DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W2.docx

GRADES1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Manaoag Central School Sped Center Grade Level: I
Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
Teaching Dates and Time: AUGUST 29 – SEPT. 2, 2022 (WEEK 2) Quarter: 1ST QUARTER
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Ang mga mag-aaral ay naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ngpagkilala sasarili bilangPilipino gamitangkonsepto ng pagpapatuloy atpagbabago
B. Pamantayan sa Pagganap Ang mga mag-aaral ay buongpagmamalakingnakapagsasalaysay ngkwento tungkol sa sarilingkatangian atpagkakakilanlan bilangPilipino samalikhaing
pamamaraan
C. Mga Kasanayan sa
Pagkakatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
Nasasabi ang pansariling pangangailangan:pagkain kasuotan at iba pang mithiin para sa Pilipinas (mga gawain sa bawat araw) AP1NAT-Ib-4
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay
ng Guro TG p. 15-16
TG p. 17-21 TG p. 22-23 TG p.24-26
2. Mga Pahina sa
KagamitangPang-
Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
B. Iba PangKagamitang
Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o
pagsisimulang
bagong aralin
Ano-ano ang iba-ibang
damdamin ng isangtao?
Ano-ano ang ibat’-ibang
gawain ng isangbata?
Ano-ano ang iba-ibang
damdamin ng isangtao?
Ano-ano ang ibat’-ibanggawain
ng isangbata?
Ano-ano ang ibat’-
ibanggawain ng isang
bata?
B. Paghahabi sa layunin Magpakita ng mga larawan Magpakita ng larawan ng Magpakita ng mga larawan na Magpakita ng larawan ngisang Magpakita ng larawan
ng aralin na nangyayari sa araw-
araw.Atasan silang
pagsunod-sunurin angmga
larawan ayon sa pangyayari.
Itanong sa kanilakungalin
ang unangnaganap at
sumunod na pangyayari
dito.
isangbatangwalangmaayos
na kasuotan,walangdamit at
nakatira sa lansangan.
Ano angmasasabi mo sa
larawan?
Natutugunan ba ang kanyang
mga pangangailangan?
Nagagawa ba niya angmga
gawaingkaraniwangginagawa
ng isangbata katulad mo?
nangyayari sa araw-araw.
Atasan silangpagsunod-
sunurin angmga larawan
ayon sa pangyayari.Itanong
sa kanila kungalin angunang
naganap atsumunod na
pangyayari dito.
batang walangmaayos na
kasuotan,walangdamitat
nakatira sa lansangan.
Ano angmasasabi mo sa
larawan?
Natutugunan ba ang kanyang
mga pangangailangan?
Nagagawa ba niya angmga
gawaingkaraniwangginagawa
ng isangbata katulad mo?
ng isangbatangwalang
maayos na kasuotan,
walangdamitat
nakatira sa lansangan.
Ano angmasasabi mo
sa larawan?
Natutugunan ba ang
kanyangmga
pangangailangan?
Nagagawa ba niya ang
mga gawaing
karaniwangginagawa
ng isangbata katulad
mo?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
Magpakita ng larawan na
nagpapakita ngiba-ibang
gawain.Sabihin kungalin sa
mga ito ang dapatna
mauna.
Magpakita ng larawan na
nagpapakita ngiba-ibang
gawain.Sabihin kungalin sa
mga ito ang dapatna mauna.
Magpakita ng larawan ngmga
gawain sa pang-araw-araw,
hayaan angmga mag-aaral na
tukuyin angmga gawaing
ipinahihiwatigdito.
Magpakita ng larawan ngmga
gawain sa pang-araw-araw,
hayaan angmga mag-aaral na
tukuyin angmga gawaing
ipinahihiwatigdito.
Magpakita ng larawan
ng mga gawain sa
pang-araw-araw,
hayaan angmga mag-
aaral na tukuyin ang
mga gawaing
ipinahihiwatigdito.
D. Pagtalakay ngbagong
konsepto at
paglalahad ngbagong
kasanayan #1
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pagkagisingsa
umaga?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa paliligo?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagbibihis?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagkain ng
agahan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagpasok sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pag-uwi mula sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pagkain sa
hapunan?
Ano-anong bagay angiyong
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pagkagisingsa
umaga?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa paliligo?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagbibihis?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagkain ng
agahan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagpasok sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pag-uwi mula sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pagkain sa
hapunan?
Ano-anong bagay angiyong
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pagkagisingsa
umaga?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa paliligo?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagbibihis?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagkain ng
agahan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagpasok sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pag-uwi mula sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pagkain sa
hapunan?
Ano-anong bagay angiyong
Ano-anong bagay ang iyong
kailangan pagkagisingsa
umaga?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa paliligo?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagbibihis?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagkain ng
agahan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan sa pagpasok sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pag-uwi mula sa
paaralan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan pagkain sa hapunan?
Ano-anong bagay angiyong
kailangan bago ka matulog?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan
pagkagisingsa umaga?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan sa
paliligo?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan sa
pagbibihis?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan sa
pagkain ng agahan?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan sa
pagpasok sa paaralan?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan pag-
uwi mula sa paaralan?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan pagkain
kailangan bago ka matulog? kailangan bago ka matulog? kailangan bago ka matulog? sa hapunan?
Ano-anong bagay ang
iyongkailangan bago ka
matulog?
E. Pagtalakay ngbagong
konsepto at
paglalahad ngbagong
kasanayan #2
Ipagawa angGawain 1
Ipaayos sa mga bata ang
mga gawain ayon sa
pagkakasunod-sunod nito.
Ipagawa angGawain 1
Ipaayos sa mga bata angmga
gawain ayon sa
pagkakasunod-sunod nito.
Ipagawa angGawain 1
Ipaayos sa mga bata angmga
gawain ayon sa pagkakasunod-
sunod nito.
Ipagawa angGawain B
sa LM pah.28-29.
F. Paglinang sa
kabihasnan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Ipagawa angGawain 2.
Ipaguhitangmga bagay na
kakailanganin nila samga
gawaingnakatala..
Ipagawa angGawain 2.
Ipaguhitangmga bagay na
kakailanganin nila samga
gawaingnakatala..
Ipagawa angGawain 2. Ipaguhit
ang mga bagay na kakailanganin
nila sa mga gawaingnakatala..
Pagpapakita nggawain
G. Pag-uugnay sa pang
araw-arawna buhay
Kapagnagugutom ka, ano
ang ginagawa mo? Kapag
magbibihis ka,ano ang
isusuotmo? Saan ka
umuuwi pagkagalingsa
paaralan? Saan ka
natutulog?Ano ang
ginagamitmo sa pagsulat?
Ang mga kasagutan ninyo
ay tinatawagnating
pangangailangan.Bakit
kailangangmatugunan ang
mga pangangailan saaraw-
araw?
Ano angmangyayari kung
hindi natutugunan ang mga
pangangailangang ito?
Kapagnagugutom ka, ano ang
ginagawa mo? Kapag
magbibihis ka,ano ang
isusuotmo? Saan ka umuuwi
pagkagalingsa paaralan? Saan
ka natutulog?Ano ang
ginagamitmo sa pagsulat?
Ang mga kasagutan ninyo ay
tinatawagnating
pangangailangan.Bakit
kailangangmatugunan ang
mga pangangailan saaraw-
araw?
Ano angmangyayari kung
hindi natutugunan ang mga
pangangailangangito?
Ano anggawain ang
pinakagusto mo? Anong
kagamitan angiyong
ginagamitupangmatugunan
ang gawain iyongnapili?
Ano anggawain ang
pinakagusto mo? Anong
kagamitan angiyong ginagamit
upang matugunan ang gawain
iyongnapili?
Ano anggawain ang
pinakagusto mo?
Anong kagamitan ang
iyongginagamitupang
matugunan ang gawain
iyongnapili?
H. PaglalahatngAralin
May iba’tibang
pangangailangan angbawat
bata tulad ng pagkain,
damit, tirahan atmga gamit
sa paaralan.
May iba’tibang
pangangailangan angbawat
bata tulad ng pagkain,damit,
tirahan atmga gamit sa
paaralan.
May iba’t ibang
pangangailangan ang bawat
bata tulad ng pagkain, damit,
tirahan at mga gamit sa
paaralan.
Nagkakaiba-ibaangmga
pangangailangan ngbawat
bata ayon sa tirahan at
sitwasyong nararanasan.
May iba’t ibang
pangangailangan ang bawat
bata tulad ng pagkain, damit,
tirahan at mga gamit sa
paaralan.
Nagkakaiba-iba ang mga
pangangailangan ng bawat bata
ayon sa tirahan at sitwasyong
nararanasan.
May iba’t ibang
pangangailangan ang
bawat bata tulad ng
pagkain, damit, tirahan
at mga gamit sa
paaralan.
Nagkakaiba-iba ang
mga pangangailangan
ng bawat bata ayon sa
tirahan at sitwasyong
nararanasan.
I. Pagtataya ng Aralin
Lagyan ng / kung kailangan
ng bata.
___1. pagkain
___2. damit
___3. tirahan
___4. lapis
___ 5. notbuk
Lagyan ng / kung kailangan ng
bata.
___1. pagkain
___2. damit
___3. tirahan
___4. lapis
1. ___ 5. notbuk
Gumuhit ng mga bagay
na iyong kailangan..
Gumuhit ng mga bagay na iyong
kailangan..
Gumuhit ng mga bagay
na iyong kailangan..
J. Karagdaganggawain
para sa takdang
aralin atremediation
Magdikitng larawan ngmga
pangangailangan ngbata.
Magdikitng larawan ngmga
pangangailangan ngbata.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. BilangngMag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. BilangngMag-aaral na
nangangailangan ng
iba panggawain para
sa remediation
C. Nakatulongba ang
remedial? Bilangng
mga mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. Bilangngmga mag-
aaral na
magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang
nakatulong nglubos?
Paanoitonakatulong?
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ DifferentiatedInstruction
___ Role Playing/Drama
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ DifferentiatedInstruction
___ Role Playing/Drama
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ DifferentiatedInstruction
___ Role Playing/Drama
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Availabilityof Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
___ Availabilityof Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
___ Availabilityof Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availabilityof
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
F. Anong suliraninang aking
nararanasan na
nasulusyunansa tulong
ng punong guroat
superbisor?
__ Bullyingamong pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clericalworks
Planned Innovations:
__ LocalizedVideos
__ Making bigbooks from
views of the locality
__ Recyclingof plastics to be
usedas Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Bullyingamong pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clericalworks
Planned Innovations:
__ LocalizedVideos
__ Making bigbooks from
views of the locality
__ Recyclingof plastics to be
usedas Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Bullyingamong pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clericalworks
Planned Innovations:
__ LocalizedVideos
__ Making bigbooks from
views of the locality
__ Recyclingof plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Bullyingamong pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
Planned Innovations:
__ LocalizedVideos
__ Making bigbooks from
views of the locality
__ Recyclingof plastics to
be usedas Instructional
Materials
__ local poetical
composition
G. Anong kagamitang
panturoang aking
nadibuhona naiskong
ibahagi sa kapwa ko
guro?
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicatedlesson
___ worksheets
___ variedactivitysheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicatedlesson
___ worksheets
___ variedactivitysheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicatedlesson
___ worksheets
___ variedactivitysheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
The lesson have
successfullydelivered due
to:
___ pupils’ eagerness to
learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicatedlesson
___ worksheets
___ variedactivitysheets
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ SolvingPuzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ DifferentiatedInstruction
___ Role Playing/Drama
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availabilityof Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ DifferentiatedInstruction
___ Role Playing/Drama
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availabilityof Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ DifferentiatedInstruction
___ Role Playing/Drama
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availabilityof Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ DiscoveryMethod
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availabilityof
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
1 sur 6

Contenu connexe

Similaire à DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W2.docx(20)

DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docxDLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docx
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docx
JaineVieLiquiganFern4 vues
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
CaitlinRodriguez3105 vues
DLL_ESP 1_Q1_W1.docxDLL_ESP 1_Q1_W1.docx
DLL_ESP 1_Q1_W1.docx
EvanMaagadLutcha18 vues
ESP-DLL-W5Q1.docxESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docx
RachelSescon9 vues
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docx
JoanBayangan129 vues
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
PaulineErikaCagampan28 vues
DLL_EPP 5_Q2_W9.docxDLL_EPP 5_Q2_W9.docx
DLL_EPP 5_Q2_W9.docx
ChristineAnneQuito73 vues
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxDLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
MamGlow5 vues
Epp v 1 st grading periodEpp v 1 st grading period
Epp v 1 st grading period
EDITHA HONRADEZ11.5K vues
Epp v 1 st grading periodEpp v 1 st grading period
Epp v 1 st grading period
EDITHA HONRADEZ11.9K vues
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxDLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
ZianLorenzSaludo1.6K vues
Values EduValues Edu
Values Edu
Jennifer Sales21.4K vues
DLL EPP- Home Economics.docxDLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docx
genissabaes3.9K vues
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar1K vues
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
JEANELLEVELASCO44 vues
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
MiaCarmelaNuguid34 vues

DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W2.docx

  • 1. GRADES1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Manaoag Central School Sped Center Grade Level: I Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: AUGUST 29 – SEPT. 2, 2022 (WEEK 2) Quarter: 1ST QUARTER LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ngpagkilala sasarili bilangPilipino gamitangkonsepto ng pagpapatuloy atpagbabago B. Pamantayan sa Pagganap Ang mga mag-aaral ay buongpagmamalakingnakapagsasalaysay ngkwento tungkol sa sarilingkatangian atpagkakakilanlan bilangPilipino samalikhaing pamamaraan C. Mga Kasanayan sa Pagkakatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Nasasabi ang pansariling pangangailangan:pagkain kasuotan at iba pang mithiin para sa Pilipinas (mga gawain sa bawat araw) AP1NAT-Ib-4 II. NILALAMAN III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro TG p. 15-16 TG p. 17-21 TG p. 22-23 TG p.24-26 2. Mga Pahina sa KagamitangPang- Mag-aaral 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba PangKagamitang Panturo IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimulang bagong aralin Ano-ano ang iba-ibang damdamin ng isangtao? Ano-ano ang ibat’-ibang gawain ng isangbata? Ano-ano ang iba-ibang damdamin ng isangtao? Ano-ano ang ibat’-ibanggawain ng isangbata? Ano-ano ang ibat’- ibanggawain ng isang bata? B. Paghahabi sa layunin Magpakita ng mga larawan Magpakita ng larawan ng Magpakita ng mga larawan na Magpakita ng larawan ngisang Magpakita ng larawan
  • 2. ng aralin na nangyayari sa araw- araw.Atasan silang pagsunod-sunurin angmga larawan ayon sa pangyayari. Itanong sa kanilakungalin ang unangnaganap at sumunod na pangyayari dito. isangbatangwalangmaayos na kasuotan,walangdamit at nakatira sa lansangan. Ano angmasasabi mo sa larawan? Natutugunan ba ang kanyang mga pangangailangan? Nagagawa ba niya angmga gawaingkaraniwangginagawa ng isangbata katulad mo? nangyayari sa araw-araw. Atasan silangpagsunod- sunurin angmga larawan ayon sa pangyayari.Itanong sa kanila kungalin angunang naganap atsumunod na pangyayari dito. batang walangmaayos na kasuotan,walangdamitat nakatira sa lansangan. Ano angmasasabi mo sa larawan? Natutugunan ba ang kanyang mga pangangailangan? Nagagawa ba niya angmga gawaingkaraniwangginagawa ng isangbata katulad mo? ng isangbatangwalang maayos na kasuotan, walangdamitat nakatira sa lansangan. Ano angmasasabi mo sa larawan? Natutugunan ba ang kanyangmga pangangailangan? Nagagawa ba niya ang mga gawaing karaniwangginagawa ng isangbata katulad mo? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Magpakita ng larawan na nagpapakita ngiba-ibang gawain.Sabihin kungalin sa mga ito ang dapatna mauna. Magpakita ng larawan na nagpapakita ngiba-ibang gawain.Sabihin kungalin sa mga ito ang dapatna mauna. Magpakita ng larawan ngmga gawain sa pang-araw-araw, hayaan angmga mag-aaral na tukuyin angmga gawaing ipinahihiwatigdito. Magpakita ng larawan ngmga gawain sa pang-araw-araw, hayaan angmga mag-aaral na tukuyin angmga gawaing ipinahihiwatigdito. Magpakita ng larawan ng mga gawain sa pang-araw-araw, hayaan angmga mag- aaral na tukuyin ang mga gawaing ipinahihiwatigdito. D. Pagtalakay ngbagong konsepto at paglalahad ngbagong kasanayan #1 Ano-anong bagay angiyong kailangan pagkagisingsa umaga? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa paliligo? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagbibihis? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagkain ng agahan? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagpasok sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pag-uwi mula sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pagkain sa hapunan? Ano-anong bagay angiyong Ano-anong bagay angiyong kailangan pagkagisingsa umaga? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa paliligo? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagbibihis? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagkain ng agahan? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagpasok sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pag-uwi mula sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pagkain sa hapunan? Ano-anong bagay angiyong Ano-anong bagay angiyong kailangan pagkagisingsa umaga? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa paliligo? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagbibihis? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagkain ng agahan? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagpasok sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pag-uwi mula sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pagkain sa hapunan? Ano-anong bagay angiyong Ano-anong bagay ang iyong kailangan pagkagisingsa umaga? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa paliligo? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagbibihis? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagkain ng agahan? Ano-anong bagay angiyong kailangan sa pagpasok sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pag-uwi mula sa paaralan? Ano-anong bagay angiyong kailangan pagkain sa hapunan? Ano-anong bagay angiyong kailangan bago ka matulog? Ano-anong bagay ang iyongkailangan pagkagisingsa umaga? Ano-anong bagay ang iyongkailangan sa paliligo? Ano-anong bagay ang iyongkailangan sa pagbibihis? Ano-anong bagay ang iyongkailangan sa pagkain ng agahan? Ano-anong bagay ang iyongkailangan sa pagpasok sa paaralan? Ano-anong bagay ang iyongkailangan pag- uwi mula sa paaralan? Ano-anong bagay ang iyongkailangan pagkain
  • 3. kailangan bago ka matulog? kailangan bago ka matulog? kailangan bago ka matulog? sa hapunan? Ano-anong bagay ang iyongkailangan bago ka matulog? E. Pagtalakay ngbagong konsepto at paglalahad ngbagong kasanayan #2 Ipagawa angGawain 1 Ipaayos sa mga bata ang mga gawain ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Ipagawa angGawain 1 Ipaayos sa mga bata angmga gawain ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Ipagawa angGawain 1 Ipaayos sa mga bata angmga gawain ayon sa pagkakasunod- sunod nito. Ipagawa angGawain B sa LM pah.28-29. F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Ipagawa angGawain 2. Ipaguhitangmga bagay na kakailanganin nila samga gawaingnakatala.. Ipagawa angGawain 2. Ipaguhitangmga bagay na kakailanganin nila samga gawaingnakatala.. Ipagawa angGawain 2. Ipaguhit ang mga bagay na kakailanganin nila sa mga gawaingnakatala.. Pagpapakita nggawain G. Pag-uugnay sa pang araw-arawna buhay Kapagnagugutom ka, ano ang ginagawa mo? Kapag magbibihis ka,ano ang isusuotmo? Saan ka umuuwi pagkagalingsa paaralan? Saan ka natutulog?Ano ang ginagamitmo sa pagsulat? Ang mga kasagutan ninyo ay tinatawagnating pangangailangan.Bakit kailangangmatugunan ang mga pangangailan saaraw- araw? Ano angmangyayari kung hindi natutugunan ang mga pangangailangang ito? Kapagnagugutom ka, ano ang ginagawa mo? Kapag magbibihis ka,ano ang isusuotmo? Saan ka umuuwi pagkagalingsa paaralan? Saan ka natutulog?Ano ang ginagamitmo sa pagsulat? Ang mga kasagutan ninyo ay tinatawagnating pangangailangan.Bakit kailangangmatugunan ang mga pangangailan saaraw- araw? Ano angmangyayari kung hindi natutugunan ang mga pangangailangangito? Ano anggawain ang pinakagusto mo? Anong kagamitan angiyong ginagamitupangmatugunan ang gawain iyongnapili? Ano anggawain ang pinakagusto mo? Anong kagamitan angiyong ginagamit upang matugunan ang gawain iyongnapili? Ano anggawain ang pinakagusto mo? Anong kagamitan ang iyongginagamitupang matugunan ang gawain iyongnapili? H. PaglalahatngAralin May iba’tibang pangangailangan angbawat bata tulad ng pagkain, damit, tirahan atmga gamit sa paaralan. May iba’tibang pangangailangan angbawat bata tulad ng pagkain,damit, tirahan atmga gamit sa paaralan. May iba’t ibang pangangailangan ang bawat bata tulad ng pagkain, damit, tirahan at mga gamit sa paaralan. Nagkakaiba-ibaangmga pangangailangan ngbawat bata ayon sa tirahan at sitwasyong nararanasan. May iba’t ibang pangangailangan ang bawat bata tulad ng pagkain, damit, tirahan at mga gamit sa paaralan. Nagkakaiba-iba ang mga pangangailangan ng bawat bata ayon sa tirahan at sitwasyong nararanasan. May iba’t ibang pangangailangan ang bawat bata tulad ng pagkain, damit, tirahan at mga gamit sa paaralan. Nagkakaiba-iba ang mga pangangailangan ng bawat bata ayon sa tirahan at sitwasyong nararanasan.
  • 4. I. Pagtataya ng Aralin Lagyan ng / kung kailangan ng bata. ___1. pagkain ___2. damit ___3. tirahan ___4. lapis ___ 5. notbuk Lagyan ng / kung kailangan ng bata. ___1. pagkain ___2. damit ___3. tirahan ___4. lapis 1. ___ 5. notbuk Gumuhit ng mga bagay na iyong kailangan.. Gumuhit ng mga bagay na iyong kailangan.. Gumuhit ng mga bagay na iyong kailangan.. J. Karagdaganggawain para sa takdang aralin atremediation Magdikitng larawan ngmga pangangailangan ngbata. Magdikitng larawan ngmga pangangailangan ngbata. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY A. BilangngMag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. BilangngMag-aaral na nangangailangan ng iba panggawain para sa remediation C. Nakatulongba ang remedial? Bilangng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilangngmga mag- aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong nglubos? Paanoitonakatulong? Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ DifferentiatedInstruction ___ Role Playing/Drama ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ DifferentiatedInstruction ___ Role Playing/Drama ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ DifferentiatedInstruction ___ Role Playing/Drama ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama
  • 5. ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. Anong suliraninang aking nararanasan na nasulusyunansa tulong ng punong guroat superbisor? __ Bullyingamong pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clericalworks Planned Innovations: __ LocalizedVideos __ Making bigbooks from views of the locality __ Recyclingof plastics to be usedas Instructional Materials __ local poetical composition __ Bullyingamong pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clericalworks Planned Innovations: __ LocalizedVideos __ Making bigbooks from views of the locality __ Recyclingof plastics to be usedas Instructional Materials __ local poetical composition __ Bullyingamong pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clericalworks Planned Innovations: __ LocalizedVideos __ Making bigbooks from views of the locality __ Recyclingof plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Bullyingamong pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ LocalizedVideos __ Making bigbooks from views of the locality __ Recyclingof plastics to be usedas Instructional Materials __ local poetical composition G. Anong kagamitang panturoang aking nadibuhona naiskong ibahagi sa kapwa ko guro? The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicatedlesson ___ worksheets ___ variedactivitysheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicatedlesson ___ worksheets ___ variedactivitysheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicatedlesson ___ worksheets ___ variedactivitysheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) The lesson have successfullydelivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicatedlesson ___ worksheets ___ variedactivitysheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ SolvingPuzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary
  • 6. ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ DifferentiatedInstruction ___ Role Playing/Drama ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ DifferentiatedInstruction ___ Role Playing/Drama ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ DifferentiatedInstruction ___ Role Playing/Drama ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ DiscoveryMethod ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availabilityof Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks