Publicité

szwy.ppt

8 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

szwy.ppt

 1. Wiązanie imadłem i palcami
 2. Wiązanie imadłem
 3. Wiązanie palcami i imadłem
 4. Wiązanie instrumentami
 5. Wiązanie instrumentami
 6. Podczas wiązania pamiętaj!!!!! • Końce nici są trzymane pewnie, • Nici są ciągnięte równolegle do siebie i rów - nolegle do wkłucia - tarcie jest minimalne, • Nie należy krzyżować nici przed węzłem, ponieważ powstaje węzeł przekręcony o małej wytrzymałości.
 7. Przy wiązaniu imadłem uchwycona nić nie może zaginać się na jego kra -wędzi bo przerwie się
 8. Rodzaje szwów chirurgicznych • Szwy pojedyncze tzw. węzełkowe w których w następstwie wkłucia lub kilku wkłuć zawiązywany jest węzeł, • Szwy ciągłe w których odcinek nici przez wielokrotne wkłucia i wykłucia służy do zamknięcia całej rany, a węzły są po pierwszym i ostatnim wkłuciu.
 9. Szew węzełkowy zwykły • Służy do szycia skóry i tkanek spoistych
 10. Szew węzełkowy pogrążony • Wkłucie od wnętrza rany i wykłucie na zewnątrz po tej samej stronie. Kolejne wkłucie po stronie przeciwnej rany od jej powierzchni do wewnątrz z węzłem w głębi • Stosowany do szycia błon śluzowych,tkanki podskórnej materiałem wchłanialnym.
 11. Szew materacowy poziomy • Igłę wkłuwa się w bliższym brzegu rany, wykłuwa po stronie przeciwnej i w odległości około 1cm wkłuwa ponownie, by wykłuć ją symetrycznie po stronie bliższej, • Zespalamy: powięzie, mięśnie, skórę.
 12. Szew materacowy pionowy • Igła wkłuwana jest 1cm od bliższego brzegu rany, wykłuwana symetrycznie po stronie przeciwnej, a potem wkłuwana powierzcho - wnie tuż przy brzegu dalszym rany i wykłu - wana tuż przy brzegu bliższym, • Stosowany do szycia skóry
 13. Szew „bliski daleki daleki bliski” • Igłę wkłuwa się tuż przy brzegu dalszym rany, wykłuwa po stronie bliższej w odległości około 1cm od jej brzegu, a potem wkłuwa się po stronie dalszej, także około 1cm od brzegu i wykłuwa tuż przy brzegu bliższym rany. • Stosowany do szycia skóry wiotkiej.
 14. Szew zatopiony Halsteda • Stosowany do szycia błon surowiczych, • Wkłucie wykonuje się podobnie do poziomego szwu materacowego, z tym że dodatkowo wkłuwa się i wykłuwa w pobliżu obu brzegów rany, tak jak przy zakładaniu szwu wg. Lemberta.
 15. Szew ciągły „na okrętkę” • Igłą przekłuwa się oba brzegi rany prosto - padle do jej osi, w wyniku czego odcinki nici znajdujące się na zewnątrz przebiegają ukośnie, • Można igłę prowadzić pod kątem 45° do osi rany co powoduje że odcinki nici znajdują -ce się na powierzchni układają się prostopadle
 16. Szew materacowy ciągły poziomy • Igła wkłuwana jest po stronie poprzedniego wkłucia, wykłuwana zaś po stronie przeciwnej rany
 17. Szew materacowy ciągły pionowy • Igłą przekłuwa się ukośnie oba brzegi rany pod kątem 45 do jej osi, a następnie wykonuje się typowy szew materacowy
 18. Szew obrębiający ciągły • Podczas wykłuwania owija się nić od strony wypukłej igły- szew Rewerdina , • Podczas wykłuwania owija się nić od strony wklęsłej igły- szew Grucy.
 19. Szew śródskórny • Rozpoczyna się założeniem szwu węzełko - wego poza raną, a następnie wkłuciem igły w pobliżu szwu skórnego i wykłuciem wew - nątrz rany, tuż przy jej biegunie. Igła pro - wadzona jest tak jak w szwie materacowym, lecz nić przebiega poziomo pod powierzch -nią skóry w warstwie podnaskórkowej.
 20. Sposoby zakończenia szwu ciągłego • Wolny koniec nici zawiązuje się z pętlą powstałą przez niedociągnięcie ostatniego szwu,
Publicité