KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli

Kuntoutusportti
KuntoutusporttiKuntoutusportti
Kuntoutuksen moniammatillinen suunnittelu
- toiminnanohjausjärjestelmästä
Markku Hupli, LT, fys el, kuntoutusjohtaja

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
TERVEYSASEMAN
VUODEOSASTOJEN ERIKOISTUMINEN
- NYKYTILANNE JA 2014
PARIKKALA

RUOKOLAHTI

SAVITAIPALE

RAUTJÄRVI

TAIPALSAARI
JOUTSENO
EKKS

LUUMÄKI

ARMILA

Ta-vuodeosasto
Erikoissairaanhoito
Kuntoutussairaalan
suunnittelu

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
KUNTOUTUKSEN ON ONNISTUTTAVA
TUKEMÄÄN TÄTÄ TÄRKEÄÄ
EKSOTEN LAITOSHOIDON
PURKAMISTA
- TILANNE 2016-2020 

RUOKOLAHTI

SAVITAIPALE

PARIKKALA

RAUTJÄRVI

Yleislääketieteellinen
lyhytaikainen hoito

TAIPALSAARI
JOUTSENO

Kuntoutus
ARMILA

EKKS

YLE

Erikoissairaanhoito
Pitkäaikainen hoito

LUUMÄKI

Tehostettu
palveluasuminen

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kolme tuottavuuden innovaatioaluetta

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Eksote (2014)
Toimitusjohtaja

Perhe- ja
sosiaalipalvelut

Terveys- ja
vanhusten
palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Prosessit

Palvelutarpeen arviointi
Kuntoutus ja kotiutus
Asumispalvelujen ostot ja hankintojen tuki

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Kuntoutus

Strategiset
tukipalvelut
Kuntoutus (KU)
Kuntoutusjohtaja
Laatu- ja potilasturvallisuuspäällikkö, projektityöntekijä

Tulosyksiköt
Fysiatria ja kuntoutus
(KU1010)
Ylilääkäri

Kuntoutussairaala
(KU1020)
Ylilääkäri
-lääkärit

Terapiapalvelut (KU1030)
Palvelupäällikkö

Työ- ja
toimintakyvyn
osaamiskeskus
(KU1040)
Johtaja

Vastuuyksiköt
Fysiatria yhteiset
Ylilääkäri
fysiatrian poliklinikka,
(vaikeavammapoliklinikka,
selkäydinvammapoliklinikka),

kehitysvammapoliklinikka
fysiatriylilääkäri,
kuntoutusylilääkäri,
kehitysvammapoliklinikan ylilääkäri,
hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
ylilääkäri, erikoislääkärit

Kuntoutuslinjat
Toimintayksikön
esimies
Kuntoutusosasto 1
Vaativa kuntoutus 3
Palliatiivisen hoidon
osasto 4
Psykogeriatrinen
kuntoutusosasto 6
Kotikuntoutus
- hoitajat

Yle-osasto
5 keskussairaalaan
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Asiantuntijapalvelut
Tiimiesimiehet
Terapiayksiköt
Tiimiesimiehet
Fysioterapia
Toimintaterapeutit

Työvoiman
palvelukeskus (15)
Kuntoutuspoliklinikka
Kuntoutussuunnittelija
Terveyssosiaalityöntekijät
Puheterapeutit
Seksuaaliterapeutti
Kuntoutusohjaajat
Psykologit
Apuväline- ja
toimintakykykeskus

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Muutostavoite vuoteen 2016
2013

1318

2016

1255

Terv.as.vuodeosastot
(316, tässä mukana myös
Armila ja Parikkala)

Kuntoutussairaala Armila

Lyhytaik.hoito
Parikkala / Savitaipale

60

75

Vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen
(195vk+348pa=543+399 ostop=942, +60
pitkäaikaislaitospaikkaa=1002)
Pitkäaik.
Laitoshoito
(Joutseno,
Taipalsaari)
60

Tehostettu
palveluasuminen

(1060, oma ja ostop.)

MITÄ TARVITAAN:
Tehokas kuntoutus,
Tehokkaampi ohjaus ja neuvonta,
Omaishoidon tuki ja vapaaehtoistyö,
Kevyemmät tuetut asumisratkaisut,
Turvateknologia ja kodinmuutostyöt,
Kotihoidon kehittäminen ja toiminnanohjaus,
Palvelutarpeen arviointi laadukkaammaksi,
Perhehoidon laajentaminen
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Alueellisesti koordinoitu kuntoutus
- tärkein

laitosjaksojen lyhentäjä, tärkeä
myös kotona asumisen tukena
7…30 vrk

Hoito

arviointi

YLE-os

Tehostettu palveluasunto

kuntoutus kotiutus

Palveluasunto

Koti

Toimivassa järjestelmässä kuntoutus alkaa jo akuutissa hoidossa ja
lopullinen sijoitus tehdään kuntoutusjakson, joka jatkuu vielä kotona,
tulosten perusteella
- Nykyinen järjestelmä sijoittaa (pysyvästi) laitokseen ENNEN kuntoutusta, koska
jatkohoito on tähdätty sairauksista toipumiseen, ei kuntoutukseen
Todennäköisesti suurin osa potilaista voitaisiin kuntouttaa kotona tuettuna selviytyviksi (esim.
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Göteborgissa 80 %)
Sairaala
Tuettu
palveluasuminen
Koti

Arvio 2-3
Kuukauden
jälkeen

Kotiavun piirissä
vai
Ei?

Toimintaterapeutin
ja fysioterapeutin
yhteinen kotikäynti

Toimintakyvyn
arviointi

Kotikuntoutuksen
suunnitelma

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Interventio – Ajallisesti
rajattu harjoittelujakso
• Toimintaterapeutin ja
fysioterapeutin harjoittelu
ja harjoitteet
•Kotiympäristön arviointi ja
tarvittavien muutosten
tekeminen
•Omaisten ja kotihoidon
henkilöstön neuvonta

Uusi suunnitelma
tarvittaessa

Kotikuntoutussuunnitelman
toteutumisen
seuranta
Toimintakyvyn
ja toimintojen
arviointi
Armilan kuntoutussairaalan toiminta-ajatus ja
tavoitteet
• Kuntoutuja ensin – ajattelutapa läpi koko kuntoutusorganisaation
• Kuntoutus on tehokasta, potilas kuntoutuu omien kuntoutustavoitteiden
mukaisesti ja kotiutetaan oikea-aikaisesti. Potilas kykenee palaamaan
kotiinsa ja selviytyy mahdollisimman itsenäisesti
• Kotiin annettavien palvelujen painopisteen muutos
hoitopainotteisuudesta kuntoutuspainotteiseen toimintakyvyn
tukemiseen
• Kotikuntoutus on sairaalakuntoutusta tärkeämpi kuntoutujan kotona
selviytymiselle
• Iso Apu palvelukeskuksen ja Tehosan yhteyteen perustetaan pilottina
kuntoutuksen tehoyksikkö (pilottivaiheessa 1 tt, 1 ft, 1 lähihoitaja)
kotiutumista tukemaan (Boråsin malli)

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kuntoutusprosessit ja tavoite
– Ikäihmiset: Maksimoida aika kotona asumiselle
– Lapset ja nuoret: Maksimoida itsenäisesti pärjäävien
aikuisten määrä
– Työikäiset: Maksimoida työkuntoisten määrä
– Vaikeavammaiset: Maksimoida vaikeavammaisten
toimintakyky

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Palvelutarpeen arviointi
Palveluntarpeen arviointi tulee olla tasalaatuinen ja hallittu prosessi
Ikäihmisten
itsenäinen
peruskuntoutus

Ikäihmisten jatkuva
peruskuntoutus

Asiakkaan/
omaisen kontakti
Ei tarvitse
palveluita

Kotiutuksen yhteydessä
ammattilaisten
huomaava tarve

•

Seuranta

Palvelutarpeen
arviointi
Tarvitsee
palveluita

MääriteltyPalvelutarpeen
vasteaika

•

Tiedotus &
valistus

Hoitosuunnitelma
sis. Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelman
toteutus

arvioinnin jälkeen seuraa
Ikäihmisten jatkuva peruskuntoutus
• Prosessi on Eksoten ”hallinnassa”
Ikäihmisten itsenäinen kuntoutus
• Tämä prosessi ei ole Eksoten ”hallinnassa”
• Eksoten tulee tukea ja kannustaa ikäihmisiä ja heidän läheisiään jatkuvan
• itsenäiseen kuntoutukseen

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Eksoten prosessikartta

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

13
Kuntoutus

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

14
Kuntoutus

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

15
Kuntoutus

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

16
Kuntoutuksen prosessinohjaus

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Järjestelmä tukemaan prosessia
• Kuntoutuksen toiminnanohjausjärjestelmä
– pakottaisi yhtenäiseen toimintatapaan
– parantaisi prosessin seurattavuutta ja mittaamista
– parantaisi ja yhtenäistäisi kommunikaation sidosryhmien välillä

• Järjestelmä parantaa prosessissa:
–
–
–
–
–

Kuntoutussuunnitelma toimijoiden ohjeena
Hoitokokouksen järjestys ajallaan (1-5vrk)
Tietosisällön standardisointi
Kodin muutostöiden ohjaus
Henkilökohtaisen avun ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen myöntämisen
ohjaus
– Kaikki sidosryhmät tietoisia prosessin etenemisestä

• Järjestelmään ei tule kirjata samoja tietoja kuin Efficaan
– Ei ole potilastietojärjestelmä vaan prosessin ohjausjärjestelmä
– Vältetään turhalta ”tuplakirjaamiselta”

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kuntouttavat mallit
• Asiakaslähtöisen kotiutusprosessin kehittämisen kaksi tasoa
– Asiakasrajapinnassa tapahtuva toimintakäytäntöjen kehittäminen,
kuntouttavat toimintamallit
• Asiakaslähtöiset toimintamallit monialaisesti sopien
• Hyvät käytännöt näkyviin
– Monitoimijaisen/moniammatillisen kuntoutus- ja kotiutusprosessin
kehittäminen
• Prosessin kuvaus, roolit, toimijat, palvelut
• Käytettävien kriteereiden ja toimintakyky ym. Mittareiden kuvas
• Yhteisen kotiutusprosessi sähköisen ohjelman arkkitehtuuri ja
vaatimusmäärittelyt
– Työikäisten työ- ja toimintakyky- ja kuntoutusprosessin
yhtenäistäminen
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
PROSESSITYÖKALUN TIEDONKERUUPROSESSIN HIERARKIAT
TYÖKALUT;
ADHD-PROSESSI
KÄYTÖSSÄ

SPESIFIT SISÄLTÖOSIOT

MIE-SAS

KUNTOUTUSSUUNNITELMA

KÄYTÖSSÄ

KOEKÄYTÖSSÄ

OSIOIDEN KERÄÄMISKOODI

NUORTEN
TYÖKALU

PSYKOGERIATRINEN
TYÖKALU

MELKEIN VALMIS

PALVELUTARPEEN
ARVIO
KÄYNNISTYNYT
TOIMINTATERAPEUTIN
TUTKIMUS

AMMATTINIMIKE
KOHTAISET
OSIOT

LÄÄKÄRIN TUTKIMUS

TYÖN ALLA

SUUNNITTEILLA

KOTIUTUS

PSYKOEDUKAATIO

MALLINNETTU

SUUNNITTEILLA

KUNTOUTUS
MALLINNETTU

OPIAATTIKORVAUSHOITO

FYSIOTERAPEUTIN
TUTKIMUS

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN
TUTKIMUS

AUDIT

MSPQ

TERVEYDENHOITAJAN
TUTKIMUS

MADRS

PANSS

FIM

YLEISET
MITTARIT JA
OSIOT

PROSESSI
VALMIINA

SAIRAANHOITAJAN
TUTKIMUS

PSYKOLOGIN TUTKIMUS

TYÖKYVYN ARVIO

RISKIKARTOITUS

PAAVO

SPPB

VERKOSTOKARTTA
ENNALTAEHKÄISYN
SUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

ASTA

VOIMAVARAT
INFORMAATIOMATERIAALI

SCID

OSWESTRY

SUKUPUU

MERKITYKSET

MONIKONTEKSTINEN
DIGNOSTIIKKA
NUORTEN TYÖKALUN HIERARKIAT
NUORTEN
TYÖKALU

;

SPESIFIT SISÄLTÖOSIOT

OSIOIDEN KERÄÄMISKOODI

ALKUTILANNE

ASIAKKUUDEN
LUONTI

VAPAAN TEKSTIN
LAATIKKO 1 NÄILLÄ
TOIMINTATERAPEUTIN
OTSIKOILLA
TUTKIMUS

AMMATTINIMIKE
KOHTAISET
OSIOT

LÄÄKÄRIN TUTKIMUS

SAIRAAN-/TERVEYDENHOITAJAN TUTKIMUS

SAIRAANHOITAJAN TUTKIMUS

PÄIHDEHOITAJAN
TUTKIMUS

PSYKOLOGIN TUTKIMUS

NEUROPSYKIATRISEN
HOITAJAN TUTKIMUS

SOSIAALITYÖN-TEKIJÄN
TUTKIMUS

AUDIT

MDQ

VAPAAN TEKSTIN
LAATIKKO 2 TÄLLÄ
OTSIKOLLA
PANSS

PRODSEULA

RISKIKARTOITUS

GENOGRAMMI ( Smart Art+ käyttöohjeet+
vapaa kenttä)

ARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

MADRS

YLEISET
MITTARIT JA
OSIOT

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TUTKIMUS

Yhteydenottotaho yhteystietoineen
Yhteystiedot
Nimetty lähiomainen/ verkoston edustaja
Koulu-/työtilanne
Yhteydenoton syy
Yhteydenottajan odotukset

PAAVO

ADSUME

VERKOSTOKARTTA
ENNALTAEHKÄISYN
SUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

ASTA

VOIMAVARAT
INFORMAATIOMATERIAALI

SCID

RIKOSOIKEUDELLISET PROSESSIT

SUKUPUU

MERKITYKSET

MONIKONTEKSTINEN
DIGNOSTIIKKA
KOTIUTTAMISPROSESSI
KOTIUTTAMISTYÖKALU

SPESIFIT SISÄLTÖOSIOT

OSIOIDEN KERÄÄMISKOODI

KOTIUTUS

;

KOTIUTUS:
Asiakkuuden luonti
Sosiaalityöntekijän arvio
Kodin muutostyöt
KUNTOUTUS:
Toimintaterapeutin tutkimus
Lääkärin tutkimus
Erityistyöntekijöiden tutkimukset
Monialainen kuntoutussuunnitelma
Kuntoutuksen seuranta/ etenemisen mittaus
PALVELUOHJAUS:
Palveluvalikko kriteereineen
Prosessin seuranta
Case management
Hälytykset

Mistä tullut?
Tavoite
Mihin menee?

KOLMEN PROSESSIN
VUOROPUHELU:
Kotiutus
Kuntoutus
Palveluohjaus

KUNTOUTUS

Tavoite
Suunnitelma
PALVELUOHJAUS

Palvelukartta/ -valikko
Suunnitelman toteuttajat
TOIMINTATERAPEUTIN
TUTKIMUS

AMMATTINIMIKE
KOHTAISET
OSIOT

PSYKOLOGIN TUTKIMUS

LÄÄKÄRIN TUTKIMUS

SAIRAANHOITAJAN
TUTKIMUS

HÄLYTTÄJÄ

SAIRAAN-/TERVEYDENHOITAJAN TUTKIMUS

OLEMASSA OLEVIEN
TUTKIMUSTEN
TÄYDENNYKSET

CASE MANAGEMENT

MADRS / GDS

KAATUMISVAARA

ADL / IADL

FIM

YLEISET
MITTARIT JA
OSIOT

RISKIKARTOITUS

SPPB

ENNALTAEHKÄISYN
SUUNNITELMA
YKSITYISET
PALVELUNTUOTTAJAT

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

VOIMAVARAT
INFORMAATIOMATERIAALI
TYÖELÄKELAITOS

AUDIT

MSPG

OSWESTRY

SUKUPUU

TYÖHALLINTO

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN
TUTKIMUS

ERITYISAMMATTIMIES

SCID

ASTA

VERKOSTOKARTTA

FYSIOTERAPEUTIN
TUTKIMUS

KELA

TYP

KOLMAS SEKTORI

PALVELUSETELI
KOTIUTUKSEN JA KUNTOUTUKSEN ”ARKKITEHTUURI”
E
F
F
I
C
A

KOTIUTTAVA
TYÖNTEKIJÄ

ERITYISTYÖNTEKIJÄ
(lääkäri, sostt,
psykologi,ft ym.)

PROSESSITYÖKALUN TARVE

HOITO-/
JATKOKUNTOUTUS
-SUUNNITELMA

TIETOJEN KERUU

Kuntoutuksen ja kotiutuksen osa-alueet, Yleiset mittarit ja osiot

J
K A
U
N K
T O
O T
U I
T U
U T
S U
S

MONIONGELMAINEN
IKÄIHMINEN
KOTIUTETTAVANA

INFORMAATIOMATERIAALI

RAVITSEMUS

SOSIAALINEN
TOIMINTAKYKY

FIM

KODINMUUTOSTYÖT
IADL
RAI

RAVA

KAATUMISVAARAN
ARVIO

AUDIT

GDS -15 (iäkkään
depressio)

RAFAELA

RISKIKARTOITUS

SUKUPUU

KULJETUSPALVELUT

VOIMAVARAT
KOTIOLOT

SPPB (fyysinen
suorituskyky)

KH-TIIVISTELMÄ
VERKOSTOKARTTA

KELAN TUET

Ammattinimikekohtaiset ROOLIT
FYSIOTERAPEUTIN
TOIMINTATERAPEUTITI
KUNTOUTUKSEN
TEHONYRKKI
ERIKOISSAIRAANHOITO

KUNTOUTUSLÄÄKÄRI

SAIRAANHOITAJA
KUNTOUTUSOSASTO

GERIATRI

SAIRAANHOITAJA
KOTIHOITO
PERHE JA
SOSIAALIPALVELUT

KODINMUUTOSTYÖT,
ERITYISAMMATTIMIES

LÄHIHOITAJA KOTIHOITO
RAVITSEMUSSUUNNITTELIJA

KUNTOUTUSSOSIAALITYÖNTEKIJÄ

SAS-YKSIKKÖ

TEHOSA

YKSITYISSEKTORI

CASE MANAGER

PSYKOLOGI
VERTAISTUKI

KELA
MUISTIKOORDINAATTORI
PALVELUOHJAAJA

Työkalut; erityisosio
LA/PA-SAS
APUVÄLINEET
(EFECTOR)

KUNTOUTTAMISSUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

HENKILÖKOHTAINEN
APU
VAMMAISTEN
KULJETUSPALVELUT

KOTIKUNTOISUUDEN
ARVIO
PALVELUSETELI

KONIN
MUUTOSTÖIDEN
KARTOITUS
ENNALTAEHKÄISYN
SUUNNITELMA
Kotiutuksen prosessihierarkia
Kuntoutettavan
asiakkaan
kotiutussuunnitelma ja
-seuranta

Kuntoutuksen aloitus

Kuntoutuksen
seuraaminen osastolla

Kotiutuksen valmistelu

Kotiutus

Tiedonkeruu

Mittarit

Kodinmuutostöiden
arviointi ja toteutus

Kotiutuksen
järjestäminen

Hoito- ja kuntoutuskokouksen
järjestäminen

Tutkimuslomakkeet

Kotihoidon
palveluiden kartoitus

Kommunikointi
sidosryhmien kanssa

Kuntoutussuunnitelma

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Kotiutuksen jälkeen
kuntoutussuunnitelma

Liikkumisen ja
asioinnin kartoitus

Kuntoutus kotiutuksen
jälkeen

Kuntoutuksen
järjestäminen
TE-toimisto

Sosiaalitoimi

Työttömien kuntoutus
Arvioi ja lähettää
tilanteen mukaan
eteenpäin

A

A

1 Akuutti
2 Pitkittynyt

2

1

Arvioi ja lähettää
tilanteen mukaan
eteenpäin

A

2

Lähete
ESH

1
Kuntoutus

TYP

Moniammatillinen
selvitys

C

Lähete
ESH

KELA /
Työeläkelaitos /
vakuutusyhtiö

Sosiaalityöntekijä
(Eksote/ tk)

TK-lääkäri
(Eksote)

B-lausunto

Hoidontarpeen
arvio

B

Sosiaalisen
tilanteen arvio

Lähete
ESH

Terveyden tilan ja
työkyvyn arviointi

D

Lähete
ESH

E

Sosiaalisen
tilanteen arvio

Kuntoutus tarpeen
arvio / kuntoutuspäätös
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Kuntoutus

E-lausunto

Kuntoutus

E

Kuntoutus
Erikoissairaanhoito –Kuntoutustutkimuspoliklinikka
Moniammatillinen työryhmä
• Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
arvio
• Työpaluusuunnitelma
• Seuranta (kuntoutussuunnittelija)

Määrittää
arviointityöryhmän

Kuntoutussuunnittelija /
Sosiaalityöntekijä

Koordinointi

Arviointi
B-lausunto
Seuranta
Arviointi

Lähete

Arviointi

Työfysioterapeutti

Lähete

Arviointi

Toimintaterapeutti

Lähete

Kuntoutus
edistyy

Yhteistyöpalaveri

Psykologi

Arvio & suunnitelma

Kuntoutuslääkäri

Arviointi

Eläkepäätös
TE-toimisto /
Kela
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Työhönpaluusuunnitelma,
seuranta
Työikäisten kuntoutusprosessit
• Työttömien kuntoutusprosessi on kuvattu
• Työsuhteessa olevien kuntoutusprosessit on yleisellä tasolla määritelty.
Vastuut ja toimintatavat eivät ole selkeät. Haasteena on laaja
sidosryhmäverkosto. Sidosryhmät eivät aina tunne muiden (eikä
välttämättä omaakaan) roolia.
• Ylätason prosessien määrittelyn jälkeen tulee määritellä pelisäännöt
rajapinnoille (eli kun asiakas siirtyy kriteerien valossa toiseen
asiakasryhmään)
• TYP ja Kuntoutustutkimuspoliklinikka yhdistetään ja yhteinen prosessi
kuvataan
• Tämän lisäksi mallinetaan kuntoutusprosessit keskeisille diagnooseille
(hoitopolut, sis. kuntoutusprosessin)
– Nämä ovat alimman tason prosesseja ja yhtenäisiä suurimmalle osalle asiakasryhmistä
– Esimerkki seuraavalla kalvolla: Aikuisen alaselkäperäinen oireilu
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Asiakas

Aikuisen alaselkäperäisen oireilun hoidon
ja kuntoutuksen prosessi

Potilasvirta
Konsultointi
Kotiin

Hoitaja

Soitto tai käynti
terveysasemalla

Itsenäinen
kuntoutus

Fysioterapeutti

Hoidontarpeen arvio

A

Lääkäri

Alaselkävastaanotto:
Haastattelu, tutkimus,
ohjaus ja kirjaus

Sairauslomatodistus

Lähete
fysioterapiaan

B

Haastattelu, tutkimus,
ohjaus ja kirjaus

Lähete
erikoissairaanhoitoon

C
B-lausunto

Fysiatri

E-lausunto

Perusiagnostiikk
a

Konsultointi

Näytteenotto /
kuvaus

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Sairauslomatodistus

Maakuntavastaanotto

D
Eksoten kuntoutushankkeet
Projekti
Koti-ikävä 1

Vastuuhenkilö

Tärkein sisältö

Tarja Viitikko

Koti-ikävä 2

Tarja Viitikko

Koti-ikävä 3

Tarja Viitikko

Koti-ikävä 4

Tarja Viitikko

Kuntouttava kotiutus

Tarja Simonen

Voimaa vanhuuteen

Riikka Lehmus

Muisti apu

Anne Hjelt

Kannatellen

Hannu Hakalisto
(Timo Salmisaari)
Anja Helvasto

Varhaisen puuttumisen malli, äkillisen
tilanteen malli ja toipilasajan malli
ikäihmisille.
Henkilöstön koulutus uuteen prosessiin
ja toimintatapoihin sekä mallin
täsmennys
Pilototti koti-ikävä 1 malli yhdellä
kotihoitoalueella
Toimintamallin laajennus koko Eksoten
alueelle
Kotiuttamisprosessin uudelleen
tarkistaminen, koulutus sekä pilotointi
Vertaistuki, kotihoidon asiakkaiden
toimintakyvyn arviointi alkuvaiheessa,
ikäihmisten aktivointi, liikunnan
näkökulma ikäihmisille
Kuntoutusosaamisen vahvistaminen
muistisairaille
Case management-mallin rakentaminen,
palveluohjaus
Sosiaalinen kuntoutuminen ja
työllistyminen,
mielenterveyskuntoutujat
Kuntoutusmallit nuorten syrjäytymisen
katkaisemiseksi
Oppisopimus lähihoitajille kuntoutuksen
moduulista

Osaksi
Rajan lapset ja nuoret
Lähihoitajien
kuntoutuskoulutus

Paula Ylönen
(Tarja Nylund)
Minna Jokinen

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Tuotokset
Selvitys, malli prosessista,
toimintatavat
Koulutus ja mallin jatkokehitys

Tutkimusraportti (kesken)
Toimintamalli käytössä

Status
Valmis

Valmis

Osin valmis
Tulossa

Prosessi sekä pilotti

Käynnissä

Prosessien ja toimintatapojen
uudistaminen

Käynnissä

Toimintamallit, prosessit,
työkalut
Toimintamalli, pilotointi,
sähköiset työkalut
Toimintamalli, toiminnan
käynnistäminen

Käynnissä

Toimintamalli
Koulutus

Käynnissä

Käynnissä

Valmis
Käynnissä
KIITOS !

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
1 sur 30

Recommandé

Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto par
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tietoTeija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tietoTHL
277 vues22 diapositives
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman... par
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...Työterveyslaitos
519 vues17 diapositives
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi par
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi THL
1.2K vues14 diapositives
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? par
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?THL
1.1K vues38 diapositives
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa par
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessaAsiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessaTHL
1.3K vues33 diapositives
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot par
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiotRatkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiotTHL
1.6K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihin par
Tiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihinTiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihin
Tiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihinTHL
338 vues23 diapositives
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä par
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäTHL
1.6K vues23 diapositives
Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin? par
Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin?Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin?
Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin?THL
766 vues34 diapositives
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen... par
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...THL
783 vues30 diapositives
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua par
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaErja Toropainen
110 vues15 diapositives
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4... par
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...THL
371 vues19 diapositives

Tendances(20)

Tiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihin par THL
Tiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihinTiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihin
Tiina Lehtinen: Kaatumisten ehkäisy - tiedosta toimintakäytäntöihin
THL338 vues
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä par THL
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
THL1.6K vues
Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin? par THL
Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin?Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin?
Merja Tepponen: Miten tästä eteenpäin?
THL766 vues
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen... par THL
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
THL783 vues
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua par Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Erja Toropainen110 vues
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4... par THL
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...
THL371 vues
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15 par THL
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15
THL1.8K vues
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? par THL
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL388 vues
Integraatiolla parempia palveluita? par THL
Integraatiolla parempia palveluita?Integraatiolla parempia palveluita?
Integraatiolla parempia palveluita?
THL299 vues
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017 par THL
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
THL245 vues
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee... par THL
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL274 vues
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017 par THL
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
THL345 vues
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho... par THL
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...
THL331 vues
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... par THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL884 vues
Janika Pajula: Asiakkaan omatoimisuus voimavarana par THL
Janika Pajula: Asiakkaan omatoimisuus voimavaranaJanika Pajula: Asiakkaan omatoimisuus voimavarana
Janika Pajula: Asiakkaan omatoimisuus voimavarana
THL368 vues
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo... par THL
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
THL3K vues
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17 par THL
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
THL322 vues
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd... par THL
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
THL157 vues

Similaire à KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli

Risto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossa par
Risto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossaRisto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossa
Risto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossaTHL
107 vues15 diapositives
Esitys kärkihankkeen aloitusseminaarissa par
Esitys kärkihankkeen aloitusseminaarissaEsitys kärkihankkeen aloitusseminaarissa
Esitys kärkihankkeen aloitusseminaarissaSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
975 vues24 diapositives
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
494 vues28 diapositives
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni... par
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Kelan tutkimus / Research at Kela
712 vues15 diapositives
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... par
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...THL
89 vues11 diapositives
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella par
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaTHL
600 vues27 diapositives

Similaire à KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli(20)

Risto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossa par THL
Risto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossaRisto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossa
Risto Kuronen: Johdon tuki mini-interventiossa
THL107 vues
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL494 vues
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... par THL
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL89 vues
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella par THL
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
THL600 vues
Neuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen Eksotessa par THL
Neuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen EksotessaNeuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen Eksotessa
Neuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen Eksotessa
THL313 vues
Matkalla kohti toimivaa kotihoitoa - Kainuu par THL
Matkalla kohti toimivaa kotihoitoa - KainuuMatkalla kohti toimivaa kotihoitoa - Kainuu
Matkalla kohti toimivaa kotihoitoa - Kainuu
THL1.8K vues
Toivoa parempaan huomiseen 2006 par Eija Kilgast
Toivoa parempaan huomiseen 2006Toivoa parempaan huomiseen 2006
Toivoa parempaan huomiseen 2006
Eija Kilgast120 vues
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana par THL
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
THL446 vues
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena par THL
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutenaPerhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena
THL129 vues
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL594 vues
Vertikaalinen integraatio, vaativimman, erityistason ja perustason välillä par THL
Vertikaalinen integraatio, vaativimman, erityistason ja perustason välilläVertikaalinen integraatio, vaativimman, erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativimman, erityistason ja perustason välillä
THL251 vues
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1... par Socca_osaamiskeskus
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL821 vues

KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli

 • 1. Kuntoutuksen moniammatillinen suunnittelu - toiminnanohjausjärjestelmästä Markku Hupli, LT, fys el, kuntoutusjohtaja ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 2. TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOJEN ERIKOISTUMINEN - NYKYTILANNE JA 2014 PARIKKALA RUOKOLAHTI SAVITAIPALE RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO EKKS LUUMÄKI ARMILA Ta-vuodeosasto Erikoissairaanhoito Kuntoutussairaalan suunnittelu ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 3. KUNTOUTUKSEN ON ONNISTUTTAVA TUKEMÄÄN TÄTÄ TÄRKEÄÄ EKSOTEN LAITOSHOIDON PURKAMISTA - TILANNE 2016-2020  RUOKOLAHTI SAVITAIPALE PARIKKALA RAUTJÄRVI Yleislääketieteellinen lyhytaikainen hoito TAIPALSAARI JOUTSENO Kuntoutus ARMILA EKKS YLE Erikoissairaanhoito Pitkäaikainen hoito LUUMÄKI Tehostettu palveluasuminen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 5. Eksote (2014) Toimitusjohtaja Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhusten palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Prosessit Palvelutarpeen arviointi Kuntoutus ja kotiutus Asumispalvelujen ostot ja hankintojen tuki ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Kuntoutus Strategiset tukipalvelut
 • 6. Kuntoutus (KU) Kuntoutusjohtaja Laatu- ja potilasturvallisuuspäällikkö, projektityöntekijä Tulosyksiköt Fysiatria ja kuntoutus (KU1010) Ylilääkäri Kuntoutussairaala (KU1020) Ylilääkäri -lääkärit Terapiapalvelut (KU1030) Palvelupäällikkö Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus (KU1040) Johtaja Vastuuyksiköt Fysiatria yhteiset Ylilääkäri fysiatrian poliklinikka, (vaikeavammapoliklinikka, selkäydinvammapoliklinikka), kehitysvammapoliklinikka fysiatriylilääkäri, kuntoutusylilääkäri, kehitysvammapoliklinikan ylilääkäri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ylilääkäri, erikoislääkärit Kuntoutuslinjat Toimintayksikön esimies Kuntoutusosasto 1 Vaativa kuntoutus 3 Palliatiivisen hoidon osasto 4 Psykogeriatrinen kuntoutusosasto 6 Kotikuntoutus - hoitajat Yle-osasto 5 keskussairaalaan ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Asiantuntijapalvelut Tiimiesimiehet Terapiayksiköt Tiimiesimiehet Fysioterapia Toimintaterapeutit Työvoiman palvelukeskus (15) Kuntoutuspoliklinikka Kuntoutussuunnittelija Terveyssosiaalityöntekijät Puheterapeutit Seksuaaliterapeutti Kuntoutusohjaajat Psykologit Apuväline- ja toimintakykykeskus ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 7. Muutostavoite vuoteen 2016 2013 1318 2016 1255 Terv.as.vuodeosastot (316, tässä mukana myös Armila ja Parikkala) Kuntoutussairaala Armila Lyhytaik.hoito Parikkala / Savitaipale 60 75 Vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen (195vk+348pa=543+399 ostop=942, +60 pitkäaikaislaitospaikkaa=1002) Pitkäaik. Laitoshoito (Joutseno, Taipalsaari) 60 Tehostettu palveluasuminen (1060, oma ja ostop.) MITÄ TARVITAAN: Tehokas kuntoutus, Tehokkaampi ohjaus ja neuvonta, Omaishoidon tuki ja vapaaehtoistyö, Kevyemmät tuetut asumisratkaisut, Turvateknologia ja kodinmuutostyöt, Kotihoidon kehittäminen ja toiminnanohjaus, Palvelutarpeen arviointi laadukkaammaksi, Perhehoidon laajentaminen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 8. Alueellisesti koordinoitu kuntoutus - tärkein laitosjaksojen lyhentäjä, tärkeä myös kotona asumisen tukena 7…30 vrk Hoito arviointi YLE-os Tehostettu palveluasunto kuntoutus kotiutus Palveluasunto Koti Toimivassa järjestelmässä kuntoutus alkaa jo akuutissa hoidossa ja lopullinen sijoitus tehdään kuntoutusjakson, joka jatkuu vielä kotona, tulosten perusteella - Nykyinen järjestelmä sijoittaa (pysyvästi) laitokseen ENNEN kuntoutusta, koska jatkohoito on tähdätty sairauksista toipumiseen, ei kuntoutukseen Todennäköisesti suurin osa potilaista voitaisiin kuntouttaa kotona tuettuna selviytyviksi (esim. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Göteborgissa 80 %)
 • 9. Sairaala Tuettu palveluasuminen Koti Arvio 2-3 Kuukauden jälkeen Kotiavun piirissä vai Ei? Toimintaterapeutin ja fysioterapeutin yhteinen kotikäynti Toimintakyvyn arviointi Kotikuntoutuksen suunnitelma ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Interventio – Ajallisesti rajattu harjoittelujakso • Toimintaterapeutin ja fysioterapeutin harjoittelu ja harjoitteet •Kotiympäristön arviointi ja tarvittavien muutosten tekeminen •Omaisten ja kotihoidon henkilöstön neuvonta Uusi suunnitelma tarvittaessa Kotikuntoutussuunnitelman toteutumisen seuranta Toimintakyvyn ja toimintojen arviointi
 • 10. Armilan kuntoutussairaalan toiminta-ajatus ja tavoitteet • Kuntoutuja ensin – ajattelutapa läpi koko kuntoutusorganisaation • Kuntoutus on tehokasta, potilas kuntoutuu omien kuntoutustavoitteiden mukaisesti ja kotiutetaan oikea-aikaisesti. Potilas kykenee palaamaan kotiinsa ja selviytyy mahdollisimman itsenäisesti • Kotiin annettavien palvelujen painopisteen muutos hoitopainotteisuudesta kuntoutuspainotteiseen toimintakyvyn tukemiseen • Kotikuntoutus on sairaalakuntoutusta tärkeämpi kuntoutujan kotona selviytymiselle • Iso Apu palvelukeskuksen ja Tehosan yhteyteen perustetaan pilottina kuntoutuksen tehoyksikkö (pilottivaiheessa 1 tt, 1 ft, 1 lähihoitaja) kotiutumista tukemaan (Boråsin malli) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 11. Kuntoutusprosessit ja tavoite – Ikäihmiset: Maksimoida aika kotona asumiselle – Lapset ja nuoret: Maksimoida itsenäisesti pärjäävien aikuisten määrä – Työikäiset: Maksimoida työkuntoisten määrä – Vaikeavammaiset: Maksimoida vaikeavammaisten toimintakyky ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 12. Palvelutarpeen arviointi Palveluntarpeen arviointi tulee olla tasalaatuinen ja hallittu prosessi Ikäihmisten itsenäinen peruskuntoutus Ikäihmisten jatkuva peruskuntoutus Asiakkaan/ omaisen kontakti Ei tarvitse palveluita Kotiutuksen yhteydessä ammattilaisten huomaava tarve • Seuranta Palvelutarpeen arviointi Tarvitsee palveluita MääriteltyPalvelutarpeen vasteaika • Tiedotus & valistus Hoitosuunnitelma sis. Kuntoutussuunnitelma Kuntoutussuunnitelman toteutus arvioinnin jälkeen seuraa Ikäihmisten jatkuva peruskuntoutus • Prosessi on Eksoten ”hallinnassa” Ikäihmisten itsenäinen kuntoutus • Tämä prosessi ei ole Eksoten ”hallinnassa” • Eksoten tulee tukea ja kannustaa ikäihmisiä ja heidän läheisiään jatkuvan • itsenäiseen kuntoutukseen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 18. Järjestelmä tukemaan prosessia • Kuntoutuksen toiminnanohjausjärjestelmä – pakottaisi yhtenäiseen toimintatapaan – parantaisi prosessin seurattavuutta ja mittaamista – parantaisi ja yhtenäistäisi kommunikaation sidosryhmien välillä • Järjestelmä parantaa prosessissa: – – – – – Kuntoutussuunnitelma toimijoiden ohjeena Hoitokokouksen järjestys ajallaan (1-5vrk) Tietosisällön standardisointi Kodin muutostöiden ohjaus Henkilökohtaisen avun ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen myöntämisen ohjaus – Kaikki sidosryhmät tietoisia prosessin etenemisestä • Järjestelmään ei tule kirjata samoja tietoja kuin Efficaan – Ei ole potilastietojärjestelmä vaan prosessin ohjausjärjestelmä – Vältetään turhalta ”tuplakirjaamiselta” ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 19. Kuntouttavat mallit • Asiakaslähtöisen kotiutusprosessin kehittämisen kaksi tasoa – Asiakasrajapinnassa tapahtuva toimintakäytäntöjen kehittäminen, kuntouttavat toimintamallit • Asiakaslähtöiset toimintamallit monialaisesti sopien • Hyvät käytännöt näkyviin – Monitoimijaisen/moniammatillisen kuntoutus- ja kotiutusprosessin kehittäminen • Prosessin kuvaus, roolit, toimijat, palvelut • Käytettävien kriteereiden ja toimintakyky ym. Mittareiden kuvas • Yhteisen kotiutusprosessi sähköisen ohjelman arkkitehtuuri ja vaatimusmäärittelyt – Työikäisten työ- ja toimintakyky- ja kuntoutusprosessin yhtenäistäminen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 20. PROSESSITYÖKALUN TIEDONKERUUPROSESSIN HIERARKIAT TYÖKALUT; ADHD-PROSESSI KÄYTÖSSÄ SPESIFIT SISÄLTÖOSIOT MIE-SAS KUNTOUTUSSUUNNITELMA KÄYTÖSSÄ KOEKÄYTÖSSÄ OSIOIDEN KERÄÄMISKOODI NUORTEN TYÖKALU PSYKOGERIATRINEN TYÖKALU MELKEIN VALMIS PALVELUTARPEEN ARVIO KÄYNNISTYNYT TOIMINTATERAPEUTIN TUTKIMUS AMMATTINIMIKE KOHTAISET OSIOT LÄÄKÄRIN TUTKIMUS TYÖN ALLA SUUNNITTEILLA KOTIUTUS PSYKOEDUKAATIO MALLINNETTU SUUNNITTEILLA KUNTOUTUS MALLINNETTU OPIAATTIKORVAUSHOITO FYSIOTERAPEUTIN TUTKIMUS SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TUTKIMUS AUDIT MSPQ TERVEYDENHOITAJAN TUTKIMUS MADRS PANSS FIM YLEISET MITTARIT JA OSIOT PROSESSI VALMIINA SAIRAANHOITAJAN TUTKIMUS PSYKOLOGIN TUTKIMUS TYÖKYVYN ARVIO RISKIKARTOITUS PAAVO SPPB VERKOSTOKARTTA ENNALTAEHKÄISYN SUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI ASTA VOIMAVARAT INFORMAATIOMATERIAALI SCID OSWESTRY SUKUPUU MERKITYKSET MONIKONTEKSTINEN DIGNOSTIIKKA
 • 21. NUORTEN TYÖKALUN HIERARKIAT NUORTEN TYÖKALU ; SPESIFIT SISÄLTÖOSIOT OSIOIDEN KERÄÄMISKOODI ALKUTILANNE ASIAKKUUDEN LUONTI VAPAAN TEKSTIN LAATIKKO 1 NÄILLÄ TOIMINTATERAPEUTIN OTSIKOILLA TUTKIMUS AMMATTINIMIKE KOHTAISET OSIOT LÄÄKÄRIN TUTKIMUS SAIRAAN-/TERVEYDENHOITAJAN TUTKIMUS SAIRAANHOITAJAN TUTKIMUS PÄIHDEHOITAJAN TUTKIMUS PSYKOLOGIN TUTKIMUS NEUROPSYKIATRISEN HOITAJAN TUTKIMUS SOSIAALITYÖN-TEKIJÄN TUTKIMUS AUDIT MDQ VAPAAN TEKSTIN LAATIKKO 2 TÄLLÄ OTSIKOLLA PANSS PRODSEULA RISKIKARTOITUS GENOGRAMMI ( Smart Art+ käyttöohjeet+ vapaa kenttä) ARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA MADRS YLEISET MITTARIT JA OSIOT SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TUTKIMUS Yhteydenottotaho yhteystietoineen Yhteystiedot Nimetty lähiomainen/ verkoston edustaja Koulu-/työtilanne Yhteydenoton syy Yhteydenottajan odotukset PAAVO ADSUME VERKOSTOKARTTA ENNALTAEHKÄISYN SUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI ASTA VOIMAVARAT INFORMAATIOMATERIAALI SCID RIKOSOIKEUDELLISET PROSESSIT SUKUPUU MERKITYKSET MONIKONTEKSTINEN DIGNOSTIIKKA
 • 22. KOTIUTTAMISPROSESSI KOTIUTTAMISTYÖKALU SPESIFIT SISÄLTÖOSIOT OSIOIDEN KERÄÄMISKOODI KOTIUTUS ; KOTIUTUS: Asiakkuuden luonti Sosiaalityöntekijän arvio Kodin muutostyöt KUNTOUTUS: Toimintaterapeutin tutkimus Lääkärin tutkimus Erityistyöntekijöiden tutkimukset Monialainen kuntoutussuunnitelma Kuntoutuksen seuranta/ etenemisen mittaus PALVELUOHJAUS: Palveluvalikko kriteereineen Prosessin seuranta Case management Hälytykset Mistä tullut? Tavoite Mihin menee? KOLMEN PROSESSIN VUOROPUHELU: Kotiutus Kuntoutus Palveluohjaus KUNTOUTUS Tavoite Suunnitelma PALVELUOHJAUS Palvelukartta/ -valikko Suunnitelman toteuttajat TOIMINTATERAPEUTIN TUTKIMUS AMMATTINIMIKE KOHTAISET OSIOT PSYKOLOGIN TUTKIMUS LÄÄKÄRIN TUTKIMUS SAIRAANHOITAJAN TUTKIMUS HÄLYTTÄJÄ SAIRAAN-/TERVEYDENHOITAJAN TUTKIMUS OLEMASSA OLEVIEN TUTKIMUSTEN TÄYDENNYKSET CASE MANAGEMENT MADRS / GDS KAATUMISVAARA ADL / IADL FIM YLEISET MITTARIT JA OSIOT RISKIKARTOITUS SPPB ENNALTAEHKÄISYN SUUNNITELMA YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI VOIMAVARAT INFORMAATIOMATERIAALI TYÖELÄKELAITOS AUDIT MSPG OSWESTRY SUKUPUU TYÖHALLINTO SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TUTKIMUS ERITYISAMMATTIMIES SCID ASTA VERKOSTOKARTTA FYSIOTERAPEUTIN TUTKIMUS KELA TYP KOLMAS SEKTORI PALVELUSETELI
 • 23. KOTIUTUKSEN JA KUNTOUTUKSEN ”ARKKITEHTUURI” E F F I C A KOTIUTTAVA TYÖNTEKIJÄ ERITYISTYÖNTEKIJÄ (lääkäri, sostt, psykologi,ft ym.) PROSESSITYÖKALUN TARVE HOITO-/ JATKOKUNTOUTUS -SUUNNITELMA TIETOJEN KERUU Kuntoutuksen ja kotiutuksen osa-alueet, Yleiset mittarit ja osiot J K A U N K T O O T U I T U U T S U S MONIONGELMAINEN IKÄIHMINEN KOTIUTETTAVANA INFORMAATIOMATERIAALI RAVITSEMUS SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY FIM KODINMUUTOSTYÖT IADL RAI RAVA KAATUMISVAARAN ARVIO AUDIT GDS -15 (iäkkään depressio) RAFAELA RISKIKARTOITUS SUKUPUU KULJETUSPALVELUT VOIMAVARAT KOTIOLOT SPPB (fyysinen suorituskyky) KH-TIIVISTELMÄ VERKOSTOKARTTA KELAN TUET Ammattinimikekohtaiset ROOLIT FYSIOTERAPEUTIN TOIMINTATERAPEUTITI KUNTOUTUKSEN TEHONYRKKI ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTOUTUSLÄÄKÄRI SAIRAANHOITAJA KUNTOUTUSOSASTO GERIATRI SAIRAANHOITAJA KOTIHOITO PERHE JA SOSIAALIPALVELUT KODINMUUTOSTYÖT, ERITYISAMMATTIMIES LÄHIHOITAJA KOTIHOITO RAVITSEMUSSUUNNITTELIJA KUNTOUTUSSOSIAALITYÖNTEKIJÄ SAS-YKSIKKÖ TEHOSA YKSITYISSEKTORI CASE MANAGER PSYKOLOGI VERTAISTUKI KELA MUISTIKOORDINAATTORI PALVELUOHJAAJA Työkalut; erityisosio LA/PA-SAS APUVÄLINEET (EFECTOR) KUNTOUTTAMISSUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HENKILÖKOHTAINEN APU VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT KOTIKUNTOISUUDEN ARVIO PALVELUSETELI KONIN MUUTOSTÖIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISYN SUUNNITELMA
 • 24. Kotiutuksen prosessihierarkia Kuntoutettavan asiakkaan kotiutussuunnitelma ja -seuranta Kuntoutuksen aloitus Kuntoutuksen seuraaminen osastolla Kotiutuksen valmistelu Kotiutus Tiedonkeruu Mittarit Kodinmuutostöiden arviointi ja toteutus Kotiutuksen järjestäminen Hoito- ja kuntoutuskokouksen järjestäminen Tutkimuslomakkeet Kotihoidon palveluiden kartoitus Kommunikointi sidosryhmien kanssa Kuntoutussuunnitelma ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Kotiutuksen jälkeen kuntoutussuunnitelma Liikkumisen ja asioinnin kartoitus Kuntoutus kotiutuksen jälkeen Kuntoutuksen järjestäminen
 • 25. TE-toimisto Sosiaalitoimi Työttömien kuntoutus Arvioi ja lähettää tilanteen mukaan eteenpäin A A 1 Akuutti 2 Pitkittynyt 2 1 Arvioi ja lähettää tilanteen mukaan eteenpäin A 2 Lähete ESH 1 Kuntoutus TYP Moniammatillinen selvitys C Lähete ESH KELA / Työeläkelaitos / vakuutusyhtiö Sosiaalityöntekijä (Eksote/ tk) TK-lääkäri (Eksote) B-lausunto Hoidontarpeen arvio B Sosiaalisen tilanteen arvio Lähete ESH Terveyden tilan ja työkyvyn arviointi D Lähete ESH E Sosiaalisen tilanteen arvio Kuntoutus tarpeen arvio / kuntoutuspäätös ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Kuntoutus E-lausunto Kuntoutus E Kuntoutus
 • 26. Erikoissairaanhoito –Kuntoutustutkimuspoliklinikka Moniammatillinen työryhmä • Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvio • Työpaluusuunnitelma • Seuranta (kuntoutussuunnittelija) Määrittää arviointityöryhmän Kuntoutussuunnittelija / Sosiaalityöntekijä Koordinointi Arviointi B-lausunto Seuranta Arviointi Lähete Arviointi Työfysioterapeutti Lähete Arviointi Toimintaterapeutti Lähete Kuntoutus edistyy Yhteistyöpalaveri Psykologi Arvio & suunnitelma Kuntoutuslääkäri Arviointi Eläkepäätös TE-toimisto / Kela ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Työhönpaluusuunnitelma, seuranta
 • 27. Työikäisten kuntoutusprosessit • Työttömien kuntoutusprosessi on kuvattu • Työsuhteessa olevien kuntoutusprosessit on yleisellä tasolla määritelty. Vastuut ja toimintatavat eivät ole selkeät. Haasteena on laaja sidosryhmäverkosto. Sidosryhmät eivät aina tunne muiden (eikä välttämättä omaakaan) roolia. • Ylätason prosessien määrittelyn jälkeen tulee määritellä pelisäännöt rajapinnoille (eli kun asiakas siirtyy kriteerien valossa toiseen asiakasryhmään) • TYP ja Kuntoutustutkimuspoliklinikka yhdistetään ja yhteinen prosessi kuvataan • Tämän lisäksi mallinetaan kuntoutusprosessit keskeisille diagnooseille (hoitopolut, sis. kuntoutusprosessin) – Nämä ovat alimman tason prosesseja ja yhtenäisiä suurimmalle osalle asiakasryhmistä – Esimerkki seuraavalla kalvolla: Aikuisen alaselkäperäinen oireilu ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
 • 28. Asiakas Aikuisen alaselkäperäisen oireilun hoidon ja kuntoutuksen prosessi Potilasvirta Konsultointi Kotiin Hoitaja Soitto tai käynti terveysasemalla Itsenäinen kuntoutus Fysioterapeutti Hoidontarpeen arvio A Lääkäri Alaselkävastaanotto: Haastattelu, tutkimus, ohjaus ja kirjaus Sairauslomatodistus Lähete fysioterapiaan B Haastattelu, tutkimus, ohjaus ja kirjaus Lähete erikoissairaanhoitoon C B-lausunto Fysiatri E-lausunto Perusiagnostiikk a Konsultointi Näytteenotto / kuvaus ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Sairauslomatodistus Maakuntavastaanotto D
 • 29. Eksoten kuntoutushankkeet Projekti Koti-ikävä 1 Vastuuhenkilö Tärkein sisältö Tarja Viitikko Koti-ikävä 2 Tarja Viitikko Koti-ikävä 3 Tarja Viitikko Koti-ikävä 4 Tarja Viitikko Kuntouttava kotiutus Tarja Simonen Voimaa vanhuuteen Riikka Lehmus Muisti apu Anne Hjelt Kannatellen Hannu Hakalisto (Timo Salmisaari) Anja Helvasto Varhaisen puuttumisen malli, äkillisen tilanteen malli ja toipilasajan malli ikäihmisille. Henkilöstön koulutus uuteen prosessiin ja toimintatapoihin sekä mallin täsmennys Pilototti koti-ikävä 1 malli yhdellä kotihoitoalueella Toimintamallin laajennus koko Eksoten alueelle Kotiuttamisprosessin uudelleen tarkistaminen, koulutus sekä pilotointi Vertaistuki, kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn arviointi alkuvaiheessa, ikäihmisten aktivointi, liikunnan näkökulma ikäihmisille Kuntoutusosaamisen vahvistaminen muistisairaille Case management-mallin rakentaminen, palveluohjaus Sosiaalinen kuntoutuminen ja työllistyminen, mielenterveyskuntoutujat Kuntoutusmallit nuorten syrjäytymisen katkaisemiseksi Oppisopimus lähihoitajille kuntoutuksen moduulista Osaksi Rajan lapset ja nuoret Lähihoitajien kuntoutuskoulutus Paula Ylönen (Tarja Nylund) Minna Jokinen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Tuotokset Selvitys, malli prosessista, toimintatavat Koulutus ja mallin jatkokehitys Tutkimusraportti (kesken) Toimintamalli käytössä Status Valmis Valmis Osin valmis Tulossa Prosessi sekä pilotti Käynnissä Prosessien ja toimintatapojen uudistaminen Käynnissä Toimintamallit, prosessit, työkalut Toimintamalli, pilotointi, sähköiset työkalut Toimintamalli, toiminnan käynnistäminen Käynnissä Toimintamalli Koulutus Käynnissä Käynnissä Valmis Käynnissä