Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporu

Kentsle Vizyon Platformu
Kentsle Vizyon PlatformuKentsle Vizyon Platformu
RAPORU
Giriş; Etki ve Tepki
Üçüncü dönüşüm sürecinde geliştirilen büyük
kentsel dönüşüm projelerinin yaşam ve mekana
olan etkisi artık travma seviyesine gelmiştir.
Travmayı; yıkılanlar ve yapılanlar ile gidenler ve
gelenler yaşıyor; yani, kent ve kentli.
Bu sonucun ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin
minimize edilmesi artık, proje geliştirme sürecinin
en önemli ve ilk şartı olmalı. Bunun için büyük
dönüşüm projelerinin Sosyal Etki Değerlendirme
(SED) raporları hazırlanmalı, raporlarda özellikle
projeden etkilenen varlıklar ve insanlar için
önlemler alınmalı ve çözümler üretilmeli.
Çözümün ilk şartı ise 3.dönüşüm süreci içinde
kentsel dönüşüm yaklaşımının sosyal ve ekonomik
boyutu ile yeniden ele alınması ve özellikle kentsel
dönüşüm tanımı üzerinde ortak bir uzlaşma
sağlanmasıdır.
İki Kavram; Kentsel Dönüşüm ve
Gayrimenkul Geliştirme
Yeni dönemin moda kavramı ‘kentsel dönüşüm’ün
tanımı ve proje geliştirme yaklaşımı
ile ‘gayrimenkul geliştirme’ tanımı ve yaklaşımı
arasındaki temel fark ortaya konulmalı.
“ Kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir.
Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleri ile olur.
Kentsel dönüşüm ise kamu desteğine gereksinim
duyulan toplumsal ve ekonomik boyutları içeren
uzun süreli eylemler bütünüdür. ” 	
(İngiltere İgloo Gn. Müdürü)
Bu tanım benimsendiği zaman, iki kavram arasındaki
temel farkın toplum ve ekonomik boyut olduğu
görülmektedir. Yani, gayrimenkul odaklı değil, insan
odaklı proje geliştirme yaklaşımı...
Sayıların Gücü (5366-6306)
Günümüzde büyük projeler kamu ve özel sektör
işbirliği içinde piyasa güçleri ile geliştirilmektedir.
İşbirliğinin yasal altyapısı 5366 ve 6306 sayılı
yasalarla kurulmuştur.
- 5366 sayılı yasa ile özel mülkiyetin kamu tarafından
ihale yöntemiyle projeye dahil edilmesi,
- 6306 sayılı yasa ile de proje geliştirmede 2/3
oranının uzlaşma için yeterli çoğunluk kabul
edilmesi,
Herikiyasanıngücü;mülkiyetintoplulaştırılmasından
proje geliştirilmesine; paylaşımdan uygulamaya
kadar kamuya büyük yetkiler verilmekte. Kamunun
bu gücü ve yetkileri kullanma ve/veya kullandırma
niyeti ile uygulamaya soktuğu projelerin etkisi
tepkilere yol açmaktadır.
Gayrimenkul geliştirme yaklaşımı ve piyasa güçleri
ile gerçekleştirilen tüm projelerde etki ve tepki
ikilimi yaşanmaktadır. Projelerin yaşam ve mekana
olan etkisi, gerilim ve travma ortaya çıkarmakta.
Projeden etkilenenlerin etkinliği artırılarak katılım
sürecine dahil edilecekleri ortamlar yaratılmalı.
A.Faruk GÖKSU, Sıla AKALP AKYALÇIN, Miray ÖZKAN
13 Haziran 2014
ETKİleyen, ETKİlenen, ETKİleşim, ETKİ
Etki ve tepki sonucunda ortaya çıkan sorunları azaltmak için proje geliştirme süreçlerinde
katılımcı ve eşitlikçi ortamlar sağlanmalıdır. Bu nedenle, etkilerin analizi iyi yapılmalı, etkileyen
ve etkilenen arasında etkileşim ortamları yaratılmalı, Etkiler azaltılmalıdır.
ETKİleyen; Projeleri geliştiren kamu ve özel sektör yatırımcıları,
	 - Kamu (merkezi ve yerel yönetimler, kamu şirketleri)
	 - Yatırımcı
ETKİlenen; Proje alanı ve yakın çevresinde yaşayan ve çalışanlar,
	 - Yaşayanlar (mülk ve hak sahipleri, kiracılar)
	 - Çalışanlar ( işletme sahipleri ve çalışanlar)
ETKİleşim; Etkilerin azaltılması için katılımcı çözüm ortamı,
	 - Empati
	 - Katılım
	 - Eylem Planları
ETKİ; Yaşam ve mekan üzerine olumsuzluklar,
	 - Gidenler ve Gelenler
	 - İş Değiştirme ve Gelir Kaybı
	 - Sosyal Yaşam
	 - Mekan ve Çevre
NİÇİN SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (SED)?
Büyük projelerin yaşama ve mekana olan olumsuz etkilerinin azaltılması, taraflar arasında
uzlaşma mekanizmalarının geliştirilmesi için Sosyal Etki Değerlendirme (SED)raporları
hazırlanmalıdır. Bir başka deyişle, SED raporları; özellikle projeden olumsuz etkilenen insanlar
(PEİ) ile projeden etkilenen varlıklar (PEV) yani mekan üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması
için Türkiye’nin gündemine getirilmelidir.
SED Raporları; etkileyen ve etkilenen arasındaki etkileşim mekanizmalarını ortaya koymalı,
etkinin azaltılması için somut çözüm önerileri sunmalıdır.
Beklenti Yönetimi
Etkileyen ve etkilenen arasında etkileşim ortamının sağlanması için anahtar kavram ‘empati’
olmalı, kendisinin diğer taraftan beklentisi ve diğer tarafın kendisinden beklentisi için uzlaşma
ortamları yaratılmalıdır. Beklenti yönetimi için taraflar arasında şeffaf, katılımcı, eşitlikçi
ortamlar sunulmalı. Projelerdeki etki ve tepki dengesi, bireysel ve toplumsal beklenti dengesi
ile sağlanmalıdır.
3
4
SOSYAL ETKİLEŞİM MATRİSİ (4X4) ;
	
Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’nun en önemli ürünü, sorumlulukların belirlendiği ve kim, ne,
nasıl sorularının yanıtlandığı Sosyal Etkileşim Matrisi olmalıdır. Günümüzde proje geliştiricileri ile
yaşayanlar arasında ilişki düzeyinin artırılması için taraflar arası etkileşim ortamları sağlanmalıdır.
Taraf Davranışı; Etki ve Tepki
Kentsel Dönüşüm Projelerindeki taraflar arasındaki gerilimi azaltmak için etkileşim ortamları
sağlanmalıdır.
Uzlaşma Basamakları; 6B
Etkileşim ortamlarında; bilgilendirme, bilinçlendirme, buluşma, beklenti, belirsizlik ve benimseme
basamaklarını içeren uzlaşma yönetimi süreci, olumsuz etkilerin azaltılması için önemli fırsatlar
sağlayacaktır.
-	 Doğru ve şeffaf bilgilendirme,
-	 Proje ve yasal haklar konusunda bilinçlendirme,
-	 Projeden etkilenen tarafları (kamu, özel sektör, yaşayanlar ve sivil örgüt) buluşturma,
-	 Tarafların beklentilerini yönetme,
-	 Sorun ve fırsatları tespit ederek belirsizlikleri ortadan kaldırma,
-	 Projenin ve SED raporunun taraflarca benimsenmesi
ETKİ
leyen ETKİ
lenen
ETKİ
leyen
ETKİ
lenen
ETKİ
leşim
ETKİ
TEPKİ
Stratejik Sorular;
Sosyal Etkileşim Matrisi’nde, projeden etkilenen tarafların etkileşim ortamlarında ‘kim ve nasıl
yapmalı?’ temel sorularının yanıtı aranmakta, sorunların çözümü için öneriler sunulmaktadır.
Amaç, projelerin, sosyal ve ekonomik olumsuz etkisinin minimize edilmesi için ortak stratejiler,
eylemler, program ve projeler geliştirilmesidir.
1.ETKİleyen (kamu-yatırımcı) ne yapmalı?
	 Empati kurmalı.
	 Tasarımı çeşitlendirmeli.
	 Kayıpları azaltmalı.
	 İş yaratmalı.
2. ETKİlenen (yaşayan ve çalışan) ne yapmalı?
	 Etkin olmalı.
	 Tasarıma katılmalı.
	 Kapasite oluşturmalı.
	 İhtiyaçları ortaklaştırmalı.
3. ETKİleşim nasıl olmalı?
	 Eylem planları hazırlanmalı.
	 Tasarım çalıştayları düzenlenmeli.
	 Katılım programları geliştirilmeli.
	 İstihdam kaynakları araştırılmalı.
4. ETKİ nasıl azaltılmalı?
	 Ekonomik alternatifler ile minimum yer değiştirme olmalı.
	 Taraflar katılımcı ortamları hazırlamalı.
	 Kayıplar tazmin edilmeli.
	 İş yaratılmalı.
7
SOSYAL ETKİLEŞİM MATRİSİ (4X4)
KİM
NASIL YAŞAYANLAR
TARAFLAR
SOSYALETKİ
YATIRIMCILAR
8
ETKİ
leyen
ETKİ
lenen
ETKİ
leşim
ETKİ
Empati kurmalı.
Tasarımı çeşitlendirmeli.
Kayıpları azaltmalı.
İş yaratılmalı.
Eylem planları
hazırlanmalı.
Tasarım çalıştayları
düzenlenmeli.
Katılım programları
geliştirilmeli.
İstihdam kaynakları
araştırılmalı.
Ekonomik alternatifler
ile minimum yer
değiştirme olmalı.
Taraflar katılımcı
ortamları hazırlamalı.
Kayıplar tazmin edilmeli.
İş yaratılmalı
Etkin olmalı.
Tasarıma katılmalı.
Kapasite oluşturmalı.
İhtiyaçları ortaklaştırmalı.
mekan
ve
YAŞAM
Sonuç; sED Raporları Hazırlanmalı
ONProjeOnlarcaETKİ
Artık, 3. Dönüşüm sürecinde projelerin sosyal ve ekonomik boyutlarını içeren yaklaşımlar ortaya
konulmalı ve özellikle yaşayanlara olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi için Sosyal Etki
Değerlendirme (SED) raporları hazırlanmalıdır.
Etkileyen ile etkilenenlerin bir araya gelecekleri etkileşim ortamlarında hazırlanacak Sosyal Etki
Değerlendirme raporları, projelerde yaşanan olumsuzlukları minimize edecek, empati yoluyla
beklentileri ortaklaştıracak ve uzlaşma yoluyla projelerin hazırlanması sürecini başlatarak
olumsuz etkileri azaltacaktır.
Günümüzdeki projelerin yarattığı olumsuz etkilere karşı verilen tepkiler, etkileşim ortamlarında
herkesin çözüm ortağı olacağı bir alana dönüştürülmelidir. Sürecin yönetim zorluğu dikkate
alınarak, hazırlanacak SED raporları;
	 -	 Minimum yer değiştirme çözüm önerilerini içermeli,
	 -	 Gelir iyileştirme ve iş yaratma ortamlarını sağlamalı,
	 -	 Katılımcı sosyal tasarımları kapsamalı,
	 -	 Katılım ve örgütleme seçenekleri sunmalıdır.
SED raporları; projeden etkilenen insanlar (PEİ) ve projeden etkilenen varlıklar (PEV) olmak
üzere yaşam ve mekana olan olumsuz etkileri azaltmaya yönelik çözümler ortaya koymalıdır.
Bu nedenle, Kentsel Vizyon Platformu ve Yerel Girişime DESTEK platformu olarak
OnProjeOnlarcaETKİ Programını başlattık. Amacımız, dönüşüm projelerinden alınan dersler
çerçevesinde, etkileri ortaya çıkararak, örnek bir SED raporu rehberi hazırlamak ve kamuoyu
oluşturmaktır.
10
www.kentselvizyon.org
www.yerelgirisim.org

Recommandé

Psikiyatrik sosyal hizmet par
Psikiyatrik sosyal hizmetPsikiyatrik sosyal hizmet
Psikiyatrik sosyal hizmetTülin KUŞGÖZOĞLU
5K vues12 diapositives
Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa Darurat par
Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa Darurat Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa Darurat
Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa Darurat surrenderyourthrone
2.6K vues94 diapositives
Fakta Sebenar Isu Tuntutan Sulu Terhadap Sabah par
Fakta Sebenar Isu Tuntutan Sulu Terhadap SabahFakta Sebenar Isu Tuntutan Sulu Terhadap Sabah
Fakta Sebenar Isu Tuntutan Sulu Terhadap SabahMis Sem
8.5K vues24 diapositives
Federalism in Malaysia par
Federalism in MalaysiaFederalism in Malaysia
Federalism in MalaysiaNor Aini
9.8K vues15 diapositives
Pembentukan malaysia par
Pembentukan malaysiaPembentukan malaysia
Pembentukan malaysiaKamal Are-redha
15.7K vues10 diapositives
perjuangan mencapai kemerdekaan par
perjuangan mencapai kemerdekaanperjuangan mencapai kemerdekaan
perjuangan mencapai kemerdekaanYuvarani Subramaniam
40.4K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Topic 3 main components of the malaysian government system par
Topic 3 main components of the malaysian government systemTopic 3 main components of the malaysian government system
Topic 3 main components of the malaysian government systemChe Amm
75.8K vues27 diapositives
Undang undang bertulis par
Undang undang bertulisUndang undang bertulis
Undang undang bertulisSiti Aisyah Saliman
37.5K vues14 diapositives
Perlembagaan persekutuan 1 par
Perlembagaan persekutuan 1Perlembagaan persekutuan 1
Perlembagaan persekutuan 1Fatin Asyiqin
10.4K vues30 diapositives
Bab 4 perlembagaan malaysia par
Bab 4 perlembagaan malaysiaBab 4 perlembagaan malaysia
Bab 4 perlembagaan malaysiaDORAEMONLINA
70.5K vues39 diapositives
Perlembagaan par
PerlembagaanPerlembagaan
Perlembagaanmunnianwar
619K vues30 diapositives
Sej Sosioeko sbh & srwk par
Sej Sosioeko sbh & srwkSej Sosioeko sbh & srwk
Sej Sosioeko sbh & srwkFaz Teeyta
946 vues12 diapositives

Tendances(20)

Topic 3 main components of the malaysian government system par Che Amm
Topic 3 main components of the malaysian government systemTopic 3 main components of the malaysian government system
Topic 3 main components of the malaysian government system
Che Amm75.8K vues
Perlembagaan persekutuan 1 par Fatin Asyiqin
Perlembagaan persekutuan 1Perlembagaan persekutuan 1
Perlembagaan persekutuan 1
Fatin Asyiqin10.4K vues
Bab 4 perlembagaan malaysia par DORAEMONLINA
Bab 4 perlembagaan malaysiaBab 4 perlembagaan malaysia
Bab 4 perlembagaan malaysia
DORAEMONLINA70.5K vues
Sej Sosioeko sbh & srwk par Faz Teeyta
Sej Sosioeko sbh & srwkSej Sosioeko sbh & srwk
Sej Sosioeko sbh & srwk
Faz Teeyta946 vues
Hubungan Etnik - Pembangunan Politik & Hubungan Etnik par Mahyuddin Khalid
Hubungan Etnik - Pembangunan Politik & Hubungan EtnikHubungan Etnik - Pembangunan Politik & Hubungan Etnik
Hubungan Etnik - Pembangunan Politik & Hubungan Etnik
Mahyuddin Khalid47.9K vues
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa par Zailani Baharuddin
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara BangsaProses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa
Zailani Baharuddin35.1K vues
PENTADBIRAN AWAM KORPORAT par Ct Hussen
PENTADBIRAN AWAM KORPORATPENTADBIRAN AWAM KORPORAT
PENTADBIRAN AWAM KORPORAT
Ct Hussen10.6K vues
Bab 4 perlembagaan persekutuan tiang seri hubungan etnik par Are Matt
Bab 4 perlembagaan persekutuan tiang seri hubungan etnikBab 4 perlembagaan persekutuan tiang seri hubungan etnik
Bab 4 perlembagaan persekutuan tiang seri hubungan etnik
Are Matt20.6K vues
Sistem Pentadbiran Perancangan Bandar par aidafazihrah
Sistem Pentadbiran Perancangan BandarSistem Pentadbiran Perancangan Bandar
Sistem Pentadbiran Perancangan Bandar
aidafazihrah29.4K vues
Hubungan Etnik Bab 4 Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik par WanBK Leo
Hubungan Etnik Bab 4  Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan EtnikHubungan Etnik Bab 4  Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
Hubungan Etnik Bab 4 Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
WanBK Leo32.8K vues
10 dasar-dasar kerajaan par Nur Az
10 dasar-dasar kerajaan10 dasar-dasar kerajaan
10 dasar-dasar kerajaan
Nur Az172.4K vues
Kesltann sulu par firo HAR
Kesltann suluKesltann sulu
Kesltann sulu
firo HAR1.3K vues
Malayan Union par Nana Arisa
Malayan UnionMalayan Union
Malayan Union
Nana Arisa38.1K vues
Bab 8(set18) pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial par Aisyah Somkham Ismail
Bab 8(set18) pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosialBab 8(set18) pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial
Bab 8(set18) pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial
MGT 162 : Sample, UiTM Dungun December 2019 par AnisNatasha8
MGT 162 : Sample, UiTM Dungun December 2019MGT 162 : Sample, UiTM Dungun December 2019
MGT 162 : Sample, UiTM Dungun December 2019
AnisNatasha811.4K vues

Similaire à Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporu

Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi) par
Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)
Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)dr_darcinakin
2.1K vues36 diapositives
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf par
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdfVAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdfSUNIL64154
2 vues3 diapositives
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları par
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıÖzkan Gözütok
135 vues31 diapositives
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu par
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu4. Boyut Akademi
4.5K vues47 diapositives
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015 par
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015 4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015 Nil's HR Cafe
669 vues47 diapositives
Module4 4.2 presentation_version1.tr par
Module4 4.2 presentation_version1.trModule4 4.2 presentation_version1.tr
Module4 4.2 presentation_version1.trTamunaNL
103 vues10 diapositives

Similaire à Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporu(20)

Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi) par dr_darcinakin
Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)
Bölüm 2-(1. Hafta okuma ödevi)
dr_darcinakin2.1K vues
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf par SUNIL64154
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdfVAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf
SUNIL641542 vues
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları par Özkan Gözütok
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Özkan Gözütok135 vues
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu par 4. Boyut Akademi
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
4. Boyut Akademi4.5K vues
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015 par Nil's HR Cafe
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015 4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015
Nil's HR Cafe669 vues
Module4 4.2 presentation_version1.tr par TamunaNL
Module4 4.2 presentation_version1.trModule4 4.2 presentation_version1.tr
Module4 4.2 presentation_version1.tr
TamunaNL103 vues
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ par turkates
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
turkates1.8K vues
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2 par Education PowerPoints
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2 par Karel Van Isacker
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda... par Emre Koyuncu
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Emre Koyuncu2.1K vues
Ekosistem Buluşması III_Rapor par Yoni Pinto
Ekosistem Buluşması III_RaporEkosistem Buluşması III_Rapor
Ekosistem Buluşması III_Rapor
Yoni Pinto227 vues
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt... par Emre Koyuncu
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...
Emre Koyuncu3.3K vues
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu par Mustafa Kuğu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
Mustafa Kuğu634 vues
Norm 2106 eği̇ti̇m katalogu par upmkorg
Norm  2106 eği̇ti̇m kataloguNorm  2106 eği̇ti̇m katalogu
Norm 2106 eği̇ti̇m katalogu
upmkorg302 vues
AB MALİ YARDIMLARI par turkates
AB MALİ YARDIMLARIAB MALİ YARDIMLARI
AB MALİ YARDIMLARI
turkates1.4K vues
Sürdürülebilirlik ve İtibar par nursenaunalan
Sürdürülebilirlik ve İtibar Sürdürülebilirlik ve İtibar
Sürdürülebilirlik ve İtibar
nursenaunalan303 vues

Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporu

 • 2. Giriş; Etki ve Tepki Üçüncü dönüşüm sürecinde geliştirilen büyük kentsel dönüşüm projelerinin yaşam ve mekana olan etkisi artık travma seviyesine gelmiştir. Travmayı; yıkılanlar ve yapılanlar ile gidenler ve gelenler yaşıyor; yani, kent ve kentli. Bu sonucun ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin minimize edilmesi artık, proje geliştirme sürecinin en önemli ve ilk şartı olmalı. Bunun için büyük dönüşüm projelerinin Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporları hazırlanmalı, raporlarda özellikle projeden etkilenen varlıklar ve insanlar için önlemler alınmalı ve çözümler üretilmeli. Çözümün ilk şartı ise 3.dönüşüm süreci içinde kentsel dönüşüm yaklaşımının sosyal ve ekonomik boyutu ile yeniden ele alınması ve özellikle kentsel dönüşüm tanımı üzerinde ortak bir uzlaşma sağlanmasıdır. İki Kavram; Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Geliştirme Yeni dönemin moda kavramı ‘kentsel dönüşüm’ün tanımı ve proje geliştirme yaklaşımı ile ‘gayrimenkul geliştirme’ tanımı ve yaklaşımı arasındaki temel fark ortaya konulmalı. “ Kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleri ile olur. Kentsel dönüşüm ise kamu desteğine gereksinim duyulan toplumsal ve ekonomik boyutları içeren uzun süreli eylemler bütünüdür. ” (İngiltere İgloo Gn. Müdürü) Bu tanım benimsendiği zaman, iki kavram arasındaki temel farkın toplum ve ekonomik boyut olduğu görülmektedir. Yani, gayrimenkul odaklı değil, insan odaklı proje geliştirme yaklaşımı... Sayıların Gücü (5366-6306) Günümüzde büyük projeler kamu ve özel sektör işbirliği içinde piyasa güçleri ile geliştirilmektedir. İşbirliğinin yasal altyapısı 5366 ve 6306 sayılı yasalarla kurulmuştur. - 5366 sayılı yasa ile özel mülkiyetin kamu tarafından ihale yöntemiyle projeye dahil edilmesi, - 6306 sayılı yasa ile de proje geliştirmede 2/3 oranının uzlaşma için yeterli çoğunluk kabul edilmesi, Herikiyasanıngücü;mülkiyetintoplulaştırılmasından proje geliştirilmesine; paylaşımdan uygulamaya kadar kamuya büyük yetkiler verilmekte. Kamunun bu gücü ve yetkileri kullanma ve/veya kullandırma niyeti ile uygulamaya soktuğu projelerin etkisi tepkilere yol açmaktadır. Gayrimenkul geliştirme yaklaşımı ve piyasa güçleri ile gerçekleştirilen tüm projelerde etki ve tepki ikilimi yaşanmaktadır. Projelerin yaşam ve mekana olan etkisi, gerilim ve travma ortaya çıkarmakta. Projeden etkilenenlerin etkinliği artırılarak katılım sürecine dahil edilecekleri ortamlar yaratılmalı. A.Faruk GÖKSU, Sıla AKALP AKYALÇIN, Miray ÖZKAN 13 Haziran 2014
 • 3. ETKİleyen, ETKİlenen, ETKİleşim, ETKİ Etki ve tepki sonucunda ortaya çıkan sorunları azaltmak için proje geliştirme süreçlerinde katılımcı ve eşitlikçi ortamlar sağlanmalıdır. Bu nedenle, etkilerin analizi iyi yapılmalı, etkileyen ve etkilenen arasında etkileşim ortamları yaratılmalı, Etkiler azaltılmalıdır. ETKİleyen; Projeleri geliştiren kamu ve özel sektör yatırımcıları, - Kamu (merkezi ve yerel yönetimler, kamu şirketleri) - Yatırımcı ETKİlenen; Proje alanı ve yakın çevresinde yaşayan ve çalışanlar, - Yaşayanlar (mülk ve hak sahipleri, kiracılar) - Çalışanlar ( işletme sahipleri ve çalışanlar) ETKİleşim; Etkilerin azaltılması için katılımcı çözüm ortamı, - Empati - Katılım - Eylem Planları ETKİ; Yaşam ve mekan üzerine olumsuzluklar, - Gidenler ve Gelenler - İş Değiştirme ve Gelir Kaybı - Sosyal Yaşam - Mekan ve Çevre
 • 4. NİÇİN SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (SED)? Büyük projelerin yaşama ve mekana olan olumsuz etkilerinin azaltılması, taraflar arasında uzlaşma mekanizmalarının geliştirilmesi için Sosyal Etki Değerlendirme (SED)raporları hazırlanmalıdır. Bir başka deyişle, SED raporları; özellikle projeden olumsuz etkilenen insanlar (PEİ) ile projeden etkilenen varlıklar (PEV) yani mekan üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için Türkiye’nin gündemine getirilmelidir. SED Raporları; etkileyen ve etkilenen arasındaki etkileşim mekanizmalarını ortaya koymalı, etkinin azaltılması için somut çözüm önerileri sunmalıdır. Beklenti Yönetimi Etkileyen ve etkilenen arasında etkileşim ortamının sağlanması için anahtar kavram ‘empati’ olmalı, kendisinin diğer taraftan beklentisi ve diğer tarafın kendisinden beklentisi için uzlaşma ortamları yaratılmalıdır. Beklenti yönetimi için taraflar arasında şeffaf, katılımcı, eşitlikçi ortamlar sunulmalı. Projelerdeki etki ve tepki dengesi, bireysel ve toplumsal beklenti dengesi ile sağlanmalıdır. 3
 • 5. 4 SOSYAL ETKİLEŞİM MATRİSİ (4X4) ; Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’nun en önemli ürünü, sorumlulukların belirlendiği ve kim, ne, nasıl sorularının yanıtlandığı Sosyal Etkileşim Matrisi olmalıdır. Günümüzde proje geliştiricileri ile yaşayanlar arasında ilişki düzeyinin artırılması için taraflar arası etkileşim ortamları sağlanmalıdır. Taraf Davranışı; Etki ve Tepki Kentsel Dönüşüm Projelerindeki taraflar arasındaki gerilimi azaltmak için etkileşim ortamları sağlanmalıdır. Uzlaşma Basamakları; 6B Etkileşim ortamlarında; bilgilendirme, bilinçlendirme, buluşma, beklenti, belirsizlik ve benimseme basamaklarını içeren uzlaşma yönetimi süreci, olumsuz etkilerin azaltılması için önemli fırsatlar sağlayacaktır. - Doğru ve şeffaf bilgilendirme, - Proje ve yasal haklar konusunda bilinçlendirme, - Projeden etkilenen tarafları (kamu, özel sektör, yaşayanlar ve sivil örgüt) buluşturma, - Tarafların beklentilerini yönetme, - Sorun ve fırsatları tespit ederek belirsizlikleri ortadan kaldırma, - Projenin ve SED raporunun taraflarca benimsenmesi ETKİ leyen ETKİ lenen ETKİ leyen ETKİ lenen ETKİ leşim ETKİ TEPKİ
 • 6. Stratejik Sorular; Sosyal Etkileşim Matrisi’nde, projeden etkilenen tarafların etkileşim ortamlarında ‘kim ve nasıl yapmalı?’ temel sorularının yanıtı aranmakta, sorunların çözümü için öneriler sunulmaktadır. Amaç, projelerin, sosyal ve ekonomik olumsuz etkisinin minimize edilmesi için ortak stratejiler, eylemler, program ve projeler geliştirilmesidir. 1.ETKİleyen (kamu-yatırımcı) ne yapmalı? Empati kurmalı. Tasarımı çeşitlendirmeli. Kayıpları azaltmalı. İş yaratmalı. 2. ETKİlenen (yaşayan ve çalışan) ne yapmalı? Etkin olmalı. Tasarıma katılmalı. Kapasite oluşturmalı. İhtiyaçları ortaklaştırmalı. 3. ETKİleşim nasıl olmalı? Eylem planları hazırlanmalı. Tasarım çalıştayları düzenlenmeli. Katılım programları geliştirilmeli. İstihdam kaynakları araştırılmalı. 4. ETKİ nasıl azaltılmalı? Ekonomik alternatifler ile minimum yer değiştirme olmalı. Taraflar katılımcı ortamları hazırlamalı. Kayıplar tazmin edilmeli. İş yaratılmalı. 7
 • 7. SOSYAL ETKİLEŞİM MATRİSİ (4X4) KİM NASIL YAŞAYANLAR TARAFLAR SOSYALETKİ YATIRIMCILAR 8 ETKİ leyen ETKİ lenen ETKİ leşim ETKİ Empati kurmalı. Tasarımı çeşitlendirmeli. Kayıpları azaltmalı. İş yaratılmalı. Eylem planları hazırlanmalı. Tasarım çalıştayları düzenlenmeli. Katılım programları geliştirilmeli. İstihdam kaynakları araştırılmalı. Ekonomik alternatifler ile minimum yer değiştirme olmalı. Taraflar katılımcı ortamları hazırlamalı. Kayıplar tazmin edilmeli. İş yaratılmalı Etkin olmalı. Tasarıma katılmalı. Kapasite oluşturmalı. İhtiyaçları ortaklaştırmalı.
 • 9. Sonuç; sED Raporları Hazırlanmalı ONProjeOnlarcaETKİ Artık, 3. Dönüşüm sürecinde projelerin sosyal ve ekonomik boyutlarını içeren yaklaşımlar ortaya konulmalı ve özellikle yaşayanlara olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi için Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporları hazırlanmalıdır. Etkileyen ile etkilenenlerin bir araya gelecekleri etkileşim ortamlarında hazırlanacak Sosyal Etki Değerlendirme raporları, projelerde yaşanan olumsuzlukları minimize edecek, empati yoluyla beklentileri ortaklaştıracak ve uzlaşma yoluyla projelerin hazırlanması sürecini başlatarak olumsuz etkileri azaltacaktır. Günümüzdeki projelerin yarattığı olumsuz etkilere karşı verilen tepkiler, etkileşim ortamlarında herkesin çözüm ortağı olacağı bir alana dönüştürülmelidir. Sürecin yönetim zorluğu dikkate alınarak, hazırlanacak SED raporları; - Minimum yer değiştirme çözüm önerilerini içermeli, - Gelir iyileştirme ve iş yaratma ortamlarını sağlamalı, - Katılımcı sosyal tasarımları kapsamalı, - Katılım ve örgütleme seçenekleri sunmalıdır. SED raporları; projeden etkilenen insanlar (PEİ) ve projeden etkilenen varlıklar (PEV) olmak üzere yaşam ve mekana olan olumsuz etkileri azaltmaya yönelik çözümler ortaya koymalıdır. Bu nedenle, Kentsel Vizyon Platformu ve Yerel Girişime DESTEK platformu olarak OnProjeOnlarcaETKİ Programını başlattık. Amacımız, dönüşüm projelerinden alınan dersler çerçevesinde, etkileri ortaya çıkararak, örnek bir SED raporu rehberi hazırlamak ve kamuoyu oluşturmaktır. 10