Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

What's on Earth

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à What's on Earth (20)

Plus récents (20)

Publicité

What's on Earth

 1. 1. Pierwszy studencki festiwal M Y Ś LI Z R Ó W N O W A Ż O N Y C H
 2. 2. K i m j e s t eś m y projektów każdego roku 3 0 + współpracujących kół z całej Polski 1 4 lat doświadczenia 10+ 4 0 + kreatywnych studentów SKN Inwestor to jedna z największych i najprężniej działających organizacji studenckich na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ. Każdego roku członkowie Inwestora przygotowują co najmniej 10 niezwykłych projektów, w których udział biorą tysiące studentów z całej Polski. Nasze najważniejsze cele to: tworzenie aktywnego środowiska studenckiego, szerzenie wiedzy z zakresu inwestycji i doradztwa biznesowego, budowanie trwałych relacji między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz umacnianie więzi społecznych.
 3. 3. o p r o j e k c ie Jest topierwsza edycja naszego autorskiego, festiwalowego projektu. Co za tym idzie - jest to ogromna szansa na wprowadzenie nowej jakości do przedsięwzięć organizowanych w łódzkim środowisku akademickim - razem z jego studentami. Mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia, jesteśmy przekonani, że brakuje podobnych wydarzeń w naszym otoczeniu - spotkań dzięki którym nie tylko zdobędziemy wiedzę, ale także wpłyniemy na świadomość społeczności. CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ? 150 + uczestników ilość uczestników uzależniona jest od pozyskanych środków w ykorzystanie nowych mediów zwiększenie św iadomości rozpoczęcie dialogu społecznego edukacja oparta na dośw iadczeniu
 4. 4. Dlaczego? ch ce m y R O Z M O W Y śledząc ostatnie badania opublikowane przez Deloitte, a także będąc ciekawymi zmian na wielu rynkach biznesowych, zauważamy wzrost zainteresowania zrównoważonym podejściem do biznesu. Dla nas - młodych, odważnych i niezależnych przedstawicieli pokolenia Yi Z, jest to nie tylko trend wpływający na decyzje związane z wyborem przyszłego pracodawcy, ale także wyznacznik rozwiązań dla wielu codziennych dylematów.
 5. 5. Sustainable development cz y m JES T? Działania związane z teorią zrównoważonego rozwoju, są wpisane w strategie większości nowoczesnych, silnych i dobrze prosperujących firm. Dzięki swojemu odpowiedzialnemu podejściu w dostarczaniu usług i produktów, zyskują w oczach klientów, partnerów biznesowych, ale także w perspektywie przyjmowanej przez ich pracowników. Wybrane obszary biznesowe objęte przez działania zrównoważonego rozwoju: strategia PRKomunikacja Innow acyjne technologie planowanie przestrzenne Finansow anie innowacji project management HR Odpowiedzialne prowadzenie biznesu ma w naszych oczach realny wpływ na funkcjonowanie oraz poglądy współczesnego społeczeństwa. Dzięki stworzeniu przestrzeni do dyskusji w środowisku akademickim o faktycznych działaniach - zarówno największych i lokalnych przedsiębiorców, chcemy zwiększyć świadomość naszych rówieśników o aktywnościach podejmowanych w globalnej perspektywie.
 6. 6. Uczestnicy festiwalu Uczestnikami festiwalu będą osoby młode - rozpoczynające swoją karierę zawodową. Cenią sobie niezależność, mają szerokie zainteresowania i nie lubią monotonii. Są gotowe by podejmować wyzwania i świadomie decydować o warunkach zatrudnienia. Nie boją się zmian - żyją dynamicznie. Wychowani w świecie technologii. Nie lękają się innowacji ani pracy mobilnej. # m i l l e n n i a l s niezależni Chcemy stworzyć dla nich przestrzeń do: Poznania aktualnej sytuacji rynkowej Spędzenia czasu w rozwijający sposób, łącząc naukę z formami warsztatowymi Inspiracji i dzielenia się pasjami, przekonaniami, wiedzą z innymi Wymiany i zdobywania cennych doświadczeń Kształtowania ich świadomości i odpowiedzialności chcą dbać o środowisko naturalne kreatywni kultura miejsca pracy jest dla nich wartością zwracają uwagę na rolę biznesu w kształtowaniu społeczeństwa dbają o rozwój osobisty
 7. 7. Co nas wyróżnia? d y n a m i z m n o w o c z e s n o ś ć k r e a t y w n o ś ć r ó ż n o r o d n o ś ć b r a k s z a b l o n ó w Zależy nam by formy zastosowane zarówno w samej formule wydarzenia, jak i strategii promocyjnej, odpowiadały aktualnym trendom rynkowym oraz oczekiwaniom naszych odbiorców. Festiwal Myśli Zrównoważonych ma być przestrzenią wolnego wyrażania swojego zdania, konfrontacji wielu punktów widzenia oraz impulsem, który zachęci do poruszania tematów dotyczących odpowiedzialnego biznesu także w środowisku akademickim.
 8. 8. Dynamiczna logistyka C h c e m y , b y p r z e k a z y w a n a w i e d z a m o t y w o w a ł a u c z e s t n i k ó w do d a l s z e go d z i a ł a n i a . N a sz y m ce l e m j est i n sp i r o w a n i e p r z e z e d u k a cj ę . # h a r m o n o g r a m * dyskusje networking art&fun marzec 2019 9.00 - 9.30 wstęp i rejestracja uczestników Część teoretyczna pierwszy wykład drugi wykład coffee break trzeci wykład czwarty wykład piąty wykład przerwa obiadowa case study oficjalne zakończenie *Powyższa agenda jest poglądową propozycją tego, jak widzimy wydarzenie od strony organizacyjnej. Jej forma może ulec zmianie. 9.30 - 10.00 10.10 - 10.40 10.40 - 10.55 11.05 - 11.35 12.15 - 12.30 12.40 - 13.10 13.10 - 14.30 14.30 - 16.00 16.00 - 16.30
 9. 9. Dynamiczna logistyka P r a g n i e m y b y n a s z f e s t i w a l ł ą c z y ł w s o b i e f o r m y t r a d y c y j n y c h w y s t ą p i e ń - p r e z e n t a c j i i p a n e l i d y s k u s y j n y c h z f o r m a m i k r e a t y w n y m i , p o b u d z a j ą c y m i r ó ż n e z m y s ł y u c z e s t n i k ó w . # a r t & f u n w o r k s h o p s a r t _ f a s h i o n _ p h o t o e x h i b i t i o n C S R i n s t a l a t i o n g o o d f o o d a c t i v i t y m o v i e s p o t t i m e
 10. 10. Business to students U c z e s t n i c z ą c w F e s t i w a l u M y ś l i Z r ó w n o w a ż o n e j s t a j ą s i ę P a ń s t w o w s p ó ł t w ó r c a m i w y d a r z e n i a o z a s i ę g u o g ó l n o p o l s k i m . # o f e r u j e m y promoc ja o ch a r a k t e r z e ogólnopols kim w zmocnienie wizerunku kontakt z talentami Korzyści płynące z zaangażowania w realizacje projektu. Wzmocnienie wizerunku Państwa firmy, jako organizacji angażującej się w rozwój świata akademickiego. Przyjęcie pozycji "społecznego edukatora" dzięki popularyzacji wiedzy o zrównoważonym rozwoju w biznesie. Bezpośredni kontakt z utalentowanymi studentami, networking i wymiana spostrzeżeń. Pozyskanie ambitnych i kreatywnych praktykantów. Kształtowanie świadomości społecznej.
 11. 11. o cz y m Z k i m Poszukiwani partnerzy, prelegenci, wystawcy Katalog firm, osób i przedstawicieli fundacji, które moglibyśmy zaangażować w nasz projekt jest szeroki. Zaczynając od największych korporacji, przez lokalne przedsiębiorstwa, naukowców, władze miasta, a także sylwetki influencerów - poszukujemy tych prawdziwie zaangażowanych w zmianę otaczającej nas rzeczywistości. Wsparcie merytoryczne naszego projektu zapewnianam współpraca z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki dokładnie przeprowadzonym researchom oraz bezpośrednim konsultacjom, możemy ubiegać się o partnerstwo firm, realizujących znaczące projekty z obszaru CSR. PARTNER HONOROWY
 12. 12. Niezależny głos społeczności o cz y m Z k i m Nie od dziś wiadomo, że postać "idola" w znaczący sposób wpływa na sposób myślenia, wartościowania i postrzegania rzeczywistości przez ich fanów. W zdigitalizowanym świecie moc docierania do tysięcy trafiła w ręce niezależnych jednostek - influencerów. Ich obecność oraz zaangażowanie w akcję, sprawi, że zyskamy cenny kontakt z osobami faktycznie zainteresowanymi omawianym tematem. # i n f l u e n ce r Kasia Gandor Założycielka bloga kasiagandor.com, była modelka, studentka, miłośniczka nutelli i zadawania pytań na tematy ważne. Asia Ryfka Sztyw niara Kiedyś królowa niebanalnej mody, dzisiaj władczyni świata roślin oraz promotorka życia w stylu zero waste. TO Z NIMI CHCEMY NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ
 13. 13. N a sz Natalia Wierzbowska Piotr Liszewski Wiktoria Boroch Karolina Pasikowska Katarzyna Parszewska Aleksandra Pędziwiatr Ada Jeziorska t e a m KOORDYNATORKI PROJEKTU REPREZENTANT ZARZĄDU SKN INWESTOR PROJECT TEAM
 14. 14. P o ł ą c z m y s i ł y Katarzyna Parszewska Karolina Pasikowska Jeżeli uważają Państwo, nasz projekt za potrzebny społeczności akademickiej oraz przynoszący korzyści w budowaniu świadomości młodych ludzi - zachęcamy do połączenia sił. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii, sugestii oraz uwag. Chcemy podjąć wartościową dyskusję, prowadzącą do owocnej współpracy. KONTAKT: +48 693 889 116 karolina.pasikowska@skninwestor.com katarzyna.parszewska@skninwestor.com +48 504 819 163
 15. 15. marzec 2019

×