Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mix history.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
คำนำ
ประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้...
Mix history.pdf
Mix history.pdf
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par JohnniJakkapongPongj (6)

Plus récents (20)

Publicité

Mix history.pdf

  1. 1. คำนำ ประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดประเด็นกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ เพื่อให้คนในชำติมีจิตสำนึกและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียว ของคนทั้งชำติ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสถำบันหลักของชำติ รวมทั้งกำรรณรงค์ เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทยและชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกต่ำง ๆ รวมถึงกำรศึกษำ ประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ ในกำรนี้ กระทรวงมหำดไทยจึงได้มอบหนังสือประวัติศำสตร์ชำติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และพี่น้องประชำชน ในจังหวัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เยำวชน ให้เกิดควำมรักชำติ และมีควำมกตัญญูกตเวที ต่อแผ่นดินไทย บรรพบุรุษไทย ควำมภำคภูมิในและสำนึกในควำมเป็นชำติไทย ขอขอบคุณผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำมสำคัญและร่วมกันขับเคลื่อนขยำยผล กำรศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ชำติไทย โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกฝังให้กับลูกหลำนของพวกเรำ ตลอดจน นิสิต นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงรำกเหง้ำของควำมเป็นไทยอย่ำงภำคภูมิใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้พี่น้องประชำชนทุกช่วงวัย รู้ รัก สำมัคคี และทดแทนคุณแผ่นดิน ทั้งนี้ กำรส่งเสริมกำรศึกษำเรียนรู้ วิชำประวัติศำสตร์จะเป็นกลไกสำคัญประกำรหนึ่ง ที่จะช่วยสร้ำงควำมตื่นรู้และกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนัก ถึงควำมเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่ได้พลีเลือดเนื้อเพื่อปกป้องและรักษำผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นลูกรุ่นหลำน ของพวกเรำซึ่งเป็นอนำคตของชำติ อีกทั้งได้ร่วมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ไทยที่มี่ต่อ พสกนิกรชำวไทยทุกหมู่เหล่ำตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ในกำรนี้ จึงขอให้ทุกท่ำนได้ร่วมกันธำรงรักษำสถำบันหลัก ของชำติให้สถิตสถำพรสืบต่อไป นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหำดไทย

×