Chapter_II.docx

Leonid Ledata
Leonid LedataWriter, Programmer, poez à LData

leonid ledata master thesis עבודת מסטר לאוניד לדאטה

‫טרנספירציה‬ ‫יחסי‬
–
‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬
‫הקדמה‬
‫עלייה‬ ‫ועל‬ ‫באטמוספירה‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫הדיווחים‬ ‫רבו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬
‫של‬ ‫מוגברת‬ ‫פליטה‬ ‫ע"י‬ ‫לרוב‬ ‫מוסברים‬ ‫אלו‬ ‫אקלים‬ ‫שינויי‬ .‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫שנתיות‬ ‫ממוצעות‬ ‫בטמפרטורות‬
‫מהן‬ .‫ותעשייה‬ ,‫תחבורה‬ ‫כלי‬ ‫ע"י‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬
‫אלו‬ ‫נתונים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ?‫צמחים‬ ‫על‬ ‫אלו‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬
‫פוטוסינטזה‬ ‫על‬ ‫האוויר‬ ‫של‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫בריכוזי‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫החלטנו‬
‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫התפתחותיות‬ ‫השפעות‬ .‫וימים‬ ‫שעות‬ ,‫דקות‬ ‫של‬ ‫הקצר‬ ‫הזמן‬ ‫בטווח‬ ‫וטרנספירציה‬
‫מוגבר‬ ‫חמצני‬
‫כן‬ ‫גם‬ ‫כקיימות‬ ‫הוכחו‬ ‫ים‬
,
‫לא‬ ‫אך‬
,‫הבודד‬ ‫העלה‬ ‫ברמת‬ ‫ערכנו‬ ‫הניסויים‬ ‫את‬ .‫בהן‬ ‫נעסוק‬
.‫ותאורה‬ ‫אקלים‬ ‫מבוקר‬ ‫חדר‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬
I
–
‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫שינויים‬
‫והפוטוסינטזה‬
‫עקב‬
‫שינויים‬
‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬
-
‫חמצני‬
?‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫השפעת‬ ‫מהי‬ .‫א‬
‫על‬ ‫לענות‬ ‫בשביל‬
‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫שינוי‬ ‫תוך‬ ,‫בודד‬ ‫צמח‬ ‫עלה‬ ‫של‬ ‫וטרנספירציה‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫נמדוד‬ ‫זו‬ ‫שאלה‬
.‫חיצוני‬ ‫חמצני‬
‫איור‬
1
‫ארבידופסיס‬ ‫של‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫השפעת‬ :
‫איור‬
2
‫של‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫השפעת‬ :
‫עגבניה‬
‫תוצאות‬
.‫א‬
‫באיורים‬
1
‫ו‬
-
2
‫לראות‬ ‫ניתן‬
‫ש‬
‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬
.‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ,‫ושלילית‬
.‫ב‬
‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫הורדת‬
-
‫(איור‬ ‫ובלילה‬ ,‫ביום‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫לעלייה‬ ‫גורמת‬ ‫חיצוני‬ ‫חמצני‬
2
.)
.‫ג‬
‫נראה‬ ‫הניסויים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫בתוצאות‬
‫שקצב‬
‫ה‬ ‫בריכוז‬ ‫לשינויים‬ ‫מגיב‬ ‫הטרנספירציה‬
-
2
CO
‫בקצב‬
‫יותר‬ ‫איטי‬
.‫הפוטוסינטזה‬ ‫מקצב‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬
‫היום‬ ‫בתחילת‬ ‫לשיאה‬ ‫להגיע‬ ‫לפוטוסינטזה‬ ‫הלוקח‬ ‫זמן‬ .‫ד‬
‫(איור‬ ‫הניסויי‬ ‫בתנאיי‬ ,‫שעה‬ ‫כחצי‬ ‫הוא‬
2
.)
‫דיון‬
‫במקובלת‬ ‫הדעה‬
‫שינויים‬ ‫ע"י‬ ‫העלים‬ ‫של‬ ‫הגזים‬ ‫חילוף‬ ‫את‬ ‫מווסת‬ ‫שהצמח‬ ‫היא‬ ‫כיום‬
.‫הפיוניות‬ ‫במפתח‬
: ‫הבאים‬ ‫הממצאים‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
.‫א‬
‫באיור‬ ‫שמוצגות‬ ‫הניסוי‬
1
‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫שלשינויים‬ ‫נראה‬ ,
-
‫העלים‬ ‫מוליכות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫חמצני‬
.‫ובלילה‬ ‫ביום‬ ‫למים‬
.‫ב‬
‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫בהשפעה‬ ‫הגברה‬ ‫חלה‬ ,‫ביום‬
-
.‫הלילה‬ ‫לעומת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫חמצני‬
.‫ג‬
‫מסקנות‬
‫ינו‬
‫בפרק‬
‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬
‫סעיף‬ ,"
II
‫לעצמאות‬ ‫בנוגע‬
‫הת‬
.‫סביבה‬ ‫לתנאיי‬ ‫בצמח‬ ‫עלים‬ ‫של‬ ‫גובה‬
.‫ד‬
‫בפרק‬ ‫מסקנותינו‬
‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬
‫סעיף‬ ,"
I
‫הטרנספירציה‬ ‫תלות‬
.‫המים‬ ‫בזמינות‬
‫נציע‬
'‫א‬ ‫השערה‬
:
‫ע"י‬ ‫מבוקר‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הפיוניות‬ ‫מפתח‬
.‫בלבד‬ ‫גורמים‬ ‫שני‬
1
‫של‬ ‫ומסקנות‬ ‫דיון‬ ‫ראה‬ .‫הצמח‬ ‫המים‬ ‫בפותנציאל‬ ‫תלוי‬ ‫שהוא‬ ,‫הדופן‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫תאי‬ ‫ממברנות‬ ‫לחץ‬ .
‫פרק‬
‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬
‫סעיף‬ ,"
I
2
‫תלויי‬ ‫שהוא‬ ,‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ .
‫וחיובית‬ ,‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫בקצב‬ ‫שלילית‬
‫בריכו‬
‫ההשפעה‬ ‫של‬ ‫ההגברה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ .‫העלה‬ ‫את‬ ‫הסובב‬ ‫שבאוויר‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ז‬
‫לעומת‬ ,‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫מתבצע‬ ‫כאשר‬ ,‫ביום‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫של‬
.‫הלילה‬
‫מה‬ ,‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫תהליך‬ ‫לתחילת‬ ‫גורמת‬ ‫אלא‬ ,‫פיוניות‬ ‫מפתח‬ ‫את‬ ‫מבקרת‬ ‫אינה‬ ‫כשלעצמה‬ ‫התאורה‬
‫את‬ ‫נדגים‬ .‫הפיונית‬ ‫לפתיחת‬ ‫שגורם‬ ‫מה‬ ,‫העלה‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫את‬ ‫שמוריד‬
‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫במדידות‬ ‫הטענה‬
.‫חושך‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫צמחים‬ ‫התאוררות‬ ‫במהלך‬
‫איור‬
3
‫תקופ‬ ‫לאחר‬ ‫צמחים‬ ‫התאוררות‬ :
‫ה‬
‫חושך‬ ‫של‬
.
‫תאורה‬ ‫עוצמת‬
‫חלש‬
.‫ה‬
‫תוצאות‬
‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ .‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬ ‫מיידית‬ ‫עלייה‬ ‫תחילת‬ ‫יש‬ ‫האור‬ ‫הדלקת‬ ‫שלאחר‬ ‫נראה‬
‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬
‫לעלות‬ ‫מתחיל‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫שקצב‬ ‫נראה‬ .‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫תחלית‬ ‫עם‬ ‫מייד‬ ‫לרדת‬ ‫מתחיל‬
‫מ‬ ‫יורד‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬
-
250
‫הטרנספירצי‬ ‫קצב‬ .‫לליטר‬ ‫מיקרוליטר‬
‫ה‬
‫וה‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫להתייצבות‬ ‫עד‬ ‫לעלות‬ ‫ממשיך‬
-
Ci
.
‫משמעותית‬ ‫עלייה‬ ‫של‬ ‫לתחילתה‬ ‫עד‬ ‫הזמן‬ ‫משך‬
.‫האור‬ ‫הדלקת‬ ‫מאז‬ ‫דקות‬ ‫כעשרים‬ ‫הוא‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬
‫לגבי‬ ‫שלנו‬ ‫בהשערה‬ ‫תומכות‬ ‫הללו‬ ‫התוצאות‬
.‫למים‬ ‫העלה‬ ‫מוליכות‬ ‫על‬ ‫העלה‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫השפעותיו‬
‫תקופת‬
‫ההש‬
‫לשינויים‬ ‫כאות‬ ‫לתאורה‬ ‫שיש‬ ‫המשני‬ ‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫לרמוז‬ ‫יכולה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בתגובת‬ ‫הייה‬
.‫בעלים‬ ‫הגזים‬ ‫בחילוף‬ ‫מנגנוניים‬
.‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫עוצמה‬ ‫עם‬ ‫תאורה‬ ‫של‬ ‫בתנאיים‬ ‫דומה‬ ‫ניסוי‬ ‫נבצע‬
‫איור‬
4
‫הת‬ :
‫תקופ‬ ‫לאחר‬ ‫צמחים‬ ‫אוררות‬
‫ה‬
‫חושך‬ ‫של‬
.‫חזקה‬ ‫תאורה‬ ‫עוצמת‬ .
‫תוצאות‬
‫זה‬ ‫בניסוי‬ ‫גם‬ .‫א‬
‫לקצב‬ ‫בניגוד‬ ,‫התאורה‬ ‫להדלקת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בתגובת‬ ‫השהייה‬ ‫תקופת‬ ‫נראת‬
‫הוא‬ ‫חזקה‬ ‫בתאורה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫ההשהיה‬ ‫משך‬ .‫השהייה‬ ‫ללא‬ ‫לעלות‬ ‫שמתחיל‬ ‫הפוטוסינטזה‬
7
‫כ‬ ‫לעומת‬ ,‫דקות‬
-
20
( ‫חלשה‬ ‫בתאורה‬ ,‫דקות‬
‫איור‬
3
.)
‫עם‬ ‫העלה‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫מעלייה‬ ‫נגרם‬ ‫אינו‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫העלייה‬ .‫ב‬
.‫התאורה‬ ‫הדלקת‬
‫לבודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫הורדת‬ ‫של‬ ‫ניסוי‬ ‫נבצע‬ ‫התאורה‬ ‫השפעת‬ ‫את‬
-
‫חמצני‬
,‫בחושך‬ ‫בהדרגה‬
.‫הלילה‬ ‫בשעות‬
‫איור‬
5
.‫בחושך‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫הורדה‬ :
‫תוצאות‬
‫מתחיל‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ,‫לעלה‬ ‫מסביב‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫הריכוז‬ ‫את‬ ‫בדרגתית‬ ‫בצורה‬ ‫כשמורידים‬
‫לעלות‬
‫ה‬ ‫כאשר‬
-
Ci
‫מ‬ ‫יורד‬
-
260
‫ה‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫ריכוז‬ .‫כן‬ ‫לפני‬ ‫ולא‬ ‫לליטר‬ ‫מיקרוליטר‬
-
2
CO
‫דומה‬ ‫זה‬ ‫בניסוי‬
‫ההתאוררות‬ ‫בניסוי‬ ‫הסף‬ ‫לריכוז‬
‫(איור‬
3
)
.
‫ו‬ ‫דיון‬
‫מסקנות‬
‫קצב‬ ‫על‬ ‫ושלילית‬ ,‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫הצמח‬ ‫את‬ ‫הסובב‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬
‫הטרנספירציה‬
‫(איור‬
1
)
.
‫כשלוש‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ,‫שונה‬ ‫הוא‬ ‫רוויה‬ ‫לקצב‬ ‫הפרמטרים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬
‫של‬ ‫ובאורך‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫לקצב‬ ‫דקות‬
30-45
‫מחקר‬ ‫ידרוש‬ ‫לתופעה‬ ‫ההסבר‬ .‫הטרנספירציה‬ ‫לקצב‬ ‫דקות‬
.‫נוסף‬
‫דו‬ ‫פחמן‬
-
‫(איורים‬ ‫לגזים‬ ‫העלה‬ ‫מוליכות‬ ‫את‬ ‫המווסת‬ ‫המים‬ ‫זמינות‬ ‫מלבד‬ ‫היחיד‬ ‫האות‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫חמצני‬
2,3,4
‫ח‬ .)
‫קצב‬ ‫שיפעול‬ ‫ע"י‬ ,‫משנית‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לגזים‬ ‫העלה‬ ‫מוליכות‬ ‫בוויסות‬ ‫התאורה‬ ‫שיבות‬
‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫לירידה‬ ‫שגורם‬ ,‫הפוטוסינטזה‬
-
.‫הצמח‬ ‫עלי‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬
‫הפרק‬ ‫של‬ ‫לתוצאות‬ ‫נתייחס‬ ‫אם‬
‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬
‫סעיף‬ "
I
‫ייתכן‬ ,
‫הקרינה‬ ‫של‬ ‫המתאם‬
‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫מירידה‬ ‫נגרם‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫עם‬ ‫הפעילה‬ ‫הפוטוסינטטית‬
-
‫חמצני‬
‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬
‫הטרנספירציה‬ ‫לקצב‬ ‫שיש‬ ‫וההשהייה‬ ‫ייתכן‬ .‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬ ‫עלייה‬ ‫עקב‬
‫מהירידה‬ ‫נובעות‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמות‬ ‫לשינויים‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ‫יחסית‬
‫ההדרגתית‬
‫ב‬
-
Ci
‫(איור‬
7
,
‫"יחסים‬
‫טרנספירצי‬
‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫ה‬
"
‫איור‬ ,
4,3
)‫זה‬ ‫פרק‬
.
‫בתצרוכת‬ ‫לירידה‬ ‫לגרום‬ ‫יכולה‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוזי‬ ‫הכללית‬ ‫שהעלייה‬ ‫נראה‬ ,‫גלובלית‬ ‫בהסתכלות‬
‫העלייה‬ ‫על‬ ‫לחפות‬ ‫יכול‬ ‫הדבר‬ .‫הצמחים‬ ‫של‬ ‫הפוטוסינטטיים‬ ‫הביצועים‬ ‫לשיפור‬ ‫וכן‬ ‫הצמחים‬ ‫של‬ ‫המים‬
‫גד‬ ‫מים‬ ‫לתצרוכת‬ ‫כגורם‬ ‫בטמפרטורות‬
‫של‬ ‫הטווח‬ ‫קצרי‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫חקרנו‬ ‫אנחנו‬ .‫בחקלאות‬ ‫יותר‬ ‫ולה‬
‫אצל‬ ‫שמתרחשים‬ ,‫היתפתחותיים‬ ‫היבטים‬ .‫וטרנספירציה‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫על‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫עלייה‬
,‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫של‬ ‫מוגברים‬ ‫לריכוזים‬ ‫שחשופים‬ ‫צמחים‬
.‫כן‬ ‫גם‬ ‫להיחקר‬ ‫צריכים‬
‫ש‬ ‫ההמצאים‬ ‫את‬ ‫המסכם‬ ‫תאורטי‬ ‫מודל‬ ‫נציג‬ ‫לסיום‬
.‫העבודה‬ ‫ל‬
‫סיכום‬ ‫מודל‬
I
‫סביבתיים‬ ‫לפרמטרים‬ ‫טרנספירציה‬ ‫תגובות‬ :
‫המודל‬
‫הבאות‬ ‫הנחות‬ ‫על‬ ‫בנוי‬
:
.‫א‬
‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬
‫הצמחים‬ ‫את‬ ‫הסובב‬ ‫באוויר‬
‫ריכוזו‬ ‫אך‬ ,‫קבוע‬ ‫נשאר‬ ‫לרוב‬
‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬
‫הבינתאי‬ ‫הריכוז‬ .‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫לשינויים‬ ‫הקשור‬ ‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫בקצב‬ ‫השינוי‬ ‫על‬ ‫משתנה‬ ‫הצמח‬ ‫עלי‬
‫של‬
‫ה‬
-
2
CO
.‫סף‬ ‫ריכוזי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫בעלים‬ ‫הגזים‬ ‫מוליכות‬ ‫את‬ ‫המווסת‬ ‫אות‬ ‫הוא‬
‫ה‬ ‫וריכוז‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫ליניארית‬ ‫תלוייה‬ ‫פוטוסינטזה‬ .‫ב‬
-
2
CO
.‫העלים‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬
.‫ג‬
.‫בלבד‬ ‫פיוניות‬ ‫במפתח‬ ‫לניארית‬ ‫קשורה‬ ‫הטרנספירציה‬
.‫קבוע‬ ‫הוא‬ ‫הפיונית‬ ‫וסגירת‬ ‫פתיחה‬ ‫קצב‬ .‫ד‬
‫ה‬ ‫וריכוז‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫ומחשב‬ ,‫אמפיריים‬ ‫קרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫נתוני‬ ‫מקבל‬ ‫המודל‬
-
2
CO
‫בחלל‬
.‫שמדדנו‬ ‫אמפיריות‬ ‫התוצאות‬ ‫עם‬ ‫תאורטיות‬ ‫תוצאות‬ ‫נשווה‬ .‫זמן‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ,‫הבינתאי‬
‫איור‬
6
‫בקרת‬ :
‫טרנ‬ ‫על‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬
‫ס‬
‫פירציה‬
‫נתוני‬ ‫עם‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ,
.‫אמיתיים‬ ‫קרינה‬
‫בדומה‬ ,‫אמיתיות‬ ‫ותוצאות‬ ‫מודל‬ ‫תוצאת‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫נתוני‬ ‫סדרות‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫של‬ ‫חישובים‬ ‫נבצע‬
‫ב‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫תחילה‬ ."‫פעילה‬ ‫פוטוסינטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסי‬ ‫בפרק‬ ‫עשינו‬ ‫למה‬
‫הסדרות‬ ‫ין‬
‫ב‬ ‫שמופיעות‬ ‫כפי‬
‫איור‬
6
.
‫איור‬
7
:
.‫האמפירית‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫ותאורטית‬ ‫אמפירית‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬
‫תוצאות‬
,‫האמפירית‬ ‫בטרנספירציה‬ .‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫מצויין‬ ‫למתאם‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬
‫בתוצאות‬ ‫בודד‬ ‫שיא‬ ‫לעומת‬ ,‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫עם‬ ‫במתאם‬ ‫בולטים‬ ‫שיאים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬
.‫התאורטיות‬
‫לשם‬ ,‫הללו‬ ‫הסדרות‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫נבצע‬ ,‫וכעת‬
‫קצרות‬ ‫התנודות‬ ‫הדגשת‬
.‫הטווח‬
‫איור‬
8
‫ותאורטית‬ ‫אמפירית‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ :
.‫האמפירית‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬
‫תוצאות‬
‫הוא‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫המתאם‬ ,‫הטווח‬ ‫קצרות‬ ‫לתנודות‬ ‫כשמתייחסים‬
.‫דומה‬ ‫עיכוב‬ ‫זמן‬ ‫עם‬ ,‫מצויין‬
‫די‬
‫ב‬ ‫ון‬
‫ה‬ ‫תוצאות‬
‫מודל‬
‫מתמטיים‬ ‫מודלים‬
,‫מדוייק‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫המתמטיקה‬ ,‫מטבעה‬ .‫מסויים‬ ‫בנושא‬ ‫שלנו‬ ‫ההבנה‬ ‫בהדגמת‬ ‫שימושיים‬
‫בניית‬ ‫תוך‬ .‫שונים‬ ‫קירובים‬ ‫או‬ ‫אנאלוגיות‬ ,‫בדימויים‬ ‫משתמשת‬ ‫קרובות‬ ‫שלעתים‬ ‫האנושית‬ ‫לשפה‬ ‫בניגוד‬
‫ועובדת‬ ‫נכונה‬ ‫שלנו‬ ‫ההבנה‬ ‫האם‬ ‫להוכיח‬ ‫באמת‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫המודל‬
‫המערכת‬ .‫במציאות‬ ‫אחיזה‬ ‫לה‬ ‫ויש‬
‫האמיתית‬
,‫הנחקר‬ ‫בנושא‬ ‫שלנו‬ ‫להבנה‬ ‫בדומה‬ ,
‫המתמטי‬ ‫מהמודל‬ ‫יותר‬ ‫מסובכת‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬
‫וכך‬
,‫השערות‬ ‫של‬ ‫קבלה‬ ‫או‬ ‫לשלילה‬ ‫אותנו‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫המודל‬ .‫בלבד‬ ‫קירוב‬ ‫הוא‬ ‫למציאות‬ ‫המודל‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬
‫במו‬ ‫השימוש‬ ‫ללא‬ ‫בולטות‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫חדשות‬ ‫השערות‬ ‫העלאת‬ ‫או‬ ‫קיימות‬
‫כלי‬ ‫במודל‬ ‫לראות‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫ניתן‬ .‫דל‬
.‫יותר‬ ‫ואובייקטיבי‬ ‫מדוייק‬ ‫הוא‬ ‫מתמטי‬ ‫ומהיותו‬ ,‫בנושא‬ ‫שלנו‬ ‫להבנה‬ ‫המחשה‬
‫ה‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫הסבר‬
‫ה‬ ‫עוצמת‬ ‫עם‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫במתאם‬ ‫בולטים‬ ‫שיאים‬
‫קרינה‬
‫"יחסי‬ ‫בפרק‬ ‫ניתן‬
"‫פעילה‬ ‫פוטוסינטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬
‫סעיף‬ ,
I
.
‫קשו‬ ,‫הקצר‬ ‫העיכוב‬ ‫עם‬ ‫השיא‬
‫קצרות‬ ‫בתנודות‬ ‫ר‬
‫עם‬ ,‫השני‬ ‫והשיא‬ )"‫פעילה‬ ‫פוטוסינטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסי‬ ‫(מסקנות‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫הטווח‬
‫הדרגתית‬ ‫מעלייה‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫שמושפעת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫במהלך‬ ‫קשור‬ ‫כשעה‬ ‫של‬ ‫עיכוב‬
‫מהסיב‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫התאורטיות‬ ‫בתוצאות‬ ‫מופיע‬ ‫אינו‬ ‫הרכיב‬ .‫האוויר‬ ‫בטמפרטורת‬
‫אינו‬ ‫שהמודל‬ ‫ה‬
.‫האוויר‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫עלייה‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫שהן‬ ,‫הקרינה‬ ‫של‬ ‫טווח‬ ‫הארוכות‬ ‫להשפעות‬
‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫מתאם‬ ‫כשעושים‬
‫(איור‬
8
)
,
‫רב‬ ‫משקל‬ ‫שנותנת‬
‫את‬ ‫שממחיש‬ ‫מה‬ ,‫העיכוב‬ ‫וזמן‬ ‫המתאם‬ ‫בגודל‬ ‫רב‬ ‫דמיון‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫הטווח‬ ‫קצרות‬ ‫לתנודות‬ ‫יותר‬
‫הקירב‬
.‫האמפיריות‬ ‫לתוצאות‬ ‫המודל‬ ‫בין‬ ‫ה‬
‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫תפקיד‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫שהעלינו‬ ‫בהשערות‬ ‫תימוכין‬ ‫לתת‬ ‫יכולות‬ ‫אלו‬ ‫תוצאות‬
-
‫בחלל‬ ‫חמצני‬
.‫הפיונית‬ ‫מפתח‬ ‫על‬ ‫בבקרה‬ ‫הבינתאי‬
‫הצורך‬ ‫יש‬ ‫האמפיריות‬ ‫לתוצאות‬ ‫אותו‬ ‫לקרב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫מאד‬ ‫מופשט‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫שהמודל‬ ‫לציין‬ ‫יש‬
‫לטמפרטורת‬ ‫להיתייחס‬
.‫המים‬ ‫וזמינות‬ ‫האוויר‬
‫בטמפרטורת‬ ‫בשינויים‬ ‫המתחשב‬ ,‫יותר‬ ‫מתוחכם‬ ‫מודל‬
.‫האמפיריות‬ ‫לתוצאות‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫קירוב‬ ‫נותן‬ ‫העלה‬
‫סיכום‬ ‫מודל‬
II
‫טמפרטורת‬ ‫על‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בהשפעות‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫ומתחשב‬ ‫יותר‬ ‫מתוחכם‬ ‫הוא‬ ‫שנציג‬ ‫הבא‬ ‫המודל‬
‫המוצג‬ ‫לניסוי‬ ‫בדומה‬ ,‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ ‫שנעשה‬ ‫ניסוי‬ ‫של‬ ‫הדמייה‬ ‫הן‬ ‫הבאות‬ ‫התוצאות‬ .‫העלה‬
‫באיור‬
2
.
‫איור‬
9
‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬:
‫תוצאות‬
‫לפרטים‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫כשמסתכלים‬
: ‫הבאים‬
.‫ובלילה‬ ‫ביום‬ .‫חיצוני‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫תנודות‬ ‫עקב‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ .‫א‬
.‫בטרנספירציה‬ ‫התנודות‬ ‫עקב‬ ‫העלה‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫שינויים‬ .‫ב‬
.‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫בין‬ ‫הפוך‬ ‫צימוד‬ .‫ג‬
.‫ולילה‬ ‫יום‬ ‫בין‬ ‫טרנספירציה‬ ‫הבדלי‬ .‫ד‬
‫נמדד‬ ‫שלא‬ ‫תאורטי‬ ‫כמדד‬ ‫הפיוניות‬ ‫מפתח‬ .‫ה‬
‫התאמת‬ ‫לצורך‬ ‫החישוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מתחייב‬ ‫אופיו‬ ‫אך‬ ,‫אמפירית‬
.‫הפרמטרים‬ ‫שאר‬
‫המודל‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫ננסה‬
‫של‬ ‫הדמייה‬ ‫בתור‬ ,‫האוויר‬ ‫וטמפרטורת‬ ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫של‬ ‫אמפיריים‬ ‫נתונים‬ ‫עם‬
.‫חממה‬ ‫תנאיי‬
‫איור‬
10
‫בתנאיי‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬:
.‫חממה‬
( ‫אמפיריות‬ ‫תוצאות‬
Exp
( ‫ומחושבות‬ )
Gen
.)
‫של‬ ‫חישובים‬ ‫נבצע‬
‫אלו‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬
.‫האמפיריות‬ ‫תוצאות‬ ‫ל‬ ‫קרבתם‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬
.‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫עם‬ ‫ותאורטית‬ ‫אמפירית‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫נראה‬ ‫תחילה‬
‫איור‬
11
:
( ‫אמפירות‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬
Exp
( ‫ומחושבת‬ )
Gen
.)
‫תוצאות‬
‫מודל‬ ‫של‬ ‫לתוצאות‬ ‫בניגוד‬
I
‫המוצגות‬ ,
‫באיור‬
7
,
‫נראה‬ ‫למחושבות‬ ‫האמפיריות‬ ‫התוצאות‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬ ‫דפוס‬
‫קיימים‬ ‫הכולל‬ ‫והמהלך‬ ‫טווח‬ ‫הקצרות‬ ‫התנודות‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫מהלך‬ ‫של‬ ‫הרכיבים‬ ‫ששני‬ ‫נראה‬ .‫דומה‬
‫והטרנספירציה‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגרת‬ ‫בין‬ ‫המתאמים‬ ‫את‬ ‫עתה‬ ‫נבדוק‬ .‫המודל‬ ‫בתוצאות‬
.‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬
‫איור‬
12
:
‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬
( ‫אמפירות‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫הראשונות‬ ‫הנגזרות‬
Exp
( ‫ומחושבת‬ )
Gen
)
.‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬
‫תוצאות‬
‫מאד‬ ‫האמפיריות‬ ‫והתוצאות‬ ‫המודל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ללמד‬ ‫יכול‬ ,‫הראשונות‬ ‫הנגזרות‬ ‫של‬ ‫המתאם‬ ‫בין‬ ‫רב‬ ‫דמיון‬
.‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫לשינויים‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫טווח‬ ‫הקצרת‬ ‫בתגובה‬ ‫דומות‬
‫איור‬
13
:
‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬
( ‫אמפירות‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫הראשונות‬ ‫הנגזרות‬
Exp
( ‫ומחושבת‬ )
Gen
)
.‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬
‫תוצאות‬
‫דמיון‬ ‫יש‬ .‫המחושב‬ ‫הפיוניות‬ ‫למפתח‬ ‫האמפירית‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בין‬ ‫העיכוב‬ ‫וזמן‬ ‫המתאם‬ ‫בגודל‬ ‫רב‬ ‫דמיון‬
.‫המודל‬ ‫בקבועי‬ ‫לשפר‬ ‫שניתן‬ ‫דבר‬ ,‫מסויים‬ ‫עיכוב‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ,‫המחושבות‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫לתוצאות‬ ‫גם‬
‫מודל‬ ‫בתוצאות‬ ‫דיון‬
II
‫שמודגם‬ ‫כפי‬
‫באיור‬
9
‫מודל‬ ,
II
‫טרנספירציה‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫אספקטים‬ ‫מגוון‬ ‫לשקף‬ ‫ויכול‬ ‫יותר‬ ‫מתוחכם‬ ‫הוא‬
‫ריכוז‬ ,‫פוטוסינטזה‬
2
CO
.‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫עלה‬ ‫טמפרטורת‬ ,‫סביבה‬ ‫טמפרטורת‬ ,
‫בתנאיים‬
,‫מסויימים‬
‫אומנם‬
,
‫מודל‬ ‫כמו‬ ,‫יותר‬ ‫פשוטים‬ ‫מודלים‬
I
,
‫(טרנספירציה‬ ‫למציאות‬ ‫יותר‬ ‫להיתקרב‬ ‫יכולים‬
–
‫איור‬
6
‫לעומת‬
10
‫בנושא‬ ‫שהבמתינו‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫האמפירית‬ ‫למציאות‬ ‫אלו‬ ‫מודלים‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫קירובם‬ ‫עם‬ .)
‫ל‬ ‫ניתן‬ ‫חדש‬ ‫מה‬ .‫מלאה‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫מתקרבת‬
‫למוד‬
?‫מהמודל‬
‫באיור‬ ‫לרגע‬ ‫נתמקד‬
2
.‫זה‬ ‫בפרק‬
‫ה‬ ‫ריכוז‬ ‫העלאת‬ ‫לאחר‬
-
2
CO
‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬
,‫במיידי‬ ‫כמעט‬ ‫עולה‬
‫כ‬ ‫לוקח‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫שלקצב‬ ‫בעוד‬
-
45
.‫רוויה‬ ‫לקצב‬ ‫להגעה‬ ‫דקות‬
‫בין‬ ‫צימוד‬ ‫חוסר‬ ‫פה‬ ‫נצפה‬ ‫לכאורה‬
‫אחד‬ ‫בגורם‬ ‫יחדיו‬ ‫שתלויים‬ ,‫וטרנספירציה‬ ‫הפוטוסינטזה‬
–
‫חוסר‬ ‫ליישוב‬ ‫האפשרויות‬ ‫מהן‬ .‫הפיונית‬ ‫מפתח‬
?‫זה‬ ‫עקביות‬
‫ע"י‬ ‫שמשופעלים‬ ‫אחרים‬ ‫מגורמים‬ ‫נגרם‬ ‫למים‬ ‫העלה‬ ‫במוליכות‬ ‫השינוי‬ .‫הפיונית‬ ‫במפתח‬ ‫שינוי‬ ‫פה‬ ‫אין‬ .‫א‬
2
CO
.
.‫ב‬
‫(איור‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫תגובת‬ ‫לקצב‬ ‫הדומה‬ ‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫ונסגרת‬ ‫נפתחת‬ ‫הפיונית‬
9
.)
.‫לכאורה‬ ‫עקביות‬ ‫החוסר‬ ‫להסבר‬ '‫ב‬ ‫באפשרות‬ ‫נבחר‬ ‫אזי‬ ,‫מחקר‬ ‫של‬ ‫המשך‬ ‫דורשת‬ ‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬
‫מסקנה‬
'‫א‬
:
‫קשורה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בתגובת‬ ‫האיטיות‬ ,‫מהיר‬ ‫הוא‬ ‫פיונית‬ ‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫זמן‬
.‫אחרים‬ ‫בגורמים‬
( ‫השני‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫במודל‬ ‫נדגים‬ ‫אם‬
‫איור‬
14
‫נראה‬ ,‫יותר‬ ‫איטי‬ ‫הפיונית‬ ‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫קצב‬ ‫כאשר‬ ,)
‫הטרנספיר‬ ‫בקצב‬ ‫והירידה‬ ‫הפיונית‬ ‫לסגירת‬ ‫במקביל‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬ ‫ירידה‬ ‫שחלה‬
‫שלא‬ ‫דבר‬ ,‫ציה‬
‫האמפיריים‬ ‫בניסויים‬ ‫נצפה‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫או‬ ‫נצפה‬
‫(איור‬
2
)
.
‫איור‬
14
.‫יותר‬ ‫איטיים‬ ‫פיוניות‬ ‫תגובת‬ ‫זמני‬ .‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ ‫מודל‬ :
‫ש‬ ‫היא‬ ‫השניה‬ ‫טענתינו‬
‫הפיונית‬ ‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫מנגנון‬
‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫סף‬ ‫בריכוזי‬ ‫קשור‬
( ‫השמירה‬ ‫תאי‬ ‫בסביבת‬
‫איורים‬
5
,
3
.)
‫ה‬ ‫ריכוז‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫הוא‬ ‫הסף‬ ‫ריכוז‬
-
2
CO
‫שהוא‬ ,‫האטמוספירי‬
‫ל‬ ‫קרוב‬
-
uL / L
380
,‫פוטוסינטזה‬ ‫ביצע‬ ‫תחילת‬ ‫עקב‬ ,‫הפיונית‬ ‫בסביבת‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫ירידת‬ ‫עם‬ .
‫(איורים‬ ‫הבוקר‬ ‫בשעות‬
3,4
‫(איורים‬ ‫החיצוני‬ ‫הריכוז‬ ‫הורדת‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ )
1
‫ו‬
-
2
,‫במפתחה‬ ‫שינוי‬ ‫מתרחש‬ ,)
‫ונמדד‬ ‫מהיר‬ ‫שינוי‬ ‫שהוא‬
‫מוליכות‬ ‫תגובת‬ .)‫הפוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫תגובה‬ ‫למהירות‬ ‫(דומה‬ ‫בודדות‬ ‫מדקות‬
‫המים‬ ‫הולכת‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫בעלייה‬ ‫כנראה‬ ‫וקשורה‬ ‫יותר‬ ‫איטית‬ ‫היא‬ ,‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫למים‬ ‫העלה‬
‫שיכול‬ ‫מה‬ ‫יחסית‬ ‫איטית‬ ‫היא‬ ‫אלו‬ ‫תהליכים‬ ‫מהירות‬ .‫העלה‬ ‫התאי‬ ‫אל‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫ובדפוזיה‬ ‫ההובלה‬ ‫בצינורות‬
‫הא‬ ‫התגובה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬
‫ב‬ ‫לשינויים‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫יטית‬
-
2
CO
.
‫הידראוולית‬ ‫ליניקה‬ ‫הצמאים‬ ‫הבמבוק‬ ‫בעציצי‬ ‫שלהמים‬ ‫הזמינות‬ ‫לחוסר‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬ ‫הניסויים‬ ‫בשני‬
‫לימי‬ ‫הדמיאות‬ ‫רבו‬ ‫לא‬ .‫גפו‬ ‫מפרי‬ ‫ימים‬ ‫שאלתיהו‬ ‫בניסויין‬ ‫החושבין‬ ‫לגורמי‬ ‫לא‬ .‫פוט‬ ‫פני‬ ‫משוא‬ ‫משוואת‬
.‫כדג‬ ‫בנוהג‬ ‫תרגעיו‬ ‫הים‬ ‫את‬ ‫הכושר‬
‫נספח‬
I
‫שנועדו‬ ‫שערכנו‬ ‫ניסויים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫סיכמנו‬ ‫הבאה‬ ‫בטבלה‬
‫קצב‬ ‫של‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫לפרט‬
.‫לרוויה‬ ‫טרנספירציה‬
‫טבלה‬
1
.‫שונות‬ ‫תאורה‬ ‫בעוצמות‬ ,‫לרוויה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ :
Plant PAR
[uE]
CO2
Change
380-80
PPM
CO2
Change
80 - 380
PPM
CO2
Change
80-650
PPM
CO2
Change
650-80
PPM
Time to
transpiration
steady state
[minutes]
Average
Transpiration
COV during
the period of
reaching
steady state
[ % / minute]
`Arabidopsis 500 * 29 1.34 +/- 0.58
`Arabidopsis 500 * 33 1.1 +/- 0.6
`` Arabidopsis 180 * 31 1.3 +/- 1
`` Arabidopsis 180 * 36 3.8 +/- 1.7
` Tomato 500 * 13 2.3 +/- 0.3
` Tomato 500 * 18 3.7 +/- 1.3
` Tomato 190 * 39 1 +/-0.54
` Tomato 190 * 21 3.6 +/- 1.2
`` Tomato 190 * 22 3.2 +/- 2.4
`` Tomato 190 * 21 2.5 +/- 1.2
`` Tomato 190 * 12 3.3 +/- 1.4
`` Tomato 190 * 19 3.6 +/- 2.8
‫איור‬
1
.‫עגבניה‬ ,‫עולה‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫תגובת‬ :
‫איור‬
2
,‫עולה‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫תגובת‬ :
‫ארבידופסיס‬
.
Chapter_II.docx

Recommandé

ch2.pdf par
ch2.pdfch2.pdf
ch2.pdfLeonid Ledata
3 vues25 diapositives
Chapter_I.docx par
Chapter_I.docxChapter_I.docx
Chapter_I.docxLeonid Ledata
2 vues21 diapositives
ch1.pdf par
ch1.pdfch1.pdf
ch1.pdfLeonid Ledata
3 vues27 diapositives
INTRODUCTION.pdf par
INTRODUCTION.pdfINTRODUCTION.pdf
INTRODUCTION.pdfLeonid Ledata
3 vues7 diapositives
Nenergy שינו1י par
Nenergy שינו1יNenergy שינו1י
Nenergy שינו1יIlya
545 vues45 diapositives
מפגש מעבדה par
מפגש מעבדהמפגש מעבדה
מפגש מעבדהblueskydreams
1.9K vues17 diapositives

Contenu connexe

Plus de Leonid Ledata

busyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdf par
busyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdfbusyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdf
busyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdfLeonid Ledata
2 vues290 diapositives
TLUNA.pdf par
TLUNA.pdfTLUNA.pdf
TLUNA.pdfLeonid Ledata
2 vues3 diapositives
busyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdf par
busyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdfbusyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdf
busyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdfLeonid Ledata
2 vues251 diapositives
busyness111111111111111111111111111111111111.pdf par
busyness111111111111111111111111111111111111.pdfbusyness111111111111111111111111111111111111.pdf
busyness111111111111111111111111111111111111.pdfLeonid Ledata
2 vues243 diapositives
busyness11111111111111111111111.pdf par
busyness11111111111111111111111.pdfbusyness11111111111111111111111.pdf
busyness11111111111111111111111.pdfLeonid Ledata
2 vues164 diapositives
busyness.pdf par
busyness.pdfbusyness.pdf
busyness.pdfLeonid Ledata
2 vues77 diapositives

Plus de Leonid Ledata(20)

busyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdf par Leonid Ledata
busyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdfbusyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdf
busyness11111111111111111111111111111111111111111111111111111.pdf
Leonid Ledata2 vues
busyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdf par Leonid Ledata
busyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdfbusyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdf
busyness1111111111111111111111111111111111111111111111.pdf
Leonid Ledata2 vues
busyness111111111111111111111111111111111111.pdf par Leonid Ledata
busyness111111111111111111111111111111111111.pdfbusyness111111111111111111111111111111111111.pdf
busyness111111111111111111111111111111111111.pdf
Leonid Ledata2 vues
busyness11111111111111111111111.pdf par Leonid Ledata
busyness11111111111111111111111.pdfbusyness11111111111111111111111.pdf
busyness11111111111111111111111.pdf
Leonid Ledata2 vues
THE EFFECT OF CO2 TOWARDS STOMATA.htm.pdf par Leonid Ledata
THE EFFECT OF CO2 TOWARDS STOMATA.htm.pdfTHE EFFECT OF CO2 TOWARDS STOMATA.htm.pdf
THE EFFECT OF CO2 TOWARDS STOMATA.htm.pdf
Leonid Ledata3 vues
Борюсик насильник1.pdf par Leonid Ledata
Борюсик насильник1.pdfБорюсик насильник1.pdf
Борюсик насильник1.pdf
Leonid Ledata3 vues
LDATA VZ NETANYATTY VZ KKKPLAN VZ THERMOYAL VZ VATIKANIZM VZ KARENINA VZ DREA... par Leonid Ledata
LDATA VZ NETANYATTY VZ KKKPLAN VZ THERMOYAL VZ VATIKANIZM VZ KARENINA VZ DREA...LDATA VZ NETANYATTY VZ KKKPLAN VZ THERMOYAL VZ VATIKANIZM VZ KARENINA VZ DREA...
LDATA VZ NETANYATTY VZ KKKPLAN VZ THERMOYAL VZ VATIKANIZM VZ KARENINA VZ DREA...
Leonid Ledata3 vues
мушечка террористка.pdf par Leonid Ledata
мушечка террористка.pdfмушечка террористка.pdf
мушечка террористка.pdf
Leonid Ledata3 vues
електрический шкафчик1111111111111111111.pdf par Leonid Ledata
електрический шкафчик1111111111111111111.pdfелектрический шкафчик1111111111111111111.pdf
електрический шкафчик1111111111111111111.pdf
Leonid Ledata3 vues

Chapter_II.docx

 • 1. ‫טרנספירציה‬ ‫יחסי‬ – ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫הקדמה‬ ‫עלייה‬ ‫ועל‬ ‫באטמוספירה‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫הדיווחים‬ ‫רבו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫של‬ ‫מוגברת‬ ‫פליטה‬ ‫ע"י‬ ‫לרוב‬ ‫מוסברים‬ ‫אלו‬ ‫אקלים‬ ‫שינויי‬ .‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫שנתיות‬ ‫ממוצעות‬ ‫בטמפרטורות‬ ‫מהן‬ .‫ותעשייה‬ ,‫תחבורה‬ ‫כלי‬ ‫ע"י‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ?‫צמחים‬ ‫על‬ ‫אלו‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫על‬ ‫האוויר‬ ‫של‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫בריכוזי‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫החלטנו‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫התפתחותיות‬ ‫השפעות‬ .‫וימים‬ ‫שעות‬ ,‫דקות‬ ‫של‬ ‫הקצר‬ ‫הזמן‬ ‫בטווח‬ ‫וטרנספירציה‬ ‫מוגבר‬ ‫חמצני‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫כקיימות‬ ‫הוכחו‬ ‫ים‬ , ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫הבודד‬ ‫העלה‬ ‫ברמת‬ ‫ערכנו‬ ‫הניסויים‬ ‫את‬ .‫בהן‬ ‫נעסוק‬ .‫ותאורה‬ ‫אקלים‬ ‫מבוקר‬ ‫חדר‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬
 • 2. I – ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ ‫והפוטוסינטזה‬ ‫עקב‬ ‫שינויים‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫של‬ ‫בריכוזים‬ - ‫חמצני‬ ?‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫השפעת‬ ‫מהי‬ .‫א‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫בשביל‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫שינוי‬ ‫תוך‬ ,‫בודד‬ ‫צמח‬ ‫עלה‬ ‫של‬ ‫וטרנספירציה‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫נמדוד‬ ‫זו‬ ‫שאלה‬ .‫חיצוני‬ ‫חמצני‬ ‫איור‬ 1 ‫ארבידופסיס‬ ‫של‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫השפעת‬ :
 • 3. ‫איור‬ 2 ‫של‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫השפעת‬ : ‫עגבניה‬ ‫תוצאות‬ .‫א‬ ‫באיורים‬ 1 ‫ו‬ - 2 ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫ש‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬ .‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ,‫ושלילית‬ .‫ב‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫הורדת‬ - ‫(איור‬ ‫ובלילה‬ ,‫ביום‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫לעלייה‬ ‫גורמת‬ ‫חיצוני‬ ‫חמצני‬ 2 .) .‫ג‬ ‫נראה‬ ‫הניסויים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫בתוצאות‬ ‫שקצב‬ ‫ה‬ ‫בריכוז‬ ‫לשינויים‬ ‫מגיב‬ ‫הטרנספירציה‬ - 2 CO ‫בקצב‬ ‫יותר‬ ‫איטי‬ .‫הפוטוסינטזה‬ ‫מקצב‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫היום‬ ‫בתחילת‬ ‫לשיאה‬ ‫להגיע‬ ‫לפוטוסינטזה‬ ‫הלוקח‬ ‫זמן‬ .‫ד‬ ‫(איור‬ ‫הניסויי‬ ‫בתנאיי‬ ,‫שעה‬ ‫כחצי‬ ‫הוא‬ 2 .)
 • 4. ‫דיון‬ ‫במקובלת‬ ‫הדעה‬ ‫שינויים‬ ‫ע"י‬ ‫העלים‬ ‫של‬ ‫הגזים‬ ‫חילוף‬ ‫את‬ ‫מווסת‬ ‫שהצמח‬ ‫היא‬ ‫כיום‬ .‫הפיוניות‬ ‫במפתח‬ : ‫הבאים‬ ‫הממצאים‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ .‫א‬ ‫באיור‬ ‫שמוצגות‬ ‫הניסוי‬ 1 ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫שלשינויים‬ ‫נראה‬ , - ‫העלים‬ ‫מוליכות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫חמצני‬ .‫ובלילה‬ ‫ביום‬ ‫למים‬ .‫ב‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫בהשפעה‬ ‫הגברה‬ ‫חלה‬ ,‫ביום‬ - .‫הלילה‬ ‫לעומת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫חמצני‬ .‫ג‬ ‫מסקנות‬ ‫ינו‬ ‫בפרק‬ ‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬ ‫סעיף‬ ," II ‫לעצמאות‬ ‫בנוגע‬ ‫הת‬ .‫סביבה‬ ‫לתנאיי‬ ‫בצמח‬ ‫עלים‬ ‫של‬ ‫גובה‬ .‫ד‬ ‫בפרק‬ ‫מסקנותינו‬ ‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬ ‫סעיף‬ ," I ‫הטרנספירציה‬ ‫תלות‬ .‫המים‬ ‫בזמינות‬ ‫נציע‬ '‫א‬ ‫השערה‬ : ‫ע"י‬ ‫מבוקר‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הפיוניות‬ ‫מפתח‬ .‫בלבד‬ ‫גורמים‬ ‫שני‬ 1 ‫של‬ ‫ומסקנות‬ ‫דיון‬ ‫ראה‬ .‫הצמח‬ ‫המים‬ ‫בפותנציאל‬ ‫תלוי‬ ‫שהוא‬ ,‫הדופן‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫תאי‬ ‫ממברנות‬ ‫לחץ‬ . ‫פרק‬ ‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬ ‫סעיף‬ ," I 2 ‫תלויי‬ ‫שהוא‬ ,‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ . ‫וחיובית‬ ,‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫בקצב‬ ‫שלילית‬ ‫בריכו‬ ‫ההשפעה‬ ‫של‬ ‫ההגברה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ .‫העלה‬ ‫את‬ ‫הסובב‬ ‫שבאוויר‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ז‬ ‫לעומת‬ ,‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫מתבצע‬ ‫כאשר‬ ,‫ביום‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫משתנים‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוזי‬ ‫של‬ .‫הלילה‬ ‫מה‬ ,‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫תהליך‬ ‫לתחילת‬ ‫גורמת‬ ‫אלא‬ ,‫פיוניות‬ ‫מפתח‬ ‫את‬ ‫מבקרת‬ ‫אינה‬ ‫כשלעצמה‬ ‫התאורה‬ ‫את‬ ‫נדגים‬ .‫הפיונית‬ ‫לפתיחת‬ ‫שגורם‬ ‫מה‬ ,‫העלה‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫את‬ ‫שמוריד‬ ‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫במדידות‬ ‫הטענה‬ .‫חושך‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫צמחים‬ ‫התאוררות‬ ‫במהלך‬
 • 5. ‫איור‬ 3 ‫תקופ‬ ‫לאחר‬ ‫צמחים‬ ‫התאוררות‬ : ‫ה‬ ‫חושך‬ ‫של‬ . ‫תאורה‬ ‫עוצמת‬ ‫חלש‬ .‫ה‬ ‫תוצאות‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ .‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬ ‫מיידית‬ ‫עלייה‬ ‫תחילת‬ ‫יש‬ ‫האור‬ ‫הדלקת‬ ‫שלאחר‬ ‫נראה‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫לעלות‬ ‫מתחיל‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫שקצב‬ ‫נראה‬ .‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫תחלית‬ ‫עם‬ ‫מייד‬ ‫לרדת‬ ‫מתחיל‬ ‫מ‬ ‫יורד‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ - 250 ‫הטרנספירצי‬ ‫קצב‬ .‫לליטר‬ ‫מיקרוליטר‬ ‫ה‬ ‫וה‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫להתייצבות‬ ‫עד‬ ‫לעלות‬ ‫ממשיך‬ - Ci . ‫משמעותית‬ ‫עלייה‬ ‫של‬ ‫לתחילתה‬ ‫עד‬ ‫הזמן‬ ‫משך‬ .‫האור‬ ‫הדלקת‬ ‫מאז‬ ‫דקות‬ ‫כעשרים‬ ‫הוא‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬ ‫לגבי‬ ‫שלנו‬ ‫בהשערה‬ ‫תומכות‬ ‫הללו‬ ‫התוצאות‬ .‫למים‬ ‫העלה‬ ‫מוליכות‬ ‫על‬ ‫העלה‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫השפעותיו‬ ‫תקופת‬ ‫ההש‬ ‫לשינויים‬ ‫כאות‬ ‫לתאורה‬ ‫שיש‬ ‫המשני‬ ‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫לרמוז‬ ‫יכולה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בתגובת‬ ‫הייה‬ .‫בעלים‬ ‫הגזים‬ ‫בחילוף‬ ‫מנגנוניים‬
 • 6. .‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫עוצמה‬ ‫עם‬ ‫תאורה‬ ‫של‬ ‫בתנאיים‬ ‫דומה‬ ‫ניסוי‬ ‫נבצע‬ ‫איור‬ 4 ‫הת‬ : ‫תקופ‬ ‫לאחר‬ ‫צמחים‬ ‫אוררות‬ ‫ה‬ ‫חושך‬ ‫של‬ .‫חזקה‬ ‫תאורה‬ ‫עוצמת‬ . ‫תוצאות‬ ‫זה‬ ‫בניסוי‬ ‫גם‬ .‫א‬ ‫לקצב‬ ‫בניגוד‬ ,‫התאורה‬ ‫להדלקת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בתגובת‬ ‫השהייה‬ ‫תקופת‬ ‫נראת‬ ‫הוא‬ ‫חזקה‬ ‫בתאורה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫ההשהיה‬ ‫משך‬ .‫השהייה‬ ‫ללא‬ ‫לעלות‬ ‫שמתחיל‬ ‫הפוטוסינטזה‬ 7 ‫כ‬ ‫לעומת‬ ,‫דקות‬ - 20 ( ‫חלשה‬ ‫בתאורה‬ ,‫דקות‬ ‫איור‬ 3 .) ‫עם‬ ‫העלה‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫מעלייה‬ ‫נגרם‬ ‫אינו‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫העלייה‬ .‫ב‬ .‫התאורה‬ ‫הדלקת‬ ‫לבודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫הורדת‬ ‫של‬ ‫ניסוי‬ ‫נבצע‬ ‫התאורה‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ - ‫חמצני‬ ,‫בחושך‬ ‫בהדרגה‬ .‫הלילה‬ ‫בשעות‬
 • 7. ‫איור‬ 5 .‫בחושך‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫הורדה‬ : ‫תוצאות‬ ‫מתחיל‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ,‫לעלה‬ ‫מסביב‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫הריכוז‬ ‫את‬ ‫בדרגתית‬ ‫בצורה‬ ‫כשמורידים‬ ‫לעלות‬ ‫ה‬ ‫כאשר‬ - Ci ‫מ‬ ‫יורד‬ - 260 ‫ה‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫ריכוז‬ .‫כן‬ ‫לפני‬ ‫ולא‬ ‫לליטר‬ ‫מיקרוליטר‬ - 2 CO ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫בניסוי‬ ‫ההתאוררות‬ ‫בניסוי‬ ‫הסף‬ ‫לריכוז‬ ‫(איור‬ 3 ) .
 • 8. ‫ו‬ ‫דיון‬ ‫מסקנות‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫ושלילית‬ ,‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫הצמח‬ ‫את‬ ‫הסובב‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫(איור‬ 1 ) . ‫כשלוש‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ,‫שונה‬ ‫הוא‬ ‫רוויה‬ ‫לקצב‬ ‫הפרמטרים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫ובאורך‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫לקצב‬ ‫דקות‬ 30-45 ‫מחקר‬ ‫ידרוש‬ ‫לתופעה‬ ‫ההסבר‬ .‫הטרנספירציה‬ ‫לקצב‬ ‫דקות‬ .‫נוסף‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ - ‫(איורים‬ ‫לגזים‬ ‫העלה‬ ‫מוליכות‬ ‫את‬ ‫המווסת‬ ‫המים‬ ‫זמינות‬ ‫מלבד‬ ‫היחיד‬ ‫האות‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫חמצני‬ 2,3,4 ‫ח‬ .) ‫קצב‬ ‫שיפעול‬ ‫ע"י‬ ,‫משנית‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לגזים‬ ‫העלה‬ ‫מוליכות‬ ‫בוויסות‬ ‫התאורה‬ ‫שיבות‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫לירידה‬ ‫שגורם‬ ,‫הפוטוסינטזה‬ - .‫הצמח‬ ‫עלי‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫הפרק‬ ‫של‬ ‫לתוצאות‬ ‫נתייחס‬ ‫אם‬ ‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסים‬ ‫סעיף‬ " I ‫ייתכן‬ , ‫הקרינה‬ ‫של‬ ‫המתאם‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫מירידה‬ ‫נגרם‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫עם‬ ‫הפעילה‬ ‫הפוטוסינטטית‬ - ‫חמצני‬ ‫הצמח‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫לקצב‬ ‫שיש‬ ‫וההשהייה‬ ‫ייתכן‬ .‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬ ‫עלייה‬ ‫עקב‬ ‫מהירידה‬ ‫נובעות‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמות‬ ‫לשינויים‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ‫יחסית‬ ‫ההדרגתית‬ ‫ב‬ - Ci ‫(איור‬ 7 , ‫"יחסים‬ ‫טרנספירצי‬ ‫פעילה‬ ‫פוטוסונטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫ה‬ " ‫איור‬ , 4,3 )‫זה‬ ‫פרק‬ . ‫בתצרוכת‬ ‫לירידה‬ ‫לגרום‬ ‫יכולה‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוזי‬ ‫הכללית‬ ‫שהעלייה‬ ‫נראה‬ ,‫גלובלית‬ ‫בהסתכלות‬ ‫העלייה‬ ‫על‬ ‫לחפות‬ ‫יכול‬ ‫הדבר‬ .‫הצמחים‬ ‫של‬ ‫הפוטוסינטטיים‬ ‫הביצועים‬ ‫לשיפור‬ ‫וכן‬ ‫הצמחים‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫גד‬ ‫מים‬ ‫לתצרוכת‬ ‫כגורם‬ ‫בטמפרטורות‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫קצרי‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫חקרנו‬ ‫אנחנו‬ .‫בחקלאות‬ ‫יותר‬ ‫ולה‬ ‫אצל‬ ‫שמתרחשים‬ ,‫היתפתחותיים‬ ‫היבטים‬ .‫וטרנספירציה‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫על‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫עלייה‬ ,‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫של‬ ‫מוגברים‬ ‫לריכוזים‬ ‫שחשופים‬ ‫צמחים‬ .‫כן‬ ‫גם‬ ‫להיחקר‬ ‫צריכים‬ ‫ש‬ ‫ההמצאים‬ ‫את‬ ‫המסכם‬ ‫תאורטי‬ ‫מודל‬ ‫נציג‬ ‫לסיום‬ .‫העבודה‬ ‫ל‬
 • 9. ‫סיכום‬ ‫מודל‬ I ‫סביבתיים‬ ‫לפרמטרים‬ ‫טרנספירציה‬ ‫תגובות‬ : ‫המודל‬ ‫הבאות‬ ‫הנחות‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ : .‫א‬ ‫חמצני‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫הצמחים‬ ‫את‬ ‫הסובב‬ ‫באוויר‬ ‫ריכוזו‬ ‫אך‬ ,‫קבוע‬ ‫נשאר‬ ‫לרוב‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫הבינתאי‬ ‫הריכוז‬ .‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫לשינויים‬ ‫הקשור‬ ‫הפחמן‬ ‫קיבוע‬ ‫בקצב‬ ‫השינוי‬ ‫על‬ ‫משתנה‬ ‫הצמח‬ ‫עלי‬ ‫של‬ ‫ה‬ - 2 CO .‫סף‬ ‫ריכוזי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫בעלים‬ ‫הגזים‬ ‫מוליכות‬ ‫את‬ ‫המווסת‬ ‫אות‬ ‫הוא‬ ‫ה‬ ‫וריכוז‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫ליניארית‬ ‫תלוייה‬ ‫פוטוסינטזה‬ .‫ב‬ - 2 CO .‫העלים‬ ‫של‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ .‫ג‬ .‫בלבד‬ ‫פיוניות‬ ‫במפתח‬ ‫לניארית‬ ‫קשורה‬ ‫הטרנספירציה‬ .‫קבוע‬ ‫הוא‬ ‫הפיונית‬ ‫וסגירת‬ ‫פתיחה‬ ‫קצב‬ .‫ד‬ ‫ה‬ ‫וריכוז‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫ומחשב‬ ,‫אמפיריים‬ ‫קרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫נתוני‬ ‫מקבל‬ ‫המודל‬ - 2 CO ‫בחלל‬ .‫שמדדנו‬ ‫אמפיריות‬ ‫התוצאות‬ ‫עם‬ ‫תאורטיות‬ ‫תוצאות‬ ‫נשווה‬ .‫זמן‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ,‫הבינתאי‬ ‫איור‬ 6 ‫בקרת‬ : ‫טרנ‬ ‫על‬ ‫הבינתאי‬ ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫ס‬ ‫פירציה‬ ‫נתוני‬ ‫עם‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ , .‫אמיתיים‬ ‫קרינה‬
 • 10. ‫בדומה‬ ,‫אמיתיות‬ ‫ותוצאות‬ ‫מודל‬ ‫תוצאת‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫נתוני‬ ‫סדרות‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫של‬ ‫חישובים‬ ‫נבצע‬ ‫ב‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫תחילה‬ ."‫פעילה‬ ‫פוטוסינטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסי‬ ‫בפרק‬ ‫עשינו‬ ‫למה‬ ‫הסדרות‬ ‫ין‬ ‫ב‬ ‫שמופיעות‬ ‫כפי‬ ‫איור‬ 6 . ‫איור‬ 7 : .‫האמפירית‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫ותאורטית‬ ‫אמפירית‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫תוצאות‬ ,‫האמפירית‬ ‫בטרנספירציה‬ .‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫מצויין‬ ‫למתאם‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬ ‫בתוצאות‬ ‫בודד‬ ‫שיא‬ ‫לעומת‬ ,‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫עם‬ ‫במתאם‬ ‫בולטים‬ ‫שיאים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬ .‫התאורטיות‬ ‫לשם‬ ,‫הללו‬ ‫הסדרות‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫נבצע‬ ,‫וכעת‬ ‫קצרות‬ ‫התנודות‬ ‫הדגשת‬ .‫הטווח‬
 • 11. ‫איור‬ 8 ‫ותאורטית‬ ‫אמפירית‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ : .‫האמפירית‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫תוצאות‬ ‫הוא‬ ‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫המתאם‬ ,‫הטווח‬ ‫קצרות‬ ‫לתנודות‬ ‫כשמתייחסים‬ .‫דומה‬ ‫עיכוב‬ ‫זמן‬ ‫עם‬ ,‫מצויין‬ ‫די‬ ‫ב‬ ‫ון‬ ‫ה‬ ‫תוצאות‬ ‫מודל‬ ‫מתמטיים‬ ‫מודלים‬ ,‫מדוייק‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫המתמטיקה‬ ,‫מטבעה‬ .‫מסויים‬ ‫בנושא‬ ‫שלנו‬ ‫ההבנה‬ ‫בהדגמת‬ ‫שימושיים‬ ‫בניית‬ ‫תוך‬ .‫שונים‬ ‫קירובים‬ ‫או‬ ‫אנאלוגיות‬ ,‫בדימויים‬ ‫משתמשת‬ ‫קרובות‬ ‫שלעתים‬ ‫האנושית‬ ‫לשפה‬ ‫בניגוד‬ ‫ועובדת‬ ‫נכונה‬ ‫שלנו‬ ‫ההבנה‬ ‫האם‬ ‫להוכיח‬ ‫באמת‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫המודל‬ ‫המערכת‬ .‫במציאות‬ ‫אחיזה‬ ‫לה‬ ‫ויש‬ ‫האמיתית‬ ,‫הנחקר‬ ‫בנושא‬ ‫שלנו‬ ‫להבנה‬ ‫בדומה‬ , ‫המתמטי‬ ‫מהמודל‬ ‫יותר‬ ‫מסובכת‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫וכך‬ ,‫השערות‬ ‫של‬ ‫קבלה‬ ‫או‬ ‫לשלילה‬ ‫אותנו‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫המודל‬ .‫בלבד‬ ‫קירוב‬ ‫הוא‬ ‫למציאות‬ ‫המודל‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬ ‫במו‬ ‫השימוש‬ ‫ללא‬ ‫בולטות‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫חדשות‬ ‫השערות‬ ‫העלאת‬ ‫או‬ ‫קיימות‬ ‫כלי‬ ‫במודל‬ ‫לראות‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫ניתן‬ .‫דל‬ .‫יותר‬ ‫ואובייקטיבי‬ ‫מדוייק‬ ‫הוא‬ ‫מתמטי‬ ‫ומהיותו‬ ,‫בנושא‬ ‫שלנו‬ ‫להבנה‬ ‫המחשה‬ ‫ה‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫הסבר‬ ‫ה‬ ‫עוצמת‬ ‫עם‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫במתאם‬ ‫בולטים‬ ‫שיאים‬ ‫קרינה‬ ‫"יחסי‬ ‫בפרק‬ ‫ניתן‬ "‫פעילה‬ ‫פוטוסינטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫סעיף‬ , I . ‫קשו‬ ,‫הקצר‬ ‫העיכוב‬ ‫עם‬ ‫השיא‬ ‫קצרות‬ ‫בתנודות‬ ‫ר‬
 • 12. ‫עם‬ ,‫השני‬ ‫והשיא‬ )"‫פעילה‬ ‫פוטוסינטטית‬ ‫קרינה‬ / ‫טרנספירציה‬ ‫"יחסי‬ ‫(מסקנות‬ ‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫הטווח‬ ‫הדרגתית‬ ‫מעלייה‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫שמושפעת‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫במהלך‬ ‫קשור‬ ‫כשעה‬ ‫של‬ ‫עיכוב‬ ‫מהסיב‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫של‬ ‫התאורטיות‬ ‫בתוצאות‬ ‫מופיע‬ ‫אינו‬ ‫הרכיב‬ .‫האוויר‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫אינו‬ ‫שהמודל‬ ‫ה‬ .‫האוויר‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫עלייה‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫שהן‬ ,‫הקרינה‬ ‫של‬ ‫טווח‬ ‫הארוכות‬ ‫להשפעות‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫סדרות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגזרת‬ ‫תוצרי‬ ‫מתאם‬ ‫כשעושים‬ ‫(איור‬ 8 ) , ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫שנותנת‬ ‫את‬ ‫שממחיש‬ ‫מה‬ ,‫העיכוב‬ ‫וזמן‬ ‫המתאם‬ ‫בגודל‬ ‫רב‬ ‫דמיון‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫הטווח‬ ‫קצרות‬ ‫לתנודות‬ ‫יותר‬ ‫הקירב‬ .‫האמפיריות‬ ‫לתוצאות‬ ‫המודל‬ ‫בין‬ ‫ה‬ ‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫תפקיד‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫שהעלינו‬ ‫בהשערות‬ ‫תימוכין‬ ‫לתת‬ ‫יכולות‬ ‫אלו‬ ‫תוצאות‬ - ‫בחלל‬ ‫חמצני‬ .‫הפיונית‬ ‫מפתח‬ ‫על‬ ‫בבקרה‬ ‫הבינתאי‬ ‫הצורך‬ ‫יש‬ ‫האמפיריות‬ ‫לתוצאות‬ ‫אותו‬ ‫לקרב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫מאד‬ ‫מופשט‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫שהמודל‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫לטמפרטורת‬ ‫להיתייחס‬ .‫המים‬ ‫וזמינות‬ ‫האוויר‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫בשינויים‬ ‫המתחשב‬ ,‫יותר‬ ‫מתוחכם‬ ‫מודל‬ .‫האמפיריות‬ ‫לתוצאות‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫קירוב‬ ‫נותן‬ ‫העלה‬
 • 13. ‫סיכום‬ ‫מודל‬ II ‫טמפרטורת‬ ‫על‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בהשפעות‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫ומתחשב‬ ‫יותר‬ ‫מתוחכם‬ ‫הוא‬ ‫שנציג‬ ‫הבא‬ ‫המודל‬ ‫המוצג‬ ‫לניסוי‬ ‫בדומה‬ ,‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ ‫שנעשה‬ ‫ניסוי‬ ‫של‬ ‫הדמייה‬ ‫הן‬ ‫הבאות‬ ‫התוצאות‬ .‫העלה‬ ‫באיור‬ 2 . ‫איור‬ 9 ‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬: ‫תוצאות‬ ‫לפרטים‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫כשמסתכלים‬ : ‫הבאים‬ .‫ובלילה‬ ‫ביום‬ .‫חיצוני‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫בריכוז‬ ‫תנודות‬ ‫עקב‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בקצב‬ ‫שינויים‬ .‫א‬ .‫בטרנספירציה‬ ‫התנודות‬ ‫עקב‬ ‫העלה‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫שינויים‬ .‫ב‬ .‫ופוטוסינטזה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫בין‬ ‫הפוך‬ ‫צימוד‬ .‫ג‬ .‫ולילה‬ ‫יום‬ ‫בין‬ ‫טרנספירציה‬ ‫הבדלי‬ .‫ד‬
 • 14. ‫נמדד‬ ‫שלא‬ ‫תאורטי‬ ‫כמדד‬ ‫הפיוניות‬ ‫מפתח‬ .‫ה‬ ‫התאמת‬ ‫לצורך‬ ‫החישוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מתחייב‬ ‫אופיו‬ ‫אך‬ ,‫אמפירית‬ .‫הפרמטרים‬ ‫שאר‬ ‫המודל‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫ננסה‬ ‫של‬ ‫הדמייה‬ ‫בתור‬ ,‫האוויר‬ ‫וטמפרטורת‬ ‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫של‬ ‫אמפיריים‬ ‫נתונים‬ ‫עם‬ .‫חממה‬ ‫תנאיי‬ ‫איור‬ 10 ‫בתנאיי‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬: .‫חממה‬ ( ‫אמפיריות‬ ‫תוצאות‬ Exp ( ‫ומחושבות‬ ) Gen .) ‫של‬ ‫חישובים‬ ‫נבצע‬ ‫אלו‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ .‫האמפיריות‬ ‫תוצאות‬ ‫ל‬ ‫קרבתם‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫הקרינה‬ ‫עוצמת‬ ‫עם‬ ‫ותאורטית‬ ‫אמפירית‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ‫נראה‬ ‫תחילה‬
 • 15. ‫איור‬ 11 : ( ‫אמפירות‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ Exp ( ‫ומחושבת‬ ) Gen .) ‫תוצאות‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫לתוצאות‬ ‫בניגוד‬ I ‫המוצגות‬ , ‫באיור‬ 7 , ‫נראה‬ ‫למחושבות‬ ‫האמפיריות‬ ‫התוצאות‬ ‫בין‬ ‫המתאם‬ ‫דפוס‬ ‫קיימים‬ ‫הכולל‬ ‫והמהלך‬ ‫טווח‬ ‫הקצרות‬ ‫התנודות‬ ,‫הטרנספירציה‬ ‫מהלך‬ ‫של‬ ‫הרכיבים‬ ‫ששני‬ ‫נראה‬ .‫דומה‬ ‫והטרנספירציה‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הנגרת‬ ‫בין‬ ‫המתאמים‬ ‫את‬ ‫עתה‬ ‫נבדוק‬ .‫המודל‬ ‫בתוצאות‬ .‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫איור‬ 12 : ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ( ‫אמפירות‬ ‫פוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫הראשונות‬ ‫הנגזרות‬ Exp ( ‫ומחושבת‬ ) Gen ) .‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬
 • 16. ‫תוצאות‬ ‫מאד‬ ‫האמפיריות‬ ‫והתוצאות‬ ‫המודל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ללמד‬ ‫יכול‬ ,‫הראשונות‬ ‫הנגזרות‬ ‫של‬ ‫המתאם‬ ‫בין‬ ‫רב‬ ‫דמיון‬ .‫הקרינה‬ ‫בעוצמת‬ ‫לשינויים‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫טווח‬ ‫הקצרת‬ ‫בתגובה‬ ‫דומות‬ ‫איור‬ 13 : ‫בין‬ ‫מוצלב‬ ‫מתאם‬ ( ‫אמפירות‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫הראשונות‬ ‫הנגזרות‬ Exp ( ‫ומחושבת‬ ) Gen ) .‫הקרינה‬ ‫לעוצמת‬ ‫תוצאות‬ ‫דמיון‬ ‫יש‬ .‫המחושב‬ ‫הפיוניות‬ ‫למפתח‬ ‫האמפירית‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בין‬ ‫העיכוב‬ ‫וזמן‬ ‫המתאם‬ ‫בגודל‬ ‫רב‬ ‫דמיון‬ .‫המודל‬ ‫בקבועי‬ ‫לשפר‬ ‫שניתן‬ ‫דבר‬ ,‫מסויים‬ ‫עיכוב‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ,‫המחושבות‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫לתוצאות‬ ‫גם‬
 • 17. ‫מודל‬ ‫בתוצאות‬ ‫דיון‬ II ‫שמודגם‬ ‫כפי‬ ‫באיור‬ 9 ‫מודל‬ , II ‫טרנספירציה‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫אספקטים‬ ‫מגוון‬ ‫לשקף‬ ‫ויכול‬ ‫יותר‬ ‫מתוחכם‬ ‫הוא‬ ‫ריכוז‬ ,‫פוטוסינטזה‬ 2 CO .‫הקרינה‬ ‫ועוצמת‬ ‫עלה‬ ‫טמפרטורת‬ ,‫סביבה‬ ‫טמפרטורת‬ , ‫בתנאיים‬ ,‫מסויימים‬ ‫אומנם‬ , ‫מודל‬ ‫כמו‬ ,‫יותר‬ ‫פשוטים‬ ‫מודלים‬ I , ‫(טרנספירציה‬ ‫למציאות‬ ‫יותר‬ ‫להיתקרב‬ ‫יכולים‬ – ‫איור‬ 6 ‫לעומת‬ 10 ‫בנושא‬ ‫שהבמתינו‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫האמפירית‬ ‫למציאות‬ ‫אלו‬ ‫מודלים‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫קירובם‬ ‫עם‬ .) ‫ל‬ ‫ניתן‬ ‫חדש‬ ‫מה‬ .‫מלאה‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫מתקרבת‬ ‫למוד‬ ?‫מהמודל‬ ‫באיור‬ ‫לרגע‬ ‫נתמקד‬ 2 .‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫ה‬ ‫ריכוז‬ ‫העלאת‬ ‫לאחר‬ - 2 CO ‫הפוטוסינטזה‬ ‫קצב‬ ,‫במיידי‬ ‫כמעט‬ ‫עולה‬ ‫כ‬ ‫לוקח‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫שלקצב‬ ‫בעוד‬ - 45 .‫רוויה‬ ‫לקצב‬ ‫להגעה‬ ‫דקות‬ ‫בין‬ ‫צימוד‬ ‫חוסר‬ ‫פה‬ ‫נצפה‬ ‫לכאורה‬ ‫אחד‬ ‫בגורם‬ ‫יחדיו‬ ‫שתלויים‬ ,‫וטרנספירציה‬ ‫הפוטוסינטזה‬ – ‫חוסר‬ ‫ליישוב‬ ‫האפשרויות‬ ‫מהן‬ .‫הפיונית‬ ‫מפתח‬ ?‫זה‬ ‫עקביות‬ ‫ע"י‬ ‫שמשופעלים‬ ‫אחרים‬ ‫מגורמים‬ ‫נגרם‬ ‫למים‬ ‫העלה‬ ‫במוליכות‬ ‫השינוי‬ .‫הפיונית‬ ‫במפתח‬ ‫שינוי‬ ‫פה‬ ‫אין‬ .‫א‬ 2 CO . .‫ב‬ ‫(איור‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫תגובת‬ ‫לקצב‬ ‫הדומה‬ ‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫ונסגרת‬ ‫נפתחת‬ ‫הפיונית‬ 9 .) .‫לכאורה‬ ‫עקביות‬ ‫החוסר‬ ‫להסבר‬ '‫ב‬ ‫באפשרות‬ ‫נבחר‬ ‫אזי‬ ,‫מחקר‬ ‫של‬ ‫המשך‬ ‫דורשת‬ ‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫מסקנה‬ '‫א‬ : ‫קשורה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫בתגובת‬ ‫האיטיות‬ ,‫מהיר‬ ‫הוא‬ ‫פיונית‬ ‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫זמן‬ .‫אחרים‬ ‫בגורמים‬ ( ‫השני‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫במודל‬ ‫נדגים‬ ‫אם‬ ‫איור‬ 14 ‫נראה‬ ,‫יותר‬ ‫איטי‬ ‫הפיונית‬ ‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫קצב‬ ‫כאשר‬ ,) ‫הטרנספיר‬ ‫בקצב‬ ‫והירידה‬ ‫הפיונית‬ ‫לסגירת‬ ‫במקביל‬ ‫הפוטוסינטזה‬ ‫בקצב‬ ‫ירידה‬ ‫שחלה‬ ‫שלא‬ ‫דבר‬ ,‫ציה‬ ‫האמפיריים‬ ‫בניסויים‬ ‫נצפה‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫או‬ ‫נצפה‬ ‫(איור‬ 2 ) .
 • 18. ‫איור‬ 14 .‫יותר‬ ‫איטיים‬ ‫פיוניות‬ ‫תגובת‬ ‫זמני‬ .‫מבוקרים‬ ‫בתנאיים‬ ‫מודל‬ : ‫ש‬ ‫היא‬ ‫השניה‬ ‫טענתינו‬ ‫הפיונית‬ ‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫מנגנון‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫של‬ ‫סף‬ ‫בריכוזי‬ ‫קשור‬ ( ‫השמירה‬ ‫תאי‬ ‫בסביבת‬ ‫איורים‬ 5 , 3 .) ‫ה‬ ‫ריכוז‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫הוא‬ ‫הסף‬ ‫ריכוז‬ - 2 CO ‫שהוא‬ ,‫האטמוספירי‬ ‫ל‬ ‫קרוב‬ - uL / L 380 ,‫פוטוסינטזה‬ ‫ביצע‬ ‫תחילת‬ ‫עקב‬ ,‫הפיונית‬ ‫בסביבת‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫הפחמן‬ ‫ריכוז‬ ‫ירידת‬ ‫עם‬ . ‫(איורים‬ ‫הבוקר‬ ‫בשעות‬ 3,4 ‫(איורים‬ ‫החיצוני‬ ‫הריכוז‬ ‫הורדת‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ ) 1 ‫ו‬ - 2 ,‫במפתחה‬ ‫שינוי‬ ‫מתרחש‬ ,) ‫ונמדד‬ ‫מהיר‬ ‫שינוי‬ ‫שהוא‬ ‫מוליכות‬ ‫תגובת‬ .)‫הפוטוסינטזה‬ ‫של‬ ‫תגובה‬ ‫למהירות‬ ‫(דומה‬ ‫בודדות‬ ‫מדקות‬ ‫המים‬ ‫הולכת‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫בעלייה‬ ‫כנראה‬ ‫וקשורה‬ ‫יותר‬ ‫איטית‬ ‫היא‬ ,‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫למים‬ ‫העלה‬ ‫שיכול‬ ‫מה‬ ‫יחסית‬ ‫איטית‬ ‫היא‬ ‫אלו‬ ‫תהליכים‬ ‫מהירות‬ .‫העלה‬ ‫התאי‬ ‫אל‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫ובדפוזיה‬ ‫ההובלה‬ ‫בצינורות‬ ‫הא‬ ‫התגובה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ב‬ ‫לשינויים‬ ‫טרנספירציה‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫יטית‬ - 2 CO .
 • 19. ‫הידראוולית‬ ‫ליניקה‬ ‫הצמאים‬ ‫הבמבוק‬ ‫בעציצי‬ ‫שלהמים‬ ‫הזמינות‬ ‫לחוסר‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ניתן‬ ‫הניסויים‬ ‫בשני‬ ‫לימי‬ ‫הדמיאות‬ ‫רבו‬ ‫לא‬ .‫גפו‬ ‫מפרי‬ ‫ימים‬ ‫שאלתיהו‬ ‫בניסויין‬ ‫החושבין‬ ‫לגורמי‬ ‫לא‬ .‫פוט‬ ‫פני‬ ‫משוא‬ ‫משוואת‬ .‫כדג‬ ‫בנוהג‬ ‫תרגעיו‬ ‫הים‬ ‫את‬ ‫הכושר‬ ‫נספח‬ I ‫שנועדו‬ ‫שערכנו‬ ‫ניסויים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫סיכמנו‬ ‫הבאה‬ ‫בטבלה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫לפרט‬ .‫לרוויה‬ ‫טרנספירציה‬ ‫טבלה‬ 1 .‫שונות‬ ‫תאורה‬ ‫בעוצמות‬ ,‫לרוויה‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ : Plant PAR [uE] CO2 Change 380-80 PPM CO2 Change 80 - 380 PPM CO2 Change 80-650 PPM CO2 Change 650-80 PPM Time to transpiration steady state [minutes] Average Transpiration COV during the period of reaching steady state [ % / minute] `Arabidopsis 500 * 29 1.34 +/- 0.58 `Arabidopsis 500 * 33 1.1 +/- 0.6 `` Arabidopsis 180 * 31 1.3 +/- 1 `` Arabidopsis 180 * 36 3.8 +/- 1.7 ` Tomato 500 * 13 2.3 +/- 0.3 ` Tomato 500 * 18 3.7 +/- 1.3 ` Tomato 190 * 39 1 +/-0.54 ` Tomato 190 * 21 3.6 +/- 1.2 `` Tomato 190 * 22 3.2 +/- 2.4 `` Tomato 190 * 21 2.5 +/- 1.2 `` Tomato 190 * 12 3.3 +/- 1.4 `` Tomato 190 * 19 3.6 +/- 2.8
 • 20. ‫איור‬ 1 .‫עגבניה‬ ,‫עולה‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫תגובת‬ : ‫איור‬ 2 ,‫עולה‬ ‫חמצני‬ ‫דו‬ ‫פחמן‬ ‫לריכוז‬ ‫הטרנספירציה‬ ‫תגובת‬ : ‫ארבידופסיס‬ .