LK-4a.pdf

LK-4: Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
Elemen CP Capaian Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
Alur Tujuan Pembelajaran
(ATP)
Alokasi Waktu
JP Pertemuan
Akidah Peserta didik mampu
menganalisis akidah Islam
(iman, Islam, dan ihsan),
sifat wajib, mustahil, dan jaiz
bagi Allah Swt dan rasul-
Nya (Aqaid Khamsin),
Asma' al-Husna (al- `Aziz,
al-Bashith, al-Ganiy, ar-
Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al-
`Adl, al-Hayyu, al-Qayyum,
al-Lathif), serta enam rukun
iman sehingga memiliki
pemahaman akidah yang
benar sesuai pemahaman
ulama ahl sunnah wa al-
jama’ah sebagai landasan
dan motivasi beraktivitas
dalam kehidupan sehari
hari, sehingga semua
yang dilakukan,
berakhlaqul Karimah,
bernilai ibadah dan
berdimensi ukhrawi.
1. Peserta Didik dapat
memahami dengan benar
konsep akidah Islam
(iman, Islam, dan ihsan)
sesuai pemahaman
ulama ahl sunnah wa al-
jama'ah. Mereka mampu
menganalisis dan
mengaplikasikan konsep
tersebut dalam kehidupan
sehari-hari sebagai
landasan dan motivasi
untuk beraktivitas.
Mereka memahami
bahwa segala hal yang
mereka lakukan memiliki
nilai ibadah dan memiliki
dimensi ukhrawii.
2. Peserta didik mampu
menganalisis Asma' al-
Husna (al-`Aziz, al-
Bashith, al-Ganiy, ar-
Ra'uf, al-Barr, al-Fattah,
al-`Adl, al-Hayyu, al-
Qayyum, al-Lathif) yang
benar sesuai pemahaman
ulama ahl sunnah wa al-
jama’ah sebagai landasan
dan motivasi beraktivitas
dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga semua
yang dilakukan bernilai
ibadah dan berdimensi
1. Peserta Didik dapat
memahami dengan
benar konsep akidah
Islam (iman, Islam, dan
ihsan) sesuai
pemahaman ulama ahl
sunnah wa al-jama'ah.
Mereka mampu
menganalisis dan
mengaplikasikan konsep
tersebut dalam
kehidupan sehari-hari
sebagai landasan dan
motivasi untuk
beraktivitas. Mereka
memahami bahwa
segala hal yang mereka
lakukan memiliki nilai
ibadah dan memiliki
dimensi ukhrawii.
2. Peserta didik mampu
menganalisis Asma' al-
Husna (al-`Aziz, al-
Bashith, al-Ganiy, ar-
Ra'uf, al-Barr, al-Fattah,
al-`Adl, al-Hayyu, al-
Qayyum, al-Lathif) yang
benar sesuai
pemahaman ulama ahl
sunnah wa al- jama’ah
sebagai landasan dan
motivasi beraktivitas
dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga semua
yang dilakukan bernilai
8 JP
8 JP
4 Pertemuan
4 Pertemuan
ukhrawi. ibadah dan berdimensi
ukhrawi.
Akhlak Peserta didik mampu
memahami dan
membiasakan akhlak
terpuji (taubat, taat,
istiqamah, ikhlas, ikhtiar,
tawakal, qana’ah, sabar,
syukur, husnuzhan,
tawadlu’, tasamuh,
ta’awun, berilmu, kerja
keras, kreatif, produktif,
dan inovatif); dan
menghindari akhlak
tercela (riya, nifak,
hasad, dendam, gibah,
fitnah, namimah) sebagai
manifestasi akhlak yang
merupakan buah dari ilmu
sehingga terbentuk
kesalehan individu dan
sosial, untuk mewujudkan
pribadi yang unggul dan
mampu bersaing di era
global dan berakhlaqul
karimah.
1. Peserta didik memiliki
pemahaman dan
membiasakan diri dengan
ahlak terpuji seperti
taubat (bersungguh-
sungguh bertaubat), taat
(patuh terhadap perintah
Allah dan Rasul-Nya),
istiqamah (konsisten dan
teguh dalam menjalankan
kebaikan), ikhlas
(melakukan segala amal
hanya untuk Allah), ikhtiar
(berusaha keras), tawakal
(berserah diri kepada
Allah), qana'ah
(menerima apa yang
telah Allah berikan
dengan bersyukur), sabar
(menahan diri dalam
menghadapi ujian),
syukur (bersyukur atas
segala nikmat Allah),
husnuzhan
(berprasangka baik
kepada Allah dan
sesama), tawadlu'
(rendah hati), tasamuh
(toleransi), ta'awun
(saling tolong-menolong),
berilmu
(mengembangkan
pengetahuan), kerja
keras, kreatif, produktif,
dan inovatif. Mereka
memahami bahwa ahlak
yang terpuji merupakan
1. Peserta didik memiliki
pemahaman dan
membiasakan diri
dengan ahlak terpuji
seperti taubat
(bersungguh-sungguh
bertaubat), taat (patuh
terhadap perintah Allah
dan Rasul-Nya),
istiqamah (konsisten
dan teguh dalam
menjalankan kebaikan),
ikhlas (melakukan
segala amal hanya
untuk Allah), ikhtiar
(berusaha keras),
tawakal (berserah diri
kepada Allah), qana'ah
(menerima apa yang
telah Allah berikan
dengan bersyukur),
sabar (menahan diri
dalam menghadapi
ujian), syukur (bersyukur
atas segala nikmat
Allah), husnuzhan
(berprasangka baik
kepada Allah dan
sesama), tawadlu'
(rendah hati), tasamuh
(toleransi), ta'awun
(saling tolong-
menolong), berilmu
(mengembangkan
pengetahuan), kerja
keras, kreatif, produktif,
dan inovatif. Mereka
6 JP 3 Pertemuan
hasil dari pengetahuan
dan
mengimplementasikanny
a dalam kehidupan
sehari-hari. Mereka
bertujuan untuk mencapai
kesalehan individu dan
sosial, dengan tujuan
membentuk pribadi yang
unggul dan siap bersaing
dalam era global.
2. Peserta didik mampu
memahami dan
menghindari
akhlak tercela ahlaq
tercela ria’, nifaq, hasad,
dendam, ghibah, fitnah,
namimah sebagai
manifestasi akhlak yang
merupakan buah dari ilmu
sehingga terbentuk
kesalehan individu dan
dan sosial, untuk
mewujudkan pribadi yang
unggul dan mampu
bersaing di era global
memahami bahwa ahlak
yang terpuji merupakan
hasil dari pengetahuan
dan
mengimplementasikann
ya dalam kehidupan
sehari-hari. Mereka
bertujuan untuk
mencapai kesalehan
individu dan sosial,
dengan tujuan
membentuk pribadi yang
unggul dan siap
bersaing dalam era
global.
2. Peserta didik mampu
memahami dan
menghindari akhlak
tercela ahlaq tercela ria’,
nifaq, hasad, dendam,
ghibah, fitnah, namimah
sebagai manifestasi
akhlak yang merupakan
buah dari ilmu sehingga
terbentuk kesalehan
individu dan dan sosial,
untuk
mewujudkan pribadi
yang unggul dan
mampu bersaing di era
global
6 JP 3 Pertemuan
Adab Peserta didik mampu
menganalisis dan
membiasakan adab
shalat, zikir, membaca al-
Qur’an, berdoa, adab
kepada orang tua, guru,
saudara, teman,
tetangga, adab berjalan,
1. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
shalat, zikir, membaca al-
Quran, dan berdoa dalam
kehidupan sehari-hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
1. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
shalat, zikir, membaca al-
Quran, dan berdoa dalam
kehidupan sehari- hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
6 JP 3 Pertemuan
berpakaian, makan,
minum, dan adab
bersosial media dalam
kehidupan sehari-hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, berakhlaqul
Karimah dan dapat
menyesuaikan diri dengan
lingkungan.
menyesuaikan diri dengan
lingkungan
2. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
kepada orang tua, guru,
saudara, teman, tetangga
dalam kehidupan sehari-
hari sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri dengan
lingkungan. Peserta didik
dapat menganalisis dan
membiasakan adab
berjalan, berpakaian,
makan, minum, dan adab
bersosial media dalam
kehidupan sehari-hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri dengan
lingkungan
menyesuaikan diri
2. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
kepada orang tua, guru,
saudara, teman,
tetangga dalam
kehidupan sehari- hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri
dengan lingkungan.
3. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
berjalan, berpakaian,
makan, minum, dan
adab bersosial media
dalam kehidupan sehari-
hari sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri
dengan lingkungan.
6 JP
6 JP
3 Pertemuan
3 Pertemuan
Kisah
teladan
Peserta didik mampu
menganalisis dan
meneladani kisah Nabi
Sulaiman a.s., Nabi
Ibrahim a.s., Nabi Musa
a.s., khulafaurrasyidin, dan
Aisyah r.a., sebagai
inspirasi dalam
menghadapi tantangan
kehidupan masa kini dan
masa yang akan datang.
1. Menganalisis dan
meneladani kisah Nabi
Sulaiman, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa,
khulafaurrasyidin, dan
Aisyah sebagai inspirasi
dalam menghadapi
tantangan kehidupan
masa kini dan masa yang
akan datang.
1. Menganalisis dan
meneladani kisah Nabi
Sulaiman, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa,
khulafaurrasyidin, dan
Aisyah sebagai inspirasi
dalam menghadapi
tantangan kehidupan
masa kini dan masa
yang akan datang
6 JP 3 Pertemuan
SHAFWAN
Nama Mahasiswa
1 sur 4

Recommandé

CP-TP-ATP Akidah Akhlak.docx par
CP-TP-ATP Akidah Akhlak.docxCP-TP-ATP Akidah Akhlak.docx
CP-TP-ATP Akidah Akhlak.docxAbuSyamsuddinOfficia
75 vues11 diapositives
LK-4.pdf par
LK-4.pdfLK-4.pdf
LK-4.pdfFa2dili
12 vues8 diapositives
LK-4a 4b 4c lkpd.pdf par
LK-4a 4b 4c lkpd.pdfLK-4a 4b 4c lkpd.pdf
LK-4a 4b 4c lkpd.pdfFa2dili
10 vues8 diapositives
LK-3a.pdf par
LK-3a.pdfLK-3a.pdf
LK-3a.pdfKamad121211170002
1K vues7 diapositives
2 silabus-qh-vii 1-2-k13 par
2 silabus-qh-vii 1-2-k132 silabus-qh-vii 1-2-k13
2 silabus-qh-vii 1-2-k13Ah Mad
4.4K vues11 diapositives
RPS PBA 2020_fix (1).pdf par
RPS PBA 2020_fix (1).pdfRPS PBA 2020_fix (1).pdf
RPS PBA 2020_fix (1).pdflaya89
61 vues220 diapositives

Contenu connexe

Similaire à LK-4a.pdf

6. CP ISLAM.pdf par
6. CP ISLAM.pdf6. CP ISLAM.pdf
6. CP ISLAM.pdfArifSigit3
5 vues18 diapositives
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf par
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfCapaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfRahmat Hidayat
166 vues6 diapositives
LK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docx par
LK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docxLK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docx
LK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docxNetizenNegeriWakanda
316 vues3 diapositives
CP PAIS KLS I.pdf par
CP PAIS KLS I.pdfCP PAIS KLS I.pdf
CP PAIS KLS I.pdfMuhajirOngko
6 vues4 diapositives
LK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docx par
LK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docxLK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docx
LK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docxNetizenNegeriWakanda
24 vues5 diapositives
Sekolah Peradaban.pptx par
Sekolah Peradaban.pptxSekolah Peradaban.pptx
Sekolah Peradaban.pptxAhmad Bashori
4 vues43 diapositives

Similaire à LK-4a.pdf(20)

Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf par Rahmat Hidayat
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfCapaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Rahmat Hidayat166 vues
ATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docx par Rahmat Hidayat
ATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docxATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docx
ATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docx
Rahmat Hidayat58 vues
Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013 par Septiyan Niam
Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013
Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013
Septiyan Niam6.7K vues
Sesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdf par Dalmeri Mawardi
Sesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdfSesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdf
Sesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdf
Rpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud par yukbelajar
Rpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujudRpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud
Rpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud
yukbelajar3.5K vues
Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP) par nailalmuna2802
Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP)Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP)
Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP)
nailalmuna2802406 vues

Dernier

Katalog Penerbit Baca par
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Bacapenerbitbaca
51 vues91 diapositives
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf par
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfSupriyadiSupriyadi54
30 vues3 diapositives
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx par
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxahmadmistari
101 vues12 diapositives
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... par
Perhitungan  OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan  OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Kanaidi ken
11 vues30 diapositives
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx par
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRahimaSyahnePutri1
20 vues23 diapositives
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx par
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxrandalesmana
16 vues3 diapositives

Dernier(20)

Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx par ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari101 vues
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... par Kanaidi ken
Perhitungan  OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan  OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 vues
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx par randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 vues
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 vues
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx par idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5612 vues
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vues
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx par chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3017 vues
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf par MayaKurniawati6
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfUnggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
MayaKurniawati623 vues

LK-4a.pdf

  • 1. LK-4: Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Elemen CP Capaian Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Alokasi Waktu JP Pertemuan Akidah Peserta didik mampu menganalisis akidah Islam (iman, Islam, dan ihsan), sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Swt dan rasul- Nya (Aqaid Khamsin), Asma' al-Husna (al- `Aziz, al-Bashith, al-Ganiy, ar- Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al- `Adl, al-Hayyu, al-Qayyum, al-Lathif), serta enam rukun iman sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama’ah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari hari, sehingga semua yang dilakukan, berakhlaqul Karimah, bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. 1. Peserta Didik dapat memahami dengan benar konsep akidah Islam (iman, Islam, dan ihsan) sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama'ah. Mereka mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan dan motivasi untuk beraktivitas. Mereka memahami bahwa segala hal yang mereka lakukan memiliki nilai ibadah dan memiliki dimensi ukhrawii. 2. Peserta didik mampu menganalisis Asma' al- Husna (al-`Aziz, al- Bashith, al-Ganiy, ar- Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al-`Adl, al-Hayyu, al- Qayyum, al-Lathif) yang benar sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama’ah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari- hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi 1. Peserta Didik dapat memahami dengan benar konsep akidah Islam (iman, Islam, dan ihsan) sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al-jama'ah. Mereka mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan dan motivasi untuk beraktivitas. Mereka memahami bahwa segala hal yang mereka lakukan memiliki nilai ibadah dan memiliki dimensi ukhrawii. 2. Peserta didik mampu menganalisis Asma' al- Husna (al-`Aziz, al- Bashith, al-Ganiy, ar- Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al-`Adl, al-Hayyu, al- Qayyum, al-Lathif) yang benar sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama’ah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari- hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai 8 JP 8 JP 4 Pertemuan 4 Pertemuan
  • 2. ukhrawi. ibadah dan berdimensi ukhrawi. Akhlak Peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji (taubat, taat, istiqamah, ikhlas, ikhtiar, tawakal, qana’ah, sabar, syukur, husnuzhan, tawadlu’, tasamuh, ta’awun, berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif); dan menghindari akhlak tercela (riya, nifak, hasad, dendam, gibah, fitnah, namimah) sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan sosial, untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlaqul karimah. 1. Peserta didik memiliki pemahaman dan membiasakan diri dengan ahlak terpuji seperti taubat (bersungguh- sungguh bertaubat), taat (patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya), istiqamah (konsisten dan teguh dalam menjalankan kebaikan), ikhlas (melakukan segala amal hanya untuk Allah), ikhtiar (berusaha keras), tawakal (berserah diri kepada Allah), qana'ah (menerima apa yang telah Allah berikan dengan bersyukur), sabar (menahan diri dalam menghadapi ujian), syukur (bersyukur atas segala nikmat Allah), husnuzhan (berprasangka baik kepada Allah dan sesama), tawadlu' (rendah hati), tasamuh (toleransi), ta'awun (saling tolong-menolong), berilmu (mengembangkan pengetahuan), kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Mereka memahami bahwa ahlak yang terpuji merupakan 1. Peserta didik memiliki pemahaman dan membiasakan diri dengan ahlak terpuji seperti taubat (bersungguh-sungguh bertaubat), taat (patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya), istiqamah (konsisten dan teguh dalam menjalankan kebaikan), ikhlas (melakukan segala amal hanya untuk Allah), ikhtiar (berusaha keras), tawakal (berserah diri kepada Allah), qana'ah (menerima apa yang telah Allah berikan dengan bersyukur), sabar (menahan diri dalam menghadapi ujian), syukur (bersyukur atas segala nikmat Allah), husnuzhan (berprasangka baik kepada Allah dan sesama), tawadlu' (rendah hati), tasamuh (toleransi), ta'awun (saling tolong- menolong), berilmu (mengembangkan pengetahuan), kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Mereka 6 JP 3 Pertemuan
  • 3. hasil dari pengetahuan dan mengimplementasikanny a dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bertujuan untuk mencapai kesalehan individu dan sosial, dengan tujuan membentuk pribadi yang unggul dan siap bersaing dalam era global. 2. Peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela ahlaq tercela ria’, nifaq, hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan dan sosial, untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global memahami bahwa ahlak yang terpuji merupakan hasil dari pengetahuan dan mengimplementasikann ya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bertujuan untuk mencapai kesalehan individu dan sosial, dengan tujuan membentuk pribadi yang unggul dan siap bersaing dalam era global. 2. Peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela ahlaq tercela ria’, nifaq, hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan dan sosial, untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global 6 JP 3 Pertemuan Adab Peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab shalat, zikir, membaca al- Qur’an, berdoa, adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, tetangga, adab berjalan, 1. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab shalat, zikir, membaca al- Quran, dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat 1. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab shalat, zikir, membaca al- Quran, dan berdoa dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat 6 JP 3 Pertemuan
  • 4. berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, berakhlaqul Karimah dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. menyesuaikan diri dengan lingkungan 2. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, tetangga dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab berjalan, berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan menyesuaikan diri 2. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, tetangga dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab berjalan, berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 6 JP 6 JP 3 Pertemuan 3 Pertemuan Kisah teladan Peserta didik mampu menganalisis dan meneladani kisah Nabi Sulaiman a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., khulafaurrasyidin, dan Aisyah r.a., sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 1. Menganalisis dan meneladani kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, khulafaurrasyidin, dan Aisyah sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 1. Menganalisis dan meneladani kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, khulafaurrasyidin, dan Aisyah sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang 6 JP 3 Pertemuan SHAFWAN Nama Mahasiswa