Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015

Tulevaisuuden
kunta
Juha Kostiainen
Tulevaisuuden kunta, talous ja
tehtävät -seminaari
Kuntaliitto, 21.5.2015
yit.fi
YIT |
”Propellipäätyöryhmän” raportti pohjana (julk. 12/2014)
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20152
http://vm.fi/documents/10623/1107223/Kunnat-turbulenssissa/32521770-
2485-4b80-8a1e-eef7cc954aee
Johtaja Juha Kostiainen, pj.
Professori Risto Harisalo
Professori Paul Lillrank
Tutkija Aleksi Neuvonen
Tutkija Siv Sandberg
Kansanedustaja Osmo Soininvaara
Professori Markku Sotarauta
Professori Pirkko Vartiainen
Sihteerit: Katja Palonen (VM)
ja Marko Forsblom (LVM)
YIT |
Toimintaympäristön
kehittyminen
1
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20153
YIT |
Kunnat turbulenssissa
• Kasvavan tehtäväkuorman ja taloudellisten edellytysten
epäsuhta, yksityiskohtainen normitus
• Kansalaisten kasvava vaatimustaso
• Demokratian kaventuminen ja vastuun hämärtyminen
monimutkaisessa kuntayhtymäavaruudessa
• Jatkuvat kansalliset ”rakennehankkeet” ilman tuloksia
• Osaamispohjaisen talouden kehittymisestä seuraava
kaupungistuminen
• Kaupunkiseutujen välinen kansallinen ja globaali
kilpailu voimavaroista
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20154
YIT |
Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen)
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20155
ASIANTUNTIJAT
FYYSISET VIRRAT
OPISKELIJAT
MATKAILIJAT
YRITYSTEN
TOIMINNOT JA
TYÖTEHTÄVÄT
Piilaakso
Beijing
Soeul
Lontoo
Pietari
Tampere
PÄÄOMA
VIRTUAALISET
VIRRAT
TEKNOLOGINEN JA
LIIKETOIMINNALLINEN
TIETO
KULTTUURILLISE
T SISÄLLÖT
YIT |
Kehittyvät maat pyrkivät kohti korkeampaa arvonlisää
(Seppälä & Ali-Yrkkö 2013)
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20156
YIT |
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen?
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20157
100 km
50 km
50 km
50 km30 km
30 km
30 km
30 km
30 km
30 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
30 km
30 km
15 km
Suurten kaupunkien vaikutusalueet laajenevat vyöhykemäisesti:
• Helsingin noin 100 km kehän vaikutusalueella asuu 1,8 miljoonaa asukasta
• Tampereen, Turun ja Oulun noin 50 km kehien vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa
asukasta
• Lahden, Jyväskylän, Porin, Kuopion, Joensuun, Seinäjoen, Vaasan ja Lappeenrannan
noin 30 km kehän vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta
• Muiden maakuntakeskusten ja maakuntien 2-keskusten noin 15 km kehällä asuu
noin 600 000 asukasta
Suurten kaupunkiseutujen vaikutusalueilla asuu
noin 90 % koko maan väestöstä
• Korostaa uudenlaisen kansallisen kaupunki- tai elinvoimapolitiikan tarvetta
Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa
a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä
b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä
c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia toiminnallisia koalitioita.
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja Timo Aro 2014. Kartta: Timo Widbom 2014
YIT |
Kaupungistumiskehitys jatkuu
Suomen kaupungistumisaste
on noin 70 %
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20158
Suomen kaupungistumisaste on noin
10-15 % jäljessä Ruotsin ja muiden
vanhojen EU-maiden kehityksestä.
Suomessa edelleen noin 500 000–
600 000 ihmisen muuttopotentiaali
suuriin kaupunkeihin tai suurille
kaupunkiseuduille vuoteen 2030
mennessä, jos kehitys seuraa Ruotsin
kehitystä.
YIT |
Alueen potentiaalinen saavutettavuus
”paljastaa” vyöhykkeisyyden
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20159
Kartta: Oulun yliopiston maantieteen laitos
Tulevat vyöhykkeiset suuralueet työssäkäynnin,
asutus- ja työpaikkakeskittymien ja liikkuvuuden
näkökulmasta:
① Etelä-Suomen työssäkäyntialue
② Pohjanmaan työssäkäyntialue
③ Jyväskylän-Kuopion-Joensuun työssäkäyntialue
④ Oulun työssäkäyntialue
Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa
a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä
b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä
c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia
toiminnallisia koalitioita.
YIT |
Palveluiden maantiede
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201510
Jos halutaan hyvää saatavuutta (lähellä, aina auki),
valuma-alueella tulee olla, jotta kriittävä kysyntäapasiteetti olisi käytössä.
Tällöin palvelun erikoistumisasteen tulee olla alhainen, ja valikoiman
rajallinen. Ratkaisu on kioski => päivähoito
Jos halutaan korkeaa erikoistumisastetta,
valuma-alueen tulee olla riittävän suuri, jotta kallis kapasiteetti olisi
käytössä. Saatavuus kärsii, asiakkaat joutuvat matkustamaan.
Ratkaisu on erikoistavarakauppa => Tekonivelsairaala Coxa
Jos halutaan laajaa valikoimaa yhdessä paikassa,
saatavuudesta ja erikoistumisasteesta joudutaan tinkimään.
Ratkaisu on hypermarketti => monialainen AMK
YIT |
Joustavat
kuntamallit
2
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201511
YIT |
Keskeiset kuntakehittämisen periaatteet
• Paikallinen itsehallinto, vahva demokratia,
päätöksenteon läpinäkyvyys ja osallisuus
• Kunnat tasaveroisina demokraattisen järjestelmän
toimijoina suhteessa valtioon
• Palvelutuotannon monimuotoisuus ja palvelutyyppien
optimaalinen ”maantiede”
• Valinnanvapaus ja vähäisempi normitus
• Kansainvälisesti kilpailukykyiset kaupunkiseudut
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201512
YIT |
Useampia kuntatyyppejä
• Metropoli
• Seutukaupunki
• Kunta
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201513
YIT |
Metropoli
• Metropolikaupunki, jonka sisällä palvelukuntia
(PKS, Tampereen seutu jne.)
• Metropoli vastaa maankäytöstä, kaavoituksesta, elinkeinopolitiikasta
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä
• Palvelukunta vastaa varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta
sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluista
• Molemmissa vaaleilla valittu valtuusto, metropolilla verotusoikeus,
rahoittaa palvelukuntia
• Metropolit jakavat keskenään vaativan erikoissairaanhoidon vastuut
• Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin
=> vaaleilla valitut edustajat päättävät
• Metropoleja 4–7 (yli 200 000 asukasta?)
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201514
YIT |
Seutukaupunki
• Metropoleja pienempiä työssäkäyntialueita
(Hämeenlinnan seutu, Kouvola)
• Vaaleilla valittu valtuusto, lisäksi kunnanosavaltuustoja
• Verotusoikeus
• Vastaa kaikkien kunnallisten palveluiden järjestämisestä
lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa
(ostaa metropoleilta)
• Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin
=> vaaleilla valitut edustajat päättävät
• Yli 70 000 asukasta?
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201515
YIT |
Kunta
• Metropolien ja seutukaupunkien ulkopuolella
(esim. Hämeenkyrö)
• Vaaleilla valittu valtuusto
• Verotusoikeus
• Vastaa palveluiden järjestämisestä alueellaan
• Voi tuottaa itse seuraavat palvelut: varhaiskasvatus, peruskoulu,
kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä asemakaavoitus
• Ostaa muut palvelut markkinoilta, metropoleilta tai seutukaupungeilta
• Oikeus luopua palveluiden järjestämisestä, silloin ne järjestää
lähin seutukaupunki tai viime kädessä valtio
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201516
YIT |
Toiminnallinen
kehittäminen
3
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201517
YIT |
Monituottajuus
• Toimijoiden kilpailu ja yhteistyö (PPP, allianssit),
sektorirajat ylittävä työkierto
• Innovatiiviset hankinnat: hankitaan lisäarvoa,
vaikuttavuutta tai palvelutasoa – saadaan toimijoiden
kehittämispotentiaali käyttöön
• Synnyttää uutta liiketoimintaa ja työtä – ei nollasummapeliä
• Suomessa julkiset hankinnat lähes 30 mrd euroa vuodessa
• Edetään kokeilujen kautta
• Valinnanvapaus: palvelusetelit, raha seuraa potilasta -periaate
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201518
YIT |
Osallisuus
• Tarvitaan oikeaa tietoa ja mahdollisuutta syvälliseen punnintaan
• Päätöksenteko ja palveluiden kehittäminen
• Mahdollisuus valita on myös osallisuutta
• Keskustelevan demokratian elementtejä:
• Mini Public -tyyppiset raadit
• Konsensuskonferenssit
• Deliberation iden -kaupunkikokoukset
• World Cafe -tilaisuudet
• Osallistuva budjetointi
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201519
YIT |
Digitalisaation hyödyntäminen
• Avoin julkinen data, avoimet rajapinnat
• Sosiaalinen media ja jakamistalouden mallit synnyttävät
uudenlaisia palveluita koulutukseen, liikkumiseen, hoivaan,
terveyteen ja kulttuuriin
• Vahvasti käyttäjän tarpeisiin räätälöityviä ja hajautettuja ratkaisuja
• Terveydenhoidon omahoitokokeilut, MOOC-verkkokurssit,
PiggyBaggy-vertaistavarataksi, Taltioni-terveysdata,
Urban Helsingin vaihtoehtoinen yleiskaava,
HSL:n Avoin Reittiopas jne.
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201520
YIT |
Uudistuminen (Sotarauta et al. 2012)
• Kuntien uudistumista tukeva innovaatiojärjestelmä on
orastava ja sisäänpäin kääntynyt
• Kuntien innovaatiostrategiat tähtäävät olemassa olevien
palvelujen tarjoamiseen vanhoille kohderyhmille
• Innovaatiotoiminnassa käytetään pääosin kuntamaailman sisäistä
tietoa, yhteistyötä lähinnä muiden kuntatoimijoiden kanssa
• Yhteistyö yliopistojen ja muiden uutta tietoa tuottavien
organisaatioiden kanssa on vähäistä
• Kuntien innovaatiotoimintaa vaikeuttaa eniten resurssien puute,
rakenteelliset lukot, lyhytjänteisyys sekä haluttomuus lakkauttaa
olemassa olevia palveluita ja organisaatioita
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201521
YIT |
Uudistuva johtajuus – communityship (Mintzberg 2009)
• Leadershipin ja kansalaisuuden välimaastossa
• Ei sankarijohtajuutta
• Jaettua ja omistautunutta johtamista
• Ei mikromanageerausta, eikä ylätason visiointia
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201522
”A community leader is personally engaged
in order to engage others,
so that anyone and everyone can exercise initiative.”
YIT |
”Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja erilaisuutta.”
| Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201523
www.nokkelakaupunki.fi
Michel de Montaigne (1533–1592)
1 sur 23

Recommandé

Haatainen sdp sote 180513 par
Haatainen sdp sote 180513Haatainen sdp sote 180513
Haatainen sdp sote 180513SDP
9.4K vues10 diapositives
Päijät häme asemanseudut 25082015 par
Päijät häme asemanseudut 25082015Päijät häme asemanseudut 25082015
Päijät häme asemanseudut 25082015Juha Kostiainen
426 vues18 diapositives
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus par
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus Strateginen tutkimus | Strategic Research
2.2K vues20 diapositives
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva par
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturvaStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturvaStrateginen tutkimus | Strategic Research
2.2K vues30 diapositives
Lasten ja nuorten liikkuminen ja urheilu: Nuorten osallistuminen (Anu Gretschel) par
Lasten ja nuorten liikkuminen ja urheilu: Nuorten osallistuminen (Anu Gretschel)Lasten ja nuorten liikkuminen ja urheilu: Nuorten osallistuminen (Anu Gretschel)
Lasten ja nuorten liikkuminen ja urheilu: Nuorten osallistuminen (Anu Gretschel)Demos Helsinki
216 vues7 diapositives
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liitto par
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liittoSote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liitto
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liittoSuomen lähi- ja perushoitajaliitto
1K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Marjamäki thl 11 1-2018 par
Marjamäki thl 11 1-2018Marjamäki thl 11 1-2018
Marjamäki thl 11 1-2018THL
90 vues18 diapositives
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 par
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Demos Helsinki
344 vues23 diapositives
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo... par
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Kelan tutkimus / Research at Kela
106 vues17 diapositives
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008) par
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)SYL
949 vues136 diapositives
Avoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseen par
Avoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseenAvoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseen
Avoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseenTimo Aronkytö
58 vues21 diapositives

Tendances(13)

Marjamäki thl 11 1-2018 par THL
Marjamäki thl 11 1-2018Marjamäki thl 11 1-2018
Marjamäki thl 11 1-2018
THL90 vues
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 par Demos Helsinki
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Demos Helsinki344 vues
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008) par SYL
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
SYL949 vues
Avoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseen par Timo Aronkytö
Avoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseenAvoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseen
Avoimuutta ja vaikuttavuutta terveysalan rahoitukseen
Timo Aronkytö58 vues
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma... par THL
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
THL525 vues
Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir... par THL
Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir...Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir...
Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir...
THL155 vues
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta par THL
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
THL101 vues
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020 par THL
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
THL380 vues
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli par Demos Helsinki
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoliIhmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Ihmisten tekemä elinvoimainen metropoli
Demos Helsinki388 vues

Similaire à Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015

Virtaavat vyöhykkeet par
Virtaavat vyöhykkeetVirtaavat vyöhykkeet
Virtaavat vyöhykkeetYIT Corporation
434 vues21 diapositives
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio par
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM DigiOpen
192 vues17 diapositives
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai... par
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...EHYT
113 vues52 diapositives
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111 par
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111Sitra the Finnish Innovation Fund
575 vues27 diapositives
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa par
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissaSinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissaTHL
310 vues12 diapositives
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen par
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseenSote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseenKarri Vainio
129 vues12 diapositives

Similaire à Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015(20)

STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio par STM DigiOpen
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM DigiOpen192 vues
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai... par EHYT
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
EHYT 113 vues
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa par THL
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissaSinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
THL310 vues
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen par Karri Vainio
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseenSote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Karri Vainio129 vues
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio par EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT 172 vues
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua par Matti Heikkinen
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalveluaKainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
Matti Heikkinen165 vues
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk... par THL
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
THL447 vues
#PARADIGMANMUUTOS par Teemu Jama
#PARADIGMANMUUTOS#PARADIGMANMUUTOS
#PARADIGMANMUUTOS
Teemu Jama557 vues
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19 par Matti Leskinen
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Matti Leskinen82 vues
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu... par THL
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
THL57 vues
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen par THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 vues
Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016 par Suomen Yrittäjät
Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016
Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016
Suomen Yrittäjät1.7K vues
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi... par Karri Vainio
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Karri Vainio398 vues
Kohtaamisia sotemaailman kyläraiteilla par Innokyla
Kohtaamisia sotemaailman kyläraiteillaKohtaamisia sotemaailman kyläraiteilla
Kohtaamisia sotemaailman kyläraiteilla
Innokyla435 vues

Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015

 • 1. Tulevaisuuden kunta Juha Kostiainen Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari Kuntaliitto, 21.5.2015 yit.fi
 • 2. YIT | ”Propellipäätyöryhmän” raportti pohjana (julk. 12/2014) | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20152 http://vm.fi/documents/10623/1107223/Kunnat-turbulenssissa/32521770- 2485-4b80-8a1e-eef7cc954aee Johtaja Juha Kostiainen, pj. Professori Risto Harisalo Professori Paul Lillrank Tutkija Aleksi Neuvonen Tutkija Siv Sandberg Kansanedustaja Osmo Soininvaara Professori Markku Sotarauta Professori Pirkko Vartiainen Sihteerit: Katja Palonen (VM) ja Marko Forsblom (LVM)
 • 3. YIT | Toimintaympäristön kehittyminen 1 | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20153
 • 4. YIT | Kunnat turbulenssissa • Kasvavan tehtäväkuorman ja taloudellisten edellytysten epäsuhta, yksityiskohtainen normitus • Kansalaisten kasvava vaatimustaso • Demokratian kaventuminen ja vastuun hämärtyminen monimutkaisessa kuntayhtymäavaruudessa • Jatkuvat kansalliset ”rakennehankkeet” ilman tuloksia • Osaamispohjaisen talouden kehittymisestä seuraava kaupungistuminen • Kaupunkiseutujen välinen kansallinen ja globaali kilpailu voimavaroista | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20154
 • 5. YIT | Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen) | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20155 ASIANTUNTIJAT FYYSISET VIRRAT OPISKELIJAT MATKAILIJAT YRITYSTEN TOIMINNOT JA TYÖTEHTÄVÄT Piilaakso Beijing Soeul Lontoo Pietari Tampere PÄÄOMA VIRTUAALISET VIRRAT TEKNOLOGINEN JA LIIKETOIMINNALLINEN TIETO KULTTUURILLISE T SISÄLLÖT
 • 6. YIT | Kehittyvät maat pyrkivät kohti korkeampaa arvonlisää (Seppälä & Ali-Yrkkö 2013) | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20156
 • 7. YIT | Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen? | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20157 100 km 50 km 50 km 50 km30 km 30 km 30 km 30 km 30 km 30 km 15 km 15 km 15 km 15 km 15 km 15 km 15 km 15 km 30 km 30 km 15 km Suurten kaupunkien vaikutusalueet laajenevat vyöhykemäisesti: • Helsingin noin 100 km kehän vaikutusalueella asuu 1,8 miljoonaa asukasta • Tampereen, Turun ja Oulun noin 50 km kehien vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta • Lahden, Jyväskylän, Porin, Kuopion, Joensuun, Seinäjoen, Vaasan ja Lappeenrannan noin 30 km kehän vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta • Muiden maakuntakeskusten ja maakuntien 2-keskusten noin 15 km kehällä asuu noin 600 000 asukasta Suurten kaupunkiseutujen vaikutusalueilla asuu noin 90 % koko maan väestöstä • Korostaa uudenlaisen kansallisen kaupunki- tai elinvoimapolitiikan tarvetta Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia toiminnallisia koalitioita. Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja Timo Aro 2014. Kartta: Timo Widbom 2014
 • 8. YIT | Kaupungistumiskehitys jatkuu Suomen kaupungistumisaste on noin 70 % | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20158 Suomen kaupungistumisaste on noin 10-15 % jäljessä Ruotsin ja muiden vanhojen EU-maiden kehityksestä. Suomessa edelleen noin 500 000– 600 000 ihmisen muuttopotentiaali suuriin kaupunkeihin tai suurille kaupunkiseuduille vuoteen 2030 mennessä, jos kehitys seuraa Ruotsin kehitystä.
 • 9. YIT | Alueen potentiaalinen saavutettavuus ”paljastaa” vyöhykkeisyyden | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.20159 Kartta: Oulun yliopiston maantieteen laitos Tulevat vyöhykkeiset suuralueet työssäkäynnin, asutus- ja työpaikkakeskittymien ja liikkuvuuden näkökulmasta: ① Etelä-Suomen työssäkäyntialue ② Pohjanmaan työssäkäyntialue ③ Jyväskylän-Kuopion-Joensuun työssäkäyntialue ④ Oulun työssäkäyntialue Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia toiminnallisia koalitioita.
 • 10. YIT | Palveluiden maantiede | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201510 Jos halutaan hyvää saatavuutta (lähellä, aina auki), valuma-alueella tulee olla, jotta kriittävä kysyntäapasiteetti olisi käytössä. Tällöin palvelun erikoistumisasteen tulee olla alhainen, ja valikoiman rajallinen. Ratkaisu on kioski => päivähoito Jos halutaan korkeaa erikoistumisastetta, valuma-alueen tulee olla riittävän suuri, jotta kallis kapasiteetti olisi käytössä. Saatavuus kärsii, asiakkaat joutuvat matkustamaan. Ratkaisu on erikoistavarakauppa => Tekonivelsairaala Coxa Jos halutaan laajaa valikoimaa yhdessä paikassa, saatavuudesta ja erikoistumisasteesta joudutaan tinkimään. Ratkaisu on hypermarketti => monialainen AMK
 • 11. YIT | Joustavat kuntamallit 2 | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201511
 • 12. YIT | Keskeiset kuntakehittämisen periaatteet • Paikallinen itsehallinto, vahva demokratia, päätöksenteon läpinäkyvyys ja osallisuus • Kunnat tasaveroisina demokraattisen järjestelmän toimijoina suhteessa valtioon • Palvelutuotannon monimuotoisuus ja palvelutyyppien optimaalinen ”maantiede” • Valinnanvapaus ja vähäisempi normitus • Kansainvälisesti kilpailukykyiset kaupunkiseudut | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201512
 • 13. YIT | Useampia kuntatyyppejä • Metropoli • Seutukaupunki • Kunta | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201513
 • 14. YIT | Metropoli • Metropolikaupunki, jonka sisällä palvelukuntia (PKS, Tampereen seutu jne.) • Metropoli vastaa maankäytöstä, kaavoituksesta, elinkeinopolitiikasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä • Palvelukunta vastaa varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluista • Molemmissa vaaleilla valittu valtuusto, metropolilla verotusoikeus, rahoittaa palvelukuntia • Metropolit jakavat keskenään vaativan erikoissairaanhoidon vastuut • Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin => vaaleilla valitut edustajat päättävät • Metropoleja 4–7 (yli 200 000 asukasta?) | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201514
 • 15. YIT | Seutukaupunki • Metropoleja pienempiä työssäkäyntialueita (Hämeenlinnan seutu, Kouvola) • Vaaleilla valittu valtuusto, lisäksi kunnanosavaltuustoja • Verotusoikeus • Vastaa kaikkien kunnallisten palveluiden järjestämisestä lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa (ostaa metropoleilta) • Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin => vaaleilla valitut edustajat päättävät • Yli 70 000 asukasta? | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201515
 • 16. YIT | Kunta • Metropolien ja seutukaupunkien ulkopuolella (esim. Hämeenkyrö) • Vaaleilla valittu valtuusto • Verotusoikeus • Vastaa palveluiden järjestämisestä alueellaan • Voi tuottaa itse seuraavat palvelut: varhaiskasvatus, peruskoulu, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä asemakaavoitus • Ostaa muut palvelut markkinoilta, metropoleilta tai seutukaupungeilta • Oikeus luopua palveluiden järjestämisestä, silloin ne järjestää lähin seutukaupunki tai viime kädessä valtio | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201516
 • 17. YIT | Toiminnallinen kehittäminen 3 | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201517
 • 18. YIT | Monituottajuus • Toimijoiden kilpailu ja yhteistyö (PPP, allianssit), sektorirajat ylittävä työkierto • Innovatiiviset hankinnat: hankitaan lisäarvoa, vaikuttavuutta tai palvelutasoa – saadaan toimijoiden kehittämispotentiaali käyttöön • Synnyttää uutta liiketoimintaa ja työtä – ei nollasummapeliä • Suomessa julkiset hankinnat lähes 30 mrd euroa vuodessa • Edetään kokeilujen kautta • Valinnanvapaus: palvelusetelit, raha seuraa potilasta -periaate | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201518
 • 19. YIT | Osallisuus • Tarvitaan oikeaa tietoa ja mahdollisuutta syvälliseen punnintaan • Päätöksenteko ja palveluiden kehittäminen • Mahdollisuus valita on myös osallisuutta • Keskustelevan demokratian elementtejä: • Mini Public -tyyppiset raadit • Konsensuskonferenssit • Deliberation iden -kaupunkikokoukset • World Cafe -tilaisuudet • Osallistuva budjetointi | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201519
 • 20. YIT | Digitalisaation hyödyntäminen • Avoin julkinen data, avoimet rajapinnat • Sosiaalinen media ja jakamistalouden mallit synnyttävät uudenlaisia palveluita koulutukseen, liikkumiseen, hoivaan, terveyteen ja kulttuuriin • Vahvasti käyttäjän tarpeisiin räätälöityviä ja hajautettuja ratkaisuja • Terveydenhoidon omahoitokokeilut, MOOC-verkkokurssit, PiggyBaggy-vertaistavarataksi, Taltioni-terveysdata, Urban Helsingin vaihtoehtoinen yleiskaava, HSL:n Avoin Reittiopas jne. | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201520
 • 21. YIT | Uudistuminen (Sotarauta et al. 2012) • Kuntien uudistumista tukeva innovaatiojärjestelmä on orastava ja sisäänpäin kääntynyt • Kuntien innovaatiostrategiat tähtäävät olemassa olevien palvelujen tarjoamiseen vanhoille kohderyhmille • Innovaatiotoiminnassa käytetään pääosin kuntamaailman sisäistä tietoa, yhteistyötä lähinnä muiden kuntatoimijoiden kanssa • Yhteistyö yliopistojen ja muiden uutta tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa on vähäistä • Kuntien innovaatiotoimintaa vaikeuttaa eniten resurssien puute, rakenteelliset lukot, lyhytjänteisyys sekä haluttomuus lakkauttaa olemassa olevia palveluita ja organisaatioita | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201521
 • 22. YIT | Uudistuva johtajuus – communityship (Mintzberg 2009) • Leadershipin ja kansalaisuuden välimaastossa • Ei sankarijohtajuutta • Jaettua ja omistautunutta johtamista • Ei mikromanageerausta, eikä ylätason visiointia | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201522 ”A community leader is personally engaged in order to engage others, so that anyone and everyone can exercise initiative.”
 • 23. YIT | ”Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja erilaisuutta.” | Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari | 21.5.201523 www.nokkelakaupunki.fi Michel de Montaigne (1533–1592)