Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
นายเกษมศักดิ์ โพธิ์สิงห์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 11
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสน...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

เรื่อง ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

60 vues

Publié le

ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

เรื่อง ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

  1. 1. นายเกษมศักดิ์ โพธิ์สิงห์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 11 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ (Information Systems) คือ กระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูลให้เป็น สารสนเทศ และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน คบคุมการทางาน และช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการทางานในทุกด้าน แต่ละด้านสามารถแบ่งประเภทได้ หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานในด้านนั้นๆ เช่น ระบบสารสนเทศที่ใช้ส่งเสริมการทางานในด้านอุตสาหกรรม สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศการจัดการวัตถุดิบและระบบสารสนเทศการจัดการผลผลิต อย่างไนก็ ตาม การใช้งานระบบสารสนเทศทุกประเภทจะต้องมีองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (Component of Information System) ซึ่งองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทุกส่วนจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศนั้นๆ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้ประมวลผลหรือสร้างสาระสนเทศ 2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดคาสั่งที่ทาให้คอมพิวเตอร์ทางานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 3. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) คือ ข้อเท็จจริงต่างๆทั้งที่ผ่านการประมวลผลและยังไม่ผ่านการ ประมวลผล อยู่ในรูปของ ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ ฯลฯ 4. บุคลากร (Peopleware) คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง และผู้ใช้ 5. กระบวนการทางาน (Procedure) คือ ขั้นตอนการทางานเพื่อให้ได้สารสนเทศ ตามที่ต้องการ เช่น การสมัครสมาชิก การเข้ารหัส ฯลฯ

×