Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sote johtamisen arvotutkimus 2019 raportti

44 vues

Publié le

Johtaja on Media! toteutti keväällä 2019 tutkimuksen sote-johtajien arvoista, arvojen vaikutuksista palveluiden hankinnassa sekä niiden käytöstä arjen johtamis- ja hoitotilanteissa.
Lisätietoa http://johtajaonmedia.fi/arvotutkimus

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sote johtamisen arvotutkimus 2019 raportti

 1. 1. johtajaonmedia.fi JOHTAJA ON MEDIA! OY JUKKA SAKSI 040 501 8357 JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI
 2. 2. johtajaonmedia.fi Arvot ovat pitkään olleet merkittävässä roolissa johtamiskäyttäytymisen tutkimuksessa, sillä ne vaikuttavat vahvasti yksilöiden tunnereaktioihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Arvot ovat keskeisessä roolissa myös organisaatiojohtajien toimissa, kuten kriteereiden ja sääntöjen asettamisessa, johtamistyylin valitsemisessa sekä työntekijöiden uskomuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamisessa. Kiitos kaikille sote-johtamisen arvotutkimukseen osallistuneille sote-johtajille, tutkimusta rahoittaneille Tradekalle ja Diakoniasäätiö Foibelle, sekä tutkimuskumppaneille. Olkoon tämä arvoselvitys keskustelunavauksemme sote- johtamisen haasteiden ratkaisemiseen. Toivottavasti tutkimusraportti tuottaa sinulle arvoa! Jukka Saksi Toimitusjohtaja Johtaja on Media! Oy
 3. 3. johtajaonmedia.fi Yhteiskunnallinen keskustelu sotesta, hoivan ympärillä käyty debatti sekä Johtaja on Media! –valmennuksissa esille nousseet aiheet, nostivat syyn tarkastella sote-johtamisen arvoja tarkemmin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa eri sektoreiden sote-johdon suhtautumisesta arvoihin, niiden hyödyntämiseen johtamis- ja asiakastyössä sekä arvoista viestimiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksella haluttiin nostaa rakentavaa keskustelua arvoista sotessa. Tutkimuksen kysymyksenasettelussa hyödynnettiin mediallistumisen viitekehystä (seuraava slide) Tradeka ja Diakoniasäätiö Foibe rahoittivat tutkimusta, jotta tulokset voitiin tarjota yhteiskunnallalliseen käyttöön maksutta.
 4. 4. johtajaonmedia.fi SOME VIESTIJÄT OMAT MEDIAT HAKUKONEET MEDIA VERKOSTOT www.organisaatio.fi
 5. 5. johtajaonmedia.fi Tradeka on 101-vuotias, noin 220 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jossa uskotaan menestyvään liiketoimintaan, yhteisöllisyyteen ja inhimillisempään markkinatalouteen. Yhtiö on sitoutunut omistamiensa yritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tavoitteeksi on asetettu, että Tradekan omistamat yhtiöt olisivat toimialojensa vastuullisimpia. Tradeka on sitoutunut palauttamaan merkittävän osan omistamiensa yritysten tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan mm. osallistumalla ja edistämällä eri keinoin arvokeskustelua toimialoilla, joilla Tradekan omistamat yritykset toimivat. www.tradeka.fi Diakoniasäätiö Foibe on asukkaiden koti, jossa eletään asukkaan omaa ja hänen näköistään elämää, joka koostuu päivittäisistä pienistä ja suurista arjen elämyksistä ja valinnoista. Oleellista on kokemus merkityksellisyydestä, kuulluksi ja näkyväksi tulemisesta ja kokemuksesta kartanon yhteisöön turvallisesti kuulumisesta. Arkea ohjaavat asukkaan itsemääräämisoikeutta, merkityksellistä elämää ja arvokasta vanhuutta korostavat ja yhteisöä vahvistavat arvot. Päivittäistä toimintaa luotsaa yhdessä rakennettu, konkreettinen ja helposti ymmärrettävä visio ”Tämä on se koti, johon tahdon asettua loppuelämäkseni. Onnellisena. www.foibekartano.fi
 6. 6. johtajaonmedia.fi Pohjustavat syvähaastattelut toteutettiin tammi-helmikuussa 2019 19 sote- johtamisen sidosryhmälle, kuten yksityiset sote-yritysten toimitusjohtajat, virkamiesjohtajat, median edustajat, kuntajohtajat, pääomasijoittajat sekä kuntien edunvalvojat. Haastatteluiden pohjalta luotiin kysymyspatteristo määrälliseen osioon, jonka toteutti alihankkijana Taloustutkimus Oy maaliskuussa 2019. Puhelinhaastatteluihin vastasi 101 sote-päättäjää. Vastaajista kolmasosa edusti yrityksiä, kolmasosa julkista sektoria ja kolmasosa 3. sektoria. Tutkimuksesta vastasi Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksi, suunnitteluun ja johtopäätösten pohdintaan osallistui tutkimuskonsultti Juha Aalto
 7. 7. johtajaonmedia.fi 7 34 34 33 29 40 32 20 21 22 34 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori KOKEMUSTA SOTE-PALVEUISTA Alle 10 vuotta 11-20 vuotta Yli 20 vuotta SUURALUE Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Ei tietoa % Kaikki vastaajat, n=101
 8. 8. johtajaonmedia.fi
 9. 9. johtajaonmedia.fi 9 Kaikki vastaajat, n=101 96 4 Kaikki 4 Usein 3 Silloin tällöin 2 Harvoin 1 Ei koskaan
 10. 10. johtajaonmedia.fi 10 98 93 90 82 78 74 66 62 42 36 2 7 9 18 22 26 32 37 52 59 1 2 1 5 32 1 3,98 3,93 3,89 3,82 3,78 3,74 3,64 3,61 3,37 3,29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rehellisyys Luottamus Erilaisten ihmisten tasa-arvoinen kohtelu Laadukkuus Asiakasnäkökulma Ihmisen empaattinen kohtaaminen Avoimuus Kehittyminen Tuloksellinen työskentely Tehokkuus % 4 Erittäin tärkeä 3 Melko tärkeä 2 Vain vähän tärkeä 1 Ei lainkaan tärkeä Eos Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 11. 11. johtajaonmedia.fi 11 4 3 9 5 5 6 34 29 44 27 25 33 18 50 35 18 41 45 35 29 45 32 28 53 12 18 35 33 36 12 2,14 1,76 2,38 2,27 2,00 2,10 1,82 2,50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori SUURALUE Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi % 4 Usein 3 Silloin tällöin 2 Harvoin 1 Ei koskaan Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 12. 12. johtajaonmedia.fi
 13. 13. johtajaonmedia.fi Kaikki sote-päättäjät kokevat työnsä merkitykselliseksi. He pitävät arvoja erittäin tärkeänä asiana ja haluaisivat niiden korostuvan päätöksenteossa nykyistä enemmän. Vastaajien omissa arvoissa korostuvat enemmän ns. pehmeät arvot kuten rehellisyys ja luottamus. Tuloksellisuus ja tehokkuus ovat annetun asteikon vaihtoehdoista vähiten tärkeitä arvoja. Yrityssektorilla koetaan vähiten ristiriitaa omien ja yrityksen arvojen välillä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kuilu henkilökohtaisten arvojen ja arkitodellisuuden välillä on selkeä. Julkisella sektorilla ollaan muita useammin sitä mieltä, ettei työtä voi tehdä oman eettisen ja moraalisen vaatimustason edellyttämällä tavalla.
 14. 14. johtajaonmedia.fi
 15. 15. johtajaonmedia.fi 15 32 21 56 18 38 38 19 27 32 26 21 24 30 25 36 44 9 55 34 25 50 4 3 3 6 5 6 2 6 3 3 2,88 2,71 3,44 2,52 3,04 3,03 2,56 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori KOKEMUSTA SOTE-PALVELUISTA 1-10 vuotta 11-20 vuotta Yli 20 vuotta % 4 Usein 3 Silloin tällöin 2 Harvoin 1 Ei koskaan Eos Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 16. 16. johtajaonmedia.fi 16 51 29 85 39 43 68 9 52 6 3 6 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % Kyllä Ei Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat, n=101
 17. 17. johtajaonmedia.fi 17 50 42 42 20 32 17 29 33 22 23 31 32 28 61 39 56 36 30 45 31 14 19 23 11 24 20 26 24 25 29 3 5 6 3 4 3 8 11 6 16 2 3 2 5 2 4 2 3 3 2 3,31 3,13 3,07 3,03 3,00 2,91 2,87 2,87 2,85 2,62 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rehellisyys Luottamus Laadukkuus Tehokkuus Avoimuus Tuloksellinen työskentely Asiakasnäkökulma Erilaisten ihmisten tasa-arvoinen kohtelu Kehittyminen Ihmisen empaattinen kohtaaminen % 4 Erittäin paljon 3 Melko paljon 2 Vain vähän 1 Ei lainkaan Eos Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 18. 18. johtajaonmedia.fi 18 3,98 3,93 3,89 3,82 3,78 3,74 3,64 3,61 3,37 3,29 3,31 3,13 2,87 3,07 2,87 2,62 3,00 2,85 2,91 3,03 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Rehellisyys Luottamus Erilaisten ihmisten tasa-arvoinen kohtelu Laadukkuus Asiakasnäkökulma Ihmisen empaattinen kohtaaminen Avoimuus Kehittyminen Tuloksellinen työskentely Tehokkuus keskiarvo 1-4 Ihanne: miten tärkeä itselle Todellisuus: miten toteutuu sote-hankinnoissa Kaikki vastaajat, n=101
 19. 19. johtajaonmedia.fi
 20. 20. johtajaonmedia.fi • Enemmistö sote-päättäjistä katsoo, että sääntely rajoittaa liikaa terveyspalvelujen tarjoajien toimintamahdollisuuksia. • Toisaalta hieman vajaa puolet kokee, että taloudellisten resurssien puute estää sote-palvelujen tuottamisen hyvien arvojen mukaisesti. • Arvojen vaikutuksesta sote-palveluiden hankintoihin ei olla eri sektoreilla samaa mieltä. Tarvitaan enemmän avointa ja ratkaisukeskeistä dialogia arvojen roolista, sisällöstä ja implementoinnista osaksi arkea. • Rehellisyys ja luottamus nousevat merkittävimpinä arvoina esille hankintoihin liittyen. Sen sijaan ihmisten empaattinen kohtaaminen jää vähäisemmälle huomiolle. • Usea haastateltava odottaa, että arvojen ja laadun rooli suhteessa hintaan olisi kilpailutuksissa nykyistä merkittävämpi.
 21. 21. johtajaonmedia.fi
 22. 22. johtajaonmedia.fi 22 53 68 38 55 42 32 50 42 5 12 3 3,49 3,68 3,26 3,52 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % 4 Erittäin… 3 Melko… 2 Melko… 1 Ei ole kuvattu… Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 23. 23. johtajaonmedia.fi 23 55 74 35 58 39 21 59 36 4 6 3 3 1 3 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % 1 vuoden… alle 5 vuoden… alle 10 vuoden… yli 10 vuoden… Eos Kaikki vastaajat, n=101
 24. 24. johtajaonmedia.fi 24 Kaikki vastaajat, n=101 14 12 30 10 19 27 52 59 44 55 75 24 55 59 26 21 41 15 15 48 18 26 6 3 15 5 15 1 3 5 1 3 3,73 3,76 3,29 4,15 3,95 3,48 4,09 3,44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori SUURALUE Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi % 5 aina 4 lähes aina 3 joskus 2 harvoin 1 ei koskaan Eos Keskiarvo
 25. 25. johtajaonmedia.fi 25 34 32 21 48 59 59 68 52 7 9 12 3,27 3,24 3,09 3,48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % 4 päivittäin 3 silloin tällöin 2 harvemmin 1 ei koskaan Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 26. 26. johtajaonmedia.fi 26 vastaajat, n=39 23 44 45 46 44 53 36 21 32 18 3 5 8 11 11 3,97 4,50 3,53 4,27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % 5 Erittäin hyvin 4 3 2 1 Erittäin huonosti Eos Keskiarvo
 27. 27. johtajaonmedia.fi 27 19 19 47 28 25 36 7 18 3 2,80 2,48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomessa sääntely rajoittaa liikaa terveyspalveluja tarjoavien yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Taloudellisten resurssien puute estää sen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan tuottaa palveluita hyvien arvojen mukaisesti. % 4 Täysin samaa mieltä 3 Jokseenkin samaa mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 28. 28. johtajaonmedia.fi 28 65 59 65 73 21 29 15 18 14 12 21 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % kyllä ei en pysty arvioimaan Kaikki vastaajat, n=101
 29. 29. johtajaonmedia.fi 29 91 97 76 100 8 3 21 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % Kyllä Ei Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat, n=101
 30. 30. johtajaonmedia.fi
 31. 31. johtajaonmedia.fi • Vastaajat kokevat yleisesti ottaen, että heidän organisaationsa arvot on kuvattu selkeästi. Paras tilanne on yrityspuolella. • Yrityksissä ja 3. sektorilla päivitetään arvoja sekä perustellaan päätöksiä arvoilla julkista sektoria useammin • Myös arvojen näkyminen hoitotilanteissa noudattelee samaa linjaa • Arvoista puhutaan arjen johtamistilanteissa eniten 3. sektorilla. • Peräti kaksi kolmasosaa sote-päättäjistä arvioi, että arvot nousevat osaksi kilpailuttamiskriteeristöä tulevaisuudessa.
 32. 32. johtajaonmedia.fi
 33. 33. johtajaonmedia.fi 33 Kaikki vastaajat, n=101 74 22 4 Kaikki Kyllä Ei Eos
 34. 34. johtajaonmedia.fi Kaikki vastaajat, n=101 40 38 18 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tilaisuudet ja verkostot tai google oma media some media Eos %
 35. 35. johtajaonmedia.fi 35 Kaikki vastaajat, n=101 90 74 70 62 62 52 28 8 24 23 20 31 31 44 1 2 5 5 6 14 20 1 1 1 5 1 2 4 2 12 4,87 4,72 4,67 4,62 4,54 4,31 3,86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Henkilöstö Asiakkaat ja heidän omaiset Palvelujen ostajat Omistajat Yhteistyökumppanit Poliittiset päättäjät Media % 5 tärkein 4 3 2 1 vähiten tärkeä Eos Keskiarvo
 36. 36. johtajaonmedia.fi 36 35 44 15 45 49 38 71 36 6 6 6 6 6 6 3 9 5 6 6 3 3,18 3,28 3,03 3,22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki SEKTORI Yritys Julkinen palveluntuottaja/ostaja 3. sektori % 4 paljon 3 jonkin verran 2 vähän 1 ei lainkaan Eos Keskiarvo Kaikki vastaajat, n=101
 37. 37. johtajaonmedia.fi
 38. 38. johtajaonmedia.fi
 39. 39. johtajaonmedia.fi • Arvoista viestitään sote-organisaatioissa lähes kaikissa mahdollisissa tilanteissa organisaatioiden eri tasoilla sekä eri sidosryhmille • Enemmistö sote-päättäjistä kokee saaneensa omassa organisaatiossaan tukea arvoista viestimiseen. • Selvä enemmistö vastaajista ennustaa, että arvoista viestiminen tulee lisääntymään. Kolmasosan mielestä jopa paljon. • Sidosryhmistä arvojen viestintää halutaan kohdentaa erityisesti omalle henkilöstölle, asiakkaille sekä palvelujen ostajille. Arvojen viestimistä medialle pidetään selvästi vähemmän tärkeänä.
 40. 40. johtajaonmedia.fi
 41. 41. johtajaonmedia.fi
 42. 42. johtajaonmedia.fi Johtajuusviestinnän tutkimus- ja viestintätoimisto, jonka toiminta pohjaa kahteen arvoon, rakentavuus ja asiakkaiden auttaminen. Valmennamme onnistumaan siinä, miten arvot, asiantuntijuus, johtajuus ja luottamus viestitään mediallistuneessa toimiympäristössä. Työskentelymme perustuu johtajuustutkimukseen ja käytännön johtamistehtävissä hankittuihin näkemyksiin sekä satoihin toimeksiantokokemuksiin. Tutustu maksuttomiin sisältöihimme johtajaonmedia.fi Kerro meille arvojohtamisen haasteesi ja saat siihen ratkaisuehdotuksen. Pyydä yhteydenottoa ja soitamme sinulle! LISÄTIETOJA: JOHTAJAONMEDIA.FI JUKKA SAKSI 040 501 8357 JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI
 43. 43. johtajaonmedia.fi
 44. 44. johtajaonmedia.fi JOHTAJAONMEDIA.FI JUKKA SAKSI 040 501 8357 JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI

×