ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

Jani Kp
Jani Kpอาจารย์ 3 ระดับ 8 à Mengrai Maharaj Wittayakom
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
  ในปัจุบนศาสนาฮินดูเป็ นศาสนาประจาชาติชอง
      ั
   ประเทศ อินเดีย มีศาสนิกชนนับถือประมาณ
461 ล้านคน โดยศาสนาฮินดูมีวิวฒนาการสื บทอดจาก
               ั
  ศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากวัฒนธรรมไทยของเรา
ส่ วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
1. ศาสนาพราหมณ์
         ความเป็ นมา
   ศาสนาพราหมณ์เป็ นศาสนาดั้งเดิมของเผ่าอารยัน
ซึ่งได้อพยพจากตอนกลางของทวีปเอเชียมายังลุ่มแม่น้ าสิ นธุ
ชาวอารยันมีความเชื่อในเรื่ องความลี้ลบของปรากฎการณ์ทาง
                   ั
          ่
     ธรรมชาติวาสิ่ งเหล่านี้มีอานาจน่าเกรงกลัว
ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ า
• ความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าของชาวอารยันได้พฒนาการเรื่ อยมา
                     ั
• เดิมเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์ แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม คือ
•        - เทพบนพื้นโลก
•        - เทพบนอากาศ
•        - เทพบนสวรรค์
•
หน้ าที่ของเทพเจ้ าแต่ ละองค์
   พระวรุ ณ เป็ นเทพเจ้าแห่งฝน
  พระสูรยะ เป็ นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
    พระวายุ เป็ นเทพเจ้าแห่งลม
  พระอินทร์ เป็ นเทพเจ้าแห่งสงคราม
คัมภีร์พระเวท
เป็ นคัมภีร์ที่พวกพราหมณ์ - ฮินดูเอาไว้เป็ นบทสวด
         อ้อนวอนเทพเจ้า
ชาวอารยันต้อง เซ่นสรวงบูชา และอ้อนวอนเทพเจ้า
         ตาม คัมภีร์พระเวท
ความเชื่อใหม่
  ต่อมาระบบความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าได้เปลี่ยนไป
จากที่เชื่อว่าเทพเจ้าแต่ละองค์ต่างมีฤทธานุภาพไม่แพ้กน  ั
 กลายเป็ นความเชื่อว่ามีเทพเจ้าเพียง องค์เดียวเท่านั้น
            ที่ใหญ่ที่สุด
คือ
   พระพรหม      เป็ นผูสร้างโลกและจักรวาล
                ้
  พระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็ นผูบริ หารคุมครองโลก
                  ้   ้
พระศิวะ (พระอิศวร) เป็ นผูทาลายโลกและสร้างโลกขึ้นมา
              ้
1.2 คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์
  โดยดั้งเดิมเรี ยกว่า พระเวท มีอยู่ ๓ คัมภีร์
    ต่อมาเรี ยกว่า ไตรเวท มี ๔ คัมภีร์
คือ
  (1) คัมภีร์ฤคเวท
 (2) คัมภีร์ยชุรเวท
 (3) คัมภีร์สามเวท
(4)คัมภีร์อาถรรพเวท
ศาสนาฮินดู
          วิวฒนาการของศาสนาฮินดู
           ั
 (1) การนับถือเทพเจ้า เปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้า
  องค์เดียวเป็ นนับถือบางองค์
 (1) เชื่อว่าดวงวิญญาณเป็ นอนันตะ
 (3) กรรมกาหนดชะตาชีวต เชื่อว่าจะเป็ นไปตามกรรมซึ่งเกิด
             ิ
จากการกระทาในชาติปางก่อน
 (4) สังสารวัฏ การหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ
   (การสละความสุ ข)
ฮินดูสมัยอวตาร
     คัมภีร์ที่แสดงถึงลัทธิอวตาร
(1) คัมภีร์ อิติหาสะ
  -มหากาพย์รามายณะ หรื อ รามเกียติ์
(2) คัมภีร์ปราณะ
นิกายสาคัญในศาสนาฮินดู
   (1) นิกายพรหม
   (2) นิกายไวษณพ
   (3) นิกายไศวะ
หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์
     ฮินดู
 1. หลักธรรม 10 ประการ  คือ
  1.1 ธฤติ แปลว่า ความมันคง ความกล้า
             ่
 ความพากเพียร
  1.2 กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรื อ
 ความอดทน   
หลักธรรม ( ต่อ )
1.3 ทมะ แปลว่า การรู้จกข่มใจ
             ั
1.4 อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลกขโมย
              ั
1.5 เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริ สุทธิ์
  ทั้งจิตใจและร่ างกาย
หลักธรรม (ต่อ)
•  1.6 อินทรี ยนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรี ย ์
•  1.7 ธี แปลว่า การมีปัญญา
•  1.8 วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา
•  1.9 สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน
•  1.10 อโกธะ แปลว่า การรู้จกข่มใจให้สงบ
               ั
นิกายของศาสนาพราหมณ์
 1. นิกายพรหม
  1.1 นับถือพระพรหมเป็ นผูสร้าง้
สรรพสิ่ งต่างๆ
  1.2 เป็ นนิกายที่เก่าแก่กว่านิกายอื่นๆ
นิกายของศาสนาพราหมณ์ (ต่อ)
 2. นิกายไศวะ
   2.1 เป็ นนิกายใหญ่และเป็ นนิกายที่สาคัญ
 นิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
   2.2นับถือพระศิวะหรื อพระอิศวรเป็ นเทพ
 เจ้าสูงสุ ด เป็ นผูสร้างสรรพสิ่ งในโลก
          ้
นิกาย (ต่อ)
3. นิกายไวษณพ
  3.1 เป็ นนิกายที่บูชาพระวิษณุหรื อ
พระนารายณ์เป็ นพระเจ้าสูงสุ ด
  3.2 ถือว่าพระนารายณ์เป็ นผูสร้าง
               ้
ผูพิทกษ์ และผูทาลายสากลโลก
 ้ ั     ้
นิกาย (ต่อ)
 4. นิกายศากตะ หรือ นิกายศักติ
   เป็ นลัทธิบูชาเทพเจ้าฝ่ ายหญิง หรื อ
เทวี ซึ่งเป็ นชายาของเทพเจ้า ได้แก่
   - พระสุ รัสวดี
   - พระอุมาเทวี
   - พระลักษมี ฯลฯ
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาคริ สต์
   • ศาสนาคริ สต์กาเนิดขึ้น
    ในดินแดนของทวีป
    เอเชียได้รับการเผยแพร่
        ่
    ตั้งอยูในทวีปยุโรป
    อเมริ กาแอฟริ กา
นิกายของศาสนาคริสต์
• 1 นิกายโรมาคาทอลิก
• 2 นิกายออร์ ทอด็อกซ์
• 3 นิกายโปรเตสแตนท์
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
 1. พันธสั ญญาเดิม ( Old Testament )
 ภาคนี้เป็ นภาคของยิว ชาวคริ สต์ยอมรับว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่งของคัมภีร์ในศาสนาของตนด้วย เนื้อหา
ว่าด้วยความเป็ นมาของชนชาติยว เริ่ มตั้งแต่พระเจ้า
                ิ
สร้างสพรรสิ่ งจนถึงสมัยก่อนที่พระเยซูประสูติ
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
     • 2 พันธสัญญาใหม่
     • เนื้อหาเริ่ มตั้งแต่พระเยซู
      ประสูติ พูดถึงชีวตและิ
      คาสอนของพระองค์
หลักธรรมที่สาคัญของศาสนาคริสต์
• 1 บาปกาเนิด     • 4 อาณาจักรพระเจ้า
• 2 หลักตรี เอกานุภาพ • 5 บัญญัติ 10
• 3 ความรัก       ประการ
จงรักเพือนบ้ านเหมือนรัก
    ่
     ตัวเอง
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ประวัติศาสนาอิสลาม
     • ศาสดาของศาสนา
      อิสลาม คือ ท่านบีมุฮมั
      มัดเป็ นชาวอาหรับ
     • เกิดที่ประเทศซาอุดี-
      อาระเบีย ( พ.ศ.๑๑๑๓)
นิกายของศาสนาอิสลาม
• 1 นิกายซุนนี หรือ ซุนนะห์
• 2 นิกายชีอะห์
• 3 นิกายคอวาริจญ์
คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม
  คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรี ยกว่า
อัล-กุรอาน ถือเป็ นพระวจนะของพระเจ้า
คือ พระอัลลอฮฺ ซึ่งเป็ นผูประกาศคา
             ้
สอนของศาสนาอิสลาม
คาสอนส่ วนหนึ่งในพระคัมภีร์อล-กุรอาน
                   ั
ซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่สาคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม
บันทึกเป็ นภาษาอาหรับ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
1. หลักการศรัทธา 6 ประการ
2. หลักการปฏิบัติ 5 ประการ
หลักการศรัทธา ๖ ปร ะการ
•  ศรัทธาในอัลลอฮฺ
•  ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์
•  ศรัทธาในคัมภีร์
•  ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
•  ศรัทธาในวันพิพากษา
•  ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
หลักปฏิบัติ ๕ ประการ
•  การปฏิญาณตน
•  การละหมาด
•  การถือศีลอด
•  การบริ จาคซะกาต
•  การประกอบพิธีฮจญ์
          ั
ในวันศุกร์ ผูที่เป็ นมุสลิมไปประกอบพิธีละหมาด
        ้
ร่ วมกันที่มสยิด หลังจากนั้นก็จะร่ วมฟังการ
      ั
บรรยายถึงหลักคาสอนในพระคัมภีร์อล-กุรอาน
                   ั
จากผูทรงคุณวุฒิ
   ้
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ความหมายของปัญหาสั งคม
  นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ
คาว่า ปัญหาสั งคม แตกต่างกันออกไป
ดังนี้
ประสาท หลักศิลา
  กล่าวว่า ปัญหาของสังคม หมายถึง ภาวะหรื อ
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวน
หนึ่ง และเป็ นจานวนมากพอที่จะคิดว่า
       ่
ไม่อาจทนอยูในสภาพเช่นนั้นได้ตลอดไป ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
อุทย หิรัญโต
         ั
   กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือ สภาวะที่เกิดขึ้นใน
สังคม สภาวะนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่เป็ น
ที่พึงประสงค์ของคนหมู่มาก ถ้าเกิดสภาวะเช่นนี้
ต้องมีการแก้ไขร่ วมกันทางสังคม
ฮอร์ ตันและเลสลี
  อธิบายว่า ปัญหาสังคมเป็ นสภาวะที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคลที่มีจานวนมาก และไม่เป็ นที่พอใจของประ
ชาชน ซึ่งต่างก็เห็นว่าควรจะร่ วมมือกันแก้ไขปัญหา
นั้นๆ
แรบและเซลซ์ นิค
  กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การอยูร่วมกันของมนุษย์เนื่องจากว่าสังคมไม่
    ่
สามารถควบคุมบุคคลให้ปฏิบติตามกฎเกณฑ์ของ
              ั
สังคมนั้นได้ ถ้าสังคมไม่จดให้ได้ ปัญหาก็จะ
             ั
เกิดขึ้น
สรุปความหมาย “ปัญหาสั งคม”
       ่
  สรุ ปได้วา ปัญหาสังคม เป็ นปัญหาที่มี
 ผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่เนื่องจากการ
 กระทาต่อกันในสังคม ทาให้มีความรู้สึก
 นึกคิดว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งและ
 แก้ไข
ลักษณะของปัญหาสั งคม
• มีการกระทาที่เป็ นการบ่อนทาลายความสงบเรี ยบร้อย
 ของสังคมเกิดขึ้น
• หรื อ มีการกระทาที่ขดต่อการจัดระเบียบทางสังคมการ
             ั
 บ่อนทาลายความเรี ยบร้อยของสังคมนั้นที่เกิดขึ้นอยู่
 บ่อยครั้งจนทาให้ผคนจานวนมากเกิดความเดือดร้อน
           ู้
• มีการเรี ยกร้องหรื อร่ วมมือกันในอันที่จะทาให้
 สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขขจัดปั ดเป่ าให้หมด
 สิ้ นไป
ประเภทของปัญหาสังคม
• ปั ญหาสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่
 พฤติกรรมทางเพศ สิ่ งเสพติด การทุจริ ต เป็ นต้น
• ปั ญหาสังคมที่เกิดจากการเสี ยระเบียบทางสังคม
 ได้แก่ การย้ายถิ่น ชุมชนแออัด การบริ การสาธารณะ
 การศึกษา การจราจร และคุณภาพชีวต เป็ นต้น
                   ิ
ปัญหาสั งคมไทย
• ปั ญหาสังคมส่ วนมากเกิดจากข้อบกพร่ องของการจัด
 ระเบียบระบบสังคม ทาให้พฤติกรรมของผูคนส่ วน
                     ้
 ใหญ่ในสังคมเปลี่ยนไปจากกฎเกณฑ์ที่สงคมได้
                    ั
 กาหนดไว้ ปั ญหาสังคมเป็ นปั ญหาที่มีความรุ นแรง
 และควรที่จะต้องสนใจศึกษาร่ วมกัน
ปัญหาประชากร

• ปั จจุบนประเทศไทยประสบปั ญหาประชากรเพิ่ม
     ั
 อย่างรวดเร็ ว และมีจานวนประชากรมากจนไม่อาจ
 จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้พอเพียงได้
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
1 sur 48

Recommandé

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูPadvee Academy
22.7K vues134 diapositives
ศาสนาสากล par
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากลThanaponSuwan
1.5K vues16 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ par
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์นายวินิตย์ ศรีทวี
9.3K vues46 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ 1 par
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1thnaporn999
39.5K vues78 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
16.3K vues5 diapositives
พราหมณ์ par
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์thnaporn999
2.2K vues7 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
8.9K vues14 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
54.5K vues5 diapositives
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา par
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาPadvee Academy
26.2K vues56 diapositives
พระพุทธศาสนา par
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนานายวินิตย์ ศรีทวี
8.6K vues72 diapositives
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน par
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
19.3K vues88 diapositives
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา par
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาPadvee Academy
8.2K vues44 diapositives

Tendances(20)

ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K vues
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา par Padvee Academy
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
Padvee Academy26.2K vues
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน par Padvee Academy
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
Padvee Academy19.3K vues
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา par Padvee Academy
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
Padvee Academy8.2K vues
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism par Padvee Academy
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
Padvee Academy11.6K vues
ศาสนาซิกข์ par Padvee Academy
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
Padvee Academy36.3K vues
อารยธรรมอินเดีย par Ppor Elf'ish
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
Ppor Elf'ish2.6K vues
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน par leemeanshun minzstar
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ par Padvee Academy
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
Padvee Academy17K vues
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 par O'Orh ChatmaNee
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
O'Orh ChatmaNee92.3K vues
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา par Padvee Academy
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนาบทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
Padvee Academy34K vues

Similaire à ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
5.8K vues48 diapositives
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร par
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพรampy48
12.1K vues7 diapositives
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007 par
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007Dream'Es W.c.
4K vues46 diapositives
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับniralai
5.2K vues2 diapositives
Chapter2 par
Chapter2Chapter2
Chapter2Garsiet Creus
1K vues27 diapositives
อาณาจักรตามพรลิงค์ par
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์sangworn
3.3K vues58 diapositives

Similaire à ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู(20)

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Jani Kp
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Jani Kp5.8K vues
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร par ampy48
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ampy4812.1K vues
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007 par Dream'Es W.c.
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
Dream'Es W.c.4K vues
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par niralai
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
niralai5.2K vues
อาณาจักรตามพรลิงค์ par sangworn
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
sangworn3.3K vues
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร par Padvee Academy
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
Padvee Academy3.8K vues
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง par พัน พัน
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
วัฒนธรรมไทย par babyoam
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
babyoam664 vues
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ par Islamic Invitation
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
Islamic Invitation2.4K vues
ปรัชญาพุทธศาสนา par Yota Bhikkhu
ปรัชญาพุทธศาสนาปรัชญาพุทธศาสนา
ปรัชญาพุทธศาสนา
Yota Bhikkhu333 vues
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์ par Padvee Academy
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
Padvee Academy5.4K vues

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

 • 2. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ในปัจุบนศาสนาฮินดูเป็ นศาสนาประจาชาติชอง ั ประเทศ อินเดีย มีศาสนิกชนนับถือประมาณ 461 ล้านคน โดยศาสนาฮินดูมีวิวฒนาการสื บทอดจาก ั ศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากวัฒนธรรมไทยของเรา ส่ วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
 • 3. 1. ศาสนาพราหมณ์ ความเป็ นมา ศาสนาพราหมณ์เป็ นศาสนาดั้งเดิมของเผ่าอารยัน ซึ่งได้อพยพจากตอนกลางของทวีปเอเชียมายังลุ่มแม่น้ าสิ นธุ ชาวอารยันมีความเชื่อในเรื่ องความลี้ลบของปรากฎการณ์ทาง ั ่ ธรรมชาติวาสิ่ งเหล่านี้มีอานาจน่าเกรงกลัว
 • 4. ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ า • ความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าของชาวอารยันได้พฒนาการเรื่ อยมา ั • เดิมเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์ แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม คือ • - เทพบนพื้นโลก • - เทพบนอากาศ • - เทพบนสวรรค์ •
 • 5. หน้ าที่ของเทพเจ้ าแต่ ละองค์ พระวรุ ณ เป็ นเทพเจ้าแห่งฝน พระสูรยะ เป็ นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ พระวายุ เป็ นเทพเจ้าแห่งลม พระอินทร์ เป็ นเทพเจ้าแห่งสงคราม
 • 6. คัมภีร์พระเวท เป็ นคัมภีร์ที่พวกพราหมณ์ - ฮินดูเอาไว้เป็ นบทสวด อ้อนวอนเทพเจ้า ชาวอารยันต้อง เซ่นสรวงบูชา และอ้อนวอนเทพเจ้า ตาม คัมภีร์พระเวท
 • 7. ความเชื่อใหม่ ต่อมาระบบความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าได้เปลี่ยนไป จากที่เชื่อว่าเทพเจ้าแต่ละองค์ต่างมีฤทธานุภาพไม่แพ้กน ั กลายเป็ นความเชื่อว่ามีเทพเจ้าเพียง องค์เดียวเท่านั้น ที่ใหญ่ที่สุด
 • 8. คือ พระพรหม เป็ นผูสร้างโลกและจักรวาล ้ พระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็ นผูบริ หารคุมครองโลก ้ ้ พระศิวะ (พระอิศวร) เป็ นผูทาลายโลกและสร้างโลกขึ้นมา ้
 • 9. 1.2 คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ โดยดั้งเดิมเรี ยกว่า พระเวท มีอยู่ ๓ คัมภีร์ ต่อมาเรี ยกว่า ไตรเวท มี ๔ คัมภีร์
 • 10. คือ (1) คัมภีร์ฤคเวท (2) คัมภีร์ยชุรเวท (3) คัมภีร์สามเวท (4)คัมภีร์อาถรรพเวท
 • 11. ศาสนาฮินดู วิวฒนาการของศาสนาฮินดู ั (1) การนับถือเทพเจ้า เปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้า องค์เดียวเป็ นนับถือบางองค์ (1) เชื่อว่าดวงวิญญาณเป็ นอนันตะ (3) กรรมกาหนดชะตาชีวต เชื่อว่าจะเป็ นไปตามกรรมซึ่งเกิด ิ จากการกระทาในชาติปางก่อน (4) สังสารวัฏ การหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ (การสละความสุ ข)
 • 12. ฮินดูสมัยอวตาร คัมภีร์ที่แสดงถึงลัทธิอวตาร (1) คัมภีร์ อิติหาสะ -มหากาพย์รามายณะ หรื อ รามเกียติ์ (2) คัมภีร์ปราณะ
 • 13. นิกายสาคัญในศาสนาฮินดู (1) นิกายพรหม (2) นิกายไวษณพ (3) นิกายไศวะ
 • 14. หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 1. หลักธรรม 10 ประการ คือ 1.1 ธฤติ แปลว่า ความมันคง ความกล้า ่ ความพากเพียร 1.2 กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรื อ ความอดทน 
 • 15. หลักธรรม ( ต่อ ) 1.3 ทมะ แปลว่า การรู้จกข่มใจ ั 1.4 อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลกขโมย ั 1.5 เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริ สุทธิ์ ทั้งจิตใจและร่ างกาย
 • 16. หลักธรรม (ต่อ) • 1.6 อินทรี ยนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรี ย ์ • 1.7 ธี แปลว่า การมีปัญญา • 1.8 วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา • 1.9 สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน • 1.10 อโกธะ แปลว่า การรู้จกข่มใจให้สงบ ั
 • 17. นิกายของศาสนาพราหมณ์ 1. นิกายพรหม 1.1 นับถือพระพรหมเป็ นผูสร้าง้ สรรพสิ่ งต่างๆ 1.2 เป็ นนิกายที่เก่าแก่กว่านิกายอื่นๆ
 • 18. นิกายของศาสนาพราหมณ์ (ต่อ) 2. นิกายไศวะ 2.1 เป็ นนิกายใหญ่และเป็ นนิกายที่สาคัญ นิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 2.2นับถือพระศิวะหรื อพระอิศวรเป็ นเทพ เจ้าสูงสุ ด เป็ นผูสร้างสรรพสิ่ งในโลก ้
 • 19. นิกาย (ต่อ) 3. นิกายไวษณพ 3.1 เป็ นนิกายที่บูชาพระวิษณุหรื อ พระนารายณ์เป็ นพระเจ้าสูงสุ ด 3.2 ถือว่าพระนารายณ์เป็ นผูสร้าง ้ ผูพิทกษ์ และผูทาลายสากลโลก ้ ั ้
 • 20. นิกาย (ต่อ) 4. นิกายศากตะ หรือ นิกายศักติ เป็ นลัทธิบูชาเทพเจ้าฝ่ ายหญิง หรื อ เทวี ซึ่งเป็ นชายาของเทพเจ้า ได้แก่ - พระสุ รัสวดี - พระอุมาเทวี - พระลักษมี ฯลฯ
 • 22. ศาสนาคริ สต์ • ศาสนาคริ สต์กาเนิดขึ้น ในดินแดนของทวีป เอเชียได้รับการเผยแพร่ ่ ตั้งอยูในทวีปยุโรป อเมริ กาแอฟริ กา
 • 23. นิกายของศาสนาคริสต์ • 1 นิกายโรมาคาทอลิก • 2 นิกายออร์ ทอด็อกซ์ • 3 นิกายโปรเตสแตนท์
 • 24. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 1. พันธสั ญญาเดิม ( Old Testament ) ภาคนี้เป็ นภาคของยิว ชาวคริ สต์ยอมรับว่าเป็ น ส่ วนหนึ่งของคัมภีร์ในศาสนาของตนด้วย เนื้อหา ว่าด้วยความเป็ นมาของชนชาติยว เริ่ มตั้งแต่พระเจ้า ิ สร้างสพรรสิ่ งจนถึงสมัยก่อนที่พระเยซูประสูติ
 • 25. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ • 2 พันธสัญญาใหม่ • เนื้อหาเริ่ มตั้งแต่พระเยซู ประสูติ พูดถึงชีวตและิ คาสอนของพระองค์
 • 26. หลักธรรมที่สาคัญของศาสนาคริสต์ • 1 บาปกาเนิด • 4 อาณาจักรพระเจ้า • 2 หลักตรี เอกานุภาพ • 5 บัญญัติ 10 • 3 ความรัก ประการ
 • 29. ประวัติศาสนาอิสลาม • ศาสดาของศาสนา อิสลาม คือ ท่านบีมุฮมั มัดเป็ นชาวอาหรับ • เกิดที่ประเทศซาอุดี- อาระเบีย ( พ.ศ.๑๑๑๓)
 • 30. นิกายของศาสนาอิสลาม • 1 นิกายซุนนี หรือ ซุนนะห์ • 2 นิกายชีอะห์ • 3 นิกายคอวาริจญ์
 • 31. คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรี ยกว่า อัล-กุรอาน ถือเป็ นพระวจนะของพระเจ้า คือ พระอัลลอฮฺ ซึ่งเป็ นผูประกาศคา ้ สอนของศาสนาอิสลาม
 • 32. คาสอนส่ วนหนึ่งในพระคัมภีร์อล-กุรอาน ั ซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่สาคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม บันทึกเป็ นภาษาอาหรับ
 • 33. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม 1. หลักการศรัทธา 6 ประการ 2. หลักการปฏิบัติ 5 ประการ
 • 34. หลักการศรัทธา ๖ ปร ะการ • ศรัทธาในอัลลอฮฺ • ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์ • ศรัทธาในคัมภีร์ • ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต • ศรัทธาในวันพิพากษา • ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
 • 35. หลักปฏิบัติ ๕ ประการ • การปฏิญาณตน • การละหมาด • การถือศีลอด • การบริ จาคซะกาต • การประกอบพิธีฮจญ์ ั
 • 36. ในวันศุกร์ ผูที่เป็ นมุสลิมไปประกอบพิธีละหมาด ้ ร่ วมกันที่มสยิด หลังจากนั้นก็จะร่ วมฟังการ ั บรรยายถึงหลักคาสอนในพระคัมภีร์อล-กุรอาน ั จากผูทรงคุณวุฒิ ้
 • 38. ความหมายของปัญหาสั งคม นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ คาว่า ปัญหาสั งคม แตกต่างกันออกไป ดังนี้
 • 39. ประสาท หลักศิลา กล่าวว่า ปัญหาของสังคม หมายถึง ภาวะหรื อ สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวน หนึ่ง และเป็ นจานวนมากพอที่จะคิดว่า ่ ไม่อาจทนอยูในสภาพเช่นนั้นได้ตลอดไป ต้องมี การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
 • 40. อุทย หิรัญโต ั กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือ สภาวะที่เกิดขึ้นใน สังคม สภาวะนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่เป็ น ที่พึงประสงค์ของคนหมู่มาก ถ้าเกิดสภาวะเช่นนี้ ต้องมีการแก้ไขร่ วมกันทางสังคม
 • 41. ฮอร์ ตันและเลสลี อธิบายว่า ปัญหาสังคมเป็ นสภาวะที่มีผลกระทบ ต่อบุคคลที่มีจานวนมาก และไม่เป็ นที่พอใจของประ ชาชน ซึ่งต่างก็เห็นว่าควรจะร่ วมมือกันแก้ไขปัญหา นั้นๆ
 • 42. แรบและเซลซ์ นิค กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การอยูร่วมกันของมนุษย์เนื่องจากว่าสังคมไม่ ่ สามารถควบคุมบุคคลให้ปฏิบติตามกฎเกณฑ์ของ ั สังคมนั้นได้ ถ้าสังคมไม่จดให้ได้ ปัญหาก็จะ ั เกิดขึ้น
 • 43. สรุปความหมาย “ปัญหาสั งคม” ่ สรุ ปได้วา ปัญหาสังคม เป็ นปัญหาที่มี ผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่เนื่องจากการ กระทาต่อกันในสังคม ทาให้มีความรู้สึก นึกคิดว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งและ แก้ไข
 • 44. ลักษณะของปัญหาสั งคม • มีการกระทาที่เป็ นการบ่อนทาลายความสงบเรี ยบร้อย ของสังคมเกิดขึ้น • หรื อ มีการกระทาที่ขดต่อการจัดระเบียบทางสังคมการ ั บ่อนทาลายความเรี ยบร้อยของสังคมนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ บ่อยครั้งจนทาให้ผคนจานวนมากเกิดความเดือดร้อน ู้ • มีการเรี ยกร้องหรื อร่ วมมือกันในอันที่จะทาให้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขขจัดปั ดเป่ าให้หมด สิ้ นไป
 • 45. ประเภทของปัญหาสังคม • ปั ญหาสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่ พฤติกรรมทางเพศ สิ่ งเสพติด การทุจริ ต เป็ นต้น • ปั ญหาสังคมที่เกิดจากการเสี ยระเบียบทางสังคม ได้แก่ การย้ายถิ่น ชุมชนแออัด การบริ การสาธารณะ การศึกษา การจราจร และคุณภาพชีวต เป็ นต้น ิ
 • 46. ปัญหาสั งคมไทย • ปั ญหาสังคมส่ วนมากเกิดจากข้อบกพร่ องของการจัด ระเบียบระบบสังคม ทาให้พฤติกรรมของผูคนส่ วน ้ ใหญ่ในสังคมเปลี่ยนไปจากกฎเกณฑ์ที่สงคมได้ ั กาหนดไว้ ปั ญหาสังคมเป็ นปั ญหาที่มีความรุ นแรง และควรที่จะต้องสนใจศึกษาร่ วมกัน
 • 47. ปัญหาประชากร • ปั จจุบนประเทศไทยประสบปั ญหาประชากรเพิ่ม ั อย่างรวดเร็ ว และมีจานวนประชากรมากจนไม่อาจ จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้พอเพียงได้