Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

New ss ranker digest

2 277 vues

Publié le

social science 10th standard Digest

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

New ss ranker digest

 1. 1. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 1 ¦æÃAiÀÄ «zÁåyð «ÄvÀægÉÃ, §zÀ¯ÁªÀuÉ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVgÀ° ¨ÉÃqÀªÁVgÀ° ¸ÀªÀiÁd §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀPÁgÀt PÀ£ÁðlPÀ ¥ËqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 2014-15 £Éà ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ SSLC ¥ÀjPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀzÀÞw (C.C.E) AiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄUÉ®è w½zÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. £ÀÆvÀ£À ¥ÀjPÁë ¥ÀzÀÞwUÉ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ Cw zÉÆqÀØ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼ÁzÀ KSEEB, KOER, Google social science forum ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀ PÀ£ÁlPÀ PÀ¯Á ²PÀëPÀgÀ mÉ°UÁæA UÀÄæ¥ïUÀ½AzÀ J¯Áè ¤RgÀªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ Blue print ¥ÀæPÁgÀ Social science Ranker JA§ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄä RANKER ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ 2015-16 £Éà ¸Á°£À ºÉƸÀ Blue print, Weightage, E¯ÁSÁ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, SSLC ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjPÉë ªÀÄvÀÄÛ dÆ£ï wAUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Key Answer ¸ÀºÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÉ Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÁªÀÅ RANKER DUÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä zÀÈqsÀªÁzÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ. ²æà ¨Á¥ÀÄ ¦. UÀqÉtÚªÀgÀ ²æà gÁªÀ¸Á§ ¨sÀdAwæ B.SC.B.ED. M.A. B.ED. UÀtÂvÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É L£Á¥ÀÆgÀ vÁ|| CxÀt f|| aPÉÆÌr vÁ|| aAZÉÆý f|| PÀ®§ÄgÀV 9972997374, 8880899929 £À£Àß ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ
 2. 2. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 2 ¥Àj«r PÀæ. ¸ÀA ²Ã¶ÃðPÉ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå CAPÀUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸À - 20 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 09-11 2 2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 12-14 2 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 15-16 1 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 16-19 1 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 19-23 2 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 24-27 2 7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 27-30 1 8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 30-37 3 9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 38-42 3 10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 42-45 3 gÁdå±Á¸ÀÛç - 11 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 45-47 3 2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 48-49 4 3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 49-50 4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 51-52 4 5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 52-54 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç - 08 1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 54-55 4 2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 55-56 3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 57-58 4 4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 59-60
 3. 3. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 3 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç - 25 1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 61-62 1 2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 62-64 2 3 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 65-66 2 4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 66-67 2 5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 68-69 2 6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 70-71 2 7 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁaiÀÄ 72-75 2 8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 75-78 2 9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 78-80 4 10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 81-83 11 ¸ÀA¥ÀPÀð 83-84 2 12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 85-86 2 13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 87-88 2 CxÀð±Á¸ÀÛç - 08 1 C©üªÀÈ¢Þ 88-89 2 2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 90-91 3 3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 91-93 3 4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ & DAiÀĪÀåAiÀÄ 93-94 ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À - 08 1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 95-96 4 2 «ªÉÄ 96-97 3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 98-99 4 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 100-100 * E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 101-106 * ªÁ¶ðPÀ & ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ GvÀÛgÀ ¸À»vÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 107-130 * RANKER ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 131-136 * 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR E¹éUÀ¼ÀÄ 137-138 * ¥ÀæªÀÄÄR £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ 139-143 * CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼ÀÄ 144
 4. 4. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ gÀa¹zÀ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¤Ã® £ÀPÁ±É PÀæ. ¸ÀA CzsÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ eÁÕ£À w¼ÀĪÀ½PÉ C£ÀéAiÀÄ P˱À® MlÄÖCAPÀ MlÄÖCAPÀ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 EwºÁ¸À 11 20 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 1(2) 1 2 2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 1(1) 1 1 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1 1 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 1(3) 1 3 7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 1(4) 1 4 9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 1(1) 1(1) 2 2 10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(2) 1(1) 2 3 gÁdå±Á¸ÀÛç 07 11 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1(2) 1(1) 2 3 2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 1(3) 2 4 3 C£ÀågÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 1(1) 4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 1(2) 1 2 5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) 2 2 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 05 08 1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 1(1) 1(3) 2 4 2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 2(2) 2 2
 5. 5. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 5 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç 14 25 1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 1* 1* 1 2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 3 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2 4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2 7 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 2(2) 2 2 8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2 9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 1(3) 2 4 10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 11 ¸ÀA¥ÀPÀð 1(2) 1 2 12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 1(2) 1 2 CxÀð±Á¸ÀÛç 05 08 1 C©üªÀÈ¢Þ 2(2) 2 2 2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 1(2) 1 2 3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 1(3) 2 4 4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ & DAiÀĪÀåAiÀÄ 1(1) ªÀåºÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À 05 08 1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(3) 2 4 2 «ªÉÄ 3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 1(1) 1(1) 2 2 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 1(2) 1 2 MlÄÖ 4(4) 3(3) 3(6) - - 5(5) - 8(16) 5(15) 1(4) 1(1) 11(11) 4(8) 1(3) - 1(4) - - - - 47 80  DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ DªÀgÀtzÀ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.  EwºÁ¸À «¨sÁUÀªÀÅ JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼À MAzÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄÆgÀÄ CAPÀUÀ¼À DgÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.  * £ÀPÁë P˱À®åzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
 6. 6. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 6 PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¤Ã® £ÀPÁ±ÉAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ MC 1 CAPÀ 2 CAPÀ 3 CAPÀ 4 CAPÀ £ÀPÉë EwºÁ¸À - - - - - - 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 1(2) 2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 1(1) 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 1(3) 7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 1(4) 9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 1(1) 1(1) 10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(2) gÁdå±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(2) 2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 1(3) 3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 1(1) 4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 1(2) 5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 1(1) 1(3) 2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 2(2)
 7. 7. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 7 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 1 2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(2) 3 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(1) 1 4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 1(2) 5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 1(2) 6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1 7 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 2(2) 8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1 9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 1(3) 10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 11 ¸ÀA¥ÀPÀð 1(2) 12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 1(2) CxÀð±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 C©üªÀÈ¢Þ 2(2) 2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 1(2) 3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 1(3) 4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ & DAiÀĪÀåAiÀÄ 1(1) ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À - - - - - - 1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(3) 2 «ªÉÄ 3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 1(1) 1(1) 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 1(2) MlÄÖ 10 14 30 18 04 04
 8. 8. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 8 «¨sÁUÀªÁgÀÄ / «µÀAiÀĪÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ Cw QgÀÄ GvÀÛgÀ QgÀÄ GvÀÛgÀ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ Cw ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸À 2 3 4 1 1 11 20 gÁdå±Á¸ÀÛç 2 2 2 1 - 07 11 ¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 05 08 ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç 2 4 6 1 1 14 25 CxÀð±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 05 08 ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À 2 1 1 1 - 05 08 MlÄÖ 10 14 15 06 02 47 80 G¢ÝµÀÖUÀ½UÉ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ eÁÕ£À 16% 13 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ 30% 24 CAPÀUÀ¼ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ 50% 40 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÁgÀt 50% 40 CAPÀUÀ¼ÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄ«PÉ 29% 23 CAPÀUÀ¼ÀÄ QèµÀÖ 20% 16 CAPÀUÀ¼ÀÄ P˱À® 5% 4 CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 100% 80 CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 100% 80 CAPÀUÀ¼ÀÄ - - - CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæÃtÂUÀ¼À «ªÀgÀ 20 PÉÌ 100 PÉÌ 625 PÉÌ ±ÉæÃt 18-20 90-100 563-625 A+ 16-17 80-89 500-562 A 14-15 70-79 438-499 B+ 12-13 60-69 375-437 B 10-11 50-59 313-374 C+ 07-09 35-49 219-312 C 00-06 00-34 000-218 NC ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ 1x10=10 CAPÀUÀ¼ÀÄ Cw QgÀÄ GvÀÛgÀ-1 1x14=14 CAPÀUÀ¼ÀÄ QgÀÄ GvÀÛgÀ-2 2x15=30 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 3x06=18 CAPÀUÀ¼ÀÄ Cw ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 4x01=04 CAPÀUÀ¼ÀÄ £ÀPÉë 1+3=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ-47 80 - MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ
 9. 9. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 9 EwºÁ¸À : CzsÁåAiÀÄ – 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À (CAPÀUÀ¼ÀÄ -2) I. ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ºÉƸÀ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß C£Ééö¸À®Ä £Á«PÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀ gÁμÀÖçUÀ¼ÀÄ. G. J) ¸ÉàÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ El° ©) ¥ÉÆÃZÀÄðUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ©æl£ï ¹) ¸ÉàÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃZÀÄðUÀ¯ï r) ©æl£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁæ£ïì 2. ©ænμÀjUÉ PÀ®ÌvÀÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ºÀ½îUÀ¼À£ÀÄß zÀwÛAiÀiÁV ¤ÃrzÀ ªÉÆWÀ¯ï zÉÆgÉ. G. J) dºÁAVÃgï ©) JgÀqÀ£É §ºÀzÀÆÝgï μÁ ¹) ¨Á§gï r) ¥sÀgÀÆPï ¹AiÀiÁgï 3. ¹gÁdÄzËÝ®£ÀÄ F ¥ÁæAvÀåzÀ £ÀªÁ§£ÁVzÀÝ£ÀÄ. G. J) §AUÁ¼À ©) ªÀÄzÁæ¸ï ¹) ªÉÄʸÀÆgÀÄ r) PÀ£ÁðnPï 4. ¥Áè¹PÀzÀ£À £ÀqÉzÀ ªÀμÀð. G. J) 1857 ©) 1758 ¹) 1757 r) 1775 5. §AUÁ¼À ¥ÁæAvÀåzÀ°è ©ænμÀjUÉ ¢ªÁ¤ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. G. J) μÁ D®A ©) dºÁAVÃgï ¹) ¥sÀgÀÆPï ¹AiÀiÁgï r) JgÀqÀ£É §ºÀzÀÆÝgï μÁ 6. ªÁArªÁμï PÀzÀ£ÀzÀ°è ©ænμï ¸ÉÊ£ÀåzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ. G. J) qÀÆ¥Éè ©) ¸Àgï Lgï PÀÆmï ¹) gÁ§mïðPÉèöʪï r) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è 7. ¥Áè¹PÀzÀ£ÀzÀ°è ©ænμï ¸ÉÊ£ÀåzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ. G. J) ¸Àgï Lgï PÀÆmï ©) gÁ§mïðPÉèöÊªï ¹) ¯Áqïð qÁ¯ïºË¹ r) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è 8. §AUÁ¼ÀzÀ°è ¢é¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ. G. J) ¹gÁdÄzËÝ® ©) qÀÆ¥Éè ¹) gÁ§mïð PÉèöʪï r) «ÄÃgï eÁ¥sÀgï 9. «ÄÃgïeÁ¥sÀgÀ£À £ÀAvÀgÀzÀ §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§. G. J) μÁ D®A ©) μÀÆd GzËÝ® ¹) «ÄÃgï PÁ¹A r) ¹gÁdÄzËÝ® 10. ªÁ¸ÉÆÌrUÁªÀÄ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ F ¥ÀæzÉñÀPÉÌ §A¢½zÀ£ÀÄ. G. J) PÀuÁÚ£ÀÆgÀÄ ©) PÀ°èPÉÆÃmÉ ¹) ªÀiÁºÉ r) PÉÆaÑ£ï 11. ©ænµÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è DPÀæ«Ä¹PÉÆAqÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁæAvÀå. G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) PÀ®ÌvÁÛ ¹) §AUÁ¼À r) PÀ£ÁðlPÀ 12. gÁ§mïðPÉèöʪï PÀA¥É¤AiÀÄ UÀªÀ£Àðgï DV £ÉêÀÄPÀªÁzÀzÀÄÝ. G. J) 1765 ©) 1756 ¹) 1757 r) 1675 13. wæªÉÄÊwæ PÀÆlzÀ°èzÀÝ CªÀzï£À £ÀªÁ§. G. J) µÁ D®A ©) «ÄÃgïeÁ¥sóÀgï ¹) «ÄÃgïPÁ¹A r) μÀÆd GzËÝ® 14. ªÉÆzÀ® PÀ£ÁðlPï PÀzÀ£À £ÀAvÀgÀzÀ M¥ÀàAzÀzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀÄ EAVèÃμÀjUÉ »AwgÀÄV¹zÀ ¥ÀæzÉñÀ. G. J) PÀ®ÌvÁÛ ©) ªÀiÁºÉ ¹) ªÀÄzÁæ¸ï r) §AUÁ¼À 15. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EªÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ¢AzÀ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀ KPÀ¸ÁªÀÄåvÉ ²y®UÉÆArvÀÄ. G. J) qÀZÀÑgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ ©) qÀZÀÑgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµÀgÀÄ ¹) ¥sÉæAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµÀgÀÄ r) EAVèµÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉàãÀgÀÄ 16. zÀR£ï ¥ÁæAvÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÉæAZÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀ AiÀÄÄzÀݪÉAzÀgÉ. G. J) 2 £Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ ©) §PÁìgï PÀzÀ£À ¹) 3 £Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ r) ¥Áè¹ PÀzÀ£À
 10. 10. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 10 17. ©ænµï ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁædåzÀ MqÉAiÀÄgÁzÀzÀÄÝ F ¥ÀæªÀÄÄR CA±À¢AzÀ. G. J) PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÊ£À¢AzÀ ©) gÁdQÃAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ ¹) ©ænµï C¢üPÁjUÀ½AzÀ r) gÁdQÃAiÀÄ PÀÄn®vɬÄAzÀ 18. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢ü¥ÀvÀå ¸Áܦ¸À®Ä zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. G. J) ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ ©) ©ænµÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ ¹) ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ r) qÀZÀÑgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀÄ II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 1. DgÀA¨sÀzÀ°è ©ænμï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÉÆÃmÉUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. ªÀÄzÁæ¸ï, PÀ®ÌvÁÛ, ªÀÄÄA¨ÉÊ. 2. AiÀiÁªÀ zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À GzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆWÀ¯ï ¸ÁªÀiÁædå ¥ÀvÀ£ÀUÉÆArvÀÄ? G. §AUÁ¼À, CªÀzï, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï, ªÀÄgÁoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ 3. ªÁArªÁμï PÀzÀ£ÀzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀ ©ænμï ¸ÉãÁ ªÀÄÄRAqÀ£ÁgÀÄ? G. ¸Àgï Lgï PÀÆmï. 4. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄÄgÉÆæ£À AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåUÀ½UÉ gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ? G. VæÃPï ªÀÄvÀÄÛ gÉÆêÀiï 5. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉƸÀ d®ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ªÁ¸ÉÆÌÃrUÁªÀÄ. 6. ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ AiÀÄÄgÉÆæ£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¨ÉÃrPÉ EvÀÄÛ? G. ªÉÄt¸ÀÄ, zÁ°Ñ¤ß, K®QÌ, ±ÀÄAp EvÁå¢. 7. ªÀÄzsÀåPÁ®zÀ°è AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï ªÀÄvÀÄÛ KμÁå RAqÀzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÁå¥ÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ? G. ¥À²ðAiÀÄ£ï PÉÆ°è, PÉA¥ÀĸÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄĪÀå ¥ÀæzÉñÀ. 8. ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀzÀ°è £Á«PÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ¢PÀÆìa, ¹rªÀÄzÀÄÝ, £ËPÁ G¥ÀPÀgÀt, ¨sÀÆ¥Àl 9. 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÀÆ CgÉéAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ªÁå¥Áj KPÀ¸ÁéªÀÄåvÉ ºÉÆA¢ªÀgÁgÀÄ? G. ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ. 10. El°AiÀÄ°è ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À «vÀgÀuÉ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ªÉ¤¸ï, f£ÉÆêÁ, «Ä¯Á£ï, ¥sÁègÉ£ïì. 11. ¥sÉæAZÀgÀÄ ©ænμÀgÀ AiÀiÁªÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆAqÀgÀÄ? G. ¸ÉÃAmï eÁeïð PÉÆÃmÉ 12. «ÄÃgï PÁ¹A ©ænμÀjUÉ §¼ÀĪÀ½AiÀiÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. §zÀðªÁ£À, «ÄqÁߥÀÄgÀ, avÀÛUÁAUï. 13. ¥sÉæAZÀgÀÄ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀ PÀ£ÁðlPï£À £ÀªÁ§£ÁgÀÄ? G. ZÀAzÁ ¸ÁºÉç. 14. §PÁìgï PÀzÀ£ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©ºÁgÀ, Mj¸Áì, §AUÁ¼À ¥ÁæAvÀåUÀ¼ÀÄ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁzÀªÀÅ. * £ÀªÁ§£ÀÄ DqÀ½vÀ, £ÁåAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. 15. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁUÀð PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. * ºÉƸÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁzÀ ¢PÀÆìf, ¹rªÀÄzÀÄÝ, £ËPÁ G¥ÀPÀgÀt, ¨sÀÆ¥ÀlUÀ¼À C£ÉéÃμÀuÉ. * ¥ÀƪÀð zÉñÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀwÛ£À §UÉÎ ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÝ PÀxÉUÀ¼ÀÄ * zsÀªÀÄð ¥ÀæZÁgÀPÁÌV GvÀÄìPÀgÁVzÀÝ «ÄμÀ£ÀjUÀ¼ÀÄ.
 11. 11. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 11 16. ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¸Áܦ¸ÀĪÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ §A¢½zÀ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ°è ªÉÆzÀ°UÀ£ÁgÀÄ? G. ªÁ¸ÉÆÌÃrUÁªÀÄ. 17. ©ænµï ¸ÁªÀiÁædå ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀ ªÉÆzÀ® zÉÆgÉ AiÀiÁgÀÄ? G. §AUÁ¼ÀzÀ ¹gÁdÄzËÝ®£À. 18. AiÀiÁªÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ©ænμÀjUÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ªÀ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ? G. 2£Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ III. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. ¢é-¸ÀPÁðgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * §AUÁ¼ÀzÀ°è gÁ§mïð PÉèöÊªï ¢é¸ÀPÁðgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. * EAVèÃμÀgÀÄ ¢ªÁ¤ ºÀQ̤AzÁV ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. * £ÀªÁ§£ÀÄ DqÀ½vÀ, £ÁåAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÉÆWÀ¯ï ZÀPÀæªÀwð μÁ D®A ¢ªÁ¤ ºÀPÀÌ£ÀÄß ©ænμÀjUÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄ. 2. ªÀÄÆgÀ£É PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ? G. * ¥sÉæAZÀgÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀªÁV vÀªÀÄä J®è C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. * M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¥sÉæAZÀjUÉ ©ælμÀgÀÄ vÀªÉÄä®è §¼ÀĪÀ½UÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¹zÀgÀÄ. * ¥sÉæAZÀgÀÄ PÉÆÃmÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ gÀQë¸ÀĪÀAwgÀ°®è. * ¥sÉæAZÀgÀ PÉÆÃmÉUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÁå¥Áj PÉÃAzÀæUÀ¼ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. 3. “¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀPÉÌ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUAiÀÄÄ PÁgÀt” F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹j. G. * ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ ºÉƸÀ D«μÁÌgÀUÀ¼ÁzÀªÀÅ. * ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À D«μÁÌgÀªÁ¬ÄvÀÄ. * £Á«PÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¢PÀÆìa, ¹rªÀÄzÀÄÝ, £ËPÁ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ¥ÀlUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀªÀÅ. 4. PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ EAVèμÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è £É¯ÉAiÀÄÆgÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀªÀÅ? G. * ªÉÆzÀ® PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ : ©ænμï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Ét¸ÁlzÀ°è PÀ£ÁðnPï £ÀªÁ§£À£ÀÄß zÁ¼ÀªÀ£ÁßV §¼À¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¥sÉæAZÀgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄzÁæ¸ï£ÀÄß F M¥ÀàAzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ©ænµÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. * JgÀqÀ£Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ : JgÀqÀ£É PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ¢AzÁV PÀ£ÁðnPï ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥sÉæAZÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ªÀÄÆgÀ£Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ : ªÀÄÆgÀ£É PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀÄ ¥ÀgÁ¨sÀªÀUÉÆAqÀÄ J¯Áè C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. 5. ¥Áè¹ PÀzÀ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁ±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? * ¹gÁdÄzËÝ®£À£ÀÄ ¥Áè¹ PÀzÀ£ÀzÀ°è ¸ÉÆÃvÀ£ÀÄ. * «ÄÃgï eÁ¥sÀgÀ£ÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§£ÁzÀ£ÀÄ. * ©ænµÀgÀÄ 24 ¥ÀgÀUÀtzÀ ªÉÄð£À d«ÄãÁÝj ºÀPÀÌ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÀåAvÀ ¥À槮gÁzÀgÀÄ.
 12. 12. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 12 CzsÁåAiÀÄ-2 ªÀ¸ÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ (CAPÀUÀ¼ÀÄ - 2) I. ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ªÉÆzÀ® DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ F M¥ÀàAzÀzÉÆA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. G. J) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ ©) ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ ¹) ªÉÄʸÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ r) ªÀÄzÁæ¸ï M¥ÀàAzÀ 2. ¥sÉæAZÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ. G. J) ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt ©) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹) ªÀiÁºÉ r) ªÀÄzÁæ¸ï 3. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ G. J) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è ©) gÁ§mïðPÉèöÊªï ¹) ªÁgÀ£ï ºÉùÖAUïì r) ¯Áqïð qÁ¯ïºË¹ 4. ºÉÊzÀgÁ°AiÀÄÄ £ËPÁ £É¯ÉAiÀiÁV¹PÉÆAqÀ ¥ÀæzÉñÀ G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹) PÀ®ÌvÁÛ r) zÀQët PÀ£ÀßqÀ 5. ªÉÄʸÀÆj£À°è MqÉAiÀÄgÀ D½éPÉ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ EªÀgÀ PÁ®zÀ°è. G. J) gÁd MqÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌzÉêÀgÁd ©) PÀApÃgÀªÀ £ÀgÀ¸ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌzÉêÀgÁd ¹) AiÀÄzÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ r) PÀȵÀÚzÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd 6. OgÀAUÀeÉç£À ªÀÄgÀuÁ £ÀAvÀgÀ zÀR£ï ¥ÁæAvÀåªÀÅ EªÀgÀ D½éPÉUÉ M¼À ¥ÀnÖvÀÄ G. J) ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd ©) ºÉÊzÀgÁ° ¹) n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï r) ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ 7. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CgÀ¸ÀgÀÄ. G. J) ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd ©) dAiÀÄ ZÁªÀÄgÁd ¹) £Á®ér PÀȵÀÚgÁd r) aPÀÌ zÉêÀgÁd 8. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåªÀÅ gÁªÀÄgÁdåªÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀÄÝ EªÀgÀ PÁ®zÀ°è G. J) gÁd MqÉAiÀÄgÀÄ ©) aPÀÌzÉêÀgÁd ¹) ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd r) £Á®ér PÀȵÀÚgÁd 9. zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹zÀ ªÀµÀð. G. J) 1836 ©) 1863 ¹) 1683 r) 1837 10. ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ PÁ°lÖ ¥ÀæxÀªÀÄ zÉòà zÉÆgÉ G. J) °AUÀgÁd ©) aPÀÌ «ÃgÀgÁd ¹) zÉÆqÀØ «ÃgÀgÁd r) «ÃgÀgÁd 11. ©ænμÀgÀÄ PɼÀ PÉÆqÀÄUÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß F ¥Éæ¹qɤìUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. G. J) ªÀÄÄA¨ÉÊ ©) §AUÁ¼À ¹) PÀ®ÌvÁÛ r) ªÀÄzÁæ¸ï 12. ªÀÄÆgÀ£Éà DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ªÀμÀð G. J) 1767 ©) 1790 ¹) 1782 r) 1799 13. ªÀÄÆgÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ vÀvïPÀëtzÀ PÁgÀt G. J) EAVèÃμÀgÀÄ ªÀiÁºÉ ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆAqÀzÀÄÝ ©) n¥ÀÄà wgÀĪÁAPÀÆj£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¹) EAVèÃμÀgÀÄ ºÉÊzÀgÁ° ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀÄÝ r) n¥ÀÄà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞw wgÀ¸ÀÌj¹zÀÄÝ 14. Qæ.±À 1781gÀ°è ºÉÊzÀgÁ°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀ ©ænμï ¸ÉãÁ¢üPÁj. G. J) PÁ§lðPÉèöÊªï ©) ¸Àgï Lgï PÀÆmï ¹) ¯ÁqïðªÉ¯Éè¹è r) ªÁgÀ£ï ºÉùÖAUïì 15. n¥ÀÄà vÀ£Àß ¸ÉÊ£ÀåPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀ zÉñÀ. G. J) EAUÉèAqï ©) lQð ¹) ¥sÁæ£ïì r) ¸Éàãï 16. n¥ÀÄà F ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÁßV¹PÉÆAqÀ£ÀÄ G. J) PÉÆ¥Àà¼À ©) ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï r) ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt
 13. 13. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 13 17. 1784gÀ°è n¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ°è M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¹) ªÉÄʸÀÆgÀÄ r) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 18. ©zÀ£ÀÆj£À CgÀ¸À¤AzÀ ©ænμÀgÀÄ F ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ½UÉ KPÀ¸ÁéªÀÄåvÉ ¥ÀqÉzÀgÀÄ G. J) ªÉÄt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁ°Ñ¤ß ©) K®QÌ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄAp ¹) ªÉÄt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ K®QÌ r) ±ÀÄAp ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄt¸ÀÄ 19. ©ænμÀgÀÄ n¥ÀÄà«£ÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è UÀ½¹zÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀ. G. J) EPÉÌÃj ©) ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¹) zsÁgÀªÁqÀ r) ©eÁ¥ÀÄgÀ 20. UÀÄqÉØêÀÄ£É C¥ÀàAiÀÄåUËqÀ£ÀÄ F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀ£ÀÄ. G. J) PɼÀ¢ ©) ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¹) PÉÆqÀUÀÄ r) zsÁgÀªÁqÀ 21. ªÀÄgÁoÀgÀÄ PÉ£ÀgÁ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ. G. J) 1686 ©) 1763 ¹) 1707 r) 1700 II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ‘ªÀÄzÁæ¸ï ±ÁAw M¥ÀàAzÀ’ μÀgÀvÀÄÛ K£ÀÄ? G. ªÀÄÆgÀ£É ±ÀQÛ¬ÄAzÀ DPÀæªÀÄtPÉÌ M¼ÀUÁzÁUÀ ©ænμÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ° ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 2. JgÀqÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ AiÀiÁªÀ M¥ÀàAzÀzÉÆA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ? G. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ±ÁAw M¥ÀàAzÀ. 3. ªÀÄÆgÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ ¤eÁªÀĤUÉ zÉÆgÉvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. §¼Áîj, PÀqÀ¥À, vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ-zÉÆÃ-C¨ï ¥ÀæzÉñÀ. 4. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ D½éPÉUÉ M¼À¥ÀnÖzÀݪÀÅ? G. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ. 5. ªÀÄÆgÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ ©ænμÀjUÉ zÉÆgÀQzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. ªÉÄʸÀÆgÀÄ C¢üãÀzÀ°èzÀÝ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®¨Ágï. 6. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ£ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ? G. OgÀAUÀeÉèï£À £ÀAvÀgÀ §AzÀ ªÉÆWÀ¯ï ¸ÁªÀiÁælgÀÄ zÀħð®gÁzÁUÀ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁzÀ£ÀÄ. 7. 19£ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄzÁæ¸ï ¥ÁæAvÀåPÉÌ M¼À¥ÀlÖ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. §¼Áîj, zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ. 8. EPÉÌÃj ªÉAPÀl¥Àà£ÁAiÀÄPÀ 17£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæzÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. zÀQët PÀ£ÀßqÀ. 9. zÀQët PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ EAVèÃμÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁªÁUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ? G. 1737 gÀ°.è 10. ‘²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖtzÀ M¥ÀàAzÀ’zÀ ¥ÀæPÁgÀ n¥ÀÄà ©ænμÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÉμÀÄÖ? G. 330 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 11. ºÉÊzÁgÁ°AiÀÄ «gÀÄzÀÞ ©ænμÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ zÉòÃAiÀÄ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ºÉÊzÀgÁ ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ, ªÀÄgÁoÀgÀÄ. 12. 1857 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ £ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀÄÄR §AqÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. £ÀgÀUÀÄAzÀ §AqÁAiÀÄ. 13. 18 £ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ªÀÄgÁoÀgÀÄ, ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄgÀÄ, PÀ£ÁðnPï £ÀªÁ§£ÀÄ.
 14. 14. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 14 III. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. ©ænμÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EPÉÌÃjAiÀÄ ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * 17£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. * vÀ£Àß gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ©zÀ£ÀÆjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÀ£ÀÄ. * zÀQët PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ EAVèÃμÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÀÅ 1737gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. * ©zÀ£ÀÆj£À gÁd¤AzÀ ©ænμÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀqÉzÀgÀÄ. 2. ‘²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ’zÀ μÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÉãÀÄ? G. * n¥ÀÄà vÀ£Àß CzsÀð gÁdåªÀ£ÀÄß ©ænμÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. * AiÀÄÄzÀÞ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£ÀªÁV 330 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. * ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÀÆ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MvÉÛAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁV ©ænμÀjUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÀÄ. 3. ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀªÀÅ n¥ÀÄà«UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ «ªÀIJð¹j. G. * EAVèõÀgÀÄ ¥À槮gÁVzÀÝgÀÄ. * n¥ÀÄà«UÉ AiÀiÁªÀ zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÀPÀ°®è. * JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À ¢ÃWÀðPÁ® ºÉÆÃgÁl¢AzÀ n¥ÀÄà §¼À°zÀÝ£ÀÄ. * 3£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è n¥ÀÄà wêÀæªÁV ¸ÉÆî£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀÝ£ÀÄ. 4. PÉÆqÀV£À zÀAUÉAiÀÄ°è UÀÄqÉØêÀÄ£É C¥ÀàAiÀÄå UËqÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * PÉÆqÀV£À M¼ÀUÉ C¥ÀàAiÀÄå UËqÀgÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹PÉÆAqÀgÀÄ. * ©ænμÀgÀÄ ¢ªÁ£ÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ºÀwÛQÌzÀgÀÄ. * ªÀÄzÁ湤AzÀ §AzÀ ¸ÉÊ£Àå ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß »ªÉÄänÖ¹vÀÄ. * ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß UÀrÃ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÃtÄ UÀA¨sÀPÉÌ ºÁPÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 5. JgÀqÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ªÀiÁºÉAiÀÄÄ ¥sÉæAZÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀĪÁVvÀÄÛ. * ªÀiÁºÉ ºÉÊzÀgÁ°AiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥ÀnÖvÀÄÛ. * ªÀiÁºÉAiÀÄ£ÀÄß ©ænµÀgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ. 6. £Á®Ì£É DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ©ænμÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤eÁªÀÄ£ÀÄ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. * ºÀ¼Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄjUÉ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * PÉÆqÀV£À C£ÉÃPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀV£À gÁd¤UÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 7. ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è n¥ÀÄà«£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞ ¸ÁgÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß n¥ÀÄà wgÀ¸ÀÌj¹zÀ£ÀÄ. * n¥ÀÄà gÁdzsÁ¤ gÀPÀëuÉUÁV PÀæªÀÄPÉÆArzÀÄÝ. * ¥sÉæAZÀjAzÀ ¸ÉʤPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆr¹zÀÄÝ. * lQð, ¥sÁæ£ïì ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¹zÀÄÝ. 8. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹j. G. * ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¯ÁqÀð ªÉ¯Éè¹è eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. * M¥ÀàAzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖªÀgÀÄ EAVèÃμï ¸ÉÊ£ÀåzÀ vÀÄPÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. * M¥ÀàAzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ gÁdåzÀ°è ©ænμï gɹqÉAn£À £ÉêÀÄPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAvÀjPÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ©ænµÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À.
 15. 15. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 15 CzsÁåAiÀÄ - 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ (CAPÀ -1) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀªÀgÀÄ. G. J) ¥À¶ðAiÀÄ£ÀßgÀÄ ©) ©ænμÀgÀÄ ¹) ¥sÉæAZÀgÀÄ r) VæÃPÀgÀÄ 2. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÁzÀ EªÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ »£Àß¯É C¨sÀ幸ÀĪÀÅzÀÄ ZÀjvÁæPÁgÀjUÉ ¸ÀªÁ¯Á¬ÄvÀÄ. G. J) ªÁå¥ÁjUÀ¼À ©) gÁdgÀÄUÀ¼À ¹) ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ r) gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðUÀ¼À 3. EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ G. J) PÁ® ©) PÀÈw ¹) DPÀgÀ r) PÀvÀÈð 4. ªÀiËTPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ MAzÀÄ DPÀgÀ. G. J) ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ©) £ÁtåUÀ¼ÀÄ ¹) ¯ÁªÀtÂUÀ¼ÀÄ r) PÀxÉUÀ¼ÀÄ 5. ©ænμï §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß »ÃUÉ ¤gÀƦ¹zÀªÀÅ. G. J) AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ ©) zÀAUÉUÀ¼ÀÄ ¹) PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ r) ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ 6. §¼Áîj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è EA¢UÀÆ G½¢gÀĪÀ ªÀåQÛ. G. J) n¥ÀÄà ©) PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ¹) PÀĪÀiÁgÀgÁªÀÄ r) ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ 7. CPÀëgÀ ¨ÁgÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ZÀjvÉæ gÀƦ¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. G. J) d£ÀgÀ DZÁgÀ ©) d£ÀgÀ ¨sÁµÀt ¹) d£ÀgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ r) d£ÀgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É 8. MAzÀÄ PÁ® ZÀPÀæzÀ DªÀvÀð£À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁ® ZÀPÀæ DªÀvÀð£ÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. G. J) PÁ® ©) AiÀÄÄUÀ ¹) ±ÀvÀªÀiÁ£À r) ªÀµÀð II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀ ZÀjvÉæPÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ©ænμÀgÀÄ ©ÃjzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? G. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀjvÉæPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÁUÀ vÁwéPÀ gÀÆ¥À ¤ÃqÀÄ«PÉ. 2. ZÀjvÁæPÁgÀjUÉ feÁÕ¸ÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ CA±ÀªÉãÀÄ? G. AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯É ºÉÆA¢gÀzÀ gÉÊvÁ¦ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ZÀjvÉæ ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀÄ. 3. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ d£À¥ÀzÀ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ZÀjvÁæPÁgÀjUÉ ªÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÁVªÉ? G. ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀ, CwªÀiÁ£ÀÄμÀªÁzÀ, ¸ÀÈd£À²Ã®vɬÄAzÀ PÀÆrzÀ d£À¥ÀzÀ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ. 4. ªÀiËTPÀ DPÀgÀUÀ½AzÀ gÀavÀªÁzÀ ZÀjvÉæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ. 5. ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ gÀƦ¹zÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 6. ªÀiËTPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G. LwºÀå, ¯ÁªÀtÂ, d£À¥ÀzÀVÃvÉ, PÁªÀå. 7. “AiÀÄÄUÀ” F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹. G. MAzÀÄ PÁ®ZÀPÀæzÀ DªÀvÀð£À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ PÁ®ZÀPÀæ DªÀvÀð£ÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ‘AiÀÄÄUÀ’ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 8. £Á®ÄÌ AiÀÄÄUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. G. PÀÈvÀ, vÉæÃvÁ, zÁé¥ÀgÀ, PÀ°AiÀÄÄUÀ. 9. AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¹zÀÞ ZÀjvÉæ EgÀ°®è? G. D¦üæPÀ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.
 16. 16. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 16 10. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ZÀjvÉæAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃl AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ZÀPÀæzÉÆÃ¥Á¢£ÉÆÃl CxÀªÁ PÁ®ZÀPÀæzÀ DªÀvÀð£À. 11. ¥Á²ÑªÀiÁvÀågÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀÄAmÁzÀ ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÁvÀäPÀ PÁ®zÀ ªÀiÁzÀj 12. ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ gÉÃSÁvÀäPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹. G. * MAzÀ£Éà E¸À« DzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀ£ÉAiÀÄ E¸À« §gÀ¨ÉÃPÀÄ. * 17£ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¹zÀ £ÀAvÀgÀ 18£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 13. D¦üæPÀ£ÀßjUÉ ZÀjvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁzÀ CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÀiËTPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ZÀjvÉæ gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzsÁåAiÀÄ - 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ (CAPÀ -1) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è eÁjUÉ vÀAzÀ ¥ÀzÀÞw G. J) d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞw ©) gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞw ¹) zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è r) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞw 2. ªÉÆzÀ® DAUÉÆèÃ-ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ F M¥ÀàAzÀzÉÆA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. G. J) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ ©) ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt ¹) ¸Á¯ï ¨Á¬Ä M¥ÀàAzÀ r) §¹ì£ï M¥ÀàAzÀ 3. ¥ÉñÉé JgÀqÀ£Éà eÁfgÁªï£ÀÄ F M¥ÀàAzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß M¦àzÀ£ÀÄ. G. J) §¹ì£ï M¥ÀàAzÀ ©) ¸Á¯ï¨Á¬Ä M¥ÀàAzÀ ¹) CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ M¥ÀàAzÀ r) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ 4. ¥ÀAeÁ©£À ¹AºÀ £ÉAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ. G. J) ¯Á¯ï ¹AUï ©) gÀtfvï ¹AUï ¹) zÀÄ°Ã¥ï¹AUï r) ªÀiÁ£À¹AUï 5. gÁ§mïðPÉèöʪï£À ‘¢é¸ÀPÁðgÀ’ªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹zÀ ±Á¸À£À G. J) «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁgÉè ±Á¸À£À ©) ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À ¹) gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À r) EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï ±Á¸À£À 6. ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À. G. J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÉÄÝ (1935) ©) ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À (1784) ¹) gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À (1773) r) EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï PÁAiÉÄÝ (1861)
 17. 17. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 17 7. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉÊ PÀ«ÄμÀ£Àgï £ÉêÀÄPÀPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À. G. J) gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À ©) ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À ¹) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£À r) EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï PÁAiÉÄÝ 8. DzsÀĤPÀ PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ GzÀAiÀĪÁzÀ MAzÀÄ ªÀUÀð. G. J) PÀıÀ® PÀ«ÄðªÀUÀð ©) gÉÊvÁ¦ªÀUÀð ¹) gÁd¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀUÀð r) §AqÀªÁ¼À ±Á»ªÀUÀð 9. §AqÀªÁ¼À ±Á»vÀé ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ PÀtägÉAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ MAzÀÄ ªÀUÀð. G. J) ªÀvÀðPÀ ªÀUÀð ©) ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀUÀð ¹) PÀgÀPÀıÀ®PÀ«Äð ªÀUÀð r) gÉÊvÁ¦ ªÀUÀð 10 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä CAVÃPÀj¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. J) ªÉÄʸÀÆj£À MqÉAiÀÄgÀÄ ©) CªÀzï£À £ÀªÁ§ ¹) ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ r) §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§ 11. ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÛgÀ DPÀæªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±À. G. J) gÁμÀÖçUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÁ ¤Ãw ©) ¸ÀgÀPÀÄ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt ¹) PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä r) gÁμÀÖçUÀ¼À°è£À ¥ÉÊ¥ÉÆÃn 12. 1909gÀ «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁ¯Éð ±Á¸À£À F CA±ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAr®è. G. J) PÉÃAzÀæ ±Á¸ÀPÁAUÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉ. ©) ¥ÁæAvÀå ±Á¸À£À ¸À¨sÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¹) ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæ r) ¥ÁæAvÀåUÀ½UÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ¤ÃrPÉ II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ DAUÉÆèÃ-ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ ©ænμÀjUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀ zÉÆgÀQvÀÄ? G. CºÀªÀÄzÁ¨Ázï. 2. JgÀqÀ£Éà DAUÉÆèà - ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÀÄgÁoÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ DAvÀjPÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ. 3. JgÀqÀ£Éà DAUÉÆèà - ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ©ænμÀgÀÄ AiÀiÁjUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀgÀÄ? G. ¥ÉñÉé JgÀqÀ£Éà ¨ÁfgÁªï. 4. ªÀÄgÁoÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÉñÉé AiÀiÁgÀÄ? G. JgÀqÀ£É ¨ÁfgÁªï. 5. gÀtfvï¹AUï£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É »rvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ? G. CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀ, ®Æ¢üAiÀiÁ£À. 6. ¹RÍgÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G. SÁ¯Áì. 7. zÀÄ°Ã¥ï ¹AUÀ£À ¥ÀæzsÁ¤ AiÀiÁgÀÄ? G. ¯Á¯ï ¹AUï. 9. ©ænμï ªÁå¥Áj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G. F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤. 9. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® UÀªÀ£Àðgï d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ? G. ªÁgÀ£ï ºÉùÖAUïì.. 10. ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À eÁjUÉ §AzÀ ªÀμÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1784 11. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä J°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ? G. PÀ®ÌvÁÛ. 12. 1935gÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtªÉãÀÄ? G. ¥ÁæAvÀåUÀ½UÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛzÉ ¤ÃrzÀÄÝ.
 18. 18. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 18 13. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ±Á¸À¤ÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1861gÀ EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï PÁAiÉÄÝ. 14. GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV ‘¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½’AiÀÄ £ÉêÀÄPÀPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1784gÀ ¦mïìì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À. 15. ¥ÁæAvÀåUÀ¼À°è ¢é-zÀ¼À ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1919gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ±Á¸À£À. (ªÀiÁAmÉUÀÆå-ZɪÀiïì ¥sÀqïð) 16. 1909gÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. 1909gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉʸÀgÁAiÀiï «ÄAmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀiÁgÉègÀªÀgÀÄ gÀƦ¹zÀgÀÄ. 17. 3£Éà DAUÉÆèÃ-ªÀÄgÁoÀAiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¥ÉñÉéAiÀÄ ¥ÀzÀZÀÄåw. * ºÉÆüÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃA¸Éè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwUÉ M¼À¥ÀlÖgÀÄ. 18. ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1909gÀ «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁ¯Éð ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ. 19. 1919gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?1 G. ªÀiÁAmÉUÉÆå - ZɪÀÄì¥sÀqïð. 20. CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁdåPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1935 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÉÄ.Ý 21. ©æl£ï ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ KPÉ §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀ°®è? G. ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À CrØ. 22. DqÀ½vÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è «μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¹zÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1919gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£À. (ªÀiÁAmÉUÀÆå ZɪÀÄì ¥sÀqïð ¸ÀÄzsÁgÀuÉ) 23. ºÉÆüÀÌgï «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀ ªÀÄgÁoÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÁgÀÄ? G. ¹AzsÁå, ¥ÉñÉé ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨ÁfÃgÁªï. 24. §AqÀªÁ¼À ±Á»vÀéPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. AiÀÄÄgÉÆæ£À°è£À ºÉƸÀ vÀAvÀæ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ C£ÉéÃμÀuÉUÀ¼ÀÄ. 25. GvÀÛgÁ¢üPÁgÀvÀéPÁÌV £ÀqÉzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è £Á£Á ¥ÀqÀ߫øÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀ£ÀÄ? G. JgÀqÀ£Éà ¥ÉñÉé ªÀiÁzsÀªÀgÁªï. 26. ¨sÁgÀvÀzÀ°è DzsÀĤPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁjUɬÄAzÀ GzÀAiÀĪÁzÀ ªÀUÀðUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ¨sÀÆ »qÀĪÀ½zÁzÀgÀÄ, UÉÃtÂzÁgÀgÀÄ, §AqÀªÁ¼À ±Á»UÀ¼ÀÄ, PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀð, ¸ÁjUÉ ªÀUÀð, PÀȶ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀð. 27. 1773gÀ gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¢éªÀÄÄR ¸ÀPÁðgÀzÀ gÀzÀÄÝ. * §AUÁ¼ÀzÀ UÀªÀ£Àðgï ºÀÄzÉÝ ‘¨sÁgÀvÀzÀ UÀªÀð£Àgï d£ÀgÀ¯ï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. * ¸À®ºÉUÁV ¸À®ºÁ ¸À«Äw £ÉêÀÄPÀ. * ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É. 28. 1784gÀ ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½ £ÉêÀÄPÀPÁÌV CªÀPÁ±À. * ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¥ÉæÊ« Pˤì¯ï ¸Áܦ¸À®Ä CªÀPÁ±À. * ©ænμï ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄPÉÌ F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥É¤ M¼À¥ÀnÖvÀÄ.
 19. 19. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 19 29. 1909gÀ «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁ¯Éð ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * PÉÃAzÀæ ±Á¸ÀPÁAUÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉ. * ¥ÁæAvÀåUÀ¼À ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ. * ¥ÁæAwÃAiÀÄ ±Á¸À£À ¸À¨sÉUÀ¼À°è ZÀÄ£Á¬ÄvÀjUÀÆ CªÀPÁ±À * ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÉëÃvÀæ DgÀA¨sÀ. 30. 1935gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * EzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄRå zÁR¯É, ¸ÀévÀAvÀæå ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ DzsÁgÀ. * CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁdåPÉÌ CªÀPÁ±À. * DqÀ½vÀzÀ°è ¥ÁæAvÀåUÀ½UÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ¤ÃrPÉ. CzsÁåAiÀÄ - 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ (CAPÀUÀ¼ÀÄ -2) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ®’ªÉAzÀÄ UÀÄwð¸À®àqÀĪÀÅzÀÄ. G. J) 17 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À ©) 18 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À ¹) 16 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À r) 19 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À 2. ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ’zÀ d£ÀPÀ. G. J) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¹) gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï r) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É 3. DAiÀÄð¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©) gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ¹) gÁªÀĪÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï r) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 4. DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÀªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀªÀiÁd. G. J) §æºÀä ¸ÀªÀiÁd ©) DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd ¹) ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd r) ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd 5. ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀܼÀ. G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) ªÀÄÄA¨ÉÊ ¹) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ r) ZÉ£ÉßÊ 6. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ UÀÄgÀÄ. G. J) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É ¹) gÁ£ÀqÉ r) ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À 7. D¤¨É¸ÉAmï F zÉñÀzÀ ªÀÄ»¼É. G. J) L¯ÉðAqï ©) ¥sÁæ£ïì ¹) EAUÉèAqï r) ¸Éàãï 8. ºÉÆÃAgÀƯï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÀμÀð. G. J) 1917 ©) 1916 ¹) 1920 r) 1919
 20. 20. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 20 9. DAiÀÄð¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwgÀªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀgÉ, §æºÀä ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) eÉÆåÃw ¨sÁ ¥ÀÄ¯É ©) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹) JA.f.gÁ£ÀqÉ r) gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁAiÀiï 10. ¸Àgï ¸ÀAiÀÄåzï CºÀªÀÄzï SÁ£ÀgÀªÀgÀÄ DgÀA©ü¹zÀ ZÀ¼ÀĪÀ½. G. J) ±ÀÄ¢Þ ZÀ¼ÀĪÀ½ ©) ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½ ¹) D°WÀgï ZÀ¼ÀĪÀ½ r) £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½ 11. eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀįÉAiÀĪÀjAzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ ¸ÀªÀiÁd. G. J) DAiÀÄð¸ÀªÀiÁd ©) §æºÀä ¸ÀªÀiÁd ¹) ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd r) ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd 12. w®PÀgÀÄ DgÀA©ü¹zÀ ¥ÀwæPÉ ‘ªÀÄgÁoÀ’ªÁzÀgÉ, D¤¨É¸ÉAlgÀÄ DgÀA©ü¹zÀ ¥ÀwæPÉ. G. J) PÉøÀj ©) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ ¹) £ÀÆå EArAiÀiÁ r) ¢ ¨ÉAUÁ¯ïUÉeÉmï 13. yAiÀiÁ¸Á¦üPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ªÀÄÆ® ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ©) J.N.ºÀÆåªÀÄ ¹) ªÀiÁåqÀªÀiï ¨ÁèªÀn¹Ì r) JA.f.gÁ£ÀqÉ 14. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ½AzÀ UÁA¢üÃf ¥ÉæÃjvÀgÁzÀAvÉ, eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀįÉgÀªÀgÀ vÀvÀéUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀªÀgÀÄ. G. J) gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ©) qÁ|| ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï ¹) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁªÀiï r) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 15. ‘eÁwAiÀÄÄ AiÉÆÃUÀåvɬÄAzÀ ºÉÆgÀvÉÃ, ºÀÄnÖ¤AzÀ®è’ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀgÀÄ. G. J) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ÀgÁAiÀiï ¹) ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À r) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 16. EªÀÅUÀ¼À ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd J) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É 2) ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd ©) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 3) ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd ¹) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï 4) §æºÀä ¸ÀªÀiÁd r) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw G. J) 1-r 2-J 3-¹ 4-r ©) 1-J 2-r 3-© 4-¹ ¹) 1-© 2-J 3-r 4-¹ r) 1-r 2-C 3-© 4-¹ 17. 1917gÀ°è PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ. G. J) UÁA¢üÃf ©) dªÀºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÄ ¹) C¤¨É¸ÉAmï r) J.N. ºÀÆåªÀiï 18. ‘¸ÀvÁåxÀð ¥ÀæPÁ±À’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwgÀªÀgÀÄ gÀa¹zÀgÉ, ‘UÀįÁªÀÄVj’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ. G. J) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï ©) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¹) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É r) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 19. ‘ªÉÆÃPÀë ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÉÄà ªÀÄÄRå’ªÉAzÀÄ ºÉýzÀªÀgÀÄ. G. J) ¥ÀgÀªÀÄ ºÀA¸À ©) C¤¨É¸ÉAmï ¹) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ r) UÁA¢üÃf 20. EªÀÅUÀ¼À ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï J) UÀįÁªÀÄVj 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) £ÀÆå EArAiÀiÁ 3) C¤¨É¸ÉAmï ¹) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ 4) eÉÆåÃw¨sÁ¥ÀÄ¯É r) ¸ÀvÁåxÀð ¥ÀæPÁ±À G. J) 1-¹ 2-r 3-J 4-© ©) 1-¹ 2-r 3-© 4-J ¹) 1-© 2-r 3-¹ 4-J r) 1-r 2-J 3-¹ 4-©
 21. 21. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 21 21. ¸Àw¸ÀºÀUÀªÀÄ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀªÀgÀÄ. G. J) ¯Áqïð«®AiÀÄA ¨ÉAlAPï ©) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï ¹) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw r) ¸ÀAiÀÄåzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è AiÀiÁªÀ «ZÁgÀUÀ¼À CjªÀÅ ªÀÄÆr¹vÀÄ? G. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉUÀ¼À CjªÀÅ. 2. ¸Àw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÁgÀÄ? G. ¯Áqïð «°AiÀÄA ¨ÉAnAPï. 3. ¸ÁªÀiÁfPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀA¸ÉÜ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. §æºÀä ¸ÀªÀiÁd. 4. ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. JA.f. gÁ£ÀqÉ. 5. ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ? G. ±ÁºÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ. 6. gÁªÀÄPÀȵÀÚ «ÄμÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ GzÉÝñÀªÉãÀÄ? G. ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ vÀvÀé ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĵÁ×£À. 7. 1893gÀ «±ÀézsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ J°è £ÀqɬÄvÀÄ? G. aPÁUÉÆÃ. 8. ‘D°WÀgï ZÀ¼ÀĪÀ½’AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ¸Àgï ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï. 9. gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiïgÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¨sÁμÉUÀ¼À°è ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ? G. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, CgÉéPï, ¥À¶ðAiÀÄ£ï, EAVèÃμï, VæÃPï, ¥sÉæAZï, ¯Áån£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ. 10. gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï ‘¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¨sÁμÉAiÀÄ°è DgÀA©ü¹zÀgÀÄ? G. §AUÁ½. 11. ¨sÁgÀvÀzÀ°è yAiÀiÁ¸Á¦üPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀgÁgÀÄ? G. C¤¨É¸ÉAmï. 12. ‘DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd’zÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀlĪÀnPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ±ÀÄ¢Þ ZÀ¼ÀĪÀ½. 13. ¥Á£À ¤μÉÃzsÀªÀ£ÀÄß MvÁ۬ĹzÀ ¸ÀªÀiÁd (¸ÀA¸ÉÜ) AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd. 14. ‘DAUÉÆèà NjAiÀÄAl¯ï’ PÁ¯ÉÃeï AiÀiÁªÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¥ÀæSÁåvÀªÁ¬ÄvÀÄ? G. D°WÀgï ªÀÄĹèA «±Àé«zÁ央AiÀÄ 15. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ aAvÀ£ÉUÉ DzsÁgÀªÁzÀ CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw. III. £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è 19£ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ’ PÁ®ªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G. * ¥Á²ÑªÀiÁvÀå £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð. * ªÉÊZÁjPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. * ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É. * EAVèÃμï «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉAiÀÄÄ«PÉ. * zÀéAzÀévÉ, «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸À ºÁUÀÆ ¸Àé»vÁ¸ÀQÛUÀ¼À CjªÀÅ.
 22. 22. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 22 2. ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * ¥Á£À ¤μÉÃzsÀPÉÌ MvÁ۬ĹvÀÄ. * ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀÄμÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrvÀÄ. * ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹vÀÄ. * d£ÀgÀ ±ÉÆÃμÀuÉ, C¸Ààç±ÀåvÁ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆâü¹vÀÄ. * ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄPÁÌV ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. * «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ²PÀëtPÁÌV ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹vÀÄ. * ¸ÀªÀiÁd ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹vÀÄ. * gÉÊvÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. 3. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ±Àæ«Ä¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. * gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ÀgÁAiÀiï * zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw * JA.f.gÁ£ÀqÉ * eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É * ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ * D¤¨É¸ÉAmï * ¸Àgï ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï. 4. D°¥sÀgï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹. G. * ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ, zsÁ«ÄðPÀ, vÁwéPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÀƪÀð¥À²ÑªÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ¨ÉA§°¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ DzsÀĤPÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. * ‘DAUÉÆèÃ-NjAiÀÄAl¯ï’ PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÆ®PÀ ¥Á±ÁÑvÀå ²PÀëtzÉÆA¢UÉ zsÁ«ÄðPÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ AiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ ºÉÃUÉ? ¸ÀªÀÄyð¹j. G. * fêÀ£À ¦æÃwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢lÄÖ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß JZÀÑgÀUÉƽ¹zÀ PÁæAwPÁj ¸À£Áå¹. * ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛAiÀÄ EgÀÄ«PÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ ªÀĺÀvÀé ¤ÃrzÀgÀÄ. * ªÉÆÃPÀëPÁÌV zÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÁæxÀð£É, AiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À®èzÉ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄÄ ªÀÄÄRåªÉAzÀgÀÄ. * «ÄμÀ£ï ªÀÄÆ®PÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. * ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. * 1893gÀ°è «±ÀézsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹, ¨sÁgÀvÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¸ÁjzÀgÀÄ. 6. yAiÀiÁ¸Á¦üPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊn ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¨ÉÃzsÀ-¨sÁªÀ E®èzÀ «±Àé ¨sÁvÀÈvÀézÀ ¤ªÀiÁðt * ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ vÀÄ®£ÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À. * ¥ÀæPÀÈw ¤AiÀĪÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀÄ¥ÀÛ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ. 7. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ-zsÁ«ÄPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * ¥Á²ÑªÀiÁvÀå £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð. * ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É. * ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É. * zÀéAzÀévÉ, «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸À ºÁUÀÆ ¸Àé»vÁ¸ÀQÛUÀ¼À CjªÀÅ. 8. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? G. * ²PÀët ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ. * «zsÀªÁ «ªÁºÀ, ¹Ûçà ²PÀët, CAvÀeÁðw «ªÁºÀ, ¸ÀºÀ¨sÉÆÃd£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ. * ¨Á®å«ªÁºÀ, eÁw ¥ÀzÀÞw, «UÀæºÁgÁzsÀ£É, ¥ÀzsÁð¥ÀzÀÞwUÉ «gÉÆÃzsÀ. * ¸ÀªÀðzsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåzÀ ¥ÀæwÃPÀªÉA§ ¥Àæw¥ÁzÀ£É. * C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀªÁ±ÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 9. §æºÀä ¸ÀªÀiÁdzÀ vÀvÀéUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. * »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°èzÀÝ DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ * «UÀæºÁgÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄzÉêÀvÁ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹vÀÄ. * KPÀzÉêÀvÁ DgÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ. * AiÀÄdÕAiÀiÁUÁ¢UÀ¼À£ÀÄß RAr¹, ¥ÀÄgÉÆûvÀ ±Á»AiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹vÀÄ. * DAUÀè ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è gÁμÀÖç ¥ÀæeÉÕ ªÀÄÆr¹vÀÄ.
 23. 23. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 23 10. ¸ÁªÀiÁfPÀ-zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è JA.f. gÁ£ÀqÉAiÀĪÀgÀ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? G. * ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. * ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀÄzsÁj¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ gÁdQÃAiÀÄ, DyðPÀ ¥ÀæUÀw C¸ÁzsÀåªÉAzÀgÀÄ. * »AzÀÆ, ªÀÄĹèA KPÀvÉAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. * PÁAUÉæ¸ï£À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. * ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtPÁÌV ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀgÀÄ. 11. gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiïgÀªÀgÀ£ÀÄß ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ d£ÀPÀ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G. * DzsÀĤPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃμï ²PÀët ¨sÁgÀvÀzÀ £À«ÃPÀgÀtPÉÌ CªÀ±ÀåPÀªÉAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. * ¹Ûçà ±ÉÆÃμÀuÉ, ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀgÀÄ. * ¸Àw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀgÀÄ. * AiÀÄdÕ-AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À£ÀÄß RAr¹, ¥ÀÄgÉÆûvÀ±Á»AiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀgÀÄ. * ¥ÀwæPÉÆÃzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀgÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÄ. * ªÀÄÆwð¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ CªÀgÀÄ, G¥À¤μÀvÀÄÛUÀ¼À ¤dªÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. 12. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀĪÀgÀ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? G. * “ªÉÃzÀUÀ½UÉ »AwgÀÄV” JA§ PÀgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ‘±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt ZÀ¼ÀĪÀ½’AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. * eÁw ¥ÀzÀÞw, «UÀæºÁgÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß RAr¹zÀgÀÄ. * CxÀð»Ã£À ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÉÆûvÀ ±Á»AiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÀÄ. * ¸ÀézÉò ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. * d£ÀjUÉ ºÉÆÃgÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. * ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. * ¸Áé©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéªÀ®A§£ÉUÉ PÀqÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. CzsÁåAiÀÄ - 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ (CAPÀUÀ¼ÀÄ-2) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAUÁæªÀÄ £ÀqÉzÀ ªÀμÀð G. J) 1867 ©) 1857 ¹) 1875 r) 1785 2. EzÀÄ ©ænμÀgÀ ¥À槮 ¸ÉãÁ £É¯É. G. J) ¨ÁågÀPï¥ÀÄgÀ ©) «ÄÃgÀvï ¹) zɺÀ° r) PÁ£ÀÄàgÀ 3. ‘¨sÁgÀvÀzÀ ZÀPÀæªÀwð’ JAzÀÄ WÉÆö¸À®àlÖ zÉÆgÉ. G. J) μÁ D®A ©) £Á£Á ¸ÁºÉç ¹) JgÀqÀ£Éà §ºÀzÀÆÝgï μÁ r) vÁvÁåmÉÆÃ¥É 4. ¨ÁågÀPï¥ÀÄgÀzÀ°è ©ænμï ¸ÉÊ£Áå¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀ. G. J) £Á£Á ¸ÁºÉç ©) vÁvÁåmÉÆÃ¥É ¹) ªÀÄAUÀ®¥ÁAqÉ r) £ÁgÁAiÀÄtgÁªï 5. ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÀAUÉAiÉÄzÀÝ gÀhiÁ¤ìAiÀÄ gÁtÂ. G. J) N§ªÀé ©) ®QëöäèÁ¬Ä ¹) ZÉ£ÀߪÀÄä r) ªÀ®èªÀÄä 6. PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄÄ F zÉñÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. G. J) CªÉÄjPÁ ©) ¥sÁæ£ïì ¹) gÀμÁå r) ©æl£ï 7. ©æl£ï gÁtÂAiÀÄÄ WÉÆÃμÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ªÀμÀð. G. J) 1857 ©) 1858 ¹) 1758 r) 1785 8. ‘zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQ̮蒪ÉA§ ¤Ãw¬ÄAzÀ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁzÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ. G. J) ¸ÀvÁgÀ, zɺÀ°, §AUÁ¼À, gÀhiÁ¤ìì ©) gÀhiÁ¤ìì, ¸ÀvÁgÀ, eÉÊ¥ÀÄgÀ, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹) eÉÊ¥ÀÄgÀ, zɺÀ°, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÀhiÁ¤ìì r) §AUÁ¼À, ¸ÀvÁgÀ, eÉÊ¥ÀÄgÀ, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 24. 24. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 24 9. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ «¥sÀ®ªÁUÀ®Ä MAzÀÄ PÁgÀt. G. J) ºÉÆÃgÁlzÀ°è ©ænμÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°®è ©) ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ±ËAiÀÄð¢AzÀ ºÉÆÃgÁrzÀgÀÄ ¹) ºÉÆÃgÁlªÀÅ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÁ½vÀÄ r) ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ°è ¤²ÑvÀ UÀÄj EgÀ°®è 10. PÁ£ÀÄàgÀzÀ°è zÀAUÉ JzÀÝ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ. G. J) £Á£Á ¸ÁºÉç ªÀÄvÀÄ ªÀÄAUÀ® ¥ÁAqÉ ©) £Á£Á ¸ÁºÉç ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁåmÉÆæ ¹) vÁvÁå mÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ®¥ÁAqÉ r) §ºÀzÀÆÝgï μÁ ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁåmÉÆÃ¥É 11. 1857gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è §¼À¸À®àqÀÄwÛzÀÝ ¨sÁμÉ. G. J) DAUÀè ©) ¥À¶ðAiÀÄ£ï ¹) »A¢ r) §AUÁ½ 12. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀĪÀÅ F ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÀgÀrvÀÄ. G. J) gÀhiÁ¤ìì, §AUÁ¼À, zɺÀ° ©) zɺÀ°, ©ºÁgÀ, gÀhiÁ¤ìì ¹) PÁ£ÀÄàgÀ, Mj¸Àì §AUÁ¼À r) zɺÀ°, PÁ£ÀÄàgÀ, gÀhiÁ¤ìì 13. ©ænμÀjAzÀ ¥ÀzÀZÀÄåvÀUÉÆAqÀ gÁdgÀÄ. G. J) ªÉÆWÀ¯ï ZÀPÀæªÀwð ªÀÄvÀÄÛ Ozï£À £ÀªÁ§ ©) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ªÀÄvÀÄÛ CªÀzï£À £ÀªÁ§gÀÄ ¹) ªÉÆWÀ¯ï ZÀPÀæªÀwð ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀªÁ§ r) CªÀzï£À £ÀªÁ§ ªÀÄvÀÄÛ μÁ D®A 14. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁUÀ®Ä MAzÀÄ PÁgÀt. G. J) 1857gÀ ºÉÆÃgÁl ©) GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ ¹) EAVèõÀgÀÄ zÀĨÁj ¸ÀÄAPÀ ºÉÃjzÀÄÝ r) UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£Àw ºÉÆA¢zÀÄÝ 15. ©ænμï ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ ªÀÄzsÉå EzÀÝ ªÀÄzsÀåªÀwð. G. J) UÀªÀ£Àðgï d£ÀgÀ¯ï ©) ¸ÉʤPÀgÀÄ ¹) ªÉʸÀgÁAiÀiï r) d«ÄãÁÝgÀ II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAUÁæªÀĪÀ£ÀÄß EAVèÃμï EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ K£ÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ? G. ¹¥Á¬ÄzÀAUÉ. 2. qÁ¯ïºË¹ AiÀiÁªÀ £ÀªÁ§gÀ gÁd ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ? G. vÀAeÁªÀÅgÀÄ, PÀ£ÁðnPï. 3. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀgÀPÀıÀ®vÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉòÃAiÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ QëÃt¸À®Ä ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉãÀÄ? G. EAUÉèAr£À¯ÁèzÀ PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ. 4. ©ænμÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÉʤPÀjUÉ ¤ÃrzÀ §AzÀÆQ£À ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G. gÁAiÀįï J£ï ¦üïïØ §AzÀÆPÀ. 5. 1857gÀ zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ K£ÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ? G. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ. 6. ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¢üPÁgÀ «¸ÀÛgÀuÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©ænμÀgÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀ ¤ÃwUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞw. * zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è ¤Ãw. 7. ‘zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è’ ªÉA§ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ? G. ¯Áqïð qÁ¯ï ºË¹. 8. ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÀhiÁ¤ììgÁt UÉzÀÝ ¥ÀæzÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. UÁé°AiÀÄgï 9. ªÀÄAUÀ® ¥ÁAqÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ°èUÉÃj¸À®Ä PÁgÀtªÉ£ÀÄ? G. ¨ÁågÀPï¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÉÊ£Áå¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ PÁgÀt. 10. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ (¹¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) d£ÀgÀ «±Áé¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G. ¹¥Á¬Ä ªÀiÁrzÀAvÀºÀ zÀgÉÆÃqÉ ºÁUÀÆ ®ÆnUÀ¼ÀAvÀºÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ½AzÀ.
 25. 25. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 25 11. 1857 gÀ ºÉÆÃgÁl £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ ªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ? G. ©ænµï ¥Á°ðªÉÄAn£À ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ²ð. 12. ©æl£ï gÁtÂAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ªÀμÀðzÀ°è WÉÆÃμÀuÉ ºÉÆgÀr¹zÀ¼ÀÄ? G. 1858. III. £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. G. * gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀt * DyðPÀ PÁgÀt * ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ PÁgÀt * DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁgÀt * ¸ÉʤPÀPÁgÀt * vÀvÀPÀëtzÀ PÁgÀt 2. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ vÀPÀëtzÀ PÁgÀtªÉãÀÄ? G. * ©ænμÀgÀÄ ¸ÉʤPÀjUÉ £À«Ã£À ‘gÁAiÀįï J£ï¦üïïØ’ §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹zÀÝgÀÄ. * CzÀPÉÌ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀA¢AiÀÄPÉƧÄâ ¸ÀªÀjzÁÝgÉA§ ªÀzÀAw ºÀ©âvÀÄÛ. * »AzÀÆUÀ½UÉ ºÀ¸ÀÄ ¥À«vÀæªÁzÀgÉ, ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀjUÉ ºÀA¢ ¤¶zÀÞªÁVvÀÄÛ. * §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À®Ä ©ænμÀgÀÄ w½¹zÁUÀ, CzÀ£ÀÄß ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ zÀAUÉ JzÀÝgÀÄ. 3. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©ænμÀgÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀ ‘zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQ̮蒪ÉA§ ¤Ãw¬ÄAzÁV zÉòà ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä C¹ÛvÀé PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀªÀÅ. * ¸ÀvÁgÀ, gÀhiÁ¤ìì, eÉÊ¥ÀÄgÀ, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁzÀªÀÅ. * vÀAeÁªÀÅgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðnPï £ÀªÁ§gÀ gÁd ¥ÀzÀ« gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ªÉÆWÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀzï£À £ÀªÁ§gÀ ¥ÀzÀZÀÄåw¬ÄAzÀ ®PÁëAvÀgÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. 4. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ DyðPÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©æl£ï£À PÉÊUÁjPÁ PÁæAw¬ÄAzÁV PÀgÀPÀıÀ®vÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉòÃAiÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ QëÃt¹zÀªÀÅ. * PÁ«ÄðPÀgÀÄ (PÀgÀPÀıÀ®UÁgÀgÀÄ) ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀgÀÄ * EAUÉèAr£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀgÀPÀÄUÀ½UÉ zÀĨÁj ¸ÀÄAPÀ ºÉÃjzÀ PÁgÀt, ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ vÉÆAzÀgÉVÃqÁzÀgÀÄ. * d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞwUÀ½AzÁV gÉÊvÀgÀÄ ±ÉÆÃμÀuÉUÉ M¼ÀUÁzÀgÀÄ. * E£ÁA ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß E£ÁA DAiÉÆÃUÀ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀ PÁgÀt vÁ®ÆèPÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀAPÀμÀÖQÌÃqÁzÀgÀÄ. 5. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ºÉƸÀ £ÁUÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ PÁAiÉÄÝUÀ¼À£ÀÄß ©ænμÀgÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. * PÁ£ÀƤ£À°è ¥ÀPÀë¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. * DAUÀè¨sÁμÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¨sÁμÉAiÀiÁzÀ PÁgÀt ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀgÀÄ. * EAVèÃμï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ©ænμÀgÀ ¥ÀgÀªÁVAiÉÄà £ÁåAiÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * ºÉƸÀ PÁ£ÀƤ£À D±ÀAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ CjªÁUÀ°®è. 6. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉʤPÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©ænμÀgÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¹ÜÃw ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. * DAUÀèjVzÀÝ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ EgÀ°®è. * §rÛ, ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. * ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÉêÉUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
 26. 26. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 26 7. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀĪÀÅ «¥sÀ®UÉƼÀî®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * Erà zÉñÀªÀ£ÀÄß ªÁ妸À°®è. * zÉñÀzÀ ©qÀÄUÀqÉVAvÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸Àé»vÁ¸ÀQÛ ºÁUÀÆ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁlªÁVvÀÄ.Û * AiÉÆÃfvÀªÁzÀ ºÉÆÃgÁlªÁVgÀ°®è. * ©ænμï ¸ÉʤPÀgÀ°èzÀÝ MUÀÎlÄÖ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°ègÀ°®è. * ¸ÀÆPÀÛ £ÁAiÀÄPÀvÀé ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ PÉÆgÀvɬÄvÀÄÛ. * AiÀÄÄzÀÞ vÀAvÀæ, ¸ÉʤPÀ ¥Àjtw, ²¹Û£À PÉÆgÀvɬÄvÀÄÛ * ºÉÆÃgÁlUÁgÀjUÉ ¤²ÑvÀ UÀÄj EgÀ°®è. * zÉòÃAiÀÄ gÁdgÀÄ ©ænμÀjUÉ ¤μÉ× vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. * ¹¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ®Æn, zÀgÉÆÃqÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV d£ÀgÀ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. 8. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹j. G. * F¸ïÖ EArAiÀiÁ DqÀ½vÀ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. * ©æl£ï ¸ÁªÀiÁæeÉÕUÉ DqÀ½vÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ©ænμï ¥Á°ðªÉÄAn£À ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÉ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ©æl£ïgÁt 1858 gÀ°è WÉÆÃμÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ¼ÀÄ. * ¨sÁwÃAiÀÄgÀ ¦æw, «±Áé¸À, ¨ÉA§®«®èzÉ £ÁªÀÅ ±ÁAw¬ÄAzÀ D½éPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzÀå«®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ©ænµÀgÀÄ CjvÀgÀÄ. * EzÀÄ ¨sÁgÀwÃgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlPÉÌ ºÉƸÀ ¢PÀÆìaAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. 9. 1858gÀ ©æl£ïgÁtÂAiÀÄ WÉÆÃμÀuÉAiÀÄ°èzÀÝ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀªÀÅ? G. * PÀA¥À¤AiÀÄÄ zÉòà gÁdgÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÁæzÉòPÀ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ C¥ÉÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀĪÀÅzÀÄ. * ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ¸ÀĨsÀzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. * PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. * zsÁ«ÄðPÀ ¸À»µÀÄÚvÉUÁV zsÁ«ÄðPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ. 10. 1857gÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ ©ÃeÁAPÀÄgÀªÁzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * «ÄÃgÀvï ©ænµÀgÀ ¥À槮 ¸ÉãÁ£É¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. * ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ «vÀj¹zÀ ‘gÁAiÀįï J£ï¦üïïØ’ §¼À¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. * ¤gÁPÀj¹zÀ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * EzÀjAzÀ PÉgÀ½ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
 27. 27. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 27 CzsÁåAiÀÄ -7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ (CAPÀ-1) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ªÀĺÀ¯ï JAzÀgÉ. G. J) f¯Éè ©) vÁ®ÆèPÀÄ ¹) ºÀ½î r) ªÀÄ£É 2. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EAVèÃμï ²PÀëtªÀ£ÀÄß eÁjUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ. G. J) ¯Áqïð ªÉÄPÁ¯É ©) ¯Áqïð PÀdð£ï ¹) «°AiÀÄA ¨ÉAnAPï r) ¯Áqïð PÁ£ïðªÁ°Ã¸ï 3. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀ F JgÀqÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. G. J) ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ xÁt ©) PÉÆîÌvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁtÂUÁeï ¹) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - a£ÉÊ r) ¸ÀÆgÀvï - CºÀªÀÄzÁ¨Ázï 4. §AUÁ¼ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¤Ã° PÀȶPÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è F ¥ÀwæPÉ ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¹vÀÄÛ. G. J) CªÀÄÈvÀ §eÁgï ©) ¢ næ§Äå£À¯ï ¹) »AzÀÆ ¥ÉÃnæAiÀiÁmï r) ¢.¨ÉAUÁ° 5. 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæªÁVzÀÝ ¨sÁgÀvÀ PÉêÀ® PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÜÃw vÀ®Ä¦vÀÄ KPÉAzÀgÉ. G. J) zÉòà GvÀà£ÀßUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀĹvÀ ©) EAUÉèÃAr£À¯ÁèzÀ PÉÊUÁjPÁ PÁæAw ¹) PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀįÁèzÀ ºÉZÀѼÀ r) LgÉÆÃ¥Àå ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀįÁèzÀ C¸ÀªÀÄvÉÆî£À 6. ¯Áqïð PÁ£ïðªÁ°Ã¸À£ÀÄ d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß E°è eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. G. J) PÉÆqÀUÀÄ ©) ªÀÄzÁæ¸ï ¹) ªÀÄÄA¨ÉÊ r) §AUÁ¼À 7. “C” ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¥ÀwæPÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß “D” ¥ÀnÖAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥À£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. J © 1) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ J) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¨Áå£Àfð 2) PÀ®ÌvÁÛ d£ÀgÀ¯ï ©) F±ÀégÀ ZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgï 3) ¸ÉÆêÉÄ¥ÀæPÁ±À ¹) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï 4) ¢ ¨ÉAUÁ° r) §QÌAUï ºÁåªÀiï G. J) 1-¹, 2-©, 3-r, 4-J ©) 1-¹, 2-r, 3-©, 4-J ¹) 1-J, 2-r, 3-©, 4-J r) 1-r, 2-©, 3-J, 4-¹ 8. ©ænμÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è KPÀgÀÆ¥ÀzÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä PɼÀV£À AiÀiÁªÀ ºÉýPÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁV®è. G. J) ©ænμÀgÀÄ MqÉzÀÄ D¼ÀĪÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÀÄ. ©) ¯Áqïð qÁ¯ï ºË¹AiÀÄÄ zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è JA§ ¤Ãw eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. ¹) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹èAiÀÄÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. r) ©ænμÀgÀÄ ««zsÀ PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¯ÁqÀð PÁ£ÀðªÁ°¸ï£ÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀ ¥ÀzÀÞw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. d«ÄãÁÞj ¥ÀzÀÝw. 2. gÀåvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. C¯ÉPÁìAqÀgï jÃqï. 3. ªÀĺÀ¯Áéj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. Dgï. JA. §qïð ªÀÄvÀÄÛ eÉêÀiïì xÁªÀÄì£ï
 28. 28. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 28 4. ©ænµÀgÀ PÁ®zÀ°è «±Àé «zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ J°è C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ? G. PÀ®ÌvÁÛ, ªÀÄzÁæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊ 5. ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ±Àæ«Ä¹zÀ UÀªÀ£Àðgï d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ? G. ¯ÁqÀð PÀdð£ï. 6. ©ænµÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄð ªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ EAVèõÀ ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. PÀ®ÌvÁÛ d£Àð¯ï 7. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÉÆêÉÄ ¥ÀæPÁ±À 8. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ. 9. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ «ÄµÀ£Àj AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÉÆÃVèAUï «ÄμÀ£Àj. 10. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁμÁ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÀμÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. Qæ.±À. 1818. 11. ZÁ¯ïìªÀÅqï DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ K£ÀÄ? G. * ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 12. ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝjAzÀ UÀr¥ÁgÁzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ AiÀiÁgÀÄ? G. §QÌAUï ºÁåªÀiï. 13. ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ZÁ¯ïìªÀÅqï. III. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. ¨ÁgÀvÀzÀ°è ©ænμÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ°£À ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÀgÀÄ. KPÉ? G. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛ - ¹zÀÞªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉãÉAiÀÄÄ ¸ÀAZÀj¸À®Ä. 2. PÉÊUÁjPÁ PÁæAw¬ÄAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæªÁVzÀÝ ¨sÁgÀvÀ PÉêÀ® PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÜÃw vÀ®Ä¦vÀÄ. * ©ænμÀgÀÄ ¹zÀÞ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀAzÀÄ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. * EAUÉèAr£À ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àà¢üð¸À¯ÁgÀzÉ ¸ÉÆÃvÀªÀÅ. * PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ wêÀæ £ÀμÀÖ C£ÀĨsÀ«¹, PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. IV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÀÄ CxÀªÁ DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. EAVèÃμï ²PÀët ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃjzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹j. G. * EAVèÃμï ²PÀët ¨É¼ÀªÀttÂUÉAiÀÄÄ ¸ÁévÀAvÀæå ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ¥Á²ÑªÀiÁvÀå «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼ÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ eÁUÀÈwUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀªÀÅ. * £ÁAiÀÄPÀvÀé ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * DAUÀè¨sÁμÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ¨sÁμÉAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄ KPÀvÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ¸Á»vÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ C£ÉÃPÀ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÄ PÀArvÀÄ. * ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ²æøÁªÀiÁ£ÀågÀÄ J¯Áè ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
 29. 29. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 29 2. ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀévÀAvÀæå ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ªÀÄÆ® «ªÀj¹j. G. * ©ænμÀgÀÄ ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Àé»vÁ¸ÀQÛAiÀiÁV ¤«Äð¹PÉÆAqÀgÀÄ. * ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄƯɪÀÄƯÉUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV vÀ®Ä¥À®Ä gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉ樀 ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÀgÀÄ. * PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉãÉAiÀÄÄ ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV EzÀÄ zÉòAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä, ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. * ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä ¥ÀæZÁgÀªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. * EzÀÄ zÉòAiÀÄgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÉÆr¹ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ KPÀvÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. 3. ©ænµÀgÀÄ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * «°AiÀÄA ¨ÉAnAPï ªÉÄPÁ¯É ªÀgÀ¢AiÀÄAvÉ EAVèÃμï ²PÀëtPÉÌ §Ä£Á¢ ºÁQzÀ£ÀÄ. * F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄÄ §AUÁ¼ÀzÀ »AzÀÆ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¸Á»vÀå, ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. * PÀ®ÌvÁÛ, ªÀÄzÁæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊUÀ¼À°è «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. * ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. * gÀÆjÌAiÀÄ°è EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃd£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 4. gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ ªÀĺÀ¯Áéj ¥ÀzÀÞwVAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁVzÉ? G. * ªÀĺÀ¯Áéj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ°AiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÀ¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * ªÀĺÀ¯ÁÝgÀgÀÄ ¤UÀ¢vÀ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¨sÀÆ C¼ÀvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÉÊvÀjAzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¨sÀÆ MqÉvÀ£ÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¨sÀÆ C¼ÀvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ½UÉ CªÀPÁ±À«gÀ°®è. 5. d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * d«ÄãÁÝgÀgÀÄ G¼ÀĪÀ gÉÊvÀ¤AzÀ ¤UÀ¢vÀ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr PÀlÖ¨ÉÃQvÀÄÛ. * F ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸ÀPÉÌ ºÉaÑ£À DzÁAiÀĪÀÅ zÉÆgÀQvÀÄ. * d«ÄãÁÝgÀgÀÄ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ §zÀ®Ä d«Ää£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀAzÁAiÀÄ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹, ºÉaÑ£À PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀgÀÄ. * F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ ±ÉÆõÀuÉUÉ M¼ÀUÁzÀgÀÄ. CzsÁåAiÀÄ - 8
 30. 30. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 30 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl (CAPÀUÀ¼ÀÄ -3) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï. ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ ªÀμÀð. G. J) Qæ.±À. 1884 ©) Qæ.±À. 1885 ¹) Qæ.±À. 1886 r) Qæ.±À. 1883 2. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï£À ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) dªÀºÀgï ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ©) qÀ§Æè. ¹. ¨Áå£Àfð ¹) J.M. ºÀÆåA r) f£Áß 3. EªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¸ÉÆÃgÀÄ«PÉ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ. G. J) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï ©) JA. f. gÁ£ÀqÉ ¹) UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ UÉÆÃR¯É r) zÁzÁ¨Á¬Ä £ÀªÀgÉÆÃf 4. §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£ÉAiÀiÁzÀ ªÀμÀð. G. J) Qæ.±À. 1885 ©) Qæ.±À. 1901 ¹) Qæ.±À. 1905 r) Qæ.±À. 1911 5. §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ænμï ¸ÀPÁðgÀªÉà »A¥ÀqÉzÀ ªÀμÀð. G. J) Qæ.±À. 1901 ©) Qæ.±À. 1905 ¹) Qæ.±À. 1906 r) Qæ.±À. 1911 6. w®PïgÀªÀgÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁμÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀvÀAzÀ ¥ÀwæPÉ G. J) ªÀÄgÁoÀ ©) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ ¹) ¸ÀvÁåxïð ¥ÀæPÁ±À r) PÉøÀj 7. ‘¸ÀégÁdå £À£Àß d£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ’ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÉ wÃgÀÄªÉ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ. G. J) ©¦£ï ZÀAzÀæ¥Á¯ï ©) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï ¹) ¯Á¯Á ®d¥ÀvïgÁAiÀiï r) ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ. 8. gË®vï SÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ GzÉÝñÀ. G. J) wêÀæUÀw DyðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ©) PÁæAwPÁjPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÌ®Ä ¹) ¸ÀégÁdå ¤ÃqÀ®Ä r) zÉñÀ «¨sÀd£ÉUÁV 9. ¸ÀégÁdå ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ. G. J) ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ - avÀÛgÀAd£ï zÁ¸ï ©) ªÀĺÀªÀÄzï C° f£Áß - ±ËPÀvï D° ¹) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¨Áå£Àfð-zÁzÁ¨Á¬Ä £ÀªÀgÉÆÃf r) ¨sÀUÀvï¹AUï - ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ DeÁzï 10. 1929gÀ ¯ÁºÉÆÃgï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉÆArzÀݪÀgÀÄ. G. J) ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ©) dªÀºÁgï¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ¹) ¸ÀzÁðgÀ ªÀ®è¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉïï r) ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ 11. ‘©ænμÀgÉà ¨sÁgÀvÀ ©lÄÖ vÉÆ®V’ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ zÉñÀ¨ÁAzÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀ PÀgÉ. G. J) ªÀiÁqÀÄ E®èªÉ ªÀÄr ©) ¸ÀégÁdå £À£Àß Dd£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ ¹) «ªÀÄÄQÛ ¢ªÀ¸ï r) ªÉÄð£À J®èªÀÅ 12. ¸ÀĨsÁμï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøïgÀªÀgÀ£ÀÆß ¦æÃw¬ÄAzÀ d£ÀgÀÄ »ÃUÉ PÀgÉzÀgÀÄ. J) ªÀĺÁvÀä ©) £ÉÃvÁf ¹) ¨Á¥ÀÆf r) ZÁZÁ 13. ¸ÀĨsÁμï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøïgÀªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀ ¸ÉãÉ. G. J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉÃ£É ©) ¸ÀégÁdå ¥ÀPÀë ¹) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæøï r) ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀë 14. ‘¸ÀévÀAvÀæ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀPÀë’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ. G. J) dªÀºÀgï¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ©) ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü ¹) qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï r) ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉïï 15. ¨sÁgÀvÀzÀ GQÌ£À ªÀÄ£ÀÄμÀå£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀgÀÄ.
 31. 31. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 31 G. J) ¸ÀgÀzÁgï ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉÃ¯ï ©) ªÀi˯Á£À C§Äݯï PÀ®A ¹) ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgï ±Á¹Ûç r) £ÉºÀgÀÄ 16. ¥ÁQ¸ÁÛ£À gÁμÀÖçªÁ¢ «¨sÀd£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ªÀÄĹèA °ÃUï £ÁAiÀÄPÀ. G. J) ªÀiË®£À C§Äݯï PÀ®A ©) ±ËPÀvï D° ¹) ªÀĺÀªÀÄzï C° f£Áß r) UÀ¥sÀgï SÁ£ï 17. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) zÉòÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt J) 1858 2) ©æl£ï gÁtÂAiÀÄ WÉÆÃμÀuÉ ©) 1905 3) §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£É ¹) 19006 4) ªÀÄĹèA °ÃUï ¸ÁÜ¥À£É r) 1978 G. J) 1-r, 2-J, 3-¹, 4-© ©) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ ¹) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ r) 1-©, 2-¹, 3-J, 4-r 18. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) §AUÁ¼À «¨sÀd£É gÀzÀÄÝ J) 1919 2) C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ ©) 1922 3) gË®vï PÁAiÉÄÝ ¹) 1920 4) ¸ÀégÁeï ¥ÀPÀë ¸ÁÜ¥À£É r) 1911 G. J) 1-r, 2-¹, 3-J, 4-© ©) 1-¹, 2-J, 3-©, 4-r ¹) 1-r, 2-¹, 3-©, 4-J r) 1-J, 2-©, 3-J, 4-r 19. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) ¨É¼ÀUÁ« C¢üªÉñÀ£À J) 1927 2) ¯ÁºÉÆÃgï C¢üªÉñÀ£À ©) 1930 3) eÁ£ï ¸ÉʪÀÄ£ï DAiÉÆÃUÀ ¹) 1929 4) ªÉÆzÀ® zÀÄAqÀÄ ªÉÄÃf£À r) 1924 ¥ÀjµÀvÀÄÛ G. J) 1-©, 2-¹, 3-r, 4-J ©) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r ¹) 1-r, 2-¹, 3-J, 4-© r) 1-¹, 2-r, 3-©, 4-J 20. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) ªÀÄÆgÀ£Éà zÀÄAqÀÄ ªÉÄÃf£À J) 1942 ¥ÀjμÀwÛ£À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ 2) Qémï EArAiÀiÁ ZÀ¼ÀĪÀ½ ©) 1938 3) PÁAUÉæ¹ì£À wæ¥ÀÄgÀ C¢üªÉñÀ£À ¹) 1932 4) £ÉÃgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ r) 1946 G. J) 1-¹, 2-J, 3-r, 4-© ©) 1-©, 2-¹, 3-r, 4-J ¹) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r r) 1-¹, 2-J, 3-©, 4-r 22. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) ¯Áqïð ªÀiËAmï ¨Áål£ï J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 2) J.N. ºÀÆåªÀÄ ©) ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¸ÉÆÃjPÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀ 3) zÁzÁ ¨Á¬Ä £ÀªÀgÉÆÃf ¹) §AUÁ¼À «¨sÀd£É 4) ¯Áqïð PÀdð£ï r) ¸ÁévÀAvÀæöå ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉʸÀgÁAiÀiï G. J) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ ©) 1-r, 2-©, 3-J, 4-¹ ¹) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ r) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r 23. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ
 32. 32. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 32 J © 1) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï J) ¥ÀgÉÆÃPÀë ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ 2) UÁA¢üÃf ©) T¯Á¥sÀvï ZÀ¼ÀĪÀ½ 3) d£ÀgÀ¯ï qÀAiÀÄgï ¹) ¸ÀégÁdå £À£Àß d£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ 4) ªÀĺÀªÀÄäzï D°- r) d°AiÀÄ£ï ªÁ¯ï¨ÁUï ±ËPÀvïD° ºÀvÁåPÁAqÀ G. J) 1-¹, 2-©, 3-J, 4-r ©) 1-¹, 2-r, 3-©, 4-J ¹) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ r) 1-¹, 2-J, 3-r, 4-© 24. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ J) ¸ÀĨsÁ¸ï ZÀAzÀæ¨ÉÆøï 2) ªÉʸÀgÁAiÀiï ©) eÁ£ï ¸ÉʪÀÄ£ï 3) ªÀÄĹèA °ÃUï ¹) ªÀĺÀªÀÄäzï C° f£Áß 4) ¥sÁªÀðqïð ¨ÁèPï r) E«ð£ï G. J) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r ©) 1-©, 2-r, 3-¹, 4-J ¹) 1-©, 2-r, 3-J, 4-¹ r) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ 25. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) PÉøÀj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁoÀ J) UÁA¢üÃf 2) ºÀjd£À ªÀÄvÀÄÛ »Azï ¸ÀégÁeï ©) ¸ÀĨsÁ¸ï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï 3) DeÁzï gÉÃrAiÉÆà ¹) qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï 4) §»µÀÌøvÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ r) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï d£ÀvÁ G. J) 1-¹, 2-©, 3-J, 4-r ©) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ ¹) 1-r, 2-J, 3-¹, 4-© r) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ 26. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) £À£ÀUÉ gÀPÀÛPÉÆr, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ J) UÁA¢üÃf ¸ÁévÀAvÀæöå PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É 2) ªÀiÁqÀÄ E®èªÉ ªÀÄr ©) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï 3) ¸ÀégÁdå £À£Àß d£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ ¹) £ÉºÀgÀÄ 4) ºÉÆÃgÁl ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéPÁÌVAiÉÄ r) ¸ÀĨsÁ¸ï ZÀAzÀæ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀPÀÌ®è. ¨ÉÆøï G. J) 1-©, 2-¹, 3-r, 4-J ©) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ ¹) 1-r, 2-J, 3-¹, 4-© r) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ II. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. E®âlð ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ¯Áqïð j¥Àà£ï. 2. ©ænμï ¸ÀPÁgÀgÀªÀÅ §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ »A¥ÀqɬÄvÀÄ? G. 1911. 3. PÁæAwPÁjUÀ¼À ªÀÄÄRå gÀºÀ¸Àå ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. G. C£ÀIJî£À ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀªÀ ¨sÁgÀvÀ. 4. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ¥ÀæªÀÄÄR C¸ÀÛç AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÀvÁåUÀæºÀ. 5. d°AiÀÄ£ïªÁ¯ï¨ÁUï zÀÄgÀAvÀzÀ «ZÁgÀuÉUÁV ©ænμï ¸ÀPÁðgÀ £ÉëĹzÀ DAiÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ºÀAlgï DAiÉÆÃUÀ. 6. d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ©ænμï ¸ÉãÁ¢üPÁj AiÀiÁgÀÄ? G. d£ÀgÀ¯ï qÀAiÀÄgï. 7. gÉÊvÀgÀÄ ¤Ã° ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß J°è «gÉÆâü¹zÀgÀÄ?

×