Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli

676 vues

Publié le

Suomen Terveydenhuollon Tietotekniikan
Edistämisyhdistyksen syystapaaminen 9.12.2014

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli

 1. 1. VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli Suomen Terveydenhuollon Tietotekniikan Edistämisyhdistyksen syystapaaminen 9.12.2014 Karri Vainio
 2. 2. 2 20.8.2014 Sosiaali ja terveys Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietohallintoyhteistyöfoorumi
 3. 3. Lähtötilanne ?
 4. 4. | | | Puhelin (/ambulanssi) Ajanvaraus (/päivystysjono) Vastaanotto: lääkäri Asiakas Vastaanotto: hoitaja Puhelin, lääkäri Puhelin, hoitaja Lähtötilanne - palvelutoiminta
 5. 5. | | | Lähtötilanne - tietojärjestelmät Infrastruktuuri • KanTa-palvelut + kymmeniä eri tasoilla toteutettuja ”väyliä”, tiedonjaon ja arkistoinnin ratkaisuja Kansalaisen sähköiset palvelut • Pirstaleisesti toteutettuja organisaatiokohtaisia ja potilas- /asiakastietojärjestelmiin sisäänrakennettuja ratkaisuja Ammattilaisten järjestelmät • Terveydenhuollon osalta alueellista yhtenäistämistä viime vuosina (ei koske sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmiä) Järjestelmien kyky vastata muuttuvan palvelutoiminnan vaatimuksiin ja käyttäjien tyytyväisyys  ei huippuluokkaa
 6. 6. | | | Lähtötilanne – tietohallinto ja ICT-menot 6 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma
 7. 7. | | | Mitä tarvitaan ? KANSALLINEN KEHITTÄMISSTRATEGIA - yhteinen visio ja pitkän aikavälin toimenpiteet - kansalainen keskiössä YHTEINEN KOKONAISARKKITEHTUURI - Kehittämistä ohjaavat tavoitetilan kuvaukset TOIMEENPANOA TUKEVAT RAKENTEET - yhteistyöhön perustuva ohjausmalli - siiloutumisen sijaan hallinnollistenrajojen ylittäminen 20.11. 2013 Sosiaali ja terveys Valtio (STM) alueet ja kunnat Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat 7
 8. 8. 8 Tuloksia kansallisesta Vakava - projektista 2020
 9. 9. POHJOIS-SUOMI ITÄ- JA KESKI-SUOMI PIRKANMAA/ TAYS-ERVA VARSINAIS-SUOMI 2/2013-5/2014 Alueellisen yhteistyömallin Suunnittelun kärkialue http://www.kunnat.net/vakava ETELÄ-SUOMI
 10. 10. | | 10 | Kokonaisarkkitehtuuri ? • Yhteinen kieli; ymmärretään tavoitteet ja toiminta samalla tavalla • Yhteinen suunnitelutapa; varmistetaan että toiminnan tavoitteet tulee huomioitua tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa • Yhteiset käytännöt; tiedetään miten suunnitelmat toimeenpannaan ja miten niitä muutetaan tarvittaessa Strategia / Tavoitteet Tehtävät, palvelut, prosessit Toiminnan tarvitsema tieto Toimintaa tukevat tietojärjestelmät
 11. 11. Toiminta-arkkitehtuuri – mitä tavoitellaan?
 12. 12. Perusterveyden-huolto Erikoissairaan-hoito Apteekit Moniammatillinen ja saumaton yhteistyö Sosiaalitoimi Yksityinen sektori Kolmas sektori Asiakasta ja palveluita koskevien tietojen saatavuus ja niiden hyödyntämisen välineet Ammattilaisen toteuttama palvelu Itsehoito, ennaltaehkäisy, Ohjattu itsepalvelu, omahoito Kansalaisia tuetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, terveysongelmien omahoidossa ja kotona pärjäämisessä oikea palvelu oikea-aikaisesti Uudistetaan palveluiden tuottamisen tapoja ja toimintamalleja ICT-ratkaisujen tukemana Tehokkaat ja vaikuttavat sosiaali- Ja terveyspalvelut (käytettävissä olevat voimavarat huomioiden)
 13. 13. Lähde: Oulun kaupunki PTH+ESH 81 % kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. kustannuksista 38 % syntyy pelkästään terveyspalveluja käyttäviltä ja 62 % asiakkailta, jotka käyttävät myös sosiaalipalveluja
 14. 14. Tietoarkkitehtuuri
 15. 15. Tietojärjestelmäratkaisujen kehittämislinjauksia 16 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma
 16. 16. kehittämislinjaukset – ”tiedonjaon infrastruktuuri” Tietojen operatiivinen yhteiskäyttö keskitetyistä ja hajautetuista lähteistä kansallisten palveluiden avulla Alueelliset ratkaisut nykyistä laajemmassa yhteistyössä (Sote-alue)
 17. 17. Tavoitetila 2020 Luotettu verkko Integraatioalusta Integraatioalusta Kansallisia tai jaettuja palveluita Internet Kansallinen palveluväylä Yksityinen Julkinen Liitynnät kansallisiin palveluihin ja ”täydentävät” tiedonjaon ratkaisut hoidetaan hallitusti alueellisena yhteistyönä (Sote-alue) Kansallinen palveluväylä korvannut soveltuvin osin erillisen Sote-väylän. Palveluväylän suorituskyky Sote-volyymeihin tulee varmistaa ja tuki puuttuville kansainvälisille standardeille kehittää Palveluväylä ei ratkaise SLA-taattua korkean kapasiteetin tietoliikenneyhteyttä. Tarvitaan luotetut tietoliikenneratkaisut, joiden varaan myös palveluväylän hyödyntäminen tukeutuu Kansallisen palveluväylän liityntäpalvelin
 18. 18. kehittämislinjaukset – kansalaisen sähköiset palvelut Kansalaisen itse tuottamien ja ylläpitämien terveys- ja hyvinvointitietojen hallintaan kansallinen avoin terveystaltio Kanta-palveluiden yhteyteen Kansalaisen sähköiset palvelut voitava toteuttaa ”riippumattomina” asiakas- ja potilastietojärjestelmistä Nykyistä laajempi kansallinen yhteistyö ”avainpalveluissa” Muissa sovelluksissa yhtenäinen tiedonhallinta, mutta hallitusti hajautettu hyödyntäminen
 19. 19. kehittämislinjaukset– asiakas- ja potilastietojärjestelmät Kehittämisstrategia: Hallittu monitoimittajamalli Alueellinen yhtenäisyys ja yhteentoimivuus Kehittämistyön ohjaus ja hankinnat laajassa yhteistyössä
 20. 20. Yksi toimittaja -selkeä toimitusvastuu Sisäinen yhteentoimivuus – tietoeheys helppo saavuttaa Vähäiset integraatiokustannukset Toimittajariippuvuus - toimittajaloukko Kokonaisarkkitehtuuri toimittajan hallinnassa Kapeiden sovellusalueiden toiminnallisuudet heikompia Kattavien järjestelmien tarjonta vähäistä ei kokemusta Kytkentä alueelliseen ja paikalliseen kokonaisuuteen Heikentää toimittajalukitusta Asteittainen kehittäminen ja hankinnat Mahdollistaa eri toimintojen / käyttäjäryhmien tarvitseman parhaan mahdollisen toiminnallisuuden Integraatiokerroksen rooli erittäin merkittävä Korkeat yhteenlasketut kokonaiskustannukset. (hankinnat, integraatiot, ylläpito) Monimutkainen - vaikeasti hallittavissa ja ohjattavissa Kokonaisvastuu valuu käyttäjäorganisaatioille Tietoeheys vaikeaa saavuttaa Asteittainen kehittäminen ja hankinnat Riittävän selkeä ja yksinkertainen - hallittavissa oleva kokonaisuus Mahdollistaa kokonaisuutta ajatellen hyvin erillisalojen tarvitsemien toiminnallisuuksien toteuttamisen Yhteiskäyttöisen pääjärjestelmien/palveluiden ansiosta kustannustehokas Integraatiokerroksen rooli merkittävä Pääjärjestelmien toimittajien asemasta voi muodostua tarpeettoman vahva + + + + + - - - - - a.Yksi kattava kokonaisjärjestelmä b.”App store” (best-of-breed) c1. Pääjärjestelmät ja osajärjestelmät Asteittainen kehittäminen ja hankinnat Riittävän selkeä ja yksinkertainen - hallittavissa oleva kokonaisuus Mahdollistaa kokonaisuutta ajatellen hyvin erillisalojen tarvitsemien toiminnallisuuksien toteuttamisen Yhteiskäyttöisen pääjärjestelmien/palveluiden ansiosta kustannustehokas Integraatiokerroksen rooli merkittävä, Vastuuorganisaatio tarvitaan integraatiotason toteuttamiselle sekä alueellisella että kansallisella tasolla c2. hallittu monitoimittajamalli
 21. 21. osajärjestelmä sovitetaan ytimen (pääjärjestelmätoimittajan) määrittelemiin rajapintoihin/integraatio- malleihin kaikki kokonaisuuteen kuuluvat järjestelmät käyttävät kansallisen toimijan (/tilaajien) määrittämiä standardoituja raja- pintoja ja integraatiomalleja
 22. 22. Markki na-vaikut ukset = Nykyisten ICT-järjestelmien vaiheittainen uusiminen (kilpailuttamalla) rakennemuutosten yhteydessä
 23. 23. Hallitun monitoimittajamallin toteuttaminen edellyttää.. • voimakkaampaa panostusta kansalliseen ja kansainväliseen rajapintojen ja tiedonsiirtotapojen standardointityöhön • valtakunnallista toimijaa, joka yhteistyössä tilaajien, järjestelmätoimittajien ja STM:n/THL:n kanssa toteuttaisi käytännön standardointityön ja siihen liittyvän testaus- ja verifiointitoiminnan » Vrt Tanskassa MedCom
 24. 24. [pvm] Etunimi 26 Sukunimi titteli | Tapahtuma Integraatioalustat/väylät “YHTEINEN YDIN” Te Yht. So
 25. 25. Nykytila Itsenäiset palvelutuottajat Toimijoilla eri järjestelmät  EI PALVELU-UUDISTUSTA! Tuotantoaluemalli Tuotantoaluekohtais et järjestelmät, osa järjestelmistä sote-alueelle yhteisiä  MINIMITASO UUDISTUKSELLE Sote-alue malli Kaikki ratkaisut sote-alueella yhteisiä palvelu-alueille ja palvelutuottajille  RADIKAALI, SUURI UUDISTUS + -
 26. 26. Kansallinen Sote-alue Tuotantoalue Tuotantoalue Tiedolla johtaminen (palvelutuotanto) Potilastiedon hallinta Sos. asiakastiedon hallinta Osajärjestelmät Tiedolla johtaminen (palvelutuotanto) Tuotannon toiminnan- ohjaus Potilastiedon hallinta Sos. asiakastiedon hallinta Osajärjestelmät Tiedolla johtaminen (järjestäminen) Sote-alueen yhteiset osajärjestelmät Alueellinen tiedon- jaon infrastruktuuri Kansallinen tiedon- jaon infrastruktuuri Kansallisesti yhteiset osajärjestelmät Tuottajaorganisaatio Tuottajaorganisaatio Tuottajaorganisaatio Järjestäjäorganisaatio Tuotannon toiminnan- ohjaus Sote-alueen yhteinen toiminnanohjaus Suunnitelma- ja asiakkuustietojen hallinta Hankintayhteistyö
 27. 27. ? ? “2020” 2016 2015 2018 yhteinen hankinta / yhteinen toteutus Nykyisten järjestelmien evoluutio Uuden järjestelmän hankinta Osta valmis tuote Osta ja räätälöi Toteuta itse tai teetä ”Innovatiivinen hankintamenettely” yhteinen vaatimusmäärittely yhteinen arkkitehtuuri
 28. 28. Toimeenpanossa tarvittavan ohjauksen ja yhteistyön rakenteet 30 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma
 29. 29. Kevät 2012: nykytilaa ja kehittämis- tarpeita koskeva selvitys* Syksy 2012: jatkotoimenpide- ehdotusten käsittely Tammikuu 2013: Kuntaliiton ja STM:n ehdotus sairaanhoito- piireille ja suurille kunnille 16.4. 2013 Sosiaali ja terveys-yksikkö 32 28.2. 25.6. KL- Jory KL- Jory KL- Jory Perustamisvalmistelun käynnistäminen Tutustuminen Ruotsin ja Tanskan vastaaviin toimintoihin AKUSTIn valmisteluvaiheet vuonna 2012 - 2013 STM NVK *http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj- sahkoiset-palv/Sivut/default.aspx
 30. 30. kunta Sote- kuntayhtymä shp kunta Sote- kuntayhtymä kunta Kuntayhtymä shp kunta Sote- kuntayhtymä shp kunta Sote- kuntayhtymä shp Pohjois- Suomi Väli-Suomi Länsi- Suomi Itä- ja Keski- Suomi Kuntaliitto 20.11. 2013 Sosiaali ja terveys 33 Etelä- Suomi KANSALLINEN AKUSTI - yhteistyömalli www.kunnat.net/akusti -yhteistyön ohjaus ja koordinointi -Alueellisten rakenteiden ja yhteistyön tukeminen -yhteiset kehittämishankkeet, yhteiset ICT-ratkaisut 2014- STM THL VM Kansallinen sote-aluerajat ylittävä ohjaus ja yhteistyö
 31. 31. Alueellisen yhteistyörakenteen toimeenpanoon valmisteltu kansallinen malli (perustuen Pohjois-Suomen VAKAVA- suunnitteluun) Sosiaali ja terveys ❶ Yhteistä valmistelua tehty alkuvuodesta 2013 lähtien ❷ Määräaikaisen alueellisen tietohallintotoiminnan toteutusvaihe 2014-2015/ 2016 ❸ Sote-alueen perustamisen jälkeinen sote-alueen pysyvä tietohallintotoiminto 2016/2017 - 2014 2016 2015 2017 2018 2019 2020 sote-alueen tietohallinto alueellinen yhteistyömalli Valmistelu projektimuotoinen toiminta vakinainen toiminta
 32. 32. 11.12.2014 Kansallinen ja alueellinen ohjaus- ja yhteistyörakenne •Vastuu omaa toimintaa koskevasta kokonaisarkkitehtuurista ja IT-ratkaisuista SOTE-ALUEEN YHTEINEN TIETOHALLINTO •Yhteistyön ja rakenteiden varmistaminen •Kokonaisarkkitehtuurin määrittely •Alueen yhteinen kehittämissuunnittelu •IT-ratkaisujen palvelutuotannon koordinointi •Tietojen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen •Yhteisten IT-ratkaisujen hankinnat SOTE ALUE KUNTAYHTYMIEN/KUNTIEN TIETOHALLINTO KANSALLINEN OHJAUS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TIETOHALLINTO •Vastuu omaa toimintaa koskevasta kokonaisarkkitehtuurista ja IT-ratkaisuista TUOTANTOVASTUULLISET KUNTAYHTYMÄT / KUNNAT MUUT KUNNAT/KYt Kansallisen ohjauksen roolien selkeyttäminen (STM:n ohjausyksiköllä päävastuu) STM THL Sote-alueiden ja kuntien kansallinen yhteistyömalli ”AKUSTI” Alueellisen ohjauksen vahvistaminen Sote-alueiden muodostumisen kautta ja Sote-alueiden välinen yhteistyö Enemmän yhteistyötä ja yhteisiä ratkaisuja, lisää kilpailua VM
 33. 33. Onnistumista ei mitata sillä saadaanko teknologiaratkaisuja syntymään 37 ..vaan sillä että •ne saadaan käyttöön ja vastaavat uudistuvan toiminnan tarpeisiin •Kansalaiset ja ammattilaiset toimivat uudella tavalla hyödyntäen näitä tarvitaan.. •Tiiviimpää ja tuloksellisempaa yhteistyötä •Organisaatioiden ja toiminnan johdon tuki ja sitoutuminen  Johtaminen •Vaiheittainen etenemien osana toiminnan ja rakenteiden uudistuksia
 34. 34. Karri Vainio, karri.vainio@kuntaliitto.fi, +358 50 387 1620 http://www.kunnat.net/akusti Kiitos!

×