento ng binyag.pptxsakramento ng binyag.pptx
sakramento ng binyag.pptx
 
Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3
 
Jesus christ the primordial sacrament
Jesus christ  the primordial sacramentJesus christ  the primordial sacrament
Jesus christ the primordial sacrament
 
Flores de mayo rmj
Flores de mayo rmjFlores de mayo rmj
Flores de mayo rmj
 
The Christian faith
The Christian faithThe Christian faith
The Christian faith
 
Apocalypse Please! 4 - Don't Look Back
Apocalypse Please! 4 - Don't Look BackApocalypse Please! 4 - Don't Look Back
Apocalypse Please! 4 - Don't Look Back
 
Cyf solicitation letter
Cyf solicitation letterCyf solicitation letter
Cyf solicitation letter
 
SFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFC
SFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFCSFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFC
SFC Evangelization Training Talk 2 - The Evangelization in CFC SFC
 
Lesson 3 - dignity of the human person.pptx
Lesson 3 - dignity of the human person.pptxLesson 3 - dignity of the human person.pptx
Lesson 3 - dignity of the human person.pptx
 
Ang Kredo, Artikulo 1
Ang Kredo, Artikulo 1Ang Kredo, Artikulo 1
Ang Kredo, Artikulo 1
 
Parts of the mass
Parts of the massParts of the mass
Parts of the mass
 
DAY CARE Form masterlist spf2
DAY CARE Form masterlist spf2DAY CARE Form masterlist spf2
DAY CARE Form masterlist spf2
 
Major Doctrines Of Christianity
Major Doctrines Of ChristianityMajor Doctrines Of Christianity
Major Doctrines Of Christianity
 
Lesson plan in Religion
Lesson plan in Religion Lesson plan in Religion
Lesson plan in Religion
 
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASALKATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
 
The Apostles Creed
The Apostles CreedThe Apostles Creed
The Apostles Creed
 
Mga pagbati sa iba't ibang okasyon
Mga pagbati sa iba't ibang okasyonMga pagbati sa iba't ibang okasyon
Mga pagbati sa iba't ibang okasyon
 
ppt-for-first-communion.pptx
ppt-for-first-communion.pptxppt-for-first-communion.pptx
ppt-for-first-communion.pptx
 

Similaire à 1st Advent.pptx

Similaire à 1st Advent.pptx (20)

HOLD MASS.pptx
HOLD MASS.pptxHOLD MASS.pptx
HOLD MASS.pptx
 
5th sunday of easter.pptx
5th sunday of easter.pptx5th sunday of easter.pptx
5th sunday of easter.pptx
 
ppt for mass.pptx
ppt for mass.pptxppt for mass.pptx
ppt for mass.pptx
 
Stations of the Cross Hiligaynon (1).pptx
Stations of the Cross Hiligaynon (1).pptxStations of the Cross Hiligaynon (1).pptx
Stations of the Cross Hiligaynon (1).pptx
 
pentecost.pptx
pentecost.pptxpentecost.pptx
pentecost.pptx
 
Hora santa
Hora santaHora santa
Hora santa
 
Rosary guide-in-time-of-pandemic
Rosary guide-in-time-of-pandemicRosary guide-in-time-of-pandemic
Rosary guide-in-time-of-pandemic
 
Flores de Mayo Guide (wps).ppt
Flores de Mayo Guide (wps).pptFlores de Mayo Guide (wps).ppt
Flores de Mayo Guide (wps).ppt
 
Cebuano Rosary (Luminous Mysteries)
Cebuano Rosary (Luminous Mysteries)Cebuano Rosary (Luminous Mysteries)
Cebuano Rosary (Luminous Mysteries)
 
2nd sunday of advent.ppt
2nd sunday of advent.ppt2nd sunday of advent.ppt
2nd sunday of advent.ppt
 
isidoriana.pptx
isidoriana.pptxisidoriana.pptx
isidoriana.pptx
 
CFC LORD'S DAY CELEBRATION GUIDE (Bisaya)
CFC LORD'S DAY CELEBRATION GUIDE (Bisaya)CFC LORD'S DAY CELEBRATION GUIDE (Bisaya)
CFC LORD'S DAY CELEBRATION GUIDE (Bisaya)
 
Cebuano - Prayer of Azariah.pdf
Cebuano - Prayer of Azariah.pdfCebuano - Prayer of Azariah.pdf
Cebuano - Prayer of Azariah.pdf
 
NOVENA SA MAHAL NGA BIRHEN SA REGLA
NOVENA SA MAHAL NGA BIRHEN SA REGLA NOVENA SA MAHAL NGA BIRHEN SA REGLA
NOVENA SA MAHAL NGA BIRHEN SA REGLA
 
Busa Kamo Managatukaw.ppt
Busa Kamo Managatukaw.pptBusa Kamo Managatukaw.ppt
Busa Kamo Managatukaw.ppt
 
30 (2).pptx
30 (2).pptx30 (2).pptx
30 (2).pptx
 
MESA_BINISAYA.pptx
MESA_BINISAYA.pptxMESA_BINISAYA.pptx
MESA_BINISAYA.pptx
 
Dayegon Ta Si Jesus.ppt
Dayegon Ta Si Jesus.pptDayegon Ta Si Jesus.ppt
Dayegon Ta Si Jesus.ppt
 
San francisco
San franciscoSan francisco
San francisco
 
OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx
OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docxOKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx
OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx
 

1st Advent.pptx

 • 1.
 • 2. Ang matag takna bulawanon, Ang matag gutlo higayon. Sa pagpangandam sa pag-abot Ni Hesus na hari sa langit ug yuta.
 • 3. Mangandam, mangandam na kita Si Kristo, taliabot na. Dili piho kung kanus-a, busa magtukaw kita. Hawanan tang agianan, tul-iron ang kadalanan Kasing- kasing ta ablihan, pasudlon ta, ang hari sa tanan.
 • 4. Ang matag takna bulawanon, Ang matag gutlo higayon. Sa pagpangandam sa pag-abot Ni Hesus na hari sa langit ug yuta.
 • 5. Mangandam, mangandam na kita Si Kristo, taliabot na. Dili piho kung kanus-a, busa magtukaw kita. Hawanan tang agianan, tul-iron ang kadalanan Kasing- kasing ta ablihan, pasudlon ta, ang hari sa tanan.
 • 6.
 • 7. Kaloy-i kami, Ginoo Kay nakasala kami, kanimo. Ipakita ang Imong kalooy ug luwasa kami Ginoo. Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami. Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami. Ipakita ang Imong kalooy ug luwasa kami Ginoo.
 • 8.
 • 9.
 • 10. Salmo Responsoryo Ngadto kanimo, O Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag.
 • 11. Be Vigilant at all Times! Unang Dominggo sa Adbiyento Nobyembre 28, 2021
 • 12. Aleluya, Aleluya, Alelu- - ya! Ang adlaw sa Ginoo, haduol na Sa atong kaluwasan moanhi Siya. Aleluya, Aleluya, Alelu - - ya! Ang atong Manunubos haduol na Ang atong kasing- kasing pag-andamon ta. Aleluya, Aleluya, Alelu - - ya !
 • 13.
 • 14. Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo,
 • 15. Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan. Mobalik siya aron Paghukom sa mga Buhi ug sa mga Minatay.
 • 16. Nagatoo ako sa Espiritu Santo. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. Amen.
 • 17.
 • 18. Pangaliya O Dios sa gugma, dungga kami.
 • 19.
 • 20. Ginoo, sayud ka sa tanan; sa among mga kalisdanan. Sayud ka sa kalibog, kahadlok nga among gihambin karon ning dughan.
 • 21. O Ginoo, umari Ka ! O Ginoo, umari Ka. O Ginoo, ayaw paglangan Ikaw ra man ang bugtong kaluwasan.
 • 22. O Ginoo, umari ka ! O Ginoo, umari Ka ! O Ginoo, ayaw paglangan Ikaw ra man ang bugtong kaluwasan. O Ginoo, ayaw paglangan Ikaw ra man ang among gilauman.
 • 23.
 • 24. Santos, Santos, Santos nga Gino-o Dios sa kagahuman Puno ang langit ug yuta sa imong himaya Hosana sa kahitasan Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Gino-o Hosana sa kahitasan
 • 25.
 • 26. Ginoo, nagsangyaw kami sa Imong kamatayon, ug nagmantala sa Imong pagkabanhaw, hangtud nga ikaw mobalik, ikaw mobalik.
 • 27.
 • 28. Amahan namo nga anaa sa mga langit. Pagdayon ang imong ngalan umabot kanamo ang imong gingharian,
 • 29. Matuman ang Imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo, karung adlawa.
 • 30. Ug pasayloa kami, sa among mga sala, ingon naga-pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan.
 • 31.
 • 32. Kay Imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, hangtud sa kahangturan
 • 33.
 • 34. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-I kami.
 • 35. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 • 39. Ang kalangitan, nagbutyag sa Diosnong Himaya. Ang kalibutan nag-awit sa Diosnong gugma. Adlaw'ng tanan nag-asoy sa istoryang Balaan, nagsangyaw sa Maayong Balita sa katawhan.
 • 40. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 • 41. Ang kalibutan nangandoy Kanimo Ginoo; ug magpaabot sa Imong Langitnong Gasa. Ikaw gayud ang among baruganan, Ginoo, natingban sa kalig-on, natugub Ka sa gugma.
 • 42. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 • 43. Ayaw paglangan nanghangyo amg Imong katawhan. Ayaw paglangan, Ikaw ang among gilauman. Ginoong Dios tuguti nga sa Imong kaayo , maandam ang katawhan sa Imong pagpakatawo.
 • 44. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48. PAG-AMPO ALANG SA BOKASYON Mahigugmaong Amahan, ang imong Anak nga si Jesucristo among tunhay ug labawng pari mipili sa iyang mga apostoles ug sila iyang gipadala aron sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa kaluwasan. Siya namulong, "daghan ang anihon, apan diyotay ra ang mangangani."
 • 49. Hatagi ang Imong Simbahan sa Diyosesis sa Digos ug daghan pang mga pinili aron mag-alagad Kanimo diha sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Patuboa ug palamboa ang binhi sa bokasyon diha sa mga kasingkasing sa among mga seminarista ug kadtong tanan nga anaa sa pormasyon.
 • 50. Hatagi sila sa grasya sa pagpadayon diha sa ilang pagkatinawag bisan pa man sa tanang kalisdanan. Pasabta ang ilang mga ginikanan sa katahum sa ilang paghalad sa ilang kaugalingong mga anak ug dasiga sila diha sa paghalad kanila sa pagkapari ug pagkarelihiyoso.
 • 51. Tudloi ang mga Kristohanong pamilya ug katilingban sa Dyosesis sa Digos sa paghatag ug dakong bili sa pagsuporta sa bokasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Lig-ona ug panalipdi kadtong imong gipili nang mga kaparian, mga diakono ug mga relihiyoso. Ug himoa nga daghan pa gayud ang mosanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Amen.
 • 52.
 • 53. Umanhi Ka, ayaw paglangan Ginoo Ang among kasing-kasing nagahulat Kanimo Umanhi Ka, ug Iamdagi king kadulum Ang mga kanasuran nagmasulob-on
 • 54. Ang pagdumot ug ang pagkamapahitas-on nagdala kanamo sa dakung kapildihan. Umanhi Ka, Ikaw ang among gilauman Luwasa kami sa kadautan.
 • 55. Umanhi Ka, ayaw paglangan Ginoo Ang among kasing-kasang nagatu-aw Kanimo Umanhi Ka, tuburan sa kaayo Ang among kabubut-on lig-onon mo.
 • 56. Ang pagdumot ug ang pagkamapahitas-on nagdala kanamo sa dakung kapildihan. Umanhi Ka, Ikaw ang among gilauman Luwasa kami sa kadautan.