Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Rubella virus mientayvn.com

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (16)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Rubella virus mientayvn.com (20)

Publicité

Plus récents (20)

Rubella virus mientayvn.com

 1. 1. Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/Y_online.html
 2. 2. RUBELLA VIRUS (Le virus de la rubeùole) PGS. TS. Cao Minh Nga Boä moân Vi sinh – Khoa Y – ÑHYD TP. HCM
 3. 3. Noäi dung - Phaân loaïi - Tính chaát virus - Trieäu chöùng LS -  PTN - Dòch teã hoïc - Phoøng & ñieàu trò ()
 4. 4. Virus Rubella gaây beänh Rubella - TK XVIII: + beänh sôûi Ñöùc – beänh sôûi trong 3 ngaøy + beänh ngoaïi ban nheï ôû treû em. - 1941: BS nhaõn khoa Sir Norman Gregg (Australia)  caùc aûnh höôûng    cuûa beänh / thai nhi khi baø meï nhieãm rubella. - 1962: phaân laäp ñöôïc virus
 5. 5. PHAÂN LOAÏI - laø thaønh vieân duy nhaát  gioáng Rubivirus  hoï Togaviridae: + gioáng nhau: hình thaùi, sinh lyù & hoùa hoïc + khaùc:  coù kyù chuû laø ÑV coù xöông soáng ,  truyeàn beänh qua trung gian CT TT -  Paramyxovirus: döïa treân dòch teã hoïc truyeàn beänh qua nieâm maïc ñöôøng hh
 6. 6. TÍNH CHAÁT VIRUS 1. Caáu truùc :- Nhaân: RNA xoaén ñôn - nucleocapsid: khoái 20 maët - MBN (+): lipoprotein - virion polymerase (-) 2. KN NKHC / gai beà maët : 1 tyùp.  NK HC gaø con (1 ngaøy) + HC ngöôøi ( O) 3. Söùc ñeà khaùng : - nhaïy caûm: ether, tia UV vaø t0 > 600C. - ñöôïc baûo quaûn toát ôû –700C 4. Taêng tröôûng / baøo töông TB
 7. 7. Sinh Beänh Hoïc 1. Nhieãm rubella maéc phaûi: virus  ñöôøng hh treân:  sinh  viremia  moâ lympho, da &ø caùc cô quan . phaùt ban: do phaûn öùng KN – KT / thaønh maïch 2. Nhieãm rubella baåm sinh: nhau thai virus / meï --------------------------------------- thai nhi ( 1 tuaàn tröôùc - vaøi ngaøy sau phaùt ban)  moâ & cô quan  / thai nhi
 8. 8. Relationship between the time of maternal rubella infection and the consequences to the fetus. In group 1, the fetus is infected but shows no clinical manifestations at birth. Those in group 2 are born with congenital rubella syndrome (CRS).
 9. 9. MIEÃN DÒCH HOÏC 1. Beänh rubella maéc phaûi:  gaây MD suoát ñôøi (IgG) 2. Hoäi chöùng rubella baåm sinh:  roái loaïn ÑÖMD dòch theå do: virus Rubella ÖC tröïc tieáp ht MD
 10. 10. Schematic diagram representing the course of acute rubella infection from the time of initiation of the infection by droplet spray
 11. 11. TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG 1. Beänh rubella maéc phaûi: - Laø beänh ngoaïi ban nheï / TE, thanh nieân - UÛ beänh: 14 – 21 ngaøy - Khôûi phaùt: soát, meät - Toaøn phaùt: phaùt ban (hoàng lôït) coù muïn nöôùc / 3 ngaøy (maët  tay, chaân) - Bieán chöùng: thöôøng (-) hoaëc nheï
 12. 12. Child with rubella showing rash with delicate pink macules.
 13. 13. TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG - 2 2. Hoäi chöùng rubella baåm sinh: Do meï truyeàn cho con / thai kyø (ñb 3 thaùng ñaàu)  quaùi thai, dò daïng, chaäm PT
 14. 14. Child with congenital rubella syndrome
 15. 15. CHAÅN ÑOAÙN VIRUS HOÏC 1. Phaân laäp virus: ít duøng /  thöôøng qui taïi labo BP: queät hoïng, dòch thuûy tinh theå, nöôùc tieåu, nöôùc maét, DNT, chaát tieát muõi haàu. 2. SHPT: RT-PCR, sequencing  genom RNA cuûa virus rubella.
 16. 16.  VIRUS HOÏC - 2 3. Mieãn dòch: IgM (+) / ELISA   2 theå beänh. * Maéc phaûi: IgM (+) ñeán 5-6 tuaàn sau khi coù TC * Baåm sinh: - IgM (+): + 3 thaùng ñaàu: 100%, + 3 – 6 thaùng: 90%, + 6 – 12 thaùng: 50%, + > 1 tuoåi: ngaãu nhieân. - IgG (+): töø 8 thaùng sau sinh.
 17. 17. DÒCH TEÃ HOÏC  Beänh truyeàn baèng caùc haït nhoû qua ñöôøng hh  Löu haønh khaép TG – VN: 70-80% coù IgG.  ÔÛ vuøng oân ñôùi, nôi chöa duøng vaccin: + dòch beänh xaûy ra theo chu kyø 6-9 naêm. + ñaïi dòch / 20 -25 naêm + thöôøng vaøo cuoái muøa ñoâng ñaàu muøa xuaân. ÔÛ vuøng nhieät ñôùi: ñoâi khi buøng phaùt dòch.
 18. 18. PHOØNG NGÖØA 1. BP chung: Traùnh nhieãm cho phuï nöõ mang thai. 2. Phoøng beänh ñaëc hieäu: Vaccin soáng  ñoäc löïc - vaccin tam lieân (MMR / ROR) - chæ ñònh: + treû em 12 -15 thaùng + phuï nöõ / tuoåi sinh ñeû - choáng chæ ñònh: + BN bò suy yeáu MD + thai phuï
 19. 19. ÑIEÀU TRÒ *  ñaëc hieäu: chöa / caû 2 theå beänh *  trieäu chöùng: -  toång traïng - traùnh boäi nhieãm - phaãu thuaät hoaëc noäi khoa / ’ cuûa $ rubella baåm sinh.

×