Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

1st Advent.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
5th sunday of easter.pptx
5th sunday of easter.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 57 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

1st Advent.pptx

 1. 1. Ang matag takna bulawanon, Ang matag gutlo higayon. Sa pagpangandam sa pag-abot Ni Hesus na hari sa langit ug yuta.
 2. 2. Mangandam, mangandam na kita Si Kristo, taliabot na. Dili piho kung kanus-a, busa magtukaw kita. Hawanan tang agianan, tul-iron ang kadalanan Kasing- kasing ta ablihan, pasudlon ta, ang hari sa tanan.
 3. 3. Ang matag takna bulawanon, Ang matag gutlo higayon. Sa pagpangandam sa pag-abot Ni Hesus na hari sa langit ug yuta.
 4. 4. Mangandam, mangandam na kita Si Kristo, taliabot na. Dili piho kung kanus-a, busa magtukaw kita. Hawanan tang agianan, tul-iron ang kadalanan Kasing- kasing ta ablihan, pasudlon ta, ang hari sa tanan.
 5. 5. Kaloy-i kami, Ginoo Kay nakasala kami, kanimo. Ipakita ang Imong kalooy ug luwasa kami Ginoo. Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami. Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami. Ipakita ang Imong kalooy ug luwasa kami Ginoo.
 6. 6. Salmo Responsoryo Ngadto kanimo, O Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag.
 7. 7. Be Vigilant at all Times! Unang Dominggo sa Adbiyento Nobyembre 28, 2021
 8. 8. Aleluya, Aleluya, Alelu- - ya! Ang adlaw sa Ginoo, haduol na Sa atong kaluwasan moanhi Siya. Aleluya, Aleluya, Alelu - - ya! Ang atong Manunubos haduol na Ang atong kasing- kasing pag-andamon ta. Aleluya, Aleluya, Alelu - - ya !
 9. 9. Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo,
 10. 10. Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan. Mobalik siya aron Paghukom sa mga Buhi ug sa mga Minatay.
 11. 11. Nagatoo ako sa Espiritu Santo. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. Amen.
 12. 12. Pangaliya O Dios sa gugma, dungga kami.
 13. 13. Ginoo, sayud ka sa tanan; sa among mga kalisdanan. Sayud ka sa kalibog, kahadlok nga among gihambin karon ning dughan.
 14. 14. O Ginoo, umari Ka ! O Ginoo, umari Ka. O Ginoo, ayaw paglangan Ikaw ra man ang bugtong kaluwasan.
 15. 15. O Ginoo, umari ka ! O Ginoo, umari Ka ! O Ginoo, ayaw paglangan Ikaw ra man ang bugtong kaluwasan. O Ginoo, ayaw paglangan Ikaw ra man ang among gilauman.
 16. 16. Santos, Santos, Santos nga Gino-o Dios sa kagahuman Puno ang langit ug yuta sa imong himaya Hosana sa kahitasan Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Gino-o Hosana sa kahitasan
 17. 17. Ginoo, nagsangyaw kami sa Imong kamatayon, ug nagmantala sa Imong pagkabanhaw, hangtud nga ikaw mobalik, ikaw mobalik.
 18. 18. Amahan namo nga anaa sa mga langit. Pagdayon ang imong ngalan umabot kanamo ang imong gingharian,
 19. 19. Matuman ang Imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo, karung adlawa.
 20. 20. Ug pasayloa kami, sa among mga sala, ingon naga-pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan.
 21. 21. Kay Imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, hangtud sa kahangturan
 22. 22. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-I kami.
 23. 23. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
 24. 24. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 25. 25. Ang kalangitan, nagbutyag sa Diosnong Himaya. Ang kalibutan nag-awit sa Diosnong gugma. Adlaw'ng tanan nag-asoy sa istoryang Balaan, nagsangyaw sa Maayong Balita sa katawhan.
 26. 26. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 27. 27. Ang kalibutan nangandoy Kanimo Ginoo; ug magpaabot sa Imong Langitnong Gasa. Ikaw gayud ang among baruganan, Ginoo, natingban sa kalig-on, natugub Ka sa gugma.
 28. 28. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 29. 29. Ayaw paglangan nanghangyo amg Imong katawhan. Ayaw paglangan, Ikaw ang among gilauman. Ginoong Dios tuguti nga sa Imong kaayo , maandam ang katawhan sa Imong pagpakatawo.
 30. 30. Pagpangatagak na yamog sa kalangitan, himoa nga mamyoos sa Manluluwas ang kayutaan.
 31. 31. PAG-AMPO ALANG SA BOKASYON Mahigugmaong Amahan, ang imong Anak nga si Jesucristo among tunhay ug labawng pari mipili sa iyang mga apostoles ug sila iyang gipadala aron sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa kaluwasan. Siya namulong, "daghan ang anihon, apan diyotay ra ang mangangani."
 32. 32. Hatagi ang Imong Simbahan sa Diyosesis sa Digos ug daghan pang mga pinili aron mag-alagad Kanimo diha sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Patuboa ug palamboa ang binhi sa bokasyon diha sa mga kasingkasing sa among mga seminarista ug kadtong tanan nga anaa sa pormasyon.
 33. 33. Hatagi sila sa grasya sa pagpadayon diha sa ilang pagkatinawag bisan pa man sa tanang kalisdanan. Pasabta ang ilang mga ginikanan sa katahum sa ilang paghalad sa ilang kaugalingong mga anak ug dasiga sila diha sa paghalad kanila sa pagkapari ug pagkarelihiyoso.
 34. 34. Tudloi ang mga Kristohanong pamilya ug katilingban sa Dyosesis sa Digos sa paghatag ug dakong bili sa pagsuporta sa bokasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Lig-ona ug panalipdi kadtong imong gipili nang mga kaparian, mga diakono ug mga relihiyoso. Ug himoa nga daghan pa gayud ang mosanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Amen.
 35. 35. Umanhi Ka, ayaw paglangan Ginoo Ang among kasing-kasing nagahulat Kanimo Umanhi Ka, ug Iamdagi king kadulum Ang mga kanasuran nagmasulob-on
 36. 36. Ang pagdumot ug ang pagkamapahitas-on nagdala kanamo sa dakung kapildihan. Umanhi Ka, Ikaw ang among gilauman Luwasa kami sa kadautan.
 37. 37. Umanhi Ka, ayaw paglangan Ginoo Ang among kasing-kasang nagatu-aw Kanimo Umanhi Ka, tuburan sa kaayo Ang among kabubut-on lig-onon mo.
 38. 38. Ang pagdumot ug ang pagkamapahitas-on nagdala kanamo sa dakung kapildihan. Umanhi Ka, Ikaw ang among gilauman Luwasa kami sa kadautan.

×