Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Folkhälsoarbete för psykisk hälsa i Finland

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 39 Publicité

Folkhälsoarbete för psykisk hälsa i Finland

Télécharger pour lire hors ligne

I Finland har flera nationella program för förebyggande av psykisk ohälsa och självmord samt främjande av psykisk hälsa genomförts. Föreläsningen ger en överblick av folkhälsoarbetet för psykisk hälsa i Finland.
Föreläsningen hölls på Psykiatridagarna i Stockholm 7.3.2018.

I Finland har flera nationella program för förebyggande av psykisk ohälsa och självmord samt främjande av psykisk hälsa genomförts. Föreläsningen ger en överblick av folkhälsoarbetet för psykisk hälsa i Finland.
Föreläsningen hölls på Psykiatridagarna i Stockholm 7.3.2018.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Folkhälsoarbete för psykisk hälsa i Finland (20)

Plus par Kristian Wahlbeck (20)

Publicité

Folkhälsoarbete för psykisk hälsa i Finland

 1. 1. Kristian Wahlbeck utvecklingsdirektör, Föreningen för mental hälsa i Finland forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd Case Finland: folkhälsoarbete för psykisk hälsa 08/03/2018 1Case Finland
 2. 2. 08/03/2018 Case Finland 2 Suiciddödlighet i Norden (döda/100 000 inv.)
 3. 3. Självmord som en folkhälsoindikator 08/03/2018 Case Finland 3 0 10 20 30 40 50 60 70 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suiciddödlighet, Finland (döda per 100 000) Men Finland Women Finland Nationellt suicidpreventionsprogram Sänkt alkoholskatt Mieli-programmet
 4. 4. Psykisk ohälsa i ett finskt folkhälsoperspektiv Friskvård och prevention betonas Förebyggande insatser infogas i normal verksamhet Primärvårdens roll Erfarenhetsexpertis
 5. 5. Arbetet för psykisk hälsa 08/03/2018 Psykiatri Primärvård Förebyggande arbete Psykisk friskvård Case Finland5
 6. 6. 08/03/2018 Case Finland6
 7. 7. Psykisk hälsa skapas tidigt Var och hur vi föds, växer upp, lever, arbetar och åldras bestämmer vår psykiska hälsa
 8. 8. 08/03/2018 Case Finland 8
 9. 9. NIH/NIDA: De åtta första åren är avgörande i förebyggandet av beroendeproblem 08/03/2018 Case Finland9 “Stark forskningsevidens visar att stabila hemförhållanden, intellektuell stimulans, att röra på sig, och positivt föräldraskap leder till en gynnsam utveckling hos barnet.” Source: NIH/NIDA 2016
 10. 10. Nytänk bildar grunden för nya interventioner 08/03/2018 Case Finland10
 11. 11. Psykisk hälsa kan byggas enbart genom tvärsektoriella ansatser
 12. 12. Vad påverkan barns psykiska hälsa? 08/03/2018 Case Finland12
 13. 13. 08/03/2018 Case Finland Children who have been maltreated or bullied are much more likely to have mental health problems in adulthood Great Smoky Mountains Study, Lereya et al Lancet 2015 Risk of mental health problems in adulthood 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Normal population Maltreated Bullied 13 Oddsratio
 14. 14. Psykisk ohälsa är, allmänt sett, två gånger vanligare i socio-ekonomiskt utsatta grupper än i högre socio-ekonomiska grupper 08/03/2018 Case Finland14 Psykisk hälsa följer en social gradient • fattigdom och låg inkomst • osäkert boende • låg utbildning • arbetslöshet • arbete med höga krav eller få möjligheter att påverka arbetet • otrygg barndom • svagt social kapital • diskriminering
 15. 15. Stigma ger ojämlikhet: dödlighet Wahlbeck et al, BJP 2011 08/03/2018 Befolkningen Personer med psykiatrisk diagnos Case Finland15
 16. 16. Effektiva interventioner Föräldrastöd har visats främja barns psykiska hälsa och välbefinnande ända upp I vuxen ålder Insatser i förskola och skola har visats ha medelstarka-starka positiva effecter på socio-emotionell kompetens Insatser i arbetslivet och ökad kontroll över arbetet främjar psykisk hälsa och välbefinnande, ökar arbetsinsatserna och minskar kostnaderna 08/03/2018 Case Finland16
 17. 17. 08/03/2018 Case Finland17 Klyfta mellan evidens och praktik
 18. 18. 08/03/2018 Case Finland Den psykiska hälsans bestämingsfaktorer Effektiva insatser för främjande av psykisk hälsa 18
 19. 19. 08/03/2018 Case Finland Den psykiska hälsans bestämingsfaktorer Effektiva insatser för främjande av psykisk hälsa Mental Health in All Policies 19
 20. 20. 08/03/2018 Case Finland20 Effektiva insatser i barndomen Föräldrastöd har visats främja den psykiska hälsan under hela livsloppet Skolinsatser har positiv inverkan på sociala and emotionella färdigheter
 21. 21. ”Jag känner att livet har mål och mening”, % (2017) 08/03/2018 Case Finland 21 8-9 klassen Gymnasium Yrkesskola Alla Poj kar Flickor
 22. 22. Nöjd med livet för tillfället, % (2017) 08/03/2018 Case Finland 22 Alla 8-9 klassen Gymnasium Yrkesskola FlickorPoj kar
 23. 23. …men alla barn & unga mår inte bra… 08/03/2018 Case Finland 23
 24. 24. Föräldrastöd bryter mönster 08/03/2018 Case Finland24
 25. 25. Överföring av psykisk ohälsa från generation till generation kan stoppas I familjer med en förälder med psykisk ohälsa minskar preventiva insatser barnens risk att själva drabbas av psykisk ohälsa med 40 % Siegenthaler et al. JAACAP 2012
 26. 26. 40 % of mental disorders can be prevented in high-risk families 08/03/2018 Effect of interventions on the risk in the child of the mental disorder diagnosed in the parent. Siegenthaler et al. JAACAP 2012 Case Finland26
 27. 27. Familj & barn i samspel • Kort intervention i vården för att stöda personer men psykisk ohälsa i deras föräldraskap • Stöder föräldrarna att ta sin psykiska ohälsa till tals med barnen • Stöder egenmakt och recovery • RCT-studier i Finland (Solantaus 2010) och Australien (Goodyear, manuskript) 08/03/2018 Case Finland27
 28. 28. ”Föräldrastöd är den bästa investering ett samhälle kan göra” J Heckman 08/03/2018 Case Finland Social- och integrationsministeriet, Danmark 2012 28
 29. 29. • Incredible years – parent programme*** • Incredible years –School and day care programme ** • Voimaperheet - Internet- Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior ** • MDFT – Multidimensional Family Therapy ** • Let’s Talk (Beardslee) Family Intervention** • Let’s Talk Children ** • VAVU - Universal intervention for supporting early interaction between parents and their infant** • Pidä kiinni – Mother and child homes specialized in substance abuse treatment for pregnant women and families with babies * • Incredible years – Child programme* • ICDP – International Child Development Programme • Trappan – Programme for children who have witnessed violence in their families • Maskros – grupper/Mayflower - peer support groups - Activities developed for parents of children placed in foster care • Fhille - Home Instruction for parents with children preparing for school start • Vertti –multifamily support groups • Families First - Mentalization- based group intervention for first-time parents to promote child development and family (study ongoing) Databasen “Tidig insats” Evaluerade interventioner 10/2017 www.kasvuntuki.fi08/03/2018 Case Finland29
 30. 30. Nationellt program för föräldrastöd -finska riksdagens jubileumsbeslut i december 2017 -en 50 M€ fond har grundats för att stöda arbetet -syftet är att främja evidensbaserade metoder för föräldrastöd -fortsätter arbetet som startats av kunskapsprojektet Tidig insats / Kasvun tuki 08/03/2018 Case Finland30
 31. 31. 08/03/2018 Case Finland 31 Skolan är central i främjandet av den psykiska hälsan • Bidrar till lika villkor • Kan lära ut socio-emotionella färdigheter • Konflikthantering • Stresshantering • Mobbningsförebyggande arbete • Kan stöda självkänsla och skapa socialt kapital
 32. 32. Läroplanen i Finland • Toppresultat i OECD Programme for International Student Assessment (Pisa) • Alla är intergrerade, inga special- eller privatskolor • Hög deltagandegrad (0,46 % slutför inte den 9-åriga grundskolan) • Psykisk hälsa ses som en förutsättning för god inlärning • Psykisk friskvård är ett centralt och integrerat tema i grundskolans läroplan • Åk 1-6 (integrerat i miljö- och naturkunskap) • hälsosam livsstil (sömnvanor) • hitta dina egna starka sidor • känn igen dina känslor (mentalisering) • hur knyta vänskapsband (sociala färdigheter) • hur lösa problem mellan mänskor (problemlösningsfärdigheter) • Åk 7-9: psykisk hälsa som en modul i hälsokunskap 08/03/2018 Case Finland32
 33. 33. Evidence-based mental health promotion in schools 08/03/2018 Whole-school approach Anti-bullying programmes (e.g. KiVa Programme) Teacher training programmes (e.g. Incredible Years Classroom) Suicide prevention programmes (e.g. YAM) Case Finland 33
 34. 34. Stöd i skolan • Skolhälsovård (en del av hälso- och sjukvården) • Elevvård (en del av skolväsendet) • Ny klusterrandomiserad studie finansierad visar att IPC (Interpersonal Counselling, dvs. Interpersonlig handledning) för tidig behandling av lindrig eller medelsvår depression (DSM-V) behandling med sex individuella besök och lämpar sig för många yrkesgrupper. (29 IPC-elever, 20 elever normal handläggning) • IPC resulterade i en signifikant minskning av symptomen. Effekten behölls, delvis även förstärktes ytterligare i 3 månads och 6 månads uppföljningen. • Endast 8 % hänvisades till den specialiserade sjukvården i uppföljningen. Behandlingen konstaterades inte medföra några biverkningar eller betydande säkerhetsrisker. 08/03/2018 Case Finland34 Ranta K m.fl., 2018
 35. 35. Income-to-needs ratio = poverty line = 1 Internalizing problems N=75 296, Norwegian birth cohort 2007 Zachrisson & Dearing 2014 08/03/2018 Case Finland35
 36. 36. 08/03/2018 Case Finland • Rikta insatserna uppströms: Strukturella determinanter och psykisk hälsa 36 Fattigdom Ojämlikheter Krig och konfliker Utanförskap Inkomstskillnader
 37. 37. Arbetet på en ny nationell strategi fram till år 2025 har startat • Promotion • Prevention • Sociala rättigheter & social hållbarhet • Reform av servicesystemet
 38. 38. 2010-talet: Sociala rättigheter: egenmakt, delaktighet och recovery • FNs handikappkonvention och EU:s pelare för sociala rättigheter • Tyngdpunkt på förebyggande av generationsöverskirdande problem och utanförskap • Brukare inom mental- och missbrukarvården utbildas till erfarenhetsexperter (nationell läroplan) för att bidra med kamratstöd och till planering, drift och utvärdering av vårdtjänster • Personal inom vuxenvården utbildas i föräldrastöd (400 utbildare) • Kurser i psykiska första hjälpen för alla 08/03/2018 Case Finland38
 39. 39. 08/03/2018 Case Finland39 World Psychiatry 2015;14:36-42

×