Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Blou print 9th kannada(1)

2 345 vues

Publié le

9th standard kannada question paper blue print

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Blou print 9th kannada(1)

  1. 1. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1ªÁPÀå CAPÀ-1 CAPÀ-1 CAPÀ-2 CAPÀ-3 CAPÀ-3 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 1 3 1*3=3 2 2 1*2=2 3 3 1*3=3 4 3 1*1=1 2*1=2 5 3 1*1=1 2*1=2 6 3 1*1=1 2*1=2 7 3 1*3=3 8 2 2*1=2 9 4 4*1=4 26 1*5=5 2*4=8 3*2=6 1*3=3 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 1*1=1 1*3=3 2 4 4*1=4 3 4 4*1=4 4 4 2*1=2 5 4 4*1=4 6 4 1*1=1 1*3=3 24 1*2=2 2*1=2 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 4*1=4 9£Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ-90 1. UÀzÀå¨sÁUÀ §ºÀÄDAiÉÄÌ 2-3 ªÁPÀå ¸ÀAzÀ¨sÀð PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀAoÀ¥ÁoÀ ¥ÀzÀå ¸ÁgÁA±À C¥ÀpvÀ UÀzÀå 8-10 ªÁPÀå C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À PÀæ.¸ÀA. UÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAxÁºÁé£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ¨ÉqÀV£À vÁt dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀÀ ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ ºÀgÀ°Ã¯É EwºÁ¸ÀzÀ ZÀPÀÌr CZÀÑjAiÀÄ fë EA§¼À d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ªÉʨsÀªÀ UÀzÀå MlÄÖ 2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ PÀæ.¸ÀA ¥ÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §°AiÀĤvÉÆÛqÉ ªÀÄĤªÉA gÀªÀÄå¸À馅 ºÉƸÀºÁqÀÄ ¹jAiÀĤ£ÉßãÀ §tÂڥɣÀÄ ¸ÁxÀðPÀ gÀPÀëuÉ PÁªÀå ¸ÀAUÀªÀÄ ¥ÀzÀå MlÄÖ 3. ¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
  2. 2. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 2 2*1=2 2 2 2*1=2 3 2 2*1=2 4 2 2*1=2 5 1 1*1=1 9 1*1=1 2*4=8 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 10 1*10=10 2 3 1*3=3 3 3 1*3=3 4 3 1*3=3 5 4 4*1=4 6 4 4*1=4 27 1*10=10 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 1*10=10 1*8=8 1*10=20 3*3=9 3*2=6 4*1=4 4*1=4 4*1=4 4*2=8 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 PÀæ.¸ÀA ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæeÁ¤µÉ× ¨sÀÆ«ÄV½zÀ §ÈºÀ¸Ààw ¥ÀæeÁÕ¥Àw ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¥ÀÄlÖºÀQÌ ¥ÀzÀå MlÄÖ 4.C¥ÀpvÀ UÀzÀå PÀæ.¸ÀA C¥ÀpvÀ UÀzÀå C¥ÀpvÀ UÀzÀå 5. ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É PÀæ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ªÁåPÀgÀt C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É MlÄÖ

×