Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

เพิ่มผลสัมฤทธิ์นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
คูํมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักศึกษา กศน.
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับมัธย...
2
ข๎อสอบประกอบด๎วย
สาระทักษะการเรียนรู๎ สาระการประกอบอาชีพ และสาระทักษะการดาเนินชีวิต
จานวน 100 ข๎อ
สาระทักษะการเรียนรู๎ จ...
3
4. สถานที่เรียนต๎องพร๎อม สื่อการเรียนการสอนต๎องทันสมัย
5. ทางานเข๎ากับผู๎อื่นได๎ดีเยี่ยม
คาตอบที่ถูกต๎อง
2. ความสมัครใจท...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Pcm
Pcm
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 121 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à เพิ่มผลสัมฤทธิ์นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย.pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

เพิ่มผลสัมฤทธิ์นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย.pdf

 1. 1. 1 คูํมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทาโดย นายจักรพงษ์ พงษ์จิตรภักดิ์ ตาแหนํง ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสอยดาว สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
 2. 2. 2 ข๎อสอบประกอบด๎วย สาระทักษะการเรียนรู๎ สาระการประกอบอาชีพ และสาระทักษะการดาเนินชีวิต จานวน 100 ข๎อ สาระทักษะการเรียนรู๎ จานวน 30 ข๎อ 1. บุคคลในข๎อใดเป็นผู๎ที่มีความพร๎อมในการเรียนรู๎ด๎วยการนาตนเอง 1. สมศรีมีเงินทุนพร๎อมที่จะเรียน 2. สมบัติเป็นคนเรียนเกํง 3. สมชัยมีความตั้งใจและรักการเรียนรู๎ 4. สมถวิลมีเวลาเหลือเพื่อที่จะเรียน 5. สมทรงมีบ๎านอยูํติดห๎องสมุด คาตอบที่ถูกต๎อง 3. สมชัยมีความตั้งใจและรักการเรียนรู๎ 2. องค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู๎ด๎วยการนาตนเองคือข๎อใด . 1. ครูผู๎สอน 2. ผู๎บริหาร 3. สถานศึกษา 4. ความใฝุรู๎ของผู๎เรียน 5. พํอแมํ ผู๎ปกครอง คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ความใฝุรู๎ของผู๎เรียน 3. ข๎อใดไมํใชํปัจจัยพื้นฐานของการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง . 1. มีทักษะภาษาอังกฤษรอบด๎าน 2. มีวินัยในตนเองรู๎ศักยภาพตนเอง 3. คิดเชิงบวก 4. มีความพยายามที่เป็นเลิศ 5. มีทักษะในการอยูํรํวมกับผู๎อื่น คาตอบที่ถูกต๎อง 1. มีทักษะภาษาอังกฤษรอบด๎าน 4. การเรียนรู๎ด๎วยตนเองจะเกิดขึ้นในตัวเราได๎นั้น สิ่งแรกที่จะต๎องมีคือข๎อใด . 1. เรียนรู๎จากประสบการณ์เดิมที่ผิดพลาด 2. ความสมัครใจที่จะเรียนของตนเอง 3. ครูผู๎สอนต๎องเกํงและเข๎าใจในตัวเรา
 3. 3. 3 4. สถานที่เรียนต๎องพร๎อม สื่อการเรียนการสอนต๎องทันสมัย 5. ทางานเข๎ากับผู๎อื่นได๎ดีเยี่ยม คาตอบที่ถูกต๎อง 2. ความสมัครใจที่จะเรียนของตนเอง 5. เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎หลากหลายวิธี ข๎อใดคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ดีที่สุด . 1. การอํานหนังสือมากๆ 2. การตั้งใจฟังครูสอนอยํางมุํงมั่น 3. การสอบถาม พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ๎าน 4. การฟังบรรยายจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 5. การทากิจกรรมตามครูสั่งให๎ถูกต๎อง คาตอบที่ถูกต๎อง 3. การสอบถาม พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ๎าน 6. ข๎อใดไมํใชํวิธีการฝึกทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเองที่สาคัญ . 1. ฝึกคัดลอกด๎วยตนเอง 2. ฝึกสังเกต 3. ฝึกจดบันทึก 4. ฝึกถามคาถาม 5. ฝึกการแสวงหาคาตอบ คาตอบที่ถูกต๎อง 1. ฝึกคัดลอกด๎วยตนเอง 7. ผู๎ใดเข๎าใจและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎องตามหลักของการจัดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง . 1. วิชัยเรํงเก็บออมเงินจากการทางานเพราะเชื่อวําต๎องมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอกํอนเป็นลาดับแรกใน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 2. สมรเชื่อวําการเรียนรู๎ด๎วยตนเองที่จะประสบความสาเร็จนั้นจะต๎องมีผู๎สอนที่เกํงและพร๎อมที่จะ เข๎าใจในตัวสมรมากที่สุด 3. สมชายมองวําการเรียนรู๎ด๎วยตนเองที่จะใช๎ประโยชน์ได๎มากที่สุดคือเรียนรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับ การประกอบอาชีพของตนเอง 4. วราภรณ์ครุํนคิดและตั้งคาถามกับตนเองวําอยากเรียนรู๎เรื่องอะไรแล๎วจึงออกไปหาวิธีการเรียนรู๎ ในภายหลัง 5. เฉลิมชัยเชื่อวําคนเราเรียนรู๎ได๎ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อื่นจึงพยายามค๎นหาคนอื่น ๆ มารํวมเรียนรู๎กับตนเอง คาตอบที่ถูกต๎อง
 4. 4. 4 3. สมชายมองวําการเรียนรู๎ด๎วยตนเองที่จะใช๎ประโยชน์ได๎มากที่สุดคือเรียนรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับ การประกอบอาชีพของตนเอง 8. ข๎อใดไมํใชํความสาคัญของการมีแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน . 1. เป็นแหลํงสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางคนในชุมชนในการจัดการศึกษา 2. ทาให๎ประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทางออกไปแสวงหาความรู๎จากนอกชุมชน 3. เป็นแหลํงชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับคนในชุมชนได๎เข๎าไปศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง 4. เป็นสื่อการเรียนรู๎สมัยใหมํที่ให๎ความรู๎ พัฒนาทักษะและชํวยการเรียนรู๎ของคนในชุมชน 5. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาและเป็นที่ฝึกประสบการณ์ให๎กับคนในชุมชน คาตอบที่ถูกต๎อง 5. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาและเป็นที่ฝึกประสบการณ์ให๎กับคนในชุมชน 9. ข๎อใดคือลักษณะเดํนของแหลํงการเรียนรู๎ผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต . 1. ข๎อมูลมีความหลากหลายเข๎าถึงข๎อมูลได๎งําย 2. สามารถเรียนรู๎จากอินเทอร์เน็ตได๎ทุกสถานที่ 3. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น เข๎าถึงได๎ 4. ประหยัด ไมํเสียคําใช๎จํายในการเรียนรู๎ 5. ข๎อมูลมีความนําเชื่อถือ ถูกต๎อง คาตอบที่ถูกต๎อง 1. ข๎อมูลมีความหลากหลายเข๎าถึงข๎อมูลได๎งําย 10. ข๎อใดไมํถือวําเป็นแหลํงเรียนรู๎ประเภทบุคคล . 1. ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น 2. เด็กนักเรียนอนุบาล 3. ปราชญ์ชาวบ๎าน 4. ผู๎นาทางศาสนา 5. เกษตรกร คาตอบที่ถูกต๎อง 2. เด็กนักเรียนอนุบาล 11. เราสามารถศึกษา ค๎นคว๎าข๎อมูลสิ่งของตํางๆ ได๎จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติได๎ ยกเว๎นข๎อใด . 1. เครื่องปั้นดินเผา ถ๎วยชามสังคโลก 2. วัตถุมงคล พระพุทธรูปสาคัญ 3. เอกสารจดหมายเหตุ สมัยรัชกาลที่ 5 4. เครื่องทอง เครื่องถม 5. เครื่องประกอบการละเลํนตําง ๆ เชํนหัวโขน หุํนกระบอก
 5. 5. 5 คาตอบที่ถูกต๎อง 3. เอกสารจดหมายเหตุ สมัยรัชกาลที่ 5 ใช๎ข๎อความตํอไปนี้ตอบข๎อ 12 12. จากข๎อความข๎างต๎นนักศึกษาคิดวําชุมชนบ๎านสิงห์ควรสร๎างแหลํงการเรียนรู๎ ประเภทใดจึงจะ เหมาะสมกับชุมชนมากที่สุด . 1. พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ บ๎านสิงห์ 2. ห๎องสมุดประชาชนบ๎านสิงห์อุปถัมภ์ 3. ศูนย์การเรียนรู๎นอกระบบโรงเรียนบ๎านสิงห์ 4. พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านและภูมิปัญญาบ๎านสิงห์ 5. ศูนย์วิจัยและศึกษากลุํมชาติพันธุ์บ๎านสิงห์ คาตอบที่ถูกต๎อง 1. พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ บ๎านสิงห์ 13. ข๎อใดเป็นความสัมพันธ์ระหวํางแหลํงการเรียนรู๎ กับองค์ความรู๎ที่ปรากฏในแหลํง การเรียนรู๎นั้นไมํ ถูกต๎อง . 1. พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ - พระพุทธสิหิงค์ 2. วัด - การจารึกอักขระธรรมด๎วยภาษาพื้นเมือง 3. ศูนย์การเรียนรู๎เกษตรกรรมธรรมชาติ - น้าหมัก EM 4. ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย - รายงานสภาวการณ์เศรษฐกิจไทย 2558 5. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาวเล - ประเพณีแหํผ๎าขึ้นหํมพระธาตุ คาตอบที่ถูกต๎อง 5. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาวเล – ประเพณีแหํผ๎าขึ้นหํมพระธาตุ 14. ทุกข๎อใช๎วิธีการจัดการความรู๎ได๎อยํางเหมาะสม ยกเว๎นข๎อใด . 1. สมควร แสดงความคิดเห็นบนเวทีสภาของหมูํบ๎าน 2. สมศรี อภิปรายขําวจากหนังสือพิมพ์กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 3. สมบูรณ์ เข๎าสัมมนาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล๎อมของชุมชน 4. สมชาย ใช๎โปรแกรม LINE นัดหมายเพื่อนปลูกต๎นไม๎หน๎าหมูํบ๎าน
 6. 6. 6 5. สมหมาย ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดคํายอาสาพัฒนาโรงเรียน คาตอบที่ถูกต๎อง 4. สมชาย ใช๎โปรแกรม LINE นัดหมายเพื่อนปลูกต๎นไม๎หน๎าหมูํบ๎าน 15. ลักษณะสาคัญของการจัดการความรู๎ในด๎านการทางานกลุํมให๎มีประสิทธิภาพ คือข๎อใด . 1. มีวิธีการนาเสนอที่เหมาะสม 2. มีการจัดลาดับเนื้อหาการนาเสนอ 3. มีการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในการทางาน 4. มีการระดมความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหารํวมกัน 5. มีการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงความรู๎ที่หลากหลาย คาตอบที่ถูกต๎อง 4. มีการระดมความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหารํวมกัน 16. ข๎อใดคือสิ่งที่ผู๎นาการจัดการความรู๎ จะต๎องคานึงถึงเป็นอันดับแรก . 1. นโยบายจากรัฐบาล 2. ประชามติของชุมชน 3. วิสัยทัศน์ของผู๎นาองค์กร 4. สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก 5. ทิศทางของเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศ คาตอบที่ถูกต๎อง 2. ประชามติของชุมชน 17. ข๎อใดไมํถือวําเป็นการใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยตนเอง . 1. สาธิตการเพาะปลูกกล๎วยไม๎ ผําน YouTube 2. เขียนบทความวิชาการออกเผยแพรํในวารสาร 3. ทดลองการปลูกพืชไร๎ดิน เพื่อวางจาหนํายในชุมชน 4. วิทยากรถํายทอดความรู๎เรื่องการกาจัดขยะในครัวเรือน 5. บันทึกวิธีการร๎องเพลงลูกทุํง ลง DVD เพื่อแจกให๎กับผู๎ที่สนใจ คาตอบที่ถูกต๎อง 4. วิทยากรถํายทอดความรู๎เรื่องการกาจัดขยะในครัวเรือน 18. ข๎อใดถูกต๎องที่สุดในการเรียงขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยกลุํมปฏิบัติ . 1. จัดระบบข๎อมูล > เข๎าถึงความรู๎ แสวงหาความรู๎ > สารวจปัญหา >แบํงปันแลกเปลี่ยน > เรียนรู๎รํวมกัน > ประมวลและกลั่นกรอง 2. จัดระบบข๎อมูล > แสวงหาความรู๎ > สารวจปัญหา > เข๎าถึงความรู๎ประมวลและกลั่นกรอง > เรียนรู๎รํวมกัน > แบํงปันแลกเปลี่ยน
 7. 7. 7 3. จัดระบบข๎อมูล > แสวงหาความรู๎ > เข๎าถึงความรู๎ > สารวจปัญหา >แบํงปันแลกเปลี่ยน > เรียนรู๎รํวมกัน > ประมวลและกลั่นกรอง 4. แสวงหาความรู๎ > เข๎าถึงความรู๎ สารวจปัญหา > จัดระบบข๎อมูล >แบํงปันแลกเปลี่ยน > เรียนรู๎รํวมกัน > ประมวลและกลั่นกรอง 5. สารวจปัญหา > แสวงหาความรู๎ > จัดระบบข๎อมูล > ประมวลและกลั่นกรองเข๎าถึงความรู๎ > แบํงปันแลกเปลี่ยน > เรียนรู๎รํวมกัน คาตอบที่ถูกต๎อง 5. สารวจปัญหา > แสวงหาความรู๎ > จัดระบบข๎อมูล > ประมวลและกลั่นกรองเข๎าถึงความรู๎ > แบํงปันแลกเปลี่ยน > เรียนรู๎รํวมกัน 19. ทุกข๎อคือผลสาเร็จที่เกิดจากการจัดการความรู๎ของชุมชนในเรื่องขยะ ยกเว๎นข๎อใด . 1. ชุมชนมีสภาพแวดล๎อมที่ดีขึ้น 2. สมาชิกในชุมชนมีระเบียบวินัย 3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 4. สมาชิกในชุมชนมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น 5. เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ดีให๎กับชุมชนอื่น ๆ คาตอบที่ถูกต๎อง 4. สมาชิกในชุมชนมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น ใช๎ข๎อความตํอไปนี้ตอบข๎อ 20 20. ถ๎าทํานเป็นนายเขียว ทํานจะรับจานองโฉนดที่ดินฉบับนี้หรือไมํ ข๎อใดที่ไมํใชํ ข๎อมูลทางด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อมที่จะชํวยทํานในการตัดสินใจเรื่องนี้ . 1. ทํานมีเงินมากพอที่จะให๎นายขาวหรือไมํ 2. ประวัติของนายขาวดํางพร๎อยเรื่องการเงินหรือไมํ 3. กิจการที่นายขาวกาลังลงทุน พอที่จะมองเห็นกาไรหรือไมํ 4. ลักษณะที่ดินตามโฉนดมีราคาสูงหรือต่ากวําเงินที่นายขาวต๎องการ 5. การเซ็นสัญญาโดยไมํมีพยานเซ็นชื่อใช๎เป็นหลักฐานฟูองร๎องได๎หรือไมํ คาตอบที่ถูกต๎อง 5. การเซ็นสัญญาโดยไมํมีพยานเซ็นชื่อใช๎เป็นหลักฐานฟูองร๎องได๎หรือไมํ ใช๎ข๎อความตํอไปนี้ตอบข๎อ 21
 8. 8. 8 21. ถ๎าทํานเป็นไกรทํานจะใช๎ข๎อใดกํอนตัดสินใจเรื่องจะใช๎ยาตํอหรือหยุดยา . 1. หากปรึกษาใครสักคนจะไว๎ใจได๎หรือไมํ 2. ยาเสพติดทาลายสมองมิใชํหรือ 3. มีความจาเป็นต๎องใช๎ยาเพื่อเรียนและทางานมากหรือไมํ 4. คนทางานกลางคืน เขาก็ใช๎กันทั้งนั้นมิใชํหรือ ไมํเห็นมีใครเป็นอะไร 5. หากติดแล๎วรักษาหายหรือไมํ คาตอบที่ถูกต๎อง 2. ยาเสพติดทาลายสมองมิใชํหรือ 22. แนวทางการปฏิบัติตนตามข๎อใดจึงจะเรียกวํา “คิดเป็น” . 1. ปฏิบัติตามสิ่งที่ได๎คิดและตัดสินใจแล๎วเกิดความพอใจยอมรับผลของการตัดสินใจอยํางมี ความสุข 2. คิดได๎ทาเป็นอยํางเหมาะสมกับตนเองเกิดความพอดีและสามารถแก๎ปัญหาได๎ด๎วย 3. ใช๎สติปัญญาในการดาเนินชีวิตและแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางเป็นระบบเหมาะกับตนเอง 4. กาหนดเปูาหมายในการแก๎ปัญหาโดยเสาะแสวงหาความรู๎อยํางรอบด๎านมาประกอบ 5. เห็นวําคุณคําทุกอยํางมีความสาคัญเทําเทียมกัน เพราะทุกสิ่งทุกอยํางในโลกนี้ตํางพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน คาตอบที่ถูกต๎อง 4. กาหนดเปูาหมายในการแก๎ปัญหาโดยเสาะแสวงหาความรู๎อยํางรอบด๎านมาประกอบ 23. ข๎อใดไมํใชํรูปแบบของการทากิจกรรมเพื่อพัฒนา การคิดเป็น ตามลาดับขั้นตอน กลยุทธ์การ พัฒนาการคิดเป็นสาหรับนักเรียน . 1. เน๎นการใช๎คาถามยั่วยุให๎คิด ตัดสินใจใช๎ข๎อมูลครบถ๎วน ประกอบการให๎เหตุผลวิเคราะห์ ใครํครวญ 2. หลํอหลอมรากฐานความคิดที่อยูํบนพื้นฐานของความจริง ความดีงามความถูกต๎อง ในวิถีการ ดารงชีวิตในสังคม กับธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติชีวิตคนและธรรมชาติชีวิตคน 3. ใช๎สื่อที่เป็นสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง และสื่อธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล๎อมมาฝึกทักษะเพื่อ การพัฒนาคุณภาพความคิด 4. มีการวัดและประเมินผลในแตํละกิจกรรมและประเมินผลรวม โดยพิจารณาจากข๎อความคิด วิธีการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของนักเรียนและศึกษากรณีศึกษาในบางกรณี
 9. 9. 9 5. ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยนาเอาข๎อมูลและศักยภาพที่มีอยูํในตนเองออกมาใช๎ประกอบการคิด ตัดสินใจสูํการปฏิบัติ ที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมสิ่งแวดล๎อม อยํางเหมาะสมพอดี คาตอบที่ถูกต๎อง 2. หลํอหลอมรากฐานความคิดที่อยูํบนพื้นฐานของความจริง ความดีงามความถูกต๎อง ในวิถีการ ดารงชีวิตในสังคม กับธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติชีวิตคนและธรรมชาติชีวิตคน 24. ข๎อใดกลําวถูกต๎องเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์ข๎อมูลที่นามาใช๎ในกระบวนการคิดเป็น . 1. ความเข๎าใจในเรื่องความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถมีกระบวนการแก๎ปัญหาได๎ 2. การวินิจฉัยความต๎องการในการเรียน การกาหนดจุดมุํงหมายทางการเรียนรู๎ 3. การออกแบบแผนการเรียน การดาเนินการเรียนรู๎จากแหลํงวิทยาการและการประเมินผลการ เรียนรู๎ 4. การเลือกวิธีการแก๎ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการนามาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือมีความเป็นไป ได๎ในการแก๎ปัญหามาปฏิบัติ 5. การหาสาเหตุของปัญหาต๎องนาข๎อมูลอยํางน๎อย 3 ประการมาใช๎เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหา คาตอบที่ถูกต๎อง 5. การหาสาเหตุของปัญหาต๎องนาข๎อมูลอยํางน๎อย 3 ประการมาใช๎เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 25. ข๎อใดตํอไปนี้อธิบายขั้นตอนการแก๎ปัญหาของบุคคลที่มีลักษณะคิดเป็นได๎อยํางถูกต๎อง . 1. ขั้นสารวจ เป็นการสารวจปัญหาที่เราสนใจศึกษาโดยยังไมํจาเป็นต๎องคิดแก๎ปัญหา 2. ขั้นการทาความเข๎าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถนาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องมาวิเคราะห์ เพื่อแก๎ปัญหา 3. ขั้นการประเมินผลการแก๎ปัญหาโดยตัดสินใจวําทางเลือกในการแก๎ปัญหาทางเลือกใดที่ดีที่สุด จากการใช๎แบบทดสอบ 4. ขั้นการนาทางเลือกการแก๎ปัญหาไปปฏิบัติเป็นการกาหนดทางเลือกที่จะใช๎เป็นแนวทางในการ แก๎ปัญหา 5. ขั้นการเลือกวิธีแก๎ปัญหาโดยเก็บข๎อมูลที่เป็นความรู๎ หรือความคิดเห็นจากการรวบรวมโดยใช๎ แบบสอบถาม คาตอบที่ถูกต๎อง 5. ขั้นการเลือกวิธีแก๎ปัญหาโดยเก็บข๎อมูลที่เป็นความรู๎ หรือความคิดเห็นจากการรวบรวมโดยใช๎ แบบสอบถาม 26. ข๎อใดไมํใชํประโยชน์ของการวิจัย . 1. ทาให๎เกิดความรู๎ทางวิชาการใหมํ ๆ 2. ชํวยในการวางแผนและการตัดสินใจ
 10. 10. 10 3. ชํวยให๎การปฏิบัติงานเป็นตามแผนที่วางไว๎ 4. ชํวยให๎ทราบผลและข๎อบกพรํองจากการดาเนินงาน 5. ชํวยตอบคาถามที่อยากรู๎ให๎เข๎าใจปัญหาและชํวยในการแก๎ไขปัญหา คาตอบที่ถูกต๎อง 3. ชํวยให๎การปฏิบัติงานเป็นตามแผนที่วางไว๎ 27. ข๎อใดตํอไปนี้เป็นวัตถุประสงค์การวิจัย . 1. เพื่อศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 2. กลุํมตัวอยํางได๎แกํ นักศึกษา กศน. บางบัวทอง จานวน 50 คน 3. การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองของนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษาวัดชัยมงคล 4. ปัญหาการอํานออก เขียนได๎ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5. ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนไทยเป็นอยํางไร คาตอบที่ถูกต๎อง 1. เพื่อศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ใช๎ข๎อความตํอไปนี้ตอบข๎อ 28 28. อยากทราบวํามีประชากรหญิงที่ไปใช๎สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร๎อยละเทําไรของผู๎ไปใช๎ สิทธิเลือกตั้ง . 1. ร๎อยละ 54.63 2. ร๎อยละ 36.42 3. ร๎อยละ 40.00 4. ร๎อยละ 60.00 5. ร๎อยละ 91.04 คาตอบที่ถูกต๎อง 3. ร๎อยละ 40.00 29. ข๎อใดเรียงลาดับการสร๎างแบบสอบถามได๎ถูกต๎อง . 1. กาหนดโครงสร๎างรํางแบบสอบถาม ทดลองใช๎ ปรับปรุงแก๎ไข นาไปใช๎จริง 2. รํางแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแก๎ไข ทดลองใช๎ นาไปใช๎จริง 3. กาหนดโครงสร๎าง ทดลองใช๎ ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแก๎ไข นาไปใช๎จริง 4. รํางแบบสอบถาม ปรับปรุงแก๎ไข ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช๎ นาไปใช๎จริง 5. กาหนดโครงสร๎าง ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช๎ ปรับปรุงแก๎ไข นาไปใช๎จริง คาตอบที่ถูกต๎อง 2. รํางแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแก๎ไข ทดลองใช๎ นาไปใช๎จริง
 11. 11. 11 30.นักเรียนได๎รับมอบหมายให๎ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานกลุํมของ เพื่อนรํวมชั้น นักเรียน จะออกแบบการวิจัยอยํางไร . 1. ใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ แจกแบบสอบถามให๎กับเพื่อนรํวมชั้นทุกคน 2. ใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ ด๎วยแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เพื่อนรํวมชั้นทุกคน 3. ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยแบบสอบถาม แจกให๎กับเพื่อนรํวมชั้นบางสํวน 4. ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ครูประจาชั้นและเพื่อนบางสํวนด๎วยแบบสัมภาษณ์ 5. ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการสังเกตแบบมีสํวนรํวมและบันทึกข๎อมูลในแบบสังเกต คาตอบที่ถูกต๎อง 5. ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการสังเกตแบบมีสํวนรํวมและบันทึกข๎อมูลในแบบสังเกต สาระการประกอบอาชีพ จานวน 40 ข๎อ 31. อาทรมีอาชีพทางานรับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรมแหํงหนึ่ง มีประสบการณ์ทางาน มาแล๎ว 15 ปี สํวนใหญํงานของอาทรจะเกี่ยวข๎องกับงานด๎านอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัจจุบันนี้ อาทรเป็นหัวหน๎าครอบครัวมี ภาระที่จะต๎องดูแลรับผิดชอบ จึงคิดวําในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ควรใช๎เวลาวํางในการประกอบอาชีพ เสริมเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎ครอบครัวจากสถานการณ์ ข๎อใดเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะกับความสามารถของ อาทรมากที่สุด . 1. รับซํอมมอเตอร์ไซค์ 2. รับซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา 3. ขับมอเตอร์ไซค์รับจ๎าง 4. รับจ๎างตกแตํงสวนหน๎าบ๎าน 5. รับซํอมประตูเหล็กดัดและหน๎าตําง คาตอบที่ถูกต๎อง 2. รับซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา 32. ข๎อใดเป็นการขยายขอบขํายอาชีพจากการสร๎างเครือขํายอาชีพ . 1. ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ 2. แฟรนไชส์กาแฟบ๎านไรํ 3. แปรรูปเนื้อหมูเป็นลูกชิ้น 4. ขนมหวานเยลลี่จากหนังหมู 5. แปรรูปมะมํวงสุกเป็นมะมํวงกวน คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ขนมหวานเยลลี่จากหนังหมู
 12. 12. 12 33. ปรีชาเป็นผู๎ใหญํบ๎านในหมูํบ๎านแหํงหนึ่ง โดยที่สมาชิกในหมูํบ๎านสํวนใหญํมีอาชีพ เกษตรกรทา สวนผลไม๎ โดยเฉพาะการปลูกทุเรียน แตํเนื่องจากการปลูกทุเรียนมี รายได๎ดี จึงมีเกษตรกรในภาคอื่น ๆ ได๎ลงทุนปลูกทุเรียนอีกจานวนมาก กระทั่ง ผลผลิตล๎นตลาด ชาวบ๎านในหมูํบ๎านของปรีชาไมํสามารถ จาหนํายทุเรียนได๎ มีผลทาให๎ทุเรียนเกิดการเนําเสียสร๎างความเสียหายให๎ชาวบ๎านเป็นอยํางมากจาก สถานการณ์ ปรีชาควรแนะนาการแก๎ปัญหาให๎กับชาวบ๎านอยํางไร . 1. ค๎นหาแหลํงตลาดใหมํ 2. ติดตามขําวสารราคาของทุเรียน 3. ลดราคาเพื่อเรํงจาหนํายทุเรียนให๎หมด 4. แปรรูปทุเรียน เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนอบแห๎ง 5. เปลี่ยนจากการปลูกทุเรียนเป็นผลไม๎อื่นที่มีผู๎นิยมบริโภค คาตอบที่ถูกต๎อง 4. แปรรูปทุเรียน เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนอบแห๎ง 34. สมชายมีอาชีพขายข๎าวเหนียวหมูปิ้ง ปกติเขาจะตั้งเตาถํานและโต๏ะขายบริเวณบน ทางเท๎าเป็น ประจา ตํอมาประชาชนได๎ร๎องเรียนวําสมชายวางสิ่งของกีดขวาง ทางเดิน สร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํผู๎ สัญจรบนทางเท๎าจากสถานการณ์ ข๎อใดเป็นสิ่งที่สมชายควรปฏิบัติมากที่สุด . 1. จํายเงินคําที่ให๎เทศกิจ 2. ย๎ายไปขายที่ไมํกีดขวางทางเดิน 3. นาสินค๎าชนิดอื่นมาขายทดแทน 4. ติดปูายขอโทษเพื่อขอความเห็นใจ 5. ยังคงขายที่เดิมตํอไปโดยไมํต๎องสนใจ คาตอบที่ถูกต๎อง 2. ย๎ายไปขายที่ไมํกีดขวางทางเดิน 35. การแสวงหาความรู๎เรื่องการพัฒนาคุณภาพดินควรปฏิบัติอยํางไร . 1. อํานหนังสือ 2. อํานวารสารวิชาการ 3. ค๎นคว๎าจากอินเทอร์เน็ต 4. ทบทวนประสบการณ์ของตนเอง 5. พบผู๎รู๎ ดูของจริง ฟัง สังเกต และสัมผัส คาตอบที่ถูกต๎อง 5. พบผู๎รู๎ ดูของจริง ฟัง สังเกต และสัมผัส
 13. 13. 13 36. การขยายอาชีพจากการสํงเสริมสุขภาพคือข๎อใด . 1. การสร๎างกลุํมสมาชิกข๎าวไรซ์เบอรี่ 2. การเรียนรู๎ระบบนิเวศไรํนาสวนผสม 3. การสร๎างเครือขํายนาข๎าวอินทรีย์โดยรวมกลุํมสมาชิก 4. การจัดบริการทํองเที่ยวพักผํอนกินอาหารเกษตรอินทรีย์ 5. การจัดบริการสถานพักฟื้นอาหารธรรมชาติไร๎สารพิษแบบ Home Stay คาตอบที่ถูกต๎อง 2. การเรียนรู๎ระบบนิเวศไรํนาสวนผสม 37. ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติของบุคคลในการขยายชํองทางการประกอบอาชีพ . 1. ชอบการผจญภัย 2. ชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 3. ชอบการถํายทอดประสบการณ์ 4. ใช๎กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ 5. ทางานบนฐานข๎อมูลใช๎ความรู๎ด๎านตําง ๆ คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ใช๎กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ 38. การใช๎จุลินทรีย์ไมโครโลซําในการยํอยสลาย ตรงกับขั้นตอนใดของการพัฒนาคุณภาพดิน . 1. การไถพรวนหน๎าดิน 2. การหมักสังเคราะห์ดิน 3. การสร๎างประสิทธิภาพดิน 4. การเพิ่มอินทรียวัตถุให๎กับดิน 5. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพดิน คาตอบที่ถูกต๎อง 4. การเพิ่มอินทรียวัตถุให๎กับดิน 39. นาย ก เป็นคนมีนิสัยรําเริง สายตาสั้น ชอบชํวยเหลือผู๎อื่น เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีความประพฤติ เรียบร๎อยชอบอํานหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย มีความมุํงมั่นในการเข๎ารับราชการ จากสถานการณ์ อาชีพ ที่เหมาะสมกับนาย ก คือข๎อใด . 1. ครู 2. ทหาร 3. ตารวจ 4. ผู๎พิพากษา 5. ทนายความ คาตอบที่ถูกต๎อง
 14. 14. 14 3. ตารวจ 40. นักเรียนคนหนึ่ง เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการทางานด๎าน เอกสารจากสถานการณ์ อาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนคนนี้ คือข๎อใด . 1. พยาบาล 2. เลขานุการ 3. ทนายความ 4. รับราชการครู 5. พนักงานต๎อนรับ คาตอบที่ถูกต๎อง 2. เลขานุการ 41. ชุมชนแหํงหนึ่งผลิตน้าพริกบรรจุกระปุกจาหนํายภายในชุมชน ข๎อใดเป็นการตํอยอด ธุรกิจการทา น้าพริกบรรจุกระปุก . 1. สํงขายในศูนย์โอทอปของจังหวัด 2. ใสํวัตถุกันเสียในน้าพริกเพื่อเก็บไว๎ได๎นาน ๆ 3. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ไมํแตกงําย 4. รักษาความสะอาดทุกขั้นตอนของการทาน้าพริก 5. คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพไมํเนําเสียมาทาน้าพริก คาตอบที่ถูกต๎อง 5. คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพไมํเนําเสียมาทาน้าพริก 1. สํงขายในศูนย์โอทอปของจังหวัด 42. นายศักดิ์สิทธิ์มีแผนการทาธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพสํงขายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผําน ชํองทางอินเทอร์เน็ต นายศักดิ์สิทธิ์ควรพัฒนาตนเองอยํางไรเพื่อให๎สามารถ ขายอาหารทาง อินเทอร์เน็ตได๎ . 1. เรียนการทาอาหารเพื่อสุขภาพจากอินเทอร์เน็ต 2. สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช๎ในการปรุงอาหารทางอินเทอร์เน็ต 3. ฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์เพื่อการขายออนไลน์กับโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ 4. ศึกษาข๎อมูลการจ๎างพนักงานทาอาหารและพนักงานสํงอาหารจากกรมการจัดหางาน 5. เรียนรู๎การใช๎โปรแกรมคานวณคุณคําทางโภชนาการของอาหารกับสาธารณสุขจังหวัด คาตอบที่ถูกต๎อง 5. เรียนรู๎การใช๎โปรแกรมคานวณคุณคําทางโภชนาการของอาหารกับสาธารณสุขจังหวัด 43. นายศุภโชคขายปลาชํอนเผาเกลืออยูํในตลาดนัดขนาดใหญํของจังหวัดซึ่งขายดีมากเผาปลาได๎ไมํ ทันตํอความต๎องการของลูกค๎า หากต๎องการเผาปลาให๎เร็วขึ้น ควรปฏิบัติตามข๎อใด . 1. เปลี่ยนมาใช๎ถํานเผาปลาที่ให๎ความร๎อนสูงและร๎อนนาน
 15. 15. 15 2. ใช๎เตาเผาปลาแบบไร๎ควันไร๎มลพิษและรักษาสิ่งแวดล๎อม 3. เพิ่มคนงานในการเผาปลาเพื่อให๎ได๎ปริมาณปลาเผามากขึ้น 4. เรียนรู๎และฝึกทักษะการใช๎เครื่องเผาปลาแบบหมุนอัตโนมัติ 5. เรียนรู๎การใช๎เครื่องดูดควันจากการเผาปลาเพื่อไมํให๎รบกวนร๎านข๎างเคียง คาตอบที่ถูกต๎อง 4. เรียนรู๎และฝึกทักษะการใช๎เครื่องเผาปลาแบบหมุนอัตโนมัติ 44. ชุมชนแหํงหนึ่งปลูกผักปลอดสารพิษจาหนํายพบวําระยะหลังนี้ชุมชนใกล๎เคียงเริ่มเป็นคูํแขํงทาให๎ ราคาเปลี่ยนแปลงไมํแนํนอน ข๎อใดเป็นการดาเนินงานของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน ภูมิคุ๎มกัน . 1. ดาเนินการปลูกผักกางมุํงโดยไมํใช๎สารเคมี 2. ทาสัญญาขายผักปลอดสารพิษกับแหลํงรับซื้อเป็นเวลา 6 เดือน 3. รํวมมือกับวิทยาลัยเกษตรกรรมจัดอบรมการทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 4. ตรวจสุขภาพคนในชุมชนทุก 6 เดือน โดยโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล 5. ให๎ความรู๎เรื่องสินเชื่อในธุรกิจการเกษตรกับคนในชุมชนโดยธนาคารออมสิน คาตอบที่ถูกต๎อง 3. รํวมมือกับวิทยาลัยเกษตรกรรมจัดอบรมการทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 45. นายโชคชัยเปิดร๎านขายแหนมเนืองจนได๎รับความนิยม มีเป้าหมายที่จะสํงขายแหนมเนื่องทั่ว ประเทศกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด จะต๎องวางแผนปฏิบัติการอยํางไรในการพัฒนาตนเอง . 1. คิดค๎นตารับน้าจิ้มที่มีระดับความเผ็ดแตกตํางกัน 2. สารวจความพึงพอใจของผู๎บริโภคผํานแบบสอบถามออนไลน์ 3. ศึกษาเงื่อนไขการนาอาหารสํงขายทั่วประเทศกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด 4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎มีความแข็งแรงและสวยงามดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค 5. นาผักสดไปตรวจสอบคุณภาพกับหนํวยงานของทางราชการเสมอเพื่อควบคุมคุณภาพ คาตอบที่ถูกต๎อง 3. ศึกษาเงื่อนไขการนาอาหารสํงขายทั่วประเทศกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
 16. 16. 16 ใช๎สถานการณ์ตํอไปนี้ ตอบคาถามข๎อ 46 - 47 46. จากสถานการณ์ดังกลําว แสดงถึงความเสี่ยงใดของผู๎ประกอบการในประเทศไทย . 1. แบรนด์สินค๎า 2. รายได๎ของผู๎บริโภค 3. ราคาสินค๎าปรับตัวสูงขึ้น 4. พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนไป 5. การออกแคมเปญเพื่อกระตุ๎นตลาด คาตอบที่ถูกต๎อง 4. พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนไป 47. สถานการณ์แสดงถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับศักยภาพด๎านใด . 1. ความรู๎ความเข๎าใจและความสนใจในสินค๎า 2. การวางกลยุทธ์เพื่อควบคุมราคาสินค๎า 3. การเพิ่มปริมาณสินค๎าที่ทันสมัย 4. การพัฒนาคุณภาพของสินค๎า 5. ตลาดและกลุํมเปูาหมาย คาตอบที่ถูกต๎อง 5. ตลาดและกลุํมเปูาหมาย 48. ในการดาเนินธุรกิจโรงแรม ข๎อใดเป็นมาตรการตอบสนองอยํางฉับไวกรณีเกิดเหตุ แผํนดินไหว . 1. ติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณทางเดิน 2. มีเสียงกระดิ่งแจ๎งเหตุแผํนดินไหว 3. จัดทามาตรการอพยพผู๎เข๎าพักเอาไว๎ลํวงหน๎า 4. โทรเรียกเจ๎าหน๎าที่กู๎ภัยเข๎าประเมินสถานการณ์โดยทันที 5. ติดประกาศเตือนสาหรับผู๎เข๎าพักให๎ระมัดระวังตนเองเสมอ คาตอบที่ถูกต๎อง 2. มีเสียงกระดิ่งแจ๎งเหตุแผํนดินไหว
 17. 17. 17 49. ข๎อใดเป็นขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพของการผลิตเครื่องดื่มกาแฟของร๎าน กาแฟสด . 1. ติดตั้งกล๎องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกร๎าน 2. ติดแผํนปูายแนะนาเมล็ดกาแฟพันธุ์ตํางๆ ที่นามาชง 3. กาหนดราคาขายเครื่องดื่มกาแฟชนิดตํางๆ ให๎ชัดเจน 4. จัดร๎านให๎ลูกค๎าสามารถเห็นเครื่องชงกาแฟได๎อยํางชัดเจน 5. เมื่อผงกาแฟมีกลิ่นหืน เป็นตะกอน หยุดผลิตทันทีและหาสาเหตุ คาตอบที่ถูกต๎อง 5. เมื่อผงกาแฟมีกลิ่นหืน เป็นตะกอน หยุดผลิตทันทีและหาสาเหตุ 50. ข๎อใดเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตที่เหมาะสมสาหรับร๎านผลิตและจาหนํายเค๎กสตรอเบอร์รี่ . 1. เปลี่ยนมาใช๎สตรอเบอรี่ราคาสูงจากตํางประเทศ 2. ลูกค๎าต๎องการเค๎กแบบพอดีคา สะอาด สีสันสวยงาม 3. ใช๎วัตถุดิบในประเทศที่มีการรับรองมาตรฐานสินค๎า 4. ลดราคาขายเค๎กสตรอเบอรี่ในชํวงเวลาหลัง 20.00 น. ของทุกวัน 5. ซื้อตู๎แชํเย็นขนาดใหญํที่ใช๎งานมาแล๎ว 7 ปี และมีประวัติการซํอมแซม คาตอบที่ถูกต๎อง 3. ใช๎วัตถุดิบในประเทศที่มีการรับรองมาตรฐานสินค๎า 51. จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดมหกรรมผ๎าไหมพื้นเมื่อทุกปี ในปีที่ผํานมา สามารถสร๎าง รายได๎ให๎แกํจังหวัด ประมาณ 50 ล๎านบาท ในปีนี้ จังหวัดต๎องการเพิ่มรายได๎เป็น 80 ล๎านบาท ควร วางแผนกลยุทธ์การตลาดด๎าน การสํงเสริมการขายอยํางไร . 1. เมือซื้อผ๎าไหมครบทุกๆ 4,000 บาท จะได๎คูปองสํวนลด 25% สาหรับซื้อผ๎าไหมชิ้นตํอไป 2. ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมผ๎าไหมในหนังสือพิมพ์ท๎องถิ่น 3. สารวจความพึงพอใจของผู๎เยี่ยมชมงานมหกรรมผ๎าไหม 4. จัดประกวดการออกแบบชุดทางานจากผ๎าไหมพื้นเมือง 5. เปิดเว็บไซต์ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลรักษาผ๎าไหม คาตอบที่ถูกต๎อง 1. เมือซื้อผ๎าไหมครบทุกๆ 4,000 บาท จะได๎คูปองสํวนลด 25% สาหรับซื้อผ๎าไหมชิ้นตํอไป 52. งานตลาดผดุงกรุงเกษมข๎างทาเนียบรัฐบาล เจ๎าของร๎านขนมไทยได๎นาขนมชั้นที่มี สํวนผสมของ สมุนไพรมาทดลองจาหนําย ถ๎าต๎องการทราบถึงความคิดเห็นของลูกค๎า ที่ได๎ชิมขนมชั้นตารับใหมํแล๎ว ควรใช๎วิธีทางการตลาดข๎อใด . 1. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอขนมชั้น 2. สังเกตถึงความชื่นชอบที่มีตํอนักแสดงที่มาแนะนาโฆษณาขนมชั้น 3. สรุปยอดจานวนผู๎เข๎ารํวมงานตลาดผดุงกรุงเกษมข๎างทาเนียบรัฐบาล
 18. 18. 18 4. สรุปจานวนขนมชั้นและใบปลิวแนะนาสินค๎าที่แจกไปทั้งหมดในแตํละวัน 5. สอบถามข๎อมูลสํวนตัวของลูกค๎าที่รํวมงานเพื่อใช๎ในการติดตํอประชาสัมพันธ์ คาตอบที่ถูกต๎อง 4. สรุปจานวนขนมชั้นและใบปลิวแนะนาสินค๎าที่แจกไปทั้งหมดในแตํละวัน 53. ข๎อใดคือประโยชน์ของบัญชีธุรกิจ . 1. แสดงข๎อมูลประวัติของพนักงานฝุายบัญชี 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของการลงทุนขยายธุรกิจ 3. แสดงรายการคุณลักษณะของสินค๎าที่ต๎องตรวจสอบ 4. แสดงผลการทดสอบสินค๎าที่ผํานการรับรองมาตรฐาน 5. ใช๎สารวจความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอบริการหลังการขาย คาตอบที่ถูกต๎อง 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของการลงทุนขยายธุรกิจ 54. เจนจิรา ทากระเป๋าผ๎าเย็บด๎วยมือ เพื่อนาไปขาย จานวน 50 ใบ ขายได๎ 30 ใบ จานวนกระเป๋าผ๎า ที่เหลือ 20 ใบ ควรจดบันทึกไว๎ในบัญชีประเภทใด . 1. บัญชีรายรับ 2. บัญชีรายจําย 3. บัญชีทรัพย์สิน 4. บัญชีครัวเรือน 5. บัญชีรายได๎ คาตอบที่ถูกต๎อง 3. บัญชีทรัพย์สิน ใช๎สถานการณ์ตํอไปนี้ ตอบคาถามข๎อ 55 - 56 55. ข๎อใดเป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับองค์ประกอบด๎านการผลิตเพื่อให๎การขยาย ประสบความสาเร็จ ตามวิสัยทัศน์ . 1. กู๎ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนามาใช๎ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2. วางแผนงบประมาณเพื่อนามาจัดซื้ออุปกรณ์ทาปุ๋ยอินทรีย์ 3. ทาปุ๋ยอินทรีย์ใช๎เองเพื่อควบคุมการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรค 4. ผลิตดินปลูกผักที่ใสํปุ๋ยเรํงการเจริญเติบโตเพื่อสํงจาหนํายทั่วประเทศ
 19. 19. 19 5. เปิดสวนเป็นแหลํงเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎บริโภคเห็นถึงคุณคําของเกษตรอินทรีย์ คาตอบที่ถูกต๎อง 3. ทาปุ๋ยอินทรีย์ใช๎เองเพื่อควบคุมการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรค 56. ข๎อใดเป็นการกาหนดเป้าหมายของภารกิจด๎านผลผลิตของการจัดทาแผนปฏิบัติการ ที่เหมาะสม กับวิสัยทัศน์ . 1. ทุเรียนมีคุณภาพและได๎มาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ 2. เข๎ารับการฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์จากสานักงานเกษตรจังหวัด 3. ระดมเงินทุน 500,000 บาท เพื่อใช๎ในการขยายพื้นที่เพาะปลูกทเรียน 4. เปิดเว็บไซต์ของสวนเพื่อนาเสนอการดาเนินงานการปลูกทุเรียนแบบอินทรีย์ 5. ติดตํอแหลํงจาหนํายทุเรียนแบบอินทรีย์ภายในปี 2565 ไมํน๎อยกวํา 5 แหลํงรับซื้อ คาตอบที่ถูกต๎อง 1. ทุเรียนมีคุณภาพและได๎มาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ 57. โชคชัย ทาการตรวจสอบการผลิตขนมปังและพบวํา ในวันนี้จานวนขนมปังที่ผลิตได๎ น๎อยกวําแผน ที่กาหนด และยังใช๎เวลาในการผลิตมากกวํา การดาเนินงานดังกลํา ขั้นตอนใดของการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ . 1. ดาเนินการ 2. หาข๎อบกพรํอง 3. แก๎ไขข๎อบกพรํอง 4. ประเมินและพัฒนา 5. กาหนดแนวทางปฏิบัติ คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ประเมินและพัฒนา 58. ข๎อใดเป็นเหตุผลสาคัญของการจัดทาโครงการขยายอาชีพเป็นลายลักษณ์อักษร . 1. ใช๎ควบคุมคําใช๎จําย และการใช๎ทรัพยากรไมํให๎สิ้นเปลือง 2. ทราบถึงประวัติและผลงานของแหลํงทุนที่ให๎การสนับสนุน 3. เพื่อปูองกันการสูญหายของผลการดาเนินงานการขยายอาชีพ 4. ใช๎แสดงปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นและคงเหลือจากการดาเนินงาน 5. แสดงถึงการดาเนินงานอยํางเป็นระบบเพื่อขอการสนับสนุนจากแหลํงทุน คาตอบที่ถูกต๎อง 5. แสดงถึงการดาเนินงานอยํางเป็นระบบเพื่อขอการสนับสนุนจากแหลํงทุน
 20. 20. 20 ใช๎สถานการณ์ตํอไปนี้ ตอบคาถามข๎อ 59 - 60 59. ข๎อใดไมํจาเป็นต๎องระบุไว๎ในความสาคัญและหลักการของโครงการขยายอาชีพ . 1. การขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมทองเหลืองรูปแบบใหมํ ๆ 2. เอกลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมทองเหลือง บ๎านปะอาว 3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไมํเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 4. วัสดุที่ใช๎หลํอหัตถกรรมทองเหลือง บ๎านปะอาว 5. การอนุรักษ์และตํอยอดภูมิปัญญาหัตถกรรม คาตอบที่ถูกต๎อง 1. การขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมทองเหลืองรูปแบบใหมํ ๆ 60. ข๎อใดเป็นการเขียนเป้าหมายของโครงการขยายอาชีพ . 1. งบประมาณที่ใช๎ในการเปิดร๎าน ทั้งสิ้น 300,000 บาท 2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมทองเหลือง จานวน 5 รูปแบบ 3. ศิลปหัตถกรรมทองเหลือง บ๎านปะอาว ต๎องคงมีอยูํสืบตํอไปชั่วลูกชั่วหลาน 4. ชาวบ๎าน บ๎านปะอาว มีรายได๎จากการจาหนํายศิลปหัตถกรรมทองเหลืองทุกคน 5. โครงการขยายอาชีพต๎องได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานของภาครัฐหรือเอกชน คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ชาวบ๎าน บ๎านปะอาว มีรายได๎จากการจาหนํายศิลปหัตถกรรมทองเหลืองทุกคน 61. สมชายได๎ศึกษาการจาหนํายสินค๎าของสถานประกอบการหนึ่ง พบวํา 2-3 ปีที่ผํานมา ทางร๎านไมํมี การเปลี่ยนแปลงการจาหนํายสินค๎า ทาให๎ความต๎องการของสินค๎าลดลง และเมื่อไมํนานมานี้มีการหา สินค๎าอื่นมาจาหนํายทดแทน แตํก็ยังไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎จึงต๎องเลิกกิจการ ไปในที่สุดจากสถานการณ์ สมชายทาการวิเคราะห์ตาแหนํงธุรกิจในระยะใด . 1. ระยะเริ่มต๎น 2. ระยะทรงตัว 3. ระยะสร๎างตัว 4. ระยะตกต่า 5. ระยะสูงขึ้น คาตอบที่ถูกต๎อง
 21. 21. 21 4. ระยะตกต่า 62. ข๎อใดคือการวิเคราะห์โอกาสของร๎านจาหนํายเครื่องเขียนที่ต๎องการเปิดกิจการในชุมชนแหํงหนึ่ง . 1. ไมํติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2. พื้นที่เก็บอุปกรณ์ไมํเพียงพอ 3. การไมํมีความรู๎เรื่องการทาบัญชี 4. ไมํมีร๎านเครื่องเขียนในชุมชนนั้น 5. ร๎านมีที่ตั้งอยูํติดถนนไมํมีที่จอดรถ คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ไมํมีร๎านเครื่องเขียนในชุมชนนั้น 63. ผู๎ประกอบการรายหนึ่งมีอาคาร 2 ชั้น ชั้นลํางของอาคารจัดทาเป็นร๎านขายรองเท๎าหนังสาหรับ สุภาพบุรุษ และชั้น 2 จัดทาเป็นห๎องสาหรับตัดเย็บรองเท๎า การผลิตจะ ใช๎หนังวัวแท๎ที่ผลิตได๎ภายใน ชุมชน โดยจะผลิตและขายรองเท๎าเริ่มต๎นที่ขนาด 40 - 48 และลูกค๎าที่ต๎องการขนาดที่ใหญํกวํานี้ สามารถสั่งตัดเย็บได๎ข๎อใดไมํใชํกลยุทธ์ในด๎านการผลิตและจาหนํายสินค๎าของผู๎ประกอบการรายนี้ . 1. สถานที่จาหนําย 2. การกระจายสินค๎า 3. การเจาะกลุํมเปูาหมาย 4. การสร๎างเอกลักษณ์ตราสินค๎า 5. การสร๎างเครือขํายธุรกิจชุมชน คาตอบที่ถูกต๎อง 2. การกระจายสินค๎า 64. ผู๎ประกอบการผลิตผลไม๎กระป๋องรายหนึ่ง มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผลไม๎กํอนเข๎ากระบวนการผลิต วําต๎องเป็นผลไม๎ที่สด สะอาด เครื่องจักรที่ผลิตต๎องได๎มาตรฐาน มีการตรวจเช็คคุณภาพสินค๎าสม่าเสมอ กาหนดให๎สินค๎ามีราคาถูกกวําสินค๎าคูํแขํง ร๎อยละ 2 เพราะใช๎ผลไม๎ของคนในชุมชนและเป็นผลไม๎ตาม ฤดูกาล มีการโฆษณาสินค๎าผํานสื่อโทรทัศน์ ลูกค๎าสามารถสั่งสินค๎าได๎ผํานทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง บริการจัดสํงถึงบ๎านจากสถานการณ์ ผู๎ประกอบการรายนี้ไมํได๎ใช๎กลยุทธ์ทางการตลาดในด๎านใด . 1. การผลิตสินค๎า 2. การจัดจาหนําย 3. การกาหนดราคา 4. การสํงเสริมการตลาด 5. การเจาะกลุํมเปูาหมาย คาตอบที่ถูกต๎อง 5. การเจาะกลุํมเปูาหมาย
 22. 22. 22 65. โครงการผลิตและจาหนํายน้าผลไม๎บรรจุกลํองของบริษัทแหํงหนึ่ง ต๎องการให๎ผลิตภัณฑ์ที่ขายมี สํวนแบํงการตลาด 30% ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได๎ในจังหวัด ภายในระยะเวลา 3 ปี จากข๎อความข๎างต๎น ข๎อความนี้จะปรากฏอยูํที่สํวนใดของโครงการ . 1. เปูาหมาย 2. งบประมาณ 3. วิธีดาเนินการ 4. เครือขํายโครงการ 5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ คาตอบที่ถูกต๎อง 1. เปูาหมาย 66. ข๎อใดแสดงถึงคุณสมบัติพิเศษในการใช๎งานของสินค๎าตามประเภทของสินค๎า . 1. โทรทัศน์สามารถติดผนังได๎ 2. โทรศัพท์มือถือสามารถสั่นเตือนได๎ 3. ตู๎เย็นใช๎ในการเก็บรักษาอาหารได๎ 4. สวิตช์ไฟมีอายุการใช๎งานได๎ 5,000 ครั้ง 5. โทรศัพท์สามารถใช๎ตรวจสอบสภาพการจราจรได๎ คาตอบที่ถูกต๎อง 3. ตู๎เย็นใช๎ในการเก็บรักษาอาหารได๎ 67. ข๎อใดไมํเกี่ยวข๎องในการระบุแนวทางและภาระหน๎าที่ในการบริการของผู๎ประกอบการสํงสินค๎า . 1. การสํงมอบที่รวดเร็ว 2. การสํงมอบที่ตรงเวลา 3. การรับประกันสินค๎า 4. การแจ๎งสถานการณ์การจัดสํง 5. การรับประกันพนักงานจัดสํง คาตอบที่ถูกต๎อง 5. การรับประกันพนักงานจัดสํง 68. นายปี ทาธุรกิจร๎านไอศกรีม มานาน 12 ปี ปัจจุบันนี้ยอดขายไอศกรีมลดลง นายปี จึงได๎ ทาการศึกษาพบวํา คนมักนิยมข๎าวไรซ์เบอรี่ซึ่งเป็นข๎าวที่มีคุณประโยชน์ทาง โภชนาการสูง ดังนั้นเขา จึงนาข๎าวไรซ์เบอรี่มาใช๎เป็นสํวนผสมในการผลิตไอศกรีม ปรากฏวํามีคนสนใจไอศกรีมข๎าวไรซ์เบอรี่ จานวนมาก ทาให๎ยอดจาหนํายสูงขึ้นจากสถานการณ์ ข๎อใดกลําวถูกต๎อง . 1. นายบี มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสํงเสริมการตลาด 2. นายบี มีการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิตไอศกรีม 3. นายบี แทรกความนิยมข๎าวไรซ์เบอรี่ลงในไอศกรีมเพื่อเพิ่มยอดขาย
 23. 23. 23 4. นายบี สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎าในการผลิตไอศกรีมเพื่อขายเอง 5. นายบี สร๎างตราสัญลักษณ์ของไอศกรีมจนทาให๎เป็นที่รู๎จักของลูกค๎า คาตอบที่ถูกต๎อง 3. นายบี แทรกความนิยมข๎าวไรซ์เบอรี่ลงในไอศกรีมเพื่อเพิ่มยอดขาย 69. มานะอาศัยอยูํในหมูํบ๎านแหํงหนึ่ง เขาต๎องการทาธุรกิจปลูกกล๎วยหอมเพื่อสํงออกไปตํางประเทศ ดังนั้นมานะต๎องพิจารณาความพร๎อมของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพของเขา เพื่อจะได๎ประกอบ อาชีพได๎อยํางยั่งยืนจากสถานการณ์ ข๎อใดไมํใชํปัจจัยที่มานะต๎องใช๎ในการพิจารณา . 1. ชํองทางในการขนสํง 2. การจัดหาพันธุ์ต๎นกล๎วย 3. ปริมาณคูํแขํงขันในตลาด 4. ตลาดในการจาหนํายสินค๎า 5. จานวนประชากรภายในชุมชน คาตอบที่ถูกต๎อง 5. จานวนประชากรภายในชุมชน 70. นายโอ ประกอบธุรกิจขายน้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีต๎นทุนด๎านบรรจุภัณฑ์ คํอนข๎างสูงในขณะที่ยอดขายน้าดื่มเทําเดิม เป็นเหตุให๎ผลกาไรลดลง นายโอจึงได๎มีการปรับปรุง โครงการพัฒนาอาชีพ โดยทาการศึกษาปัญหา พบวํา ฝาพลาสติกที่ใช๎ปิดฝาขวดนั้นมีขนาดหนาและ ใหญํเกินไป ทาให๎สูญเสียทรัพยากรในการผลิตฝาขวดเกินความจาเป็น อีกทั้งยังทาให๎ต๎นทุนสูงอีกด๎วย จากสถานการณ์ เมื่อนายโอพบข๎อบกพรํองแล๎วควรมีการปรับปรุงอยํางไร . 1. ทาการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหมํ 2. เลิกทาธุรกิจขายน้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก 3. ผลิตน้าดื่มให๎มีจานวนมากและสํงขายในตลาด 4. ลดปริมาณพลาสติกที่ใช๎ทาฝาขวดเพื่อลดต๎นทุน 5. ทาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้าดื่มบรรจุขวดให๎มากขึ้น คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ลดปริมาณพลาสติกที่ใช๎ทาฝาขวดเพื่อลดต๎นทุน สาระทักษะการดาเนินชีวิต จานวน 30 ข๎อ 71. บุคคลใดไมํได๎ดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . 1 . มาลีตั้งใจเรียนจนสอบได๎ที่ 1 ทุกปี 2 . ยิ่งยงเป็นคนทันสมัยสวมใสํเสื้อผ๎าตามแฟชั่น 3 . มงคลนาเงินที่เก็บได๎สํงตารวจเพื่อตามหาเจ๎าของ 4 . สุดาเก็บเงินที่พํอแมํให๎ไว๎สํวนหนึ่งเพื่อใช๎จํายยามจาเป็น คาตอบที่ถูกต๎อง
 24. 24. 24 3 . มงคลนาเงินที่เก็บได๎สํงตารวจเพื่อตามหาเจ๎าของ 72. เศรษฐกิจพอเพียงเน๎นเรื่องใดเป็นหลัก . 1 : การพึ่งตนเอง 2 : การรวมกลุํมของชาวบ๎าน 3 : การชํวยเหลือกันในชุมชน 4 : การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํ คาตอบที่ถูกต๎อง 1 : การพึ่งตนเอง 73. บุคคลใดไมํได๎ดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . 1 : มาลีตั้งใจเรียนจนสอบได๎ที่ 1 ทุกปี 2 : ยิ่งยงเป็นคนทันสมัยสวมใสํเสื้อผ๎าตามแฟชั่น 3 : มงคลนาเงินที่เก็บได๎สํงตารวจเพื่อตามหาเจ๎าของ 4 : สุดาเก็บเงินที่พํอแมํให๎ไว๎สํวนหนึ่งเพื่อใช๎จํายยามจาเป็น คาตอบที่ถูกต๎อง 2 : ยิ่งยงเป็นคนทันสมัยสวมใสํเสื้อผ๎าตามแฟชั่น 74. ข๎อใดคือผลที่คาดวําจะได๎รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ . 1 : เป็นผู๎นาทางด๎านเทคโนโลยี 2 : การค๎ามีความเจริญก๎าวหน๎า 3 : การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 4 : เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง คาตอบที่ถูกต๎อง 3 : การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 75. การนาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการแบํงพื้นที่ อยํางไร . 1 : 30:30:30:10 2 : 30:20:20:30 3 : 30:20:30:20 4 : 30:30:10:30 คาตอบที่ถูกต๎อง 1 : 30:30:30:10
 25. 25. 25 76. ความพอดีทางด๎านจิตใจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะอยํางไร . 1 : การเป็นผู๎ที่มีจิตใจดี มีความเมตตาตํอผู๎อื่น 2 : การเป็นผู๎ที่รู๎จักพอไมํโลภมากจนเกินไป 3 : การเป็นผู๎ไมํคิดร๎ายพยาบาทตํอผู๎อื่น 4 : การมีจิตใจที่เข๎มแข็ง ไมํอํอนไหวไปกับสิ่งรอบข๎าง คาตอบที่ถูกต๎อง 2 : การเป็นผู๎ที่รู๎จักพอไมํโลภมากจนเกินไป 77. ข๎อใดกลําวผิด . 1 : ความพอเพียงประกอบด๎วยความพอประมาณและความมีเหตุผล 2 : หลักความพอเพียงชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติรู๎เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ 3 : เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ในทุกระดับ 4 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย คาตอบที่ถูกต๎อง 1 : ความพอเพียงประกอบด๎วยความพอประมาณและความมีเหตุผล 78. การผลิตสินค๎าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ควรใช๎เทคโนโลยีในลักษณะใด . 1: ใช๎เทคโนโลยีราคาแพงในตํางประเทศ 2 : ใช๎เทคโนโลยีทีทีราคาถูก 3 : การใช๎เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 4 : การใช๎เทคโนโลยีจากประเทศเพื่อนบ๎าน คาตอบที่ถูกต๎อง 3 : การใช๎เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 79. รัฐบาลในอุดมคติของยุคเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยํางไร . 1: มีวิสัยทัศน์ ฉลาด กล๎าคิด กล๎าทา 2: แก๎ปัญหาได๎ โอบอุ๎ม ชํวยเหลือ เจือจุน 3: มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 4: มีความรู๎ ฉลาด กล๎าลงทุน กล๎าเสี่ยง คาตอบที่ถูกต๎อง 2: แก๎ปัญหาได๎ โอบอุ๎ม ชํวยเหลือ เจือจุน 80. ภูมิคุ๎มกันและรู๎เทําทันโลก หมายถึง . 1: มีความรอบคอบ 2: รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล๎อมภายนอก 3: สามารถปูองกัน หรือลดผลกระทบ อันเกิดจาก ความผันผวน หรือความผกผัน ของโลก ภายนอก
 26. 26. 26 4: ถูกทุกข๎อ คาตอบที่ถูกต๎อง 4: ถูกทุกข๎อ 81. พฤติกรรมของวัยรุํนข๎อใด เสี่ยงตํอการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด . 1. หญิงชายจับมือถือแขนกัน 2. หญิงใสํเสื้อสายเดี่ยวไปตลาด 3. ชายพาเพื่อนหญิงไปดูภาพยนตร์ 4. หญิงพักอยูํกับเพื่อนชายที่หอพัก 5. ชายพาเพื่อนหญิงไปเที่ยวสวนสนุก คาตอบที่ถูกต๎อง 4. หญิงพักอยูํกับเพื่อนชายที่หอพัก 82. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ไมํถูกต๎อง ข๎อใดเป็นปัญหาที่รุนแรงมากที่สุด . 1. ติดเชื้อ HIV 2. ติดเชื้อซิฟิลิส 3. เสียความบริสุทธิ์ 4. ตั้งครรภ์ไมํพร๎อม 5. เสียอนาคตเรื่องเรียน คาตอบที่ถูกต๎อง 4. ตั้งครรภ์ไมํพร๎อม 83. สาเหตุสาคัญที่ทาให๎เกิดโรคขาดสารอาหาร คือข๎อใด . 1. เกิดภัยธรรมชาติ ผลผลิตต่า 2. รับประทานอาหารไมํเป็นเวลา 3. รับประทานอาหารไมํถูกหลักโภชนาการ 4. มีโรคประจาตัวเกี่ยวกับระบบยํอยอาหาร 5. อยูํหํางไกล เดินทางไปซื้ออาหารลาบาก คาตอบที่ถูกต๎อง 3. รับประทานอาหารไมํถูกหลักโภชนาการ 84. เด็กวัยรุํนควรหลีกเลี่ยงการเลํนกีฬาประเภทใดมากที่สุด . 1. ปั่นจักรยาน 2. บาสเกตบอล 3. แบดมินตัน 4. ฟุตบอล 5. ชกมวย
 27. 27. 27 คาตอบที่ถูกต๎อง 5. ชกมวย 85. คาแนะนาสาหรับผู๎ป่วยไข๎หวัดหรือไข๎หวัดใหญํ ข๎อใดไมํเหมาะสม . 1. ดื่มน้ามากๆ 2. ใช๎ยาแอสไพรินเพื่อลดไข๎ 3. หยุดเรียน หยุดงาน จนกวําจะหายเป็นปกติ 4. ล๎างมือด๎วยสบูํ โดยเฉพาะหลังการไอการจาม 5. สวมหน๎ากากอนามัย เมื่อจาเป็นต๎องอยูํกับผู๎อื่น คาตอบที่ถูกต๎อง 3. หยุดเรียน หยุดงาน จนกวําจะหายเป็นปกติ 86. “การรับประทานยาให๎ครบตามขนาดของยาที่แพทย์กาหนด และไมํควรซื้อยามาใช๎เอง” เป็น คาแนะนาเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช๎ยาในข๎อใด . 1. การแพ๎ยา 2. การติดยา 3. พิษของยา 4. ผลข๎างเคียงของยา 5. การดื้อยาและการต๎านยา คาตอบที่ถูกต๎อง 1. การแพ๎ยา 87. ผู๎ที่มีความเสี่ยงในการติดสารเสพ ควรได๎รับการศึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด . 1. สุขอนามัยสํวนบุคคล 2. พิษภัยของสารเสพติด 3. ประเภทของยาเสพติด 4. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 5. แนวทางการหลีกเลี่ยงปัญหาสารเสพติด คาตอบที่ถูกต๎อง 2. พิษภัยของสารเสพติด 88. ผู๎ที่ติดยาเสพติด โดยสํวนใหญํมักจะเคยใช๎สารเสพติดชนิดใดมากํอน . 1. บุหรี่ 2. กัญชา 3. ยาบ๎า 4. ผงขาว 5. กระทํอม
 28. 28. 28 คาตอบที่ถูกต๎อง 1. บุหรี่ 89. สมศรีวิเคราะห์ขําวสารโฆษณาที่วํา “ยานี้สามารถรักษาสิวให๎หาย ชํวยให๎หน๎าขาวใสไร๎สิว” โดย พิจารณาความเป็นไปได๎ ความนําเชื่อถือ และหลักฐานอ๎างอิง แสดงวําสมศรีมีการใช๎ทักษะชีวิตในข๎อ ใด . 1. การตัดสินใจ 2. การแก๎ปัญหา 3. ความคิดสร๎างสรรค์ 4. ความตระหนักในตนเอง 5. การคิดอยํางมีวิจารณญาณ คาตอบที่ถูกต๎อง 5. การคิดอยํางมีวิจารณญาณ 91. ผลงานศิลปะในข๎อใดจัดอยูํในสาขาทัศนศิลป์ทั้งหมด . 1. จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม 2. ภาพถําย สื่อประสม ประติมากรรม 3. ภาพพิมพ์ นาฏศิลป์ จิตรกรรม 4. การละคร ภาพพิมพ์ ภาพถําย คาตอบที่ถูกต๎อง 2. ภาพถําย สื่อประสม ประติมากรรม 92. ชํางปั้น แกะสลัก และชํางหลํอ หมายถึง บุคคลในข๎อใด . 1. จิตรกร 2. ประติมากร 3. สถาปนิก 4. กรรมกร คาตอบที่ถูกต๎อง 2. ประติมากร 93. ผู๎ออกแบบกํอสร๎างอาคารสถานที่ หมายถึง บุคคลในข๎อใด . 1. จิตรกร 2. ประติมากร 3. สถาปนิก 4. มัณฑนาการ คาตอบที่ถูกต๎อง 3. สถาปนิก

×