NoneTaboo Born To Be A Loverboy

144 vues

Publié le

Gaston 2011-2014

Publié dans : Spirituel
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
144
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
1
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

NoneTaboo Born To Be A Loverboy

  1. 1. NoneTaboo BBoorrnn TToo BBee AA LLoovveerrbbooyy 33--JJuuiinn 22001111-- 2266 SSeepptteemmbbrree 22001144
  2. 2. You was bboorrnn ssiinngglleettoonn bbyy aa cc--sseeccttiioonn…… II wwaaiitt ffoorr ttwwoo hhoouurrss oonn tthhee vveett ooffffiiccee bbeeffoorree ssaaww yyoouurr pprreettttyy ffaaccee …….. II ttooookk ccaarree ooff yyoouu tthhee ffiirrsstt 55 ddaayyss ooff yyoouurr lliiffee,, eevveerryy 22 hhoouurrss II ffeedd yyoouu aanndd cclleeaann ……..
  3. 3. YYoouu aanndd yyoouurr ffaatthheerr HHaarrlleeyy
  4. 4. uunniiqquuee ddoonntt jj’’aaii dduu mm’’ooccccuuppéé ddeeppuuiiss llee pprreemmiieerr jjoouurr,, ttuu eess vveennuu aauu mmoonnddee ppaarr ccééssaarriieennnnee eett jj’’aaii ddûû aatttteennddrree ddaannss llee bbuurreeaauu qquuee ttuu ssooiiss llàà,, jj’’ééttaaiiss aabbsseennttee àà ttoonn pprreemmiieerr ssoouuffffllee …… eett jj’’ééttaaiiss aabbsseennttee àà ttoonn ddeerrnniieerr ssoouuffffllee …….. TTuu rreesstteerraass aa jjaammaaiiss ddaannss mmoonn ccoeoeuurr,, ttuu ééttaaiiss ll’’eessppooiirr ddee mmoonn éélleevvaaggee,,
  5. 5. UUnnee ffiieerrttéé ppoouurr mmooii ddaannss uunn rriinngg,, ttuu rreepprréésseennttaaiiss ttrrèèss bbiieenn ttoonn nnoomm,, ttoouutt cceeuuxx qquuii ttoonn ccrrooiisséé ssee rraappppeellllee ccoommbbiieenn ttuu ééttaaiitt uunn aammoouurr ddee cchhiieenn eett uunn bboonn rreepprréésseennttaanntt ddee ttaa rraaccee
  6. 6. My hheeaarrtt iiss bbrrookkeenn …… nneevveerr mmoommmmyy wwiillll ffoorrggeett yyoouu NNooww yyoouu ccaann RRuunn FFrreeee mmyy lliittttllee GGaassttoonn …… xxxxxxxxxx

×