Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sim strategic intervention material-milet pader

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prepared by:
ERLINDA VALDEMOR, T3
MILET R. PADER, T1
LAILANIE COMPRA, T1
“Kayat/Saan
a kayat”
(makan,taraken,
ay-ayam,luga...
Kayat/Saan
a kayat
(makan,taraken,
ay-ayam,lugar)
1. Amwen dagiti kayat/saan a kayat
(makan,taraken,
ay-ayam,lugar)
2. Idrowing/marisan dagiti kayat/saan a
kayat (makan,tar...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Sim strategic intervention material-milet pader

 1. 1. Prepared by: ERLINDA VALDEMOR, T3 MILET R. PADER, T1 LAILANIE COMPRA, T1 “Kayat/Saan a kayat” (makan,taraken, ay-ayam,lugar) STRATEGIC NTERVENTION MATERIAL (SIM) IN KINDERGARTEN
 2. 2. Kayat/Saan a kayat (makan,taraken, ay-ayam,lugar)
 3. 3. 1. Amwen dagiti kayat/saan a kayat (makan,taraken, ay-ayam,lugar) 2. Idrowing/marisan dagiti kayat/saan a kayat (makan,taraken, ay-ayam,lugar) TASK CARD Daytoy a modyul ket inaramid tapnu masungbatan dagiti damdamag. Daytoy nga leksiyon ket maipakaammo dagiti kayatmo wenno saan mo a kayat.
 4. 4.  Ania dagit kayat/saan a kayat dagit kayat/saan a kayat (makan,taraken, ay-ayam,lugar).  Ania dagit maadalku manipud iti daytoy a leksiyon? GUIDE CARD
 5. 5. DAGITI LINAUN NA I. Title Card II. Task Card III. Guide Card IV. Table of Contents V. Activity Card VI. Assessment Card VII.Enrichment Card VIII.Answer Card IX. Reference Card 2 3 4 5 6 - 17 18 19 20 – 22 23
 6. 6. ACTIVITY CARD UMUNA A PANNUBUK Marisan ti dagiti dingwen a kayat, X no saan. Itudo ken naganan ti tunggal ding wen.
 7. 7. ACTIVITY CARD ADALENTAYO 1 Dagiti naduma-duma a taraon. GATAS ITLOG KARNE PRUTAS PRUTAS TINAPAY
 8. 8. ACTIVITY CARD Dagiti naduma-duma nga abal-balay/ay- ayam. ADALENTAYO 2 bisekleta blocks yoyo lobo bola tren
 9. 9. ACTIVITY CARD Idrowing ti no kayat, no saan. ARAMIDEN 1
 10. 10. ACTIVITY CARD Idrowing ti taraon a kayat mo. ARAMIDEN 2 Idrowing ti taraon a saan mo a kayat. Dagitikayatko Dagiti s aanko a kayat
 11. 11. ACTIVITY CARD Marisan ti dingwen nga iladladawan. ARAMIDEN 1 1. Atiddag nga ikan 2. Nalukmeg a pusa 3. Nakatakder a kuneho 4. Agtaytayab a billet 5. Nakatugaw nga aso
 12. 12. ACTIVITY CARD Dagiti miembro ti pamilia. ADALENTAYO 1 naragsak a pamilia naayat a nagannak nagaget nga annak
 13. 13. ACTIVITY CARD Dagiti naduma-duma nga abal-balay/ay ayam. ADALENTAYO 3 nalukneng a bola nalammuyot a munieka bassit a robot
 14. 14. ACTIVITY CARD Dagiti Naduma-duma a taraon. ADALENTAYO 4 Nasam-it a taraon Naalsim a prutas Nalammiis a taraon
 15. 15. ACTIVITY CARD Dagiti dingwen. ADALENTAYO 2 dua a billit Babassit nga ikan Nalukmeg nga aso Nakuttung a pusa
 16. 16. ACTIVITY CARD Idrowing ti iti kahaon no husto ti panangiladawan, ikkan ti X no saan. ARAMIDEN 2 .naragsak a pamilya 1 i . nagaget nga annak 4 . 2 naayat a nagannak 3 . nasingpet nga ubbing 5. naragsak nga ina
 17. 17. ACTIVITY CARD ARAMIDEN 3 Mingmingan dagiti ladawan. Ikahon ti sarita a mangiladawan ti tunggal dingwen. Nakuttong nga aso nalukmeg nga aso dua a billit tallo a billit nakuttong a pusa nalukmeg a pusa nakatugaw a kuneho nakatader a kuneho babassit nga ikan dadakkel nga ikan
 18. 18. ASSESSMENT CARD Agdrowing ti uged a mangisilpo dagiti sarita nga mangiladawan iti tunggal abal-balay/ayayam. 1. Dua a munieka 2. Bassit a robot 3. Nalukneng a bola 4. Adu a lobo 5. Naragsak a mannalon
 19. 19. ENRICHMENT CARD Marisan ti nailadawan iti tunggal bilang. 1. naalsim a prutas 2. naragsak a lolo 3. dakkel a pato 4. tallo a lobo 5.nalammiis a taraon
 20. 20. TULBEK TI SUNGBAT ARAMIDEN 1 : 2. . 3 4. 5 . ARAMIDEN 2 1. 2 . 3. 4. 5. X :
 21. 21. TULBEK TI SUNGBAT ARAMIDEN 3 1. nalukmeg nga aso 2. dua a billit 3. nakuttong a pusa 4. nakatugaw a kuneho 5. babassit nga ikan MAUDI A PANNUBOK: 1. 2. 3. 4. 5.
 22. 22. Assessment Card 1. Dua a munieka 2. Bassit a robot 3. Nalukneng a bola 4. Adu a lobo 5. Naragsak a mannalon TULBEK TI SUNGBAT
 23. 23. NAGADAWAN Google Images with Usage Right Labeled for Reuse Government of the Philippines, Department of Education, 2016 K-12 Basic Education Curriculum Guide, Pasig City

×