Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mqp ss-2015-16

1 790 vues

Publié le

Mqp ss-2015-16

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Mqp ss-2015-16

 1. 1. ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É AiÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ : ²gÀºÀnÖ f : UÀzÀUÀ «µÀAiÀÄ : ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ _ 1 CAPÀUÀ¼ÀÄ : 80 _______________________________________________________________________________ I. F PɼÀsV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1X10=10 1. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è eÁvÁåwÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¨sÁgÀvÀ JAzÀÄ F wzÀÄÝ¥Àr ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ J) 24 £Éà wzÀÄÝ¥Àr ©) 42 £Éà wzÀÄÝ¥Àr ¹) 46 £Éà wzÀÄÝ¥Àr r) 72 £Éà wzÀÄÝ¥Àr 2. «±Àé PÀÄlÄA§zÀ DyðPÀ ¥ÀæUÀwUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ J) IBRD ©) CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜ ¹) «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ & ªÁtÂdå ¸ÀA¸ÉÜ r) AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è 3. «¥ÉÆæ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ¥ÀPÀ G¢ÝªÉÄzÁgÀ. J) £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ©) qÁ : ¥ÀævÁ¥À gÉrØ ¹) ¢üÃgÀƨÁ¬Ä CA¨Á¤ r) CfêÀiï ¥ÉæêÀiïf 4. ºÉÆA¢¹ §gɬÄj C ¥ÀnÖ § ¥ÀnÖ 1) ªÀĺÀªÀÄäzï C° f£Áß i ) ¸ÀégÁeï ¥ÀPÀë 2) qÁ : ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï ii ) £ÉÃgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¢£À 3) UÁA¢üÃf iii ) §»µÀÌøvÀ »vÀPÁjt ¸À¨sÁ 4) «ÄÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ iv ) zÀAr ¸ÀvÁåUÀæºÀ 1 2 3 4 J i iii ii iv © ii i iv iii ¹ iii ii i i r ii iii iv i 5. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ UÀȺÀ ªÀÄAwæ J) ¯Á® §ºÁzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç ©) dªÁºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÆ ¹) ¸ÀzÁðgÀ ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉî r) EªÀgÁgÀÆ C®è 6. ¨sÁgÀvÀ - aãÁ zÉñÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÀÅ F vÀvÀéUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©üvÀªÁVzÉ J) aãÁ PÀªÀÄÄ夵ïÖ gÁµÀÖç ©) vÁµÉÌAmï M¥ÀàAzÀ ¹) ¥ÀAZÀ²Ã® ªÀÄvÀÄÛ »A¢-aä ¨sÁ¬Ä¨sÁ¬Ä r) AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è 7. EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀUÀðªÀåªÀ¸ÉÜ GAmÁUÀ®Ä ¸ÀzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ J) eÁUÀwÃPÀgÀt ©) ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀügÀ«£Áå¸À ¹) PÉÊUÁjQÃPÀgÀt r) £ÀUÀjÃPÀgÀt
 2. 2. 8. F PɼÀV£À ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ J) ¥ÁPï d®¸ÀA¢ü ©) UÉÆêÁ ¹) zɺÀ° J) UÉÆêÁ ©) zɺÀ° ¹) ¥ÁPï d®¸ÀA¢ü J) zɺÀ° ©) ¥ÁPï d®¸ÀA¢ ü ¹) UÉÆêÁ 9. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £Áj£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ J) PÁ¦ü ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÁ ©) ¸Ét§Ä ¹) PÀ§Äâss r) ºÉÆUɸÉÆ¥ÀÄà 10. "¨ÁåAPÀÄUÀ¼À vÁ¬Ä" F ¨ÁåAPÁVzÉ J) ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ ©) ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ¹) AiÀÄĤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï r) jdªïð ¨ÁåAPï II. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j 1X14=14 11. ¨sÁgÀvÀ ºÉZÀÄÑ °TvÀs EwºÁ¸À DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ°®è. KPÉ ? 12. 1935 gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄÄ ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄÄRå zÁR¯ÉAiÀiÁVzÉ. KPÉ ? 13. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ±ÉÃ33 «ÄøÀ¯Áw ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÉãÀÄ ? 14. ¸ÁPïð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæUÀwUÉ vÉÆqÀPÁVgÀĪÀ CzÀgÀ ¸ÀÆvÀæªÉãÀÄ ? 15. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÜgÀ«£Áå¸À JAzÀgÉãÀÄ ? 16. UÀ¨sÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À °AUÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄî«PÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ KPÉ ? 17. ¨Á®PÁ«ÄðPÀ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ ? 18. eÉÃqï ¨ÉøÁAiÀÄ JAzÀgÉãÀÄ ? 19. ¨ÁPÉìöÊmï 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CzÀÄãvÀ ¯ÉÆúÀ ºÉÃUÉ ? 20. C¥ÉÆïÉÆ ªÉÊzÀå±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÀ G¢ÝªÉÄzÁgÀ AiÀiÁgÀÄ ? 21. HDI C£ÀÄß KPÉ ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ ? 22. ²ÃvÀ® ¸ÀªÀÄgÀ JAzÀgÉãÀÄ ? 23. ¸ÀPÁðgÀzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÀnÖUÉ K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ? 24. ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤ÃwAiÀÄ ²°à AiÀiÁgÀÄ ? III. JgÀqÀÄ - ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹jJgÀqÀÄ - ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j 2X15=30 25. AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉƸÀ d®ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? s CxÀªÁ ¥Áè¹ PÀzÀ£ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? 26. ªÀÄÆgÀ£Éà DAUÉÆèà - ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ ? 27. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÉæÃgÉæ¹zÀgÀÄ ? 28. aãÁ PÁæAwAiÀÄ £ÀAvÀgÀ aãÁ ºÉÃUÉ C©üªÀÈ¢ÞUÉÆArvÀÄ ?
 3. 3. 29. ¯Á§PÉÆÃgÀvÀ£ÀªÀÅ GvÁàzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjêÀðjUÀÆ £ÀµÀÖªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. «ªÀj¹. 30. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ°è ¤µÉâü¹zÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? 31. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV £ÀqɹgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 32. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ DyðPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÀ¼ÉãÀÄ ? 33. ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀ¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÉãÀÄ ? 34. CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? 35. ¨sËUÉÆýPÀ ªÀiÁ»w ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ¨sÀÆ ªÉÄïÉäöÊ£À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀ幸À®Ä ºÉÃUÉ ¸ÀºÀPÁj ?¸À 36. ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ ? 37. ºÀ½î¬ÄAzÀ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÉÄîÄAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ ? 38. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ²ÃWÀæ DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½UÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ CªÀ£ÀwUÉ PÁgÀtªÁVzÉ. F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß «µÀzÀ¥Àr¹j. 39. ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ® GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ ? IV) F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è Gwæ¹j 3X6=18 40. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ «¥sÀ®vÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ ? CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀªÀeÁUÀÈwAiÀÄ GzÀAiÀÄPÉÌ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀªÀÅ ? 41. ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤ÃwAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? CxÀªÁ gÀµÁåzÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 42. ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¸Ààø±ÀåvÁ ¤ªÁgÀuÉUÉ ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ ? CxÀªÁ ¸ÀAWÀnvÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀAWÀnvÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ ? 43. gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÉãÀÄ ? CxÀªÁ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁܤÃPÀgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? 44. UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæªÉãÀÄ ? CxÀªÁ SÁ¸ÀV ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtzÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ ? 45. ¨ÁåAPï£À PÁAiÀÄðUÀ¼ÉãÀÄ ? CxÀªÁ fêÀ «ªÉÄ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀzÀÄÝ KPÉ ? V) F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÉ JAljAzÀ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj 1X4=4 46. ¸ÀévÀAvÀæ £ÀAvÀgÀ dªÁºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÆ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÉãÀÄ ? 47) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀPÁ±É ©r¹ F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 1+3=4 J) 82 1/2 ¥ÀƪÀð gÉÃSÁA±À ©) ¨sÁPÁæ£ÀAUÀ¯ï ¹) ¨ÁA¨É ºÉÊ
 4. 4. ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ - 2 I. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1X10=10 1. ¸ÀªÉÇÃðZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ ±Á¸À£À J) 1935 gÀ ±Á¸À£À ©) 1861 gÀ ±Á¸À£À ¹) 1773 gÀ ±Á¸À£À r) 1784 gÀ ±Á¸À£À 2. 'C' ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ '§' ¥ÀnÖAiÀÄ°è DqÀ½vÀUÁgÀgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C ¥ÀnÖ § ¥ÀnÖ 1) UÉÆêÁ i) ¥ÉæAZÀgÀÄ 2) ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ii) £ÀªÁ§ 3) ¥ÁArZÉÃj iii) ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ 4) dÄ£ÁUÀqÀ iv) ¤eÁªÀÄ 1 2 3 4 J i iii ii iv © ii i iv iii ¹ iii iv i ii r ii iii iv i 3. ¨sÁgÀvÀPÉÌ 1962 gÀ aãÁ DPÀæªÀÄt ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ......... J) UÀr gÉÃSÉ ¤RgÀªÁ¬ÄvÀÄ ©) vÀÄA¨Á ±ÀQÛ §AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ¹) Cté¸ÀÛç vÀAiÀiÁj¸À¯Á¬ÄvÀÄ r) EªÁªÀÇ C¯Áè 4. «±Àé¨ÁåAPï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ......... J) IBRD ©) CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜ ¹) «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ & ªÁtÂdå ¸ÀA¸ÉÜ r) AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è 5. ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ªÀÄÄRå PÁgÀt. J) PÀqÀÄ §qÀvÀ£À ©) PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀ ¹) ¥ÉÆõÀPÀgÀ CwAiÀiÁzÀ ¤AiÀÄAvÀæt r) ªÀÄPÀ̼À C¥ÀºÀgÀt 6. F PɼÀV£À ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. J) ¨sÁPÁæ £ÀAUÀ¯ï ©) £ÀªÀÄðzÁ ¹) £ÁUÁdÄð£À . J) £ÀªÀÄðzÁ ©) ¨sÁPÁæ £ÀAUÀ¯ï ¹) £ÁUÁdÄð£À J) £ÁUÁdÄð£À ©)£ÁUÁdÄð£À ¹) ¨sÁPÁæ £ÀAUÀ¯ï 7. F gÁdå UÉÆâüAiÀÄ PÀtdªÁVzÉ J) GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ©) ¥ÀAeÁ¨ï ¹) ºÀjAiÀiÁt r) PÀ£ÁðlPÀ
 5. 5. 8. EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀPÀªÁVzÉ. J) ¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ, fêÀ£À ªÀÄlÖ ©) ¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ ¹) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ, fêÀ£À ªÀÄlÖ r) ¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, fêÀ£À ªÀÄlÖ 9. F SÁvÉUÉ ¨ÁåAPïUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà §rØAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV SÁvÉzÁgÀ¤AzÀ¯Éà ¸ÉêÁ±ÀÄ®Ì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. J) G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ©) ¤²ÑvÀ oÉêÀt SÁvÉ ¹) ZÁ°Û SÁvÉ r) DªÀvÀð oÉêÀt SÁvÉ 10. j¯ÁAiÀÄ£ïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀ J) CfêÀiï ¥ÉæêÀiïf ©) ¢üÃgÀĨÁ¬Ä CA¨Á¤ ¹) QgÀt ªÀÄÄdĪÀiïzÁgï µÁ r) £ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð II. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j 1X14=14 11. PÁ®ZÀPÀæ JAzÀgÉãÀÄ ? s12. ¥sÀd¯ï C° DAiÉÆÃUÀzÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ ? 13. ²ÃvÀ® ¸ÀªÀÄgÀ ºÉÃUÉ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ ? 14. ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ UÁæªÉÆÃzÀAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ ? 15. IMF «±Àé ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀ CA±À ¸ÀºÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ ? 16. "ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÄ® vÁ£ÉÆAzÉ ªÀ®A" F ªÁPÀå ºÉýzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ? 17. ¨Á®PÁ«ÄðPÀ «gÉÆâü PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¹zÀ GzÉÆåÃUÀ¥ÀwUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÀj¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ K£À£ÀÄ ? 18. ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À JgÀqÀÄ PÀªÀ®ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? 19. «Ä±Àæ ¨ÉøÁAiÀÄ JAzÀgÉãÀ£ÀÄ ? 20. C¨sÀæPÀªÀ£ÀÄß mÉ°¥sÉÆãïUÀ¼À°è ºÀZÁÑV §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. KPÉ ? 21. ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ ? 22. ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ Cw GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ºÉÆêÀÄ¢gÀÄvÀÛzÉ ? 23. «wÛÃAiÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆvÀæ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤gÀƦ¹. 24. eÁwÃPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ ? III. F PɼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀjAzÀ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j 2X15=30 25. ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀPÉÌ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ PÁgÀt" JAzÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹. 26. JgÀqÀ£Éà DAUÉÆèà - ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ ? 27. C°WÀgï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ GzÉÝñÀªÉãÀÄ ? CxÀªÁ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÉæÃgÉæ¹zÀgÀÄ ? 28. gÀhiÁgï zÉÆgÉUÀ¼À D½éPÉ gÀµÁå PÁæAwUÉ ºÉÃUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ ? 29. PÀ¼Àî¸ÁUÁtÂPÉ JAzÀgÉãÀÄ ? EzÀgÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ ? 30. ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É¬ÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ ? 31. a¥ÉÆÌà ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß KPÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ ? 32. ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÄ ?
 6. 6. 33. ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀqÉUÀlÖ§ºÀÄzÀÄ ? 34. ªÀiÁ£ÀÆì£ï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåAUÀæªï PÁqÀÄUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ ? 35. GPS vÀvÀæeÁÕ£ÀªÀÅ EAzÀÄ Cwà ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀªÀÄyð¹. 36. ¨sÀÄ PÀĹvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ ? 37. ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ®¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤AiÀÄAvÀÄæ¸À§ºÀÄzÀÄ ? 38. ¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¦vÁªÀĺÁ£ÉAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVzÉ. KPÉ ? 39. AiÀiÁgÉà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁUÀ° ¸Àé GzÉÆåÃUÀ G¢ÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜME¸À®Ä EµÀÖ¥ÀlÖ°è ¸À®ºÉ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ Dj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? IV) F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è Gwæ¹j 3X6=18 40. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀÅ ? CxÀªÁ EAUÉèAr£À¯ÁèzÀ PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀA©üÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄ. ¸ÀªÀÄyð¹. 41. ¥ÀAZÀ²Ã® vÀvÀéUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄÃjPÁ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ «ªÀj¹. 42. C¸Ààø±ÀåvÉ ¤ªÁgÀuÉUÉ PÉÊWÉÆêÀÄrgÀÄ ¸ÀA«zsÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? CxÀªÁ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 43. ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½UÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¹ ¥ÀnÖªÀiÁr. CxÀªÁ eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À¢AzÀ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹j. 44. UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÉãÀÄ ? CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ DzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß w½¹. 45. ¨ÁåAPï SÁvÉ vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. CxÀªÁ «ªÉÄAiÀÄ K¼ÀÄ vÀvÀéUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? V) F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÉ JAljAzÀ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj 1X4=4 46. ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¨ÉÆøÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 47. s¨sÁgÀvÀzÀ £ÀPÁ±É ©r¹ F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 1+3=4 J) PÀPÁðlPÀ ¸ÀAPÁæAw ªÀÈvÀÛ ©) zÁªÉÆÃzÀgÀ £À¢ PÀt廃 AiÉÆÃd£É ¹) PÉÊUÁ
 7. 7. ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ - 3 I. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1X10=10 1. ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ ±Á¸À£À J) 1919 ©) 1909 ¹) 1935 r) 1861 2. 'C' ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ '§' ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C ¥ÀnÖ § ¥ÀnÖ 1) ªÀ®è¨sÀ¨ÁAiÀiï ¥ÀmÉî i ) vÁvÁÌ°PÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÀZÀ£É 2) µÉÃPï C§ÄݯÁè ii ) «±Á¯ÁAzÀæ gÁdå gÀZÀ£ÉUÉ ºÉÆÃgÁl 3) ¥ÉÆnÖ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä iii ) zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «°Ã¤ÃPÀgÀt 4) dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ iv ) PÁ²äÃgÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ºÉÆÃgÁl 1 2 3 4 J i iii ii iv © ii i iv iii ¹ iii iv i ii r ii iii iv i 3. ¨sÁgÀvÀ ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉV£À ªÁå¥ÁgÀzÀ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃ¥Á¼ÀPÉÌ ¤ÃrzÉ. DzÀgÉ ºÀwÛPĄ̀ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. J) ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À PÀ¼Àî¸ÁUÁtÂPÉ ©) Cté¸ÀÛç vÀAiÀiÁj ¹) ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀvÉ r) AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è 4. «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À DqÀ½vÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÛ ¸ÀAAiÉÆÃd£É PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ ªÁå¦UÉ §gÀÄvÀÛªÉ. J) ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ ©) ¨sÀzÀævÁ ¸À«Äw ¹) zÀwÛ ¸À«Äw r) ¸ÀaªÁ®AiÀÄ 5. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ F «¢üAiÀÄÄ C¸Ààç±ÀåvÁ DZÀgÀuÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. J) 17£Éà «¢ü ©) 42£Éà «¢ü ¹) 24£Éà «¢ü r) 31£Éà «¢ü 6. F PɼÀV£À ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. J) PÉÆù ©) UÀAUÁ ¹) £ÀªÀÄðzÁ r) vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ J) £ÀªÀÄðzÁ ©) PÉÆù ¹) vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ r) UÀAUÁ J) vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ©) PÉÆù ¹) £ÀªÀÄðzÁ r) UÀAUÁ 7. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £Áj£À ¨É¼É J) PÁ¦ü ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÁ ©) ¸Ét§Ä ¹) PÀ§Äâss r) ºÉÆUɸÉÆ¥ÀÄà
 8. 8. 8. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÀ®è. PÁgÀt J) d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ºÉZÀѼÀ ©) GzÉÆåÃUÀzÀ PÉÆgÀvÉ ¹) vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀåvÁå¸À r) PÀrªÉÄ d£À¸ÀASÉå 9. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ G½vÁAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ......¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. J) jdªïð ¨ÁåAPï ©) ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ¹) CAZÉ PÀbÉÃj r) ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï 10. ¨sÁgÀvÀzÀ zÀÆgÀzÀ±Àð£À PÉëÃvÀæzÀ gÁt JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. J) QgÀuï ªÀÄÄdªÀiïzÁgï µÁ ©) KPÁÛ PÀ¥ÀÆgÀ ¹) ¢ÃügÀĨÁ¬Ä CA¨Á¤ r) EªÀgÁgÀÆ C®è II. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j 1X14=14 11. ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ M¦àPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«®è. KPÉ ? 12. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ MPÀÆÌlzÉÆA¢UÉ ¸ÉÃgÀ®Ä M¥Àà°®è. KPÉ ? 13. £ÁjhÄ ¥ÀPÀëzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ? 14. PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁgÀPÀªÁVzÉ ? 15. ¨sÀzÀævÁ ¸À«ÄwAiÀÄ SÁAiÀÄA ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? 16. ºÀtÄÚ §Ææt ºÀvÉå JAzÀgÉãÀÄ ?¸À¸À 17. "PÀÆ°¬ÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ" AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ ? 18. ¨sÁgÀvÀªÀÅ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ ªÁAiÀÄÄUÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ ? 19. ¨sÁgÀvÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À PÁ®zÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É §gÀÄvÀÛzÉ ? 20. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ JAzÀgÉãÀÄ ? 21. ¥ÉmÉÆæïï£ÀÄß zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ a£Àß JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ? 22. vÀ¯ÁzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ? 23. ¸ÀPÁðgÀ vÀ£Àß J¯Áè RZÀÄð ªÉZÀÑUÀ½UÉ §¼À¸À®Ä ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ DzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ® AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? 24. JQìA (EXIM) ¨ÁåAPï£À «¸ÀÛgÀtªÉãÀÄ ? III. F PɼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀjAzÀ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j 2X15=30 25. ¢é ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAUÀègÀÄ §AUÁ¼À, ©ºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ Nj¸ÁìUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÃUÉ »rvÀ ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ ? 26. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¤eÁªÀÄ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀévÀAvÀæUÉÆAqÀ£ÀÄ ? 27. §æºÀä ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ºÉÃUÉ ¸ÀªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ vÀA¢vÀÄ ? 28. ªÉÆzÀ® «±Àé ¸ÀªÀÄgÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ ? 29. C£ÀPÀëgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? 30. ¨sÁgÀvÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ J¯Áè gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ £Á±ÀzÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. KPÉ ? 31. d£ÀªÀÄAzÉ JAzÀgÉãÀÄ ? GzÁ PÉÆr. 32. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ ªÉÄÃ¯É »ªÀiÁ®AiÀÄ ºÉÃUÉ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉ ? 33. PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ Mt¨ÉøÁAiÀÄPÉÌ GvÀÛªÀÄ. KPÉ ? 34. ªÀÄgÀ¨sÀÆ«Ä CgÀtåUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 35. GPS ªÀÄvÀÄÛ GIS £À ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ ? 36. ¥ÁæPÀÈwPÀ «£Á±ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? 37. d£À¸ÀASÁå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ PÉÊUÉÆArgÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? 38. ¸ÀzÀåzÀ°è PÀȶ ªÀ®AiÀĪÀÅ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ ?
 9. 9. 39. eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ ºÀ®ªÀÅ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ºÉÃUÉ ? IV) F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è Gwæ¹j 3X6=18 40. 1858 gÀ ©æl£ï gÁtÂAiÀÄ WÉÆõÀuÉAiÀÄÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ¤¹vÀÄ ? CxÀªÁ DAUÀègÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ DqÀ½vÀ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ ? 41. ¤±À¹ÛçÃPÀgÀt ¥ÀæZÀ°vÀ dUÀwÛUÉ CvÀåªÀ±ÀåPÀ JAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄwÛzÉ. KPÉ ? «ªÀj¹. CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ aãÁ gÁµÀÖçUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¹. 42. C¸Ààø±ÀåvÁ ¤ªÁgÀuÉUÉ PÉÊUÉÆArgÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? CxÀªÁ PÁAiÀÄ𠫨sÀd£ÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÜgÀ«£Áå¸ÀPÉÌ zÁjAiÀiÁVzÉ. «ªÀj¹. 43. ¨sÁgÀvÀzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ K£ÀÄ ? CxÀªÁ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸Áܦ¸À®àlÖ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GQÌ£À PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ 44. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀégÁdå PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß «PÉÃA¢æÃPÀgÀ£ÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è «ªÀj¹. CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¹£À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 45. G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°Û SÁvÉUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À w½¹. CxÀªÁ fêÀ «ªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå «ªÉÄ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ? V) F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÉ JAljAzÀ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj 1X4=4 46. ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è ªÀÄAzÀUÁ«ÄUÀ¼À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 47. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀPÁ±É ©r¹ F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 1+3=4 J) 821/2 ¥ÀƪÀð gÉÃSÁA±À §) ¥ÀA¥À¸ÁUÀgÀ ¹) U˺Áw
 10. 10. sCzsÁåAiÀĪÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ C ¸ÀA WÀlPÀUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü CAPÀUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸À 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 3 2 2 ªÀ¸ÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 4 2 3 ªÀiËTPÀ ZÀjvÉæ 2 1 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 2 1 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 3 2 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 3 2 7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 2 1 8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 6 3 9 ¸ÁévÀAvÁæöå£ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀ 5 3 10 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 6 3 gÁdå±Á¸ÀÛç 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 6 3 2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 3 4 3 C£ÀågÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 3 4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 4 4 5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 5 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÜgÀ«£Áå¸À 4 4 2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 3 3 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 3 4 4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 3 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç 1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 4 1 2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 3 2 3 ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÁAiÀÄÄUÀÄt, IÄvÀĪÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 4 2 4 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 4 2
 11. 11. ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç 5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 4 4 6 ¨sÁgÀvÀzÀ d®¸ÀA¥À£ÀÆä® 4 7 ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 5 2 8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 5 2 9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 4 4 10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆÃzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ 4 11 ¸ÀA¥ÀPÀð 3 2 12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á±ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 4 2 13 d£À¸ÀASÉå 4 2 CxÀð±Á¸ÀÛç 1 C©üªÀÈ¢Þ 5 2 2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 4 3 3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 4 3 4 ¸ÁåªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄ 5 ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À 1 ¨ÁåAPï ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 5 4 2 «ªÉÄ 5 3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 5 4 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 5 MlÄÖ 160 80s
 12. 12. ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ C ¸ÀA ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «zsÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 §ºÀÄ DAiÉÄÌ 10 10 2 Cw QgÀÄ GvÀÛgÀ 14 14 3 QgÀÄ GvÀÛgÀ 15 30 4 ¢üÃWÀð GvÀÛgÀ 6 18 5 Cw ¢üÃWÀð GvÀÛgÀ 1 4 6 £ÀPÉë 1 4 MlÄÖ 47 80 «¨sÁUÀªÁgÀÄ ¥Àæ±Éß & CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ Cw QgÀÄ GvÀÛgÀ QgÀÄ GvÀÛgÀ ¢üÃWÀð GvÀÛgÀ Cw ¢üÃWÀð GvÀÛgÀ ¥Àæ±Éß CAPÀ EwºÁ¸À 2 3 4 1 1 11 20 gÁdå±Á¸ÀÛç 2 2 2 1 - 7 11 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 5 8 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç 2 4 6 1 1 14 25 CxÀð±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 5 8 ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À 2 1 1 1 - 5 8 MlÄÖ 10 14 15 6 2 47 80

×