Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2021

LUG S.A.
LUG S.A.LUG S.A.
4Q2021
WYNIKI
Prezentacja inwestorska ZielonaGóra, 10lutego2021r.
Executive summary
 Dynamiczny wzrost przychodów r/r mimo utrzymujących się wyzwań na rynku
półprzewodników
 Drugi najwyższy w historii Grupy LUG (rekord w poprzednim kwartale) poziom
zysku brutto na sprzedaży (21,49 mln zł)
 Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego w końcowej fazie realizacji
(inwestycja o wartości 8,21 mln zł)
 Zgodna z harmonogramem realizacja pierwszych faz kontraktu oświetleniowego
w Warszawie (największy w Polsce kontrakt o wartości ponad 32 mln zł)
 Planowane otwarcie przedstawicielstwa LUG Maroc w Królestwie Maroka
Utrzymujemy wysoki poziom przychodów i zysku brutto ze sprzedaży mimo
skomplikowanej sytuacji na rynku półprzewodników i dynamicznych wzrostów
kosztów logistycznych. Pracujemy nad systemowymi rozwiązaniami, które
pomogą nam trwale podnieść rentowność kontraktów. Zakończyliśmy
rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które rozpoczęło
funkcjonowanie w styczniu 2022 roku.
„
58,83
mln zł
Przychody
4Q2021
+17,6% r/r
21,49
mln zł
Zysk brutto
na sprzedaży
4Q2021
+6,0% r/r
4,98
mln zł
EBITDA
4Q2021
b.z. r/r
1,37
mln zł
zysk netto*
4Q2021
+179,6% r/r
Ryszard Wtorkowski,
Prezes Zarządu LUG S.A.
* dla akcjonariuszy jednostki dominującej
Kluczowe wydarzenia
Zakończenie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego LUG
IV kw./ I kw. 2022
 Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej
z zapleczem biurowo-socjalnym,
 Zakończenie inwestycji: styczeń 2022 roku,
 Wartość inwestycji: 8.210.000 zł netto.
Kluczowe wydarzenia
Zakończenie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego LUG
IV kw./ I kw. 2022
Kluczowe wydarzenia
Zakończenie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego LUG
IV kw./ I kw. 2022
Kluczowe wydarzenia
Nagroda Gospodarcza Marszałka
Województwa Lubuskiego 2021
IV kw./I kw. 2022
Podwójna Nagroda
The Best Annual Report 2020
Powołanie LUG Maroc:
przedstawicielstwa LUG w Maroko
Europe City Leadership Forum
Wybrane TOP 3 projekty oświetlenia
więcej: www.lug.com.pl/pl/produkty/realizacje
Kort tenisowy, Serbia
EKSPORT
 Oświetlenie wewnętrzne CyrusOne Data
Centre, Hanau, Niemcy
 Oświetlenie wewnętrzne biurowca MindLabs,
Tilburg, Holandia
 Oświetlenie Data Centre firmy Interxion,
(A Digital Realty Company), Paryż, Francja
IV kw. 2021
KRAJ
 Modernizacja oświetlenia salonu BMW
Inchcape, Wrocław
 Modernizacja oświetlenia dla Poczty Polskiej
w Lublinie
 Wymiana oświetlenia w gminie Chorkówka
Rynek oświetlenia LED
1% 3%
7%
22%
12%
20%
31%
51%
1%
28%
69%
95%
2010 2015 2020P 2025P
Samochody hybrydowe i elektryczne
Odnawialne źródła energii
Oświetlenie LED
Oświetlenie LED to technologia o najwyższym tempie penetracji
rynku wśród rozwiązań przyjaznych środowisku
Rynek oświetleniowy
Wpływ pandemii koronawirusa na branżę
 Prognozy na 2025 rok są niższe o 21%
w zestawieniu do prognoz sprzed
pandemii koronawirusa.
 Głównymi czynnikami oddziałującymi na
wyniki Emitenta w 4Q2021:
 Szoki popytowe i podażowe, które
wywołały ograniczenia w
dostawach komponentów;
 Wzrost cen komponentów w
związku ze wzmożonym popytem
wielu branż przemysłu;
 Wzrost kosztów transportu
morskiego, kolejowego i
lotniczego;
 Opóźnienia w realizacji dużych
inwestycji wywołane powyższymi
czynnikami.
14,3%
CAGR
Prognozowane tempo
wzrostu inteligentnego
rynku oświetlenia LED
w latach 2025-2030*
Wpływ pandemii koronawirusa na rynek oświetlenia smart
11.06
22.7
43.9
2020 2025-E 2030-P
MLD USD
*www.elektronikab2b.pl, W 2025 roku wartość rynku inteligentnego oświetlenia przekroczy 22 mld dolarów, 15.07.2021r.
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
sty
18
kwi
18
lip
18
paź
18
sty
19
kwi
19
lip
19
paź
19
sty
20
kwi
20
lip
20
paź
20
sty
21
kwi
21
lip
21
paź
21
sty
22
Aktualna koniunktura i perspektywy
Rynek budowlany
• Wskaźnik GUS koniunktury w budownictwie* od połowy
2021 r. notuje stopniowy spadek i ukształtował się w
styczniu 2022 r. na poziomie -17,1
• Większość przedsiębiorstw w branży budowlanej zgłasza,
że ich sytuacja nie ulega zmianie, jednak 8,1%
przedsiębiorstw wskazało na poprawę sytuacji, ale
jednocześnie aż 25,2% pogorszenie
• Głównym czynnikiem powodującym niepewność w branży
są niekorzystne przewidywania w zakresie portfela
zamówień na rynku krajowym
• Przedsiębiorstwa budowlane zgłaszają wzrost opóźnień
w płatnościach
• Wzrost cen opraw oświetleniowych r/r wyniósł 8,2%, blisko
dwukrotnie więcej niż przed kwartałem
+8,2
%
Dynamika cen opraw
oświetleniowych
XI 2020 – XI 2021**
* źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2022 r.)
** źródło: GUS, Ceny robót budowlano-montażowych w obiektów budowlanych (listopad 2021 r.)
Wskaźnik GUS koniunktury w budownictwie
[wartość wskaźnika od -100 do +100]
0.0%
6.0%
10.8% 10.3% 9.6%
CEL:
10.0%
2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4
43.5% 41.4% 37.1% 40.8% 39.3%
CEL:
40.0%
2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4
56.5% 52.3% 60.4% 62.1% 60.5% CEL:
75.0%
2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4
17.7%
20.0%
-1.3%
8.5%
10.9%
CEL:
10.0%
2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4
Stan realizacji 2021Q4
Strategiczne kierunki rozwoju
Globalizacja Marże
Wzrost
CEL GŁÓWNY
Osiągnięcie tempa wzrostu na
poziomie 10% CAGR przychodów
w najbliższych 5 latach
WIZJA
Międzynarodowy lider
innowacyjnych rozwiązań
oświetleniowych
CELE WSPIERAJĄCE:
Wzrost eksportu do poziomu 75% przychodów
grupy kapitałowej w perspektywie do 2021 roku
Zwiększenie i trwałe utrzymanie w perspektywie
kilku lat marży brutto na sprzedaży na poziomie
przekraczającym 40%
Udział zrealizowanych projektów o wartości
powyżej 1 mln euro w przychodach na poziomie
10% w perspektywie do 2021 roku
Rachunek wyników
Wyniki finansowe 2021Q4
mln zł 2020Q4 2021Q4 r/r
Przychody ze sprzedaży 50,03 58,83 +17,6%
Zysk brutto na sprzedaży 20,27 21,49 +6,0%
Rentowność brutto na sprzedaży 40,5% 36,5% -4,0pp
EBITDA 4,98 4,98 b.z.
Rentowność EBITDA 10,0% 8,5% -1,5pp
Zysk operacyjny 2,23 1,74 -22,0%
Rentowność operacyjna 4,5% 3,0% -1,5pp
Zysk netto* 0,49 1,37 +179,6%
Rentowność netto* 1,0% 2,3% +1,3pp
 Wzrost przychodów w wyniku
zakończenia szeregu projektów dla
jednostek samorządowych w kraju oraz
sprzedaży eksportowej.
 Marża brutto na sprzedaży pod presją
utrzymującej się skomplikowanej
sytuacji na rynku półprzewodników.
 Drugi najwyższy w historii Grupy LUG
(po poprzednim kwartale) poziom
kwartalnego zysku brutto na sprzedaży.
 Utrzymanie wyniku EBITDA na
poziomie sprzed roku i wzrost zysku
netto.
* dla akcjonariuszy jednostki dominującej
mln zł 31.12.2020. 31.12.2021. r/r
Suma bilansowa 156,48 193,37 +23,6%
Rzeczowe aktywa trwałe 43,47 49,04 +12,8%
Wartości niematerialne 14,94 14,07 -5,8%
Aktywa obrotowe 92,29 125,10 +35,6%
Zapasy 46,74 72,52 +55,2%
Gotówka i ekwiwalenty 6,01 11,45 +90,5%
Kapitał własny 52,05 56,70 +8,9%
Zobowiązania długoterminowe 10,78 13,89 +28,8%
Długoterminowe kredyty i pożyczki 1,66 5,98 +260,2%
Zobowiązania krótkoterminowe 93,65 122,78 +31,1%
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 34,96 52,62 +50,5%
Bilans
Wyniki finansowe 2021Q4
 Wzrost długoterminowych kredytów
i pożyczek związany z realizacją
inwestycji w rozbudowę Centrum
Badawczo-Rozwojowego.
 Obniżenie wartości niematerialnych w
efekcie wygasania amortyzacji
aktywowanych prac R&D po ich 5-
letnim okresie amortyzacji.
 Zwiększenie krótkoterminowego
zadłużenia w wyniku większego
wykorzystania kredytu obrotowego.
 Wzrost zapasów niezbędnych do
realizacji kontraktów w kolejnych
okresach i w efekcie wydłużenia
terminów dostaw finansowany kredytem
obrotowym i kupieckim.
* dla akcjonariuszy jednostki dominującej
4.98 4.98
+1.22 -0.75
-1.40 +0.97 -0.54 +0.49
Czynniki wpływające na wyniki 2021Q4
EBITDA
2020Q4
Wzrost zysku brutto na
sprzedaży
Wzrost kosztów sprzedaży
Wzrost kosztów ogólnego zarządu
Wzrost amortyzacji
Wzrost pozostałych kosztów
operacyjnych
Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych
(rozwiązanie rezerw zawiązanych w 2021Q3)
EBITDA
2021Q4
Przepływy pieniężne i wskaźniki
Wyniki finansowe 2021Q4
2020Q4 2021Q4 r/r
Dług netto / EBITDA 2,68 3,86 +1,18
ROE 14,7% 6,5% -8,2pp
ROA 4,9% 1,9% -3,0pp
EV/EBITDA* 5,13 6,79 +1,66
* na koniec okresu
2021Q4
Środki pieniężne na początek okresu 2,99
Działalność operacyjna +7,16
Działalność inwestycyjna -4,41
Działalność finansowa +5,34
Środki pieniężne na koniec okresu 11,08
 Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz zwiększone zadłużenie finansują inwestycję w rozbudowę
Centrum Badawczo-Rozwojowego i istotne zwiększenie środków pieniężnych na koniec okresu.
 Poprawa wskaźnika płynności i niewielki wzrost wskaźnika zadłużenia ogólnego w stosunku do poprzedniego roku.
 Wzrost wskaźnika długu netto do EBITDA w stosunku do poprzedniego roku.
 Wskaźnik EV/EBITDA na poziomie wyższym niż przed rokiem.
Obroty Kurs NCIndex WIG
37.1%
15.6%
18.7%
5.0%
23.6% Ryszard Wtorkowski
Iwona Wtorkowska
Opera TFI
MKK3 Sp. z o.o.
Pozostali akcjonariusze
LUG na rynku kapitałowym
Akcjonariat
4.1.2016. 04.02.2022.
LUG +133%
6,86 zł
WIG +50%
NCINDEX +41%
Akcje
Liczba akcji 7.198.570
Rynek notowań NewConnect
Debiut 20.11.2007.
Segment NC Focus
Indeks NCIndex (udział 1,331%)
ISIN PLLUG0000010
Ticker LUG
Wskaźniki
Zmiana 1 rok -28,5%
YTD +0,9%
EV/EBITDA* 6,79
* na koniec okresu
Monika Bartoszak
Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji
+48.510.183.993
relacje@lug.com.pl
Władze i struktura Grupy LUG LUG S.A.
jednostka dominująca
LUG Light Factory Sp. z o.o.
100%
LUG GmbH
100%
LUG do Brasil Ltda.
65%
LUG Lighting UK Ltd.
100%
LUG Argentina SA
50%
BIOT Sp. z o.o.
75,5%
LUG AYNDINLATMA SISTEMLERI
ANONIM SIRKETI 66,8%
Małgorzata Konys
Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Mariusz Ejsmont
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
Ryszard Wtorkowski
Prezes Zarządu
Iwona Wtorkowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Renata Baczańska
Członek Rady Nadzorczej
Eryk Wtorkowski
Członek Rady Nadzorczej
Zygmunt Ćwik
Członek Rady Nadzorczej
Szymon Zioło
Członek Rady Nadzorczej
ZARZĄD RADA NADZORCZA
ESCOLIGHT Sp. z o.o.
30%
LUG SERVICES Sp. z o.o.
97%
Grupa LUG na świecie
Posadas Sao Paulo Casablanca Londyn Algier Berlin Zielona Góra, Nowy Kisielin Stambuł Dubaj
70
rynków
Maroko
1 sur 19

Recommandé

Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2021 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2021Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2021
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2021LUG S.A.
400 vues19 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q1'2021 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q1'2021Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q1'2021
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q1'2021LUG S.A.
1.2K vues21 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2020 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2020LUG S.A.
2.7K vues19 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q2'2021 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q2'2021Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q2'2021
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za Q2'2021LUG S.A.
1.1K vues19 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2020 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2020LUG S.A.
683 vues20 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2018 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2018Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2018
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2018LUG S.A.
1.4K vues55 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok par
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rokWyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rokLUG S.A.
582 vues52 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017LUG S.A.
978 vues48 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019LUG S.A.
1.7K vues17 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018LUG S.A.
1.5K vues49 diapositives
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rok par
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rokWyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rok
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rokLUG S.A.
724 vues59 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017LUG S.A.
1.1K vues32 diapositives

Tendances(17)

Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok par LUG S.A.
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rokWyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok
LUG S.A.582 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2017
LUG S.A.978 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019
LUG S.A.1.7K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2018
LUG S.A.1.5K vues
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rok par LUG S.A.
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rokWyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rok
Wyniki roczne Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rok
LUG S.A.724 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2017
LUG S.A.1.1K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2018 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2018Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2018
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2018
LUG S.A.1.4K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2018 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2018Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2018
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2018
LUG S.A.1K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2017 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2017
LUG S.A.1.2K vues
ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I kwartał 2014 par ES-SYSTEM
ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I kwartał 2014ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I kwartał 2014
ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I kwartał 2014
ES-SYSTEM553 vues
SNT prezentacja wyniki Q3 2018/2019 par SynektikSA
SNT prezentacja wyniki Q3 2018/2019SNT prezentacja wyniki Q3 2018/2019
SNT prezentacja wyniki Q3 2018/2019
SynektikSA84 vues
Synektik prezentacja q4_2020 par SynektikSA
Synektik prezentacja q4_2020Synektik prezentacja q4_2020
Synektik prezentacja q4_2020
SynektikSA181 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2019
LUG S.A.188 vues
Synektik prezentacja q1_2021 r._ par SynektikSA
Synektik prezentacja q1_2021 r._Synektik prezentacja q1_2021 r._
Synektik prezentacja q1_2021 r._
SynektikSA241 vues
Synektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021 par SynektikSA
Synektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021Synektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021
Synektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021
SynektikSA54 vues
Synektik prezentacja h1_2020 r._final par SynektikSA
Synektik prezentacja h1_2020 r._finalSynektik prezentacja h1_2020 r._final
Synektik prezentacja h1_2020 r._final
SynektikSA130 vues
Synektik 2019 q3_final par SynektikSA
Synektik 2019 q3_finalSynektik 2019 q3_final
Synektik 2019 q3_final
SynektikSA2.1K vues

Similaire à Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2021

Synektik_prezentacja_Q4_2021.pdf par
Synektik_prezentacja_Q4_2021.pdfSynektik_prezentacja_Q4_2021.pdf
Synektik_prezentacja_Q4_2021.pdfSynektikSA
274 vues27 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022LUG S.A.
408 vues24 diapositives
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf par
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdfQ4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdfPrzemysawStaniszewsk1
7 vues16 diapositives
Synektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdf par
Synektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdfSynektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdf
Synektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdfSynektikSA
185 vues23 diapositives
Synektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdf par
Synektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdfSynektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdf
Synektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdfSynektikSA
2 vues24 diapositives
Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023 par
Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023
Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023SynektikSA
17 vues24 diapositives

Similaire à Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2021(20)

Synektik_prezentacja_Q4_2021.pdf par SynektikSA
Synektik_prezentacja_Q4_2021.pdfSynektik_prezentacja_Q4_2021.pdf
Synektik_prezentacja_Q4_2021.pdf
SynektikSA274 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2022
LUG S.A.408 vues
Synektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdf par SynektikSA
Synektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdfSynektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdf
Synektik_prezentacja_H1_2022 r._web.pdf
SynektikSA185 vues
Synektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdf par SynektikSA
Synektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdfSynektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdf
Synektik_prezentacja_Q4_2022 r._final.pdf
SynektikSA2 vues
Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023 par SynektikSA
Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023
Synektik SA - Prezentacja inwestorska Q4 2022, listopad 2023
SynektikSA17 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017
LUG S.A.1.2K vues
Synektik_prezentacja_Q1_2022 r._final.pdf par SynektikSA
Synektik_prezentacja_Q1_2022 r._final.pdfSynektik_prezentacja_Q1_2022 r._final.pdf
Synektik_prezentacja_Q1_2022 r._final.pdf
SynektikSA358 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2020 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q 2020
LUG S.A.19 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019
LUG S.A.12 vues
Tel forceone prezentacja_wyniki_1q_2013 par TelForceOneSA
Tel forceone prezentacja_wyniki_1q_2013Tel forceone prezentacja_wyniki_1q_2013
Tel forceone prezentacja_wyniki_1q_2013
TelForceOneSA372 vues
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ par KBJ_IR
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
KBJ_IR26 vues
ES-SYSTEM prezentacja wynikow za 2018 rok par ES-SYSTEM
ES-SYSTEM prezentacja wynikow za 2018 rokES-SYSTEM prezentacja wynikow za 2018 rok
ES-SYSTEM prezentacja wynikow za 2018 rok
ES-SYSTEM429 vues
Synektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021_m par SynektikSA
Synektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021_mSynektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021_m
Synektik prezentacja q3_2020 r._final_7.09.2021_m
SynektikSA156 vues
CIECH - Wyniki finansowe za 2015 r. par CIECH Group IR
CIECH - Wyniki finansowe za 2015 r.CIECH - Wyniki finansowe za 2015 r.
CIECH - Wyniki finansowe za 2015 r.
CIECH Group IR42.6K vues
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA360 vues
Mirbud 2022Q2 prezentacja wynikow.pdf par Biznesradar
Mirbud 2022Q2 prezentacja wynikow.pdfMirbud 2022Q2 prezentacja wynikow.pdf
Mirbud 2022Q2 prezentacja wynikow.pdf
Biznesradar50 vues
CIECH wyniki finansowe 1H2017 PL par CIECH Group IR
CIECH wyniki finansowe 1H2017 PLCIECH wyniki finansowe 1H2017 PL
CIECH wyniki finansowe 1H2017 PL
CIECH Group IR41.4K vues
Snt wyniki 2018_2019_q4_final par SynektikSA
Snt wyniki 2018_2019_q4_finalSnt wyniki 2018_2019_q4_final
Snt wyniki 2018_2019_q4_final
SynektikSA147 vues

Plus de LUG S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020LUG S.A.
20 vues21 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020LUG S.A.
22 vues20 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020LUG S.A.
19 vues22 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016LUG S.A.
364 vues26 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016LUG S.A.
363 vues24 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016LUG S.A.
398 vues26 diapositives

Plus de LUG S.A.(8)

Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
LUG S.A.20 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2020
LUG S.A.22 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q 2020
LUG S.A.19 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016
LUG S.A.364 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016
LUG S.A.363 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2016
LUG S.A.398 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016
LUG S.A.1.3K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015
LUG S.A.858 vues

Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2021

 • 2. Executive summary  Dynamiczny wzrost przychodów r/r mimo utrzymujących się wyzwań na rynku półprzewodników  Drugi najwyższy w historii Grupy LUG (rekord w poprzednim kwartale) poziom zysku brutto na sprzedaży (21,49 mln zł)  Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego w końcowej fazie realizacji (inwestycja o wartości 8,21 mln zł)  Zgodna z harmonogramem realizacja pierwszych faz kontraktu oświetleniowego w Warszawie (największy w Polsce kontrakt o wartości ponad 32 mln zł)  Planowane otwarcie przedstawicielstwa LUG Maroc w Królestwie Maroka Utrzymujemy wysoki poziom przychodów i zysku brutto ze sprzedaży mimo skomplikowanej sytuacji na rynku półprzewodników i dynamicznych wzrostów kosztów logistycznych. Pracujemy nad systemowymi rozwiązaniami, które pomogą nam trwale podnieść rentowność kontraktów. Zakończyliśmy rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które rozpoczęło funkcjonowanie w styczniu 2022 roku. „ 58,83 mln zł Przychody 4Q2021 +17,6% r/r 21,49 mln zł Zysk brutto na sprzedaży 4Q2021 +6,0% r/r 4,98 mln zł EBITDA 4Q2021 b.z. r/r 1,37 mln zł zysk netto* 4Q2021 +179,6% r/r Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. * dla akcjonariuszy jednostki dominującej
 • 3. Kluczowe wydarzenia Zakończenie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego LUG IV kw./ I kw. 2022  Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym,  Zakończenie inwestycji: styczeń 2022 roku,  Wartość inwestycji: 8.210.000 zł netto.
 • 4. Kluczowe wydarzenia Zakończenie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego LUG IV kw./ I kw. 2022
 • 5. Kluczowe wydarzenia Zakończenie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego LUG IV kw./ I kw. 2022
 • 6. Kluczowe wydarzenia Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2021 IV kw./I kw. 2022 Podwójna Nagroda The Best Annual Report 2020 Powołanie LUG Maroc: przedstawicielstwa LUG w Maroko Europe City Leadership Forum
 • 7. Wybrane TOP 3 projekty oświetlenia więcej: www.lug.com.pl/pl/produkty/realizacje Kort tenisowy, Serbia EKSPORT  Oświetlenie wewnętrzne CyrusOne Data Centre, Hanau, Niemcy  Oświetlenie wewnętrzne biurowca MindLabs, Tilburg, Holandia  Oświetlenie Data Centre firmy Interxion, (A Digital Realty Company), Paryż, Francja IV kw. 2021 KRAJ  Modernizacja oświetlenia salonu BMW Inchcape, Wrocław  Modernizacja oświetlenia dla Poczty Polskiej w Lublinie  Wymiana oświetlenia w gminie Chorkówka
 • 8. Rynek oświetlenia LED 1% 3% 7% 22% 12% 20% 31% 51% 1% 28% 69% 95% 2010 2015 2020P 2025P Samochody hybrydowe i elektryczne Odnawialne źródła energii Oświetlenie LED Oświetlenie LED to technologia o najwyższym tempie penetracji rynku wśród rozwiązań przyjaznych środowisku
 • 9. Rynek oświetleniowy Wpływ pandemii koronawirusa na branżę  Prognozy na 2025 rok są niższe o 21% w zestawieniu do prognoz sprzed pandemii koronawirusa.  Głównymi czynnikami oddziałującymi na wyniki Emitenta w 4Q2021:  Szoki popytowe i podażowe, które wywołały ograniczenia w dostawach komponentów;  Wzrost cen komponentów w związku ze wzmożonym popytem wielu branż przemysłu;  Wzrost kosztów transportu morskiego, kolejowego i lotniczego;  Opóźnienia w realizacji dużych inwestycji wywołane powyższymi czynnikami. 14,3% CAGR Prognozowane tempo wzrostu inteligentnego rynku oświetlenia LED w latach 2025-2030* Wpływ pandemii koronawirusa na rynek oświetlenia smart 11.06 22.7 43.9 2020 2025-E 2030-P MLD USD *www.elektronikab2b.pl, W 2025 roku wartość rynku inteligentnego oświetlenia przekroczy 22 mld dolarów, 15.07.2021r.
 • 10. -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 sty 18 kwi 18 lip 18 paź 18 sty 19 kwi 19 lip 19 paź 19 sty 20 kwi 20 lip 20 paź 20 sty 21 kwi 21 lip 21 paź 21 sty 22 Aktualna koniunktura i perspektywy Rynek budowlany • Wskaźnik GUS koniunktury w budownictwie* od połowy 2021 r. notuje stopniowy spadek i ukształtował się w styczniu 2022 r. na poziomie -17,1 • Większość przedsiębiorstw w branży budowlanej zgłasza, że ich sytuacja nie ulega zmianie, jednak 8,1% przedsiębiorstw wskazało na poprawę sytuacji, ale jednocześnie aż 25,2% pogorszenie • Głównym czynnikiem powodującym niepewność w branży są niekorzystne przewidywania w zakresie portfela zamówień na rynku krajowym • Przedsiębiorstwa budowlane zgłaszają wzrost opóźnień w płatnościach • Wzrost cen opraw oświetleniowych r/r wyniósł 8,2%, blisko dwukrotnie więcej niż przed kwartałem +8,2 % Dynamika cen opraw oświetleniowych XI 2020 – XI 2021** * źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2022 r.) ** źródło: GUS, Ceny robót budowlano-montażowych w obiektów budowlanych (listopad 2021 r.) Wskaźnik GUS koniunktury w budownictwie [wartość wskaźnika od -100 do +100]
 • 11. 0.0% 6.0% 10.8% 10.3% 9.6% CEL: 10.0% 2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4 43.5% 41.4% 37.1% 40.8% 39.3% CEL: 40.0% 2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4 56.5% 52.3% 60.4% 62.1% 60.5% CEL: 75.0% 2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4 17.7% 20.0% -1.3% 8.5% 10.9% CEL: 10.0% 2017 2018 2019 2020 2021 Q1-4 Stan realizacji 2021Q4 Strategiczne kierunki rozwoju Globalizacja Marże Wzrost CEL GŁÓWNY Osiągnięcie tempa wzrostu na poziomie 10% CAGR przychodów w najbliższych 5 latach WIZJA Międzynarodowy lider innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych CELE WSPIERAJĄCE: Wzrost eksportu do poziomu 75% przychodów grupy kapitałowej w perspektywie do 2021 roku Zwiększenie i trwałe utrzymanie w perspektywie kilku lat marży brutto na sprzedaży na poziomie przekraczającym 40% Udział zrealizowanych projektów o wartości powyżej 1 mln euro w przychodach na poziomie 10% w perspektywie do 2021 roku
 • 12. Rachunek wyników Wyniki finansowe 2021Q4 mln zł 2020Q4 2021Q4 r/r Przychody ze sprzedaży 50,03 58,83 +17,6% Zysk brutto na sprzedaży 20,27 21,49 +6,0% Rentowność brutto na sprzedaży 40,5% 36,5% -4,0pp EBITDA 4,98 4,98 b.z. Rentowność EBITDA 10,0% 8,5% -1,5pp Zysk operacyjny 2,23 1,74 -22,0% Rentowność operacyjna 4,5% 3,0% -1,5pp Zysk netto* 0,49 1,37 +179,6% Rentowność netto* 1,0% 2,3% +1,3pp  Wzrost przychodów w wyniku zakończenia szeregu projektów dla jednostek samorządowych w kraju oraz sprzedaży eksportowej.  Marża brutto na sprzedaży pod presją utrzymującej się skomplikowanej sytuacji na rynku półprzewodników.  Drugi najwyższy w historii Grupy LUG (po poprzednim kwartale) poziom kwartalnego zysku brutto na sprzedaży.  Utrzymanie wyniku EBITDA na poziomie sprzed roku i wzrost zysku netto. * dla akcjonariuszy jednostki dominującej
 • 13. mln zł 31.12.2020. 31.12.2021. r/r Suma bilansowa 156,48 193,37 +23,6% Rzeczowe aktywa trwałe 43,47 49,04 +12,8% Wartości niematerialne 14,94 14,07 -5,8% Aktywa obrotowe 92,29 125,10 +35,6% Zapasy 46,74 72,52 +55,2% Gotówka i ekwiwalenty 6,01 11,45 +90,5% Kapitał własny 52,05 56,70 +8,9% Zobowiązania długoterminowe 10,78 13,89 +28,8% Długoterminowe kredyty i pożyczki 1,66 5,98 +260,2% Zobowiązania krótkoterminowe 93,65 122,78 +31,1% Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 34,96 52,62 +50,5% Bilans Wyniki finansowe 2021Q4  Wzrost długoterminowych kredytów i pożyczek związany z realizacją inwestycji w rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego.  Obniżenie wartości niematerialnych w efekcie wygasania amortyzacji aktywowanych prac R&D po ich 5- letnim okresie amortyzacji.  Zwiększenie krótkoterminowego zadłużenia w wyniku większego wykorzystania kredytu obrotowego.  Wzrost zapasów niezbędnych do realizacji kontraktów w kolejnych okresach i w efekcie wydłużenia terminów dostaw finansowany kredytem obrotowym i kupieckim. * dla akcjonariuszy jednostki dominującej
 • 14. 4.98 4.98 +1.22 -0.75 -1.40 +0.97 -0.54 +0.49 Czynniki wpływające na wyniki 2021Q4 EBITDA 2020Q4 Wzrost zysku brutto na sprzedaży Wzrost kosztów sprzedaży Wzrost kosztów ogólnego zarządu Wzrost amortyzacji Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych (rozwiązanie rezerw zawiązanych w 2021Q3) EBITDA 2021Q4
 • 15. Przepływy pieniężne i wskaźniki Wyniki finansowe 2021Q4 2020Q4 2021Q4 r/r Dług netto / EBITDA 2,68 3,86 +1,18 ROE 14,7% 6,5% -8,2pp ROA 4,9% 1,9% -3,0pp EV/EBITDA* 5,13 6,79 +1,66 * na koniec okresu 2021Q4 Środki pieniężne na początek okresu 2,99 Działalność operacyjna +7,16 Działalność inwestycyjna -4,41 Działalność finansowa +5,34 Środki pieniężne na koniec okresu 11,08  Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz zwiększone zadłużenie finansują inwestycję w rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego i istotne zwiększenie środków pieniężnych na koniec okresu.  Poprawa wskaźnika płynności i niewielki wzrost wskaźnika zadłużenia ogólnego w stosunku do poprzedniego roku.  Wzrost wskaźnika długu netto do EBITDA w stosunku do poprzedniego roku.  Wskaźnik EV/EBITDA na poziomie wyższym niż przed rokiem.
 • 16. Obroty Kurs NCIndex WIG 37.1% 15.6% 18.7% 5.0% 23.6% Ryszard Wtorkowski Iwona Wtorkowska Opera TFI MKK3 Sp. z o.o. Pozostali akcjonariusze LUG na rynku kapitałowym Akcjonariat 4.1.2016. 04.02.2022. LUG +133% 6,86 zł WIG +50% NCINDEX +41% Akcje Liczba akcji 7.198.570 Rynek notowań NewConnect Debiut 20.11.2007. Segment NC Focus Indeks NCIndex (udział 1,331%) ISIN PLLUG0000010 Ticker LUG Wskaźniki Zmiana 1 rok -28,5% YTD +0,9% EV/EBITDA* 6,79 * na koniec okresu
 • 17. Monika Bartoszak Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji +48.510.183.993 relacje@lug.com.pl
 • 18. Władze i struktura Grupy LUG LUG S.A. jednostka dominująca LUG Light Factory Sp. z o.o. 100% LUG GmbH 100% LUG do Brasil Ltda. 65% LUG Lighting UK Ltd. 100% LUG Argentina SA 50% BIOT Sp. z o.o. 75,5% LUG AYNDINLATMA SISTEMLERI ANONIM SIRKETI 66,8% Małgorzata Konys Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu Iwona Wtorkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej Renata Baczańska Członek Rady Nadzorczej Eryk Wtorkowski Członek Rady Nadzorczej Zygmunt Ćwik Członek Rady Nadzorczej Szymon Zioło Członek Rady Nadzorczej ZARZĄD RADA NADZORCZA ESCOLIGHT Sp. z o.o. 30% LUG SERVICES Sp. z o.o. 97%
 • 19. Grupa LUG na świecie Posadas Sao Paulo Casablanca Londyn Algier Berlin Zielona Góra, Nowy Kisielin Stambuł Dubaj 70 rynków Maroko

Notes de l'éditeur

 1. COMPANY PROFILE
 2. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/covid-impact-on-smart-lighting-market-263723444.html https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-lighting-market-985.html
 3. COMPANY PROFILE