Fil3 m2 (1)

Education

3
Filipino
Unang Markahan – Modyul 2:
Paggamit ng Naunang Kaalaman o
Karanasan sa Pag-unawa ng
Napakinggang Teksto
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Helen A. Bustamante, Merry Jean A. De Asis
Editor: Cristy S. Agudera, Lorna C. Ragos
Tagasuri: Ame Grace I. Pamongcales at Christopher U. Gonzales
Tagawasto: April T. Delos Santos
Tagaguhit at Tagalapat: Reygean Joyce B. Canlas at Jecson L. Oafallas
Tagapamahala: Evelyn R. Fetalvero Josephine L. Fadul
Janette G. Veloso Christine C. Bagacay
Analiza C. Almazan Lorna C. Ragos
Ma. Cielo D. Estrada Cristy S. Agudera
Mary Jane M. Mejorada Alma D. Mercado
Filipino – Ikatlong Baitang
Alternative DeliveryMode
Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan
sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung
ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan
ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban
sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga
ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng
Department of Education – Region XI
Office Address: F. Torres St., Davao City
Telefax: (082) 291-1665; (082) 221-6147
E-mail Address: region11@deped.gov.ph * lrms.regionxi@deped.gov.ph
3
Filipino
Unang Markahan – Modyul 2:
Paggamit ng Naunang Kaalaman o
Karanasan sa Pag-unawa ng
Napakinggang Teksto
ii
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – Ikatlong Baitang
ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Pagggamit
ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggan
Teksto!
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri
ng mga edukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon
upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang
makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K
to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at
pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag- aaral sa
mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang
kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral
upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-
alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan.
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman
ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding
subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang
pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto.
Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan
ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
iii
Para sa mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – Ikatlong
Baitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Pagggamit
ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggan
Teksto!
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong
pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag- aaral
habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka
ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong
maunawaan.
Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang
mga dapat mong matutuhan sa
modyul.
Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin
kung ano na ang kaalaman mo sa
aralin ng modyul. Kung nakuha mo
ang lahat ng tamang sagot (100%),
maaari mong laktawan ang bahaging
ito ng modyul.
Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-
aral upang matulungan kang maiugnay
ang kasalukuyang aralin sa naunang
leksyon.
Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin
ay ipakikilala sa iyo sa maraming
paraan tulad ng isang kuwento,
awitin, tula, pambukas na suliranin,
gawain o isang
sitwasyon.
iv
Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng
maikling pagtalakay sa aralin.
Layunin nitong matulungan kang
maunawaan ang bagong konsepto
at mga kasanayan.
Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa
mapatnubay at malayang pagsasanay
upang mapagtibay ang iyong pang-
unawa at mga kasanayan sa paksa.
Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng
modyul.
Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng
pangungusap o talata upang
maproseso kung anong natutuhan
mo mula sa aralin.
Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing
makatutulong sa iyo upang maisalin
ang bagong kaalaman o kasanayan sa
tunay na sitwasyon o realidad ng
buhay.
Tayahin Ito ay gawain na naglalayong
matasa o masukat ang antas ng
pagkatuto sa pagkamit ng
natutuhang kompetensi.
v
Karagdagang Gawain Sa bahaging ito, may ibibigay sa
iyong panibagong gawain upang
pagyamanin ang iyong kaalaman o
kasanayan sa natutuhang aralin.
Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang
sagot sa lahat ng mga gawain sa
modyul.
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng
pinagkuhanan sa paglikha o
paglinang ng modyul na ito.
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng
modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng
anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit
ng hiwalay na papel sa pagsagotsa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang
gawaing napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat
pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga
gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang
pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung
tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.
vi
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa
modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o
tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa
nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay
na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-
iisa.
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa
sa kaugnay na mga kompetensi.
Kaya mo ito!
1
Alamin
Kumusta ka na?
Ako’y lubos na nasisiyahan dahil napagtagumpayan mo ang
naunang gawain!
Sa araling ito, susukatin ang iyong kakayahan sa pakikinig.
Magpatulong ka sa iyong kapamilya para basahin ang mga teksto o
kuwento. Maaari ring humingi ng gabay sa pakikinig ng teksto sa kamag-
anak na nakatira o malapit sa inyong bahay tulad ng iyong tiya at tiyo.
Sa modyul na ito, matututuhan mong gamitin ang naunang
kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto.
May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang
iyong kaalaman tungkol dito. Basahin mong mabuti ang panuto sa bawat
bahagi at isulat ang iyong mga sagotsa sagutang papel.
Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:
 nakagagamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng
napakinggang teksto(F3PN-Ib-2).
2
ate ama ina kuya bunso
Subukin
Kilalanin ang mga taong tinutukoy sa bawat bilang batay sa iyong
naunang kaalaman o karanasan sa pamilya.
Piliin mula sa kahon ang tamang sagot at isulat ito sa sagutang
papel.
1. Masayahing bata si Lito. Ginagawa niya ang
pagtulong sa kaniyang ama nang may ngiti sa
kaniyang labi.
2. Si Mar ay masunuring bata. Sinusunod niya ang
mga payo at utos ng kaniyang magulang at
nakatatandang kapatid.
3. Si Mara ay masipag na bata. Tumutulong siya samga
gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba at pag-
aalaga ng bunsong kapatid.
4. Si Mang Lino ang haligi ng tahanan.
Naghahanapbuhay siya upang mabigyan ng
magandang buhay ang kaniyang pamilya.
5. Si Aling Nita ang ilaw ng tahanan. Siya ay
nangangasiwa sa mga gawain upang maging maayos at
magkakaintindihan ang buong pamilya.
3
Aralin
1
Paggamit ng Naunang
Kaalaman o Karanasan sa
Pag-unawa ng
Napakinggang Teksto
Balikan
Punan mo ng wastong pangngalan ang sumusunod na
pahayag. Isulat ang letra ng iyong sagot.
1. Si Bb. Helen Cruz ay isang na nagtuturo sa paaralan.
a. karpintero b. upuan c. guro
2. Pumunta si nanay sa .
a. baso
b. palengke
c. Aling Nina
3. Mabait si sa kaniyang kaklase.
a. aso b. Berto c. rosas
4. Presko ang hangin sa .
a. unan b. bukid c. palengke
5. Mabango ang na sampaguita.
a. pabango b. bulaklak c. simbahan
4
Tuklasin
Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa
pahina 11 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.
Sagutin mo ang sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng iyong
sagot.
1. Ano ang pamagat ng tekstong napakinggan?
a. Ang Pamilya
b. Ang Aming Pamilya
c. Ang Pamilyang Nagkakaisa
2. Sino-sino ang bumubuo ng pamilya?
a. nanay at tatay
b. nanay, tatay at ate
c. nanay, tatay, ate, kuya at bunso
3. Paano itinuturo ng mga magulang ang pananalig sa Diyos?
a. Nagtutulungan sila.
b. Sila ay nagmamahalan.
c. Sama-sama silang nagsisimba at nagdarasal.
4. Bakit nalalampasan ng pamilya ang bawat problemaayon sa
teksto?
a. Nakikinig sila sa bawat isa.
b. Nag-uusap sila kapag may problema.
c. Nagkakaisa sila at nananalig sa Puong Maykapal.
5. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagkakaisa ng
pamilya?
Mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya upang maging .
a. magulo
b. malungkot
c. mapayapa
5
Suriin
Sa pakikinig ng teksto, mas mauunawaan mo ang
ideya nito kung iyong gagamitin ang naunang kaalaman
at karanasan mo.
Pagyamanin
Gawain A
Sa tulong ng nakatatanda sa iyo, pakinggan mo ang
tekstong kaniyang babasahin sa pahina 12 at sagutin ang mga
tanong tungkol dito. Isulat ang titik ng iyong sagot.
1. Ano ang CoVid-19 batay sa tekstong napakinggan?
a. masamang kaaway
b. simpleng karamdaman
c. nakahahawang karamdaman
2. Sino-sino ang maaaring mahawahan nito?
a. mga bata
b. mga matatanda
c. mga bata at matatanda
3. Ano ang nabanggit sa teksto na dapat gawin upang maiwasan ang
CoVid-19?
a. lumabas ng bahay
b. manatili sa loob ng bahay
c. makipaglaro sa mga kaibigan
6
4. Bakit kailangang manatili sa loob ng inyong bahay ayon sa
tekstong napakinggan?
Upang .
a. magkaroon ng panahon sa pamilya.
b. maging maayos at malinis ang loob ng bahay.
c. maging ligtas at hindi mahawahan ng sakit na CoVid-19.
5. Sa palagay mo, ano pa ang maaaring gawin upang maiwasan ang
CoVid-19?
a. Palaging maghugas ng kamay.
b. Makipagkamay sa mga kaibigan.
c. Makisalamuha sa ibang mga tao.
Gawain B
Pagtambalin ang mga hakbang sa pag-iwas sa CoVid-19 na nasa
Hanay A sa mga larawang nasa Banay B. Isulat ang titik ng iyong sagot.
A B
1. Iwasan ang matataong lugar.
a.
2. Magsuot ng protectiveface mask.
b.
3. Hugasan ng palagi ang mga kamay.
c.
4. Panatilihin ang isang metrong distansiya d.
sa kapuwa-tao.
5. Takpan ang bibig kapag umuubo
at bumabahing. e.
7
Nalaman kong magagamit
ang mga naunang
at
ko upang mas madali kong
maunawaan ang tekstong aking
napakinggan.
Isaisip
Punan ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan.
Isagawa
Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa
pahina 11 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.
Sagutin mo ang sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng iyong sagot.
1.Sino ang pangalawang anak nina Aling Nita at Mang Karding na
tumutulong sa pagluluto at paglalaba?
a. Ben
b. Nelo
c. Mina
8
2. Ano ang ginagawa ni Ben bilang bunsong anak?
a. nagluluto ng pagkain
b. nagliligpit ng hinihigaan
c. naglalaba ng mga damit
3. Si Mina ay tumutulong sa kaniyang ina sa pagluluto at paglalaba. Paano
mo mailalarawan si Mina?
a.mahiyain
b.mayabang
c.matulungin
4. Tuwing umaga, ginagampanan ni Nelo ang pag-aalaga ng kanilang
mga alagang hayop. Natutuwa siya habang ginagawa ito lalo na kapag
kasama ang kaniyang ama.
.
Tulad ni Nelo, bakit kailangang gampanan mo ang iyong
tungkulin sa tahanan?
a. para maging sikat sa pamilya.
b. dahil pinilit nina nanay at tatay
c. upang matuto at lumaking responsableng bata
5.Si Ben ang tagaligpit ng mga laruang nakakalat sa kanilang bahay.
Natutuwa siya kapag malinis ito.
Ginagawa mo rin ba sa inyong bahay ang ginagawa ni Ben?
Bakit?
a. Hindi, dahil nakakapagod.
b. Oo, dahil binibigyan ako ni nanay ng pera pagkatapos.
c. Oo, dahil magandang tingnan ang malinis at maayos na
tahanan.
9
Tayahin
Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa
pahina 12 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.
Sagutin ang mga tanong sa ibaba.
Mga Tanong:
1. Ano ang pamagat ng teksto?
2. Ilang basong tubig ang kailangang inumin araw-araw?
3. Bakit mahalaga ang tubig sa ating buhay?
4. Sa iyong palagay, ano ang mangyayari kung kulang ang
iniinom nating tubig?
5. Kung aanyayahan ka ng iyong kaibigan na uminom ng
softdrink, ano ang gagawin mo?
10
Karagdagang Gawain
Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa
pahina 13 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.
Pagkatapos ay isagawa ang gawaing nasa ibaba.
Punan ang patlang ng bawat bilang upang mabuo ang
pangungusap batay sa napakinggang teksto.
1. Si Raprap ay isang batang .
2. Tinuturuan ni Raprap si na bumasa.
3. Ang pangarap niya ay magiging isang .
4. Tinaguriang si Raprap dahil sa kaniyang
magandang ginawa.
5. Natutuwa ang guro niyang si sa ipinakita
ng kaniyang mag-aaral.
11
(Tuklasin)
Ang Pamilyang Nagkakaisa
Sinulat ni: Helen A. Bustamante
Masaya ang aming pamilya. Araw-araw, ipinaparamdam nina
nanay at tatay ang pagmamahal nila sa aming magkakapatid.
Tinuturuan nila kami ng magagandang asal lalong-lalo na ang
pananalig at pagmamahal sa Diyos. Sama- sama kaming nagsisimba
at nagdarasal. “Mahalin ninyo ang Diyos at gawin ang mabuti sa
kapwa,” iyan ang palaging bilin nila sa amin.
Lumaki kaming may malasakit sa isa’t isa. Nagtutulungan kami
sa anumang gawain sa aming tahanan. Kapag nahihirapan ako,
nariyan palagi sina ate at kuya upang ako’y alalayan. Ang bawat
problema ay aming nalalampasan dahil kami ay nagkakaisa at
nananalig sa Poong Maykapal.
(Isagawa)
Tungkulin sa Tahanan
Sinulat ni: Helen A. Bustamante
Maraming natutuwa sa pamilya nina Aling Nita at Mang Karding.
Napalaki kasi nila ang kanilang tatlong mga anak nang mabuti. Sila ay
mababait at masisipag na minana nila sa kanilang mga magulang.
Si Nelo ang panganay nilang anak. Siya ang katuwang ng
kaniyang ama sa pag-aalagai ng kanilang mga alagang hayop. Si
Mina ang nagdidilig ng kanilang mga halaman at tumutulong sa
kaniyang ina sa pagluluto at paglalaba. Ang bunso namang si Ben
ang nagliligpit ng kanilang hinihigaan at mga laruang nakakalat.
Natutuwa siya kapag malinis ang kanilang bahay.
Ang pamilya nila ay tinaguriang modelong pamilya dahil
sa ipinakitang pagtutulungan at kasipagan sa paggawa ng mga
tungkulin sa kanilang tahanan.
12
CoVid-19
Sinulat ni: Helen A. Bustamante
CoVid 19 ang kaniyang pangalan Isang
nakahahawang karamdaman Sa pag-
ubo at pagbahing na paraan Kaya lahat
siya ay iniiwasan.
.
Alagad ng kalusugan ay gumawa ng hakbang
Pagpapanatili sa loob ng bahay ay ipinaalam Upang
mga tao’y ligtas at hindi mahawahan Nang sa gayon,
CoVid-19 mawala nang tuluyan.
Ang Kahalagahan ng Tubig
Sinulat ni: Helen A. Bustamante
Lubhang napakahalaga ng tubig sa buhay ng bawat isa. Kung wala
ito, posibleng walang mabubuhay sa mundo. Kaya naman, palaging
pinapaalala sa atin ng ating mga magulang at mga alagad ng kalusugan na
kailangang uminom ng walong basong tubig araw-araw.
Maraming mahahalagang maidudulot ang tubig sa ating katawan.
Kabilang na rito ang pagtunaw ng ating mga kinain, sirkulasyon ng ating
dugo at maging pagmementena ng temperatura ng ating katawan. Kaya,
ugaliin nating uminon ng walong basong tubig araw-araw para sa ating
malinis at magandang pangangatawan.
(Pagyamanin)
(Tayahin)
13
(Karagdagang Gawain)
Pangarap ni Raprap
Sinulat ni: Helen A. Bustamante
Isa si Raprap sa mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang. Matalino
siyang bata. Iyan ang napapansin ni Gng. Lorna Santos na kaniyang
tagapayo. Tuwing tanghali, may inilalaan siyang oras para turuan niyang
magbasa ang kaniyang kaklase na si Gab.
“Ginang Santos, maaari po bang humiram ng pinapabasa mong aklat kay
Gab,” ang sabi ni Raprap sabay akbay kay Gab papalabas ng silid aralan.
Isang hapon, bago mag-uwian, “Rap, natutuwa akong tinuturuan mong
magbasa si Gab”, sambit ni Ginang Santos.
“Gusto ko po kasi kayong tulungan upang matutong bumasa si Gab at
pangarap ko pong paglaki ko ay magiging katulad mo po ma’am, isang
guro”, sagot ni Raprap. Masaya at napaluha ang guro sa kaniyang narinig.
Mula noon, si Raprap ay tinaguriang little teachersa kanilang klase.
14
Susi sa Pagwawasto
15
Sanggunian
K to 12 FilipinoGabayPangkurikulum saFilipino.Departmentof Education
2016,45-66
K to 12 Most Essential Learning Competencies for Filipino Grade 3.
Department of Education Curriculum and Instruction Strand 2020, 150-
153
16
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph

Recommandé

Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan par
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanMary Ann Encinas
29.5K vues15 diapositives
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin par
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinAlice Failano
78K vues12 diapositives
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa par
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaDesiree Mangundayao
4.4K vues24 diapositives
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking... par
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Desiree Mangundayao
2.9K vues28 diapositives
Filipino 6 pagbibigay hinuha par
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaJefferyl Bagalayos
32.3K vues9 diapositives
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala par
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babalaAlice Failano
7.7K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pagsunod sa Panuto par
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoShena May Malait
25.9K vues23 diapositives
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko par
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapikoAlice Failano
10.1K vues12 diapositives
English-clues (1).pptx par
English-clues (1).pptxEnglish-clues (1).pptx
English-clues (1).pptxAnaMarieFerrerCaliml
2K vues17 diapositives
Grade 3 EsP Teachers Guide par
Grade 3 EsP Teachers GuideGrade 3 EsP Teachers Guide
Grade 3 EsP Teachers GuideLance Razon
71.3K vues124 diapositives
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx par
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxNiniaLoboPangilinan
5.4K vues38 diapositives
Detailed lesson plan par
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson planJve Buenconsejo
32.1K vues3 diapositives

Tendances(20)

Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko par Alice Failano
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano10.1K vues
Grade 3 EsP Teachers Guide par Lance Razon
Grade 3 EsP Teachers GuideGrade 3 EsP Teachers Guide
Grade 3 EsP Teachers Guide
Lance Razon71.3K vues
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx par NiniaLoboPangilinan
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL185.9K vues
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma... par Desiree Mangundayao
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3 par Hercules Valenzuela
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
Hercules Valenzuela94.1K vues
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virusIct lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus
Mary Ann Encinas53.1K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T... par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
LiGhT ArOhL63.5K vues
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B... par benzcadiong1
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
benzcadiong13.3K vues
FILIFINO 3- KAYARIAN NG SALITA - 01-12-13.pptx par lhynSabalza
FILIFINO 3- KAYARIAN NG SALITA - 01-12-13.pptxFILIFINO 3- KAYARIAN NG SALITA - 01-12-13.pptx
FILIFINO 3- KAYARIAN NG SALITA - 01-12-13.pptx
lhynSabalza835 vues
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc par LycaDelaCruz1
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
LycaDelaCruz139.7K vues
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ... par GeraldCanapi
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
GeraldCanapi6.8K vues
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos par Hazel Grace Baldemor
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng KilosFilipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan... par Michael Paroginog
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
Michael Paroginog14.3K vues

Similaire à Fil3 m2 (1)

Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx par
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptxQ1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptxrufinodelacruz3
61 vues30 diapositives
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docx par
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docxFilipino 7_Q2_M3_v2(final).docx
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docxairbingcang
289 vues14 diapositives
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored... par
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...PrincessJemimaNaingu2
37 vues19 diapositives
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao par
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoMaeJhierecaSapicoPau
2.9K vues31 diapositives
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx par
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxrufinodelacruz3
163 vues22 diapositives
Mga Uri ng Teksto par
Mga Uri ng TekstoMga Uri ng Teksto
Mga Uri ng TekstoKokoStevan
45 vues26 diapositives

Similaire à Fil3 m2 (1)(20)

Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx par rufinodelacruz3
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptxQ1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
rufinodelacruz361 vues
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docx par airbingcang
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docxFilipino 7_Q2_M3_v2(final).docx
Filipino 7_Q2_M3_v2(final).docx
airbingcang289 vues
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored... par PrincessJemimaNaingu2
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx par rufinodelacruz3
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
rufinodelacruz3163 vues
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx par rufinodelacruz3
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
rufinodelacruz3125 vues
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdfKPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
KPWKP_Q1_Module2 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 2.pdf
JohnnyJrAbalos161 vues
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
JohnnyJrAbalos1176 vues
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf par NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
NoelPiedad143 vues
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf par NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
NoelPiedad118 vues
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdfKPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
JohnnyJrAbalos1767 vues
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf par JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfKPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
JohnnyJrAbalos1131 vues
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx par rufinodelacruz3
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx
rufinodelacruz3276 vues
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf par JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf par CrisElcarte
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
CrisElcarte61 vues

Plus de LLOYDSTALKER

Math4 module1 (1) par
Math4 module1 (1)Math4 module1 (1)
Math4 module1 (1)LLOYDSTALKER
462 vues19 diapositives
Sci3 m1 par
Sci3 m1Sci3 m1
Sci3 m1LLOYDSTALKER
4.3K vues41 diapositives
Sci3 m1 (1) par
Sci3 m1 (1)Sci3 m1 (1)
Sci3 m1 (1)LLOYDSTALKER
873 vues41 diapositives
English3 q1 mod2_tellmemoreaboutthestorycharacter_final07102020 (1) par
English3 q1 mod2_tellmemoreaboutthestorycharacter_final07102020 (1)English3 q1 mod2_tellmemoreaboutthestorycharacter_final07102020 (1)
English3 q1 mod2_tellmemoreaboutthestorycharacter_final07102020 (1)LLOYDSTALKER
472 vues27 diapositives
Music3 m2 (1) par
Music3 m2 (1)Music3 m2 (1)
Music3 m2 (1)LLOYDSTALKER
77 vues19 diapositives
Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020 par
Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020
Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020LLOYDSTALKER
254 vues19 diapositives

Plus de LLOYDSTALKER(10)

Fil3 m2 (1)

 • 1. 3 Filipino Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto
 • 2. Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Helen A. Bustamante, Merry Jean A. De Asis Editor: Cristy S. Agudera, Lorna C. Ragos Tagasuri: Ame Grace I. Pamongcales at Christopher U. Gonzales Tagawasto: April T. Delos Santos Tagaguhit at Tagalapat: Reygean Joyce B. Canlas at Jecson L. Oafallas Tagapamahala: Evelyn R. Fetalvero Josephine L. Fadul Janette G. Veloso Christine C. Bagacay Analiza C. Almazan Lorna C. Ragos Ma. Cielo D. Estrada Cristy S. Agudera Mary Jane M. Mejorada Alma D. Mercado Filipino – Ikatlong Baitang Alternative DeliveryMode Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – Region XI Office Address: F. Torres St., Davao City Telefax: (082) 291-1665; (082) 221-6147 E-mail Address: region11@deped.gov.ph * lrms.regionxi@deped.gov.ph
 • 3. 3 Filipino Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto
 • 4. ii Paunang Salita Para sa tagapagdaloy: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – Ikatlong Baitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Pagggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggan Teksto! Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag- aaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang- alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.
 • 5. iii Para sa mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – Ikatlong Baitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Pagggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggan Teksto! Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag- aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik- aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon.
 • 6. iv Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa mapatnubay at malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pang- unawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi.
 • 7. v Karagdagang Gawain Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa paglikha o paglinang ng modyul na ito. Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagotsa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.
 • 8. vi Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag- iisa. Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
 • 9. 1 Alamin Kumusta ka na? Ako’y lubos na nasisiyahan dahil napagtagumpayan mo ang naunang gawain! Sa araling ito, susukatin ang iyong kakayahan sa pakikinig. Magpatulong ka sa iyong kapamilya para basahin ang mga teksto o kuwento. Maaari ring humingi ng gabay sa pakikinig ng teksto sa kamag- anak na nakatira o malapit sa inyong bahay tulad ng iyong tiya at tiyo. Sa modyul na ito, matututuhan mong gamitin ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Basahin mong mabuti ang panuto sa bawat bahagi at isulat ang iyong mga sagotsa sagutang papel. Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:  nakagagamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto(F3PN-Ib-2).
 • 10. 2 ate ama ina kuya bunso Subukin Kilalanin ang mga taong tinutukoy sa bawat bilang batay sa iyong naunang kaalaman o karanasan sa pamilya. Piliin mula sa kahon ang tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. 1. Masayahing bata si Lito. Ginagawa niya ang pagtulong sa kaniyang ama nang may ngiti sa kaniyang labi. 2. Si Mar ay masunuring bata. Sinusunod niya ang mga payo at utos ng kaniyang magulang at nakatatandang kapatid. 3. Si Mara ay masipag na bata. Tumutulong siya samga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba at pag- aalaga ng bunsong kapatid. 4. Si Mang Lino ang haligi ng tahanan. Naghahanapbuhay siya upang mabigyan ng magandang buhay ang kaniyang pamilya. 5. Si Aling Nita ang ilaw ng tahanan. Siya ay nangangasiwa sa mga gawain upang maging maayos at magkakaintindihan ang buong pamilya.
 • 11. 3 Aralin 1 Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto Balikan Punan mo ng wastong pangngalan ang sumusunod na pahayag. Isulat ang letra ng iyong sagot. 1. Si Bb. Helen Cruz ay isang na nagtuturo sa paaralan. a. karpintero b. upuan c. guro 2. Pumunta si nanay sa . a. baso b. palengke c. Aling Nina 3. Mabait si sa kaniyang kaklase. a. aso b. Berto c. rosas 4. Presko ang hangin sa . a. unan b. bukid c. palengke 5. Mabango ang na sampaguita. a. pabango b. bulaklak c. simbahan
 • 12. 4 Tuklasin Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa pahina 11 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro. Sagutin mo ang sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng iyong sagot. 1. Ano ang pamagat ng tekstong napakinggan? a. Ang Pamilya b. Ang Aming Pamilya c. Ang Pamilyang Nagkakaisa 2. Sino-sino ang bumubuo ng pamilya? a. nanay at tatay b. nanay, tatay at ate c. nanay, tatay, ate, kuya at bunso 3. Paano itinuturo ng mga magulang ang pananalig sa Diyos? a. Nagtutulungan sila. b. Sila ay nagmamahalan. c. Sama-sama silang nagsisimba at nagdarasal. 4. Bakit nalalampasan ng pamilya ang bawat problemaayon sa teksto? a. Nakikinig sila sa bawat isa. b. Nag-uusap sila kapag may problema. c. Nagkakaisa sila at nananalig sa Puong Maykapal. 5. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya? Mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya upang maging . a. magulo b. malungkot c. mapayapa
 • 13. 5 Suriin Sa pakikinig ng teksto, mas mauunawaan mo ang ideya nito kung iyong gagamitin ang naunang kaalaman at karanasan mo. Pagyamanin Gawain A Sa tulong ng nakatatanda sa iyo, pakinggan mo ang tekstong kaniyang babasahin sa pahina 12 at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Isulat ang titik ng iyong sagot. 1. Ano ang CoVid-19 batay sa tekstong napakinggan? a. masamang kaaway b. simpleng karamdaman c. nakahahawang karamdaman 2. Sino-sino ang maaaring mahawahan nito? a. mga bata b. mga matatanda c. mga bata at matatanda 3. Ano ang nabanggit sa teksto na dapat gawin upang maiwasan ang CoVid-19? a. lumabas ng bahay b. manatili sa loob ng bahay c. makipaglaro sa mga kaibigan
 • 14. 6 4. Bakit kailangang manatili sa loob ng inyong bahay ayon sa tekstong napakinggan? Upang . a. magkaroon ng panahon sa pamilya. b. maging maayos at malinis ang loob ng bahay. c. maging ligtas at hindi mahawahan ng sakit na CoVid-19. 5. Sa palagay mo, ano pa ang maaaring gawin upang maiwasan ang CoVid-19? a. Palaging maghugas ng kamay. b. Makipagkamay sa mga kaibigan. c. Makisalamuha sa ibang mga tao. Gawain B Pagtambalin ang mga hakbang sa pag-iwas sa CoVid-19 na nasa Hanay A sa mga larawang nasa Banay B. Isulat ang titik ng iyong sagot. A B 1. Iwasan ang matataong lugar. a. 2. Magsuot ng protectiveface mask. b. 3. Hugasan ng palagi ang mga kamay. c. 4. Panatilihin ang isang metrong distansiya d. sa kapuwa-tao. 5. Takpan ang bibig kapag umuubo at bumabahing. e.
 • 15. 7 Nalaman kong magagamit ang mga naunang at ko upang mas madali kong maunawaan ang tekstong aking napakinggan. Isaisip Punan ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan. Isagawa Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa pahina 11 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro. Sagutin mo ang sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng iyong sagot. 1.Sino ang pangalawang anak nina Aling Nita at Mang Karding na tumutulong sa pagluluto at paglalaba? a. Ben b. Nelo c. Mina
 • 16. 8 2. Ano ang ginagawa ni Ben bilang bunsong anak? a. nagluluto ng pagkain b. nagliligpit ng hinihigaan c. naglalaba ng mga damit 3. Si Mina ay tumutulong sa kaniyang ina sa pagluluto at paglalaba. Paano mo mailalarawan si Mina? a.mahiyain b.mayabang c.matulungin 4. Tuwing umaga, ginagampanan ni Nelo ang pag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. Natutuwa siya habang ginagawa ito lalo na kapag kasama ang kaniyang ama. . Tulad ni Nelo, bakit kailangang gampanan mo ang iyong tungkulin sa tahanan? a. para maging sikat sa pamilya. b. dahil pinilit nina nanay at tatay c. upang matuto at lumaking responsableng bata 5.Si Ben ang tagaligpit ng mga laruang nakakalat sa kanilang bahay. Natutuwa siya kapag malinis ito. Ginagawa mo rin ba sa inyong bahay ang ginagawa ni Ben? Bakit? a. Hindi, dahil nakakapagod. b. Oo, dahil binibigyan ako ni nanay ng pera pagkatapos. c. Oo, dahil magandang tingnan ang malinis at maayos na tahanan.
 • 17. 9 Tayahin Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa pahina 12 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Mga Tanong: 1. Ano ang pamagat ng teksto? 2. Ilang basong tubig ang kailangang inumin araw-araw? 3. Bakit mahalaga ang tubig sa ating buhay? 4. Sa iyong palagay, ano ang mangyayari kung kulang ang iniinom nating tubig? 5. Kung aanyayahan ka ng iyong kaibigan na uminom ng softdrink, ano ang gagawin mo?
 • 18. 10 Karagdagang Gawain Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa pahina 13 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro. Pagkatapos ay isagawa ang gawaing nasa ibaba. Punan ang patlang ng bawat bilang upang mabuo ang pangungusap batay sa napakinggang teksto. 1. Si Raprap ay isang batang . 2. Tinuturuan ni Raprap si na bumasa. 3. Ang pangarap niya ay magiging isang . 4. Tinaguriang si Raprap dahil sa kaniyang magandang ginawa. 5. Natutuwa ang guro niyang si sa ipinakita ng kaniyang mag-aaral.
 • 19. 11 (Tuklasin) Ang Pamilyang Nagkakaisa Sinulat ni: Helen A. Bustamante Masaya ang aming pamilya. Araw-araw, ipinaparamdam nina nanay at tatay ang pagmamahal nila sa aming magkakapatid. Tinuturuan nila kami ng magagandang asal lalong-lalo na ang pananalig at pagmamahal sa Diyos. Sama- sama kaming nagsisimba at nagdarasal. “Mahalin ninyo ang Diyos at gawin ang mabuti sa kapwa,” iyan ang palaging bilin nila sa amin. Lumaki kaming may malasakit sa isa’t isa. Nagtutulungan kami sa anumang gawain sa aming tahanan. Kapag nahihirapan ako, nariyan palagi sina ate at kuya upang ako’y alalayan. Ang bawat problema ay aming nalalampasan dahil kami ay nagkakaisa at nananalig sa Poong Maykapal. (Isagawa) Tungkulin sa Tahanan Sinulat ni: Helen A. Bustamante Maraming natutuwa sa pamilya nina Aling Nita at Mang Karding. Napalaki kasi nila ang kanilang tatlong mga anak nang mabuti. Sila ay mababait at masisipag na minana nila sa kanilang mga magulang. Si Nelo ang panganay nilang anak. Siya ang katuwang ng kaniyang ama sa pag-aalagai ng kanilang mga alagang hayop. Si Mina ang nagdidilig ng kanilang mga halaman at tumutulong sa kaniyang ina sa pagluluto at paglalaba. Ang bunso namang si Ben ang nagliligpit ng kanilang hinihigaan at mga laruang nakakalat. Natutuwa siya kapag malinis ang kanilang bahay. Ang pamilya nila ay tinaguriang modelong pamilya dahil sa ipinakitang pagtutulungan at kasipagan sa paggawa ng mga tungkulin sa kanilang tahanan.
 • 20. 12 CoVid-19 Sinulat ni: Helen A. Bustamante CoVid 19 ang kaniyang pangalan Isang nakahahawang karamdaman Sa pag- ubo at pagbahing na paraan Kaya lahat siya ay iniiwasan. . Alagad ng kalusugan ay gumawa ng hakbang Pagpapanatili sa loob ng bahay ay ipinaalam Upang mga tao’y ligtas at hindi mahawahan Nang sa gayon, CoVid-19 mawala nang tuluyan. Ang Kahalagahan ng Tubig Sinulat ni: Helen A. Bustamante Lubhang napakahalaga ng tubig sa buhay ng bawat isa. Kung wala ito, posibleng walang mabubuhay sa mundo. Kaya naman, palaging pinapaalala sa atin ng ating mga magulang at mga alagad ng kalusugan na kailangang uminom ng walong basong tubig araw-araw. Maraming mahahalagang maidudulot ang tubig sa ating katawan. Kabilang na rito ang pagtunaw ng ating mga kinain, sirkulasyon ng ating dugo at maging pagmementena ng temperatura ng ating katawan. Kaya, ugaliin nating uminon ng walong basong tubig araw-araw para sa ating malinis at magandang pangangatawan. (Pagyamanin) (Tayahin)
 • 21. 13 (Karagdagang Gawain) Pangarap ni Raprap Sinulat ni: Helen A. Bustamante Isa si Raprap sa mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang. Matalino siyang bata. Iyan ang napapansin ni Gng. Lorna Santos na kaniyang tagapayo. Tuwing tanghali, may inilalaan siyang oras para turuan niyang magbasa ang kaniyang kaklase na si Gab. “Ginang Santos, maaari po bang humiram ng pinapabasa mong aklat kay Gab,” ang sabi ni Raprap sabay akbay kay Gab papalabas ng silid aralan. Isang hapon, bago mag-uwian, “Rap, natutuwa akong tinuturuan mong magbasa si Gab”, sambit ni Ginang Santos. “Gusto ko po kasi kayong tulungan upang matutong bumasa si Gab at pangarap ko pong paglaki ko ay magiging katulad mo po ma’am, isang guro”, sagot ni Raprap. Masaya at napaluha ang guro sa kaniyang narinig. Mula noon, si Raprap ay tinaguriang little teachersa kanilang klase.
 • 23. 15 Sanggunian K to 12 FilipinoGabayPangkurikulum saFilipino.Departmentof Education 2016,45-66 K to 12 Most Essential Learning Competencies for Filipino Grade 3. Department of Education Curriculum and Instruction Strand 2020, 150- 153
 • 24. 16 Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph