Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla

Johtamisen kehittämisverkosto
Johtamisen kehittämisverkostoJohtamisen kehittämisverkosto
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työurien pidentämisen keinot
ja mahdollisuudet työpaikoilla
Anneli Leppänen
Osaamiskeskuksen johtaja, Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen
Pardia Elo-seminaari 26.8.2014
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työuria on pidennettävä
alusta, lopusta ja keskeltä.
Mitä voidaan tehdä?
Suomessa on kehitetty ja
kehitetään paljon työkykyä
tukevia menetelmiä.
Käytetäänkö niitä? Onko
työkyvyn tukeminen
johdonmukaista?
26.8.2014 3Anneli Leppänen
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Uusia näyttöön perustuvia
menetelmiä työpaikoille
työuran muutosten hallintaan
Ryhmämenetelmät
• Asennetta työhön – nuorten työturvallisuusasenteiden
ja hyvinvoinnin parantamiseen
• Töissä vai eläkkeellä – työuran hallintaa ja
tavoitteellisuutta yli 55-vuotiaille ILMOITTAUDU
MUKAAN!
• Perhevapaalta työelämään – voimavaroja työuran ja
perhe-elämän yhdistämiseen (myös englanniksi From
family leave to work life)
• Työuran uurtaja® englanniksi - Towards Successful
Seniority tulossa syksyllä 2014!
26.8.2014 4Anneli Leppänen
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työuran alussa
• Tuetaan työhön pääsyä
• Tuetaan turvallista työskentelyä
26.8.2014 5Anneli Leppänen
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Asennetta työhön –
työturvallisuutta ja hyvinvointia
nuorille
• Tausta
• Nuorille (alle 25-vuotiaat) sattuu enemmän työtapaturmia kuin
vanhemmille ikäluokille. Kokemattomuus, kyky tunnistaa ja
arvioida työhön liittyviä haitta- ja vaaratekijöitä sekä asenteet
vaikuttavat nuorten työturvallisuuteen.
• Tavoitteena vahvistaa taitoja, jotka tukevat
• Työhön ja työympäristöön liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden
tunnistamista
• Vaarojen torjuntaa ja tapaturmien ennaltaehkäisyä
• Työturvallisuutta heikentävien ongelmien ratkaisemista
• Mikä tuote?
• Nuorille suunnattu valmennusohjelma (12 tuntia)
• Voidaan toteuttaa oppilaitoksissa tai työpaikoilla
• Julkaistaan kesällä 2015
26.8.2014 6Anneli Leppänen
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työuran aikana voidaan
• Kehittää työtä, työyhteisöä ja
organisaatiota
• Kehittää ammattitaitoa
• Tukea terveyttä, koettua työkykyä ja
työhyvinvointia
• Tukea työn ja muun elämän
yhteensovittamista
26.8.2014 7Anneli Leppänen
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Osaaminen on keskeinen voimavara
26.8.2014 Anneli Leppänen 8
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Osaamisen kehittymistä on
tutkittu TTL:ssä yli 20 vuotta
Keskeisiä tuloksia:
• Työn käsitteellinen hallinta parani 10-20%
• Paljon kehittämisehdotuksia työhön ja työskentelyyn
• Organisaation sisäiset kehittäjät omaksuivat
menetelmän
• Osaaminen on yhteydessä työtyytyväisyyteen
• Osaamisen parantuminen vähentää stressiä
• Taloudellisesti tuloksellista (Esim. Seppänen 2003,
Leppänen ym. 2008)
26.8.2014 Anneli Leppänen 9
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Mitä organisaatioissa voidaan
tehdä työhön liittyvän osaamisen
kehittymisen tukemiseksi?
26.8.2014 Anneli Leppänen 10
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
1. Luodaan osaamista tukeva
organisaatiokulttuuri
• osaamista ja sen kehittymistä arvostava ja
asiaa jatkuvasti esillä pitävä organisaatio.
Linjajohdon yhteinen vastuu
• organisaatiossa henkilöstön
kehittämisstrategia ja sitä toteutetaan
taitavasti
• valmentava johtaminen käyttöön
• tiedon jakamisen ja roolien oivaltaminen
sekä uusien toimintamuotojen kehittäminen
työryhmissä
26.8.2014 Anneli Leppänen 11
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
2. Arvioidaan osaamista ja sen
kehittämistä
• Tehdään osaamiskartoitukset
• osana ilmapiirikartoituksia esim. (ParTy)
arvioidaan organisaation valmiudet
osaamisen tukemiseen
• suunnitellaan kehittämistoimet ja
toimintatavat sekä arvioidaan niiden
vaikutuksia
26.8.2014 Anneli Leppänen 12
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Käsitteellisen hallinnan
arviointi
• Käsitteellisen hallinnan mittarit – kehitettiin noin 25 vuotta
sitten Työterveyslaitoksella (Leppänen & Auvinen 1988)
Ovat tyypiltään job knowledge -testejä. Viimeiset
käsitteellisen hallinnan testit tehty Kiinaan ja USA:han.
• Käsitteellisen hallinnan testien sisältö perustuu työn
analyysiin.
• Tehty paperi-, metalli- ja elintarviketeollisuuteen,
öljynjalostukseen, lehtipainoon, keittiö- ja siivoustyöhön,
anestesialääkärin työhön ja ydinvoiman kunnossapitoon.
Käytössä suomalaisissa organisaatioissa koulutustarpeen ja
koulutuksen vaikutusten arvioinnissa.
• Työn ydintoimintojen analyysit tai "low fidelity simulations"
(esim. häiriötilanteen analyysi ja ratkaiseminen). Liittyvät
käsitteellisen hallinnan mittaamiseen. Tällaisia arviointeja
tehty myös kansainvälisesti.
26.8.2014 Anneli Leppänen 13
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
3. Arvioidaan organisaation
kyky tukea osaamisen
kehittymistä
ESIMERKIKSI
• "Onnistu osaamisen uudistajana" Hasu ym. 2010
(löytyy verkosta)
• Kyselyjä esim. ydinvoima-alan organisaatioissa
organisaatioiden kyvystä tukea osaamisen
kehittymistä
26.8.2014 Anneli Leppänen 14
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
4. Kehitetään työtä ja siihen liittyvää
osaamista määrätietoisesti ja
arvioidaan kehittämistyön
tuloksellisuutta säännöllisesti
26.8.2014 Anneli Leppänen 15
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Miksi työn kehittäminen on
tärkeää?
• Työ ja toimintaympäristö kehittyvät koko ajan
• Työn kehittäminen voi olla myös TIETOISTA
TOIMINTAA
• Työn kehittäminen on innovaatioiden osa
• Osaamisansa on vaarallinen
• Ei erillisiä kehittämistekoja vaan jatkuva,
johdettu ja hallittu prosessi
• Lisää tietoa:
• Schaupp, M. ym.: Yhteinen muutos –työhyvinvointia työtä
kehittämällä. Työterveyslaitos 2013
• Ramstad, E. & Alasoini T.: Työelämän tutkimusavusteinen
kehittäminen Suomessa Tykes, Raportteja 53. Helsinki 2007
(löytyy netistä)
26.8.2014 Anneli Leppänen 16
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Tuetaan työhönpaluuta pitkän
poissaolon jälkeen
26.8.2014 17Anneli Leppänen
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Perhevapaalta työelämään
Tausta
• Perhevapaa merkitsee vanhemman työuralla katkoa ja
perhevapaalta työelämään paluu saattaa olla vaikeaa
monesta syystä. Työelämän nopeat muutokset vaikeuttavat
paluuta entisestään.
• Harvalla työpaikalla on käytännöt perhevapaalta työelämään
palaajan perehdyttämiseen tai tukemiseen tai työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisen tueksi haasteellisissa tilanteissa.
Mikä tuote?
• Syyskuussa 2014 valmistuu ryhmämenetelmä Perhevapaalta
työelämään (myös englanniksi). Menetelmää voidaan
käyttää esim. kuntien neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen
yhteistyönä tai työpaikoilla omalle henkilöstölle.
• Menetelmäkoulutusta ja kehittämistukea on mahdollista
saada työpaikoille osallistumalla STM:n Työ ja perhe-elämä
–ohjelmassa, jossa järjestetään mm. ohjaajakoulutusta
maksutta.
26.8.2014 18Anneli Leppänen
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Myös pitkältä sairauslomalta paluu
onnistuu parhaiten tuettuna
(Ahola, K. Tue työkykyä, Työterveyslaitos 2011)
• Kaikki hyötyvät hyvin hoidetusta ja onnistuneesta
työhönpaluusta pitkän sairausloman jälkeen
• Esimiehellä on keskeinen rooli työhönpaluussa
• Suositellaan, että esimies pitää yhteyttä pitkällä
sairauslomalla olevaan työntekijään
• Oikea-aikainen ja asteittainen työhönpaluu tukee
toipumista
• Työhönpaluuta suositellaan jo ennen kuin työntekijä on
täysin oireeton
• Tieto mahdollisuuksista muokata työtä lyhentää
sairauspoissaolon kestoa
• Osasairauspäiväraha ja tuki työpaikkakuntoutukseen
rahoittavat asteittaista työhönpaluuta
26.8.2014 Anneli Leppänen 19
© Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Töissä vai eläkkeellä – työn
imua uran seniorivaiheeseen
Tausta
• Kokeneen työntekijän hyvinvointi ja tavoitteellisuus
vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan
• Tavoitteena on lisätä vanhempien työntekijöiden työuran
hallintaa ja tavoitteellisuutta työuran loppuvaiheissa sekä
• Selkiyttää ja sitouttaa työntekijän päätöksiä työssä
jatkamisen tavoista ennen eläkkeelle siirtymistä
Mikä tuote?
• Käynnistyvässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa
kehitetään näyttöön perustuva menetelmä (yhteensä 15
tuntia) työpaikkojen käyttöön
• Tutkimukseen voivat ilmoittautua mukaan kaikki
työpaikat, jotka ovat kiinnostuneita ikääntyvien
työntekijöiden työuran ja hallitun eläkesiirtymän
edistämisestä työpaikan hyväksi
26.8.2014 20Anneli Leppänen
1 sur 20

Recommandé

13.2.2017 Työkykyjohtaminen par
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
775 vues24 diapositives
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi par
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja AlajärviTyöterveyslaitos
395 vues10 diapositives
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse? par
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?Työterveyslaitos
1.3K vues19 diapositives
Tyohyvinvointi ja johtaminen par
Tyohyvinvointi ja johtaminenTyohyvinvointi ja johtaminen
Tyohyvinvointi ja johtaminenJohtamisen kehittämisverkosto
2.5K vues30 diapositives
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere par
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, TampereTyöterveyslaitos
670 vues16 diapositives
28.11.2017 Tyhyverkosto Päijät-Hämeessä ja kooste keskusteluista par
28.11.2017 Tyhyverkosto Päijät-Hämeessä ja kooste keskusteluista28.11.2017 Tyhyverkosto Päijät-Hämeessä ja kooste keskusteluista
28.11.2017 Tyhyverkosto Päijät-Hämeessä ja kooste keskusteluistaTyöterveyslaitos
92 vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset par
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyöterveyslaitos
4K vues37 diapositives
Työn murros ja osatyökykyisyys par
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysPauli Forma
565 vues14 diapositives
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo? par
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?Työterveyslaitos
1.3K vues28 diapositives
13.2.2017 TyhyverkostoX -hanke, osaaminen par
13.2.2017 TyhyverkostoX -hanke, osaaminen13.2.2017 TyhyverkostoX -hanke, osaaminen
13.2.2017 TyhyverkostoX -hanke, osaaminenTyöterveyslaitos
139 vues5 diapositives
Tiedon varassa tulevaisuuteen par
Tiedon varassa tulevaisuuteenTiedon varassa tulevaisuuteen
Tiedon varassa tulevaisuuteenPauli Forma
498 vues19 diapositives
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola par
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, KokkolaTyöterveyslaitos
164 vues9 diapositives

Tendances(20)

Työn murros ja osatyökykyisyys par Pauli Forma
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyys
Pauli Forma565 vues
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo? par Työterveyslaitos
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?
Työajat ja hyvinvointi – mitä tutkimus kertoo?
Työterveyslaitos1.3K vues
Tiedon varassa tulevaisuuteen par Pauli Forma
Tiedon varassa tulevaisuuteenTiedon varassa tulevaisuuteen
Tiedon varassa tulevaisuuteen
Pauli Forma498 vues
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola par Työterveyslaitos
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola
Perheystävällisyyttä edistävät palvelut kuntatyöpaikalle: TYÖ@ELÄMÄ-kehittämi... par THL
Perheystävällisyyttä edistävät palvelut kuntatyöpaikalle: TYÖ@ELÄMÄ-kehittämi...Perheystävällisyyttä edistävät palvelut kuntatyöpaikalle: TYÖ@ELÄMÄ-kehittämi...
Perheystävällisyyttä edistävät palvelut kuntatyöpaikalle: TYÖ@ELÄMÄ-kehittämi...
THL223 vues
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos par Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosGuy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla par Pauli Forma
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedollaTyöhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Pauli Forma530 vues
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi... par Työterveyslaitos
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma par THL
Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaPerheystävällinen työpaikka -ohjelma
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma
THL357 vues
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko par Työterveyslaitos
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali par Työterveyslaitos
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
Työhyvinvoinnin johtaminen par Pauli Forma
Työhyvinvoinnin johtaminenTyöhyvinvoinnin johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Pauli Forma593 vues
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia par Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K vues
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen par Työterveyslaitos
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Työterveyslaitos5.8K vues
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel... par Työterveyslaitos
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Työterveyslaitos19.3K vues

En vedette

XYZ - Miten esimies ratkaisee ikäyhtälön? par
XYZ - Miten esimies ratkaisee ikäyhtälön?XYZ - Miten esimies ratkaisee ikäyhtälön?
XYZ - Miten esimies ratkaisee ikäyhtälön?Johtamisen kehittämisverkosto
5.6K vues9 diapositives
Citoloxia 4º eso par
Citoloxia 4º esoCitoloxia 4º eso
Citoloxia 4º esoAna Maria Canabal Guinarte
232 vues18 diapositives
1 lekts par
1 lekts1 lekts
1 lektsTuya Tegshdvvren
493 vues4 diapositives
Kuntajohtaminen ja johtajuus par
Kuntajohtaminen ja johtajuusKuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuusJohtamisen kehittämisverkosto
575 vues6 diapositives
Wilder Motor Rentals par
Wilder Motor RentalsWilder Motor Rentals
Wilder Motor Rentalswildermotor
182 vues24 diapositives
Koulutuskartoitus yhteenveto Guy Ahonen par
Koulutuskartoitus yhteenveto Guy AhonenKoulutuskartoitus yhteenveto Guy Ahonen
Koulutuskartoitus yhteenveto Guy AhonenJohtamisen kehittämisverkosto
721 vues14 diapositives

En vedette(20)

Chapter1 basiclibraryskills par irem_
Chapter1 basiclibraryskillsChapter1 basiclibraryskills
Chapter1 basiclibraryskills
irem_141 vues
Talent management par zezulcik
Talent managementTalent management
Talent management
zezulcik4.2K vues

Similaire à Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla

Leppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloon par
Leppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloonLeppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloon
Leppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloonTyöterveyslaitos
931 vues18 diapositives
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen par
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen 31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen Työterveyslaitos
275 vues11 diapositives
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko par
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatkoTyöterveyslaitos
703 vues16 diapositives
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle? par
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?Johtamisen kehittämisverkosto
975 vues13 diapositives
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan par
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanTulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanPauli Forma
521 vues29 diapositives
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... par
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...THL
274 vues17 diapositives

Similaire à Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla(20)

Leppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloon par Työterveyslaitos
Leppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloonLeppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloon
Leppänen, Anneli Työkulttuurilla työn iloon
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen par Työterveyslaitos
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen 31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko par Työterveyslaitos
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan par Pauli Forma
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanTulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Pauli Forma521 vues
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... par THL
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL274 vues
24.10.2016 Marjo Wallin, Elämän eri vaiheet työpaikalla par Työterveyslaitos
24.10.2016 Marjo Wallin, Elämän eri vaiheet työpaikalla24.10.2016 Marjo Wallin, Elämän eri vaiheet työpaikalla
24.10.2016 Marjo Wallin, Elämän eri vaiheet työpaikalla
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,... par Celkee Oy
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Celkee Oy330 vues
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla par Työterveyslaitos
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa par Työterveyslaitos
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa par Työterveyslaitos
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
12.12.2017 Työpaikan fiilisilmasto muutostilanteissa
Työn murros ja työelämän tilannekuva par Pauli Forma
Työn murros ja työelämän tilannekuvaTyön murros ja työelämän tilannekuva
Työn murros ja työelämän tilannekuva
Pauli Forma576 vues
Miten työpaikalla voidaan edistää työn ja perheen yhteensovittamista? par THL
Miten työpaikalla voidaan edistää työn ja perheen yhteensovittamista?Miten työpaikalla voidaan edistää työn ja perheen yhteensovittamista?
Miten työpaikalla voidaan edistää työn ja perheen yhteensovittamista?
THL106 vues
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k... par Työterveyslaitos
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella par Pauli Forma
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Pauli Forma572 vues
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää par THL
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
THL251 vues
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset par Työterveyslaitos
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset 8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset

Plus de Johtamisen kehittämisverkosto

Business Kitchen par
Business KitchenBusiness Kitchen
Business KitchenJohtamisen kehittämisverkosto
922 vues9 diapositives
Miten säätelen aivojeni kuormitusta ajan paineessa par
Miten säätelen aivojeni kuormitusta ajan paineessaMiten säätelen aivojeni kuormitusta ajan paineessa
Miten säätelen aivojeni kuormitusta ajan paineessaJohtamisen kehittämisverkosto
539 vues108 diapositives
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014 par
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014Johtamisen kehittämisverkosto
996 vues17 diapositives
Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille par
Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorilleHyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille
Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorilleJohtamisen kehittämisverkosto
1.6K vues13 diapositives
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto par
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenvetoMillaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenveto
Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020-luvulla? - seminaariyhteenvetoJohtamisen kehittämisverkosto
1K vues9 diapositives
”Kyl mä yritän niille esimiehille sitä HR-puppua syöttää minkä kerkiän..." par
”Kyl mä yritän niille esimiehille sitä HR-puppua syöttää minkä kerkiän..."”Kyl mä yritän niille esimiehille sitä HR-puppua syöttää minkä kerkiän..."
”Kyl mä yritän niille esimiehille sitä HR-puppua syöttää minkä kerkiän..."Johtamisen kehittämisverkosto
3.6K vues13 diapositives

Plus de Johtamisen kehittämisverkosto(20)

Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla

 • 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä
 • 2. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla Anneli Leppänen Osaamiskeskuksen johtaja, Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen Pardia Elo-seminaari 26.8.2014
 • 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työuria on pidennettävä alusta, lopusta ja keskeltä. Mitä voidaan tehdä? Suomessa on kehitetty ja kehitetään paljon työkykyä tukevia menetelmiä. Käytetäänkö niitä? Onko työkyvyn tukeminen johdonmukaista? 26.8.2014 3Anneli Leppänen
 • 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Uusia näyttöön perustuvia menetelmiä työpaikoille työuran muutosten hallintaan Ryhmämenetelmät • Asennetta työhön – nuorten työturvallisuusasenteiden ja hyvinvoinnin parantamiseen • Töissä vai eläkkeellä – työuran hallintaa ja tavoitteellisuutta yli 55-vuotiaille ILMOITTAUDU MUKAAN! • Perhevapaalta työelämään – voimavaroja työuran ja perhe-elämän yhdistämiseen (myös englanniksi From family leave to work life) • Työuran uurtaja® englanniksi - Towards Successful Seniority tulossa syksyllä 2014! 26.8.2014 4Anneli Leppänen
 • 5. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työuran alussa • Tuetaan työhön pääsyä • Tuetaan turvallista työskentelyä 26.8.2014 5Anneli Leppänen
 • 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Asennetta työhön – työturvallisuutta ja hyvinvointia nuorille • Tausta • Nuorille (alle 25-vuotiaat) sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille ikäluokille. Kokemattomuus, kyky tunnistaa ja arvioida työhön liittyviä haitta- ja vaaratekijöitä sekä asenteet vaikuttavat nuorten työturvallisuuteen. • Tavoitteena vahvistaa taitoja, jotka tukevat • Työhön ja työympäristöön liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamista • Vaarojen torjuntaa ja tapaturmien ennaltaehkäisyä • Työturvallisuutta heikentävien ongelmien ratkaisemista • Mikä tuote? • Nuorille suunnattu valmennusohjelma (12 tuntia) • Voidaan toteuttaa oppilaitoksissa tai työpaikoilla • Julkaistaan kesällä 2015 26.8.2014 6Anneli Leppänen
 • 7. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työuran aikana voidaan • Kehittää työtä, työyhteisöä ja organisaatiota • Kehittää ammattitaitoa • Tukea terveyttä, koettua työkykyä ja työhyvinvointia • Tukea työn ja muun elämän yhteensovittamista 26.8.2014 7Anneli Leppänen
 • 8. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Osaaminen on keskeinen voimavara 26.8.2014 Anneli Leppänen 8
 • 9. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Osaamisen kehittymistä on tutkittu TTL:ssä yli 20 vuotta Keskeisiä tuloksia: • Työn käsitteellinen hallinta parani 10-20% • Paljon kehittämisehdotuksia työhön ja työskentelyyn • Organisaation sisäiset kehittäjät omaksuivat menetelmän • Osaaminen on yhteydessä työtyytyväisyyteen • Osaamisen parantuminen vähentää stressiä • Taloudellisesti tuloksellista (Esim. Seppänen 2003, Leppänen ym. 2008) 26.8.2014 Anneli Leppänen 9
 • 10. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä organisaatioissa voidaan tehdä työhön liittyvän osaamisen kehittymisen tukemiseksi? 26.8.2014 Anneli Leppänen 10
 • 11. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 1. Luodaan osaamista tukeva organisaatiokulttuuri • osaamista ja sen kehittymistä arvostava ja asiaa jatkuvasti esillä pitävä organisaatio. Linjajohdon yhteinen vastuu • organisaatiossa henkilöstön kehittämisstrategia ja sitä toteutetaan taitavasti • valmentava johtaminen käyttöön • tiedon jakamisen ja roolien oivaltaminen sekä uusien toimintamuotojen kehittäminen työryhmissä 26.8.2014 Anneli Leppänen 11
 • 12. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 2. Arvioidaan osaamista ja sen kehittämistä • Tehdään osaamiskartoitukset • osana ilmapiirikartoituksia esim. (ParTy) arvioidaan organisaation valmiudet osaamisen tukemiseen • suunnitellaan kehittämistoimet ja toimintatavat sekä arvioidaan niiden vaikutuksia 26.8.2014 Anneli Leppänen 12
 • 13. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Käsitteellisen hallinnan arviointi • Käsitteellisen hallinnan mittarit – kehitettiin noin 25 vuotta sitten Työterveyslaitoksella (Leppänen & Auvinen 1988) Ovat tyypiltään job knowledge -testejä. Viimeiset käsitteellisen hallinnan testit tehty Kiinaan ja USA:han. • Käsitteellisen hallinnan testien sisältö perustuu työn analyysiin. • Tehty paperi-, metalli- ja elintarviketeollisuuteen, öljynjalostukseen, lehtipainoon, keittiö- ja siivoustyöhön, anestesialääkärin työhön ja ydinvoiman kunnossapitoon. Käytössä suomalaisissa organisaatioissa koulutustarpeen ja koulutuksen vaikutusten arvioinnissa. • Työn ydintoimintojen analyysit tai "low fidelity simulations" (esim. häiriötilanteen analyysi ja ratkaiseminen). Liittyvät käsitteellisen hallinnan mittaamiseen. Tällaisia arviointeja tehty myös kansainvälisesti. 26.8.2014 Anneli Leppänen 13
 • 14. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 3. Arvioidaan organisaation kyky tukea osaamisen kehittymistä ESIMERKIKSI • "Onnistu osaamisen uudistajana" Hasu ym. 2010 (löytyy verkosta) • Kyselyjä esim. ydinvoima-alan organisaatioissa organisaatioiden kyvystä tukea osaamisen kehittymistä 26.8.2014 Anneli Leppänen 14
 • 15. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 4. Kehitetään työtä ja siihen liittyvää osaamista määrätietoisesti ja arvioidaan kehittämistyön tuloksellisuutta säännöllisesti 26.8.2014 Anneli Leppänen 15
 • 16. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Miksi työn kehittäminen on tärkeää? • Työ ja toimintaympäristö kehittyvät koko ajan • Työn kehittäminen voi olla myös TIETOISTA TOIMINTAA • Työn kehittäminen on innovaatioiden osa • Osaamisansa on vaarallinen • Ei erillisiä kehittämistekoja vaan jatkuva, johdettu ja hallittu prosessi • Lisää tietoa: • Schaupp, M. ym.: Yhteinen muutos –työhyvinvointia työtä kehittämällä. Työterveyslaitos 2013 • Ramstad, E. & Alasoini T.: Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Tykes, Raportteja 53. Helsinki 2007 (löytyy netistä) 26.8.2014 Anneli Leppänen 16
 • 17. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Tuetaan työhönpaluuta pitkän poissaolon jälkeen 26.8.2014 17Anneli Leppänen
 • 18. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Perhevapaalta työelämään Tausta • Perhevapaa merkitsee vanhemman työuralla katkoa ja perhevapaalta työelämään paluu saattaa olla vaikeaa monesta syystä. Työelämän nopeat muutokset vaikeuttavat paluuta entisestään. • Harvalla työpaikalla on käytännöt perhevapaalta työelämään palaajan perehdyttämiseen tai tukemiseen tai työn ja perhe- elämän yhteensovittamisen tueksi haasteellisissa tilanteissa. Mikä tuote? • Syyskuussa 2014 valmistuu ryhmämenetelmä Perhevapaalta työelämään (myös englanniksi). Menetelmää voidaan käyttää esim. kuntien neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä tai työpaikoilla omalle henkilöstölle. • Menetelmäkoulutusta ja kehittämistukea on mahdollista saada työpaikoille osallistumalla STM:n Työ ja perhe-elämä –ohjelmassa, jossa järjestetään mm. ohjaajakoulutusta maksutta. 26.8.2014 18Anneli Leppänen
 • 19. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Myös pitkältä sairauslomalta paluu onnistuu parhaiten tuettuna (Ahola, K. Tue työkykyä, Työterveyslaitos 2011) • Kaikki hyötyvät hyvin hoidetusta ja onnistuneesta työhönpaluusta pitkän sairausloman jälkeen • Esimiehellä on keskeinen rooli työhönpaluussa • Suositellaan, että esimies pitää yhteyttä pitkällä sairauslomalla olevaan työntekijään • Oikea-aikainen ja asteittainen työhönpaluu tukee toipumista • Työhönpaluuta suositellaan jo ennen kuin työntekijä on täysin oireeton • Tieto mahdollisuuksista muokata työtä lyhentää sairauspoissaolon kestoa • Osasairauspäiväraha ja tuki työpaikkakuntoutukseen rahoittavat asteittaista työhönpaluuta 26.8.2014 Anneli Leppänen 19
 • 20. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Töissä vai eläkkeellä – työn imua uran seniorivaiheeseen Tausta • Kokeneen työntekijän hyvinvointi ja tavoitteellisuus vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan • Tavoitteena on lisätä vanhempien työntekijöiden työuran hallintaa ja tavoitteellisuutta työuran loppuvaiheissa sekä • Selkiyttää ja sitouttaa työntekijän päätöksiä työssä jatkamisen tavoista ennen eläkkeelle siirtymistä Mikä tuote? • Käynnistyvässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehitetään näyttöön perustuva menetelmä (yhteensä 15 tuntia) työpaikkojen käyttöön • Tutkimukseen voivat ilmoittautua mukaan kaikki työpaikat, jotka ovat kiinnostuneita ikääntyvien työntekijöiden työuran ja hallitun eläkesiirtymän edistämisestä työpaikan hyväksi 26.8.2014 20Anneli Leppänen