Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555                            ระดับชั้น ปวช 1/1 หองสอบ ...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555                            ระดับชั้น ปวช 1/2 หองสอบ ...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555                            ระดับชั้น ปวช 1/3 หองสอบ...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555                            ระดับชั้น ปวช 1/4 หองสอบ...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555                           ระดับชั้น ปวช 1/5 หองสอบ อา...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ตารางสอบ ปวช 1 ภาคเรียน 2 55

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

ตารางสอบ ปวช 1 ภาคเรียน 2 55

 1. 1. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวช 1/1 หองสอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอง 331 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร วิทยาศาสตรเกษตร การผลิตไมดอกไมประดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 218 ก.พ 56 ครูจีรพัฒน ครูอมรศรี ครูสิรินาฎ พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร คณิตศาสตรประยุกต 6 วิถีธรรมวิถีไทย การจัดและดูแลสวน19 ก.พ 56 ครูเรณู ครูอดุลย ครูดิษฐ พุธ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ20 ก.พ 56 ครูลัชนา ครูสุอารี พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นายสุทิน กําบังกาย ประธานกรรมการ 2 นายงสาวจิตติมา จองเมทา กรรมการ จํานวนนักเรียน 16 คน
 2. 2. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวช 1/2 หองสอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอง 332 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร วิทยาศาสตรเกษตร การผลิตผัก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 218 ก.พ 56 ครูจีรพัฒน ครูกมลรัตน ครูสิรินาฎ พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร คณิตศาสตรประยุกต 6 วิถีธรรมวิถีไทย(ครูอดุลย) การปลูกพืชไรดิน19 ก.พ 56 ครูเรณู พลังงานและสิ่งแวดลอม (ครูรัชนีย) ครูกมลรัตน พุธ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ20 ก.พ 56 ครูลัชนา ครูสุอารี พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม ประธานกรรมการ 2 นายวีรศักดิ์ ตาทุม กรรมการ จํานวนนักเรียน 17 คน
 3. 3. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวช 1/3 หองสอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอง 333 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร วิทยาศาสตรเกษตร โรคและการสุขาภิบาลสัตวเบื้องตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 218 ก.พ 56 ครูจีรพัฒน ครูไพบูรณ ครูสิรินาฎ พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร คณิตศาสตรประยุกต 6 วิถีธรรมวิถีไทย การเพาะพันธุสัตวน้ํา19 ก.พ 56 ครูเรณู ครูอดุลย ครูยงยุทธ พุธ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ20 ก.พ 56 ครูลัชนา ครูจุฑาพันธ พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นางฉวีวรรณ วิเศษอุด ประธานกรรมการ 2 นายจีรพัฒน ทองเอก กรรมการ จํานวนนักเรียน 14 คน
 4. 4. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวช 1/4 หองสอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอง 334 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร วิทยาศาสตรเกษตร การผลิตพืชอาหารสัตว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 218 ก.พ 56 ครูจีรพัฒน ครูไพบูรณ ครูสิรินาฎ พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร คณิตศาสตรประยุกต 6 วิถีธรรมวิถีไทย(ครูอดุลย) การผลิตโค โครงการเลี้ยงโคนม19 ก.พ 56 ครูเรณู พลังงานและสิ่งแวดลอม (ครูรัชนีย) ครูประสงค ครูประสงค พุธ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ20 ก.พ 56 ครูลัชนา ครูจุฑาพันธ พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นายไพบูรณ วิเศษอุด ประธานกรรมการ 2 นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ กรรมการ จํานวนนักเรียน 15 คน
 5. 5. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวช 1/5 หองสอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอง 337 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร การใชโปรแกรมประมวลผลคํา คณิตศาสตรประยุกต 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 218 ก.พ 56 ครูสุอารี ครูเรณู ครูสิรินาฎ พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร ภูมิเศรษฐศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม การประมวลผลขอมูลอิเล็กฯ คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ19 ก.พ 56 ครูพันธศิริ ครูรัชนีย ครูสุอารี ครูคันธนันท พุธ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กฏหมายพาณิชย วิทยาศาสตรประยุกต พิมพดีดอังกฤษ 120 ก.พ 56 ครูวนิดา ครูจิตติมา ครูไกรศักดิ์ ครูประภาภรณ พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นายไพฑูรย จันทรนิมิตร ประธานกรรมการ 2 นางประภาภรณ ธะนะวงค กรรมการ จํานวนนักเรียน 7 คน

×