Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Lapinlahti360 -ehdotus 2023

 1. L A P I N L A H T I 3 6 0 M I E L E N H Y V I N V O I N N I N K E S K U S S U U N N I T E L M A E H D O T U S Versio: 3.1.2023
 2. Kuva: Joha Grönvall
 3. K A T S E T U L E V A I S U U T E E N Vuodesta 2016 Lapinlahti on toiminut kaikille avoimena taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keitaana. Sairaala-alueen nykyisten toimijoiden tavoite on suojella arvoympäristöä, jatkaa 180-vuotisen mielenterveystyön perintöä ja kehittää toimintaa, joka palvelee kaupunkilaisia muuttuvassa yhteiskunnassa. Lapinlahdessa kulttuuri ja mielenterveystyö yhdistyvät synnyttäen uuden, innovatiivisen ja kansainvälisesti kiinnostavan konseptin. Lapinlahdesta kuoriutuu Helsingin uusi hyvinvointikeskus, joka vahvistaa Helsingin kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja sen kestävää kehitystä.
 4. K E S T Ä V Ä K E H I T Y S Taloudellinen kestävyys on toiminnan edellytys. Lapinlahden toiminta tarvitsee vahvan taloudellisen pohjan. Ekologinen kestävyys huomioidaan kunnostamisessa ja toiminnassa. Kulttuurinen kestävyys on aineellisen ja aineettoman kulttuurihistorian vaalimista ja uudenlaisen kaupunkikulttuurin luomista. Sosiaalinen kestävyys toteutuu mm. mielenterveystyössä ja työllistämistoimissa. Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä.
 5. M I E L E N T E R V E Y S Mielenterveystyö on muutoksessa. Painopiste siirtyy korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Ympäristöllä, kulttuurilla, ihmisten vuorovaikutuksella ja merkityksellisyyden kokemisella on myönteisiä mielenterveysvaikutuksia. Inkluusio ja osallistaminen ovat mielenterveystyön perusta. Lapinlahden Lähde edustaa uuden ajan mielenterveystyötä ja tarjoaa kaupunkilaisille mielenterveyttä edistäviä toimintoja. Lapinlahden alueen asettaminen kaupungin laaja-alaisen mielenterveystyön keskiöön antaisi alueen arvorakennuksille niille kuuluvan aseman. Helsinki asettuisi niiden suurten metropolien joukkoon, jotka näkevät mielenterveyden merkityksen kaupungin menestymiselle.
 6. K A N S A L A I S T O I M I N T A A J A L I I K E T O I M I N T A A Tarvitsemme paikkoja, joissa tutustumme, kehitämme, näytämme ja kokeilemme. Lapinlahdesta muodostuu monipuolinen keskus, jossa kansalaistoiminta kohtaa liiketoiminnan synnyttäen synergiaa ja uudenlaisia työpaikkoja. Lapinlahden mielen hyvinvointiin, kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuteen liittyvä työ kytkeytyy naapurustossa sijaitsevien Maria01- ja Kaapelitehtaan innovaatiokeskittymiin. Lapinlahden aktiivinen kansalaistoiminta ja -järjestöt luovat yhteenkuuluvuutta. Lapinlahden Lähde on kulttuurin, taiteen ja mielenterveystyön perinteisiä rajoja ylittävä yhteistyö, jonka takana on merkittävä joukko kulttuuri- ja mielenterveysalan toimijoita. Esimerkkejä toiminnasta: -kansalaistoimintaa -yhteiskunnallisia yrityksiä (kahvila, hostelli) -kuntouttavaa ja työllistävää toimintaa -oppi- ja tutkimuslaitosten tiloja (mm SVEPS nuorten työpaja) -Terapeuttikeskus -työtiloja taiteen ja kulttuurin tekijöille -ravitsemusliikkeitä -hyvinvointialan startup-yrityksiä ja innovaatioita -Suomen Ladun ulkoilukeskus
 7. P U I S T O J A L U O N T O A R V O T Lapinlahden alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Puistoalue on kokonaisuutena historiallisesti ja kasvillisuudeltaan arvokas. Puistosta löytyy yli neljäsataa kasvilajia ja -lajiketta. Puiston vanhimmat puut ja pensaat ovat sairaalan perustamisen ajoilta, 1840-luvulta. Kalliopinnoilla on säilynyt laaja esiintymä sairaalan ylilääkärin C Th Saelanin tuomia maksaruoholajikkeita sekä muuta lajirikkautta. Kasvien lisäksi on huomattava myös monet muut vaalittavat luontoarvot, kuten alueen hyönteiset. Puisto on merkittävä osa läntisen kantakaupunkialueen virkistys- ja viheralueverkostoa. Kaupungin luontotietojärjestelmässä alue määritellään hyvin arvokkaaksi. Suunnitelma ei sisällä lisärakentamista, koska se ja siitä seuraava kuluminen uhkaisivat alueen eteläosaa. Tämä vyöhyke on osoittautunut hyväksi elinympäristöksi lailla suojellulle ja erittäin uhanalaiselle kirvelilattakoille. Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2035. Lapinlahti toimii ilmastotyössä uusien ratkaisujen ja toimintatapojen alustana ja esittelypaikkana. Aurinkopaneelit tuottavat uusiutuvaa energiaa. Energia, liikkuminen ja materiaalikierrot ovat Lapinlahdessa kokeilujen ja demonstraatioiden kohteena.
 8. P U I S T O J A L U O N T O A R V O T Sairaalaa ympäröivä historiallinen puisto suunniteltiin tukemaan sairaalatoimintoja ja potilaiden tervehtymistä. Se on Helsingin vanhimpia puistoja, josta vielä löytyy alkuperäisiä puistosommitelmia Sairaalan puisto on historian mittaan supistunut huomattavasti. Nyt on aika kääntää trendi ja alkaa uudelleen laajentaa vihreää, erityisesti kohti nykyistä Länsiväylää.
 9. K I R V E L I L A T T A K O I Lapinlahden puistossa on Suomen merkittävimmät mukulakirvelin (Chaerophyllum bulbosum) ja luonnonsuojelusasetuksen mukaan erityisesti suojeltavan kirvelilattakoin (Depressaria chaerophylli) esiintymät. Liito-oravat, lepakot, arvoniityt ja laguunibiotoopit kuuluvat alueen suojeltaviin luontoarvoihin. Mukulakirveli: 2011 Esiintymä 2020 Runsas esiintymä 2020 Yksittäisisä kukintovarsia 2017 Arvoniityt, kaupungin inventointi
 10. K U N N O S T U S P E R I A A T T E E T Sairaalan päärakennus on Carl Ludvig Engelin suunnittelema empiretyylinen, arkkitehtonisesti poikkeuksellisen arvokas rakennus. Rakennukset saivat 1994 rakennusperintölain suojan. Rakennuksissa on korjaus- velkaa, mutta runko on säilynyt hyväkuntoisena ja julkisivu sekä vesikatto on kunnostettu. Rakennukset kunnostetaan sosiaalisena hankkeena, hyödyntäen koeteltua alkuperäistä rakennustekniikka ja materiaaleja. Sisätilojen kunnostus voidaan suorittaa kiirehtimättä ja harkiten historiallisia kerrostumia vaalien ja ylikorjaamista välttäen. Alkuperäinen huonejako palautetaan ja lisätyt väliseinät puretaan. Keskiosat ja käytävät restauroidaan näyttävästi. Lapinlahdesta tulee on kiertotalouden esimerkkialue. Lapinlahdessa siirrytään kertakäyttöisestä rakentamisesta jatkuvaan korjaamiseen ja ylläpitoon.
 11. T A L O T E K N I I K K A Lämmönlähteenä on hybridijärjestelmä, jossa lämpö tuotetaan pääasiassa maalämmöllä, hiilineutraalilla kaukolämmöllä tuettuna. Merkittävä osa kiinteistösähköstä voitaisiin tuottaa länsiväylän meluesteen yhteyteen rakennettavasta aurinkovoimalasta. (Aurinkobaana) Pääasiassa ilmanvaihto voi toimia painovoimaisesti, tarvittaessa matalapaineisella puhaltimella avustettuna. Auditorioon, ravintolaan ja yleisiin WC-tiloihin tulee koneellinen tulo ja poisto - ilmanvaihto.
 12. K O Y L A P I N L A H D E N L Ä H D E Muodostetaan Kiinteistöosakeyhtiö Lapinlahden Lähde, joka hankkii omistukseensa ja hallinnoi rakennuksia. Kullekin rakennukselle muodostetaan tontti, joka vuokrataan kaupungilta 50 vuodeksi hintaan 0,80 € /m2 /kk. Puiston rakennelmat, jääkellari ja ruumiskellari, jäävät kaupungin omistukseen.
 13. L A P I N L A H T I - S Ä Ä T I Ö Säätiön tarkoituksena on edistää helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena. Säätiö on osakkaana perustettavassa kiinteistöosakeyhtiössä. Toimintaansa varten säätiö kerää avustuksia kansalaisilta ja yhteisöiltä. Perustajat ovat sitoutuneet luovuttamaan säätiölle 100 000 euron peruspääoman.
 14. T O I M I J A T Nykyiset toimijat Helsingin kaupungin omistamia Lapinlahden kiinteistöjä vuokraavat Mieli ry:n perustama yhteiskunnallinen yritys Lapinlahden Lähde Oy sekä luovan alan toimijoiden työtilayhteisö Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo. Yhteiskunnallinen yritys Kakspy Palvelut Oy toimii Alvila-kodin palveluntuottajana Y-säätiön omistamassa rakennuksessa. Tulevat operaattorit Mielenterveyttä edistävä kansalaistoiminta, kotouttamistoiminta, asukastila ja museo: Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry Terapiatilat: Dream Broker oy Nuorten työpaja: Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab Hostelli: Yhteiskunnallinen yritys Lapinlahden Lähde Oy Liikuntapalvelut ja sauna: Suomen Latu Taiteilijoiden työtilat: Osk Tilajakamo Kahvila ja designmyymälä: Pro Lapinlahden Tuki Oy Alvila-koti: Kakspy Palvelut Oy Venetsian työresidenssit: säätiöt
 15. P Ä Ä R A K E N N U K S E N T I L A T Avoimet tilat Ravintola- ja kahvilapalvelut Tapahtuma- ja konferenssitilat Elokuvateatteri / auditorio Terapiahotelli, hyvinvointipalvelut SVEPS, nuorten työpaja Suomen Latu, toimistotilat Muut toimisto- ja ateljeetilat
 16. P E R U S T A M I S K U S T A N N U K S E T Päärakennus yhteensä 14,6 M€ Rakennuttaminen 1,5 M€ Rakennustekniset työt 9,1 M€ LVI-työt 1,0 M€ Sähkötyöt 1,2 M€ Hankevaraukset 1,9 M€ Venetsiatalo 3,5 M€ Huoltorakennus (sauna) 1,2 M€ Kaikki rakennukset yhteensä 19,3 M€ (alv 0%) Omenapuutaloon, terapiataloon ja talliin ei kohdistu perustamiskustannuksia. Päärakennuksen korjausaste 53,9%. Rakennuskustannusindeksi (2015=100) 120,4 (11/2022). Korjauskustannukset on arvioitu Lapinlahti 360 suunnitelmaehdotuksen mukaan. Kustannuslaskelman on tehnyt A-insinöörit rakennuttaminen Oy 22.5.2019
 17. Y L L Ä P I T O K U S T A N N U K S E T Lämmitys (toteutuneen kulutuksen mukaan) 1,57 € /m2/kk 113 000 €/v Vesi 0,1 € /m2/kk 7 200 €/v Kiinteistöhuolto 0,5 € /m2/kk 36 000 €/v Jatkuva kunnossapito 2,5 € /m2/kk 180 000 €/v Tonttivuokra 0,8 € /m2/kk 57 600 €/v Yhteensä 5,5 € /m2/kk 400 000 €/v (sis. alv) Laskennallinen neliömäärä 6000 m2. Vuoden 2021 hintataso.
 18. V I I D E N V U O D E N K O R J A U S V A I H E E N T U L O - J A M E N O A R V I O ( 2 0 2 4 - 2 0 2 8 ) TULOT Yhtiövastiketulot yhteensä /5 v 4,7 M€ Päärakennus 2026-2028 3,7 M€ Venetsiatalo 2025-2028 0,7 M€ Huoltorakennus (sauna) 0,16 M€ Terapiatalo 0,1 M€ Omenapuutalo 0,06 M€ Vieras pääoma 21,2 M€ MENOT Perustamiskustannukset 19,3 M€ Alv 24% 4,6 M€ -josta alv-vähennys 65% -3,0 M€ Ylläpitokustannukset (korotus 2%/vuosi) 2,1 M€ Rahoituskustannukset (korko 3%) 1,6 M€ Tulot yhteensä /5 v. 25,9 M€ Kustannukset yhteensä /5 v. 25,9 M€
 19. V A I H E I T T A I N E N K O R J A U S O N K U S T A N N U S V A I K U T T A V A M P I • Vaiheittainen korjaus saattaa lisätä työmaakustannuksia jonkin verran • Vaiheittainen korjaus tulee kuitenkin kaupungille kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa edullisemmaksi kun kaikkien rakennusosien yhtäaikainen korjaus, joka lopettaa toiminnan • Vaiheittainen korjaus mahdollistaa nykytoiminnan jatkumisen, joka • tuottaa kaupungille säästöjä työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja sote-menoissa • mahdollistaa toiminnan valtionavustusten jatkumisen keskeytyksettä • tuottaa kaupungille verotuloja työllistymisen kautta • Vaiheittainen korjaus vähentää toiminnan alasajon ja uudelleen käynnistämiseen liittyviä riskejä • Vaiheittainen korjaus mahdollistaa ”talon oppimisen” työn edetessä ja ehkäisee hätiköityjä, vähemmän onnistuneita ratkaisuja ja ylikorjaamista
 20. Vaihe 1 Vaihe 3 Vaihe 2 V A I H E I T T A I N E N K O R J A U S
 21. P E R U S T A M I S K U L U I S T A S Y N T Y N Y T V E L K A O N M A K S E T T U 2 5 V U O D E S S A TALOUSARVIO (ESIMERKKIVUOSIA) 2029 2039 2049 Yhtiövastiketulot yhteensä/v 1,17 M€ 1,43 M€ 1,73 M€ Päärakennus 0,87 M€ Venetsia 0,19 M€ Huoltorakennus 0,04 M€ Terapiatalo 0,03 M€ Omenapuutalo 0,02 M€ Kustannukset yhteensä 1,17 M€ 1,43 M€ 1,73 M€ Ylläpitokustannukset (korotus 2%/vuosi) 0,44 M € 0,54 M€ 0,66 M€ Rahoituskustannukset (3%) 0,50 M€ 0,41 M€ 0,22 M€ Velan lyhennys 0,23 M€ 0,48 M€ 0,87 M€ Velan määrä 16,7 M€ 13,1 M€ 6,3 M€
Publicité