Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

World Religion: The Apostles' Creed in Ilocano

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Papatayin ka sa Sindak
Papatayin ka sa Sindak
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Justin Cariaga (20)

Publicité

World Religion: The Apostles' Creed in Ilocano

  1. 1. THE APOSTLES' CREED IN ILOCANO Mamatiak iti Dios Ama nga Mannakabalin-Amin A Namarsua iti Langit ken Daga. Mamatiak met ken Jesucristo A Bugbugtong nga Anakna ken Apotayo A timmao iti aramid ti Espiritu Santo inyanak ni Santa Maria Birhen Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato Nailansa iti krus, natay ken naitanem Immulog iti yan dagiti natay Nagungar iti maikatlo nga aldaw, Immuli sadi langit Ket situtugaw iti makannawan Ti Dios Ama a Manakabalin-Amin. Aggapunto sadiay nga umay mangukom Kadagiti sibibiag ken kadagiti natay. Mamatiak met iti Espiritu Santo. Patiek met ti Santa Iglesia Katolika Ti panagririnnanud ti Sasantos Ti Pannakapakawan dagiti basbaso ken addanto met panagungar ti bagi Ken biag nga agnanayon. Amen.

×