Bí mật của xếp hạng Facebook Fanpage

Toàn ộ ọi Bí ật ủa
Facebook ranking factors
40 thuật toán tă g hạ g và 16 thuật toán
phạt làm giả hạ g
www.vinalink.edu.vn
VINALINK.ACADEMY
Phiên ả 1 – Tháng 12/2015 – Bất kể ai uố giỏi Facebook Marketing đều phải
Biết các thuật toán quan trọ g này
Tác giả
Tuấ Hà – CEO Vinalink Media và Vinalink Academy
nghiên ứu và dựa trên các guồ :
1. Các thuật toán do Facebook công ố từ 2 ă qua.
2. Công ố nghiên ứu ủa các tác giả trên
MarketingProf và SocialBaker.
3. Trải ghiệ khi xem insights ủa gầ 100 fanpage,
hơ 20 tài khoả ads ủa DN trong 2 ă qua ũ g
hư trự tiếp ầ ads hạy trong 3 ă nay.
4. Trao đổi với 2 chuyên gia FB ủa Conference.com.sg
và 4 chuyên gia tại Việt nam.
5. Đứ g giả g dạy FB cho 50 khóa họ FB ủa Vinalink
và inhouse cho Viettel, Vingroup, Pgbank….
Website : www.haanhtuan.com
Các ếu tố Tă g giả thứ hạ g ủa
Facebook là gì?
Reach : là số lượ g gười tiếp ậ đượ thông qua 1 Post trên Facebook
Mụ đí h ủa chúng ta : Tă g đượ lượ g Reach tự nhiên càng hiều càng
tốt. Và slide này hướ g dẫ các thuật toán tă g giả Reach Rank.
Nhữ g ai ầ tă g Reach?
• Profile ủa chúng ta
• Fanpage ủa nhãn hàng
• Group mà chúng ta làm admin
Nói chung là : PGF
Phầ 1 : 40 ếu tố tă g Reach
• Tă g Reach tới gười dùng , Nuôi dưỡ g tỷ lệ
reach tốt cho hữ g post trên Fanpage/
Group/ Profile
1. LIKE
Post có hiều Like sẽ tă g Reach cho Post và PGF
2. SHARE
Post có hiều shares sẽ gia tă g Reach cho Post và PGF
3. COMMENTS
Post có hiều comments sẽ tă g Reach cho Post và PGF
4. Nhiều Tag trên Comments
• Nhiều Tag ủa user trên comments ủa post sẽ tă g Reach cho post và
PGF
5. Trao đổi giữa admin và Fan trên comments
• Admin trao đổi nhanh và kịp thời tất ả các comments ủa user sẽ làm
tă g reach, ngay ả các User trao đổi với nhau ũ g tươ g tự.
• Post có hiều click
vào ả h, xem thêm,
li k…àđều đượ tă g
reach thêm.
• User click vào
comments để xem
diễ iế
6. Nhiều Click vào post : Ả h, xem thêm ,àLi k,àte t…
• Reach sẽ bung ạ h ếu user tươ g tác ngay vào post khi ta
vừa post xong.
7. Thời gian tươ g tác ngay vào content
8. Nhiều Fan hâm ộ
• PGF mà có hiều user có hỉ số Affinity (hâm ộ) cao sẽ dễ
đượ ưu tiên tă g Reach tới nhóm này
• Nhữ g Post có hủ đề ội dung Trending xã hội sẽ đượ ưu tiên tă g
Reach hơ các Post content thườ g
9. Trending Topics
10. Newfeed Filter
• User lọ đó hậ thông tin và ưu tiên hậ đượ thông tin trên
Newfeed – hữ g PGF có hiều ưu tiên ủa user sẽ đượ tă g Reach.
11. Loại hình content đượ post
• Loại content mà User thích tươ g tác sẽ ưu tiên reach, hãy nuôi PGF
theo hướ g này để tă g reach.
12. Thời gian lưu lại/ mân mê đọ Topic
• User lưu lại post càng lâu, quay lại post liên tụ để xem diễ iế thì sẽ
tă g reach
13. Facebook Video Posts
• Nă nay FB ưu tiên các Content có video play trên ’sàsẽ
tă g reach
14. Link Posts ới, hưa từ g share.
• Các liên kết post ới có CTR cao và Bounce rate thấp sẽ
đượ ưu tiên reach
15. Tag các Page liên quan khi post
• Tag hữ g Page liên quan vào post, “ẽ có thể reach tới
hữ g User chung Page tốt hơ là không tag.
16. Video độ và ới
• Video hưa từ g có trên Facebook Open Graph sẽ đượ ưu
tiên reach
17. Ả h ới hụp/ thiết kế
• Ả h hưa từ g uất hiệ trên Graph Open Facebook ũ g sẽ
ưu tiên
18.Page chung Cate
Page có chung Cate với các Page lớ khác sẽ có ơ hội đượ
gợi ý các post ủa mình tươ g đươ g ội dung khi Page lớ
post bài
Bí mật của xếp hạng Facebook Fanpage
19. Hãy viết Notes hiều hơ hàng ngày
Người nào hay post Notes hiều và có tươ g tác sẽ đượ ưu tiên
20. Thông tin điề đầ đủ
Điề đủ thông tin Page/Profile.
21. Tỷ lệ tă g dầ đều tươ g tác
Tỷ lệ tă g dầ đều tươ g tác sẽ đượ ưu tiên tă g reach
22. Desktop/Tablet/Smartphone image ready
Nội dung ả h đượ thiết kế phù hợp ọi kích ỡ thiết ị sẽ tă g reach
23. Xác minh dấu xanh
Các Page / trang cá nhân đượ dấu xanh xác hậ sẽ tă g reach
24. Chủ đề liên quan
Khi Fan post các content mà khi ta post lên content tươ g tự sẽ ưu tiên
cùng uất hiệ
25. Nội dung công phu
Nội dung dài và công phu ếu đượ tươ g tác tốt thì sẽ đượ tă g thêm
reach
26. Trang có Review cao sẽ tă g reach
27. Trang có tỷ lệ phả hồi review
Tỷ lệ phả hồi review cao sẽ tă g reach
28. Tỷ lệ inbox hiều
Trang có lượ g Inbox cao sẽ tă g reach
29. Mứ độ phả hồi tin hắ
Trang có tỷ lệ phả hồi Inbox ủa admin sẽ tă g reach
30. Thói quen họ giờ
Thói quen họ giờ huẩ và post đú g giờ fan hờ
31. Hiệ tượ g đ o ộ
Post đã hết reach có thể tă g ếu có tươ g tác t ở lại
32. Fan relation
Các fan trong Page có relation với nhau sẽ dễ tă g reach
33. Page home visit
Page có hiều visit xem Home ũ g dễ tă g reach
34. “ố lượt gười khác hắ đế
35. Favorite & Newfeed noti setting
Page đ set Favorite hay set hậ Notification dễ tă g reach
36. Cờ hậ tin từ post
Page có Post có hiều Set ờ hậ thông báo dễ tă g reach
37. Checkin
Page có hiều checkin ũ g tă g reach
38. Các post có dùng Hastag#
• Các post có dùng Hastag# sẽ đượ tă g reach ếu hastag#
đó đa g là trending
39. Ref visits
• Trang có lượ g visit từ các Ref/ Search Engine/ Page ngoài…à hiều ũ g
sẽ đượ ưu tiên
40. ExternalBag
• Page /Profile có hiều Bag nhúng từ bên ngoài và có lượ g follow /Like
hiều từ đó ũ g là lợi thế
Các ếu tố giả reach
1. Nội dung có ạ bè tươ g tác
Nội dung ạ bè tươ g tác nay giả reach hơ , để dành đất cho uả g cáo
Bị user ẩ . Report, ật ờ hiều sẽ giả reach
2. Report post
Dùng các dấu hiệu Baiting đột iế so với bình thườ g sẽ ị dò xét và
phát hiệ lỗi baiting câu kéo
3. Engagement Baiting
4. Poor content daily
Các post hiều, liên tụ nhàm chán sẽ làm ít tươ g tác từ g post, lâu dài
làm hết reach
5. Post frequency
Post hiều, liên tụ , thời gian gắ giữa hai lầ post khi reach hưa bung
hết sẽ làm giả reach
6. Content câu views
Nội dung giật gân tạo câu click
7. Nội dung copy, ă sẵ
7. Copy concept, content từ page lớ
8. Nội dung hứa link spam
Nội dung hứa spam link ị FB đ h dấu
9. Link tới các website cam, lừa đảo
10. Text only posts
Các cá nhân ội dung text only reach vẫ OK hư g các page sẽ giả
reach hơ ưa.
11. Sales post/ promotion contents
Nội dung thiên hướ g uả g cáo nhàm chán, tạo Promotion ko đú g dịp
hay nhàm, các ội dung kêu gọi hành độ g mua hàng phi thự tế
Bí mật của xếp hạng Facebook Fanpage
12. Repost ads
Nội dung lấ lại giố g hư các Post ads đã hạ
13. Chứa từ Like, Comment, Share
14. Các ội dung lấ từ Page xác minh
15. Các hình thứ post lừa đảo câu view
16. Gỡ thông báo từ PGF
Page có post ị gỡ hậ Notification thì sẽ ị giả reach
Tài liệu dành cho họ viên Facebook Marketing tại
Vinalink Hanoi/HCM
LỊCH KHAI GiẢNG
Nhữ g giả g viên Facebook Marketing tại Vinalink
Tuấ Hà – Chuyên gia Content Marketing – Giả g viên Cao họ CFVG
16 ă kinh ghiệ về Digital Marketing. Người sáng lập ra khóa họ
Facebook đầu tiên tại Việt Nam – Xem Blog www.haanhtuan.com
Will Lì – Phạ Phướ Nguyên : Social Manager tại VNG, giả g viên
Uy tín hất tại HCM hiệ nay về Social Media Marketing. Giả g viên
FB đầu tiên tại HCM
Thạ sĩ Phan Anh – Giả g viên Facebook marketing ổi tiế g tại HN
Giả g viên đại họ TM khoa TMĐT.
Lý Huỳ h Lê – Lý Bầu : Nổi tiế g với ộ g đồ g FB Việt nam – giả g viên
Facebook đầu tiên tại Hà ội
XEM KHÓA HỌC FACEBOOK ADS tại www.vinalink.edu.vn
Khóa họ Facebook Marketing tại Vinalink
Nhữ g đặ điể duy hất :
1. Đượ ập hật Thuật toán ới hất ủa Facebook , thườ g iết
sớ hơ thị trườ g khoả g 6 tháng.
2. Đượ ầ tay hỉ việ thự hành thự tế từ lập fanpage, hạy ads,
làm o te t…
3. Đượ họ cách viết content huẩ Quố tế theo mô hình hiế
lượ Marketing hứ không phải hụp giật bán hàng đơ thuầ .
4. Đượ họ tư duy hiế lượ làm Thươ g hiệu trên Facebook, nuôi
dưỡ g, să ắ theo gũ cung để hiế lĩ h tâm trí khách hàng
lâu dài.
5. Đượ các giả g viên hàng đầu Việt nam hiệ nay hỗ trợ.
6. Họ xong đượ support vĩ h viễ ất kỳ ội dung gì ầ giúp.
7. Đượ đào tạo tại Hanoi và HCM tại 4 ơ sở.
8. Tham khảo lị h họ : http://www.vinalink.edu.vn
1 sur 67

Contenu connexe

Similaire à Bí mật của xếp hạng Facebook Fanpage(20)

Bí mật của xếp hạng Facebook Fanpage

 • 1. Toàn ộ ọi Bí ật ủa Facebook ranking factors 40 thuật toán tă g hạ g và 16 thuật toán phạt làm giả hạ g www.vinalink.edu.vn VINALINK.ACADEMY Phiên ả 1 – Tháng 12/2015 – Bất kể ai uố giỏi Facebook Marketing đều phải Biết các thuật toán quan trọ g này
 • 2. Tác giả Tuấ Hà – CEO Vinalink Media và Vinalink Academy nghiên ứu và dựa trên các guồ : 1. Các thuật toán do Facebook công ố từ 2 ă qua. 2. Công ố nghiên ứu ủa các tác giả trên MarketingProf và SocialBaker. 3. Trải ghiệ khi xem insights ủa gầ 100 fanpage, hơ 20 tài khoả ads ủa DN trong 2 ă qua ũ g hư trự tiếp ầ ads hạy trong 3 ă nay. 4. Trao đổi với 2 chuyên gia FB ủa Conference.com.sg và 4 chuyên gia tại Việt nam. 5. Đứ g giả g dạy FB cho 50 khóa họ FB ủa Vinalink và inhouse cho Viettel, Vingroup, Pgbank…. Website : www.haanhtuan.com
 • 3. Các ếu tố Tă g giả thứ hạ g ủa Facebook là gì? Reach : là số lượ g gười tiếp ậ đượ thông qua 1 Post trên Facebook Mụ đí h ủa chúng ta : Tă g đượ lượ g Reach tự nhiên càng hiều càng tốt. Và slide này hướ g dẫ các thuật toán tă g giả Reach Rank.
 • 4. Nhữ g ai ầ tă g Reach? • Profile ủa chúng ta • Fanpage ủa nhãn hàng • Group mà chúng ta làm admin Nói chung là : PGF
 • 5. Phầ 1 : 40 ếu tố tă g Reach • Tă g Reach tới gười dùng , Nuôi dưỡ g tỷ lệ reach tốt cho hữ g post trên Fanpage/ Group/ Profile
 • 6. 1. LIKE Post có hiều Like sẽ tă g Reach cho Post và PGF
 • 7. 2. SHARE Post có hiều shares sẽ gia tă g Reach cho Post và PGF
 • 8. 3. COMMENTS Post có hiều comments sẽ tă g Reach cho Post và PGF
 • 9. 4. Nhiều Tag trên Comments • Nhiều Tag ủa user trên comments ủa post sẽ tă g Reach cho post và PGF
 • 10. 5. Trao đổi giữa admin và Fan trên comments • Admin trao đổi nhanh và kịp thời tất ả các comments ủa user sẽ làm tă g reach, ngay ả các User trao đổi với nhau ũ g tươ g tự.
 • 11. • Post có hiều click vào ả h, xem thêm, li k…àđều đượ tă g reach thêm. • User click vào comments để xem diễ iế 6. Nhiều Click vào post : Ả h, xem thêm ,àLi k,àte t…
 • 12. • Reach sẽ bung ạ h ếu user tươ g tác ngay vào post khi ta vừa post xong. 7. Thời gian tươ g tác ngay vào content
 • 13. 8. Nhiều Fan hâm ộ • PGF mà có hiều user có hỉ số Affinity (hâm ộ) cao sẽ dễ đượ ưu tiên tă g Reach tới nhóm này
 • 14. • Nhữ g Post có hủ đề ội dung Trending xã hội sẽ đượ ưu tiên tă g Reach hơ các Post content thườ g 9. Trending Topics
 • 15. 10. Newfeed Filter • User lọ đó hậ thông tin và ưu tiên hậ đượ thông tin trên Newfeed – hữ g PGF có hiều ưu tiên ủa user sẽ đượ tă g Reach.
 • 16. 11. Loại hình content đượ post • Loại content mà User thích tươ g tác sẽ ưu tiên reach, hãy nuôi PGF theo hướ g này để tă g reach.
 • 17. 12. Thời gian lưu lại/ mân mê đọ Topic • User lưu lại post càng lâu, quay lại post liên tụ để xem diễ iế thì sẽ tă g reach
 • 18. 13. Facebook Video Posts • Nă nay FB ưu tiên các Content có video play trên ’sàsẽ tă g reach
 • 19. 14. Link Posts ới, hưa từ g share. • Các liên kết post ới có CTR cao và Bounce rate thấp sẽ đượ ưu tiên reach
 • 20. 15. Tag các Page liên quan khi post • Tag hữ g Page liên quan vào post, “ẽ có thể reach tới hữ g User chung Page tốt hơ là không tag.
 • 21. 16. Video độ và ới • Video hưa từ g có trên Facebook Open Graph sẽ đượ ưu tiên reach
 • 22. 17. Ả h ới hụp/ thiết kế • Ả h hưa từ g uất hiệ trên Graph Open Facebook ũ g sẽ ưu tiên
 • 23. 18.Page chung Cate Page có chung Cate với các Page lớ khác sẽ có ơ hội đượ gợi ý các post ủa mình tươ g đươ g ội dung khi Page lớ post bài
 • 25. 19. Hãy viết Notes hiều hơ hàng ngày Người nào hay post Notes hiều và có tươ g tác sẽ đượ ưu tiên
 • 26. 20. Thông tin điề đầ đủ Điề đủ thông tin Page/Profile.
 • 27. 21. Tỷ lệ tă g dầ đều tươ g tác Tỷ lệ tă g dầ đều tươ g tác sẽ đượ ưu tiên tă g reach
 • 28. 22. Desktop/Tablet/Smartphone image ready Nội dung ả h đượ thiết kế phù hợp ọi kích ỡ thiết ị sẽ tă g reach
 • 29. 23. Xác minh dấu xanh Các Page / trang cá nhân đượ dấu xanh xác hậ sẽ tă g reach
 • 30. 24. Chủ đề liên quan Khi Fan post các content mà khi ta post lên content tươ g tự sẽ ưu tiên cùng uất hiệ
 • 31. 25. Nội dung công phu Nội dung dài và công phu ếu đượ tươ g tác tốt thì sẽ đượ tă g thêm reach
 • 32. 26. Trang có Review cao sẽ tă g reach
 • 33. 27. Trang có tỷ lệ phả hồi review Tỷ lệ phả hồi review cao sẽ tă g reach
 • 34. 28. Tỷ lệ inbox hiều Trang có lượ g Inbox cao sẽ tă g reach
 • 35. 29. Mứ độ phả hồi tin hắ Trang có tỷ lệ phả hồi Inbox ủa admin sẽ tă g reach
 • 36. 30. Thói quen họ giờ Thói quen họ giờ huẩ và post đú g giờ fan hờ
 • 37. 31. Hiệ tượ g đ o ộ Post đã hết reach có thể tă g ếu có tươ g tác t ở lại
 • 38. 32. Fan relation Các fan trong Page có relation với nhau sẽ dễ tă g reach
 • 39. 33. Page home visit Page có hiều visit xem Home ũ g dễ tă g reach
 • 40. 34. “ố lượt gười khác hắ đế
 • 41. 35. Favorite & Newfeed noti setting Page đ set Favorite hay set hậ Notification dễ tă g reach
 • 42. 36. Cờ hậ tin từ post Page có Post có hiều Set ờ hậ thông báo dễ tă g reach
 • 43. 37. Checkin Page có hiều checkin ũ g tă g reach
 • 44. 38. Các post có dùng Hastag# • Các post có dùng Hastag# sẽ đượ tă g reach ếu hastag# đó đa g là trending
 • 45. 39. Ref visits • Trang có lượ g visit từ các Ref/ Search Engine/ Page ngoài…à hiều ũ g sẽ đượ ưu tiên
 • 46. 40. ExternalBag • Page /Profile có hiều Bag nhúng từ bên ngoài và có lượ g follow /Like hiều từ đó ũ g là lợi thế
 • 47. Các ếu tố giả reach
 • 48. 1. Nội dung có ạ bè tươ g tác Nội dung ạ bè tươ g tác nay giả reach hơ , để dành đất cho uả g cáo
 • 49. Bị user ẩ . Report, ật ờ hiều sẽ giả reach 2. Report post
 • 50. Dùng các dấu hiệu Baiting đột iế so với bình thườ g sẽ ị dò xét và phát hiệ lỗi baiting câu kéo 3. Engagement Baiting
 • 51. 4. Poor content daily Các post hiều, liên tụ nhàm chán sẽ làm ít tươ g tác từ g post, lâu dài làm hết reach
 • 52. 5. Post frequency Post hiều, liên tụ , thời gian gắ giữa hai lầ post khi reach hưa bung hết sẽ làm giả reach
 • 53. 6. Content câu views Nội dung giật gân tạo câu click
 • 54. 7. Nội dung copy, ă sẵ 7. Copy concept, content từ page lớ
 • 55. 8. Nội dung hứa link spam Nội dung hứa spam link ị FB đ h dấu
 • 56. 9. Link tới các website cam, lừa đảo
 • 57. 10. Text only posts Các cá nhân ội dung text only reach vẫ OK hư g các page sẽ giả reach hơ ưa.
 • 58. 11. Sales post/ promotion contents Nội dung thiên hướ g uả g cáo nhàm chán, tạo Promotion ko đú g dịp hay nhàm, các ội dung kêu gọi hành độ g mua hàng phi thự tế
 • 60. 12. Repost ads Nội dung lấ lại giố g hư các Post ads đã hạ
 • 61. 13. Chứa từ Like, Comment, Share
 • 62. 14. Các ội dung lấ từ Page xác minh
 • 63. 15. Các hình thứ post lừa đảo câu view
 • 64. 16. Gỡ thông báo từ PGF Page có post ị gỡ hậ Notification thì sẽ ị giả reach
 • 65. Tài liệu dành cho họ viên Facebook Marketing tại Vinalink Hanoi/HCM LỊCH KHAI GiẢNG
 • 66. Nhữ g giả g viên Facebook Marketing tại Vinalink Tuấ Hà – Chuyên gia Content Marketing – Giả g viên Cao họ CFVG 16 ă kinh ghiệ về Digital Marketing. Người sáng lập ra khóa họ Facebook đầu tiên tại Việt Nam – Xem Blog www.haanhtuan.com Will Lì – Phạ Phướ Nguyên : Social Manager tại VNG, giả g viên Uy tín hất tại HCM hiệ nay về Social Media Marketing. Giả g viên FB đầu tiên tại HCM Thạ sĩ Phan Anh – Giả g viên Facebook marketing ổi tiế g tại HN Giả g viên đại họ TM khoa TMĐT. Lý Huỳ h Lê – Lý Bầu : Nổi tiế g với ộ g đồ g FB Việt nam – giả g viên Facebook đầu tiên tại Hà ội XEM KHÓA HỌC FACEBOOK ADS tại www.vinalink.edu.vn
 • 67. Khóa họ Facebook Marketing tại Vinalink Nhữ g đặ điể duy hất : 1. Đượ ập hật Thuật toán ới hất ủa Facebook , thườ g iết sớ hơ thị trườ g khoả g 6 tháng. 2. Đượ ầ tay hỉ việ thự hành thự tế từ lập fanpage, hạy ads, làm o te t… 3. Đượ họ cách viết content huẩ Quố tế theo mô hình hiế lượ Marketing hứ không phải hụp giật bán hàng đơ thuầ . 4. Đượ họ tư duy hiế lượ làm Thươ g hiệu trên Facebook, nuôi dưỡ g, să ắ theo gũ cung để hiế lĩ h tâm trí khách hàng lâu dài. 5. Đượ các giả g viên hàng đầu Việt nam hiệ nay hỗ trợ. 6. Họ xong đượ support vĩ h viễ ất kỳ ội dung gì ầ giúp. 7. Đượ đào tạo tại Hanoi và HCM tại 4 ơ sở. 8. Tham khảo lị h họ : http://www.vinalink.edu.vn