Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kyrkan i dag

547 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kyrkan i dag

 1. 1. Kyrkan i dag<br />
 2. 2. Kyrkan i dag<br />
 3. 3. Religionerna i Finland<br />
 4. 4.
 5. 5. Kyrkans medlemmar<br />Tilllutherskakyrkanhör<br />79,7 procent av finländarna<br />4,3 miljonerpersoner<br />Kyrkansdörröppnasåttvåhåll<br /><ul><li>12 195 personerinträdde i kyrkan
 6. 6. 43 650 personerutträddeurkyrkan</li></ul>(år2009)<br />
 7. 7. Anställd i kyrkan<br /><ul><li>De kyrkligaorganisationernahar 3 000 – 4 000 anställda
 8. 8. Det finnscirka 2 300 prästeri församlingarna, 38 procentärkvinnor
 9. 9. Av hela personalen ärkvinnornasandel71 procent
 10. 10. Medelåldern för denfastapersonalen är 48,5 år</li></ul>(år2009)<br /><ul><li>Kyrkanhar 21 600 anställda.
 11. 11. I kyrkanarbetarbl.a. präster, kyrkomusiker, diakoner, ungdoms-ochbarnledare, familjerådgivare, informatörer, begravningsplatsarbetareochkyrkvaktmästare</li></li></ul><li>Stiften<br />Åbo ärkestift<br />Tammerforsstift<br />Uleåborgsstift<br />S:t Michelsstift<br /> Borgå stift<br />Kuopio stift<br />Lappo stift<br />Helsingfors stift<br />Esbostift<br />
 12. 12. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland<br />KYRKOMÖTET(109 medlemmar)<br />Kyrkansutrikesråd<br />Kyrkostyrelsen<br />Biskopsmötet<br />Kyrkansarbets-marknadsverk<br />STIFTEN (9)<br />Stiftsfullmäktige<br />Biskop<br />Domkapitlet<br />Prosterier<br />FÖRSAMLINGARNA (465 år 2010)<br />Kyrkofullmäktige<br />Församlingsmedlemmari församlingsval<br />Kyrkorådet<br />
 13. 13. Kyrkansbekännelseochuppdrag<br />I enlighetmedsinbekännelseförkunnarkyrkanGudsordochförvaltarsakramenten. Kyrkanverkarockså i övrigt för attsprida det kristnabudskapetochförverkligakärlekentillnästan. Kyrkolagen1 kap.<br />Evangelisk-lutherskakyrkan i Finland bekännersigtilldenkristnatrosomgrundarsigpåBibelnochäruttalad i denäldstakyrkanstrebekännelseroch de lutherskabekännelseskrifterna.<br />Kyrkan har två sakrament: dopet och nattvarden. <br />
 14. 14. Församlingenfullföljerkyrkansuppgiftgenomatt<br />firagudstjänster<br />förrättadop, nattvardochandrakyrkligahandlingar<br />erbjudakristenfostranochundervisning<br />skötasjälavården, diakonin ochmissionen, ochövrigförkunnelseochtjänstsomgrundarsigpå det kristnabudskapet.<br />Kyrkolagen 4 kap.<br />
 15. 15. Tusenår av kristentro i Finland<br />Kristendomen kom till Finland på 1100-talet <br />1520-talet <br />1488<br />ca1157 <br />Biskop Henrik ochkung Erik i Finland<br />Biskop Henrik mördas<br />Reformationeninledsi Finland<br />Gustav Vasasregeringsperiod<br />Missale Aboense – Mässboken från Åbo är Finlands äldsta tryckta bok<br />1917<br />1510–1557<br />1809<br />1870<br />Finland lösgörsfrån Sverige<br />Mikael Agricola<br />Kyrkanfåregetkyrkomöteochegenlagstiftning<br />Kyrkanochstatenskiljsåt<br />Finland blirsjälvständigt<br />1923<br />1994<br />2003<br />Ändring av religionsfrihetslagenochbegravningslagen<br />Kyrkansförvaltningfårännustörresjälvständighet<br />Religionsfrihetslagen<br />
 16. 16. Kyrkanhandlar<br />
 17. 17.
 18. 18. 1)Från och med 1.1.2009 har man inom ramen för matbidragen också statistikfört hjälp från stift, prosterier och kyrkans diakonifond.<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. Kyrkans ekonomi<br />
 23. 23.
 24. 24. Kyrkoskatt <br /><ul><li>Kyrkansmedlemmarbetalar i snitt 1,3 procent av sinainkomster i kyrkoskatt.
 25. 25. Dengenomsnittligakyrkoskattenärcirka 200 euro per medlemper år.
 26. 26. År 2008 samlades852 miljoner euro in i kyrkoskatt.
 27. 27. Medkyrkoskattenfinansierasförsamlingarnas, stiftensochcentralförvaltningenskostnader.</li></li></ul><li>Samfundsskatt<br />Kyrkanunderhållerbegravningsplatser, sköterfolkbokföringochtarhandomkulturhistorisktvärdefullegendommedstöd av lagen.<br /><ul><li>Staten ersätterdessakostnader via en andel av samfundsskatteintäkterna.
 28. 28. År 2008 avdeladestaten1,75 % av samfundsskattentillkyrkan, vilketinnebar 122 miljoner euro.
 29. 29. År 2009–2011 ärandelen2,55%.</li></li></ul><li>Finländarna och kyrkan<br />
 30. 30.
 31. 31. Finländarnas bild av kyrkanGallup Ecclesiastica 2003 och 2007 (%)<br />
 32. 32. Tack<br />

×