Publicité

CHANGE HEART.pptx

5 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

CHANGE HEART.pptx

  1. CHANGE HEART
  2. CHANGE HEART Panultihon 4:23 Bantayi ang imong kasingkasing ❤️ uban sa tanang pagkugi; kay gikan niini ang mga linugdangan sa kinabuhi.
  3. CHANGE HEART ACTS 13: 22 And when He had removed him, He raised up for them David as king, to whom also He gave testimony and said, ‘I have found David the son of Jesse, a man after My own heart, who will do all My will. 22: Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, ‘Nakita ko nga si David nga anak ni Jesse usa ka tawo nga nakapahimuot kanako ug mobuhat sa tanan nga isugo ko kaniya.’
  4. CHANGE HEART •Psalm 78:70, 72 70 He also chose David His servant, And took him from the sheepfolds; 72 So he shepherded them according to the integrity of his heart, And guided them by the skillfulness of his hands. Gipili niya si David nga iyang sulugoon; gikuha niya siya 72Gibantayan sila ni David sa dakong paghigugma ug pagkamatinud-anon ug gimandoan niya sila sa paagi nga maalamon.
  5. CHANGE HEART 2SAMUEL 16: 5 Now when King David came to Bahurim, there was a man from the family of the house of Saul, whose name was Shimei the son of Gera, coming from there. He came out, cursing continuously as he came. Sa pag-abot ni David sa Bahurim, miabot ang usa sa mga paryenti ni Saul nga ginganlag Simei, anak ni Gera. Sa pag-abot niya iyang gibalikas ug gibato
  6. CHANGE HEART 2SAMUEL 16: 6 and he threw stones at David and at all the servants of King David. And all the people and all the mighty men were on his right hand and on his left. si David bisan ug ang mga opisyal ug mga sundalo ug mga kauban sa hari naglibot kaniya.
  7. CHANGE HEART 2 SAM 16:9 Then Abishai the son of Zeruiah said to the king, “Why should this dead dog curse my lord the king? Please, let me go over and take off his head!” Unya miingon sa hari si Abisai nga anak ni Seruia, “Nganong mosugot ka man lang ug tunglohon, Kamahalan?Tugoti ako nga lunggoan ko siya sa ulo.”
  8. CHANGE HEART 2 SAM 16:11 And David said to Abishai and all his servants, “See how my son who came from my own body seeks my life. How much more now may this Benjamite? Let him alone, and let him curse; for so the LORD has ordered him. Ug giingnan ni David si Abisai ug ang tanan niyang mga sulugoon, “Kon ang akong anak nagtinguha pagpatay kanako, unsa pa kaha kining sakop sa banay ni Benjamin? Busa pasagdi siya kay gisugo man siya sa GINOO.
  9. CHANGE HEART EZEKIEL 36:26 26 26 And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart.[a] Hatagan ko kamog bag-ong kasingkasing ug bag- ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasingkasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasingkasing nga masinugtanon..
Publicité