SlideShare une entreprise Scribd logo
ENGASGA GATO
                                                                                            ABRIL 2005


           % Bm
                                                                                            ZÈ BARBEIRO

                                              C#7(b9)     F# 7
                                                         « « « «« « « «
 ## 2 œ bœ nœ»œ »»œ »»œ »»»œ »»»œ _ œ œ œœ œ œœ œ œ œ »»œ »»»œ »»»œ »œ »»œ »»œ »œ œ œœ œ bœ ˆbˆ nˆ «« « « « »œ »œ bœ œ_ »»»œ_ _ œœ bœnœ »»»œ »œ »»»œ »»œ »»œ »œ »œ
                        A7           D                       Bm     G7 Edim Em             A7            Gmaj7
                 œ »» » » » »» »
                 »»»                                      «« « ˆ            œ œ œ
                                                                          » » »
    »»» »» »» »» » »» » »» »» »  »»» »» »»» »»» »»» »» »»» »»» »»» »»» »» » »» » »» » » »»» »» »»»» »»»» »» « « « «« « « « » »»»» »» »»»» »»»»» »» »»»» œ »»»» »» »»»»» »»»» »»»» » »œ » »» »» » » »
                                                         « « « «« « «
                                                         « « « nˆ« ˆ « »
                                                            «« ˆ » » œ » » » » » l »»» » »» » » » » » » » »»œ » » »œ »»=l
& 4 “{ » » » » » »
=====================================     » » »» » l » » » » » »» » »» nœ »» »» »»» »» »» »» l
                                              »»»
                                                » » » »
                                                            «ˆ » » »» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »»
                                                                                            » » »» » » » »» »» » »»
                                                                » »»» »» »

    C#7(b9)     F# 7      G      Em     Fdim G#dim D D ( 5+ )                    Bm        C#dim/E          Bm           C9
                                  œ »
 ## »»œ »»»œ »»œ œ œ »»»œ œ œ œ bœ œ nœ »œ »»œ #œ _ »»œnœ _#œ œ œ œ œ bœ »œ bœ nœ œ œ bœ nœ »»»œ œ
                                           »œ
             »»» »» œ » »» »»»» »»» »» »»» »» » » »»»» »»»» #œ » »»»» »»»» »»»» »»» »» »»»» »»» »»       »
           »»» » » »» »» » » »» » » » l nœ » » »» »» »» » » » » » » » » » #œ l »» »»» »»» »»» »»»» »»»» »»»» »» »»  »»»œ bœ nœ »»»œ œ bœ nœ œ »»»
                                                                   »»» »»» »»»» »»»» »»»» »»»»»
                                                                                 œ
& nœ »»»» #œ »»» »»œ » » »» » » » » » » » » »»» » » » » » » » » » » »» » » » »»» » »
  »»» »»»
===================================== l                                    »       l » »      »           =
   » » » » » » » » »»                 »» »                    »» » »


                                                          Em F#7                           F# 7
 ## œ œ nœ #œ _ »»œ nœ #œ »»»œ#œ_ b_ n_‰ œ œ bœnœ _ »œ »»œ »»œ nœ#œ »»»œ #œ _‰ __#œ_ nœ œ bœnœ »»»œ »»»œnœ#œ »»œ »œbœnœ œ œ bœ n »»œ »œ »»»œ »»»œ bœ œ nœ œ œ
   »»» »»» »»» »» »»»»œ »»» »»» »»» »»»»œ »»»»œ »»»»œ »» »»» »» »» œ   » » » »»œ »»œ »»œ » œ »
          Am6        B7      E/G          A9      A7      D                     Bm          Em               Bm
                                   »»                  »»              » »            »                       »»
             ≈ »» »» » »» »» » » » l » » »» ≈ »» »» »»» »»»» »»»» »»» »»»» »»»» l »»» »» »»» »»» »»» »»» »»»» »»»» »» »» »»»» »»»» »» »» »»» »»» l »»»» »»»» »»»» »»» »» »»» »» »»» »»»»» œ »»» »»»» =l
=====================================
&                                                                                                   »»» » » »»»»
                                    » »                                      » »             »     » »

                                                                                    1.
                 G#dim                                              F# 7      C#7( 9)         G G#dim D/A F#7/A#
                                                                         To Coda
                                                                           b
                     » » » » »»œ »»œ
 ## »»œ »»œ »»œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ _ _»»»œ »»œ »œ bœ                                      œ »
                                                                 »            «««
          G                 D     Bm       Em       G7       Edim
                                               œ nœ »» »» »
                                                » »              »»» »»» œ »»» »»»» »»» »»» « « «
   »» »» »» »»»» »»» »»»» »»» »»»» »»»» »»»»» »»»» »»»» »»»»» »»»» »» »» »» »»» »»œ #œ l »»»» »»»» œ œ œ œ œ œ œ l bœ »»»»» œ »»»» œ œ œ œ nˆ « ˆ ‰ l
                                                    »»» »» »» »» »» »» »»»         » » «
                                                                             «ˆ«  ˙
                                                                                »»»
=====================================
&                     » » » » » »» »» »» »» »»          »»» »»»» » » » » » » »» »»         » »           «     ={
                                                                                  ”

      2.
         Bm G7 Em Gm6/A#
       »œ » » »» » » »»œ
       _ bœnœ œ bœ nœ _ »œ »œ œ œ »»œ                                   Em/C# F#7     »»œ » »
                                                                  _ »œ nœ #œ
 ##      »»» »œ » » » » » » »œ » » »»» »» »                                œ
                                                        »»»                          »œ
                                       »»» »»» »»» »»» »»»» »»» »»»» œ
         »» »œ »» »» »» »» »» »»» »»» »»»œ »»» »»» »»» »»» œ»»» l »» bœ nœ nœ #œ œ œ œ »»
                                                      »                       »»» »»» »»»» »œ »»»»œ »»»œ
                                                         »»» bœ nœ œ »»»» »»»»» »»»»»œ »»»» »»»» œnœ œ »»»»» »»»» =l
                                                            »»» »»» »»»»
                                       A7          D                         Bm          C7          Bm7
   œ
   »»» Œ      »»                      »»»
=====================================
&     “{                            »»        » » » » »       l       » » » »                     » »


      C7(b9) G7       F# 7                                                                #
                                                                              F 7 »œ »œ œ Bm
                        »»»œ » » œ »œ       »»» »
                       _ »»œ »œ œ bœ _ _ »»œ »œ »»œ nœ œ œ                    »»» »»» »»»»œ
                                                            œ œ _ »»»œ       »»» »»»   »»» »»»œ »»» »»»œ »»» _ »»»» _
                                                            _ _ _ _ »œ œ œ _ b_œ œ _ __ __œ _œ n_ œ »»œ _ »»œ »œ
                                                                        œ œ » » œ __ ___ __ »»»œ » »»»œ   »»» »»»
                         Am6      B7           Em        Em7       A7        D                         A7
 ## œ »»œœ »œbœnœœ » » »» » » nœ œ » »» » »» » »» »»» »»» œ œ œ œ œ œ » » » » »œ »»œ » »»» »»» » ‰ » » »» » »» » »» » »» » »» » »» » » » »»œ»
   »»»         »                                   » » »» »» »»»
    »»» nœœ »»» »»»» »»» »»»» »»»» »»» l »»» »»» »»» »»» »»» »»»» »»» »»» » » » »» »» » »» »»» l »»» »»»» »» »»» »» » »» » »» »» » »» » »» »» l »» »» » » » » » » » » » » »» » »» =l
       »»» »»»
=====================================
&                                                                                              »» »»
     »» »»» »»» »»» »»» »»»» »»»» »»»»

                                   Bb 7               Db/D                    Bb/D                 Bb/D
                                                                      1.                2.

 ## œ œ œ œ œ œ bœ nœ bœ œ b_ nœ »»œ œ _ _ œ _ _ #œ œ #œ nœ œ nœ œ nœ #œ bœ œ n˙
                          »»œ » » œ œ » œ œ » » » »
                                  »» »» »» »»
          E7         A7       D                    D           C/D      B/D
   »»» »» »»» »» »»» »» »» »» »» »                                                 »       »  n˙
                                                                             »»»
&      »»»   »»» »» »»» »»» »»» »»» »» l »»»» »»» » »»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»» »»»»» »»» »»»» »»»»» »»» l »»
    »»» #œ »»» »»» »
===================================== l                                                        {
                                                                           ”   =
            » » » » »                                                »       »
                                             £       £        £       £

                              fi Coda                          ESTE É RITMO DESTA                       ( LUNDÚ )
   U D          Bm                                            MÚSICA
 ## »»»˙        ˙
             »»
     D.S. al Coda
                 « «
                 « « « «
                   « «
===================================== l
&           ll »        «
                     «  « « « « «
                        « « « « «
                        « ¿ « « «
                ll _ _ _ _ _ ll _ _ _ _ _ =
                 « « « « «
                 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿  ¿ « ¿ ¿ ¿

Contenu connexe

Tendances

Zé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchaZé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a bucha
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Respira fundo
Zé Barbeiro - Respira fundoZé Barbeiro - Respira fundo
Zé Barbeiro - Respira fundo
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Ve se nao erra a nota
Zé Barbeiro - Ve se nao erra a notaZé Barbeiro - Ve se nao erra a nota
Zé Barbeiro - Ve se nao erra a nota
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calango
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodeZé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bode
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frenteZé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frente
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororoZé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiaZé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
barbeiroze
 
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
João Henrique Henrique
 
Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karina
barbeiroze
 
Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmo
roseandreia
 
Ele é a razao de viver
Ele é a razao de viverEle é a razao de viver
Ele é a razao de viver
roseandreia
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodo
barbeiroze
 
Muda, ohsenhor , tudo entregarei
Muda, ohsenhor , tudo entregareiMuda, ohsenhor , tudo entregarei
Muda, ohsenhor , tudo entregarei
roseandreia
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turma
barbeiroze
 

Tendances (20)

Zé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchaZé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a bucha
 
Zé Barbeiro - Respira fundo
Zé Barbeiro - Respira fundoZé Barbeiro - Respira fundo
Zé Barbeiro - Respira fundo
 
Zé Barbeiro - Ve se nao erra a nota
Zé Barbeiro - Ve se nao erra a notaZé Barbeiro - Ve se nao erra a nota
Zé Barbeiro - Ve se nao erra a nota
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calango
 
Zé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodeZé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bode
 
Zé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frenteZé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frente
 
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororoZé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
 
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiaZé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
 
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
 
Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karina
 
è Tudo ilusão
è Tudo ilusãoè Tudo ilusão
è Tudo ilusão
 
Seu grande amor
Seu grande amorSeu grande amor
Seu grande amor
 
Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmo
 
Ele é a razao de viver
Ele é a razao de viverEle é a razao de viver
Ele é a razao de viver
 
Maravilhoso és
Maravilhoso ésMaravilhoso és
Maravilhoso és
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodo
 
É TUA GRAÇA
É TUA GRAÇAÉ TUA GRAÇA
É TUA GRAÇA
 
Brilha jesus
Brilha jesusBrilha jesus
Brilha jesus
 
Muda, ohsenhor , tudo entregarei
Muda, ohsenhor , tudo entregareiMuda, ohsenhor , tudo entregarei
Muda, ohsenhor , tudo entregarei
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turma
 

En vedette

201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar
Celso Nery
 
Carla Bruni Joao Pedro Fernandes
Carla Bruni Joao Pedro FernandesCarla Bruni Joao Pedro Fernandes
Carla Bruni Joao Pedro Fernandes
Ilda Oliveira
 
All the things you are by paulinho nogueira
All the things you are by paulinho nogueiraAll the things you are by paulinho nogueira
All the things you are by paulinho nogueira
Marco Lima
 
A voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloA voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao solo
Marco Lima
 
Garoto -the_guitar_works_vol_1
Garoto -the_guitar_works_vol_1Garoto -the_guitar_works_vol_1
Garoto -the_guitar_works_vol_1
Marco Lima
 
Teclado curso completo - como tocar teclado - rafael harduim
Teclado  curso completo - como tocar teclado - rafael harduimTeclado  curso completo - como tocar teclado - rafael harduim
Teclado curso completo - como tocar teclado - rafael harduim
joelsonmoreira
 

En vedette (20)

201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar
 
Carla Bruni Joao Pedro Fernandes
Carla Bruni Joao Pedro FernandesCarla Bruni Joao Pedro Fernandes
Carla Bruni Joao Pedro Fernandes
 
Les années 50
Les années 50Les années 50
Les années 50
 
Simplismente você
Simplismente vocêSimplismente você
Simplismente você
 
76
 76 76
76
 
Osso duro
Osso duroOsso duro
Osso duro
 
Valsecito
ValsecitoValsecito
Valsecito
 
All the things you are by paulinho nogueira
All the things you are by paulinho nogueiraAll the things you are by paulinho nogueira
All the things you are by paulinho nogueira
 
Aumento da velocidade de internet no windows
Aumento da velocidade de internet no windowsAumento da velocidade de internet no windows
Aumento da velocidade de internet no windows
 
Guitar thoughts
Guitar thoughtsGuitar thoughts
Guitar thoughts
 
A voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloA voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao solo
 
Sightreading guitar
Sightreading guitarSightreading guitar
Sightreading guitar
 
Garoto -the_guitar_works_vol_1
Garoto -the_guitar_works_vol_1Garoto -the_guitar_works_vol_1
Garoto -the_guitar_works_vol_1
 
Pozzoli guia prático-teórico partes iii e iv melódico
Pozzoli  guia prático-teórico partes iii e iv melódicoPozzoli  guia prático-teórico partes iii e iv melódico
Pozzoli guia prático-teórico partes iii e iv melódico
 
Eric clapton
Eric claptonEric clapton
Eric clapton
 
Blum 3 romanzen-Clarinet-and Guitar
Blum 3 romanzen-Clarinet-and GuitarBlum 3 romanzen-Clarinet-and Guitar
Blum 3 romanzen-Clarinet-and Guitar
 
CONTATOS DE VÁRIAS EMPRESAS
CONTATOS DE VÁRIAS EMPRESASCONTATOS DE VÁRIAS EMPRESAS
CONTATOS DE VÁRIAS EMPRESAS
 
[Songbook] Antonio Carlos Jobim para Violão e Voz
[Songbook] Antonio Carlos Jobim para Violão e Voz[Songbook] Antonio Carlos Jobim para Violão e Voz
[Songbook] Antonio Carlos Jobim para Violão e Voz
 
Curso rapido de ingles basico mauricio borges
Curso rapido de ingles basico  mauricio borgesCurso rapido de ingles basico  mauricio borges
Curso rapido de ingles basico mauricio borges
 
Teclado curso completo - como tocar teclado - rafael harduim
Teclado  curso completo - como tocar teclado - rafael harduimTeclado  curso completo - como tocar teclado - rafael harduim
Teclado curso completo - como tocar teclado - rafael harduim
 

Similaire à Engasga gato

Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgo
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongo
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - IsabelaZé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - Isabela
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macaco
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonasZé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonas
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuriZé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuri
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferro
barbeiroze
 
Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1 Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1
Eduardo casacio
 
Sheep May Safely Violino I
Sheep May Safely  Violino ISheep May Safely  Violino I
Sheep May Safely Violino I
HOME
 

Similaire à Engasga gato (20)

Cala de dromedário
Cala de dromedárioCala de dromedário
Cala de dromedário
 
Conversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curvaConversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curva
 
Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgo
 
Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongo
 
Cesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesarCesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesar
 
Mamão com açucar
Mamão com açucarMamão com açucar
Mamão com açucar
 
Zé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - IsabelaZé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - Isabela
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macaco
 
Zé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonasZé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonas
 
Tem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duroTem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duro
 
1 trumpete
1 trumpete1 trumpete
1 trumpete
 
Mingau de lagarto
Mingau de lagartoMingau de lagarto
Mingau de lagarto
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
 
Zé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuriZé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuri
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferro
 
Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1 Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1
 
Sheep May Safely Violino I
Sheep May Safely  Violino ISheep May Safely  Violino I
Sheep May Safely Violino I
 
Razão de Viver
Razão de ViverRazão de Viver
Razão de Viver
 
Batera, sobrou pra ti
Batera, sobrou pra tiBatera, sobrou pra ti
Batera, sobrou pra ti
 

Engasga gato

 • 1. ENGASGA GATO ABRIL 2005 % Bm ZÈ BARBEIRO C#7(b9) F# 7 « « « «« « « « ## 2 œ bœ nœ»œ »»œ »»œ »»»œ »»»œ _ œ œ œœ œ œœ œ œ œ »»œ »»»œ »»»œ »œ »»œ »»œ »œ œ œœ œ bœ ˆbˆ nˆ «« « « « »œ »œ bœ œ_ »»»œ_ _ œœ bœnœ »»»œ »œ »»»œ »»œ »»œ »œ »œ A7 D Bm G7 Edim Em A7 Gmaj7 œ »» » » » »» » »»» «« « ˆ œ œ œ » » » »»» »» »» »» » »» » »» »» » »»» »» »»» »»» »»» »» »»» »»» »»» »»» »» » »» » »» » » »»» »» »»»» »»»» »» « « « «« « « « » »»»» »» »»»» »»»»» »» »»»» œ »»»» »» »»»»» »»»» »»»» » »œ » »» »» » » » « « « «« « « « « « nˆ« ˆ « » «« ˆ » » œ » » » » » l »»» » »» » » » » » » » »»œ » » »œ »»=l & 4 “{ » » » » » » ===================================== » » »» » l » » » » » »» » »» nœ »» »» »»» »» »» »» l »»» » » » » «ˆ » » »» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »» » » »» » » » »» »» » »» » »»» »» » C#7(b9) F# 7 G Em Fdim G#dim D D ( 5+ ) Bm C#dim/E Bm C9 œ » ## »»œ »»»œ »»œ œ œ »»»œ œ œ œ bœ œ nœ »œ »»œ #œ _ »»œnœ _#œ œ œ œ œ bœ »œ bœ nœ œ œ bœ nœ »»»œ œ »œ »»» »» œ » »» »»»» »»» »» »»» »» » » »»»» »»»» #œ » »»»» »»»» »»»» »»» »» »»»» »»» »» » »»» » » »» »» » » »» » » » l nœ » » »» »» »» » » » » » » » » » #œ l »» »»» »»» »»» »»»» »»»» »»»» »» »» »»»œ bœ nœ »»»œ œ bœ nœ œ »»» »»» »»» »»»» »»»» »»»» »»»»» œ & nœ »»»» #œ »»» »»œ » » »» » » » » » » » » »»» » » » » » » » » » » »» » » » »»» » » »»» »»» ===================================== l » l » » » = » » » » » » » » »» »» » »» » » Em F#7 F# 7 ## œ œ nœ #œ _ »»œ nœ #œ »»»œ#œ_ b_ n_‰ œ œ bœnœ _ »œ »»œ »»œ nœ#œ »»»œ #œ _‰ __#œ_ nœ œ bœnœ »»»œ »»»œnœ#œ »»œ »œbœnœ œ œ bœ n »»œ »œ »»»œ »»»œ bœ œ nœ œ œ »»» »»» »»» »» »»»»œ »»» »»» »»» »»»»œ »»»»œ »»»»œ »» »»» »» »» œ » » » »»œ »»œ »»œ » œ » Am6 B7 E/G A9 A7 D Bm Em Bm »» »» » » » »» ≈ »» »» » »» »» » » » l » » »» ≈ »» »» »»» »»»» »»»» »»» »»»» »»»» l »»» »» »»» »»» »»» »»» »»»» »»»» »» »» »»»» »»»» »» »» »»» »»» l »»»» »»»» »»»» »»» »» »»» »» »»» »»»»» œ »»» »»»» =l ===================================== & »»» » » »»»» » » » » » » » 1. G#dim F# 7 C#7( 9) G G#dim D/A F#7/A# To Coda b » » » » »»œ »»œ ## »»œ »»œ »»œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ _ _»»»œ »»œ »œ bœ œ » » ««« G D Bm Em G7 Edim œ nœ »» »» » » » »»» »»» œ »»» »»»» »»» »»» « « « »» »» »» »»»» »»» »»»» »»» »»»» »»»» »»»»» »»»» »»»» »»»»» »»»» »» »» »» »»» »»œ #œ l »»»» »»»» œ œ œ œ œ œ œ l bœ »»»»» œ »»»» œ œ œ œ nˆ « ˆ ‰ l »»» »» »» »» »» »» »»» » » « «ˆ« ˙ »»» ===================================== & » » » » » »» »» »» »» »» »»» »»»» » » » » » » »» »» » » « ={ ” 2. Bm G7 Em Gm6/A# »œ » » »» » » »»œ _ bœnœ œ bœ nœ _ »œ »œ œ œ »»œ Em/C# F#7 »»œ » » _ »œ nœ #œ ## »»» »œ » » » » » » »œ » » »»» »» » œ »»» »œ »»» »»» »»» »»» »»»» »»» »»»» œ »» »œ »» »» »» »» »» »»» »»» »»»œ »»» »»» »»» »»» œ»»» l »» bœ nœ nœ #œ œ œ œ »» » »»» »»» »»»» »œ »»»»œ »»»œ »»» bœ nœ œ »»»» »»»»» »»»»»œ »»»» »»»» œnœ œ »»»»» »»»» =l »»» »»» »»»» A7 D Bm C7 Bm7 œ »»» Œ »» »»» ===================================== & “{ »» » » » » » l » » » » » » C7(b9) G7 F# 7 # F 7 »œ »œ œ Bm »»»œ » » œ »œ »»» » _ »»œ »œ œ bœ _ _ »»œ »œ »»œ nœ œ œ »»» »»» »»»»œ œ œ _ »»»œ »»» »»» »»» »»»œ »»» »»»œ »»» _ »»»» _ _ _ _ _ »œ œ œ _ b_œ œ _ __ __œ _œ n_ œ »»œ _ »»œ »œ œ œ » » œ __ ___ __ »»»œ » »»»œ »»» »»» Am6 B7 Em Em7 A7 D A7 ## œ »»œœ »œbœnœœ » » »» » » nœ œ » »» » »» » »» »»» »»» œ œ œ œ œ œ » » » » »œ »»œ » »»» »»» » ‰ » » »» » »» » »» » »» » »» » »» » » » »»œ» »»» » » » »» »» »»» »»» nœœ »»» »»»» »»» »»»» »»»» »»» l »»» »»» »»» »»» »»» »»»» »»» »»» » » » »» »» » »» »»» l »»» »»»» »» »»» »» » »» » »» »» » »» » »» »» l »» »» » » » » » » » » » » »» » »» =l »»» »»» ===================================== & »» »» »» »»» »»» »»» »»» »»»» »»»» »»»» Bb 7 Db/D Bb/D Bb/D 1. 2. ## œ œ œ œ œ œ bœ nœ bœ œ b_ nœ »»œ œ _ _ œ _ _ #œ œ #œ nœ œ nœ œ nœ #œ bœ œ n˙ »»œ » » œ œ » œ œ » » » » »» »» »» »» E7 A7 D D C/D B/D »»» »» »»» »» »»» »» »» »» »» » » » n˙ »»» & »»» »»» »» »»» »»» »»» »»» »» l »»»» »»» » »»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»» »»»»» »»»»» »»» »»»» »»»»» »»» l »» »»» #œ »»» »»» » ===================================== l { ” = » » » » » » » £ £ £ £ fi Coda ESTE É RITMO DESTA ( LUNDÚ ) U D Bm MÚSICA ## »»»˙ ˙ »» D.S. al Coda « « « « « « « « ===================================== l & ll » « « « « « « « « « « « « « ¿ « « « ll _ _ _ _ _ ll _ _ _ _ _ = « « « « « ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ « ¿ ¿ ¿