Mediat e reja

Juna
JunaJuna
Mediat e reja
Punoi: Junest Xhaferri Pranoi: Prof.Anila Sulaj
Tiranë, 2021
Mediat e reja
Të kuptojmë mediat e reja
• Pse “mediat e reja”? A ndryshon gjë nëse i quajmë media dixhitale apo
media online?
• Media dixhitale:Të gjitha informacionet dhe të dhënat që qarkullojnë në
këto media janë të koduara në numra (0 dhe1)
• Interpretimi i një kodi dixhital është i pavarur nga ajo që përfaqëson
• Ndërkohë sistemi i kodimit të informacionit në mediat analoge është e lidhur
me objekte fizike.
• Imazhi, zëri dhe teksti në median analoge lidhen me material si vinil, letra
apo filmi.
Rezultatet e dixhitalizimit
• Katër razultatet e dixhitalizimit sipas Martin Lister:
• 1-Tekstet mediatike janë të pavarura nga një lloj medium specifik.
• Ne mund të lexojmë libra, në kindle, në internet, të shikojmë televizor dhe filma në telefonat
tanë celularë apo të ngarkojmë fotografi në blog.
• Këto karakteristika çojnë në një proces mjaft të njohur si konvergjenca.
• 2-Informacioni mund të kompresohet dhe hapësira shumë të vogla dhe mund të aksesohet
në distancë
• USB, harddisqe të jashtme dhe paisje të tjera mobile, mund të mbajnë një sasitë shumë të
madhe informacioni
• Cloud ofron mundësi aksesi nga internet, kudo që ndodheni dhe mund të mbajë sasi të
pakufijshme të dhënash dhe infomacion.
Rezultatet e dixhitalizimit
• 3- Aksesi në të dhënat dhe informacioni është shumë i shpejt dhe jo
domosdoshmërisht linear
• Mendoni që ju keni futur një listë librash në usb, apo cloud (dropbox).
• Ju mund ta aksesoni informacionin e këtyre librave në një sekonde pa patur nevojë të
shfletoni me radhe fletët e librit.
• 4- Informacioni në hapësirën dixhitale mund të maniplulohet/ndryshohet shumë
më lehtë sesa në median analoge
• Retushimi i fotografisë dixhitale është shumë më i lehtë sesa një ndryshim në një
imazh të fiksuar në një film.
• Termi “dixhital” duket se fokusohet më shumë në aspektet teknologjike të medias.
• Megjithëse teknologjia është mjaft e rëndësishme për median, pyetja që shtohet
është nëse teknologjia është karakteristika përkufizuese e kësaj media.
Media online?
Termi “media online” nxjerr në plan të parë konektivitetin (lidhjen). Mënyra
sesi audienca lidhet me median, nëpërmjet kompjuterave, apo telefonave
celularë që kanë qasje në rrjet.
Konektiviteti është një nga atributet e rëndësishëm për mediat e reja
Lidhja e personave në distancë, ishte e mundur edhe para internetit
(telegrafi, telefoni)
Termi “media online” mbulon një dimension të ri të medias së re, por nuk
mund të jetë i vetmi që përkufizon mediat e reja.
Media Sociale
• Termi është disi ekskluziv dhe përjashton
forma të veçanta të medias siç është “mobile
media” apo lojrat online, të cilat e kanë
komponentin social.
• Termi “media sociale” përfaqëson zhvendosjen
drejt një marrëdhënie me bashkëpunuese me
median
• Termi media sociale, është sërish shumë i
limituar për të përfshirë të gjithë gamën e
mediave të reja
Mediat e reja?
• Termi mund të përfshijë të gjitha llojet e formateve të mediave për aq kohë sa
ata janë në zhvillim
• Termi "media e re" tregon një zhvendosje në logjikën e mediave
• Elementi i ri që tregon për një ndryshim domethënës dhe nxjerr në pah faktin
se mediat e reja janë rezultat i konvergjencës mes logjikës kompjuterike të
kompjuterëve dhe logjikës komunikuese të mediave.
• Qasja e Lev Manovich-it mbi konvergjencën mes logjikës kompjuterike dhe
asaj mediatike, përbën veçantinë e këtyre mediave
• Mediat e reja mbartin dhe logjikën e konektivitetit dhe socializimit
• Përdorimi i termit “ e re” i portretizon mediat e reja si dinamike, innovative dhe
sociale.
Tipologjitë e mediave të reja
 Njerëzimi përmes mediave, plotësisht të ndërlidhura, do të ndërtojë në
bashkëpunim dhe do të ndajë (share) botën globale. McLuhan
 Gjithçka që jemi përcaktohet nga media (Kittler)
Media luan një rol të rëndësishëm në historinë e transformimit njerëzor
 Të kuptosh median, do të thotë të kuptosh njerëzimin
Kuptimi i mediave të reja çon në kuptimin e ndryshimeve dhe
transformimeve në proceset shoqërore, normat, idetë dhe praktikat
 Dy lente teorike janë të nevojshme për kuptimin e kësaj marrëdhënieje.
• Njëra lente teorike ka lidhje me marrëdhënien mes teknologjisë dhe
shoqërisë
• Tjetra është e përqëndruar në funksionomin e medias së re si medium i
veçantë
Teknologjia dhe shoqëria
Ekzistojnë tre përgjigje të mundshme që përcaktojnë se çfarë është në të
vërtetë teknologjia:
Darin Barney, Klasifikimi i teorive: Intrumentalizmi, Substantivizmi dhe
konstruksioni social
Mediat e reja
Teknologjia dhe shoqëria
Intrumentalizmi
• Instrumentalizmi e sheh teknologjinë si neutrale, e cila evoluon nga
teknologjitë e mëparshme, në përgjigje të nevojave tona, për ta bërë jetën
tonë më të lehtë dhe më produktive.
• Sipas kësaj pikëpamje, teknologjia nuk ndikon në shoqëri, por
përkundrazi
përdoret për njerëzit për qëllime të mira ose të këqija që ata vendosin vetë.
• Pra për sa kohë teknologjia është e efficente, ajo është e “mirë”
Një qasje optimiste që e sheh zhvillimin teknologjik si progress
Rezultatet pozitive dhe negative, janë rrjedhojë e përdorimit të duhur ose
të gabuar të teknologjisë nga njerëzit.
Teknologjia dhe shoqëria
Substantivizmi
 Teknologjia udhëhiqet nga një llogjikë e caktuar dhe ndikon jo vetëm
shoqëritë tona por edhe objektivat dhe qënien tonë.
 Teknologjia lëviz në trajektoren e saj dhe njerëzit kanë pak influencë se si do
të ndikohen në këto sisteme politike, kulturore dhe strukturat shoqërore.
 Teknologjia është ajo që përcakton se si do të jetë shoqëria jonë.
 Teknologjia ka vlerat e veta të cilat mund të jenë të mira ose të këqija të
cilat njerëzit nuk mund t'i kontrollojnë.
 Teknologjia do të përcaktojë vetë se si do të përdoret nga njerëzit.
 Të përdorësh teknologjinë do të thotë të përdorësh njeriun.
 E thënë ndryshe duke përdorur teknologjinë ne prodhojmë një lloj të
caktuar njeriu ose shoqërie.
Teoritë e mediave te reja
 Teoria e medias: McLuhan
 Rëndësia e medias nuk qëndron në përmbajtjen e saj po në vetë formën e
medias
 Fjala dhe oratoria ishin mediat e para sipas McLuhan
 Njerëzit nuk janë koshientë për efektin e medias ashtu siç nuk janë peshqit për
ujin në të cilin jetojnë
 Kur një media e re bëhet e kudogjendur, ne humbim mundësinë për të kuptuar
efektin që ajo ka në jetën tonë
 Për McLuhan motorri i historisë njerëzove është evolucioni i medias dhe
teknologjisë
 Pyetja më e rëndësishme:A ndikohemi ne të gjithë njësoj nga efektet e medias?
Teoritë e rrjetit
Manuel Castells: Teknologjia nuk përcakton shoqërinë dhe as shoqëria nuk
përcakton rrjedhën e ndryshimeve teknologjike.
 Shumë faktorë ndërveprojnë dhe produkti final është rezultat i ndërveprimit
Teknologjitë e reja janë të lidhura me format e reja të shoqërisë.
 Forma e re e shoqërisë, shpjegohet me konceptin e shoqërisë së rrjetit
 Shoqëria e sotme mund të kuptohet si shoqëri e rrjetit e cila nuk bazohet
më te individi apo komuniteti tradicional
 Marrëdhëniet në shoqërinë e rrjetit nuk kushtëzohet nga koncepte
gjeografike të hapësirës dhe koncepti i kohës
 Jetojmë në një epokë të re të mundësuar nga teknologjia në të cilën
hapësira është hapësira e rrjedhës dhe koha ëshë pa kohë.
Media e re dhe media e “vjetër
 Përkufizimi "media e re” u përdor për të përshkruar teknologjitë e
informacionit dhe komunikimit bazuar në kodin dixhital.
“Media e re” nënkupton grupin e teknologjive të mediave që u shfaqën në
dekadat e fundit të shekullit XX
 Mediat e reja, nuk i zëvendësojnë mediat e vjetra, por i integrojnë ose i
ndryshojnë ato.
Futja e televizionit nuk shkaktoi zhdukjen e gazetës.
Prezantimi e tabletës nuk çoi në zhdukjen e librit
Të gjitha mediat janë "të reja” për kohën kur ato janë shfaqur për herë të
parë
Në përgjithësi, media e re nuk shfaqet nga askund, përkundrazi ajo evoluon
nga praktikat ekzistuese dhe teknologjitë e mediave tradicionale
Mediat e reja janë dixhitale, interaktive,
hipertekstuale, të rrjetëzuara globalisht, dhe virtuale
Karakteristikat e medias dixhitale
Mediat dixhitale janë konvergjente, hipertekstuale, të decentralizuara, të
kudondodhura, algoritmike, dhe asimetrike.
 Konvergjente: Në median dixhitale, lloje të ndryshme të përmbajtjes (të
shkruara, audio, vizuale, etj.) konvergojnë në një platformë të vetme
teknike
Ky proces nënkupton një konvergjencë kulturore midis prodhuesve dhe
konsumatorëve të përmbajtjes mediatike.
 Hipertekstuale: Një hipertekst është një tekst që mbart referenca (linqe) për
tekste të tjera ose forma të tjera të përmbajtjes.
Në internet, hipertekstet janë një tipar themelor që lidh faqet e internetit
me njëra -tjetrën
 Të decentralizuara: Masmedia tradicionale është e centralizuar dhe
njëdrejtimshe.
Informacioni transmetohet nga një strukturë qendrore, siç është redaksia e
lajmeve, tek një audiencë e masive
Mediat dixhitale karakterizohen nga një model i shpërndarë.
Burimet për prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit janë pjesërisht në
duart e individëve që komunikojnë horizontalisht përmes platformave të
mediave.
Karakteristikat e medias dixhitale
 Të kudondodhura:Teknologjitë
celulare, smartphonat dhe
tabletat, i japin
një shtrirje gjithëpërfshirëse edhe
të kudondodhur medias dixhitale
Këto paisje dhe teknologji lejojnë
njerëzit të hyjnë dhe të postojnë
informacione në çdo kohë dhe nga
çdo vend
Gjithashtu lejojnë kompanitë të
ndjekin dhe mbikëqyrin sjelljen e
përdoruesit në një shkallë të
paimagjinueshme më parë
 Asimetrike: Media dixhitale është shumë e
komodifikuar (komercializuar),
pasi shërbimet më të mëdha zotërohen nga një
pjesë e vogël e
korporatave gjigande.
Fuqia shpërndahet në mënyrë të pabarabartë,
pasi përdoruesit individualë
nuk kanë qasje në informacionin që këto
korporata mbledhin nga
ndërveprimet dhe sjelljet e tyre.
Përdoruesit nuk i njohin algoritmet që
mbështesin funksionimin e mediave
sociale si Instagram,Twitter, Facebook, etj.
Përdoruesit nuk marrin ndonjë përfitim
ekonomik nga pjesëmarrja e tyre në
shërbime të tilla
 Algoritmike: Shumica e
përmbajtjes së mediave
dixhitale janë mbështetur
në algoritmat kompjuterike
Këto janë programe që
ndjekin logjikën procedurale
për të gjeneruar
rezultate specifike
Studimi i logjikës dhe
efekteve të algoritmave ka
zbuluar që, si çdo
teknologji njerëzore, ato nuk
janë neutrale
Mediat e reja
1 sur 20

Recommandé

Studim i ndikimit te rrjeteve sociale ne marredheniet personale. par
Studim i ndikimit te rrjeteve sociale ne marredheniet personale.Studim i ndikimit te rrjeteve sociale ne marredheniet personale.
Studim i ndikimit te rrjeteve sociale ne marredheniet personale.Erson Halili
7.8K vues29 diapositives
Evolucioni i medias ndër vite par
Evolucioni i medias ndër viteEvolucioni i medias ndër vite
Evolucioni i medias ndër viteEnea Jahollari
1.4K vues17 diapositives
Projekt droga par
Projekt drogaProjekt droga
Projekt drogaErmal Troksi
46.2K vues37 diapositives
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneJugerta Poçi
32.1K vues20 diapositives
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIK par
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIKShqiperia nga viti 1944 1990 - TIK
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIKShkollë
23.3K vues14 diapositives
Zhvillimi i teknologjise par
Zhvillimi i teknologjiseZhvillimi i teknologjise
Zhvillimi i teknologjiseFialdoMema
2.9K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Droga dhe shendeti par
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendetiEgesta Trashani
28.5K vues13 diapositives
Komunikimi Në formën e Web-it par
Komunikimi Në formën e Web-itKomunikimi Në formën e Web-it
Komunikimi Në formën e Web-itbrejdon xhavara
4.2K vues6 diapositives
interneti par
internetiinterneti
internetiIzaura Xhumari
29.4K vues12 diapositives
Komunikimi jo verbal par
Komunikimi jo verbal Komunikimi jo verbal
Komunikimi jo verbal Besfort N Haziri - Prishtine
12.6K vues16 diapositives
Gruaja shqiptare par
Gruaja shqiptareGruaja shqiptare
Gruaja shqiptareArlinda
7.9K vues8 diapositives
Adoleshenca dhe Shoqeria par
Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe ShoqeriaAnida Ago
29.3K vues18 diapositives

Tendances(20)

Gruaja shqiptare par Arlinda
Gruaja shqiptareGruaja shqiptare
Gruaja shqiptare
Arlinda 7.9K vues
Adoleshenca dhe Shoqeria par Anida Ago
Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe Shoqeria
Anida Ago29.3K vues
Shendeti Dhe Droga par Erdi Dibra
Shendeti Dhe Droga Shendeti Dhe Droga
Shendeti Dhe Droga
Erdi Dibra4.8K vues
prilli i thyer BISEDA LETRARE par manomano46
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
manomano4691.5K vues
Te drejtat e femijeve par 22062002
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
2206200241.3K vues
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre par Exhitah Vasija
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Exhitah Vasija55.2K vues
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut par melissa cani
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutNdikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
melissa cani17.5K vues
Te drejtat e njeriut par Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci64.1K vues
Tema:Qyteti antik i Romes par Jetmira Sula
Tema:Qyteti antik i RomesTema:Qyteti antik i Romes
Tema:Qyteti antik i Romes
Jetmira Sula15.8K vues
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.7K vues
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni par eniacs
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta GjoniSemundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni
eniacs20.4K vues
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. par #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
Projekt histori par Adi Hoxha
Projekt historiProjekt histori
Projekt histori
Adi Hoxha13.1K vues
Projekt ne TIK par Anisa 19
Projekt ne TIKProjekt ne TIK
Projekt ne TIK
Anisa 1958.6K vues

Similaire à Mediat e reja

Edukim.ppt par
Edukim.pptEdukim.ppt
Edukim.pptAnaZacharian2
5 vues21 diapositives
Bazat e-multimedias-2012 par
Bazat e-multimedias-2012Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012Xhelal Bislimi
2.3K vues134 diapositives
Reklamat, mjetet e komunikimit par
Reklamat, mjetet e komunikimitReklamat, mjetet e komunikimit
Reklamat, mjetet e komunikimitArmando Selvija
1.8K vues6 diapositives
Tenkologjia e mesimdhenies par
Tenkologjia e mesimdheniesTenkologjia e mesimdhenies
Tenkologjia e mesimdheniesseada
11.1K vues53 diapositives
Prezantim 1 par
Prezantim 1Prezantim 1
Prezantim 1ModestaMehaj
95 vues6 diapositives
Projekt isela.h (4) par
Projekt isela.h (4)Projekt isela.h (4)
Projekt isela.h (4)IselaHunci
54 vues6 diapositives

Similaire à Mediat e reja(16)

Tenkologjia e mesimdhenies par seada
Tenkologjia e mesimdheniesTenkologjia e mesimdhenies
Tenkologjia e mesimdhenies
seada11.1K vues
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor par Ilirjan
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista MonitorNetworket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor
Networket Social, Fuqizojne Njerezit Dhe Bizneset Revista Monitor
Ilirjan258 vues
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave par kulla 2010
Cka nenkuptojm me te drejten e mediaveCka nenkuptojm me te drejten e mediave
Cka nenkuptojm me te drejten e mediave
kulla 2010970 vues
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë) par fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
fatonbajrami123.3K vues
Planifikimi i marrëdhënieve me publikun par Metamorphosis
Planifikimi i marrëdhënieve me publikunPlanifikimi i marrëdhënieve me publikun
Planifikimi i marrëdhënieve me publikun
Metamorphosis2K vues
Universiteti ukshin hoti (1) par albanamorina
Universiteti ukshin hoti (1)Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)
albanamorina83 vues
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare par kotrri
Teknologjia ne shkollat 9 vjecareTeknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
kotrri7.5K vues

Plus de Juna

Uji par
UjiUji
UjiJuna
183 vues37 diapositives
Projekt kërkimi par
Projekt kërkimiProjekt kërkimi
Projekt kërkimiJuna
69 vues10 diapositives
Rishikimi literaturës par
Rishikimi literaturësRishikimi literaturës
Rishikimi literaturësJuna
157 vues10 diapositives
Junior achievement par
Junior achievementJunior achievement
Junior achievementJuna
39 vues18 diapositives
Saranda planifikim hapësinor par
Saranda planifikim hapësinorSaranda planifikim hapësinor
Saranda planifikim hapësinorJuna
67 vues33 diapositives
Bashkia Sarandë par
Bashkia SarandëBashkia Sarandë
Bashkia SarandëJuna
221 vues21 diapositives

Plus de Juna(7)

Uji par Juna
UjiUji
Uji
Juna183 vues
Projekt kërkimi par Juna
Projekt kërkimiProjekt kërkimi
Projekt kërkimi
Juna69 vues
Rishikimi literaturës par Juna
Rishikimi literaturësRishikimi literaturës
Rishikimi literaturës
Juna157 vues
Junior achievement par Juna
Junior achievementJunior achievement
Junior achievement
Juna39 vues
Saranda planifikim hapësinor par Juna
Saranda planifikim hapësinorSaranda planifikim hapësinor
Saranda planifikim hapësinor
Juna67 vues
Bashkia Sarandë par Juna
Bashkia SarandëBashkia Sarandë
Bashkia Sarandë
Juna221 vues
Fao par Juna
FaoFao
Fao
Juna58 vues

Mediat e reja

 • 1. Mediat e reja Punoi: Junest Xhaferri Pranoi: Prof.Anila Sulaj Tiranë, 2021
 • 3. Të kuptojmë mediat e reja • Pse “mediat e reja”? A ndryshon gjë nëse i quajmë media dixhitale apo media online? • Media dixhitale:Të gjitha informacionet dhe të dhënat që qarkullojnë në këto media janë të koduara në numra (0 dhe1) • Interpretimi i një kodi dixhital është i pavarur nga ajo që përfaqëson • Ndërkohë sistemi i kodimit të informacionit në mediat analoge është e lidhur me objekte fizike. • Imazhi, zëri dhe teksti në median analoge lidhen me material si vinil, letra apo filmi.
 • 4. Rezultatet e dixhitalizimit • Katër razultatet e dixhitalizimit sipas Martin Lister: • 1-Tekstet mediatike janë të pavarura nga një lloj medium specifik. • Ne mund të lexojmë libra, në kindle, në internet, të shikojmë televizor dhe filma në telefonat tanë celularë apo të ngarkojmë fotografi në blog. • Këto karakteristika çojnë në një proces mjaft të njohur si konvergjenca. • 2-Informacioni mund të kompresohet dhe hapësira shumë të vogla dhe mund të aksesohet në distancë • USB, harddisqe të jashtme dhe paisje të tjera mobile, mund të mbajnë një sasitë shumë të madhe informacioni • Cloud ofron mundësi aksesi nga internet, kudo që ndodheni dhe mund të mbajë sasi të pakufijshme të dhënash dhe infomacion.
 • 5. Rezultatet e dixhitalizimit • 3- Aksesi në të dhënat dhe informacioni është shumë i shpejt dhe jo domosdoshmërisht linear • Mendoni që ju keni futur një listë librash në usb, apo cloud (dropbox). • Ju mund ta aksesoni informacionin e këtyre librave në një sekonde pa patur nevojë të shfletoni me radhe fletët e librit. • 4- Informacioni në hapësirën dixhitale mund të maniplulohet/ndryshohet shumë më lehtë sesa në median analoge • Retushimi i fotografisë dixhitale është shumë më i lehtë sesa një ndryshim në një imazh të fiksuar në një film. • Termi “dixhital” duket se fokusohet më shumë në aspektet teknologjike të medias. • Megjithëse teknologjia është mjaft e rëndësishme për median, pyetja që shtohet është nëse teknologjia është karakteristika përkufizuese e kësaj media.
 • 6. Media online? Termi “media online” nxjerr në plan të parë konektivitetin (lidhjen). Mënyra sesi audienca lidhet me median, nëpërmjet kompjuterave, apo telefonave celularë që kanë qasje në rrjet. Konektiviteti është një nga atributet e rëndësishëm për mediat e reja Lidhja e personave në distancë, ishte e mundur edhe para internetit (telegrafi, telefoni) Termi “media online” mbulon një dimension të ri të medias së re, por nuk mund të jetë i vetmi që përkufizon mediat e reja.
 • 7. Media Sociale • Termi është disi ekskluziv dhe përjashton forma të veçanta të medias siç është “mobile media” apo lojrat online, të cilat e kanë komponentin social. • Termi “media sociale” përfaqëson zhvendosjen drejt një marrëdhënie me bashkëpunuese me median • Termi media sociale, është sërish shumë i limituar për të përfshirë të gjithë gamën e mediave të reja
 • 8. Mediat e reja? • Termi mund të përfshijë të gjitha llojet e formateve të mediave për aq kohë sa ata janë në zhvillim • Termi "media e re" tregon një zhvendosje në logjikën e mediave • Elementi i ri që tregon për një ndryshim domethënës dhe nxjerr në pah faktin se mediat e reja janë rezultat i konvergjencës mes logjikës kompjuterike të kompjuterëve dhe logjikës komunikuese të mediave. • Qasja e Lev Manovich-it mbi konvergjencën mes logjikës kompjuterike dhe asaj mediatike, përbën veçantinë e këtyre mediave • Mediat e reja mbartin dhe logjikën e konektivitetit dhe socializimit • Përdorimi i termit “ e re” i portretizon mediat e reja si dinamike, innovative dhe sociale.
 • 9. Tipologjitë e mediave të reja  Njerëzimi përmes mediave, plotësisht të ndërlidhura, do të ndërtojë në bashkëpunim dhe do të ndajë (share) botën globale. McLuhan  Gjithçka që jemi përcaktohet nga media (Kittler) Media luan një rol të rëndësishëm në historinë e transformimit njerëzor  Të kuptosh median, do të thotë të kuptosh njerëzimin Kuptimi i mediave të reja çon në kuptimin e ndryshimeve dhe transformimeve në proceset shoqërore, normat, idetë dhe praktikat  Dy lente teorike janë të nevojshme për kuptimin e kësaj marrëdhënieje. • Njëra lente teorike ka lidhje me marrëdhënien mes teknologjisë dhe shoqërisë • Tjetra është e përqëndruar në funksionomin e medias së re si medium i veçantë
 • 10. Teknologjia dhe shoqëria Ekzistojnë tre përgjigje të mundshme që përcaktojnë se çfarë është në të vërtetë teknologjia: Darin Barney, Klasifikimi i teorive: Intrumentalizmi, Substantivizmi dhe konstruksioni social
 • 12. Teknologjia dhe shoqëria Intrumentalizmi • Instrumentalizmi e sheh teknologjinë si neutrale, e cila evoluon nga teknologjitë e mëparshme, në përgjigje të nevojave tona, për ta bërë jetën tonë më të lehtë dhe më produktive. • Sipas kësaj pikëpamje, teknologjia nuk ndikon në shoqëri, por përkundrazi përdoret për njerëzit për qëllime të mira ose të këqija që ata vendosin vetë. • Pra për sa kohë teknologjia është e efficente, ajo është e “mirë” Një qasje optimiste që e sheh zhvillimin teknologjik si progress Rezultatet pozitive dhe negative, janë rrjedhojë e përdorimit të duhur ose të gabuar të teknologjisë nga njerëzit.
 • 13. Teknologjia dhe shoqëria Substantivizmi  Teknologjia udhëhiqet nga një llogjikë e caktuar dhe ndikon jo vetëm shoqëritë tona por edhe objektivat dhe qënien tonë.  Teknologjia lëviz në trajektoren e saj dhe njerëzit kanë pak influencë se si do të ndikohen në këto sisteme politike, kulturore dhe strukturat shoqërore.  Teknologjia është ajo që përcakton se si do të jetë shoqëria jonë.  Teknologjia ka vlerat e veta të cilat mund të jenë të mira ose të këqija të cilat njerëzit nuk mund t'i kontrollojnë.  Teknologjia do të përcaktojë vetë se si do të përdoret nga njerëzit.  Të përdorësh teknologjinë do të thotë të përdorësh njeriun.  E thënë ndryshe duke përdorur teknologjinë ne prodhojmë një lloj të caktuar njeriu ose shoqërie.
 • 14. Teoritë e mediave te reja  Teoria e medias: McLuhan  Rëndësia e medias nuk qëndron në përmbajtjen e saj po në vetë formën e medias  Fjala dhe oratoria ishin mediat e para sipas McLuhan  Njerëzit nuk janë koshientë për efektin e medias ashtu siç nuk janë peshqit për ujin në të cilin jetojnë  Kur një media e re bëhet e kudogjendur, ne humbim mundësinë për të kuptuar efektin që ajo ka në jetën tonë  Për McLuhan motorri i historisë njerëzove është evolucioni i medias dhe teknologjisë  Pyetja më e rëndësishme:A ndikohemi ne të gjithë njësoj nga efektet e medias?
 • 15. Teoritë e rrjetit Manuel Castells: Teknologjia nuk përcakton shoqërinë dhe as shoqëria nuk përcakton rrjedhën e ndryshimeve teknologjike.  Shumë faktorë ndërveprojnë dhe produkti final është rezultat i ndërveprimit Teknologjitë e reja janë të lidhura me format e reja të shoqërisë.  Forma e re e shoqërisë, shpjegohet me konceptin e shoqërisë së rrjetit  Shoqëria e sotme mund të kuptohet si shoqëri e rrjetit e cila nuk bazohet më te individi apo komuniteti tradicional  Marrëdhëniet në shoqërinë e rrjetit nuk kushtëzohet nga koncepte gjeografike të hapësirës dhe koncepti i kohës  Jetojmë në një epokë të re të mundësuar nga teknologjia në të cilën hapësira është hapësira e rrjedhës dhe koha ëshë pa kohë.
 • 16. Media e re dhe media e “vjetër  Përkufizimi "media e re” u përdor për të përshkruar teknologjitë e informacionit dhe komunikimit bazuar në kodin dixhital. “Media e re” nënkupton grupin e teknologjive të mediave që u shfaqën në dekadat e fundit të shekullit XX  Mediat e reja, nuk i zëvendësojnë mediat e vjetra, por i integrojnë ose i ndryshojnë ato. Futja e televizionit nuk shkaktoi zhdukjen e gazetës. Prezantimi e tabletës nuk çoi në zhdukjen e librit Të gjitha mediat janë "të reja” për kohën kur ato janë shfaqur për herë të parë Në përgjithësi, media e re nuk shfaqet nga askund, përkundrazi ajo evoluon nga praktikat ekzistuese dhe teknologjitë e mediave tradicionale
 • 17. Mediat e reja janë dixhitale, interaktive, hipertekstuale, të rrjetëzuara globalisht, dhe virtuale
 • 18. Karakteristikat e medias dixhitale Mediat dixhitale janë konvergjente, hipertekstuale, të decentralizuara, të kudondodhura, algoritmike, dhe asimetrike.  Konvergjente: Në median dixhitale, lloje të ndryshme të përmbajtjes (të shkruara, audio, vizuale, etj.) konvergojnë në një platformë të vetme teknike Ky proces nënkupton një konvergjencë kulturore midis prodhuesve dhe konsumatorëve të përmbajtjes mediatike.  Hipertekstuale: Një hipertekst është një tekst që mbart referenca (linqe) për tekste të tjera ose forma të tjera të përmbajtjes. Në internet, hipertekstet janë një tipar themelor që lidh faqet e internetit me njëra -tjetrën  Të decentralizuara: Masmedia tradicionale është e centralizuar dhe njëdrejtimshe. Informacioni transmetohet nga një strukturë qendrore, siç është redaksia e lajmeve, tek një audiencë e masive Mediat dixhitale karakterizohen nga një model i shpërndarë. Burimet për prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit janë pjesërisht në duart e individëve që komunikojnë horizontalisht përmes platformave të mediave.
 • 19. Karakteristikat e medias dixhitale  Të kudondodhura:Teknologjitë celulare, smartphonat dhe tabletat, i japin një shtrirje gjithëpërfshirëse edhe të kudondodhur medias dixhitale Këto paisje dhe teknologji lejojnë njerëzit të hyjnë dhe të postojnë informacione në çdo kohë dhe nga çdo vend Gjithashtu lejojnë kompanitë të ndjekin dhe mbikëqyrin sjelljen e përdoruesit në një shkallë të paimagjinueshme më parë  Asimetrike: Media dixhitale është shumë e komodifikuar (komercializuar), pasi shërbimet më të mëdha zotërohen nga një pjesë e vogël e korporatave gjigande. Fuqia shpërndahet në mënyrë të pabarabartë, pasi përdoruesit individualë nuk kanë qasje në informacionin që këto korporata mbledhin nga ndërveprimet dhe sjelljet e tyre. Përdoruesit nuk i njohin algoritmet që mbështesin funksionimin e mediave sociale si Instagram,Twitter, Facebook, etj. Përdoruesit nuk marrin ndonjë përfitim ekonomik nga pjesëmarrja e tyre në shërbime të tilla  Algoritmike: Shumica e përmbajtjes së mediave dixhitale janë mbështetur në algoritmat kompjuterike Këto janë programe që ndjekin logjikën procedurale për të gjeneruar rezultate specifike Studimi i logjikës dhe efekteve të algoritmave ka zbuluar që, si çdo teknologji njerëzore, ato nuk janë neutrale