Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Banabhatta

1 050 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Banabhatta

 1. 1. Hà. Wà. »ÉÉà©Éä«ÉÉ HÉàÊ©¡É¾à{»ÉÚ´É HÉà±ÉàW +É࣠+àW«ÉÖHà¶É{É ÷Äà{ÉÓNÉ +à{e Êù»ÉS ÉÇ {ÉÉ©É : ¾à©ÉÉÅNÉÒ §Éa Ê´ÉºÉ«É : »ÉÅ»HÞlÉ HÊ´É : ¥ÉÉiɧÉa ùÉà±É {ÉÅ¥Éù : 54
 2. 2. +{ÉÖJ©ÉÊiÉHÉ <ul><li>¥ÉÉiɧÉa{ÉÖÅ Y´É{É </li></ul><ul><li>¥Éɳ~ÉiÉ </li></ul><ul><li>Ê©ÉmÉ©ÉÅe³Ò </li></ul><ul><li>¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É{ÉÉÅ qù¥ÉÉù©ÉÉÅ ùÉW«ÉÉ¸É«É </li></ul><ul><li>¥ÉÉiÉ{ÉÒ HÞÊlÉ+Éà </li></ul><ul><li>¥ÉÉiÉ{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ </li></ul>
 3. 3. ¥ÉÉiɧÉa{ÉÖÅ Y´É{É <ul><li>»É©É«É :- 7 ©ÉÒ ¶ÉlÉÉ¥qÒ </li></ul><ul><li>W{©É»oɳ :- ʾùi«É{ÉqÒ{ÉÉ HÉÅcà </li></ul><ul><li>Ê¡ÉlÉÒHÚ÷ {ÉÉ©É{ÉÉÅ NÉÉ©É©ÉÉÅ </li></ul><ul><li>XÊlÉ :- úÉÉÁiÉ </li></ul><ul><li>©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ :- Ê~ÉlÉÉ-ÊSÉmɧÉÉ{ÉÖÅ, ©ÉÉlÉÉ-ùÉWqà´ÉÒ </li></ul><ul><li>NÉÉàmÉ :- ´ÉÉl»ÉÉ«É{É </li></ul><ul><li>~ÉÖmÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©Éö §ÉÖºÉiÉ §Éa </li></ul>
 4. 4. ¥Éɳ~ÉiÉ <ul><li>SÉÉäq ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éù©ÉÉÅ ¥ÉÉiɧÉaà ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ UmÉUÉ«ÉÉ NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ </li></ul><ul><li>l«ÉÉù¥ÉÉq lÉà+Éà NÉÉ©ÉàNÉÉ©É £«ÉÉÇ </li></ul><ul><li>H{ÉÉàW{ÉÉÅ ùÉX ¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É{ÉÉ qù¥ÉÉù©ÉÉÅ HÊ´É lÉùÒHà Ê{É«ÉÖGlÉ oÉ«ÉÉ. </li></ul><ul><li>¥ÉÉiɧÉaà ¾ºÉÇSÉÊùlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉŶÉÉ´É³Ò ùWÚ HùÒ Uà. </li></ul><ul><li>SÉÉäq ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éùà lÉà+Éà{ÉÉà »É©ÉÉ´ÉlÉÇ{É »ÉÅ»HÉù HùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. </li></ul>
 5. 5. Ê©ÉmÉ©ÉÅe³Ò <ul><li>Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ¥ÉÉq lÉà+Éà ùLÉeÚ »´É§ÉÉ´É{ÉÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. </li></ul><ul><li>¥ÉÉiÉ{Éà lÉà´ÉÉ »É©É«Éà »É©ÉÉ{É B©Éù{ÉÉ »ÉÉoÉÒqÉùÉà Ê©ÉmÉÉà ©É³Ò ùÂÉ. </li></ul><ul><li>Wà©ÉÉÅ HÊ´É+Éà H±ÉÉHÉùÊ©ÉmÉÉà, »ÉÅNÉÒlÉ[ÉÉà, {ÉÞl«ÉHÉùÉà, »ÉÉyÉÖ »É{«ÉÉ»ÉÒ, ´ÉävÉà, WÖNÉÉùÒ+Éà, XqÖNÉùÉà, »mÉÒ Ê©ÉmÉÉà ¾lÉÉ. </li></ul><ul><li>¥É¾Éà³É Ê©ÉmɻɩÉÚ¾©ÉÉÅ »É©É©ÉÉiÉ ¥É{Éà±ÉÉ ¥ÉÉiÉ qà¶ÉÉ÷{É Hù´ÉÉ PÉù UÉàeÒ{Éà SÉɱ«ÉÉ X«É Uà. </li></ul>
 6. 6. ¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É{ÉÉÅ qù¥ÉÉù©ÉÉÅ ùÉW«É¸É«É <ul><li>¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qù¥ÉÉù©ÉÉÅ ¥ÉÉiɧÉa{Éà Xà>{Éà H¾à Uà, +É §ÉÉùà ±ÉÅ~É÷ HÉàiÉ Uà ? </li></ul><ul><li>¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É{ÉÉ ¡ÉüÉ{ÉÉà W´ÉÉ¥É ¥ÉÉiɧÉa +àH ´ÉÉH«É{ÉÉà mÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ +oÉÇ {ÉÒH³à +à´ÉÖÅ ´ÉÉH«É ¥ÉÉà±Éà Uà. </li></ul><ul><li>¥ÉÉiɧÉa ¾ºÉÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ~É»ÉÉù oÉÉ«É Uà. </li></ul><ul><li>¥ÉÉiÉ{Éà »{Éà¾Éqù~ÉÚ´ÉÇH{ÉÉà ùÉW«ÉÉ¸É«É ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà. </li></ul>
 7. 7. ¥ÉÉiÉ{ÉÒ HÞÊlÉ+É <ul><li>¾ºÉÇ SÉÊùlÉ : `+ÉL«ÉÉÊ«ÉHÉ` ¡ÉHÉù{ÉÖÅ NÉvHÉ´«É Uà, ¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É{ÉÖÅ Y´É{ÉSÉÊùlÉ ´ÉiÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. </li></ul><ul><li>HÉq©¥ÉùÒ : `HoÉÉ` ¡ÉHÉù{ÉÖÅ NÉvHÉ´«É Uà SÉ{rÉ~ÉÒe +{Éà HÉq©¥ÉùÒ{ÉÉ ¡Éà©É{ÉÒ W{©ÉÉÅlÉù »ÉÖyÉÒ Ê´ÉlÉùà±ÉÒ HoÉÉ Uà. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>SÉieÒ ¶ÉlÉH : ©ÉʾºÉÉ»ÉÖù{ÉÖÅ ©ÉqÇ{É HùÉ{ÉùÒ qà´ÉÒ SÉÅeÒ{ÉÒ »lÉÖÊlÉ HùlÉÉ »ÉÉä ·±ÉÉàHÉà{ÉÉà »É©ÉÚ¾ Uà. </li></ul><ul><li>~ÉÉ´ÉÇlÉÒ ~ÉÊùiÉ«É : Ê¶É´É +{Éà ~ÉÉ´ÉÇlÉÒ{ÉÉ ±ÉN{É{ÉÒ HoÉÉ{Éà ´ÉiÉÇ´ÉlÉÖÅ +É ~ÉÉÅSÉ +ÅH{ÉÖÅ {ÉÉ÷H Uà. </li></ul><ul><li>©ÉÖHÖ÷ lÉÉÊelÉH : §ÉÒ©É +{Éà qÖ«ÉÉâyÉ{É{ÉÒ »~ÉyÉÉÇ{Éà ùWÚ HùlÉÖÅ {ÉÉ÷H Uà. </li></ul>
 9. 9. ¥ÉÉiÉ{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ <ul><li>¥ÉÉiÉ{É ¶Éä±ÉÒ ~ÉÉÅSÉɱÉÒ NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. </li></ul><ul><li>¶É¥q +{Éà +oÉÇ{ÉÖÅ »É©ÉÉ{É NÉÚÅ£{É, »ÉÖHÖ©ÉÉùlÉÉ, »É©ÉɻɴÉÉ³Ò ùSÉ{ÉÉ{Éà ~ÉÉÅSÉɱÉÒ ¶Éä±ÉÒ H¾à´ÉÉ«É Uà. </li></ul><ul><li>lÉà©É{ÉÉà ¶É¥qÉà§ÉÅeÉೠʴɶÉɳ Uà. lÉà+Éà+à Al~É}É oÉ«ÉÖÅ lÉà ©ÉÉ÷à +ÊNÉ«ÉÉù ~É«ÉÉÇ«É´ÉÉSÉÒ ¶É¥q{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ H«ÉÉâ Uà. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>¥ÉÉiÉ{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ ÊmÉ©ÉÖLÉÒ Uà. </li></ul><ul><li>¥ÉÉiÉ{ÉÖÅ NÉv +à qÖNÉÇ©É §ÉÉùlÉÒ«É WÅNÉ±É Uà (´Éà¥Éù) </li></ul><ul><li>¥ÉÉiÉ{ÉÖÅ §ÉɺÉɡɧÉÖl´É Ê´É»©É«ÉHÉùÒ Uà. </li></ul>
 11. 11. ¡ÉüÉ <ul><li>¥ÉÉiɧÉa{ÉÒ HÉà> ¥Éà HÞÊlÉ{ÉÉ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà ? </li></ul><ul><li>¥ÉÉiɧÉa{Éà H«ÉÉ ùÉX+à ùÉW«ÉÉ¸É«É +É~«ÉÉà ¾lÉÉà ? </li></ul><ul><li>¥ÉÉiɧÉa{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ H> ¾lÉÒ ? </li></ul>
 12. 12. W´ÉÉ¥É <ul><li>¾ºÉÇSÉÊùlÉ +{Éà HÉq©¥ÉùÒ ¥ÉÉiɧÉa{ÉÒ HÞÊlÉ+Éà Uà. </li></ul><ul><li>¾ºÉÇ´ÉyÉÇ{É {ÉÉ©É{ÉÉ ùÉX+à ¥ÉÉiɧÉa{Éà ùÉW«ÉÉ¸É«É +É~«ÉÉà ¾lÉÉà. </li></ul><ul><li>¥ÉÉiɧÉa{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ ~ÉÉÅSÉɱÉÒ Uà. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>yÉ{«É´ÉÉq </li></ul>

×