Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre

Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
PERMBAJTJA:
• GJUHA SHQIPE
• CFARE ESHTE DIALEKTI?
• DIALEKTET E GJUHES SHQIPE
• DIALEKTI TOSKE
• DIALEKTI GEGE
• VECORI TE GEGERISHTES
• ROTACIZMI
• PERDORIMI LETRAR
• SHQIPJA STANDARDE DHE GEGERISHTJA
• RENDESIA E DIALEKTEVE
GJUHA SHQIPE
• Gjuha shqipe është emri i përbashkët për gjuhën
standarde të shqiptarëve dhe për dialektet e nëndialektet me të cilët flasin
apo kanë folur shqiptarët. Është gjuha amtare e 2,765,610 njerëzve
në Shqipëri, 1,644,865 në Kosovë , 507,989 në Maqedoni , 176,293
në Zvicër, rreth 66,000 në Turqi, 63,835 në Serbi , 32,671 në Mal të Zi ,
23,820 në Kanada ,17,069 në Kroaci, rreth 10,000 në Rumani ,7,177 në
Slloveni ,4,925 në Bosnjë dhe Hercegovinë,1,740 në Ukrainë e në vende të
tjera si dhe ka rreth 100,000 folës të arbërishtes në Itali dhe rreth 50,000
në Greqi.
Shqipja është gjuha zyrtare e Shqipërisë,si dhe një nga dy gjuhët
zyrtare të Kosovës.Në Republikën e Maqedonisë shqipja është
gjuhë zyrtare në komunat ku shqiptarët përbëjnë më shumë se 20%
të popullsisë. Gjuha shqipe është në përdorim zyrtar në tre komuna
në Mal të Zi (Ulqin, Plavë e Tuz), dhe tre
në Serbi (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë).
• Shqipja, si gjuhë moderne, përfaqëson një degë më vete në familjen e gjuhëve
indo-evropiane. Shkruhet me shkronja latine. Gjuha shqipe përfshin gjuhën
standarde ose gjuhën e njësuar letrare shqipe, e cila u miratua në Kongresin e
Drejtshkrimit të Shqipes në vitin 1972 në Tiranë, dhe të gjitha dialektet,
nëndialektet e të folurat që fliten nga shqiptarët.Fjalori i shqipes ka disa huazime
nga greqishtja e lashtë, si dhe nga latinishtja; huazimet pastaj vazhdojnë
nga gjuhët sllavo-jugore, greqishtja dhe turqishtja, si dhe
nga italishtja e frëngjishtja dhe gjuhët tjera. Aktualisht gjithnjë vijnë duke u shtuar
huazimet nga anglishtja.
CFARE ESHTE DIALEKTI?
• Dialekti eshte nje variant i nje gjuhe,i cili
perdoret nga nje pjese e popullsise se nje
vendi,por qe kuptohet edhe nga folesit e tjere
te kesaj gjuhe.Dialektet e nje gjuhe dallojne
nga njeri-tjetri nga disa vecori
leksikore,sintaksore ose zanore.
• Ne pergjithesi dallojme dy lloje dialektesh:
• -dialektet krahinore,qe studiohen nga dialektologjia
• -dialektet shoqerore,qe studiohen nga socio-gjuhesia
DIALEKTET E GJUHES SHQIPE
• Gjuha shqipe ka dy dialekte
kryesore: gegërishten dhe toskerishten.
DIALEKTI TOSKE
• Toskë ose toskërisht është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që
flitet në jug të Shqipërisë, në një pjesë të vogël të Maqedonisë,
në Greqi dhe në Italinë jugore nga arbëreshët. Kufiri në mes
të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin që përshkon
Shqipërinë e Mesme nga lindja në perëndim. Toskërishtja në
vetvete ka 3 nëndialekte, si toskërishtja veriore, labërishtja dhe
çamërishtja.
DIALEKTI GEGE
• Dialekti gegë ose gegërishtja është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet
nga shqiptarët gegë në veri të Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoni,në Turqi si dhe
në Serbi dhe Mal të Zi.
• Gegërishtja në vetvete ka 2 nëndialekte. Dy nendialektet e gegerishtes
gjeografikisht ndahen te lumi i shkumbin. Gegerishtja veriore shtrihet ne te djathte
te Matit: ne Mirdite, ne Puke, ne Lume, ne Has, ne Malesine e Gjakoves, ne
Kosove, ne Maqedonin Veriperendimore, ne Dukagjin, ne Malesi te Madhe (ne te
dy anet e kufirit), ne Shkoder e ne rrethinat e saj, ne krahinen e Krajes dhe te
Ulqinit; ndersa gegerishtja jugore shtrihet ne te majte te Matit: ne zonat e
Elbasanit, te Durresit, te Tiranes, te Krujes, te Matit, te Lures, te Peshkopise e te
Maqedonise Perendimore, prej Dibre deri ne Shkup e Kumanove. "Kufiri natyror"
në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin në Shqipëri, që
përshkon Shqipërinë e mesme nga lindja në perëndim.
• Gegë është po ashtu klasifikim nënetnik i shqiptarëve dhe përfshin banorët e
viseve mbi Shkumbin, cekur më lart, ose folësit e gegërishtes. Trojet e banuara nga
gegët janë njohur historikisht si Gegëri, sidomos gjatë shek. XIX dhe kohës
së Lidhjes së Prizrenit. Gegnishtja nuk zotëron status zyrtar si gjuhë e shkruar e
gjuhës shqipe.
VECORITE E GEGERISHTES
• Paskajorja
• Paskajorja – me + pjesorja e foljes (p.sh. me punue, me kallëzue). Kjo veçanti e
gegërishtes përdoren në shumicën e gjuhës dhe zë vendin e mënyrës lidhore
të gjuhës standarde në shumicën e rasteve. Mënyra lidhore që përdoret në
standard lidhet me vetën dhe kohën (e tashme: p.sh. të punoj d.m.th. unë të
punoj, të punosh d.m.th. ti të punosh etj., dhe e pakryer: të punoja, të punoje, etj.)
ndërsa paskajorja e gegërishtes është gjithëpërfshirëse.
• Shumë gjuhëtarë sot janë ithtarë të futjes së këtij lloji të paskajores në gjuhën
standarde meqë një pjesë e madhe e shqiptarëve e përdorin në të folurën e
përditshme. Këta gjuhëtare mendojnë se shqipja standarde do të ishte më e lehtë
dhe me më shumë mundësi shprehëese e stilistike. Ky lloj i paskajores do të
ofronte përkthime më adekuate në këtë rast: "To Be or Not To Be" (Shekspir:
Hamleti, III-I). Shekspiri nuk thotë Ti, të jesh apo të mos jesh, por thotë, pa iu
drejtuar asnjë vete, as të dytës, as të tretës: “Me qenë a mos me qenë” (ose në
variante më të skajshme: "me kânë a mos ke kânë"). Ndërkaq, një përkthim i tipit
"për të qenë apo për të mos qenë" nuk tingëllon shqip.
• Foljet kalimtare dhe jokalimtare
• Megjithëse veprore, në gegërishte, shumë folje, si “me ardhë/vij”, në të kaluarën
dhe kohë të tjera të së shkuarës paraprihen nga folja “me qenë/jam”. P.sh. “Jam
ardhë dje, po nuk t’gjeta aty”. Sidoqoftë, këto folje mund të zgjedhohen edhe si në
standard me “kam” përpara, por modeli i mësipërm është shumë i përhapur në
Kosovë.
• Fjalori i pasur
• Gegërishtja ka shumë fjalë që nuk përfshihen në fjalorin e gjuhës standarde. Disa
shembuj: me nirthtë, me (i) mejt (p.sh. Më ka mejt krahu), kacurret (plot, me
spicë), ani (e ngjashme me pra por jo saktësisht), etj.
• Zanoret hundore
• Zanoret hundore (â, ê, î, ô, ŷ, û) e bëjnë gegërishten më të vështirë për t'u mësuar
si dialekt (për shqiptarët) ose gjuhë e dytë (për të huajt që mësojnë shqipen gegë).
Njëherësh, theksimi i tyre është dallimi kryesor në theks prej toskërishtes, duke e
bërë atë më të butë për veshin. Zanoret hundore zëvendësojnë thuajse plotësisht
tingullin e theksuar "ë" që në gegërishte figuron si shkronjë për zgjatjen e zanores
paraprijëse dhe shpesh quhet "e pa zâ" (e pa zë). Kur "ë"-ja shkon e patheksuar në
toskërisht, në gegërisht ajo zgjat zanoret paraprake.
ROTACIZMI
• Kjo është një teori shumë e mbështetur nga studimet. Shihet, për
shembull se rotacizmi “n” në “r” ka ndodhur e jo “r” në “n”, çka
dëshmon se gegërishtja ka ruajtur më shumë elemente të shqipes
së vjetër. Këtë e zbulojmë prej fjalëve latine si psh. “virgin-” që në
gegërishte sot është “virgjin” dhe në toskërisht/standard “i/e
virgjër”, “inimicus” e gjetur në gegërishte si “anmik” dhe e
transformuar në toskërisht/standard si “armik”.
PERDORIMI LETRAR
• Dokumentet më të vjetra të shqipes janë shkruar në gegërishte.
Këto përfshijnë "Formulën e pagëzimit" të Pal Engjëllit, "Mesharin"
e Gjon Buzukut, "Çetën e profetëve" nga Pjetër Bogdani, veprat
e Pjetër Budit, Frang Bardhit etj. Në gegërisht u shkruan edhe
kryevepra të letërsisë shqiptare si "Lahuta e Malcís" e Gjergj Fishtës,
si dhe u kodifikua Kanuni i Lekë Dukagjinit nga Shtjefën Gjeçovi.
• Përveç se flitet nga shqiptarët gegë, gegërishtja ka qenë dialekt
zyrtar në Shqipëri para Luftës së Dytë Botërore dhe në Kosovë deri
më 1968. Shumë mërgimtarë shqiptarë gjatë diktaturës komuniste
në Shqipëri kanë vazhduar ta përdorin gegërishten në letrat e tyre.
Sot gegërishtja përkrahet si dialekt dhe përdoret aty-këtu nga
botime të ndryshme në Shqipëri e në Kosovë. Përkrahësit e
gegërishtes janë kryesisht letrarë nga Shkodra, Tirana dhe Prishtina.
SHQIPJA STANDARDE DHE
GEGERISHTJA
• Shqipja standarde megjithëse mbështetet në dialektin toskë të zonës
juglindore të Shqipërisë, ka në përbërjen e saj fjalë apo formime nga
gegërishtja, pa të cilat nuk do të bëhej i mundur formimi i disa fjalëve. Disa
nga shembujt janë fjalët meqenëse, humnerë dhe folja synoj. Fjala
meqenëse vjen nga paskajorja me qenë e gegërishtes, dhe një formim i
kësaj fjale duke u mbështetur vetëm në toskërisht do të ishte përtëjemse,
fjalë e cila nuk shkon në gjuhën shqipe. Fjala humnerë vjen nga
folja humb dhe fjala në erë, dhe gjuha standarde e ka formuar këtë fjalë
nga format gegë hum (humb)+ nerë (nder). Edhe folja synoj vjen nga
fjala syni: synoj=ia ve synin (gegërisht) dhe jo syroj siç mund të ishte nëse
do të formohej nga toskërishtja e cila nuk e përmban këtë folje. Gjithashtu
duhet përmendur tema "krye" me të cilën shqipja formon qindra fjalë,
teksa me formën toske "kokë" formohen shumë fjalë. Kemi kryeshkamb,
por nuk mund të themi kokëshkëmb; teksa forma kokëfortë e toskërishtes,
jepet lehtë edhe në gegërisht, me kryefortë, etj.
RENDESIA E DIALEKTEVE
• Dialektet jane cilesuar si thesare te nje
kombi.Ato e dallojne nje komb
drejtpersedrejti.Nje individ,i cili eshte foles i
dialektit gege,menjehere kuptohet qe jeton ne
veri te Shqiperise.Perdorimi i tyre jo vetem i
dallon individet e nje kombi nga nje komb
tjeter,por luan edhe nje rol mjaft te
rendesishem ne zgjerimin e gjuhes.
1 sur 15

Recommandé

Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
109.8K vues9 diapositives
Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Huazimet ne gjuhen shqipe par
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipebusinessforlife
5.3K vues7 diapositives
Pastrimi i gjuhes shqipe par
Pastrimi i gjuhes shqipePastrimi i gjuhes shqipe
Pastrimi i gjuhes shqipeolinuhi
8.9K vues23 diapositives
Ngrohja globale par
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.2K vues8 diapositives
Duhani, rreziqet par
Duhani, rreziqetDuhani, rreziqet
Duhani, rreziqetistref bytyqi
50.3K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Lakimi emrit par
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit Valmir Nuredini
218.8K vues6 diapositives
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit par
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.5K vues34 diapositives
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme par
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmesidorelahalilaj113
52.9K vues27 diapositives
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi par
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiFlavioHabilaj
67K vues5 diapositives
Rajonet e Europes par
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e EuropesKejti Cela
51.4K vues16 diapositives
Mjedisi yne-lokal par
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalolinuhi
22.5K vues17 diapositives

Tendances(20)

Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme par sidorelahalilaj113
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj11352.9K vues
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi par FlavioHabilaj
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
FlavioHabilaj67K vues
Rajonet e Europes par Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.4K vues
Mjedisi yne-lokal par olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi31.9K vues
Historia e zhvillimit te matematikes par Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.4K vues
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K vues
Energjia, llojet dhe perdorimi par BlerinaMuobega
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega34.7K vues
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.7K vues
shkrimtaret e brezit te humbur par FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47K vues
Hekuri ,elementi kimik me vlere... par Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.7K vues
Projekt Matematike par S Gashi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi55.8K vues
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta par Valmir Nuredini
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Valmir Nuredini250.3K vues

Similaire à Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre

Dialektet e shqipes par
Dialektet e shqipesDialektet e shqipes
Dialektet e shqipesKlarisa Klara
10.8K vues3 diapositives
Presentation 4.pptx par
Presentation 4.pptxPresentation 4.pptx
Presentation 4.pptxYoungGamer2
10 vues6 diapositives
Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj par
Fjala shqipe ne vend te fjales se huajFjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Fjala shqipe ne vend te fjales se huajMarjan DODAJ
2.4K vues35 diapositives
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ par
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSi do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSadiona Abazaj
1.4K vues12 diapositives
Gjuha Shqipe 10 par
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10 enis vladi
9.2K vues20 diapositives
Gjuha Shqipe 10 par
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10 enis vladi
4.7K vues20 diapositives

Similaire à Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre(14)

Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj par Marjan DODAJ
Fjala shqipe ne vend te fjales se huajFjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Marjan DODAJ2.4K vues
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ par Sadiona Abazaj
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSi do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Sadiona Abazaj1.4K vues
Gjuha Shqipe 10 par enis vladi
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi9.2K vues
Gjuha Shqipe 10 par enis vladi
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi4.7K vues
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe par Zekirja Latifi
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipePunim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe
Zekirja Latifi8.3K vues
Gramatika e gjuhes shqipe par Esat_Imeraj
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipe
Esat_Imeraj127.4K vues
Gramatika e gjuhes shqipe par Mergim Lipa
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipe
Mergim Lipa66.5K vues
Albanian Language - verbs par Faruk Istogu
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs
Faruk Istogu22.8K vues
Greqia, 695 fshatra shqiptare par Bajram Osmani
Greqia, 695 fshatra shqiptareGreqia, 695 fshatra shqiptare
Greqia, 695 fshatra shqiptare
Bajram Osmani896 vues
DIALEKTET DHE PËDORIMI I TYRE NË RAPORTIM PËR MEDIA.docx par Herolind0Halimi
DIALEKTET DHE PËDORIMI I TYRE   NË RAPORTIM PËR MEDIA.docxDIALEKTET DHE PËDORIMI I TYRE   NË RAPORTIM PËR MEDIA.docx
DIALEKTET DHE PËDORIMI I TYRE NË RAPORTIM PËR MEDIA.docx
Herolind0Halimi152 vues
Gjuha shqipe dhe huazimet par Klea Vyshka
Gjuha shqipe dhe huazimetGjuha shqipe dhe huazimet
Gjuha shqipe dhe huazimet
Klea Vyshka30.7K vues

Plus de Klevi Hoxha

Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut par
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakutRoli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakutKlevi Hoxha
2.7K vues16 diapositives
Siguria rrugore par
Siguria rrugoreSiguria rrugore
Siguria rrugoreKlevi Hoxha
34.7K vues33 diapositives
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945 par
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945Klevi Hoxha
3.8K vues17 diapositives
Rajoni i Evropes Perendimore par
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes PerendimoreKlevi Hoxha
7.8K vues20 diapositives
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote par
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne boteFigura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne boteKlevi Hoxha
4.4K vues20 diapositives
England par
 England England
EnglandKlevi Hoxha
2.3K vues48 diapositives

Plus de Klevi Hoxha(10)

Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut par Klevi Hoxha
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakutRoli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut
Klevi Hoxha2.7K vues
Siguria rrugore par Klevi Hoxha
Siguria rrugoreSiguria rrugore
Siguria rrugore
Klevi Hoxha34.7K vues
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945 par Klevi Hoxha
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Klevi Hoxha3.8K vues
Rajoni i Evropes Perendimore par Klevi Hoxha
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes Perendimore
Klevi Hoxha7.8K vues
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote par Klevi Hoxha
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne boteFigura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote
Klevi Hoxha4.4K vues
Veprimtaria e lumit par Klevi Hoxha
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumit
Klevi Hoxha24.2K vues
Teatri ne Shqiperi par Klevi Hoxha
Teatri ne ShqiperiTeatri ne Shqiperi
Teatri ne Shqiperi
Klevi Hoxha5.5K vues
Kanceri,forme e rebelimit qelizor par Klevi Hoxha
Kanceri,forme e rebelimit qelizorKanceri,forme e rebelimit qelizor
Kanceri,forme e rebelimit qelizor
Klevi Hoxha4.5K vues

Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre

 • 2. PERMBAJTJA: • GJUHA SHQIPE • CFARE ESHTE DIALEKTI? • DIALEKTET E GJUHES SHQIPE • DIALEKTI TOSKE • DIALEKTI GEGE • VECORI TE GEGERISHTES • ROTACIZMI • PERDORIMI LETRAR • SHQIPJA STANDARDE DHE GEGERISHTJA • RENDESIA E DIALEKTEVE
 • 3. GJUHA SHQIPE • Gjuha shqipe është emri i përbashkët për gjuhën standarde të shqiptarëve dhe për dialektet e nëndialektet me të cilët flasin apo kanë folur shqiptarët. Është gjuha amtare e 2,765,610 njerëzve në Shqipëri, 1,644,865 në Kosovë , 507,989 në Maqedoni , 176,293 në Zvicër, rreth 66,000 në Turqi, 63,835 në Serbi , 32,671 në Mal të Zi , 23,820 në Kanada ,17,069 në Kroaci, rreth 10,000 në Rumani ,7,177 në Slloveni ,4,925 në Bosnjë dhe Hercegovinë,1,740 në Ukrainë e në vende të tjera si dhe ka rreth 100,000 folës të arbërishtes në Itali dhe rreth 50,000 në Greqi.
 • 4. Shqipja është gjuha zyrtare e Shqipërisë,si dhe një nga dy gjuhët zyrtare të Kosovës.Në Republikën e Maqedonisë shqipja është gjuhë zyrtare në komunat ku shqiptarët përbëjnë më shumë se 20% të popullsisë. Gjuha shqipe është në përdorim zyrtar në tre komuna në Mal të Zi (Ulqin, Plavë e Tuz), dhe tre në Serbi (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë).
 • 5. • Shqipja, si gjuhë moderne, përfaqëson një degë më vete në familjen e gjuhëve indo-evropiane. Shkruhet me shkronja latine. Gjuha shqipe përfshin gjuhën standarde ose gjuhën e njësuar letrare shqipe, e cila u miratua në Kongresin e Drejtshkrimit të Shqipes në vitin 1972 në Tiranë, dhe të gjitha dialektet, nëndialektet e të folurat që fliten nga shqiptarët.Fjalori i shqipes ka disa huazime nga greqishtja e lashtë, si dhe nga latinishtja; huazimet pastaj vazhdojnë nga gjuhët sllavo-jugore, greqishtja dhe turqishtja, si dhe nga italishtja e frëngjishtja dhe gjuhët tjera. Aktualisht gjithnjë vijnë duke u shtuar huazimet nga anglishtja.
 • 6. CFARE ESHTE DIALEKTI? • Dialekti eshte nje variant i nje gjuhe,i cili perdoret nga nje pjese e popullsise se nje vendi,por qe kuptohet edhe nga folesit e tjere te kesaj gjuhe.Dialektet e nje gjuhe dallojne nga njeri-tjetri nga disa vecori leksikore,sintaksore ose zanore. • Ne pergjithesi dallojme dy lloje dialektesh: • -dialektet krahinore,qe studiohen nga dialektologjia • -dialektet shoqerore,qe studiohen nga socio-gjuhesia
 • 7. DIALEKTET E GJUHES SHQIPE • Gjuha shqipe ka dy dialekte kryesore: gegërishten dhe toskerishten.
 • 8. DIALEKTI TOSKE • Toskë ose toskërisht është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet në jug të Shqipërisë, në një pjesë të vogël të Maqedonisë, në Greqi dhe në Italinë jugore nga arbëreshët. Kufiri në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin që përshkon Shqipërinë e Mesme nga lindja në perëndim. Toskërishtja në vetvete ka 3 nëndialekte, si toskërishtja veriore, labërishtja dhe çamërishtja.
 • 9. DIALEKTI GEGE • Dialekti gegë ose gegërishtja është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet nga shqiptarët gegë në veri të Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoni,në Turqi si dhe në Serbi dhe Mal të Zi. • Gegërishtja në vetvete ka 2 nëndialekte. Dy nendialektet e gegerishtes gjeografikisht ndahen te lumi i shkumbin. Gegerishtja veriore shtrihet ne te djathte te Matit: ne Mirdite, ne Puke, ne Lume, ne Has, ne Malesine e Gjakoves, ne Kosove, ne Maqedonin Veriperendimore, ne Dukagjin, ne Malesi te Madhe (ne te dy anet e kufirit), ne Shkoder e ne rrethinat e saj, ne krahinen e Krajes dhe te Ulqinit; ndersa gegerishtja jugore shtrihet ne te majte te Matit: ne zonat e Elbasanit, te Durresit, te Tiranes, te Krujes, te Matit, te Lures, te Peshkopise e te Maqedonise Perendimore, prej Dibre deri ne Shkup e Kumanove. "Kufiri natyror" në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin në Shqipëri, që përshkon Shqipërinë e mesme nga lindja në perëndim. • Gegë është po ashtu klasifikim nënetnik i shqiptarëve dhe përfshin banorët e viseve mbi Shkumbin, cekur më lart, ose folësit e gegërishtes. Trojet e banuara nga gegët janë njohur historikisht si Gegëri, sidomos gjatë shek. XIX dhe kohës së Lidhjes së Prizrenit. Gegnishtja nuk zotëron status zyrtar si gjuhë e shkruar e gjuhës shqipe.
 • 10. VECORITE E GEGERISHTES • Paskajorja • Paskajorja – me + pjesorja e foljes (p.sh. me punue, me kallëzue). Kjo veçanti e gegërishtes përdoren në shumicën e gjuhës dhe zë vendin e mënyrës lidhore të gjuhës standarde në shumicën e rasteve. Mënyra lidhore që përdoret në standard lidhet me vetën dhe kohën (e tashme: p.sh. të punoj d.m.th. unë të punoj, të punosh d.m.th. ti të punosh etj., dhe e pakryer: të punoja, të punoje, etj.) ndërsa paskajorja e gegërishtes është gjithëpërfshirëse. • Shumë gjuhëtarë sot janë ithtarë të futjes së këtij lloji të paskajores në gjuhën standarde meqë një pjesë e madhe e shqiptarëve e përdorin në të folurën e përditshme. Këta gjuhëtare mendojnë se shqipja standarde do të ishte më e lehtë dhe me më shumë mundësi shprehëese e stilistike. Ky lloj i paskajores do të ofronte përkthime më adekuate në këtë rast: "To Be or Not To Be" (Shekspir: Hamleti, III-I). Shekspiri nuk thotë Ti, të jesh apo të mos jesh, por thotë, pa iu drejtuar asnjë vete, as të dytës, as të tretës: “Me qenë a mos me qenë” (ose në variante më të skajshme: "me kânë a mos ke kânë"). Ndërkaq, një përkthim i tipit "për të qenë apo për të mos qenë" nuk tingëllon shqip.
 • 11. • Foljet kalimtare dhe jokalimtare • Megjithëse veprore, në gegërishte, shumë folje, si “me ardhë/vij”, në të kaluarën dhe kohë të tjera të së shkuarës paraprihen nga folja “me qenë/jam”. P.sh. “Jam ardhë dje, po nuk t’gjeta aty”. Sidoqoftë, këto folje mund të zgjedhohen edhe si në standard me “kam” përpara, por modeli i mësipërm është shumë i përhapur në Kosovë. • Fjalori i pasur • Gegërishtja ka shumë fjalë që nuk përfshihen në fjalorin e gjuhës standarde. Disa shembuj: me nirthtë, me (i) mejt (p.sh. Më ka mejt krahu), kacurret (plot, me spicë), ani (e ngjashme me pra por jo saktësisht), etj. • Zanoret hundore • Zanoret hundore (â, ê, î, ô, ŷ, û) e bëjnë gegërishten më të vështirë për t'u mësuar si dialekt (për shqiptarët) ose gjuhë e dytë (për të huajt që mësojnë shqipen gegë). Njëherësh, theksimi i tyre është dallimi kryesor në theks prej toskërishtes, duke e bërë atë më të butë për veshin. Zanoret hundore zëvendësojnë thuajse plotësisht tingullin e theksuar "ë" që në gegërishte figuron si shkronjë për zgjatjen e zanores paraprijëse dhe shpesh quhet "e pa zâ" (e pa zë). Kur "ë"-ja shkon e patheksuar në toskërisht, në gegërisht ajo zgjat zanoret paraprake.
 • 12. ROTACIZMI • Kjo është një teori shumë e mbështetur nga studimet. Shihet, për shembull se rotacizmi “n” në “r” ka ndodhur e jo “r” në “n”, çka dëshmon se gegërishtja ka ruajtur më shumë elemente të shqipes së vjetër. Këtë e zbulojmë prej fjalëve latine si psh. “virgin-” që në gegërishte sot është “virgjin” dhe në toskërisht/standard “i/e virgjër”, “inimicus” e gjetur në gegërishte si “anmik” dhe e transformuar në toskërisht/standard si “armik”.
 • 13. PERDORIMI LETRAR • Dokumentet më të vjetra të shqipes janë shkruar në gegërishte. Këto përfshijnë "Formulën e pagëzimit" të Pal Engjëllit, "Mesharin" e Gjon Buzukut, "Çetën e profetëve" nga Pjetër Bogdani, veprat e Pjetër Budit, Frang Bardhit etj. Në gegërisht u shkruan edhe kryevepra të letërsisë shqiptare si "Lahuta e Malcís" e Gjergj Fishtës, si dhe u kodifikua Kanuni i Lekë Dukagjinit nga Shtjefën Gjeçovi. • Përveç se flitet nga shqiptarët gegë, gegërishtja ka qenë dialekt zyrtar në Shqipëri para Luftës së Dytë Botërore dhe në Kosovë deri më 1968. Shumë mërgimtarë shqiptarë gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri kanë vazhduar ta përdorin gegërishten në letrat e tyre. Sot gegërishtja përkrahet si dialekt dhe përdoret aty-këtu nga botime të ndryshme në Shqipëri e në Kosovë. Përkrahësit e gegërishtes janë kryesisht letrarë nga Shkodra, Tirana dhe Prishtina.
 • 14. SHQIPJA STANDARDE DHE GEGERISHTJA • Shqipja standarde megjithëse mbështetet në dialektin toskë të zonës juglindore të Shqipërisë, ka në përbërjen e saj fjalë apo formime nga gegërishtja, pa të cilat nuk do të bëhej i mundur formimi i disa fjalëve. Disa nga shembujt janë fjalët meqenëse, humnerë dhe folja synoj. Fjala meqenëse vjen nga paskajorja me qenë e gegërishtes, dhe një formim i kësaj fjale duke u mbështetur vetëm në toskërisht do të ishte përtëjemse, fjalë e cila nuk shkon në gjuhën shqipe. Fjala humnerë vjen nga folja humb dhe fjala në erë, dhe gjuha standarde e ka formuar këtë fjalë nga format gegë hum (humb)+ nerë (nder). Edhe folja synoj vjen nga fjala syni: synoj=ia ve synin (gegërisht) dhe jo syroj siç mund të ishte nëse do të formohej nga toskërishtja e cila nuk e përmban këtë folje. Gjithashtu duhet përmendur tema "krye" me të cilën shqipja formon qindra fjalë, teksa me formën toske "kokë" formohen shumë fjalë. Kemi kryeshkamb, por nuk mund të themi kokëshkëmb; teksa forma kokëfortë e toskërishtes, jepet lehtë edhe në gegërisht, me kryefortë, etj.
 • 15. RENDESIA E DIALEKTEVE • Dialektet jane cilesuar si thesare te nje kombi.Ato e dallojne nje komb drejtpersedrejti.Nje individ,i cili eshte foles i dialektit gege,menjehere kuptohet qe jeton ne veri te Shqiperise.Perdorimi i tyre jo vetem i dallon individet e nje kombi nga nje komb tjeter,por luan edhe nje rol mjaft te rendesishem ne zgjerimin e gjuhes.