Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Catalogue ong hdpe xoan ba an

Catalogue ong hdpe xoan ba an
Catalog Honey Well, Catalog,
Catalog Thiết Bị Điện Honey Well, Catalog Thiết Bị Điện,
Catalog Điện Công Nghiệp Honey Well, Catalog Điện Công Nghiệp,
http://dienhathe.com,
Chi tiết các sản phẩm khác của Honey Well tại https://dienhathe.com
Xem thêm các Catalog khác của Honey Well tại https://dienhathe.info
Để nhận báo giá sản phẩm Honey Well vui lòng gọi: 0907.764.966

 • Soyez le premier à commenter

Catalogue ong hdpe xoan ba an

 1. 1. www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 2. 2. MUÏC LUÏC/CONTENTS Trang/Page 1 OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long laø giaûi phaùp hieäu quaû nhaát ñeå baûo veä caùp 03 Thang Long Flexible Pipes offer best solutions for cable protection OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long trong caùc coâng trình xaây döïng 04 Thang Long Flexible Pipes: Examples of applications Öu ñieåm 08 Unique advantages 2 Quy caùch saûn phaåm 10 Specification for Thanglong Flexible Pipes Nguyeân lieäu cheá taïo 12 Materials used in manufacture Tính chaát vaät lyù, hoaù hoïc 13 Physical & Chemical properties 3 Höôùng daãn löïa choïn saûn phaåm 16 Instructions for choosing TFP 4 Phuï kieän vaø vaät lieäu 23 Fittings and materials 5 Höôùng daãn thi coâng 40 Instructions for installation 6 Giaûi phaùp choáng thaám, choáng chaùy vaø choáng chaùy lan 52 Waterproof and firestop solutions 7 Hoûi ñaùp 57 Questions and Answers 2 w w w . b a a n . v n OÁNG NHÖÏA XOAÉN CHÒU LÖÏC HDPE THAÊNG LONG OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñaõ ñöôïc söû duïng trong coâng trình Trung taâm Hoäi nghò Quoác gia (2006) TFP was used project National Convention Center Chuû ñaàu tö: Boä Xaây Döïng Ñôn vò tö vaán thieát keá: Lieân danh GMP International GmbH -INROS LACKNER AG (CHLB Ñöùc) Ñôn vò thi coâng: HACC, CONSTREXIM, LILAMA, LICOGI,... Investor: Ministy of Construction. Provider of engineering services: GMP International GmbH -INROS LACKNER AG (Germany) Contractors: HACC, CONSTREXIM, LILAMA, LICOGI,... www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 3. 3. w w w . b a a n . v n 3 Daây moài/Pilot wire Thoaùt nhieät toái ña cho caùp (khi vaän haønh) Maximum heat dissipation from cables (during operation) 01. 02. 05.04. 03. Giaûm thieåu ma saùt khi keùo caùp (thi coâng) Reduced friction during cable pulling in and out (installation) Taêng khaû naêng chòu eùp neùn, ñoä cöùng cho oáng Higher flattening strenght and rigidity of pipes Uoán löôïn deã daøng, thi coâng trong moïi ñòa hình, Flexibility, easiness of installa- tion in every site condition Ñoä daøi theo yeâu caàu Availability of any required length OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG LAØ GIAÛI PHAÙP HIEÄU QUAÛ NHAÁT ÑEÅ BAÛO VEÄ CAÙP OÁng nhöïa xoaén (Flexible Electric Pipes) laø saûn phaåm coù tính chuyeân duïng cao trong baûo veä caùp ñieän vaø caùp thoâng tin. OÁng nhöïa xoaén ñöôïc saùng cheá töø nhöõng naêm 1960 taïi Nhaät Baûn vaø keå töø ñoù luoân ñöôïc söû duïng roäng raõi taïi Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Malayxia, Trung Quoác, Nam Phi, Araäp Saudi v.v.. thay theá cho caùc loaïi oáng thaúng nhö oáng PVC hoaëc oáng theùp trong laép ñaët heä thoáng caùp ñieän, caùp thoâng tin. Saûn phaåm ñaõ ñöôïc giaûi thöôûng cuûa Hieäp hoäi Daây daãn Hoa Kyø naêm 1968 vaø Giaûi thöôûng Ichimura laàn thöù 11 cuûa Nhaät Baûn. Naêm 1998, oáng nhöïa xoaén HDPE Thaêng Long laàn ñaàu tieân ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam treân daây chuyeàn coâng ngheä Haøn Quoác theo tieâu chuaån KSC 8455 (Korean Standard) cuûa Haøn Quoác, phuø hôïp vôùi tieâu chuaån laép ñaët caùp ñieän ngaàm TCVN 7997-2009 vaø JIS C 3653-1994 (Japanese Industrial Standard) cuûa Nhaät Baûn. HDPE THANG LONG FLEXIBLE PIPES OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long - Ñaúng caáp khaùc - Ñònh daïng hình hoïc cuûa oáng laø daïng löôïn soùng mang laïi cho oáng Thaêng Long raát nhieàu öu theá Thang Long Flexible Pipes - Difference from Estate - Thang Long Flexible Pipes, due to their spiral corrugation, offer a wide range of advantages THANG LONG FLEXIBLE PIPES OFFER BEST SOLUTIONS FOR CABLE PROTECTION HDPE Flexible Pipes feature high efficiency in protecting power cables and communication cables. This product was invented in the 1960s in Japan, and since has found wide application in Japan, Korea, Thailand, Malaysia, China, South Africa, Arabia Saudi, etc., replacing PVC or steel straight pipes in installations of power and communication cables. In 1968, flexible pipe products won an award of the US Wire Association and the 11th Ichimura Prize (Japan). In 1998, for the first time in Vietnam, Thang Long HDPE Flexible Pipes were manufactured on a production line of Korean technology, meeting KSC 8455 Korean Standard, for underground applications in conformity with TCVN 7997-2009 and Japanese Industrial Standard JIS C 3653-1994. www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 4. 4. OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG TRONGCAÙCCOÂNGTRÌNHXAÂYDÖÏNG 4 w w w . b a a n . v n Saân bay Taân Sôn Nhaát (2007) Tan Son Nhat Airport Nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát (2006 - 2009) Dung Quat Oil Refinery Thi coâng ñöôøng daây 110 kV, Thanh Xuaân, Haø Noäi (2006) Installation of a 110 kV power cable line, in Thanh Xuan, Ha Noi Caàu Thanh Trì (Haø Noäi) (2006 - 2007) Thanh Tri bridge (Ha Noi) www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 5. 5. HDPE THANG LONG FLEXIBLE PIPES THANG LONG FLEXIBLE PIPES EXAMPLES OF APPLICATIONS w w w . b a a n . v n 5 Caàu Baõi Chaùy (Quaûng Ninh) (2005 - 2006) Bai Chay bridge (Quang Ninh) Thuyû ñieän Ñaïi Ninh (2002 - 2004) Dai Ninh hydropower project Khu coâng nghieäp Vieät Nam - Singapore (Bình Döông) (2004 - 2007) Vietnam-Singapore industrial area (Binh Duong) Nhaø maùy Panasonic (2007) Panasonic Plant www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 6. 6. w w w . b a a n . v n OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG Reliable Customers Technip (France) Doosan Heavy Industries Corporation (Korea) Hapulico Constrexim M&E, Ha Noi Lilama, Ha Noi WEC Engineers & Constructors Pte Ltd Vinpearl Tourism & Trading Company, Khanh Hoa Licogi Ha Noi Investment & Construction Company Provincial Utilities (provinces of Ha Tay; Ña Nang; Khanh Hoa; Thua Thien Hue; Hai Phong; Binh Dinh; etc.) Hai Phong Urban Lighting Company Ha Noi Infrastructure Investment, Development & Construction Da Nang Industrial & Power Construction Company Binh Dinh Power Engineering Company Khanh Hoa Power Engineering Company Vietnam-France Electromechanical Equipment Manufacturing Company, Bac Ninh Ha Noi Investment, Equipment Installation & Trading Company Haco Construction Equipment JSC, Quang Ninh Ha Long Construction & Development Company, Quang Ninh Khaùch haøng uy tín Technip (Phaùp) Taäp ñoaøn coâng nghieäp naëng Doosan (Haøn Quoác) Coâng ty Chieáu saùng vaø Thieát bò ñoâ thò Haø Noäi (Hapulico) Coâng ty Xaây döïng vaø Laép maùy Haø Noäi Coâng ty Lilama, Haø Noäi Coâng ty WEC Engineers & Constructors Coâng ty DL & TM Vinpearl, Khaùnh Hoaø Coâng ty Laép maùy vaø Ñieän nöôùc Licogi Coâng ty Ñaàu tö vaø Xaây döïng Haø Noäi Ñieän löïc caùc tænh (Haø Taây; Ñaø Naüng; Khaùnh Hoaø; Thöøa Thieân Hueá; Haûi Phoøng; Bình Ñònh; v.v.) Coâng ty Ñieän chieáu saùng ñoâ thò Haûi Phoøng Coâng ty Ñaàu tö XD&PT haï taàng Haø Noäi Coâng ty Coâng nghieäp vaø Xaây döïng ñieän Ñaø Naüng Coâng ty Xaây laép ñieän Bình Ñònh Coâng ty Xaây laép ñieän Khaùnh Hoaø Coâng ty SX Thieát bò cô ñieän Vieät Phaùp, Baéc Ninh Coâng ty Ñaàu tö XL vaø KD thieát bò Haø Noäi Coâng ty Thieát bò coâng trình Haco, Quaûng Ninh Toång coâng ty XD vaø PT haï taàng TP Haï Long, Quang Ninh KHAÙCH HAØNG VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH COÙ LAÉP ÑAËT OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG 6 www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 7. 7. HDPE THANG LONG FLEXIBLE PIPES Coâng trình tieâu bieåu Nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát (Quaûng Ngaõi) Nhaø maùy Coâng nghieäp naëng Doosan (Quaûng Ngaõi) Trung taâm Hoäi nghò Quoác gia (Haø Noäi) Saân vaän ñoäng Quoác gia Myõ Ñình Caàu Baõi Chaùy (Haï Long, Quaûng Ninh) Caàu Thanh Trì (Haø Noäi) Ñaøi Truyeàn hình Vieät Nam (Haø Noäi) Döï aùn Xa loä Ñoâng - Taây (TP Hoà Chí Minh) Caûng Caùi Laân (Quaûng Ninh) Caûng Tieân Sa (Ñaø Naüng) Khu Coâng ngheä cao Laùng - Hoaø Laïc (Haø Noäi) Khu du lòch Ñaûo Ngoïc (Khaùnh Hoaø) Nhaø maùy Thuyû ñieän Ñaïi Ninh; Nhaø maùy Thuyû ñieän Thaùc Mô; Nhaø maùy Nhieät ñieän Na Döông Saân bay Caùt Bi; Ñaûo Baïch Long Vó (Haûi Phoøng) Heä thoáng chieáu saùng taïi caùc Khu coâng nghieäp: Tieân Sôn (Baéc Ninh); Thaêng Long (Haø Noäi); Ñoâng Anh (Haø Noäi); Nomura (Haûi Phoøng); Quang Minh (Vónh Phuùc); Heä thoáng chieáu saùng caùc thaønh phoá, thò xaõ: Thaùi Nguyeân; Phan Rang; Laøo Cai; Ñaø Naüng; Hoäi An; Cöûa Loø; Vuõng Taøu; Hueá; v.v. Heä thoáng ñieän caùc khu ñoâ thò môùi: Meã Trì (Haø Noäi); Cao Xanh - Haø Khaùnh C (Quaûng Ninh), v.v. Remarkable Projects Dung Quat Oil Refinery (Quang Ngai) Doosan Heavy Industry Plant (Quang Ngai) National Convention Center (Ha Noi) My Dinh National Stadium Bai Chay bridge (Ha Long, Quang Ninh) Thanh Tri bridge (Ha Noi) Vietnam Television project (Ha Noi) East - West Highway project (Ho Chi Minh City) Cai Lan Port (Quang Ninh) Tien Sa Port (Da Nang) Lang - Hoa Lac Hightech Park Dao Ngoc Resort (Khanh Hoa) Ñai Ninh Hydropower Plant; Thac Mo Hydropower Plant; Na Duong Thermal Power Plant Cat Bi Airport; Bach Long Vi Island (Hai Phong) Lighting systems in Industrial Areas: Tien Son (Bac Ninh); Thang Long (Ha Noi); Dong Anh (Ha Noi); Nomura (Hai Phong); Quang Minh (Vinh Phuc); Lighting systems in towns: Thai Nguyen; Phan Rang; Lao Cai; Da Nang; Hoi An; Cua Lo; Vung Tau; Hue; etc. Power systems in new urban areas: Me Tri (Ha Noi); Cao Xanh - Ha Khanh C (Quang Ninh); etc. OUR CUSTOMERS AND THEIR PROJECTS WHERE TFP ARE INSTALLED w w w . b a a n . v n 7 Coâng ty Ñieän löïc Haûi Phoøng www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 8. 8. w w w . b a a n . v n OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG Söû duïng oáng nhöïa xoaén Thaêng Long laø giaûi phaùp kinh teá nhaát trong laép ñaët caùp ngaàm, thuaän lôïi cho vieäc thay theá vaø baûo döôõng caùp sau naøy Thang Long Flexible Pipes offer the most economical solution for underground cable installations and best convenience for future replacement and maintenance works ÖU ÑIEÅM CUÛA OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG 8 Deã daøng uoán cong, löôïn theo caùc vaät caûn Freely bent to detour around obstacles Ñoä daøi lieân tuïc tôùi 500 m, haïn cheá moái noái Available in continuous lengths up to 500 m, reducing joints Tieát kieäm taøi nguyeân, giaûm thieåu vaät lieäu cheá taïo nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng cao Saving resources, minimizing material used while ensuring high quality Khaû naêng chòu aên moøn vaø taùc ñoäng khaéc nghieät cuûa thôøi tieát Highly resistant to severe corrosion and weathering Khaû naêng chòu hoaù chaát, nhieät ñoä cao Highly resistant to chemicals and high temperatures Keùo caùp deã daøng Allows easy cable pull-in www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 9. 9. HDPE THANG LONG FLEXIBLE PIPES UNIQUE ADVANTAGES OF THANG LONG FLEXIBLE PIPE Vôùi nhöõng öu ñieåm sau, vieäc laép ñaët caùp ñieän, caùp thoâng tin trong TFP seõ naâng cao naêng suaát laép ñaët, ruùt ngaén thôøi gian thi coâng, giaûm bôùt caùc hoá keùo caùp neân raát kinh teá so vôùi caùc saûn phaåm khaùc. Installation of power cables, communication cables in TFP helps improve installation rate, reduce time of project implementation, minimize manholes needed, provides excellent economic performance when compared to other pipe products. w w w . b a a n . v n 9 Ñoä tin caäy cao Highly reliable Khaû naêng chòu neùn cao High flattening strength Luoàn caùp deã daøng, coù theå boá trí hoá ga caùch xa nhau hôn Allows easy cable pull in and permits longer distances between handholes An toaøn khi xaûy ra ñoäng ñaát, suït luùn ñaát v.v Safety against earthquakes, ground subsidence, etc. Thuaän lôïi cho vieäc thay theá vaø baûo döôõng caùp sau naøy Best convenience for future replacement and maintenance works Tính kinh teá cao High economic efficiency www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 10. 10. w w w . b a a n . v n QUY CAÙCH SAÛN PHAÅM OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG (TFP) OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñöôïc saûn xuaát baèng nguyeân lieäu HDPE nguyeân sinh, neân beà maët saûn phaåm nhaün boùng, maøu saéc ñoàng nhaát, khoâng muøi. Thang Long Flexible Pipes are made from resin HDPE material, so they are characterized by their smooth and shiny appearance, homogeneity in color, and inodorousness. QUY CAÙCH SAÛN PHAÅM SIZE AND DIMENSIONS 10 Choïn ñöôøng kính trong cuûa oáng ≥ 1,5 laàn ñöôøng kính ngoaøi cuûa caùp ñieän vaø ≥ 2 laàn ñoái vôùi caùp thoâng tin. The inner diameter of the pipe must be at least 1.5 time the outer diameter of the power cable or 2.0 times that of the communication cable to be accommodated. - Saûn phaåm ñaït ñöôïc caùc chæ soá veà ñoä chòu löïc eùp neùn theo tieâu chuaån TCVN 7997-2009, rieâng tính naêng choáng chaùy chöa ñöôïc thöû nghieäm. - Products reach index of compressive strength in accordance with TCVN 7997-2009, and index of flame retardant has not been tested with this products. Quy caùch saûn phaåm ñöôïc neâu trong Baûng 1. Size and dimensions of TFP are given in Table 1. Baûng 1/Table 1 Ñöôøng kính Ñöôøng kính Ñöôøng kính Ñoä daøy Böôùc Chieàu daøi Baùn kính ngoaøi vaø chieàu cao Loaïi oáng ngoaøi (D1) trong (D2) thaønh oáng (a) xoaén (t) thoâng duïng uoán toái thieåu cuûa cuoän oáng Pipe size Outer Inner Wall Pitch Standard Min. bending Standard outer diameter diameter thickness (mm) length per radius diameter and (mm) (mm) (mm) coil (mm) height of coil (m) (m) TFP 32/25 32 ± 2,0 25 ± 2,0 1,5 ± 0,30 8 ± 0,5 200 ÷ 500 90 1,0 x 0,50 TFP 40/30 40 ± 2,0 30 ± 2,0 1,5 ± 0,30 10 ± 0,5 200 ÷ 500 100 1,2 x 0,50 TFP 50/40 50 ± 2,0 40 ± 2,0 1,5 ± 0,30 13 ± 0,8 200 ÷ 500 150 1,5 x 0,60 TFP 65/50 65 ± 2,5 50 ± 2,5 1,7 ± 0,30 17 ± 1,0 100 ÷ 200 200 1,6 x 0,60 TFP 85/65 85 ± 2,5 65 ± 2,5 2,0 ± 0,30 21 ± 1,0 100 ÷ 200 250 1,7 x 0,65 TFP 105/80 105 ± 3,0 80 ± 3,5 2,1 ± 0,30 25 ± 1,0 100 ÷ 200 300 1,8 x 0,70 TFP 130/100 130 ± 4,0 100 ± 4,0 2,2 ± 0,40 30 ± 1,0 100 ÷ 200 400 2,0 x 0,85 TFP 160/125 160 ± 4,0 125 ± 4,0 2,4 ± 0,40 38 ± 1,0 50 ÷ 100 400 2,4 x 1,00 TFP 195/150 195 ± 4,0 150 ± 4,0 2,8 ± 0,40 45 ± 1,5 50 ÷ 100 500 2,5 x 1,20 TFP 230/175 230 ± 4,0 175 ± 4,0 3,5 ± 1,00 55 ± 1,5 50 ÷ 100 600 2,6 x 1,70 TFP 260/200 260 ± 4,0 200 ± 4,0 4,0 ± 1,50 60 ± 1,5 30 ÷ 100 750 2,8 x 1,80 TFP 320/250 320 ± 5,0 250 ± 4,0 4,5 ± 1,50 70 ± 1,5 30 ÷ 100 850 3,2 x 2,10 D1 Daây moài/Pilot wire D2 t a Saûn phaåm môùi: Theá heä 2. A new product: Second generation Kieåm tra ñoä daøy thaønh oáng Test wall thickness of pipe www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 11. 11. w w w . b a a n . v n 11 ÑÔN VÒ TIEÂU CHUAÅN SAÛN PHAÅM GIAO HAØNG STANDARD UNIT FOR DELIVERY OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG LAØ GIAÛI PHAÙP HIEÄU QUAÛ NHAÁT VEÀ CHI PHÍ THANG LONG FLEXIBLE PIPES OFFER BEST COST-EFFECTIVE SOLUTIONS 1. Giaûm thieåu chi phí trong laép ñaët - Tieát kieäm thôøi gian thi coâng - Tieát kieäm nhaân coâng - Tieát kieäm chi phí quaûn lyù, vaän haønh 2. Naâng caáp, caûi taïo, thay theá, söûa chöõa caùp ngaàm ñôn giaûn, chi phí thaáp 3. Khoâng phaûi ñaøo ñöôøng, ñaøo væa heø, boå sung theâm daây deã daøng vaøo oáng ñaët saün. 1. Minimized costs to installation: - Save construction time - Save labour expenditure - Save expenditure of control and operation 2. Simplicity in repair and refurbishment of underground installations, at reduced costs 3. Cable replacement and addition of new ones can be made pavement can be avoided Baûng 2/Table 2 Tình traïng sau khi AÛnh höôûng moâi tröôøng Khaû naêng thi coâng Ñoä daøi toái ña Chæ tieâu Ñieän aùp ñaùnh thuûng bò neùn beïp coù hoaït tính hoaù hoïc trong ñòa hình phöùc taïp cuûa oáng Items Breakdown voltage Flat-pressed Exposed to chemical Practicability in Maximum active environment unfavorable conditions continuous length OÁng theùp Daãn ñieän Beïp vónh vieãn Bò aên moøn, gæ Raát khoù Steel pipes Conductor Permanent flat Corrosion, rust Poor 6 m OÁng nhöïa thaúng PVC 10 kV Vôõ Gioøn, deã vôõ Khoù Straight PVC pipes Broken Brittle, easily broken Poor 6 - 10 m OÁng nhöïa xoaén Khoâi phuïc 90% Ñaøn hoài, ít bò aûnh Thaêng Long 40 kV nguyeân daïng höôûng cuûa laõo hoaù Raát deã 30 - 500 m Thang Long Restored to 90% of Resilient,less affected Very good Flexible Pipes the original shape by ageing Baûng 3/Table 3 OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñöôïc ñoùng goùi theo ñôn vò tieâu chuaån ñeå giao haøng, bao goàm: TFP are packaged in standard units for delivery, each of them includes: Haïng muïc Coù/Khoâng Soá löôïng Index Yes/No Quantity 1. Moät cuoän oáng TFP lieàn coù ñoä daøi tieâu chuaån (trang 10) Ñâoä daøi tieâu chuaån A TFP whole coil of standard length (page 10) Standard length 2. Cuoän oáng coù saün daây moài beân trong, baèng theùp maï keõm, beân ngoaøi boïc nhöïa PVC. ≥10% chieàu daøi oáng A PVC-covered galvanized steel pilot wire readily provided inside the TFP coil. 10% longer than TFP 3. Daây buoäc cuoän oáng baèng niloâng. Tieâu chuaån Nylon cords binding the TFP coil Standard 4. Naép bòt/Pipe caps 02 chieác/pcs 5. Phuï kieän ñi keøm/Auxilliary fittings Maêng soâng/Joint sleeve 01 chieác/pcs Baêng cao su non/Sealing tape (S) 01 chieác/pcs Baêng cao su löu hoùa/Vul-co tape (V) 01 chieác/pcs Baêng keo PVC chòu nöôùc/PVC tape (P) 01 chieác/pcs 6. Höôùng daãn caùch noái oáng baèng maêng soâng 01 Instructions for Joining pipes using joint sleeves 7. Tem nhaõn ñoùng goùi saûn phaåm/Packaging documents 01 SPECIFICATION FOR TFP (HDPE THANG LONG FLEXIBLE PIPES) www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 12. 12. w w w . b a a n . v n QUY CAÙCH SAÛN PHAÅM OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG (TFP) Nguyeân lieäu nhöïa HDPE (High density polyethylene) - Teân goác nguyeân lieäu laø polyethylene (PE) ñöôïc chia thaønh boán doøng saûn phaåm chính, vôùi caùc thaønh phaàn vaø caáu truùc hoaù hoïc khaùc nhau töø ñoù coù tính chaát vaät lyù khaùc nhau vaø caên cöù vaøo ñaëc tính vaät lyù ngöôøi ta saûn xuaát ra nhöõng maët haøng khaùc nhau. Cuï theå: High density polyethylene (HDPE) can be classified into four main lines of material with different components and chemical structures, and according to their physical properties different types of products are manufactured. Nguyeân lieäu OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñöôïc saûn xuaát hoaøn toaøn baèng nguyeân lieäu HDPE - Teân goác nguyeân lieäu laø polyethylene (PE) nhaäp khaåu, khoâng chöùa clo, khoâng duøng nhöïa taùi sinh, pheá phaåm, pheá lieäu, khoâng söû duïng phuï gia gaây ñoäc haïi cho con ngöôøi vaø gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Material Thang Long Flexible Pipes are manufactured entirely from imported chlorine-free HDPE. Neither recycled materials nor toxic additives, which could cause hazard and contamination to people and the environment, are used. NGUYEÂN LIEÄU CHEÁ TAÏO MATERIALS USED IN MANUFACTURE 12 Caáu truùc maïng cao phaân töû cuûa polyethylen Molecular structure of polyethylene Polyethylene (PE) Moânoâme/Monomer units TT/No Coâng ngheä söû duïng Phaïm vi öùng duïng Applied Technology Application 1 Maøng moûng/Film Maøng moûng thoâng duïng vaø maøng moûng duøng trong coâng nghieäp. Tuùi ñöïng haøng, ñöïng aùo. Tuùi loùt thuøng raùc. Niloâng phuû ruoäng vöôøn/ General and industrial film. Shopping bags. T-shirt bags. Trash can liners. Mulching film. 2 Thoåi/Blow molding Chai chöùa chaát khöû truøng. OÁng döïng myõ phaåm. Can ñöïng côõ trung bình vaø côõ nhoû. Tuùi ñöïng ñoà ngheà. Chai ñöïng chaát taåy, hoaù chaát coâng nghieäp/ Disinfectant bottles. Tubes for cosmetics. Medium containers and small containers. Tool boxes. Bottles for bleaching materials, detergents, industrial chemicals. 3 Ñuùc phun/Injection molding Hoäp chöùa haøng ñeå di chuyeån vaø xeáp choàng. Bình chöùa, ñoà chôi, naép. Ñai. Taám loùt ñaùy ao hoà, taám loùt bình chöùa khí vaø hoaù chaát. Taám loùt baõi raùc. Thuøng nhieân lieäu xe oâ toâ Handling and stacking crates (pallets, etc.), containers, toys, caps. Flat-yarn. Pond liners, gas & chemical tank containment liners, landfill liners. Automotive fuel tank. 4 Ñuøn oáng/Pipe extrusion OÁng chòu aùp löïc (oáng daãn nöôùc saïch, oáng daãn khí, oáng xaû, oáng daãn nöôùc thaûi) vaø phuï kieän. OÁng nhieàu lôùp ñeå daãn nöôùc thaûi. OÁng duøng trong ngaønh ñieän. OÁng nhöïa xoaén. Pressure pipe (water supply pipe, gas pipes, discharge pipes, sewage pipes) and fittings. Multi-wall sewage pipes. Conduits for electrical installations. Corrugated pipes. Löu yù: Nguyeân lieäu laø yeáu toá quyeát ñònh ñeán chaát löôïng vaø giaù thaønh cuûa saûn phaåm Note: Material is important factor which has great influence on quality and price of products. www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 13. 13. SPECIFICATION FOR TFP (HDPE THANG LONG FLEXIBLE PIPES) TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ, HOAÙ HOÏC PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES w w w . b a a n . v n 13 Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa vaät lieäu/Material properties Baûng 4/Table 4 Tính chaát vaät lyù Phöông phaùp thöû Ñieàu kieän thöû Ñôn vò Trò soá Physical Properties Testing method Testing Conditions Units Value Chæ soá noùng chaûy Melting Index ASTM D1238 190 oC/2,16 g/10 min 0,12 ÷ 0,18 Khoái löôïng rieâng Density ASTM D1505 23 oC g/cm3 0,955 ÷ 0,958 Nhieät ñoä noùng chaûy Melting Temperature ASTM D1238 10 oC/min oC 132 Nhieät ñoä meàm hoaù VICAT Vicat Softening Temperature oC 123 Ñoä beàn keùo chaûy Tensile Strength at Yield ASTM D638 50 mm/min kgf/cm2 270 Ñoä beàn keùo ñöùt Tensile Strength at Break ASTM D638 50 mm/min kgf/cm2 350 Ñoä daõn daøi khi keùo ñöùt Elongation at Break ASTM D638 50 mm/min % >800 Moâ ñun chòu uoán Flexural Modulus ASTM D790 - kgf/cm2 13000 Ñoä beàn chòu va ñaäp IZOD IZOD Impact Strength ASTM D256 23 oC kgcm/cm >20 Ñoä cöùng Rockwell Hardness in Rockwell Scale ASTM D785 55 Ñoä beàn chòu nöùt thöû nghieäm moâi tröôøng Environmental cracking resistance ASTM D1693 h >200 Baûng 5/Table 5 Ñoä beàn hoaù hoïc/Resistance to chemicals Hoaù chaát/Chemicals 25 oC 50 oC 75 oC HCl, 30% ° ° ° H2SO4, 20% ° ° ° HNO3, 10% ° ° ° Soâña/Soda, 20% ° ° ° Amoâniaéc/Ammonia, 10% ° ° ° Phooùc moân/Formol, 50% ° ° − Axít axeâtic/Acetic Acid, 20% ° ° ° Daàu caùch ñieän/Insulating Oil ° ° ° Nöôùc bieån/Sea Water ° ° ° Benzen/Benzine ° * − Xaêng/Gasoline ° * − Meâtanol/Methanol ° ° − ° Hoaøn toaøn khoâng taùc duïng. Ñöôïc söû duïng Entirely inert. Applicable * Coù taùc duïng. Coù theå söû duïng, nhöng phaûi thaän troïng Slightly affected. Applicable, but with precaution. − Khoâng ñöôïc söû duïng Not applicable www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 14. 14. Baûng6/Table6 TeânchætieâuÑônvòPhöôngphaùpthöûKeátquaû/Results ParametersUnitTestingmethods TFPÞ40/30TFPÞ50/40TFPÞ65/50TFPÞ85/65TFPÞ105/80TFPÞ130/100TFPÞ160/125TFPÞ195/150TFPÞ230/175TFPÞ260/200 ÑoäbeànkeùoñöùtN/cm2TCVN7434:042083184016961639221620741667166719012288 Tensilestrengthatbreak ÑieänaùpñaùnhthuûngkVTCVN9535:95>40>40>45>45>50>50>50>50>50>50 Breakdownvoltage Ñoäbeànhoaùchaát/ResistancetochemicalsKSMKhoângKhoângKhoângKhoângKhoângKhoângKhoângKhoângKhoângKhoângKhoâng NaOH40%;HNO330%;3413:93phaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøuphaimaøu NaCl10%;H2SO430%NodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscolorationNodiscoloration Ñoäbieándaïngtheoñöôøngkính ngoaøikhieùpvôùilöïctöôngöùngNJISC3653:199437350161280496912251518180521562412 Deformationbyouterdiameterwhen%3,02,83,22,53,03,43,43,42,83,0 pressedwiththementionedforce Löïcñaïtñöôïckhieùpoángxuoáng60% ñöôøngkínhngoaøiNJISC3653:19945494428846965298377045395459658055447163 ForcereachedwhenTFPispressed downto60%itsouterdiameter LöïcñaïtñöôïckhieùpsaùtoángNJISC3653:19946242503852675709454451656400812160498245 Forcereachedwhenflatpressed ÑoäbeànvañaäpISO31271,3751,51,752,02,252,753,753,755,05,75 Resistancetoimpactkg/2mKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõKhoângvôõ Troïnglöôïngquaûthöûrôiôûñoäcao2mNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbrokenNotbroken ÑoächòunhieätVicatoCASTMD152584848384858586868686 Vicatsofteningpoint Khoáilöôïngrieâng/Densityg/cm3ASTMD15250,9580,9580,9580,9580,9580,9580,9580,9580,9580,958 Ñoäbeànmaøu/ColordurabilityoCASTMD747123123123123123123123123123123 Ñoädaõnnôûnhieätdeg-1ASTMD6960,000130,000130,000130,000130,000130,000130,000130,000130,000130,00013 Coefficientofexpansion Ñoächòuuoán/FlexuralstrengthdaN/mm22,82,82,82,82,82,82,82,82,82,8 Tæleäuoán/Bendingratio%10101010101010101010 Ñoäbeàncaét/ShearstrengthdaN/mm2ASTMD22403,23,23,23,23,23,23,23,23,23,2 Ñoäcöùng/HardnessThangDASTMD69066666666666666666666 D-scale Ñoächòukeùo/TensilestrengthdaN/mm2ASTMD570150150150150150150150150150150 Ñoächòudaàu/Resistancetooil%ASTMD2117>95>95>95>95>95>95>95>95>95>95 Laõohoaùdonhieät/Heatageing%ASTMD1525>94,5>94,5>94,5>94,5>94,5>94,5>94,5>94,5>94,5>94,5 NhieätñoälaømvieäcoC-60÷60-60÷60-60÷60-60÷60-60÷60-60÷60-60÷60-60÷60-60÷60-60÷60 Workingtemperature www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 15. 15. PHÖÔNG PHAÙP THÖÛ NGHIEÄM TESTING METHODS Ñoä beàn keùo/Tensile Strength Laép vaøo hai ñaàu oáng nhöïa xoaén Thaêng Long caùc ñaàu noái ñöôïc gia coâng ñaëc bieät, sau ñoù taùc duïng löïc keùo doïc truïc leân caùc ñaàu noái naøy. ÖÙng löïc taïo ra öùng vôùi caùc ñoä daõn daøi vaø côõ oáng khaùc nhau ñöôïc theå hieän ôû hình treân cuøng. Nhaû löïc ra khi ñoä daõn daøi ñaït xaáp xæ 40%. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu, khoâng coù baát cöù bieán daïng vónh cöûu naøo. Ngoaøi ra, caùc phaàn moái noái cuõng cho thaáy coù cuøng ñoä beàn nhö phaàn oáng chính. When TFP, both ends of which have been specially processed with terminals, is stretched axially, it displays tensile strengths for different sizes, as shown in the top figure. When released from an approximately 40% elongation, TFP returns to its original state without retaining any permanent strain. In addition, its joints demonstrate the same strength as its main body. Ñoä chòu neùn eùp/Flat compression Characteristics OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñöôïc eùp giöõa hai taám theùp phaúng ñaët song song. Taûi troïng öùng vôùi caùc ñoä bieán daïng vaø côõ oáng khaùc nhau ñöôïc theå hieän ôû hình giöõa. When compressed between two parallel steel plates, TFP displays the relationships between load and deformation according to its size, as shown in the middle figure. Ñoä chòu taûi/Load-withstanding Strength Choân oáng nhöïa xoaén Thaêng Long trong ñaát ôû ñoä saâu 0,5m vaø cho xe taûi chaïy qua. Duøng thieát bò ño öùng suaát ñeå xaùc ñònh ñoä bieán daïng deït. Keát quaû cho thaáy oáng nhöïa xoaén Thang Long chæ bò taùc ñoäng raát ít, chöùng toû coù ñuû ñoä beàn. TFP was buried 0.5m under the ground and was run over by a truck. The flattening deformation was measured with a strain gauge. Results showed that TFP was scarcely affected, demonstrating its sufficient strength. Bieán daïng cuûa TFP öùng vôùi caùc côõ oáng khaùc nhau sau khi cho xe taûi 20 taán chaïy qua (Xem Ñoà thò veà ñoä bieán daïng). Deformation of different sizes of buried TFP after being run over by a 20 t truck (See Deformation diagram). w w w . b a a n . v n 15 SPECIFICATION FOR TFP (HDPE THANG LONG FLEXIBLE PIPES) 0 Phuï taûi/Load 250 mm Ñoä daõn daøi/Elongation (%) Ñoäbeànkeùo/Tensilestrength(kg) Ñoä bieán daïng/Deformation (%) Taûitroïng/Load(kg/m) Ñoä saâu choân oáng/Buried depth (m) (Chæ thöû nghieäm treân moät soá saûn phaåm thoâng duïng) 0.1 0 0.2 0.3 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 200 10 20 30 400 600 800 5 10 15 20 25 30 Ñoäbieándaïng/Deformation(%) Þ200 Þ150 Þ125 Þ100 Þ80 Þ65 Þ50 Þ40 Þ30 Þ200 Þ150 Þ125 Þ100 Þ80 Þ50 Þ30 Þ200 Þ150 Þ125 Þ100 Þ80 Þ50 Þ30 www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 16. 16. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long - Ñaúng caáp khaùc - www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 17. 17. HÖÔÙNG DAÃN LÖÏA CHOÏN SAÛN PHAÅM GUIDE FOR CHOOSING TFP www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 18. 18. 1. Ñöôøng kính trong cuûa oáng phaûi lôùn hôn ít nhaát 1,5 laàn ñöôøng kính ngoaøi cuûa caùp ñieän. 2. Ñoái vôùi caùp thoâng tin, ñöôøng kính trong cuûa oáng lôùn hôn hoaëc baèng 2 laàn ñöôøng kính ngoaøi cuûa caùp. 3. Baùn kính cong toái thieåu cuûa oáng TFP choïn theo giaù trò töông öùng trong Baûng 7. 1. The inner diameter of TFP shall be at least 1.5 time the overall diameter of the power cable accommodated. 2. For communication cables, the inner diameter of TFP shall be at least twice the overall diameter of the cables accomodated. 3. For minimum bending radius of TFP, please refer to Table 7. KÍCH CÔÕ OÁNG VAØ BAÙN KÍNH UOÁN CONG TOÁI THIEÅU CUÛA OÁNG NHÖÏA XOAÉN THAÊNG LONG TFP SIZE AND MINIMUM PERMITTED BENDING RADIUS 18 w w w . b a a n . v n HÖÔÙNG DAÃN LÖÏA CHOÏN SAÛN PHAÅM Baûng 7/Table 7 Ñöôøng kính ngoaøi Baùn kính uoán cong cuûa caùp ñieän OÁng TFP phuø hôïp toái thieåu cuûa oáng TFP Outer diameter Suitable size of TFP Minimum permitted of power cables, bending radius mm of TFP, mm ≥ 12 TFP Þ32/25 ÷ TFP Þ40/30 ≥ 90 12 ÷ 25 TFP Þ50/40 ≥ 150 25 ÷ 40 TFP Þ65/50 ÷ TFP Þ105/80 ≥ 200 40 ÷ 50 TFP Þ105/80 ÷ TFP Þ130/100 ≥ 300 50 ÷ 60 TFP Þ130/100 ÷ TFP Þ195/150 ≥ 400 60 ÷ 85 TFP Þ195/150 ÷ TFP Þ230/175 ≥ 500 85 ÷ 130 TFP Þ230/175 ÷ TFP Þ320/250 ≥ 750 Thi coâng ñöôøng daây 220 kV vaø 110 kV taïi Trung taâm Hoäi nghò Quoác gia Installation of 220 kV and 110 kV power cable lines at the National Convention Center Khaû naêng uoán cuûa oáng nhöïa xoaén Thaêng Long (Rmin) ñaùp öùng yeâu caàu cuûa Tieâu chuaån IEE 529-3:1987 The bending capacity (Rmin) of Thang Long Flexible Pipes meets the requirements specified in IEEE 529-3:1987 Tham khaûo: Baùn kính uoán cong theo tieâu chuaån TCVN 7997-2009 Refer to TCVN 7997-2009 for bending radius. www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 19. 19. COÂNG TRÌNH NOÅI SURFACE INSTALLATIONS OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñaõ ñöôïc söû duïng taïi Gia Lai, Kon Tum, Ñaéc Laéc, Ñaéc Noâng, Laâm Ñoàng v.v.. 1. Kích côõ oáng Neân duøng oáng Þ32/25, Þ40/30, Þ50/40, Þ65/50, Þ85/65, Þ105/80. Haïn cheá duøng oáng Þ130/100 trôû leân. OÁng quaù to laøm maát myõ quan. 2. Maøu saéc Khuyeán nghò duøng oáng maøu ghi xaùm trong caùc coâng trình noåi. Trong vaät lieäu oáng maøu ghi coù boå sung chaát choáng laõo hoaù do tia cöïc tím. OÁng cuõng coù ñoä beàn maøu cao. Maøu ghi coøn phuø hôïp hôn vôùi caùc thieát bò ñieän xung quanh. Khoâng neân duøng oáng maøu khaùc, ví duï maøu da cam, khoâng coù chaát choáng laõo hoaù, vaø khoâng phuø hôïp vôùi caûnh quan. 3. Phuï kieän 1. Nuùt cao su choáng thaám. 2. Baêng keo (baêng cao su non, baêng vul-co, baêng keo PVC). 3. Keïp noái oáng vôùi tuû ñieän. 4. Hoãn hôïp choáng thaám. Thang Long Flexible Pipes are installed in Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong provinces, etc. 1. Size of pipe It is recommanded to use pipes of smaller sizes: Þ32/25, Þ40/30, Þ50/40, Þ65/50, Þ85/65, Þ105/80. Pipes of larger diameters should be restricted. Large pipes would affect the natural scenery. 2. Color Grey TFP are recommended for surface installations. During grey TFP production, UV-resistant antiaging agent is added to the material. Color durability of grey TFP is also improved. Grey color also harmonizes better with the electric equipment surrounding. Pipes of other colors, e.g. orange ones, are not recommended because they do not contain antiaging agents and do not match the surrounding. 3. Fittings 1. Waterproof cap. 2. Tapes (sealing tape, vul-co tape, PVC tape). 3. Clamps joining TFP with panel boxes. 4. Waterproof compound. w w w . b a a n . v n 19 GUIDE FOR CHOOSING TFP Phöông phaùp laép oáng TFP vaøo tuû ñieän (xem Keïp TFP trong phaàn "Phuï kieän vaø vaät lieäu") How to assemble TFP to an electrical box (see TFP Clamps in "Fittings and materials") OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñöôïc söû duïng trong caùc traïm bieán aùp, tuû phaân phoái taïi huyeän Di Linh, Ñöùc Troïng (Laâm Ñoàng)/ TFP was used in distribution cabinet at DiLinh, Duc Trong (LamDong province) www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 20. 20. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long ñöôïc duøng chuû yeáu trong caùc coâng trình ngaàm. Khuyeán caùo chæ neân duøng saûn phaåm oáng Thaêng Long ñöôïc saûn xuaát töø 100% nguyeân lieäu nhöïa nguyeân sinh, chuyeân duïng baûo veä caùp ñieän, caùp thoâng tin. TFP are chiefly for underground installations. TFP, which are made entirely from virgin HDPE, should be the only choice for protecting power cables and communication cables. 1. Kích côõ oáng Choïn côõ oáng ñi ngaàm theo qui taéc: Ñöôøng kính trong cuûa oáng lôùn hôn 1,5 hoaëc 2 laàn ñöôøng kính ngoaøi cuûa daây caùp 2. Maøu saéc OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long maøu da cam laø saûn phaåm chuyeân duïng cho caùc coâng trình caùp ngaàm. 3. Phuï kieän 1. Naép bòt 2. Maêng soâng (hoaëc maùng noái) 3. Nuùt loe 4. Baêng keo (baêng cao su non, baêng vul-co, baêng keo PVC) 5. Nuùt cao su choáng thaám 6. Hoãn hôïp choáng thaám. 1. Size of pipe The inner diameter of the pipe must be at least 1.5 time the outer diameter of the power cable or 2.0 times that of the communication cable to be accommodated. 2. Color TFP of orange color are specific products for underground cable installations. 3. Fittings 1. Pipe cap 2. Joint sleeve (or connectors) 3. Bellmouth 4. Tapes (sealing tape, vul-co tape, PVC tape) 5. Waterproof cap 6. Waterproof compound. COÂNG TRÌNH NGAÀM UNDERGROUND INSTALLATIONS 20 w w w . b a a n . v n HÖÔÙNG DAÃN LÖÏA CHOÏN SAÛN PHAÅM www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 21. 21. COÂNG TRÌNH CAÙP TREÂN CAÀU CABLE INSTALLATIONS ON BRIDGES Coâng trình caùp treân caàu hoaëc ñaët trong beâ toâng bò giôùi haïn bôûi keát caáu coâng trình 1. Kích côõ oáng Löu yù: Ñöôøng kính trong cuûa oáng baèng 1,5 ñöôøng kính ngoaøi cuûa caùp; Ñeå traùnh aûnh höôûng ñeán keát caáu beâ toâng cuûa caàu, khi ñaët oáng phaûi chuù yù tôùi ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng. Ví duï, thay vì oáng nhöïa PVC Þ48, coù theå söû duïng oáng TFP Þ50/40 maø khoâng gaây khoù khaên trong khi keùo caùp cuõng nhö khoâng laøm giaûm khaû naêng thoaùt nhieät cuûa caùp. Nhôø coù keát caáu xoaén, oáng nhöïa xoaén Thaêng Long coù ñoä cöùng cao hôn nhieàu so vôùi oáng PVC coù cuøng ñoä daøy. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long coøn coù nhieàu öu theá khaùc, do coù keát caáu xoaén: ñoä baùm dính toát hôn vôùi beâ toâng, OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long coù theå ñaët haøng daøi tôùi 200m, neân ít caàn noái trong beâ toâng. Moái noái raát chaéc, khoâng thaám nöôùc. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long khoâng bò vôõ khi ñaàm neùn beâ toâng hoaëc bò va ñaäp maïnh. Nöôùc hoaëc dò vaät khoâng theå loït vaøo oáng. Khi thi coâng, keùo luoàn caùp raát deã daøng vì coù daây moài xuyeân suoát ñaët saün trong oáng. Giaûm ma saùt neân khi keùo neân khoâng laøm daõn caùp. 2. Maøu saéc Duøng oáng maøu da cam 3. Phuï kieän 1. Baêng keo S, V, P 2. Maêng soâng hoaëc Maùng noái nhöïa (neáu caàn) 3. Nuùt loe 4. OÁng keõm Hyundai flexible khôùp lieân ñoäng roäng-laép giöõa hai khe co giaõn cuûa beâ toâng (BaAn cung caáp). Cable installations on bridges or embedded in concrete with a space limited by its structure 1. Size of pipe Note: The pipe inner diameter shall be at least 1.5 time the overall diameter of the power cable accomodated. In order to avoid bad effect on bridge concrete construction, it is important to consider the outside diameter of pipes to be installed. For instance, instead of straight Þ48 PVC pipes, TFP Þ50/40 can be used, without causing difficulty to pulling cable in or impairing heat dissipation from cables. Due to their corrugated configuration, TFP also present some other advantages: higher adherence to concrete TFP up to 200m long are available (on order), minimizing the number of joints to be made in concrete. TFP joints are sturdy and water-tight. TFP endure well concrete compacting and hard impacts, excluding risk of ingression of water and other foreign matters. Available pilot wire makes it easy to pull in cables. Low friction reduces risk of cable straining. 2. Color Orange TFP should be used. 3. Fittings 1. Sealing tape, Vulco tape, PVC tape 2. Joint sleeve or Connector 3. Bellmouth 4. Hyundai flexible conduit (supplied by BaAN). w w w . b a a n . v n 21 Beâ toâng Concrete Beà maët tieáp xuùc vôùi beâ toâng Area in contact with concrete D1 D2 D2 D1 OÁng thaúng Straight pipe Beâ toâng Concrete Beà maët tieáp xuùc vôùi beâ toâng Area in contact with concrete Daây moài Pilot wire OÁng TFP TFP GUIDE FOR CHOOSING TFP www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 22. 22. BaAN coù giaûi phaùp thi coâng vaø noái oáng ñôn giaûn, tieát kieäm chi phí, an toaøn, hieäu quaû. (Xem theâm Bieän phaùp thi coâng coâng trình 110 - 220 kV vaø phaàn Höôùng daãn thi coâng). OÁng Thaêng Long ñöôïc saûn xuaát vôùi moät soá tính naêng boå sung phuïc vuï rieâng cho coâng trình 110 - 220 kV nhö: Ñoä daøi cuoän oáng TFP Þ230/175 vaø Þ260/200 leân tôùi 100 m neân khoâng caàn nhieàu moái noái. Coù saün hai daây moài Þ3,2 mm maï keõm vaø boïc nhöïa PVC, tuoåi thoï treân 10 naêm trong moâi tröôøng töï nhieân. Implementation procedures and TFP-joining methods proposed by BaAn are simple, cost saving, safe and effective. Please refer to "Instructions for installation" for implementation procedures of 110 - 220 kV underground installations. TFP for 110 - 220 kV installations feature some additional performance: Coils of TFP Þ230/175 and Þ260/200 are manufactured with a length up to 100 m, reducing the pipe joints to be made. Two PVC-covered galvanized steel Þ3.2 mm pilot wires, of a 10 years' durability in natural climatic conditions, are readily supplied. 1. Size of pipe TFP Þ230/175 or TFP Þ260/200 are used. 2. Color Orange TFP should be used. 3. Fittings 1. Pipe cap 5. Buffer 2. Composite connector 6. Pilot wire 3. Bellmouth 7. Test rod 4. S-V-P tapes 8. Cable-pulling wires ≥ Þ14mm Composite connectors are exclusively intended for joining TFP (this product was awarded with a "Vietnamese efficient solution" patent). Advantages: They provide watertight joints, easiness in joining TFP, no heating is needed. Test rods of recommended size are used to check TFP conduits before pulling in cables. Bellmouths, waterproof caps are used as instructed. Two Þ3.2 mm pilot wires or a Þ4 mm steel cable should be used to draw cable-pulling wires through TFP conduits. (Tensile strength, see table 16). 1. Kích côõ oáng Söû duïng oáng TFP Þ230/175 hoaëc TFP Þ260/200. 2. Maøu saéc Duøng oáng maøu da cam 3. Phuï kieän 1. Naép bòt 5. Goái ñôõ 2. Maùng noái 6. Daây moài döï phoøng (caùp meàm boïc nhöïa) 3. Nuùt loe 7. Quaû Test 4. Baêng keo 8. Daây keùo caùp: caùp theùp boïc nhöïa ≥ Þ14mm Phuï kieän chuyeân duïng ñeå noái oáng TFP laø maùng noái composit (laø saûn phaåm ñöôïc caáp baèng Giaûi phaùp höõu ích cuûa Vieät Nam). Öu ñieåm: Tuyeät ñoái khoâng thaám nöôùc, phöông phaùp noái ñôn giaûn, khoâng caàn gia nhieät. Söû duïng quaû test phuø hôïp ñeå kieåm tra ñöôøng oáng tröôùc khi keùo caùp. Laép nuùt loe, nuùt cao su choáng thaám nhö höôùng daãn. Söû duïng hai daây moài Þ3,2mm hoaëc caùp theùp Þ4mm ñeå keùo daây keùo caùp (Ñoä beàn keùo ñöùt xem baûng 16). COÂNG TRÌNH CAÙP NGAÀM CAO THEÁ 110 - 220 KV 110 - 220 KV CABLE INSTALLATIONS 22 w w w . b a a n . v n Xem theâm trang----- "Laép ñaët coâng trình ngaàm" Please refer also to page----- "Underground installations" Maùng noái composit (xem phaàn "Phuï kieän vaø vaät lieäu") Composite connector (see "Fittings and Materials") HÖÔÙNG DAÃN LÖÏA CHOÏN SAÛN PHAÅM www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 23. 23. PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU FITTINGS AND MATERIALS www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 24. 24. Chuù thích hình veõ 1. OÁng loaïi khaùc/Pipe of other types. 2. OÁng noái kieåu H/H-type sleeve. 3. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long/TFP. 4. Nhöïa epoxy traùm töôøng/Wall sealing compound (epoxy putty) 5. Nuùt loe/Bellmouth 6. Naép bòt/Pipe cap PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU FITTINGS AND MATERIALS 24 w w w . b a a n . v n PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 7. Nuùt bòt döï phoøng/Bellmouth with cover 8. Nuùt cao su choáng thaám/Waterproof cap 9. Maùng noái/Connector 10. Baêng caûnh baùo ñieän/Warning tape 11. Taám nhöïa baûo veä ñöôøng daây/Plastic protection board for power lines 12. Nuùt cao su choáng thaám/Waterproof cap www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 25. 25. DANH MUÏC PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU LIST OF FITTINGS AND MATERIALS w w w . b a a n . v n 25 FITTINGS AND MATERIALS STT Maõ hieäu No Teân/Name haøng hoùa Muïc ñích söû duïng/Use Chaát lieäu/ Xuaát xöù Designation Material Origin 1 Maêng soâng/Joint sleeve MS Bòt ñaàu oáng vaø noái thaúng oáng TFP HDPE Plastic As conduit caps and for straight joining Vietnam 2 OÁng noái kieåu H NH Noái oáng TFP vôùi caùc loaïi oáng khaùc HDPE Plastic Haøn Quoác H-type sleeve For joining TFP with other pipes Korea 3 Coân thu CT Noái caùc oáng TFP coù kích thöôùc khaùc nhau HDPE Plastic Reduction connector For joining TFP of different sizes Vietnam 4 Maët bích choáng thaám MB Ngaên ngöøa nöôùc thaâm nhaäp HDPE Plastic Waterproof cover To prevent water ingress Vietnam 5 Maùng noái composit MNC Noái oáng TFP duøng cho ñöôøng caùp cao aùp ngaàm Cao su & Composite connector To join TFP in underground HV cable installations Composit Vietnam 6 Maùng noái nhöïa plastic MNP Noái thaúng caùc oáng TFP cuøng kích côõ HDPE Plastic Plastic connector To join TFP of the same size Vietnam 7 Boä reõ nhaùnh chöõ Y RN Chia ñöôøng oáng TFP thaønh hai ñöôøng reõ nhaùnh HDPE Plastic Y-shaped connector For dividing a TFP conduit into two conduits Vietnam 8 Nuùt loe/ Bellmouth NL Baûo veä caùp khi luoàn vaøo TFP HDPE Plastic To prevent cables during pulling them in TFP. Vietnam 9 Naép bòt/Pipe cap NB Ngaên ngöøa dò vaät loït vaøo ñöôøng oáng TFP HDPE Plastic trong quaù trình vaän chuyeån vaø löu kho. To prevent foreign matters from entering TFP Vietnam during transportation and storage. 1 0 Nuùt cao su choáng thaám NC Ngaên ngöøa nöôùc loït vaøo khi TFP ñöôïc gaén Cao su Waterproof cap vaøo hoá ga hoaëc ñöôïc laép ñaët ngoaøi trôøi Rubber To prevent water ingress when TFP are fixed Vietnam to a manhole or are installed outdoor 11 Keïp TFP/TFP clamp KE Ñeå laép TFP vôùi tuû ñieän/To join TFP with panel boxes HDPE Plastic Vietnam 12 Goái ñôõ/Buffer Giöõ coá ñònh, taïo khoaûng caùch giöõa Beâ toâng caùc ñöôøng oáng Concrete To support and maintain distances Vietnam between conduits 13 Quaû test/Test rod QT Ñeå kieåm tra ñoä thaúng vaø ñoä thoâng thoaùt Theùp maï keõm cuûa ñöôøng oáng Gavanized Haøn Quoác (KR) To check TFP conduits for straightness steel Vietnam and internal void 14 Daây moài/Pilot wire DM Duøng ñeå keùo daây keùo caùp ñieän qua ñöôøng oáng Theùp maï keõm Haøn Quoác (KR) To draw cable-pulling wires through TFP conduits Gavanized steel Vietnam 15 Baêng keo SVP SVP Laøm kín caùc moái noái ñöôøng oáng TFP Nhöïa PVC SVP tapes For sealing joints in TFP conduits vaø cao su S Baêng cao su non/Sealling tape PVC and Haøn Quoác V Baêng cao su löu hoaù/Vulco tape rubber Korea P Baêng PVC chòu nöôùc/PVC tape 16 Baêng caûnh baùo BCB Ñeå caûnh baùo coù ñöôøng caùp ñieän ñi beân döôùi Nhöïa PP Haøn Quoác/ coù caùp ngaàm (Polypropylene) Vieät Nam Warning tape For warning there is a power line below Korea or Vietnam 17 Taám baûo veä ñöôøng daây TBV Taám nhöïa baûo veä ñöôøng ñieän cao aùp ñi ngaàm beân döôùi HDPE Plastic Haøn Quoác Protection board Plastic boards for protecting an underground Korea for power lines HV power line passing below www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 26. 26. Duøng ñeå noái thaúng (kieåu noái chaët) oáng nhöïa xoaén Thaêng Long, côõ oáng töø TFP Þ32/25 ñeán TFP Þ130/100. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ maõ hieäu haøng hoùa: MS-... Ví duï: Mua maêng soâng Þ100, ñeå noái caùc oáng TFP Þ130/100 vieát laø: MS-100 For straight joining (tight joining type)Thang Long Flexible Pipes, of sizes from TFP Þ32/25 to TFP Þ130/100. Please specify in your order as: MS-... Example: Specify joint sleeves Þ100, to join TFP Þ130/100, as: MS-100 MAÊNG SOÂNG JOINT SLEEVE 26 w w w . b a a n . v n Söû duïng laøm maêng soâng noái oáng Used for straight joining TFP 1. Baêng cao su non/Sealing tape 2. Maêng soâng/Joint sleeve 3. Baêng cao su löu hoaù/Vul-co tape 4. Baêng PVC/PVC tape Baûng 8/Table 8 Ñôn vò/Unit: mm Maõ hieäu Ñöôøng kính Designation danh nghóa (D2) D1 L Nominal diameter MS-25 25 38 60 MS-30 30 47 65 MS-40 40 61 85 MS-50 50 72 110 MS-65 65 91 135 MS-80 80 111 165 MS-100 100 142 215 MS-125 125 174 230 MS-150 150 204 260 MS-200 200 267 275 MS-250 250 328 300 D1 1 1 2 3 4 2 3 D2 L Söû duïng laøm ñaàu bòt/ Used as a conduit cap 1. OÁng Thaêng Long/TFP 2. Beâ toâng/Concrete 3. Maêng soâng/Joint sleeve Maõ hieäu haøng hoùa/Designation: MS - PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 27. 27. QUI TRÌNH NOÁI OÁNG BAÈNG MAÊNG SOÂNG PROCEDURE OF JOINING PIPES USING JOINT SLEEVES w w w . b a a n . v n 27 Böôùc 1/Step 1 Vaën heát côõ maêng soâng vaøo ñaàu oáng caàn noái theo chieàu kim ñoàng hoà, sau ñoù duøng cöa caét naép ñaäy cuûa maêng soâng ñoù. Fasten completely a joint sleeve on the end of the pipe to be connected by turning it clockwise. Then cut off the lid with a saw. Böôùc 2/Step 2 Ñaùnh daáu treân oáng caàn noái coøn laïi sao cho khoaûng caùch töø ñaàu oáng tôùi ñieåm ñaùnh daáu baèng moät nöûa chieàu daøi maêng soâng. Make a marking on the end section of the other pipe, the distance between the marking and the pipe end being equal to half of the joint sleeve length. Böôùc 3/Step 3 Ñaët thaúng haøng caùc ñaàu oáng, ñaàu cuûa oáng thöù hai saùt vôùi maêng soâng. Xoay maêng soâng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà cho tôùi ñieåm ñaùnh daáu. Align the pipe ends, the end of the second pipe in contact with the joint sleeve. Turn the joint sleeve counterclockwise until it reaches the marking. Böôùc 4/Step 4 Duøng baêng cao su non (Sealling tape - maõ hieäu S) quaán chaët khe tieáp giaùp giöõa maêng soâng vaø hai oáng ñöôïc noái. Wrap up tightly the gaps between the joint sleeve and the pipes, using sealing tape. (Designation: S). Böôùc 5/Step 5 Duøng baêng cao su löu hoaù (Vulvco tape - maõ hieäu V) quaán bao quanh ngoaøi phaàn cao su non. Make a wrapping over the sealing wraps, using vul-co tape. (Designation: V). Böôùc 6/Step 6 Cuoái cuøng, duøng baêng keo PVC chòu nöôùc (PVC tape - maõ hieäu P) quaán tieáp moät laàn nöõa ra ngoaøi cuøng. Finally, make another wrapping outside, using PVC water-resistant tape. (Designation: P). FITTINGS AND MATERIALS www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 28. 28. Qui trình noái oáng baèng chi tieát noái kieåu H 1. Lau saïch nöôùc vaø ñaát caùt treân maët caùc oáng taïi choã noái, ñaëc bieät chuù yù ñoaïn coù ren. 2. Laép oáng noái kieåu H vaøo oáng nhöïa xoaén Thaêng Long baèng caùch xoay. 3. Laép ñaàu coøn laïi vaøo oáng thaúng. 4. Duøng baêng keo (S.V.P.) cuoán xung quanh phaàn tieáp giaùp giöõa hai ñaàu moái noái. Procedure of joining pipes using H-type sealing gaskets 1. Wipe water and dirt off the surface of TFP and the plain pipe (take particular care with corrugated portions). 2. Screw the H-type sleeve onto TFP. 3. Fit the plain pipe into the H-type sleeve. 4. Wrap up the joining portion, using S, V and P tapes. Duøng ñeå noái oáng nhöïa xoaén Thaêng Long vôùi caùc loaïi oáng khaùc. Nhaäp khaåu theo ñôn ñaët haøng. Thôøi gian nhaän haøng: 14 ngaøy sau khi ñaët haøng. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: NH-... Ví duï: Mua oáng noái kieåu H ñeå noái oáng TFP Þ130/100 vôùi oáng theùp, vieát laø: NH-130/100 For joining TFP with other pipes. Imported only on order. Available in 14 days after placing order. Please specify in your order as: NH-... Example: Specify H-type sleeves to join a TFP Þ130/100 with a steel pipe, as: NH-130/100 OÁNG NOÁI KIEÅU H H-TYPE SLEEVE 28 w w w . b a a n . v n 1. OÁng thaúng (ví duï oáng theùp)/Plain pipe (e.g. steel pipe) 2. Baêng cao su non/Sealing tape 3. Baêng vul-co/Vul-co tape 4. Baêng PVC/PVC tape 5. OÁng noái kieåu H/H-type sleeve 6. Baêng cao su non/Sealing tape 7. Baêng vul-co/Vul-co tape 8. Baêng PVC/PVC tape 9. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long/TFP 7 8 9 D1 D2 D3 D4 L2L1 L P t1 t2 654321 Maõ hieäu haøng hoùa/Designation NH - PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU Baûng 9/Table 9 Kích thöôùc cô baûn cuûa oáng noái kieåu H/Basic dimensions of H-type sleeves Ñôn vò/Unit: mm OÁng TTP Phaàn oáng xoaén Phaàn oáng thaúng Chieàu daøi toång TFP Corrugated portion Plain portion Total length D1 D2 t1 L1 P D3 D4 t2 L2 L TFP Þ130/100 130 124 3 150 30 115 ± 4 140 2,5 150 300 TFP Þ160/125 158 148 3,5 165 38 135 ± 5 175 3,0 165 330 TFP Þ195/150 180 172 4 180 45 165 ± 5 210 3,5 180 360 TFP Þ230/175 207 198 4,5 200 55 205 ± 5 245 4,0 200 400 TFP Þ260/200 240 230 5 230 60 230 ± 5 280 4,5 230 460 www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 29. 29. Duøng ñeå noái hai ñöôøng oáng nhöïa xoaén Thaêng Long kích thöôùc khaùc nhau. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: CT-… Ví duï: Mua coân thu töø oáng TFP Þ160/125 xuoáng TFP Þ130/100 vieát laø: CT-125-100 Löu yù: Coân thu chæ coù saün boán loaïi: CT-80-50, CT-100-50, CT-100-80 vaø CT-125-100. Nhöõng loaïi khaùc phaûi ñaët haøng rieâng. Thôøi gian ñaët haøng sau 20 ngaøy For joining two Thang Long Flexible Pipes of different sizes. Please specify in your order as: CT-… Example: Specify reduction connectors from TFP Þ160/125 down to TFP Þ130/100 as: CT-125-100 Note: Only reduction connectors CT -80-50, CT-100-50, CT-100-80 and CT-125-100 are readily available. Please place order for other sizes. Available in 20 days after placing order. Duøng ñeå ngaên ngöøa dò vaät loït vaøo ñöôøng oáng TFP trong quaù trình vaän chuyeån vaø löu kho. Tröôøng hôïp ñöôïc gaén vaøo hoá ga hoaëc laép ñaët ngoaøi trôøi, caàn quaán theâm baêng vul-co vaø PVC chòu nöôùc. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: NB-… Ví duï: Mua naép bòt ñeå laép vôùi oáng TFP Þ130/100, vieát laø: NB-100. To prevent foreign matters from entering TFP during transportation and storage. When TFP are fixed to a manhole or are installed outdoor, additional wrapping of vul-co tape and PVC water-resistant tape shall be needed. Please specify in your order as: NB-… Example: Specify pipe caps to be fitted with TFP Þ130/100, as: NB-100. COÂN THU REDUCTION CONNECTOR w w w . b a a n . v n 29 D2 D1 NAÉP BÒT PIPE CAP 1. Naép bòt/Pipe cap 2. Daây moài/Pilot wire 3. Baêng Vulco/Vulco tape 4. Baêng PVC/PVC tape 4 100 ÷ 150 mm 3 2 1 Maõ hieäu haøng hoùa/Designation CT - Maõ hieäu haøng hoùa/Designation NB - FITTINGS AND MATERIALS Baûng 10/Table 10 Maõ hieäu OÁng TFP lôùn OÁng TFP nhoû Designation Larger TFP D2 Smaller TFP D1 CT-80-50 TFP Þ105/80 TFP Þ65/50 CT-100-50 TFP Þ130/100 TFP Þ65/50 CT-100-80 TFP Þ130/100 TFP Þ105/80 CT-125-100 TFP Þ160/125 TFP Þ130/100 www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 30. 30. D2 H2 H1 L D1 Duøng taïi nôi oáng nhöïa xoaén Thaêng Long xuyeân qua töôøng chaén (qua töôøng, nhaø caùp...), ñeå ñaûm baûo myõ quan cuûa haàm caùp hay coâng trình xaây döïng. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: MB-… Ví duï: Mua maët bích, ñeå laép vôùi TFP Þ130/100 vieát laø: MB-100 To prevent water from ingressing into TFP at places the conduit goes through walls (building, manhole walls, etc...). Please specify in your order as: MB-… Example: Specify covers, to be fitted with TFP Þ130/100, as: MB-100 MAËT BÍCH COVER Nuùt loe ñöôïc vaën tröôùc vaøo ñaàu oáng nhöïa xoaén Thaêng Long, ñeå baûo veä caùp khoâng bò xöôùc hoaëc hö haïi khi keùo caùp. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: NL-… Ví duï: Mua nuùt loe, ñeå laép vôùi oáng TFP Þ130/100 vieát laø: NL-100 Bellmouths should be screwed into the end part of TFP previously, to prevent the cables from being scratched or damaged when being pulled in. Please specify in your order as: NL-… Example: Specify bellmouths to be fitted with TFP Þ130/100, as: NL-100 NUÙT LOE BELLMOUTH 30 w w w . b a a n . v n 6 5 4 32 1 Baûng 11/Table 11 Ñôn vò/Unit: mm Maõ hieäu D2 D1 L Designation NL-25 40 21 35 NL-30 50 26 40 NL-40 65 36 50 NL-50 78 45 60 NL-65 97 60 75 NL-80 115 74 85 NL-100 144 93 105 NL-125 176 116 130 NL-150 205 141 150 NL-200 272 189 185 NL-250 335 235 200 D2D1 L Baûng 12/Table 12 Ñôn vò/Unit: mm Ñöôøng kính Maõ hieäu danh nghóa Designation Nominal L x L H1 H2 D1 D2 diameter (D) MB-80 80 218x218 83 77 108 88 MB-100 100 218x218 97 91 136 120 MB-150 150 218x218 97 91 188 158 Maõ hieäu haøng hoùa/Designation NL - Maõ hieäu haøng hoùa/Designation MB - 1. OÁng TFP/TFP 2. Töôøng/Wall 3. Maët bích/Cover 4. Hoãn hôïp choáng thaám/Waterproof compound 5. Nuùt cao su choáng thaám/Waterproof rubber cap 6. Caùp/Cable PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 31. 31. Löu yù: Caùc maùng noái composit MN-175 vaø MN-200 coù maùng ngoaøi nhö nhau, rieâng kích thöôùc ñeäm cao su laø khaùc nhau ñeå phuø hôïp vôùi oáng TFP caàn laép. Maùng noái cho caùc loaïi oáng khaùc xin lieân heä ñaët haøng. Thôøi gian ñaët: sau 30 ngaøy. Note: Composite connector sets MN-175 vaø MN-200 have the same outer shells. Their rubber packings, however, are of different dimensions to match with TFP to be fitted with. Available in 30 days after placing order. MAÙNG NOÁI COMPOSIT COMPOSITE CONNECTOR Saûn phaåm chuyeân duïng ñeå noái thaúng caùc oáng nhöïa xoaén Thaêng Long duøng cho ñöôøng caùp ñieän ngaàm cao theá 110 kV vaø 220 kV. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: MNC-… Ví duï: Mua boä maùng noái composit ñeå laép vôùi oáng TFP Þ260/200 vieát laø: MNC-200. Ghi roõ söû duïng loaïi vaät lieäu buloâng vaø ñai oác. Löu yù: Caùc boä maùng noái composit chæ coù saün hai loaïi: MN-175 vaø MN-200. Nhöõng loaïi kích côõ khaùc phaûi ñaët haøng rieâng. Coù hai loaïi bu loâng vaø ñai oác: Buloâng vaø ñai oác baèng inox chæ söû duïng moät laàn. Buloâng vaø ñai oác loaïi theùp maï keõm coù theå thaùo ra ñöôïc vaø söû duïng nhieàu laàn. Specialized products for straight joining TFP in under- ground 110 kV and 220 kV power cable installations. Please specify in your order as: MNC-… Example: Specify composite connector sets to be fitted with TFP Þ260/200, as: MN-200. The material of bolts and nuts shall be specified. Note: Only composite connector sets MN-175 and MN-200 are readily available. Please place order for other sizes. Two kinds of bolts and nuts are available: Stainless bolts and nuts may be tightened once only. Galvanized steel bolts and nuts may be tightened and loosened many times. w w w . b a a n . v n 31 1 2 3 4 Maùng ngoaøi baèng composit Composite outer shell Ñeäm baèng cao su löu hoaù Vulcanized rubber packing Baûng 13/Table 13 Ñôn vò/Unit: mm Maõ hieäu H L W Côõ bu loâng Soá bu loâng Designation Bolt size Quantity of bolts MN-175 128 350 375 M16 6 MN-200 128 350 375 M16 6 Maõ hieäu haøng hoùa/Designation MNC - 1. OÁng TFP/TFP 2. Bu loâng vaø ñai oác/Bolts and nuts 3. Ñeäm cao su/Rubber packings 4. Maùng ngoaøi/Outer shells FITTINGS AND MATERIALS www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 32. 32. Duøng ñeå noái thaúng caùc oáng nhöïa xoaén Thaêng Long coù cuøng kích côõ. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: MNP-... Ví duï: Mua boä maùng noái nhöïa plastic, ñeå laép vôùi oáng TFP Þ130/100, vieát laø: MNP-100. Ghi roõ söû duïng loaïi vaät lieäu buloâng vaø ñai oác. Löu yù: Buloâng vaø ñai oác baèng inox chæ söû duïng moät laàn. Buloâng vaø ñai oác loaïi theùp maï keõm coù theå thaùo ra ñöôïc vaø söû duïng nhieàu laàn. For straight joining TFP of the same size. Please specify in your order as: MNP-... Example: Specify plastic connector sets, to be fitted with TFP Þ130/100, as: MNP-100. The material of bolts and nuts shall be specified. Note: Stainless bolts and nuts may be tightened once only. Galvanized steel bolts and nuts may be tightened and loosened many times. MAÙNG NOÁI NHÖÏA PLASTIC PLASTIC CONNECTOR 32 w w w . b a a n . v n W L D 1 2 3 4 1. OÁng nhöïa xoaén TFP/TFP 2. Maùng noái nhöïa plastic/Plastic connector shells 3. Bu loâng vaø ñai oác/Bolts and nuts 4. Baêng keo S.V.P/S.V.P tape Maõ hieäu haøng hoùa/Designation MNP - PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU Baûng 14/Table 14 Ñôn vò/Unit: mm Ñöôøng kính Maõ hieäu danh nghóa Chieàu roäng Chieàu daøi Bu loâng Designation Nominal Width (W) Length (L) Bolts diameter (D) MNP-25 25 70 55 MNP-30 30 87 60 MNP-40 40 110 75 MNP-50 50 140 115 MNP-65 65 145 120 MNP-80 80 150 145 MNP-100 100 190 190 MNP-125 125 220 215 MNP-150 150 270 235 MNP-200 200 360 270 MNP-250 250 440 335 M8 M12 M14,16 www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 33. 33. BOÄ REÕ NHAÙNH CHÖÕ Y Y-SHAPED CONNECTOR Duøng ñeå chia ñöôøng oáng nhöïa xoaén Thaêng Long thaønh hai ñöôøng reõ nhaùnh coù cuøng kích côõ. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: RN-… Ví duï: Mua boä reõ nhaùnh chöõ Y, ñeå laép vôùi oáng TFP Þ130/100, vieát laø: RN-100 Löu yù: Boä reõ nhaùnh chæ coù saün loaïi RN-100, RN-125 vaø RN-150. Nhöõng loaïi khaùc phaûi ñaët haøng rieâng. Thôøi gian ñaët haøng sau 30 ngaøy. For dividing a Thang Long Flexible Pipe conduit into two conduits of the same size. Please specify in your order as: RN-… Example: Specify Y-shaped connector sets, to be fitted with TFP Þ130/100, as: RN-100 Note: Only Y-shaped connector sets RN-100, RN-125 vaø RN-150 are readily available. Please place order for other sizes. Available in 30 days after placing order. w w w . b a a n . v n 33 Baûng 15/Table 15 Ñôn vò/Unit: mm Maõ hieäu D L1 L Buloâng Designation Bolts RN-100 98 95 310 M12 RN-125 120 110 350 M16 RN-150 145 130 400 M16 3 120o L D L1 L1 60o 2 1 1. OÁng TFP/TFP 2. Boä reõ nhaùnh chöõ Y/Y-shaped connector set 3. Caùp/Cables Maõ hieäu haøng hoùa/Designation RN - FITTINGS AND MATERIALS www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 34. 34. Daây moài ñöôïc cung caáp mieãn phí. Ñoái vôùi oáng coù ñöôøng kính nhoû hôn 80 mm trong loøng oáng coù moät daây theùp 1,6 mm ñöôïc boïc nhöïa daøy ít nhaát 0,2 mm. Vôùi nhöõng oáng coù ñöôøng kính lôùn hôn 100 mm trôû leân trong loøng oáng coù moät daây theùp 2,0 mm ñöôïc boïc nhöïa daøy 0,3 mm. Daây theùp lieàn sôïi (khoâng coù moái noái). Moät soá löu yù veà daây moài coù saün trong oáng: 1. Chæ duøng daây moài saün coù ñeå keùo caùp ñieän khi caùp ñieän coù ñöôøng kính ngoaøi nhoû hôn 20 mm sao cho toång troïng löôïng cuûa caùp nhoû hôn ñoä beàn keùo ñöùt cho pheùp (theo baûng 14). 2. Tröôøng hôïp caùp coù ñöôøng kính ngoaøi lôùn hôn 20 mm nhöng nhoû hôn 50 mm, thay daây moài saün coù baèng daây nylon ñöôøng kính 6 mm trôû leân ñeå keùo caùp. 3. Tröôøng hôïp caùp coù ñöôøng kính ngoaøi lôùn hôn 50mm ñeà nghò thay daây moài saün coù baèng daây caùp luïa coù boïc nhöïa ñeå keùo caùp, ñöôøng kính daây caùp luïa töø Þ3 mm ñeán Þ16 mm (tuyø theo troïng löôïng caùp caàn laép ñaët). 4. Tröôøng hôïp laép ñaët caùp ngaàm cao theá 110kV hoaëc 220 kV xin lieân heä tröïc tieáp vôùi BaAn ñeå ñaët haøng daây moài baèng caùp luïa boïc nhöïa. DAÂY MOÀI PILOT WIRE 34 Thoâng duïng coù ba loaïi daây moài: 1,6mm, 2mm vaø 3,2mm, söû duïng cho caùc côõ oáng nhö sau: Pilot wires of diameters of 1,6mm, 2mm and 3,2mm are available, for different TFP conduit sizes: Löu yù: (*) Saûn phaåm ñöôïc cung caáp mieãn phí. (**) Daây moài baèng caùp luïa boïc nhöïa ñöïoc nhaäp khaåu töø Haøn Quoác, chæ nhaäp theo ñôn ñaët haøng. Note: (*) Pilot wires are not intended for pulling power cables. (**) BaAn supplies imported from Korea PVC-covered fine steel cables as pilot wire, on customers' order. Daây moài/Pilot wires Pilot wires are not intended for pulling power cables. For TFP of a diameter up to 80 mm, a steel wire 1.6 mm covered with a plastic layer at least 0.2 mm thick is provied inside. For TFP of a diameter of 100 mm and larger, a steel wire of 20 mm covered with a 0.3 mm plastic layer is provided inside. Some notes on pilot wires readily provided in TFP: 1. Use the provided pilot wire only for pulling in power cables of an outer diameter up to 20 mm. 2. If the outer diameter of the power cable is larger than 20 mm, but smaller than 50 mm, use a nylon cord with a diameter of 6 mm or larger, instead of the provided pilot wire, to pull the power cable in. 3. In case the outer diameter of the power cable is larger than 50 mm, please use a PVC-covered fine steel cable of a diameter of Þ3 mm to Þ16 mm, depending on the weight of the power cable to be accomodated. 4. For underground 110 kV or 220 kV installations, please contact BaAn and order PVC-covered fine steel cables to be used as pilot wires. w w w . b a a n . v n Maõ hieäu haøng hoùa/Designation DM - Baûng 16/Table 16 Ñöôøng oáng/Conduit Daây moài/Pilot wire Ñoä beàn keùo ñöùt/Tensile strength TFP 32/25 ÷ TFP 85/65 1,6 mm (*) 200 N (20 kgf) TFP 105/80 ÷ TFP 195/150 2,0 mm (*) 400 N (40 kgf) TFP 230/175 vaø TFP 260/200 3,2 mm (*) 700 N (70 kgf) Caùp luïa boïc nhöïa Þ3 mm (**) TFP 230/175 vaø TFP 260/200 (110kV -220kV) PVC-covered fine steel cable Þ3 mm 7.370 N (737 kgf) Caùp luïa boïc nhöïa Þ4 mm (**) 12.500 N (1.250 kgf) PVC-covered fine steel cable Þ4 mm PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 35. 35. Xem qui trình thöïc hieän choáng thaám ôû phaàn "Giaûi phaùp choáng thaám, choáng chaùy vaø choáng chaùy lan". Caét phaàn ñaàu cuûa nuùt cao su thoáng thaám ñeå coù ñöôïc kích thöôùc mong muoán tuyø theo caùp. Qui trình thöïc hieän Laép nuùt cao su choáng thaám (3) (xem Nuùt cao su choáng thaám trong phaàn "Phuï kieän vaø vaät lieäu") leân ñaàu oáng TFP vaø phuû baèng hoãn hôïp kín nöôùc (4) hoaëc duøng baêng cao su non. Quaán baêng vul-co leân treân vaø duøng baêng PVC ñeå coá ñònh lôùp baêng naøy. Tröôùc ñoù, caàn caét ñaàu cuûa nuùt cao su choáng thaám sao loã cuûa noù phuø hôïp vôùi ñöôøng kính ngoaøi cuûa caùp. Khi gaén oáng TFP vaøo hoá ga, phaàn oáng dö ra phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaán baêng tröôùc khi gaén vaøo hoá ga. See "Preventive measures against water ingress, against fire and fire expansion" for application procedure. Cut the head of the waterproof cap to the suitable hole dimension for the cable. Application procedure Insert waterproof cap (3)(refer to Waterproof cap, "Fittings and Materials") into the end of TFP and cover it with waterproof compound (4) or sealing tape. Wrap vul-co tape around it and secure its end with PVC tape. The end of the waterproof cap should be cut beforehand to get a hole which matches the outer diameter of the cable. If TFP is fixed to a manhole, its protruding length should match that required for taping it before fixing it to the manhole. NUÙT CAO SU CHOÁNG THAÁM WATERPROOF CAP Duøng ñeå ngaên ngöøa nöôùc loït vaøo ñöôøng oáng khi TFP ñöôïc gaén vaøo hoá ga hoaëc ñöôïc laép ñaët ngoaøi trôøi. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: NC-… Ví duï: Mua nuùt cao su choáng thaám ñeå laép vôùi oáng TFP Þ130/100, vieát laø: NC-100. To prevent water ingress when TFP are fixed to a manhole or are installed outdoor. Please specify in your order as: NC-… Example: Specify waterproof caps to be fitted with TFP Þ130/100, as: NC-100. w w w . b a a n . v n 35 Baûng 17/Table 17 Ñôn vò/Unit: mm Maõ hieäu D1 D2 D3 L Designation NC-25 10 18 35 43 NC-30 10 25 43 56 NC-40 10 35 55 75 NC-50 10 40 68 82 NC-65 10 55 88 116 NC-80 20 70 108 118 NC-100 20 90 135 162 NC-125 20 110 163 172 NC-150 30 132 198 212 NC-175 30 150 233 252 NC-200 30 160 265 284 NC-250 35 175 330 310 D3 D2 L 1 2 3 4 5 6 D1 A A A-A Maõ hieäu haøng hoùa/Designation NC - 1. OÁng nhöïa xoaén TFP/TFP 2. Baêng keo S-V-P/S-V-P tapes 3. Nuùt cao su/Waterproof cap 4. Hoãn hôïp Epoxy/Epoxy compound 5. Baêng keo S-V-P/S-V-P tapes 6. Caùp/Cable FITTINGS AND MATERIALS www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 36. 36. Söû duïng ñeå laép TFP vôùi tuû ñieän Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: KE-... Ví duï: Mua keïp TFP ñeå laép vôùi TFP Þ130/100, vieát laø: KE-100 Löu yù: Ñöôøng kính loã gia coâng treân thaønh tuû ñieän phaûi phuø hôïp vôùi ñöôøng kính keïp TFP (Xem Baûng 17). Khi gia coâng caùc loã naøy, caàn söû duïng duïng cuï chuyeân duïng. To join TFP with panel boxes Please specify in your order as: KE-... Example: Specify TFP clamps to be fitted with TFP Þ130/100, as: KE-100 Note: The diameter of the hole made on the wall of the panel box shall match with that of the TFP clamp (See Table 17). Special tools should be used in making these holes in panel box wall. KEÏP TFP TFP CLAMP 36 w w w . b a a n . v n Baûng 19/Table 19 Ñôn vò/Unit: mm Ñöôøng kính OÁng noái Maõ hieäu danh nghóa Voøng ñeäm/Bushing Connecting Designation Nominal tube, L2 diameter D L1 KE-25 25 39 11 52 KE-30 30 51 13 77 KE-40 40 71 16 96 KE-50 50 88 18 113 KE-65 65 101 20 135 KE-80 80 114 22 150 KE-100 100 131 24 178 Baûng 20/Table 20 Ñôn vò/Unit: mm Ñöôøng kính loã OÁng nhöïa xoaén L (xaáp xæ) D (xaáp xæ) treân vaùch Thaêng Long L (approx.) D (approx.) Hole diameter TFP in the wall TFP Þ160/125 39 192 170 TFP Þ195/150 48 223 200 TFP Þ230/175 58 260 235 TFP Þ260/200 63 290 265 Baûng 18/Table 18 Ñöôøng kính danh nghóa cuûa TFP Ñöôøng kính loã treân vaùch Nominal diameter of TFP (mm) Hole diameter on the wall (mm) 25 33,3 (39) 30 42,7 (46) 40 60,4 (54) 50 76,0 (70) 65 88,7 (82) 80 102,7 (92) 100 115,4 (104) 125 Xaáp xæ/Approx. 170 150 Xaáp xæ/Approx. 200 175 Xaáp xæ/Approx. 235 200 Xaáp xæ/Approx. 265 1. OÁng TFP/TFP 2. Nuùt loe/Bellmouth 3. Keïp TFP/TFP clamps 4. Ñeäm cao su/Rubber packing 5. Tuû ñieän/Panel box Löu yù: Keïp TFP töø 40 ñeán 200 ñöôïc saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng. Thôøi gian hoaøn thaønh sau 20 ngaøy Note: TFP clamps from 40 to 200 are made on orders. Available in 20 days D2 D1 L 3 L D 4 2 5 1 Maõ hieäu haøng hoùa/Designation KE - PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 37. 37. Ñeå kieåm tra ñoä thaúng ñoä thoâng thoaùt cuûa ñöôøng oáng sau khi ñaët. Choïn quaû test theo kích côõ oáng TFP (xem Baûng 19). Kieåm tra baèng caùch keùo quaû test qua ñöôøng oáng sau khi choân taïm thôøi ñöôøng oáng vaø sau khi ñaët hoaøn chænh heä thoáng ñöôøng oáng TFP. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: QT-... Ví duï: Mua quaû test ñöôøng kính ngoaøi 20mm, daøi 400mm ñeå kieåm tra laép ñaët ñöôøng oáng TFP Þ40/30, vieát laø: QT-Þ20x400 Veà vieäc löïa choïn kích thöôùc quaû test thích hôïp vaø caùc böôùc thöïc hieän khi kieåm tra baèng quaû test. To check for straightness and internal void of TFP conduits. Test rods should be selected according to the size of TFP (refer to Table 19). Passing of test rods is recommended in provisional burying and when TFP systems are laid completely. Please specify in your order as: QT-... Example: Specify a test rod of an outer diameter of 20mm, and 400m long, to be used for checking TFP Þ40/30 conduits, as: QT-Þ20x400. For choosing a test rod of appropriate size and steps of test rod passing. GOÁI ÑÔÕ BUFFER Duøng ñeå giöõ coá ñònh, taïo khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng oáng. Coù loaïi goái ñôõ moät ñöôøng oáng vaø goái ñôõ nhieàu ñöôøng oáng. Goái ñôõ neân söû duïng khi thi coâng ñöôøng caùp ngaàm 110 kV - 220 kV ñeå taïo khoaûng caùch giöõa caùc pha. To support and maintain distances between conduits. Single-conduit buffers and multi-conduit buffers are available. Buffers should be used in installing under- ground 110 kV, 220 kV cable lines, to maintain fixed distances between phases. w w w . b a a n . v n 37 QUAÛ TEST TEST ROD Hình veõ chæ ñeå tham khaûo. Drawings are only for reference. L D 400 600 Baûng 21/Table 21 Kích thöôùc quaû test/Size of test rods Ñôn vò/Unit: mm Ñöôøng kính danh nghóa cuûa oáng TFP 25 30 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 Nominal TFP diameter Ñöôøng kính ngoaøi cuûa quaû test (D) 18 20 30 40 55 60 80 105 130 160 180 220 Outer test rod diameter Chieàu daøi cuûa quaû test (L) Test rod length Maõ hieäu haøng hoùa/Designation: QT - FITTINGS AND MATERIALS www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 38. 38. Duøng ñeå laøm kín moái noái giöõa caùc oáng TFP, giöõa oáng TFP vaø oáng khaùc loaïi hoaëc giöõa oáng TFP vaø caùc phuï kieän. Tham khaûo Baûng 20 ñeå bieát veà loaïi baêng keo vaø soá löôïng cuoän baêng caàn thieát cho moät moái noái. Tham khaûo höôùng daãn cho töøng tröôøng hôïp öùng duïng cuï theå. BaAn cung caáp: Baêng cao su löu hoaù (baêng V) 40mm x 9m Baêng PVC chòu nöôùc (baêng P) 40mm x 10m; 80mm x 10m Baêng cao su non (baêng S) 50m x 2,2m vaø nhieàu loaïi baêng keo khaùc coù tính chaát, kích thöôùc khaùc nhau. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ baêng S, V hoaëc baêng P Ví duï: Cuoän baêng keo PVC chòu nöôùc 40mm x 10m vieát laø: P 40x10. Haøng ñöôïc nhaäp khaåu töø Haøn Quoác. Coù saün khi ñaët haøng. For sealing joints between TFP, between TFP and anoth- er kind of pipe, or between TFP and fittings. Refer to Table 20 for tapes and quantities of tape rolls needed for a joint. Guidance to each particular application can be found in this section. BaAn supplies rolls of vulcanized rubber tape (V tape) 40mm x 9m, of water-resistant PVC tape (P tape) 40mm x 10m and 80mm x 10m, and of sealing tape (S tape) 50mm x 2.2m. Other tapes of different sizes and properties are also available. Please specify in your order as S tape, V tape or P tape. Example: Specify PVC water-resistant tape roll of 40mm x 10m, as: roll of P 40x10. BAÊNG KEO TAPES 38 Baûng 22/Table 22 Loaïi baêng keo vaø soá löôïng cuoän baêng caàn thieát cho moät moái noái/Tapes and quantity of tape rolls needed for a joint OÁng TFP Kích côõ baêng/Soá löôïng Baêng cao su non Baêng cao su löu hoaù Baêng keo PVC Ñôn vò tính TFP Tape size/Quantity Sealing tape Vul-co tape PVC tape Unit W(mm) x L(m) * W(mm) x L(m) W(mm) x L(m) W(mm) x L(m) TFP 40/30 Kích côõ baêng/Tape size 30 x 0,25 30 x 5 30 x 10 1 boä/1 set TFP 50/40 Soá cuoän/Number of rolls 1 1 1 TFP 65/50 Kích côõ baêng/Tape size 30 x 0,25 30 x 5 30 x 10 1 boä/1 set Soá cuoän/Number of rolls 2 1 1 TFP 85/65 Kích côõ baêng/Tape size 40 x 0,55 30 x 5 30 x 10 1 boä/1 set TFP 105/80 Soá cuoän/Number of rolls 2 2 1 TFP 130/100 Kích côõ baêng/Tape size 50 x 1,25 40 x 5 40 x 3 1 boä/1 set Soá cuoän/Number of rolls 2 2 2 TFP 160/125 Kích côõ baêng/Tape size 50 x 1,9 40 x 7,5 40 x 7,5 1 boä/1 set TFP 195/150 Soá cuoän/Number of rolls 2 2 2 TFP 230/175 Kích côõ baêng/Tape size 50 x 2,2 40 x 9 40 x 9,5 1 boä/1 set Soá cuoän/Number of rolls 2 2 2 TFP 260/200 Kích côõ baêng/Tape size 50 x 2,5 40 x 10 40 x 11,5 1 boä/1 set Soá cuoän/Number of rolls 2 2 2 Baêng cao su löu hoaù Vulcanized rubber tape (Vul-co tape) Baêng keo PVC chòu nöôùc Water-resistant PVC tape Baêng cao su non Sealing tape (Unvulcanized rubber tape) (*) W(mm) x L(m): Roäng/Width (mm) x Daøi/Length (m) w w w . b a a n . v n Maõ hieäu haøng hoùa/Designation S-V-P - PHUÏ KIEÄN VAØ VAÄT LIEÄU www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 39. 39. BAÊNG CAÛNH BAÙO ÑIEÄN WARNING TAPE Duøng ñeå caûnh baùo coù ñöôøng caùp ñieän ñi beân döôùi. Baêng ñöôïc deät baèng sôïi PP (polypropylen), roäng 33cm, ñöôïc gaáp vaø ñính taïo thaønh neáp gaáp caùch nhau 5cm (xem hình veõ). Nhôø coù caùc neáp gaáp naøy, neân khi raûi trong raõnh caùp, sau ñoù phuû ñaát leân treân, baêng khoâng bò raùch do ñaát ñeø leân treân hoaëc do taùc duïng cuûa ngoaïi löïc sau naøy bôûi vì caùc choã ñính deã daøng bong ra, taïo neân ñoä daõn daøi. 1. Baêng caûnh baùo BCB-1 ñöôïc nhaäp khaåu töø Haøn Quoác. 2. Saûn phaåm BCB-2 (khoâng gaáp) ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam. Caùc taám nhöïa duøng ñeå baûo veä ñöôøng ñieän cao aùp ñi ngaàm beân döôùi. Kích thöôùc: Daøi x Roäng x Cao: 1000 x 500 x 30 (mm). Saûn phaåm ñöôïc nhaäp khaåu töø Haøn Quoác. Thôøi gian ñaët haøng: sau 14 ngaøy. Khi ñaët haøng ñeà nghò ghi roõ: TBV-1000. Plastic boards for protecting an underground HV power line passing below. Size: Long x Wide x High: 1000 x 500 x 30 (mm). Imported from Korea. Available in 14 days after placing order. Please specify in your order as: TBV-1000. TAÁM BAÛO VEÄ ÑÖÔØNG DAÂY PROTECTION BOARD FOR POWER LINES w w w . b a a n . v n 39 50 50 0.10 mm 300mm 50 500 30 1000 Baûng 23/Table 23: BCB-1 Chieàu roäng Chieàu daøy Chieàu daøi moät cuoän Width Thickness Tape length per coil 330mm 0,15mm 50m BCB-2 (khoâng gaáp/without folds) For warning there is a power line below. This 30cm wide tape is made of PP (polypropylene) cloth, then folded and simply stuck to make folds every 5cm along its length (see the picture). Thanks to these folds, when laid in cable trenches and then covered with soil, the tape would not break under the soil load or later, under outer forces, because these folds can be easily released, resulting in length extension. 1. BCB-1 Warning tapes are imported from Korea 2. BCB-2 Warning tapes (without folds) are made in Vietnam Maõ hieäu haøng hoùa/Designation: BCB-1 Maõ hieäu haøng hoùa/Designation: BCB-2 Maõ hieäu haøng hoùa/Designation: TBV - FITTINGS AND MATERIALS www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 40. 40. OÁng nhöïa xoaén Thaêng Long - Ñaúng caáp khaùc - www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 41. 41. HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 42. 42. w w w . b a a n . v n HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG CAÀN LAØM VAØ CAÀN TRAÙNH KHI LAÉP ÑAËT OÁNG TFP WHAT TO DO AND WHAT TO AVOID DURING TFP INSTALLATION 42 ÐÚNG Corect Ñuùng Correct Duoãi oáng baèng caùch laên cuoän oáng TFP doïc theo raõnh. Khoâng keùo, ñeå oáng khoâng bò xoaén. TFP coil shall be unwound by rolling it along the trench. If pulled along without being rolled, TFP will twist. Sai Wrong Ñaùy raõnh phaûi baèng phaúng mòn vaø ñöôïc neùn chaët (aùp duïng khi ñaët oáng ngang ñöôøng) The trench bottom shall be level, soft, and compacted tightly Coù theå duøng ngay ñaát vöøa ñaøo ñeå laáp raõnh. The soil dug out may be used for backfilling. Ñuùng Correct Khi laáp, traùnh laøm voõng ñöôøng oáng Don't cause TFP conduits to sag, deform during trench filling Sai Wrong Sai Wrong www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 43. 43. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION w w w . b a a n . v n 43 Ñuùng Correct Ñoå caùt vaøo goái ñôõ. Khoâng ñoå tröïc tieáp leân oáng TFP. Pour sand on buffers. Don't pour directly sand on TFP. Sai Wrong Sai Wrong ≤ 2000 mm Ñaát, caùt mòn/sand Sai Wrong Ñuùng Correct Kieåm tra xem trong oáng coù vaät laï, oáng coù bò cong hay khoâng. Checking TFP for void and straightness www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 44. 44. 1. Phaïm vi aùp duïng - Traïm bieán aùp treo. - Tuû phaân phoái, hoäp chia daây. - Hoäp coâng tô, hoäp ñaáu caùp. 2. Höôùng daãn laép ñaët - OÁng phaûi ñöôïc coá ñònh vaøo coät baèng ñai theùp khoâng gæ. - Khoâng noái oáng taïi caùc ñieåm uoán. OÁng ñeå cong töï nhieân. - Khoâng ñeå nöôùc ñoïng trong oáng baèng caùch: + Duøng baêng cao su non, baêng keo chòu nöôùc PVC ñeå bòt chaët ñaàu oáng. + Uoán cong (xem hình veõ beân döôùi). Löu yù: Baùn kín uoán oáng TFP khoâng ñöôïc nhoû hôn baùn kính uoán cho pheùp neâu trong Baûng 7, trang 18. 1. Range of application - Overhead substations. - Distribution cabinets, terminal boxes. - Meter boxes, cable terminal boxes. 2. Installation instructions - TFP shall be fixed to poles using stainless steel fastening belts. - Avoid to accomodate joint sleeves at bending sections. TFP should be bent evenly. - Water accumulation in TFP shall be prevented by: + Sealing tightly TFP pipes, using sealing tape, PVC water-resistant tape. + Bending TFP (see figures below). Note: Bending radius of TFP shall not be smaller than the allowed minimum value as specifided in Table 7, page 18. HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT COÂNG TRÌNH NOÅI INSTRUCTIONS FOR SURFACE TFP INSTALLATION 44 w w w . b a a n . v n HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 45. 45. COÂNG TRÌNH NGAÀM UNDERGROUND INSTALLATION Baûo veä caùp ñieän, caùp thoâng tin trong caùc khu coâng nghieäp, caùc coâng trình caàu, ñöôøng boä, khu ñoâ thò, beán caûng, saân bay. Ñaëc bieät phuø hôïp khi duøng ñeå baûo veä caùp vöôït soâng, hoà qua khoaûng caùch lôùn vôùi oáng lieàn. Höôùng daãn laép ñaët - Ñöôøng oáng ñi ngang qua ñöôøng boä (theo tieâu chuaån thieát keá) - Khoâng noái oáng taïi choã uoán cong. - Ñaët oáng tröôùc, luoàn caùp sau. Protection of power and communication cables in industrial zones, bridges, roads, urban areas, ports, airports. Particularly suitable to applications requiring protection pipes of great continuous length when spanning rivers, lakes. Instruction for installation - For conduits crossing under roads. - No TFP joints shall be made at bending sections. - Cable pulling in shall be carried on only after conduit installation. w w w . b a a n . v n 45 Moác baùo hieäu tuyeán caùp/Markings for cable lines OÁng TFP/TFP Caùp/Cable 3 1 2 1. OÁng TFP/TFP 2. Caùp ngaàm/Underground cable 3. OÁng ñaët döï phoøng/Redundant TFP conduit INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION Saân golf/Golf course Montgomerie Links Vieät Nam (Ñieän Ngoïc - Quaûng Nam) www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 46. 46. Vieäc laép ñaët ñöôøng oáng TFP ñeå baûo veä caùp ñieän phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu neâu trong Qui chuaån laép ñaët ñieän vaø caùc qui ñònh hieän haønh khaùc. Do vaäy taïi hieän tröôøng xaây döïng, vieäc ñaët ñöôøng oáng TFP caàn thöïc hieän theo qui trình neâu döôùi ñaây. Ñaøo raõnh Tieát dieän raõnh ñaøo tuyø thuoäc vaøo soá ñöôøng oáng TFP seõ ñaët. Khi xaùc ñònh tieát dieän raõnh, caàn caân nhaéc tính kinh teá vaø ñoä an toaøn khi laép ñaët. Phaûi tuaân thuû moïi qui trình an toaøn sao cho khoâng xaûy ra saït lôû, vaø chieàu roäng raõnh nhoû nhaát. Ñöôøng oáng TFP döôùi cuøng khoâng ñöôïc ñaët tröïc tieáp leân ñaù, soûi. Ñaùy raõnh phaûi san baèng vaø phuû caùt tröôùc khi ñaët oáng. TFP, if used as a power cable duct, shall be laid in accordance with the requirements prescribed in the Code for Electric Installation and in other applicable regulations. At construction sites, therefore, TFP should be laid in accordance with the stan- dardized laying procedures described below. Trenching The trench cross section is determined by the number of conduits to be laid. This cross section should be determined with considerations of economy and safety associated with the laying operation. It is necessary to follow all safety procedures so that landslides do not occur at the min- imum cross section. The lowermost TFP shall not be laid directly on rocks or pebbles. The trench bottom shall be leveled and then covered with sand before laying TFP. LAÉP ÑAËT OÁNG TFP TFP INSTALLATION TFP, being long and flexible, facilitate and save time for cable conduit installation OÁng TFP daøi, deã uoán, neân thi coâng deã daøng, tieát kieäm thôøi gian laép ñaët ñöôøng oáng caùp ñieän 46 w w w . b a a n . v n Ñaët oáng Khi ñaët oáng TFP, caàn chuù yù khoâng ñeå ñaát caùt, nöôùc loït vaøo qua ñaàu oáng. Neáu oáng ñöôïc chôû tôùi coâng tröôøng ôû daïng cuoän thì khi ñaët caàn tuaân thuû qui trình sau. Duoãi thaúng oáng baèng caùch laên cuoän oáng doïc theo raõnh, coù 3 hoaëc 4 coâng nhaân giöõ ñeå oáng khoâng bò bieán daïng. Neáu keùo maø khoâng laên, oáng seõ bò xoaén. Laying TFP should be laid with care so as to prevent soil, sand and water from entering through their ends. If the TFP delivered to the site are wound in coils, their laying shall be made in accordance with the following procedure. The TFP coil shall be unwound by rolling it along the trench, held by three or four workers to avoid deformation. If pulled along without being rolled, TFP will twist. Ñaát/ Soil Caùt Sand Khoaûng caùch theo chieàu naèm ngang giöõa caùc oáng TFP/Horizontal distance between TFP HÌNH A/FIG A HÌNH B/FIG B Khoaûng caùch theo chieàu thaúng ñöùng giöõa caùc oáng TFP/Vertical distance between TFP Hình B Phöông phaùp coá ñònh oáng TFP 1. Khung coá ñònh oáng baèng goã: söû duïng ñöôïc nhieàu laàn. - Ñöôøng kính trong cuûa loã treân khung coá ñònh lôùn hôn ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng. - Khoaûng caùch B caên cöù theo tieâu chuaån thieát keá. Chieàu daøy lôùp caùt caàn thieát ñeå giöõ caùc taàng oáng TFP ôû ñuùng vò trí Böôùc tieâu chuaån giöõa caùc ñöôøng oáng TFP - Chieàu daøy cuûa lôùp ñaát lôùn hôn ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng. 2. Coá ñònh oáng baèng coïc tre: duøng moät laàn Fig B How to keep TFP in place: 1. By wooden frames (reusable): - The inner diameter of holds in the frame shall be lager than TFP outer diameter. - Distance b: According to designing standard. Depth of sand necessary to keep the upper and lower TFP in place. Standard span between TFP lines - Soil layer thickness shall be larger than the TFP outer diameter 2. By bamboo stakes: non_reusable Hình A/Fig A Khoaûng caùch tieâu chuaån a vaø b/Standard distances a and b Þ30, 40, 50, 65: a = b = 50 mm Þ80,100, 125,150: a = b = 70 mm Þ175, 200: a = b = 100 mm. C: Treân 0,3 m vôùi moïi kích thöôùc TFP. Treân 0,6 m neáu ñöôøng oáng chòu aùp löïc ñeø. More than 0,3 m, for TFP of any size. More than 0,6 m if TFP are under pressure. D: Ñöôøng kính ngoaøi cuûa TFP/Outer diameter of TFP Laáp ñaát Back-filled soil c D b a OÁng TFP/TFP Khung coá ñònh oáng/Wooden frame b HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 47. 47. TFP arrangement and sand filling When two or more TFP conduits are to be laid in parallel in the same trench, they should be arranged with the specified distances as shown in Fig A. To this end, a simple gauge shown in Fig B should be prepared to straighten the laid TFP every three or four meters. The straightened TFP should be then held in place with sand or equivalent means, and the gauge should be removed. Passing test rod When laid completely, TFP should be checked for straightness and internal void. Test rods should be selected according to the size of TFP. Passing of test rods is recommended in provisional burying and when TFP systems are laid completely. Filling After conduits are checked for void by passing a test rod through them, fill in the trench to complete the laying. Cable pulling-in Cables should be then pulled into TFP by using the pilot wire previously accomodated in the TFP. The pilot wire should be used only to draw cable-pulling wires through TFP conduits. When concrete buffers are used When buffers are used in TFP arranging, installation should be carried on with the following steps: 1. Place buffers in line along the trench, at specified distances. 2. Lay TFP on the whole tract. The TFP may not be properly arranged at first and need further alignment. 3. Secure conduits on the whole tract to buffers using nylon cord. 4. Composite connectors shall be used for joining TFP accomodating 110 kV or 220 kV power cables. For medium and low voltage cables or telecommunication cables, plastic connectors or joint sleeves should be used. TFP joining work shall be carried on under supervision of site technicians. 5. Proceed to final alignment. 6. Check the conduits for straightness and void, using a test rod. 7. Fill back the trench when all the above steps are completed. - Filling with sand: Sand is poured gradually, filling the trench from its bottom to higher layers. - Filling with concrete: In mechanized concrete pouring, the filling should be made in two steps. First, concrete is poured up to half the height of the conduits. The second concrete pouring is made 3 - 5 hours later, when the last concrete has hardened, up to the specified level. Manual concrete pouring is used when work volume is small. The concrete filling may be made continuously, in one step. Saép oáng vaø laáp caùt Khi ñaët song song trong raõnh töø hai ñöôøng oáng TFP trôû leân, caàn duy trì khoaûng caùch qui ñònh nhö treân Hình A. Muoán vaäy, caàn chuaån bò moät chieác döôõng ñôn giaûn nhö trình baøy treân Hình B ñeå saép thaúng caùc oáng TFP ñaõ ñaët trong raõnh, cöù caùch 3 ñeán 4m laïi thöïc hieän moät laàn. Duøng caùt hoaëc phöông tieän töông ñöông ñeå giöõ nguyeân oáng ñaõ saép thaúng, sau ñoù ruùt döôõng ra. Luoàn quaû test Caàn kieåm tra ñoä thaúng ñoä thoâng thoaùt cuûa ñöôøng oáng sau khi ñaët xong ñöôøng oáng. Choïn quaû test theo kích côõ oáng TFP. Kieåm tra baèng caùch keùo quaû test qua ñöôøng oáng sau khi choân taïm thôøi ñöôøng oáng vaø sau khi ñaët hoaøn chænh heä thoáng ñöôøng oáng TFP. Caùc böôùc thöïc hieän khi kieåm tra baèng quaû test Buoäc daây moài (1) vaøo quaû test (4), sau ñoù quaán quanh choã noái baèng baêng keo PVC. Buoäc daây (5) vaøo ñaàu kia cuûa quaû test, sau ñoù quaán quanh choã noái baèng baêng keo PVC. Keùo daây moài (1) ñeå ñöa quaû test qua ñöôøng oáng TFP. Neáu quaû test ñi qua ñöôøng oáng moät caùch trôn tru thì coù nghóa laø ñöôøng oáng TFP ñaït yeâu caàu. Steps of test rod passing Attach pilot wire (1) to the test rod (4) and wind the joint with PVC tape. Tie wire (5) to the other end of the test rod and wind the joint with PVC tape. Pull wire (1) to draw the rod into the TFP conduit. If the test rod passes through the conduit without trouble, the conduit is normal. Laáp raõnh Sau khi kieåm tra ñoä thoâng thoaùt cuûa caùc ñöôøng oáng baèng caùch keùo quaû test qua caùc oáng, laáp raõnh ñeå hoaøn thaønh coâng taùc ñaët ñöôøng oáng TFP. Keùo caùp Keùo caùp vaøo ñöôøng oáng TFP baèng caùch söû duïng daây moài ñaõ coù saün trong oáng TFP. Chæ söû duïng daây moài ñeå luoàn daây keùo caùp. Daây keùo caùp neân söû duïng daây caùp luïa boïc nhöïa PVC, tuøy töøng loaïi caùp coù troïng löôïng khaùc nhau ta duøng daây keùo caùp coù kích thöôùc phuø hôïp. Tröôøng hôïp söû duïng goái ñôõ oáng Tröôøng hôïp thi coâng coù söû duïng goái ñôõ oáng, thi coâng coâng trình ñöôøng oáng theo caùc böôùc sau: 1. Xeáp goái ñôõ oáng thaúng haøng theo khoaûng caùch qui ñònh doïc theo oáng. 2. Raûi oáng treân toaøn tuyeán theo caùc ñöôøng. Ban ñaàu caùc oáng coù theå chöa thaúng haøng, seõ chænh laïi ôû böôùc sau. 3. Coá ñònh oáng baèng daây niloâng, treân toaøn boä chieàu daøi cuûa tuyeán. 4. Söû duïng maùng noái composit ñeå noái oáng TFP cho ñöôøng caùp 220 kV vaø 110 kV. Ñoái vôùi ñöôøng caùp trung aùp vaø haï aùp, caùp thoâng tin, duøng maùng noái nhöïa plastic hoaëc maêng soâng. Khi noái oáng, phaûi coù kyõ thuaät vieân coâng trình giaùm saùt. 5. Chænh laïi laàn cuoái caùc ñöôøng oáng cho thaúng haøng. 6. Kieåm tra caùc ñöôøng oáng baèng caùch keùo quaû test. 7. Tieán haønh laáp sau khi hoaøn thaønh taát caû caùc böôùc. - Tröôøng hôïp laáp caùt: Ñoå caùt daàn töø döôùi leân treân. - Tröôøng hôïp laáp baèng beâ toâng: Neáu ñoå beâ toâng baèng maùy, ñoå ngaäp moät nöûa oáng. Sau töø 3 ñeán 5 giôø, khi beâ toâng ñoâng cöùng, ñoå tieáp ñôït 2 phaàn coøn laïi. Ñoå beâ toâng baèng tay ñôn giaûn nhöng chaäm, aùp duïng khi khoái löôïng ít. Coù theå ñoå ngaäp oáng moät laàn. w w w . b a a n . v n 47 1. Daây moài/Pilot wire 2. Quaû test/Test rod 3. Loã xoû daây/Wire hole 4. OÁng TFP/TFP 5. Daây keùo/Wire 1 2 3 4 5 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 48. 48. Ñaøo raõnh Chieàu roäng vaø chieàu saâu cuûa raõnh phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu laép ñaët. Trenching Trench width and depth shall be appropriate to installation requirements. Coá ñònh oáng trong raõnh Duøng goái ñôõ beâ toâng (xem Goái ñôõ trong phaàn "Phuï kieän vaø vaät lieäu") hoaëc caùt mòn ñeå coá ñònh oáng (chuù yù khoâng ñeå laãn caùc vaät cöùng, saéc nhoïn). Tröôøng hôïp nhieàu ñöôøng oáng ñaët chung trong cuøng moät raõnh, caàn tuaân thuû caùc yeâu caàu sau: - Khoaûng caùch toái thieåu giöõa caùc oáng laø 100mm. - Leøn chaët baèng caùt mòn khoaûng troáng xung quanh caùc oáng ñeå traùnh oáng bò xeâ dòch khi luoàn daây. - Khi ñaët oáng, mieäng oáng phaûi luoân nuùt kín vaø trong khi luoàn caùp phaûi chuù yù traùnh dò vaät loït vaøo trong oáng. Keeping TFP in place in the trench Keep TFP in place using concrete buffers (see Buffer in "Fittings and Materials") or fine sand (hard or sharp objects shall be removed). In case many TFP conduits are accommodated in the same trench, the following requirements shall be observed: - Minimum distance between conduits is 100mm. - Fill the void between conduits with fine sand, which is then compacted tightly in order to prevent the conduits from being displaced during pulling in power cables. - TFP ends shall be properly covered with suitable caps during TFP laying. Care shall be taken when pulling in cables, not to let foreign matter enter the conduits. Laáp raõnh Sau khi oáng ñaõ ñöôïc coá ñònh, kieåm tra ñeå ñaûm baûo raèng ñaàu oáng vaãn ñöôïc bòt kín. Tieán haønh laáp raõnh. Backfill When the conduits have been fixed, check them to make sure that their ends have always been covered with caps. Fill back the trench. Experiences on construction shown: 1. When we insert pipe straight forward, the length of pipe can reach 1000 meters. 2. Incase a road section with bends 2.1 The suitable bending radius of pipe line is 10 meters. 2.2 Incase there are many bends: - Maximum of bends is 3 times. - Reduce length of pipes and increase pits for cable insertion. - Dimension of pits for cables insertion: Length x Width (3 m x 2 m). Kinh nghieäm thi coâng keùo caùo 110 kV, 220 kV cho moät soá gôïi yù sau: 1. Ñoä daøi oáng TFP neáu ñaët theo ñöôøng thaúng, coù theå leân toái ña 1000 m. 2. Tröôøng hôïp coù khuùc cong (uoán löôïn): THI COÂNG ÑÖÔØNG CAÙP ÑIEÄN NGAÀM IMPLEMENTATION OF UNDERGROUND POWER CABLE INSTALLATIONS 48 w w w . b a a n . v n Yeâu caàu veà kích thöôùc ñoái vôùi coâng trình caùp ngaàm ≥ 110 kV, TFP Þ260/200: Requirements on dimensions for underground ≥ 110 kV cable installations TFP Þ 260/200: Baûng 24/Table 24 Ñôn vò/Unit: mm Tröôøng hôïp Tröôøng hôïp laáp baèng ñoå beâ toâng ñaát, caùt When When buried embedded in soil or sand in concrete Ñoä saâu choân toái thieåu h ≥ 500 h ≥ 300 Minimum burying depth Chieàu daøy toái thieåu lôùp caùt beân treân oáng h1 ≥ 200 h1 ≥ 100 Minimum thickness of the sand layer above TFP conduits Chieàu daøy toái thieåu lôùp caùt beân döôùi oáng h2 ≥ 200 h2 ≥ 100 Minimum thickness of the sand layer under TFP conduits Khoaûng caùch toái thieåu theo chieàu ngang giöõa caùc oáng TFP d > 100 d > 100 Minimum horizontal distance between TFP conduits HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG 2.1 Baùn kính uoán cong cuûa ñöôøng oáng thoâng thöôøng laø 10 m. 2.2 Neáu coù nhieàu khuùc cong: khoâng vöôït quaù 3 laàn, ñoä daøi cho ñöôøng oáng phaûi ñöôïc giaûm bôùt vaø taêng soá löôïng hoá keùo caùp. Kích thöôùc hoá keùo caùp: daøi x roäng (3 m x 2 m). www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn
 49. 49. COÂNG TRÌNH ÑÖÔØNG CAÙP ÑIEÄN TREÂN CAÀU POWER CABLE INSTALLATIONS ON BRIDGES Khi ñaët oáng treân caàu caàn löu yù - Ñaët oáng thaúng vaø ñeàu, baùm saùt theo theùp keát caáu. - Duøng daây buoäc coá ñònh chaéc chaén vaøo theùp keát caáu ñeå oáng khoâng xeâ dòch trong quaù trình ñoå beâ toâng. - Baêng kyõ caùc moái noái baèng cao su löu hoaù. Ngaên khoâng ñeå nöôùc vaø beâ toâng loït vaøo trong oáng. - Caàn giaùm saùt chaët cheõ caùc coâng ñoaïn sau: + Trong quaù trình ñaët oáng, di chuyeån oáng ra xa nhöõng nôi haøn theùp, traùnh ñeå oáng bò hö haïi do vaûy haøn noùng. + Khoâng ñaàm duøi tröïc tieáp leân oáng, vì nhö vaäy coù theå laøm ñöùt daây coá ñònh oáng, choïc thuûng oáng. - Taïi caùc hoäp keùo caùp treân caàu neân duøng nuùt loe ñeå traùnh traày söôùc caùp. Vì soá löôïng hoäp keùo caùp treân caàu töông ñoái lôùn, ñoái vôùi coâng trình ñieän chieáu saùng, neân caàn ñaëc bieät löu yù yeâu caàu naøy. - Taïi caùc khe co giaõn treân coâng trình caàu, bieân ñoä co giaõn vaø bieân ñoä rung leân tôùi 65mm. Neân söû duïng oáng Hyundai khi ñi qua caùc khe co giaõn. Coâng ty BaAn laø nhaø cung caáp saûn phaåm naøy taïi Vieät Nam. Xem theâm quyeån giôùi thieäu saûn phaåm Hyundai Conduit. Notes on conduit installations on bridges - Arrange TFP conduits well aligned, close to metallic structures of the bridge. - Secure tightly TFP conduits to metallic structures using wires so that they will not be displaced during concrete pouring. - Seal TFP joints carefully using vul-co tapes to prevent water and concrete from entering conduits. - Special supervision is needed: + During TFP laying: TFP shall be moved away from locations where welding work is taking place to avoid possible damage caused by hot welding scales. + During concrete compacting: When using vibrators, avoid poking them on TFP, which would break TFP-securing ties or pierce TFP. - TFP ends embedded in handholes should be provided with bellmouths to prevent cables from being scratched and damaged during pulling them through the TFP. Because of the fact that a large number of handholes are included in lighting systems on bridges, this requirement is strongly recommended. - Bridge constructions include expansion joints to account for thermal expansion and vibration, which can reach 65mm. Hyundai pipes should be used as conduits crossing these joints. BaAn has the exclsive right to supply Hyundai pipes in Vietnam. For details, see brochure Hyundai Conduit. w w w . b a a n . v n 49 Ví duï veà oáng TFP ñuùc trong coâng trình caàu Example of TFP embedded in bridge construction h1, h2, h3: Theo tieâu chuaån thieát keá/Refer to engineering standard h1 h2 h3 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION www.dienhathe.xyz www.dienhathe.vn

×