Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pego ka dihophana Group E.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Pego ka dihophana Group E.pptx

 1. 1. PEGO KA DIHOPHANA AFT 121: TIKOLOGO YA FELO. Group Members • Kamogelo Rlebipi – 22504657 • Kgothatso Chokoe – 22737414 • Modjadji Valencia Motupa – 22551183 • Thabang Mokone – 22728920 • Kearabilwe Mtjila – 22677608 • Ignecious Rankweshe – 20545712 • Mmakwena Princess Somo – 22678086 • Selekwane Senamela – 22661884 • Tlhologelo Tlaka - 22665758
 2. 2. TAFOL A YA DITEN G Hlogo Selaete sa: Letlakala la ka godimo 1 Tafola ya diteng 2 Matseno: hlalošo ya tikologo ya felo 3 Diteng: pego ya tikologo ya felo ya puku ya megokgo ya Lethabo 4-13 Methopothušo 14
 3. 3. MATSENO:HLALOŠO YA TIRAGALO YA FELO • Aichele(19850:250 le Maggraff(1994:64) ba hlaloša lefelo e le fao baanegwa ba phelago ba dira ditiragalo tša bona gona goba mo ditiragalo di diragalelago gona. • Aichele le Maggraff ba tlaleletša ke Maila(1997:105) a ruma kgopolo ye ka gore tikologo ya lefelo ke lefelo leo ditiragalo di diregago gona , a tlaleletša ka gore e kaba ditiro tše mpe goba dtiro tše botse. • Ka go rialo, mafelo a emela ditiragalo tšeo di itšego ge a tšwelela mo sengwalong. • Tikologo ya lefelo ke mo ditiragalo tša sengwalwa di kgatlampanelago gona goba di diragalelago gona. • Ke fao baanegwa ba sengwalwa ba phelago gona le mo ditiro tše ba di dirago di diragalang gona. • Kgopolo ye,tikologo,ke lefelokakaretšo leo Serudu le ba bangwe (1990:83) ba le hlalošago ka gore: “Ke lefelo leo ditiragalo tša padi di diragalago go lona.” • Potter (1967: 27) o tšwetša pele tlhalošo ya boSerudu ka go re tikologo e na le makalana a mabedi, e lego (1) nako le (2) felo. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
 4. 4. DITENG: PEGO YA TIRAGALO YA FELO YA PUKU YA MEGOKGO YA LETHABO
 5. 5. Ebe ele mantšiboa ge Dikgoneng a boa mošomong a hwetša mmagwe Kgoteledi a ituletše ale nnoši ka ngwakong a ile le megopolo. Thola kgaetšedi ya Dikgoneng o laetše oya go hlola mogwera wa gagwe mahlodi moo a dulago gona. Dikgoneng o botša mmagwe ore yena o sepelela lefelong la Tshwane go Pitoria. Dikgoneng ditaba tša mmagwe di ile tša mo tlala dimpa tša mo hlokiša boroko go fihlela a tsoga mesong a ya mošomong go emela pese ko boema pese. Dikgoneng le ge a boa mošomong obe a selekegile a ba a hloka le diphetametsana tse a tlwaetsego go di dira ge a boa mošomong.
 6. 6. Mihlothi e be ele mooki sepetleleng sa baragwanath moo a be go a phela a hlahlantšhitše diaparo ibile a fufulelwa goya la thola. Dikgoneng o be a setše a tantše tshehlana yengwe elego Mokgadi, yena ebe ele lekgarabe le le botse a na le nko ya lenono le dithwana tšeo dihlakanyago masogana dihlogo ibile o be a na le hlompho. Kua bookelong ge go bolelwa ka yena batho ga ba kgwe mare. Lege Dikgoneng o be a dula motseng wa Diepkloof batho ba bantšhi ba be ba sa motsebe ka ge e be e se motho wa go šikašika le dihlophanahlophana. Bagwera o be a na le bona le efela ba be ba balega.
 7. 7. Mokibelo o mongwe o rile geo hlaba morwa wa Kgoteledi yaba e šetše a le tseleng ya goya Orlando east a ya go bona mogwera wa gagwe Thabo yo a be go atsena na ye sekolo sa Orlando. O be a yo mongwathela mathata ao a molebanego. O mmoditse ka fao leina la Mihlothi e lego pherefere llemeng la mmagwe le kgaetšedi ya gagwe. A tšwela pele ka la gore ga ba monyake gobane ele motsonga legona a etswa kua tshwane. Ba rile ge ba le gare ba sekaseka taba ye, ya ba Dikgoneng a rothiša meokgo ka ge taba ye ebe e mo kweša bohloko le gore thabo ke mogwera wa mmakgonthe morago ga go mofa maele a go re gotla loka gobane le yena o fitile seemong se Dikgoneng a le go ka gare ga sona ge a be a nyaka gonyala molekani wa gawe Nomsa. Ba rile ge ba fetša go sekaseka taba ya Dikgoneng ya ba batšwadi ba Thabo ba boya molatong kua Naledi, gomme ya ba madume.
 8. 8. Temang ya bohlano e tšea karolo ka ga Kgoteledi, yena Kgoteledi o ile kerekeng yeo re hwetšago motseng wa Diepkloof eupša ga re tsebišwe leina la yona, ka lebaka leo ke karolo ya tikologo ya felo ya lefelo le itšego. Thola o etetšwe ke bagwera ba gagwe bao elego baithiti bookelong ba baragwanath, re tsebišwa gore Gauteng ba tletše dithuto fela gomme ge ba fetša ba yo boela gae leboa moo re sa tsebišwago leina la gona. Dikgone o tlišitše mihloti ga gabo gore a go tsebe gomme a tsebe le ba gabo eupša ga se ba amogelwa. Ba rile go botšwa mantšu a mabe yaba gore ke bošego gomme Mamelodi moo Mihloti a bego a dula gone ebe ele kgole. Dikgoneng o tšeere sephetho sa go felesetša Mihloti Orlando East ga malomeagwe. Dikgwedi tša feta gomme Kgoteledi a tšea sephetho sa go yo hlalosetša rangwane wa Dikgoneng kua GaMarishane mathata a Dikgoneng. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
 9. 9. Kgoteledi oya boemapese ,gomme o sepela ka pese yeo e sepetšego ka tsela ye kgolo goya GaMarishane Kgoteledi oya GaMarishane go yo nyaka maele ka taba ya Dikgoneng gomme a fologa boemapese bja ko GaMarishane. Seporo yoo e lego rangwane wa bana ba Kgoteledi o ile a gahlanetsa gomme a mo rwadiša merwelo ya ba ba lebile ga Seporo ,ba fihla ba beya merwalo ya Kgoteledi ka ngwakong
 10. 10. Re bona go bolelwa ka Kgoteledi gore o ile a sepela Diepkloof a leba gae GaMahlaku go yo fodiša hlogo. Go tloga fao o ile a bona a swanela ke gore a yo hlolahola meleko ye mengwe. Matšatši a ile a feta gomme yena le ngwatomosadi ba ile ba ya GaMasemola, ka ge dinamelwa di be di tletši ba ile ba namela ba leba GaMasemola. Ge ba fihla moo baile ba ba botša ka Phaswane yoo a lego yunibesithing ya Fort Hare le gore o robile kgarebe ya go tšwa Umtata leoto. Ba ile ba laela ba sepela ka morago ga gokwa ditaba tša go makatša gomme ba namela, taxi ba fitile GaMashabela le gaphaahla gomme ba tsena gae GaMarishane. Dikgoneng o šetše a reka koloi ge mmagwe a sa etile gomme a ya gae le yona ke moo thola a mo rasetšago gomme a tšwa a leba Mamelodi go yo bontšha Mihloti sefatanaga seo. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
 11. 11. La mokibelo ge le sobela ke ge ka ga Seporo go iswaiswa .Ba ga Seporo ba kgautše go itiša ka mokibelo go fa Kgoteledi se baka sa gore a kutše. Le hlabile la morena gomme Kgoteledi a laela boemadipese ya ba kgauswi. E kgatlapane ya tsena Groblersdal. E gorogile Gauteng ge letšatši le thoma go huba huba le laela batho . ke ge e tsena park station ya ba ge Dikgoneng a emetse Kgoteledi. Mošupologo ke letšatši la mathata re bona bašumi ka paseng gomme Dikgoneg o nele bona. Dikgong o hlakahlakane a le mošomong ka baka la go tseba mathaithai a Thola.
 12. 12. Lapeng la Kgoteledi o foka moya wa lethabo leo le fokwago ke Dikgoneng le Thola. Mmago Thola o botša thola gore ga sa nyaka go bona Mihloti ka lapeng la gagwe efela Mihloti le Dikgoneng ba nyalana kua magistrata ntle le tumelo ya gagwe. Dikgoneng o ile a goroga mošomong a hwetša bareng a iketlile a lebeletše thelebišene ge a botša Dikgoneng gore batho ba re a fete kua Mamelodi. Morago ga go boledišana le go kgothatsa Dikgoneng mesong a laela mmago mphela le yena a mofa mantšu a kgothatsa pelo a leba tseleng ,ge Dikgoneng a goroga gae a napa a fihla le go tamiša a leba malaong.
 13. 13. tlemaganye. Ngaka Maswanganyi oile a loma kgaetšedi yage tsebe ka taba ya tlemano, O tšwetše pele a mmolella gore o ikemišeditše go kopana le banna kgorong. Ngaka Maswanganyi oile a bolelela le sebara sa gagwe gore yola Mihloti o mmeleng ebile o swanetše go gwetša tšhireletšo kwa sepetlele. Mihloti obe asale dithutong tša bongaka kwa sepetlele sa kalafong. Dikgoneng o fetotše mmagwe ka gore se se diragetšego ko tshwane se ka se fetoge. Kgoteledi oile a tsena bookelong ba baragwanath a hlhakahlakane kudu morago wa gore a bethwe ke pelo. Mihloti witše morago wago gwetša lesega a napa a boela Diepkloof ebe a gwetsa mosaledi wa ngwana pele matšatši ago boela mošomong a fitlha. Mihloti ga a sa le bea ka ga bo Dikgoneng ka ge ba sa nyake baratani ba bonane Ge Dikgoneng a enetse Mamelodi a thoma go e nyatsa ge a bona batho ba phela ka Lethabo le tshomisommogo. Mihloti o be a mo lebetsa mathata ao a bego a swahlametse ka ona kua Gauteng. Kalafong e be ba tseba gore Mihloti le Dikgoneng ba phela bjalo mafahla. Dikgoneng o be a lemogile gore ba ka gabo ba rata go bona gore ditaba tsa gagwe di eme bjang,a sepela ka sefatanaga yena Mihloni ba ya teropong ya Tshwane(ma benkeleng a go dja) Ka mokgwa yo Dikgoneng a Thabile ka gona o makatse a setse a tsene ka Gauteng a le Diepkloof morago ga koano ya gagwe le Mihloti.
 14. 14. METHOPOTHUŠO: References Aichele, 1985. [Online] [Accessed 26 october 2022]. Maila, 1997. [Online] [Accessed 26 October 2022]. Marggraff, 1994. [Online] [Accessed 26 October 2022]. Potter, 1967. [Online] [Accessed 26 October 2022]. Serudu, 1990. [Online] [Accessed 26 October 2022].

×