Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kpmg hallbarhetsredovisning-2011-12

4 486 vues

Publié le

KPMG har publicerat en hållbarhetsredovisning för den globala verksamheten sedan 2002, när KPMG International undertecknade FN Global Compact. Men det här är första gången som vi, KPMG Sverige, samlar våra tankar om vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar.

Publié dans : Économie & finance
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Kpmg hallbarhetsredovisning-2011-12

 1. 1. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 1KPMG SVERIGEVårt ekonomiska,sociala och miljö-mässiga ansvarHållbarhetsredovisning 2011/2012
 2. 2. 2 | KPMG Hållbarhetsredovisning 20122013 fyller KPMG 90 år. Ettungt eller gammalt företag –beroende på hur man serdet – vars affärsidé och kärn-verksamhet är att bidra till detfinansiella systemets stabilitetgenom att varje år ge råd till,granska och utvärdera företa-gens rapportering.Vi anser attdet är en hedervärd uppgift.Det här är första gången somvi, KPMG Sverige, samlar våratankar om vårt ekonomiska,sociala och miljömässigaansvar.Vi tycker att det är högtid att vi låter er veta vadansvarstagande handlar omför oss och resultatet av vårtarbete.KPMG har publicerat en hållbarhets-redovisning för den globala verksamhetensedan 2002, när KPMG Internationalundertecknade FN Global Compact.Det icke-finansiella resultatet i den härredovisningen kompletterar vårt finan-siella resultat i årsredovisningen genomatt ge en bredare helhetsbild av hur ochefter vilka principer verksamheten bedrivsför att skapa långsiktigt värde. Fördjupadinformation om hur vi styr vår verksamhetoch arbetet med kvalitets- och oberoende-frågor presenteras i KPMGTransparencyReport 2012.Hållbarhetsredovisningen avser arbetetfrån 1 maj 2011 till 30 april 2012 och omfattarhela den svenska verksamheten. I denmån det har varit av särskilt intresse, harhändelser efter verksamhetsårets slutinkluderats. Data hämtas från KPMGsekonomisystem, HR-system och miljö-rapportering.Redovisningen följer GRI:s riktlinjer, G3och vi bedömer att den uppfyller kraven påC nivå. Hållbarhetsredovisningen kommeratt upprättas årligen.Vi har valt att integranska denna första version externt.Innehållet i hållbarhetsredovisningenstyrs av hur KPMG och våra viktigasteexterna intressenter uppfattar vår rolloch vårt bidrag till en hållbar samhällsut-veckling. Den redogör för hur vi bidrar tillde tio principerna i FN Global Compact,men innehåller också information omvårt bredare samhällsengagemang.Vi välkomnar dina åsikter om vår rapport,vänligen skicka dina synpunkter till:hallbarhet@kpmg.seTrevlig läsning!Om redovisningenInnehållOm oss och vårt ansvar Våra fokusområden4–5Förord avvårVD 6–7Om KPMG8–9Våraintressenter10–11Vår rolloch vårtansvar12–15Enterprise –värdeskapandeföretag 16–17Education –kunnigaföretagoch individer18–23Employee –kunniga ochengagerademedarbetare
 3. 3. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 3Vår styrning och vårt resultatFör nedladdning av redovisningen, se filmer mm.Välkommen att besöka oss online; kpmg.se/hallbarhetDu kan också ta del av KPMG Internationals globala Communicationon Progress på; kpmg.com/citizenship24–27Environment –bättre klimatoch miljö28–29CorporateCitizenship –ett välmåendesamhälle30–31Vår styrning32–38Årets resultat– våra siffroroch GRI Index39Utmärkelser
 4. 4. Näringslivet spelar en alltmercentral roll i arbetet med attuppnå hållbara lösningar påsociala, ekonomiska och poli-tiska utmaningar. I vårt yrke,som revisorer och rådgivare,möter vi dagligen företagsom tar ett allt större ansvarför hur de kan bidra till enhållbar utveckling.De senaste tjugo åren har vi sett hur kravenpå och intresset för ansvarsfullt företa-gande ökar. Hållbarhetsredovisning ärnumera praxis för de stora företagenoch kvaliteten på den icke-finansiellainformationen förbättras varje år. Regel-verk och riktlinjer som GRI och UN GlobalCompact visar tydligt vart vi är på väg.EU har genom moderniseringsdirektivetmarkerat sina förväntningar på företagsrapportering. De statligt ägda bolagenhar ända sedan 2007 rapporterat resul-tatet av sitt hållbarhetsarbete i gran-skade hållbarhetsredovisningar.Passion, ansvar och förtroendeAtt följa lagar och regler räcker inte alltid.Den etiska kompassen har blivit allt vikti-gare.Våra kunder, medarbetare ochleverantörer tycker att ansvarsfullt före-tagande är viktigt. Hur vi hanterar hållbar-hetsfrågor är därför väsentligt för hurvi förtjänar det förtroende som vi harsom kunskapsföretag, professionell råd-givare och inte minst som arbetsgivare.Vi är ett av Sveriges ledande kunskaps-företag. Att vara ett ansvarsfullt företagär en viktig del av vår globala vision, före-tagskultur och våra värderingar.Vi har etttydligt passionerat engagemang för vårakunder och vår omvärld och arbetarutifrån sunda, fastställda värderingar,med begränsad påverkan på miljön.Nya förutsättningar för företagandeVi lever i en utmanande och komplex tiddär fokus på transparens, klimatföränd-ringar, konsumtionsmönster och tekniskutveckling kommer att förändra förut-sättningarna för att bedriva verksamhetoch göra affärer. För att fortsatt bidra tillstabilitet och förtroende i en föränderligvärld, krävs att vi som revisorer ochrådgivare hanterar de ökade kraven ochförstår hur de påverkar våra kunder ochderas affär.Vår revision och rådgivning spelar enbetydelsefull roll i skapandet av mertransparenta och ansvarstagandeföretag.Vi har en svårslagen möjlighetatt stötta våra över 30 000 kunder ideras arbete att bli mer hållbara.Största delen av vår verksamhet är revi-sion, vars uppgift är att skapa stabiliteti det ekonomiska systemet. I spåren avden finansiella krisen, med en ökandekomplexitet i näringslivet och nya regel-verk, är revisionens framtida roll föremålför diskussion både inom och utanförbranschen. Det finns en önskan om attvi i revisionen ska se mer än vad vårtuppdrag hittills innefattat. På sammasätt som vi dagligen infriar våra kundersförväntningar kommer vi också att han-tera omvärldens krav och förväntningarpå oss.Vi arbetar framåtblickande ochföljer EUs arbete med förslag om för-ändringar för revisionsbranschen utifrånsåväl ett risk- som möjlighetsperspektiv.EUs förslag på byrårotation ser vi somnågot positivt, framför allt ur kundenssynvinkel, eftersom det kommer attfrämja konkurrensen, öka kraven på ossoch därmed i slutändan också gynnakunden. Att vara delaktig i den offentligadebatten är utvecklande och vi tar gärnaen aktiv roll.För närvarande är vi även involveradei diskussionen kring möjligheten attutveckla rapportering och redovisningtill att omfatta såväl sociala, ekonomiskaoch miljömässiga resultat och effekter avverksamheten. En samlad och integreradrapport som grund för effektivt och håll-bart beslutsfattande är intressant ochpositivt. Som revisorer vill vi bidra tillutvecklingen genom att säkerställamöjligheten till granskning av en sådanredovisning.Att inspirera till förändringI februari 2012 anordnade KPMGInternational konferensen ‘BusinessPerspective on Sustainable Growth:Preparing for Rio+20’. Näringslivsföre-trädare från hela världen mötte politikeroch diplomater, för att debattera ochdiskutera. Resultatet blev ett antalrekommendationer som näringslivettog vidare till FNs konferens Rio+20.Vi publicerade även en rapport ”Expectthe Unexpected, building business valuein a changing world”. Av rapporten framgåratt gränsöverskridande partnerskapmellan olika aktörer är en del av lösningenVD har ordet4 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012
 5. 5. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 5för en mer hållbar framtid. Att erbjudadylika arenor för värdefulla möten ochdela med av oss vår kunskap är ett sättför oss att bidra. I denna redovisninglyfter vi flera exempel på hur vi somkunskapsföretag är med och inspirerartill utveckling och förändring.Vi har arbetat aktivt med många olikafrågor under året. Genom att lyfta framvårt hållbarhetsarbete i en samlad redo-visning, så hoppas jag att vi ska öppnaupp för ytterligare diskussion och dialog.Detta är ett steg, mot att tydliggöra vårroll i samhället och visa samt följa upphur vi på KPMG arbetar för att ta ettaktivt, bredare företagsansvar.HansÅkervallVD KPMG AB
 6. 6. 6 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Om KPMGI nittio år har företag och orga-nisationer av olika storlek ochbransch gett oss förtroendetatt vara deras ekonomiska råd-givare. Idag är vi ett av världensledande kunskapsföretag ochvi har en stark position påden svenska marknaden.Vår verksamhetKPMG erbjuder tjänster inom revision,skatt och rådgivning och är verksammai 156 länder över hela världen. Nationellaföretag i varje land bildar ett lokalt nätverkmed 152 000 medarbetare.Vi arbetarnära våra kunder och bistår dem med attminska risker och tillvarata möjligheter.KPMG i Sverige har sin historia i revisions-byrån Bohlins AB som grundades 1923.I Sverige har vi drygt 1600 medarbetare,varav cirka 1400 personer i affärsverk-samheten och cirka 200 personer i stöd-funktioner.Vi har kontor på ett 60-tal orterfrån Malmö i söder till Haparanda i norr.Huvudkontoret ligger i Stockholm.Oavsett var i världen ett KPMG-teamtar sig an ett företags speciella fråge-ställningar, används en gemensam metodoch tjänsterna kvalitetssäkras på sammasätt. Vår globala uppförandekod ochvåra gemensamma värderingar styrvårt professionella agerande gentemotkunder och kollegor.VisionGenom vår kunskap skapar vi värde förkunder, medarbetare och kapitalmarknad.Vår vision är att vi ska bygga och upprätt-hålla vårt renommé som den bästa sam-arbetspartnern genom att hjälpa till attutveckla våra medarbetare, våra kunderoch vårt samhälle.Våra mål är att ha demest nöjda kunderna, de mest efter-frågade medarbetarna och vara erkändaför förstklassig samverkan.Vår globalastrategi fastställdes 2010 och den utgörgrunden för vår nationella affärsplan.Vi lever i en tid där komplexiteten stän-digt ökar och förändringstakten är hög.Kraven på oss som granskare av ekono-misk information och som leverantörav oberoende råd är mycket höga ochförändras över tid. Det är något vi vantoss vid och anpassar oss till. Exempelvisförändrar vi vår egen organisation föratt bättre möta kundernas behov avgenomlysta och hållbara råd.KunderVåra kunder är nationella och internatio-nella stora företag inklusive finansiellasektorn, mindre och medelstora företag,offentlig verksamhet och ideella organi-sationer.KPMG har varit marknadsledande blandSveriges 100 största företag under mångaår. En av tre är kunder hos KPMG. Under2011/2012 befäste vi vår position, då vibland annat utsågs till ledande på skatte-området och behöll vår starka positioninom företagstransaktioner.Vi är ävenmarknadsledande inom den finansiellasektorn med två av de fyra största ban-kerna som revisionskunder.KPMG är också en stor aktör när detgäller medelstora och mindre företagmed tillväxtambitioner. När företagutvecklas aktualiseras en rad frågor därvi kan ge råd, exempelvis kring ekonomi-hantering, ägarstruktur, finansiering ochskatt.Vi anlitas även som revisorer i ettantal statligt ägda bolag och utför upp-drag i ett betydande antal kommuneroch ideella organisationer.Under 2011/2012 genomförde vi sam-manlagt närmare 60 000 kunduppdrag.Struktur och organisationKPMG är en koncern, där moderbolagetär Bohlinsgruppen AB. Koncernens ope-rativa bolag omfattar KPMG AB ochBohlinsgruppen i Sverige Försäkring AB.KPMG AB är det svenska medlems-företaget i KPMG International, ettschweiziskt kooperativ som lyder underschweizisk lag. KPMG Internationalbedriver ingen verksamhet mot kundutan är en paraplyorganisation för denationella medlemsföretagen.KPMG i Sverige var under 2011/2012organiserat i fyra affärsområden: RevisionStora Företag, Ägarledda – Revision &rådgivning, Skatt och Advisory. I syfteatt förbättra företagets förmåga att mötamarknadens behov är organisationenjusterad per 2013-01-01. Idag möter vimarknaden genom en matrisorganisationdär tre marknadsområden: Large Enter-prises, Financial Services och SmallMedium Enterprises leder och koordine-rar arbetet med våra kunder.Tre verk-samhetsområden; Revision, Skatt ochRådgivning säkerställer kvalitet, leve-ransförmåga och personalförsörjning.
 7. 7. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 7Året i siffrorKontori60städerUtseddtillSustainableFirmoftheYearVart 3:ebörsnoterat företag har valtKPMG som sin partner87%är stolta över att arbeta på KPMG-7%koldioxid-utsläpp/personTotalt 9 miljonerkronorinvesterat i samhälletMedlem iFN GlobalCompactInvesterat över enarbetsveckaper medarbetare i kompetens-utveckling255Mkrårets finansiella resultat1600anställda15%kvinnligaoch85%manligapartnersEkonomiskt värdeskapandeVi strävar efter ett långsiktigt och uthålligt gott finansielltresultat för att få möjlighet att bedriva en stabil verksamheti de samhällen där vi verkar.Under 2011/2012 förbättrades resultatet och det ekonomiskavärdet som vi fördelade till olika intressenter ökade.SekTkr 2011/2012 2010/2011Direkt tillskapat eknomiskt värdeIntäkter 2 165 563 2 109 758Fördelat ekonomiskt värdeRörelsekostnader -­539 095 -­531 595Löner och ersättningar till anställda -1 239 437 -1 227 089Betalningar till finansiärer -292 300 -301 949Betalningar till offentliga sektorn -72 092 -71 981Investeringar i samhället -9 092 -8 002Behållet ekonomiskt värde 13 547 -30 858Utdelning (föregående års) 277 736 293 200Skatt -20 976 -­14 899Avskrivning -14 915 -12 744Årets resultat 255 392 234 699Offentlig Sektor(betalningar)Staten(skatt)Samhället(partnerskap,donationer mm)Medarbetare(löner)Leverantörer(betalningar)Finansiärer(betalningar)Delägare(utdelning)
 8. 8. 8 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012En central del i hur vi förvaltarvårt ansvar är att ha ett öppetoch lyhört förhållningssätt tillvåra intressenter. Genomolika kanaler involverar vigrupper eller individer sompåverkas av våra beslut ellersom kan påverka hur väl vilyckas genomföra dem.Intressenter är framför allt kunder ochmedarbetare, aktieägare, leverantörer,men även lagstiftande organ och myn-digheter, branschorganisationen FAR,media och intresseorganisationersåsom BRIS, Barncancerfonden ochTällberg Foundation med flera.UppförandekodKPMGs globala uppförandekod utgörgrunden för etiskt affärsmannaskap ochreglerar hur vi ska förhålla oss till våraintressenter. Koden klargör vårt ansvaroch ger vägledning i hur vi förväntas levavåra värderingar i vardagen. Samtligamedarbetare och chefer förväntas levaupp till koden. Den kompletteras av ettantal interna policyer såsom medarbetar-policy, arbetsmiljöpolicy, jämställdhets-policy, kompetensutvecklingspolicy ochmiljöpolicy.År 2002 undertecknade KPMG Interna-tional FNs Global Compact och 2007World Economic Forum’s PartneringAgainst Corruption. KPMG stödjer FNsGuiding Principles on Business andHuman Rights. Under 2012 utveckladesvårt första, globala ställningstagandekring mänskliga rättigheter. Detta kom-mer att implementeras i alla medlems-firmor under 2012/2013.Alla våra medarbetare genomgår KPMGsinternationella utbildning om tillämpningav lagar och förordningar inklusive rikt-linjer avseende korruption och mutor.Kursen är obligatorisk. Under året upp-daterades vår uppförandekod i enlighetmed ramverket ”World EconomicForum’s Responsible Capitalism” ochför att tydliggöra vikten av att vi arbetarenligt FNs tio Global Compact principer.Våra intressenterEkonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarKunderKPMGEnterpriseEmployeeEducationEnvironmentMedarbetare& aktieägareOrganisationer(bransch-,civilsamhället –mm)Leverantörer& partnersLokal-samhällenLagstiftare& myndigheterJournalister& mediaVår globala Uppförandekod antogs första gången 2005. Den uppdateradesunder året för att bland annat tydliggöra vikten av att vi arbetar i enlighet medFN:s tio Global Compact principer. Du kan ladda ner den på kpmg.se-
 9. 9. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 9WhistleblowingVi har en tydlig rapporteringsrutin genomvilken anställda ska rapportera överträdel-ser av uppförandekoden och våra etiskaregler. Den är kommunicerad till allaanställda. Frågor och obligatoriska anmäl-ningsärenden som rör risk och etik kanställas direkt till vår Ethics & Indepen-dence-funktion via ett särskilt ärendehan-teringssystem. Genom vår internationella”hotline” kan medarbetare, kunder ochleverantörer anonymt rapportera miss-tänkta överträdelser. Under året har ingaöverträdelser gällande korruption, diskri-minering eller liknande rapporterats.Strukturerad dialogOlika undersökningar och studier, samtpersonliga möten bidrar till att fastställavilka frågeställningar som våra externaoch interna intressenter tycker är mestväsentliga. KPMG eftersträvar en öppenoch transparant organisation. Därför äralla förslag om förbättringar och för-ändringar från KPMGs medarbetarevälkomna direkt till styrelse och före-tagsledning.Vi genomför varumärkesmätningar,kund- och medarbetarundersökningarsamt studier bland studenter och ungayrkesverksamma.Vi har även närvaroi utvalda sociala media för att möjlig-göra dialog.Under året genomfördes en internationellundersökning bland ett urval av KPMGsintressenter, för att fastställa vad de harför förväntningar på oss vad gäller ansvars-fullt företagande och samhällsengage-mang. Nio olika områden (se nedan)anses mer prioriterade och de har påverkatvårt sätt att arbeta med hållbarhet.Läs mer om undersökningen i KPMGInternationals Global Communicationon Progress 2012, sid 10.Vårt hållbarhetsarbeteVi har sedan 2010 haft en strategi för vårtsvenska samhällsengagemang och miljö-ansvar. Ambitionen är att under året somkommer fastställa mål och vidareutvecklahandlingsplaner för våra affärsområdenoch stödfunktioner.IntressentgruppKunderMedarbetare (befintliga och kommande)& aktieägareLeverantörer & partnersLokalsamhällenLagstiftare & myndigheterJournalister & mediaOrganisationer (bransch-, civilsamhällets mm)Väsentliga frågor KPMGs fokusområdenAtt säkerställa finansiellstabilitietEnterprise (sid 13) &Education (sid 17)Employees (sid 19)Styrning (sid 31)Environment (sid 25)Corporate Citizenship (sid 28)Att ge högkvalitativservice till våra kunderAtt aktivt bidra till utveckling avvår branschGöra affärer på ett etiskt sättSäkerställa god styrningoch transparensHjälpa till att skapaframgångsrika medarbetareAtt driva förbättring i vårleverantörskedjaAtt ta ett aktivt miljö-ansvar och delta i att ökamedvetenhetenAtt investera i lokalsamhällen
 10. 10. 10 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012KPMGVärdeskapandei samhället ENTERPRISE EMPLOYEES ENVIRONMENT EDUCATIONCorporate CitizenshipCorporateCitizenshipCorporateCitizenshipVi arbetar för att ytter-ligare stärka vårt eko-nomiska, sociala ochmiljömässiga ansvar,såväl via våra kunderoch vår affär, sominternt i företaget.Hans Åkervall,VD KPMG”
 11. 11. Vår roll och vårt ansvarVår viktigaste roll i samhället är att bidra till att förtroendet för vårakunder upprätthålls av marknaden och deras intressenter.Vårtarbete leder i förlängningen till ekonomisk stabilitet och tillväxt ochbidrar på så sätt till samhällsutvecklingen.Att vara ett ansvarsfullt företag som engagerar sig i samhället är ett centralt inslag i vårföretagskultur. Det är en del av vår globala vision och i våra värderingar, som hela vår verk-samhet vilar på.Vi driver vårt hållbarhetsarbete via fem fokusområden. Genom dessa kanvi också tydliggöra vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar.Vår värde- och förtroendeskapande roll (Enterprise)Vår ambition är att bidra till att våra kunder har en finansiell stabilitet och utveckling, samtdärmed medverka till att utveckla och skapa förtroende för vår bransch.Vi står för sunt företagande.Vår revision kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiskainformation till gagn för ägare, investerare, banker och andra intressenter. Genom att vi äroberoende i varje relation och utför våra uppdrag med integritet och redbarhet så upprätthållsförtroendet för vår funktion och med det även förtroendet för kapitalmarknaden. De råd viger genom vår verksamhet ska maximera värden i företag och organisationer.Vi strävarefter att anta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart förhållningssätt i varje upp-drag för att hjälpa kunderna till ökad transparens och ökat ansvar.Vår utbildande roll (Education)Vi ska fortsätta investera resurser i utbildningsinsatser för kunder och medarbetare(nuvarande och potentiella)Kunskap och utbildning är grunden för växande ekonomier, välstånd och demokrati. En delav vårt sociala ansvar är därför att dela med oss av vår kunskap till befintliga kunder, tillpotentiella kunder och medarbetare och till samhället i stort. Genom att ställa vår kunskapoch våra resurser till förfogande kan vi öka företags och individers möjligheter att självapåverka sin och vår gemensamma framtid.Vår roll som arbetsgivare (Employee)Vi ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen som utvecklar sina medarbetare och somengagerar sig aktivt i samhället och för miljön.KPMG är en stor arbetsgivare.Vår roll och vårt sociala ansvar i förhållande till våra anställdaär uppenbart. För att kunna vara den främsta samarbetspartnern till våra kunder måste vi kunnaattrahera och behålla de bästa medarbetarna. Det gör vi genom att erbjuda en attraktiv ochkreativ arbetsmiljö samt ett utvecklande och stödjande ledarskap baserat på sunda värderingar.Vår roll som miljömedvetet företag (Environment)Vi ska fortsätta minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning.Givet dagens globala utmaningar krävs att företag tar ett aktivt miljöansvar.Vi arbetar för attminska den negativa belastningen på klimat och miljö, såväl inom vår egen verksamhet som hoskunder, samarbetspartners och leverantörer. Inom ramen för det globala programmet ”GlobalGreen Initiative” minskar vi KPMGs egen direkta miljöpåverkan och våra koldioxidutsläpp.Vår roll som engagerad samhällsmedborgare(Corporate Citizenship)Genom att investera en del av vårt årliga resultat i det svenska samhället, kan vi på ettkonkret sätt visa våra medarbetare, kunder och andra intressenter att vi är och vill vara ettansvarsfullt företag.KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 11
 12. 12. 12 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Nio av tio företagsledareanser att rätt hantering avde komplexa utmaningarsom näringslivet står införär avgörande för derasframgång.Källa: Confronting Complexity(KPMG Research, 2011)”
 13. 13. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 13Företag och organisationerbehöver idag förhålla sig tillatt världen förändras i alltsnabbare takt.Våra kunder ärverksamma i olika branscheroch på olika marknader sompräglas av allt högre kom-plexitet. För att kunna levererahögkvalitativa tjänster måstevåra medarbetare ha djupkompetens, stort engage-mang och hög affärsetik.Lokal och global kompetensOavsett om våra kunder är verksammapå den svenska marknaden eller interna-tionellt, så har de behov av en partnermed lokal förståelse och kunskap omhur globala skeenden påverkar derasaffär. KPMGs modell innebär att natio-nella verksamheter har stöd av globalametoder och tillvägagångssätt, och avvåra globala kunskapscenter inom olikaområden.Vi är nära sammanlänkade ocharbetar i internationella team för de kundersom behöver det. Utöver access tillKPMGs kompetens på andra marknaderhar den svenska verksamheten sedanmånga år nationell expertkompetens förutvalda tillväxtmarknader, för närvarandeAfrika, Mellanöstern, Indien, Japan,Kina, Latinamerika och Ryssland.Branschspecifikt stödVi har samlat expertis inom olika industri-och tjänstesegment för att bättre kunnafölja trender och förstå de utmaningarsom våra kunder står inför. Det är nöd-vändigt, bland annat för att kunna hållahögsta nivå på kunskap kring lagstift-ning, regelverk och marknadsutveckling.Att möta kundens behovRevisionen är samhällsnyttig genom attden skapar stabilitet och kvalitetssäkrarföretags och organisationers ekonomiskainformation till nytta för ägare, investerare,banker och andra intressenter. Oavsettföretagens storlek har revisionen förmå-gan att klarlägga möjligheter och riskersamt skapa underlag för bra affärsbeslut.Vår uppgift är att underlätta beslut förlandets företagare samt att skapa finansielltrygghet. Genom att vi är oberoendei varje relation och utför uppdragen medintegritet och redbarhet hos varje med-arbetare så upprätthålls förtroendetför vår funktion och med det även för-troendet för kapitalmarknaden. Det ären grundförutsättning för en fungerandesamhällsekonomi.I spåren av den finansiella krisen är revi-sionens framtida roll föremål för diskus-sion både inom och utom branschen.Det finns en önskan om att revisionenska se mer än vad vårt uppdrag hittillsinnefattat.Vi verkar för förändring och attdeltar i den publika debatten.Organisationer av alla storlekar blir allt-mer påverkade av ny skattelagstiftning,inte bara lokalt utan också globalt.Vårskatterådgivning täcker hela spektratfrån det stora, internationella börsföreta-gets behov till det mindre, familjeägdaföretagets.Vår uppgift är att säkerställaatt våra kunder uppfyller lagkraven ochatt de kan tillvarata de möjligheter somnya lagar ger upphov till. Här har vi ocksåen roll som sakkunniga och vi deltar oftasom remissinstans i arbetet med attförändra skatteregler på svensk ochinternationell nivå.Vi har även världsledande kompetensnär det gäller finansiell och kommersiellrådgivning och riskhantering. KPMGhjälper företag vid transaktioner, föränd-rings- och effektiviseringsprocesser ochger stöd i IT- och säkerhetsfrågor. Nyaregelverk ställer ökade krav på våra kunder,inte minst inom bank- och försäkrings-branschen. Vi bistår med råd för attåstadkomma såväl regelefterlevnadsom en långsiktigt optimerad och hållbarvinstnivå.Vi använder också våra resurser och vårkompetens till att erbjuda en rad specialist-tjänster som bidrar till att skapa förbätt-rade levnadsvillkor för människor, skapamer ansvarstagande företag och institu-tioner och därigenom bidra till ekonomiskutveckling.Vi har valt att fokusera pånågra områden där vi ser att vi kan görabestående avtryck:• klimat- och hållbarhetsrelaterade tjänster• rådgivning inom Forensic (exempelvisanti-korruption)• revision av myndigheter och offentligsektor i utvecklingsländer• utbildningsinsatser av offentlig och privatsektor (läs mer under utbildning).Enterprise– värdeskapande företagEtt urval av branscher i fokus• Bank, finans försäkring• Bygg fastigheter• Handel konsumentprodukter• Ideella organisationer• Media telekom• Offentlig sektor• Private Equity•Teknologi•Tillverkning industri•Vård, medicin hälsaKPMGVärdeskapandei samhälletEMPLOYEESENVIRONMENTEDUCATIONCorporate CitizenshipCorporateCitizenshipCorporateCitizenshipENTERPRISE
 14. 14. 14 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Nya krav på traditionella rollerVåra hållbarhetsrelaterade tjänster harutvecklats över tiden. Från att i början av1990-talet enbart ha fokuserat på kun-dernas miljöpåverkan har rådgivningenutvecklats. Idag hjälper vi kunder medhållbarhetsrelaterade riskanalyser,strategiutveckling och granskning samtutveckling av hållbarhetsredovisningar.Trots att riskperspektivet fortfarandedominerar, är skiftet mot strategiskaaffärsmöjligheter tydligt.I takt med att hållbarhetsaspekternaintegreras i företagens strategier, styr-ning och processer, ökar kraven på attrevisorn och rådgivaren har kunskapäven i dessa frågor. För oss innebär detatt hållbarhet ska vara en av utgångs-punkterna, vid varje individuellt beslut,i varje kunduppdrag och i varje kontakt-yta med våra intressenter.Vi har enambition att gå före och genom vårt age-rande bidra till att utveckla branschen.KPMG deltar i “International IntegratedReporting Councils (IIRC)” pilotprogram,där vi utvärderar möjligheten att integreravår egen finansiella och icke-finansiellaredovisning. Medlemskapet är också ettsätt för oss att ta del av den senasteutvecklingen på området för att se hurvi på bästa sätt kan bistå våra kunder nuoch i framtiden. KPMG bistår också GRIvid utvecklingen av GRI G4 och under åretanordnades en workshop i Stockholmför GRI:s användare på den nordiskamarknaden.Nöjdare kunderEtt av våra affärsmål är att ha de mestnöjda kunderna i vår bransch. Ett sätt föross att följa hur väl vi lyckas, är att konti-nuerligt mäta hur nöjda våra kunder är.Sedan 2008 deltar KPMG i Svensktkvalitetsindex (SKI) årliga mätning. Nöjd-heten i branschen är i genomsnitt högreän i andra branscher och skillnadernamellan marknadens aktörer är mycketsmå. I årets mätning placerade sigKPMG på en sjätte plats, något somvi har ambition att förbättra.Vi genomför kontinuerligt uppföljandeintervjuer med våra kunder och sedan2010 drivs förbättringsarbetet i vårt före-tag via en kvalitetskommitté.Vi har fattatbeslut att tillsätta en klientombudsmandit kunder kan vända sig med synpunkteroch förbättringsförslag.System för kvalitetskontrollVår tjänsteutövning är under ständigutvärdering och utveckling i syfte attsäkerställa hög kvalitet och att våra åta-ganden tillför värde. Inom KPMG harvarje medarbetare ett eget ansvar förriskhantering och kvalitetssäkring. Dettainnebär krav på att förstå och följa företa-gets policyer och i det dagliga arbetetutföra uppdragen utifrån de rutiner somföljer av dessa.Systemet för kvalitetskontroll hjälpervåra medarbetare att agera med integritetoch objektivitet, följa tillämpliga lagar,förordningar samt möta professionellakrav. Detta finns beskrivet i vår kvalitets-policy som antas av styrelsen och upp-dateras årligen.Standarder för kvalitetskontrollDen internationella kvalitetsstandardsom är relevant för revisionsverksam-heten är International Standard on QualityControl (ISQC1), utgiven av InternationalFederation of Accountants (IFAC). Därtillfinns regler och standarder som harutfärdats av den svenska branschorgani-sationen för revisorer och rådgivare(FAR) samt tillsynsmyndigheter somRevisorsnämnden och US PublicCompany Accounting Oversight Board(US PCAOB).Revisorsnämnden har under året lämnattvå varningar och en erinran mot enskildarevisorer samt en varning mot KPMG.Inga brister rörande kundsekretess haridentifierats under året. Läs mer om deåtgärder vi vidtagit i vår årsredovisning2011/2012.Att säkerställa integritetUtförandet av revisionstjänster är reglerati nationell och internationell lagstiftning.Oberoende, integritet, objektivitet ochett etiskt förhållningssätt utgör hörn-stenarna i vår revisionspraktik. KPMGsfunktion Ethics Independence har etthelhetsansvar för yrkesetiska frågorinom företaget.Vårt system för attsäkerställa oberoende i revisionenbestår både av företagsgemensammaåtgärder, och åtgärder inom det enskildauppdraget. Samtliga medarbetaremåste årligen genomgå utbildning ochavlägga prov. Läs mer om vårt kvalitets-och oberoendearbete i vårTransparencyReport 2011/2012.LedningensansvarEtiska normerMedarbetareRutiner för attacceptera kunderoch uppdragProcesser föratt genomförauppdragUppföljningTone atthe topNyckelfaktorer i vårtkvalitetskontrollsystemVårTransparency Report för 2012 är en vägledning för dig som vill läsa mer omhur vi arbetar med kvalitet och hur vårt företag är uppbyggt. Du kan ladda nerden på kpmg.se-
 15. 15. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 15Intervju med Åse Bäckström, Chef för Climate Change SustainabilityIntervju med Susann Lundström, SkattekonsultSusann LundströmKPMG Climate Change Sustainabi-lity arbetar med strategisk rådgiv-ning och granskning inom miljö, etik,mänskliga rättigheter, arbetsmiljöoch arbetsvillkor samt anti-korrup-tion.– Många kunder efterfrågar stöd i attidentifiera och prioritera bland hållbarhets-relaterade risker och möjligheter. Behovetav nya konkurrenskraftiga strategier harökat.Vi hjälper våra kunder att tillvaratade affärsmöjligheter som uppstår i ochmed de globala förändringar som sker,säger Åse Bäckström.Det handlar om att hjälpa företag ochorganisationer att integrera ett ekono-miskt, miljömässigt och socialt ansvars-tagande i affären, att öka attraktions-kraften, att bygga förtroende menframförallt att hjälpa dem att levererahållbar tillväxt.– Idag är det inte längre möjligt för före-tag som vill vara långsiktigt konkurrens-kraftiga att bortse från detta. Krav påtransparens och tydlig etisk kompassblir allt viktigare, säger Åse.Under 2012 lanserade KPMG en rapportom tio globala trender: ”Expect theUnexpected – building business value ina changing world”. Den visar att företagsförutsättningar att fortsätta ”business-as-usual” är omöjliga på 15–20 års sikt.– Styrelser och ledningar måste enga-gera sig och ta ansvar. I många fall handlardet om att öka kunskapen och säkra attföretagets affärsmodell är långsiktigthållbar, menar Åse.Gröna skattelättnader identifieradestidigt som en möjlighet av bilindustrin.Idag är det en konkurrensfördeli kommunikationen med kundenoch ett tydligt incitament förproduktutveckling och innovation.Enligt KPMGs skatteexpert SusannLundström växer området med grönaskattelättnader.– Fokus har tidigare varit att beskatta vin-ster och resultat. I takt med en sämrekonjunktur har vinsterna minskat och dåökar intresset att beskatta flöden ochtransaktioner istället, säger Susann.Det land som kommit längst med skat-telättnader är USA där klimatanpassadeprodukter och tjänster uppmuntras.Det pågår även initiativ för att harmoni-sera beskattningen av transaktioner.Inom EU har det hittills handlat mest omatt de för miljön sämre alternativen harbeskattas hårdare än de hållbara alterna-tiven.– Företag inom EU och i Sverige harnu börjat se möjligheterna med grönaskattelättnader.Vi har bland annat hjälpten svensk, global industrikund attkartlägga nuvarande och kommandeskattelagstiftning som är relaterad tillderas produkter. De har ambitionen attbygga in aspekten på gröna skattelätt-nader i produkterbjudandet till kund,berättar Susann.– Skattefrågor är ofta nationella, menjust när det gäller transaktioner gällerdet att ha ett globalt perspektiv.Vi ärlångt ifrån att nå den fulla potentialenför skattelättnader inom det här områ-det, avslutar Susann.Hållbarhet en förutsättningför framtida affärerStor potential för grönaskattelättnaderÅse Bäckström
 16. 16. 16 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Att göra det komplexa tydligtoch att tillgängliggöra vårkompetens i samhället ären del av vårt uppdrag.Anders Bäckström,Chef för verksamhetsområde Revision”På 1960-talet uppfördes miljonprogrammetför att råda bot på Sveriges bostadsbrist.Femtio år senare står stora delar av miljon-programmets bostäder, nästan en fjärdedelav Sveriges bostäder, inför akut behov avrenovering. Investeringsbehovet beräknasuppgå till flera hundratals miljarder kronor.Dagens miljökrav är dessutom myckethögre än för 30 år sedan.– Det krävs nya angreppssätt för att lösaproblematiken, säger Anders Röstin, somansvarar för KPMGs engagemang. Det krävsett livscykelperspektiv, en anpassad finansie-ringslösning och ett långsiktigt ansvar. Därförsamarbetar vi bland annat med TällbergFoundation för att hitta innovativa lösningar.Anders Röstin beskriver utmaningen med desociala problem som finns i många av dessaområden och svårigheten med att få denföretagsekonomiska kalkylen att gå ihop.Om den företagsekonomiska kalkylen pre-senteras tillsammans med möjliga samhälls-ekonomiska vinster; ökad integration, flerarbetstillfällen, stärkt kultur och entreprenör-skap, så blir det en bättre balans.Intervju med Anders Röstin, branschansvarig Infrastructure, Government and Health samt EnergyNya partnerskap löser samhällsproblem
 17. 17. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 17Education– kunniga individer och företagEkonomisk kunskap ochutbildning är grunden förväxande ekonomier, välståndoch demokrati. Genom attställa våra resurser till för-fogande kan vi öka männis-kors och företagens möjlig-heter att själva ta kontrollöver, och kunna påverka sinutveckling.Genom vår dagliga yrkesutövning tillförvi värdefull kunskap till våra kunder.Utöver det ser vi som vår uppgift att delamed oss av våra insikter och erfaren-heter till studenter, näringslivet i stortoch till andra av civilsamhällets aktörer.Möten och seminarierKPMG arrangerar ett stort antal seminarierför företag, offentlig sektor och ideellaverksamheter. Under 2011/2012 genom-förde vi mer än 150 seminarier, däriblandKPMG Economic Forum med temat”The new normal” där EUs krishanteringdiskuterades ur ett makroperspektiv.KPMG Economic Forum har arrangeratsi över 30 år.Det är viktigt att även säkerställa kunskaps-överföring till landets universitet ochhögskolor.Vi ser det som en del av våruppgift att delta i utbildningen av nästagenerations ekonomer och rådgivare.Vi arbetar därför tillsammans medutvalda universitet och högskolor, blandannat genom att tillhandahålla föreläsareoch bidra med praktiska utmaningar frånverkligheten som ett komplement tillden ordinarie utbildningen.Vi bidrar ävenmed finansiering av en professur vidHandelshögskolan i Stockholm.Undersökningar och publik debattKPMGs experter publicerar regelbundetartiklar, rapporter och undersökningarsom syftar till att dela insikter och förstå-else för den komplexa verklighet somföretag och branscher verkar i. Under2011/2012 publicerades 100 internatio-nella undersökningar och rapporter samtett tjugotal svenska.Vi ger årligen utpublikationer inom ramen för vår yrkes-expertis, exempelvis Skattehandboken.Vi deltar i den offentliga diskussionengenom debattinlägg i dagspress ochbranschmedier. Vi samverkar och utby-ter erfarenheter i olika branschorgan,som exempelvis FAR, där vi är aktiva iolika funktioner.Finansutbildning i utvecklingsländerUnder tio års tid har KPMG, på uppdragav Sida, genomfört utbildningar i risk-hantering i Irak, Afrika och Östeuropa.En fungerande finanssektor är avgörandeför att dessa länder ska kunna få tillväxti sina inhemska näringsliv och framför-allt ge livskraft åt de små och medelstoraföretagen.Sedan starten 2003 har 23 programmed sammanlagt drygt 550 deltagarefrån 54 länder genomförts. KPMGsmedarbetare har varit mentorer i cirka150 projekt eller förändringsprocesser.Tällberg FoundationKPMG har ett samarbete tillsammansmedTällberg Foundation för att se övermöjligheterna till en storskalig upprust-ning av bostäderna i de så kallade miljon-programområderna, som byggdes under1960- och 1970-talet och som är i stortbehov av upprustning.– Vi förespråkar flexiblare modeller.Istället för att planera för kostnaderi form av bidrag inom socialförsäkrings-systemet, borde pengar kunna läggasinitialt som incitament för att få bruks-fasen i livscykeln att fungera. Projektetkan vändas till ett ”lyft” – både av om-råden, hus och människor, om baraambitionen och modet finns.Genom nya samverkansformer mellan offent-liga och privata aktörer, ny affärslogik och etttydligt gemensamt mandat, kan detta samar-bete ta ett helhetsgrepp på framtida sam-hällsbyggande.Anders RöstinKPMGVärdeskapandei samhälletENTERPRISE EMPLOYEESENVIRONMENTCorporate CitizenshipCorporateCitizenshipCorporateCitizenshipEDUCATION
 18. 18. 18 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Samhället förändras.Det krävs att vi ständigtutvecklar vår kompetens ochatt vi som företag attraheraroch behåller de bästa.Maria Karlén, HR Direktör”
 19. 19. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 19Employee– utvecklande ochengagerande arbetsplatsVåra kunder har högt ställdakrav. Det är därför avgörandeför KPMGs framgång att kunnaattrahera, utveckla och behållade bästa talangerna.Vi arbetarhårt för att behålla vår positionsom en av de mest attraktivaoch utvecklande arbetsplat-serna i världen.Vid upprepade tillfällen har vi fått erkän-nande för att vi anses vara ett bra före-tag att arbeta på. För tredje året i radutsågs KPMG till världens mest attrak-tiva arbetsgivare efter Google, i enundersökning gjord av Universum blandekonomistudenter på universitet runtomi världen. I motsvarande undersök-ningen i Sverige kommer KPMG påtionde plats.Att attrahera och behålla talangKPMG är ett av de företag som rekryte-rar flest nyutexaminerade civilekonomeri Sverige och vi arbetar strategiskt för attbygga relationer med framtida medarbe-tare, studenter såväl som yrkesarbe-tande. Det sker genom personligamöten, aktiviteter, föreläsningar ochpraktikprogram.Som tjänsteföretag beror vår affärsmäs-siga framgång på att våra medarbetarehar möjlighet och förmåga att leva upptill våra kunders högt ställda krav. Med-arbetarna är KPMGs viktigaste tillgång.Vår medarbetarpolicy är därför en inte-grerad del av KPMGs affärsidé, visionoch värderingar.Det är nödvändigt för vår framgång attde främsta talangerna väljer att stannahos oss. I det arbetet är det viktigt föross att ha en företagskultur där alla kännersig motiverade, tror på sin förmåga ochanvänder den till att överträffa förvänt-ningar.Vi kallar det för framgångskultur– en kultur som är grogrund för ständigtnytänkande och där vi lever efter våravärderingar.Vid räkenskapsårets slut hade KPMG1 616 medarbetare. Det var en ökningmed sex procent jämfört med före-gående år, vilket främst beror på ennyrekrytering inom Advisory. Personal-omsättningen uppgick till 13 procent.Ambitionen är att personalomsätt-ningen ska vara runt tio procent ochvi ser därför över vår åtgärdsplan föratt nå målet.Vi arbetar aktivt med att synliggörainterna karriärvägar för dem som villavancera inom företaget.Vi ser det sompositivt att våra medarbetare vill skaffasig erfarenheter ute på andra företag,i andra branscher. Många väljer attkomma tillbaka till KPMG efter entid och kan då bidra med ytterligareperspektiv till verksamheten.Tydliga mål och utvärdering avprestationUnder året har vi förfinat vår process förutvärdering av medarbetares prestationoch måluppfyllelse. Att ha tydliga per-sonliga mål och förståelse för hur dessabidrar till företagets affärsmål, är viktigtför att våra medarbetare ska känna moti-vation och fortsätta att bidra till KPMGsframgång.Vi värdesätter ett tydligt och coachandeledarskap. Daglig dialog mellan chef ochmedarbetare är grunden för att främjamedarbetarutveckling. Medarbetare för-väntas även ta ett stort eget ansvar försin utveckling och tilldelas en coach somvi kallar Performance Manager (PM).PM ska vara ett stöd för medarbetarenvid målsättning och utformning av indivi-duella handlingsplaner. Mål och presta-tion följs upp genom utvecklingssamtal.Under året har vi genomfört utbildnings-insatser för PM och chefer i vikten av attgenomföra strukturerade utvecklings-samtal och löpande coachning.ErsättningsmodellVåra ersättningsmodeller ska stimuleratill engagemang, goda prestationer ochkontinuerlig utveckling. De ska också gemöjlighet att rekrytera och behålla mark-nadens mest efterfrågade medarbetare.Ersättningen är knuten till vår utvärde-ringsprocess och respektive medarbetaresmål. Den är individuell och differentierad.Den grundas på ansvar, svårighetsgradoch prestation i relation till uppsatta mål.Kundupplevt värde, kvalitet i arbetetsamt bidrag till KPMGs långsiktigautveckling är viktiga parametrar.KPMGs medarbetare omfattas av kollek-tivavtal. KPMG följer svensk lagstiftningsamt kollektivavtalets riktlinjer, ocksånär det gäller regler för ansvarsfullavveckling av personal. I enlighetmed ITP-planen gör KPMG pensions-avsättningar.KompetensutvecklingVi är beroende av att våra medarbetareskompetensnivå är ständigt hög och aktuellKPMGVärdeskapandei samhälletENTERPRISEENVIRONMENTEDUCATIONCorporate CitizenshipCorporateCitizenshipCorporateCitizenshipEMPLOYEES
 20. 20. 20 | KPMG Hållbarhetsredovisning 201287%av våra anställda ärstolta över att jobba påKPMGför att vara konkurrenskraftiga. Vi harett brett utbud av utbildningar inomaffärsmannaskap, teknisk kunskap ochledarskap. De samlas i KPMG BusinessSchool, vår interna utbildningsmodellför nationella och internationella utbild-ningar. Under 2013 kommer ett nyttledarskapsprogram att lanseras.Under året investerade vi mer än86 000 timmar i kompetensutveckling,vilket motsvarar cirka 53 timmar perperson.Yngre medarbetare inom revi-sion står generellt för en högre andeleftersom vissa utbildningar är obligato-riska för att bli godkänd och auktoriseradrevisor.Global Opportunities MobilityProgramVårt behov av internationell erfarenhetoch kunskap ökar i takt med att näringsli-vet blir allt mer globaliserat. Sedan 2007finns ett program för utlandstjänstgö-ring, vårt ”Global Opportunities Mobilityprogram”. Möjligheterna till utlands-tjänstgöring inom programmet varierarberoende på verksamhetsområde ochmedarbetares erfarenhet. Under 2012deltog åtta medarbetare i programmetoch tre internationella kollegor var place-rade i Sverige.Jämställdhet och mångfaldFör att KPMG ska kunna fortsättautveckla de lösningar våra kunder efter-frågar, krävs att vi har en dynamisk ochkreativ arbetsmiljö. Genom att bygga inolika erfarenheter i arbetsgrupper tillförsolika infallsvinklar och bättre lösningarskapas.Av våra medarbetare är 56 procent kvinnoroch 44 procent män. På de mer seniora,operativa positionerna är 28 procentkvinnor. I företagsledningen är represen-tationen mellan könen jämn. Av styrel-sens nio ledamöter är en kvinna. Av del-ägarna är 15 procent kvinnor.Arbetet för ökad jämställdhet och mång-fald är prioriterat. Ett av målen är att ökaandelen kvinnliga aktieägare. I år var tre,av de tolv som totalt utnämndes, kvinnor.Under 2012 lanserade affärsområdetAdvisory ett internt kvinnligt affärsnät-verk, AKA med huvudsyfte att realiseraaffärsmöjligheter mellan avdelningarna.Inom Revision har en undersökningbland kvinnliga medarbetare genom-förts. Den gav bland annat förbättrings-förslag på hur kvinnliga ledare bättrekunde lyftas fram. Under 2012 startadearbetet med att uppdatera vår jämställd-hets- och mångfaldsplan.En av våra grundläggande värderingar ärrespekt för individen. På KPMG gällerprincipen ”lika behandling och lika möj-ligheter” i arbetet.Vi accepterar ingenform av kränkande särbehandling. Med-arbetare med jämförbara prestationerska befordras och belönas på likartat sättoch efter samma kriterier. Under året harvi inte haft några fall av diskriminering.Hälsa och arbetsmiljöVårt ansvar för säkerhet och hälsa påarbetsplatsen är i stora delar reglerat i lag.Vår medarbetarpolicy kompletterar gällandelagstiftning och ger vägledning på områ-det. Ambitionen är att erbjuda en kreativ,stimulerande och utmanande arbetsmiljö.Ett arbete som revisor eller konsult inne-bär stundtals ett mycket högt tempo ochkrav på leverans med snäva tidsramar.Kundernas önskemål, det höga tempotoch tvära kast mellan olika projekt ocharbetsuppgifter är delar av det som görarbetet roligt. Detta är något varje individhar att förhålla sig till och det är en del avyrket. Branschen attraherar högpreste-rande individer med stort engagemangför uppgiften. Ibland kan detta leda tilloönskad stress och ohälsa.Vi vet att detär viktigt att tillhandahålla kanaler föröppen dialog. Chefer och PerformanceKPMGs medarbetarundersökning, GlobalPeople Survey (GPS) genomförs, från och med2012, årligen. Den senaste mätningen av densvenska verksamheten, som genomfördeshösten 2012, visar på många förbättringar.Andelen medarbetare med högt engagemangökade från 75 till 77 procent, vilket var dennäst högsta siffran av samtliga medlemsfirmor.Undersökningen visar också att 87 procent avvåra anställda är stolta över att jobba på KPMGi Sverige och att 80 procent skulle rekommenderaKPMG som arbetsgivare.Våra viktigasteförbättringsområden är att vidareutvecklaledarskapet, fortsätta förbättra vår process förutvärdering av medarbetarnas prestationersamt förbättra kommunikationen internt.
 21. 21. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 21Managers har en viktig roll i att stöttamedarbetare och kollegor.Vi följer konti-nuerligt upp hur våra medarbetare upp-fattar sin arbetssituation i samtal ochgenom medarbetarundersökningar.Vi har olika lösningar för att minska riskenför stressrelaterad ohälsa. Där det är möj-ligt, tillämpas flextid genom vilken våramedarbetare kan styra sin arbetsvecka.Under sommarmånaderna är vår arbets-tid förkortad till 34 timmar per vecka.Vivet att det många gånger är svårt attuppnå balans mellan privat- och arbetsliv.Vi försöker att möta de behov som finnspå flexibilitet i arbetet.Vi erbjuder hälsoundersökningar, ettårligt friskvårdsbidrag och delfinansierarmedarbetarnas gemensamma idrotts-aktiviteter. Under året sjönk vår sjukfrån-varo till två procent, varav hälften varlångtidssjukskrivna.FörändringsresaUnder 2011 startade projektet ”Destina-tion Framgångskultur”, med målet att bliännu attraktivare som samarbetspartneroch som arbetsgivare. Förändringsarbe-tet har under året drivits via en inledandeworkshop med chefer och ledare, avdel-ningsvisa övningar med fokus på denegna gruppen och individen, införandetav en ny process för utvärdering av pre-stationer och en företagsgemensamkonferens för samtliga medarbetare.Vi har investerat tid i att diskutera vårgemensamma kultur och vårt sätt attleva våra värderingar i vardagen. Underåret har alla fått möjlighet att bidra tillföretagets strategi och vidareutveckling.Under kommande verksamhetsår kom-mer vi att öka fokus på ledarskap ochkommunikation.Lina SultanFör Lina, som arbetar som konsult påManagement Consulting är teametdet centrala i varje uppdrag. Det är ettlagarbete där kollegorna inte konkur-rerar, utan delar med sig av sina kun-skaper och erfarenheter.Allt för att nåbästa resultat för kunden.– KPMG har en öppen kultur.Vi verkari en driven och högpresterande miljö,men stämningen är avslappnad. Har dudet rätta drivet finns inga begränsningar,säger Lina Sultan som arbetar sommanager inom Advisory.Det finns alltid nya intressanta och utma-nande arbetsuppgifter och kunderna ärverksamma i många branscher över helavärlden. Efter sina första år på KPMG villeLina pröva att jobba utomlands. Hon fick ettprojekt på KPMG i London under ett halvår.– Kunden var en stor brittisk bank somhade stora brister i sina rutiner för att för-hindra penningtvätt. Efter att vi hade löstde akuta problemen fick vi i uppdrag attgöra dem bäst i branschen på området.Som mest jobbade runt 100 personerfrån olika länder med projektet.Utveckling och lagkänslamotiverarIntervju med Lina Sultan, konsult
 22. 22. 22 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Maria KarlénI en prestationsinriktad arbetsmiljömed tuffa tidplaner, händer det attmedarbetare drabbas av stressrelate-rad ohälsa.Att prata om stress ochvara öppen för tidiga signaler, äravgörande för att kunna förebyggaatt personer drabbas.– Det är ett högt tempo generellt i sam-hället och det får konsekvenser för enkonsultmiljö som vår. Är man dessutomen person som känner stort engagemangför sitt arbete, så kan det leda till negativstress. Detta ställer stora krav på osssom arbetsgivare, säger Maria Karlén,HR direktör på KPMG.KPMGs ledare spelar en viktig roll. Lyhörd-het och kontinuerlig dialog är viktigt ochhär fyller coachning i vardagen, utvecklings-samtal och medarbetarundersökningar enviktig funktion.–Vi arbetar för att hitta lösningar på individ-nivå.Vi verkar för ökad flexibilitet och föratt skapa tid för återhämtning, så mycketdet går. Ansvaret för personlig hälsa liggerytterst på individen själv, men det vi kangöra i egenskap av arbetsgivare är attbereda bästa, möjliga förutsättningar föratt alla ska må bra och trivas på jobbet.Balans i livet och attmotverka stressAnställda (män/kvinnor mm)Utbildningstimmar/anställd 53,3Utbildade i yrkesetik 100%Andel stolta anställda 87%Andel anställda som rekommenderar KPMG som arbetsplats 80%Andel anställda som är nöjda med KPMGs samhällsengagemang 43%Omfattas av kollektivavtal 98%Personalomsättning 13%Sjukfrånvaro 2,1%– varav långtidsjukskrivna 52,1%Antal anställda per tjänsteområde Antal heltid- och deltidsanställdaAntal aktieägare66%15%85%9%16%9%87%13%RevisionSkattRådgivningStödfunktionerKvinnor HeltidMän DeltidIntervju med Maria Karlén, HR Direktör
 23. 23. Vår direkta miljöpåverkan ärbegränsad.Vi ser dock överenergianvändning, resor ochpappersförbrukning.Vi verkarockså för att påverka våraintressenter.Per Metzen, CFO och Miljöchef”
 24. 24. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 25Environment– bättre klimat och miljöVårt arbetssättKPMG har en miljöpolicy sedan slutet av1990-talet, vilken uppdateras årligen.Den ligger till grund för hur vi styr pro-cesser relaterade till vårt miljöarbete.Genom vårt interna och externa miljö-arbete ska vi bidra till skapandet av ettuthålligt samhälle.Vi fokuserar på tre områden:• mäta, redovisa och minska våra egnautsläpp av växthusgaser• stödja projekt med miljöprofil• engagera kunder, medarbetare ochleverantörer. Bidra till ökad förståelseoch att därigenom hjälpa dem minskasin påverkan på miljönGlobal Green Initiative – minskadekoldioxidutsläppGlobal Green Initiative lanserades 2007och är KPMGs internationella svar påden stora utmaning som klimatföränd-ringen innebär. Global Green är både ettställningstagande och en åtgärdsplan föratt bidra till förbättringar. Det globalamålet för perioden 2007–2010 var attminska utsläppen av koldioxid med 25procent per anställd, vilket uppnåddesmed god marginal.Totalt minskadeutsläppen med 29 procent. Motsva-rande period minskade våra utsläppi Sverige med 20 procent per anställdvilket var bland de fem bästa resultatenbland KPMGs 156 medlemsfirmor.Etapp två av Global Green Initiative löperunder perioden 2010-2015. Målet är attminska utsläppen med ytterligare 15 pro-cent per anställd. Under år 2011 mins-kade vi våra utsläpp i Sverige med sjuprocent per medarbetare, vilket innebäratt knappt halva målet redan är uppfyllt.Vår miljöpåverkanSom en del av miljöarbetet mäter vi ochföljer upp utsläppen av koldioxid frånelförbrukning och tjänsteresor samtförbrukningen av papper. Dessa är destörsta bidragande källorna till den miljö-påverkan vi själva har kontroll över.1) För bilresor har utsläppsfaktorer hämtats frånTrafikverkets och Naturvårdsverkets rapport ”Index över nyabilars klimatpåverkan” (diesel 161 gram CO2/km och bensin 172 gram CO2/km). För flyg och tågresor harreseleverantörernas koldioxidberäkningar använts2) För icke ursprungsmärkt el har en utsläppsfaktor för nordisk residualmix från Svensk Energi använts (320gram CO2/kWh). För ursprungsmärkt el harVattenfalls EPD för vattenkraft använts (4,54 gram CO2/kWh).Ton koldioxid Källa 2011/2012 2010/2011 FörändringTjänsteresor 1) 1 186 1 093 9% Flyg 738 663 11% Bil 448 430 4% Tåg 0,002 0,002 0% Elförbrukning 2) 95 533 -82% Total 1 281 1 626 -21% Utsläpp per anställd 0,8 1,1 -26% Klimatförändring, resursbristoch förstöring av ekosystemär några av de största ochmest angelägna utmaning-arna i vår tid. Genom våradagliga kontakter med före-tag, myndigheter och olikaorganisationer världen överkan vi se att detta är en frågasom blir allt viktigare.Vi arbe-tar aktivt för att minska vårnegativa inverkan på män-niska och miljö.KPMGVärdeskapandei samhälletENTERPRISE EMPLOYEESEDUCATIONCorporate CitizenshipCorporateCitizenshipCorporateCitizenshipENVIRONMENT
 25. 25. 26 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012TjänsteresorVårt resereglemente uppmanar våramedarbetare att välja tåg när möjlighetfinns.Vi har infört videokonferensan-läggningar på våra tre största kontor, föratt minska resandet.Trots detta ökadeantalet tjänsteresor med flyg och biljämfört föregående år. Utsläppen fråntjänsteresor ökade och uppgick sam-manlagt till 1 186 ton koldioxid (1 093).De ökade utsläppen är delvis ett resultatav ökad affärsvolym.Koldioxidutsläppen från flygresor ökademed 21 kg koldioxid per medarbetare.Koldioxidutsläppen från bilresor mins-kade med 5 kg koldioxid per anställd.Detta ger en total ökning på 16 kgkoldioxid per anställd, vilket motsvararknappt 10 mils bilkörning med engenomsnittlig svensk bil (enligtTrafik-verkets och Naturvårdsverkets rapport”Index över nya bilars klimatpåverkan”).ElförbrukningElförbrukningen ökade jämfört medföregående år till 2 627 MWh (2 366).En förklaring till den ökade förbruk-ningen är ett ökat antal anställda ochdärmed större kontorslokaler. Samtidigtminskade koldioxidutsläppen från elför-brukning kraftigt, från 533 ton koldioxidtill 95 ton. Det beror på att flertaletkontor har tecknat nya elavtal baseratpå vattenkraft. På sikt är målet att allakontor, som har möjlighet att välja, köperin el från vattenkraft. Med effektivareanvändning av kontorsytor och köp avenergisnålare kontorsutrustning hoppasvi kunna sänka förbrukningen.PappersförbrukningInköp av papper ökade till totalt 80 ton(77), men per medarbetare minskadepappersförbrukningen med ca 1,5 kgper person.Vi har återvunnit mer papperän vad vi har köpt in.Arbete sker inom flera områden för attminska både vår egen men även våraleverantörers och kunders pappers-förbrukning. Vi har till exempel införtelektroniska kund- och leverantörs-fakturor och dubbelsidiga utskrifter somstandard på våra skrivare.Vi arbetar medeAudit, ett elektroniskt revisionsverktyg,vilket förväntas att successivt ge enkraftfull effekt på pappersförbrukningen.Vi engagerar kunderI februari 2012, anordnade KPMG Inter-national en konferens i NewYork därmer än 600 företagsledare, politiker ochbeslutsfattare deltog. De diskuterade enav de största utmaningarna i vår tid; attskapa hållbar, ekonomisk tillväxt i envärld med allt mer ansträngda resurseroch stor klimatpåverkan.KPMG var värd för konferensen tillsam-mans med FNs Miljöprogram (UNEP),FN Global Compact ochWorld BusinessCouncil for Sustainable Development.Krav på leverantörerLeverantörens miljöengagemang är enviktig faktor vid upphandlingar och viintegrerar miljöhänsyn och miljömåli inköps- och affärsbeslut.Vid huvud-kontoret i Stockholm (vårt kontor medflest medarbetare) har den tidigarebudfirman ersatts med en leverantörsom använder hybridbilar och cyklar.Vi har upphandlat taxiresor hos enleverantör som arbetar aktivt medmiljöfrågor.MedarbetarengagemangUnder 2009 lanserades Miljöbloggen påvårt intranät. Med bloggen vill vi bidra tillett ökat miljömedvetande hos anställda.På denna kan medarbetarna utbyta tipsom vad de kan bidra med i vardagen,såväl under som efter arbetet. Målet äratt sprida kunskap och att inspirera tilldelaktighet.Internationell samverkanKPMG International har undertecknatden senaste klimatkommunikéenfrånThe Prince ofWales’s/CambridgeUniversity. Med detta vill vi uppmärk-samma behovet av tydlig och transparentprissättning på koldioxidutsläpp.58%1 281 ton CO235%7%Totala koldioxidutsläpp perutsläppskälla, ton CO2EnergiFlygresorTjänstebilTotala kodioxidutsläpp, ton CO218001600140012001000800600400200016261281 2010/112011/12
 26. 26. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar | 27
 27. 27. 28 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012BRIS, Eldsjäl 2012Under 2012 valde KPMGs medarbetare att stödjaBarnens Rätt i Samhället, BRIS, för att öka tillgänglig-heten på barnens hjälptelefon. Den psykiska ohälsanbland barn och ungdomar ökar, särskilt bland flickoroch unga kvinnor. Bättre tillgänglighet gör det möjligt förbarn och unga att komma i kontakt med en vuxen underen större del av dygnet än vad som idag är möjligt.Eldsjälar är viljestarka individer som brinner lite extraför något. De finns överallt omkring oss, även på KPMG.Varje år stödjer KPMG samhällets eldsjälar genom ettekonomiskt bidrag till livskraftiga projekt som skaparen bättre värld. Medarbetare väljer årligen ett samhäll-sprojekt att donera pengar till. KPMG matchar de privatadonationerna samt skänker ytterligare pengar till detvalda projektet.CorporateCitizenship– ett välmående samhälleVårt samhällsengagemang är en del i att attraherakunder och potentiella medarbetare, men ocksåi att engagera medarbetare och ge tillbaka till deorter där vi finns.Det är viktigt för oss att vårt samhällsengagemang är relevantför våra kunder, medarbetare och samhället.Vi engagerar ossdärför främst i Sverige. En stor del av de samhällsstödjandeinsatserna sker genom våra kontors engagemang i organisationer,nätverk och projekt på den egna orten.Vi bidrar till samhälletbåde ekonomiskt och med frivilliginsatser och vid vissa tillfällen,bistår vi med resurser till katastrofhjälp. Under året investeradevi nio miljoner kronor, motsvarande cirka tre procent av resultatetföre skatt, i samhällsstödjande insatser.Fördelning samhällsinvestering, 9 Mkr(inkl sportsponsring lokalt)15%30%9 092Tkr18%37%StockholmWater PrizeKPMG är en av grundarna av StockholmWater Prize som främjar forskning ochutveckling inom det globala vattenområdet.KPMG är också representerat i styrelsen.2012 års pristagare,The InternationalWaterManagement Institute (Sri Lanka) fick prisetför framstående forskning kring vattenreninginom jordbruket.WWF Earth HourKPMG stödjerWWF och en av världensstörsta manifestationer för klimatet, EarthHour. Genom att släcka ned kontor vill vi visaför medarbetare och omvärlden att dennafråga är viktig för oss.FokusområdeEnvironmentDonationerFöretagandeSport och kulturUtbildningKPMGVärdeskapandei samhälletENTERPRISE EMPLOYEESENVIRONMENTEDUCATIONKPMGVärdeskapandei samhälleCorporate CitizenshipCorporateCitizenshipCorporateCitizenship
 28. 28. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 29StyrelsekraftStyrelsekraft är en del av regeringens programför att främja kvinnors företagande och tarutgångspunkt i övertygelsen att mångfaldi styrelser ökar förutsättningarna för tillväxt.Programmet vänder sig till kvinnor som ärföretagare eller i företagsledande position.KPMGs medarbetare är engagerade sommentorer och föreläsare.Head StartHead Start siktar på att bli ett sammansvetsatnätverk av kvinnor i karriären som vill hjälpaandra kvinnor att hitta sina egna vägar. Undernio månader får deltagarna unika möjligheter attta del av mentorernas personliga erfarenheterav karriär och ledarskap. Mentorerna inomprogrammet kommer bland annat frånStyrelsebalans och KPMG.Kungliga OperanKultur är en viktig del i samhället och mångakulturinstitutioner har svårt att få finansiering. Deär därför allt oftare tvungna att ingå partnerskapmed det privata näringslivet. KPMG är sponsoroch partner till Kungliga Operan i Stockholm.Genom detta samarbete kan vi möta vårakunder och medarbetare i en inspirerande ochavkopplande miljö.Barncancerfonden, Eldsjäl 20112011 skapade KPMG och Barncancerfonden ett nationelltstöd för syskon till cancersjuka barn. Sjukdomstiden ären påfrestande tid för hela familjen. Syskonen hamnarofta i kläm och behöver hjälp vid sidan av sitt cancersjukasyskon. KPMGs medarbetare möjliggjorde ett nationelltsyskonstödsprogram. Nu finns syskonstödjare på alla sexnationella barncancercentra runtom i Sverige.World Economic ForumKPMG International är strategisk partner tillWorld Economic Forum (WEF)sedan år 2000 och medverkar vid det årliga mötet i Davos. Som strategiskpartner är vi aktivt involverade iWEFs ansträngningar på global, regionaloch branschnivå.Vi bidrar med insikter och resurser på högsta nivå för attfrämja global ekonomisk och social utveckling.KPMG International Case CompetitionKPMG International Case Competition startade 1998 i Lund dåLundaekonomerna sökte en partner som kunde bidra med praktiskautmaningar från verkligheten för att komplettera den ordinarie utbildningen.KPMG valdes som samarbetspartner och idag engagerar case-tävlingentusentals studenter varje år. Under 2012 engagerades sammanlagt 6000studenter från 300 universitet i 24 länder. Den internationella finalen hölls iHong Kong. I Sverige engagerades drygt 300 studenter i tävlingen.FokusområdeEducationTällberg FoundationKPMG har ett samarbete tillsammans medTällbergFoundation för att se över möjligheterna till en storskaligupprustning av miljonprogrammen.Chalmers InnovationKPMG stimulerar innovationsverksamheten vid Chalmerssedan 2002. Det innebär stöd till start eller utveckling avhögteknologiska groddföretag, med bland annat råd omföretagsetablering, marknadsföring, finansiering samtrådgivning.Ung FöretagsamhetKPMG agerar som mentorer och bollplank samt lederekonomiutbildningar för gymnasieelever som under ett läsårfår möjlighet att driva egna företag via Ung Företagsamhet,UF. Eleverna får vara med och starta och driva ett“riktigt”företag. KPMG har engagerat sig i Göteborg, Skaraborg ochFalun.DrivhusetKPMG i Göteborg samarbetar med Drivhuset sedan1998. KPMG bidrar med pengar och tid till rådgivningsamt håller föreläsningar och kurser i presentationsteknik,projektledarutbildning, samt boksluts- ochårsredovisningskurser.FokusområdeEnterpriseFokusområdeEmployee
 29. 29. 30 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012
 30. 30. Styrning ochuppföljningVerksamhetens styrningAktieägarnaKPMG ägs av 89 aktieägare per 2012-04-30,vilka alla är verksamma i bolaget. Aktie-ägarna beslutar om inval av nya aktie-ägare och om företagets finansiering.Vidbolagsstämman väljs styrelse, i enlighetmed revisorslagen, och extern revisor.StyrelsenStyrelsen fastställer årligen KPMGsstrategi, policydokument och övergri-pande riktlinjer. Styrelsen ansvarar försystem och rutiner för intern kontroll.I arbetet ingår också att utse verkstäl-lande direktör (som enligt revisorslagmåste vara auktoriserad revisor), del-ägarkandidater, upprätta riktlinjer förersättning till aktieägare och att utseledamöter till ersättningskommittén.Styrelsen utser också ledamöter tilldisciplinkommittén.Verkställande direktörenDen verkställande direktören är ansva-rig för den operativa verksamheten ochutser företagsledningen, som bestårav verkställande direktör, vice verkstäl-lande direktör, cheferna för de fyraaffärsområdena samt kommunikations-direktören. Företagsledningen är ansvarigför att uppnå satta mål och för attgenomföra vår strategi. De ansvararockså för att utveckla och införa KPMGspolicys och riktlinjer samt för löpandekontrollrutiner.Styrning av hållbarhetsarbetetStyrning av vårt hållbarhetsarbete ochvårt samhällsengagemang är integrerati vår verksamhet. Företagsledningenfastställde den nationella strategin förhållbarhetsarbetet 2010. Det är upp tillvarje affärsområde, stab och kontor attdriva egna initiativ inom ramen för håll-barhetsstrategin.EnvironmentMiljöchefen, tillika CFO, leder en gruppmed särskilt ansvar för miljöarbetet.Corporate CitizenshipAnsvaret för Corporate Citizenship arbetetinnehas av kommunikationsdirektörensom utser ordföranden till CorporateCitizenship-kommittéen. Kommitténansvarar för implementeringen avstrategin och dess integrering i arbets-processer. Den har också till uppgiftatt kvalitetssäkra arbetet. I kommitténingår representanter från samtligaaffärsområden.Läs mer om vår styrning, kontroll ochuppföljning i vårTransparency Report2011/2012.En hög grad av etik och integritet samt effektiv styrning ochkontroll är hörnpelare i vår verksamhet. För att säkerställa attvi agerar enligt lagar, förordningar, etiska riktlinjer och våraegna värderingar har vi ett omfattande system för styrning,kontroll och uppföljning.KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 31
 31. 31. 32 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Årets resultat – vårasiffror och GRI Index
 32. 32. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 33Sammanställning medarbetare och miljöMiljöindikatorer 2011/2012 2010/2011Materialanvändning Inköp papper (ton) 80 77Kommentar: Informationen är inhämtad från vår huvudleverantörav kopieringspapper.Indirekt energianvändning per primär energikällaElförbrukning (kWh) 2 627 141 2 366 068Kommentar: Informationen är hämtad från fakturor baseradpå elkonsumtionen för ca 70 % av våra kontor. Resterande 30%är uträknat efter en schablon. Elförbrukning hänförlig till fjärr-värme och fjärrkyla ingår ej i denna beräkning.Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i viktEl CO2 utsläpp (ton) 95 533Kommentar: Beräknad på elförbrukningen som redovisas i EN4.Bygger på en uppskattning att 90% av våra kontor har ursprungs-märkt el från vattenkraft fr.o.m. januari 2011. Resterande är räknadesom icke ursprungsmärkt el (s k residualmix)Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt Tjänsteresa flyg, CO2 utsläpp (ton) 738 663Tjänsteresa bil, CO2 utsläpp (ton) 448 430Tjänsteresa tåg, CO2 utsläpp (kg) 2 2Kommentar:Flyg: Information hämtad från vårt resebolag. Bil: Information inhämtas från vårt HR-system Tåg: Statistik från SJ. SJ har Bra miljöval på alla deras resorvilket ger låga utsläpp.
 33. 33. 34 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Forts Sociala indikatorer 2011/2012 2010/2011Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Total personalstyrka uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region Antal prov- och tillsvidareanställda, antal 1 616 1 519Heltid 1 405 1 316Deltid 211 203Antal tidsbegränsade anställda* 66 68Heltid 52 56Deltid 14 12Antal anställda per affärsområden Audit 1 059 1 047Tax 147 144Advisory 261 229Stab 149 99*Vikariat allmän visstidsanställning Totalt antal anställda som slutat och personal- omsättning per åldersgrupp Antal som börjat uppdelat per åldersgrupp 331 182 30 år 149 8830-50 år 158 7550 år 24 19Antal som slutat uppdelat per åldersgrupp 204 173 30 år 53 4330-50 år 104 10150 år 47 29Personalomsättning i % 13,0 11,5
 34. 34. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 35Sociala indikatorer 2011/2012 2010/2011Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Kollektivavtal* Antal anställda med kollektivavtal 1 576 (97,5%) 1 479 (97,4%)* Kollektivavtal revision- och konsultföretagen, mellanTjänsteföretagen (Almega), Unionen Akademikerförbunden Minsta varseltid Följer svensk lagstiftning, se sidan 19 Andel sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, % 2,1 2,6Varav Långtidssjukfrånvaro, % 52,1 66,5Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år Utbildningstimmar, antal * 86 087 83 292Genomsnittligt antal timmar per anställd 53,3 54,8* avser affärsverksamheten exkl stab Andel anställda (i %) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestationoch karriärutveckling Andel anställda (%) som gjort utvärdering och uppföljning 61% 46%i vårt system
 35. 35. 36 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Sociala indikatorer 2011/2012 2010/2011Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Sammansättning av styrelse och ledning samtuppdelaning av anställda efter kön, åldersgrupp m.m. Antal anställda 1 616 1 519varav kvinnor 905 844varav män 711 675Antal Partners 89 83varav kvinnor 13 10varav män 76 7330 år 0 030-50 år 41 3350 år 48 50Antal revisorer och konsulter 1 311 1 238varav kvinnor 716 674varav män 595 56430 år 298 27830-50 år 740 67850 år 273 282Antal anställda i stab och övrig administrativt anställda 216 198varav kvinnor 176 160varav män 40 3830 år 21 1630-50 år 130 11350 år 65 69Antal i styrelsen 9 9varav kvinnor 1 1varav män 8 830 år 0 030-50 år 3 250 år 6 7Antal i företagsledningen 7 7varav kvinnor 4 4varav män 3 330 år 0 030-50 år 4 450 år 3 3
 36. 36. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 37GRI IndexUpplysning Sidan1. Strategi ochAnalys 1.1 Kommentar frånVD 4–52. Organisationen 2.1 Organisationens namn 62.2 Huvudsakliga tjänster 6, 132.3 Organisationsstruktur 62.4 Huvudkontorets lokalisering 62.5 Länder där organisationen är verksam 62.6 Ägarstruktur och bolagsform 312.7 Marknader 62.8 Bolagets storlek 6–72.9 Inga större förändringar har skett under perioden. Fakta om redovisningen 22.10 Mottagna utmärkelser 393. Redovisningsparametrar 3.1 Redovisningsperiod 23.2 Senaste redovisningen 23.3 Redovisningscykel 23.4 Kontaktperson för rapporten 393.5 Processer för att definiera redovisningens innehåll 2, 8–9, 253.6 Redovisningens avgränsningar 23.7 Begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning 2, 363.8 Redovisningsprinciper 2, 25, 32–353.10 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter Detta är KPMG Sveriges första hållbarhetsredovisning3.12 Innehållsförteckning enligt GRI 36–374. Styrning, åtaganden och engagemang 4.1 Bolagsstyrning 31, ÅR ochTR4.2 Styrelseordförandes roll 31, ÅR ochTR4.3 Oberoende eller icke-verkställande styrelseledamöten 31, ÅR ochTR4.4 Aktieägarnas och medarbetarnas möjligheter att lämna förslag etc. till styrelsen 114.14 Intressentgrupper 8–94.15 Identifiering och urval av intressenter 8–9Redovisningen innehåller information från vårt räkenskapsår 1 maj 2011 till30 april 2012. Vi redovisar de indikatorer som är väsentliga för vår verksamhet.Vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete enligt GRIs riktlinjer nivå C. Nedan framgårvar i redovisningen som informationen finns. I nedan index görs även hänvisningtill KPMGs Årsredovisning 2011/2012 (ÅR) ochTransparency Report 2011/2012 (TR).
 37. 37. 38 | KPMG Hållbarhetsredovisning 2012Indikator Förklaring SidanEkonomiska indikatorer EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 7EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden ÅR 14Miljöindikatorer EN1 Materialanvändning i vikt eller volym 32EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla 32EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 25, 32EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 25, 32Sociala indikatorer Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region 33LA2 Totalt antal anställda och personalomsättning, per äldersgrupp, kön och region 33LA4 Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 34LA5 Minsta varseltid angående förändringar i verksamheten, och hurvida detta är speciferat i kollektivavtal 19 LA7 Andel sjukfrånvaro 34LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategori 34LA12 Procent anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärsutveckling 34LA13 Sammansättning av medarbetare, styrelse och ledning nedbruten på kön och åldersgrupp 35Mänskliga rättigheter HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 20Samhälle SO3 Andel anställda som utbildats i organisationens policyer och rutiner mot korruption 8, 22SO8 Betydande böter och sanktioner för brott mot lagar och bestämmelser 14Produktansvar PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundunder- sökningar 14PR9 Betydande böter för brott mot lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster 14
 38. 38. KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 | 39• Branschbäst globalt när det gäller världens mest attraktiva arbetsgivare,World’sMost Attractive Employers, Universum (Plats 2 totalt), 2011• Branschbäst när det gäller Sveriges bästa arbetsgivare när våra medarbetaresjälva får rösta, Universum (Plats 8 totalt), 2011•Topp 10 när ekonomistudenter rankar de populäraste företagen,Företagsbarometern, Universum, 2012• Bästa skattekonsulterna, SwedenTax Firm of theYear, EuropeanTax Award,InternationalTax Award, 2011• KPMG utsågs till “Sustainable Firm of the year” av the International AccountingBulletin (IAB), 2012.Om denna produktAnsvarig utgivare: UlrikaWestin, KommunikationsdirektörText: KPMG Climate Change SustainabilityDesign och layout: Kaigan ABPubliceringsdatum: April 2013 UtmärkelserÅtervinn gärna denna produkt. Läs gärna online eller återvinn när du intebehöver din utskrivna version längre.
 39. 39. Vår visionVi ska bygga och upprätthålla vårt renommé som den bästasamarbetspartnern genom att utveckla våra medarbetare,våra kunder och vårt samhälle till sin fulla potential.Vår affärsidéMed vår kunskap skapar vi värde för kunder, medarbetareoch kapitalmarknadVåra värderingarVi föregår med gott exempelVi värdesätter individenVi arbetar tillsammansVi kommunicerar öppet och ärligtVi söker fakta och förmedlar insiktVi engagerar oss i samhälletVi agerar med integritetVårt företagsansvarVi tar ansvar som företag. Utifrån våra värderingar och FNsGlobal Compact har KPMG tagit fram en global strategi förhållbarhetsarbetet.Vi arbetar med att integrera ett bredareekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i vår verksamhet.Arbetet på den svenska marknaden bedrivs inom fyra dimen-sioner: Enterprise, Employees, Education och Environment.Vi har också ett aktivt Corporate Citizenship program.Vi välkomnar din feedback på rapporten!hallbarhet@kpmg.seThe information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particularindividual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that suchinformation is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on suchinformation without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.© 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden.KPMGBesöksadress:Tegelbacken 4 APostadress:Box 16106103 23 StockholmTel: 08-723 91 00Fax: 08-10 52 58E-post: info@kpmg.sekpmg.se

×