زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)

L
1
‫دهم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬
‫استاد‬:‫کاظمیان‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫سرکار‬
‫دانشجو‬‫ی‬‫راهبرد‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫ی‬( :‫سوم‬ ‫ترم‬)
‫زهره‬‫مهدیرجی‬ ‫عموزاده‬
‫پاییز‬94
‫ساری‬ ‫واحد‬
2
3
‫مقدمه‬:
‫کمب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫اصلی‬ ‫راهکار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫قبل‬ ‫فصل‬ ‫در‬‫نیروی‬ ‫ود‬
‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬.
‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫الگوهای‬ ‫ز‬
‫ببخشیم‬ ‫تحقق‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫توسعه‬.
‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫مفهوم‬Information Litrasy):(
‫است‬ ‫داشته‬ ‫متفاوتی‬ ‫مفاهیم‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫سواد‬ ‫واژه‬.
‫مناس‬ ‫نقش‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫شامل‬ ‫سواد‬‫بی‬
‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬.
‫سواد‬ ‫معنای‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬:‫شخص‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫توانایی‬ ‫شامل‬‫با‬
‫باشد‬ ‫خود‬ ‫بومی‬ ‫زبان‬ ‫ودرک‬ ‫ونوشتن‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫سواد‬.
4
‫شامل‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫شهروندان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬:
‫از‬ ‫واستفاده‬ ‫استخراج‬ ، ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫وجود‬ ، ‫اطالعاتی‬ ‫جوامع‬ ‫تشکیل‬ ، ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫درکنار‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اطالعات‬.
‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫واژه‬ ‫سایر‬:
‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫تعاریف‬:
‫مور‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫آگاهی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ممکن‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫هرروش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رفتار‬ ‫انتخاب‬‫د‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫همراه‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ودرست‬ ‫خردمندانه‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫اهمیت‬.
‫ح‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫وانتقال‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ، ‫ارزیابی‬ ، ‫یابی‬ ‫مکان‬ ، ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫تشخیص‬ ‫توانایی‬‫های‬ ‫الت‬
‫است‬ ‫متفاوت‬.
‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مهارت‬.
1)‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سواد‬
2)‫کتابخانه‬ ‫سواد‬
‫ای‬
3)‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫سواد‬ 4)‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫سواد‬ 5)‫دیجیتالی‬ ‫سواد‬
5
1)‫تشخیص‬
‫بهره‬ ‫زمان‬
‫از‬ ‫گیری‬
‫اطالعات‬
2)‫توانایی‬
‫یابی‬ ‫مکان‬
‫اطالعات‬
3)‫توانایی‬
‫ارزیابی‬
‫اطالعات‬
4)‫توانایی‬
‫برداری‬ ‫بهره‬
‫از‬ ‫موثر‬
‫اطالعات‬
‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫دارای‬ ‫شخص‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:
6
1-
‫شناسای‬‫ی‬
‫منابع‬
‫بالقوه‬
‫اطالعاتی‬
2-
‫پذیرش‬
‫به‬ ‫نیاز‬
‫اطالعات‬
3-‫شناسایی‬
‫اطالعات‬
‫ودقیق‬ ‫جامع‬
‫عنوان‬ ‫به‬
‫هایی‬ ‫پایه‬
‫تصمی‬ ‫برای‬‫م‬
‫گیری‬
‫هوشمند‬
4-‫دسترس‬ ‫توانایی‬‫ی‬
‫به‬‫منابع‬(‫طریق‬ ‫از‬
‫فناوری‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬
‫دیگر‬ ‫های‬)
5-
‫توسعه‬
‫راهبرد‬
‫های‬
‫موفق‬
6-‫بهره‬
‫از‬ ‫گیری‬
‫اطالعات‬
‫تفکر‬ ‫در‬
‫مسائل‬ ‫وحل‬
7-
‫سازماندهی‬
‫اطالعات‬
‫کاربر‬ ‫برای‬‫د‬
‫عملی‬ ‫های‬
8-‫تلفیق‬
‫اطالعات‬
‫در‬ ‫جدید‬
‫دانش‬
‫موجود‬
‫ویژگی‬ ‫سایر‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫دارای‬ ‫شخص‬ ‫برای‬ ‫ها‬:
7
‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫توسعه‬ ‫الگوهای‬:
‫مجمو‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محور‬ ‫هفت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫برای‬ ‫ی‬ ‫متعدد‬ ‫الگوهای‬‫عه‬
‫است‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫مهارتی‬:
1-‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫شناسایی‬(‫یع‬‫نی‬
‫ک‬ ‫آنچه‬ ‫ویا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫که‬ ‫انچه‬‫ه‬
‫موجود‬ ‫شکاف‬ ‫وتعیین‬ ‫است‬ ‫معلوم‬ ‫نا‬)
2-‫منابع‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫روش‬ ‫شناسایی‬
‫مفید‬ ‫اطالعاتی‬
3-‫روش‬ ‫واصالح‬ ‫توسعه‬ ‫چگونگی‬
‫جستجو‬
4-‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫چگونگی‬
‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫وابزار‬ ‫اطالعاتی‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬
1-‫چگونگی‬
‫اطالعات‬ ‫ارزیابی‬
‫شده‬ ‫یابی‬ ‫باز‬
2-‫سازماندهی‬
‫ارتباط‬ ‫وایجاد‬
‫جدی‬ ‫دانش‬ ‫بین‬‫د‬
‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫با‬
3-‫ترکیب‬
‫دانش‬ ‫وتولید‬
‫جدید‬
‫ب‬)‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫وبهره‬ ‫فهم‬ ‫چگونگی‬:
‫الف‬)‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫کشف‬ ‫چگونگی‬:
8
‫سواد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫گواهینامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معتبری‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬
‫عبارتنداز‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬:
1-‫رایانه‬ ‫یادگیری‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫گواهینامه‬(International certificate in computer studies) ICCS
‫ا‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫مقدماتی‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫ز‬
30‫دارد‬ ‫متعدد‬ ‫مراکز‬ ‫جهان‬ ‫کشور‬.
1)‫رایانه‬ ‫کاربرد‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬
2)‫رایانه‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬
3)‫شخصی‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫توانایی‬
4)‫رایانه‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫پایه‬ ‫ریاضیات‬
5)‫ها‬ ‫داده‬ ‫وپایگاه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬
‫استاندارد‬ICCS‫دارای‬5‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫اجباری‬ ‫مهارت‬:
9
1.‫با‬ ‫آشنایی‬
‫فناو‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬‫ری‬
‫اطالعات‬
2.‫از‬ ‫استفاده‬
‫ومدیریت‬ ‫رایانه‬
‫ها‬ ‫پرونده‬
3.‫واژه‬ ‫پردازش‬
4.‫صفحات‬
‫گسترده‬
5.‫های‬ ‫بانک‬
‫اطالعاتی‬
6.‫ونمایش‬ ‫ارائه‬
‫مطالب‬
7.‫پست‬
‫الکترونیکی‬
‫واینترنت‬
2-‫رایانه‬ ‫کاربری‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫گواهینامه‬ICDL (International computer Driving License
‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫گواهینامه‬ ‫معتبرترین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬(‫رایانه‬ ‫وکاربردی‬ ‫پایه‬ ‫علوم‬)‫اس‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬‫ت‬.
‫شامل‬7‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مهارت‬:
10
3-‫رایانه‬ ‫گیری‬ ‫یاد‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دیپلم‬:IDCS(International Diploma in computer studies)
4-‫رایانه‬ ‫فراگیری‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫پیشرفته‬ ‫دیپلم‬:IAD((International Advanced Diploma in computer studies
‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ملی‬ ‫انجمن‬
‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫آن‬ ‫وتوسعه‬ ‫لزیایی‬ ‫ما‬ ‫شهروندان‬.
‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫وزنان‬ ‫کارگران‬ ‫حتی‬ ، ‫شهروندان‬ ‫عموم‬ ‫برای‬.
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫ومهارت‬ ‫دانش‬ ، ‫گواهینامه‬ ‫این‬ ‫دارندگان‬
‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫وارتباطات‬.
5-‫گواهینامه‬( Malaysia ICT User License ) MYIUL :
11
‫گواهینامه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬MYIUL‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬:
.a‫آشنایی‬
‫مفاهیم‬ ‫با‬
‫پایه‬
‫فناوری‬
‫و‬ ‫اطالعات‬
‫ارتباطات‬
b.‫کاربرد‬
‫رایانه‬
C.
‫اینترنت‬
a.‫واژه‬ ‫پردازش‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫یادگیری‬( Microsoft word ) (
.b‫گسترده‬ ‫صفحات‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬( Excel ) (
.c‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫ارائه‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬( PowerPoint ) (
.d‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬( Access ) (
‫سطح‬ ‫مهارت‬‫دوم‬
‫سطح‬ ‫مهارت‬‫اول‬
12
‫پایان‬
13
1 sur 13

Recommandé

Sexting. par
Sexting.Sexting.
Sexting.luisa1398
121 vues5 diapositives
Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015 par
Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015
Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015Panayotis Sofianopoulos
648 vues26 diapositives
Tugas MTK3 BAB 4 par
Tugas MTK3 BAB 4Tugas MTK3 BAB 4
Tugas MTK3 BAB 4cinjy
300 vues8 diapositives
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών par
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και ΚυριακώνΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και Κυριακών
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκπτώσεων και ΚυριακώνPanayotis Sofianopoulos
95 vues16 diapositives
ΤΕΕ: Απολογιστικά στατιστικά Ν. 4178 - αυθαίρετα par
ΤΕΕ: Απολογιστικά στατιστικά Ν. 4178 - αυθαίρεταΤΕΕ: Απολογιστικά στατιστικά Ν. 4178 - αυθαίρετα
ΤΕΕ: Απολογιστικά στατιστικά Ν. 4178 - αυθαίρεταPanayotis Sofianopoulos
249 vues8 diapositives
Knowlarity solution pack par
Knowlarity solution packKnowlarity solution pack
Knowlarity solution packRitty Cherian
395 vues15 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Ενημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα Αναπτυξιακού par
Ενημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα ΑναπτυξιακούΕνημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα Αναπτυξιακού
Ενημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα ΑναπτυξιακούPanayotis Sofianopoulos
235 vues4 diapositives
ΙΚΑ, εξαιρετικά επείγουσα Εγκύκλιος 43/16 par
ΙΚΑ, εξαιρετικά επείγουσα Εγκύκλιος 43/16ΙΚΑ, εξαιρετικά επείγουσα Εγκύκλιος 43/16
ΙΚΑ, εξαιρετικά επείγουσα Εγκύκλιος 43/16Panayotis Sofianopoulos
460 vues7 diapositives
Resume par
ResumeResume
ResumeProsun Chakraborty
501 vues4 diapositives
Slide KBKK par
Slide KBKKSlide KBKK
Slide KBKKAzira Mohamad
338 vues25 diapositives
Erika sollars web strategy project par
Erika sollars web strategy projectErika sollars web strategy project
Erika sollars web strategy projectesollars
319 vues21 diapositives
ΣΕΒ 17-11-2016 par
ΣΕΒ 17-11-2016ΣΕΒ 17-11-2016
ΣΕΒ 17-11-2016Panayotis Sofianopoulos
139 vues9 diapositives

Similaire à زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)

Delphi final par
Delphi finalDelphi final
Delphi finalOmid Aminzadeh Gohari
450 vues34 diapositives
Delphi final par
Delphi finalDelphi final
Delphi finalOmid Aminzadeh Gohari
583 vues34 diapositives
Delphi final par
Delphi finalDelphi final
Delphi finalOmid Aminzadeh Gohari
442 vues34 diapositives
Delphi final par
Delphi finalDelphi final
Delphi finalOmid Aminzadeh Gohari
1.1K vues34 diapositives
Knowledge management par
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge managementBijan Abdolmaleki
492 vues20 diapositives
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش par
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشBabak Sorkhpour
1.1K vues118 diapositives

Similaire à زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)(20)

کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش par Babak Sorkhpour
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
Babak Sorkhpour1.1K vues
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ... par Maryam Nazari
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
Maryam Nazari1.3K vues
طرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتی par ab1394ab
طرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتیطرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتی
طرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتی
ab1394ab7K vues
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par PEDAGOGY.IR
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
PEDAGOGY.IR 219 vues
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx par fahime aliaskari
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxAliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 1 تا 8) par ghalamogroup
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 1 تا 8)شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 1 تا 8)
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 1 تا 8)
ghalamogroup3K vues
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده par fatemeh zatajam
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهداده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
fatemeh zatajam403 vues

Plus de Lampesht

فناوری اطلاعات و فرهنگ2 par
فناوری اطلاعات و فرهنگ2فناوری اطلاعات و فرهنگ2
فناوری اطلاعات و فرهنگ2Lampesht
425 vues15 diapositives
Fanavari etelaat par
Fanavari etelaatFanavari etelaat
Fanavari etelaatLampesht
417 vues26 diapositives
دکتر کاظمیان فناوری واطلاعات par
دکتر کاظمیان فناوری واطلاعاتدکتر کاظمیان فناوری واطلاعات
دکتر کاظمیان فناوری واطلاعاتLampesht
379 vues11 diapositives
Dr kazemian par
Dr kazemianDr kazemian
Dr kazemianLampesht
383 vues20 diapositives
فناوری اطلاعات par
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتLampesht
479 vues20 diapositives
فناوري اطلاعات و توليد اصلی par
فناوري اطلاعات و توليد اصلیفناوري اطلاعات و توليد اصلی
فناوري اطلاعات و توليد اصلیLampesht
687 vues18 diapositives

Plus de Lampesht(20)

فناوری اطلاعات و فرهنگ2 par Lampesht
فناوری اطلاعات و فرهنگ2فناوری اطلاعات و فرهنگ2
فناوری اطلاعات و فرهنگ2
Lampesht425 vues
Fanavari etelaat par Lampesht
Fanavari etelaatFanavari etelaat
Fanavari etelaat
Lampesht417 vues
دکتر کاظمیان فناوری واطلاعات par Lampesht
دکتر کاظمیان فناوری واطلاعاتدکتر کاظمیان فناوری واطلاعات
دکتر کاظمیان فناوری واطلاعات
Lampesht379 vues
Dr kazemian par Lampesht
Dr kazemianDr kazemian
Dr kazemian
Lampesht383 vues
فناوری اطلاعات par Lampesht
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
Lampesht479 vues
فناوري اطلاعات و توليد اصلی par Lampesht
فناوري اطلاعات و توليد اصلیفناوري اطلاعات و توليد اصلی
فناوري اطلاعات و توليد اصلی
Lampesht687 vues
تحقیق درس مبانی و مدریت فناوری اطلاعات par Lampesht
تحقیق درس مبانی و مدریت فناوری اطلاعاتتحقیق درس مبانی و مدریت فناوری اطلاعات
تحقیق درس مبانی و مدریت فناوری اطلاعات
Lampesht421 vues
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات par Lampesht
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتمبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
Lampesht471 vues
به نام خدا par Lampesht
به نام خدابه نام خدا
به نام خدا
Lampesht380 vues
Fanavari par Lampesht
FanavariFanavari
Fanavari
Lampesht1.2K vues
Presentation1 par Lampesht
Presentation1Presentation1
Presentation1
Lampesht417 vues
Presentation1 par Lampesht
Presentation1Presentation1
Presentation1
Lampesht480 vues
New microsoft power point presentation par Lampesht
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
Lampesht506 vues
Mabani modiriat par Lampesht
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriat
Lampesht262 vues
فناوری par Lampesht
فناوری فناوری
فناوری
Lampesht421 vues
آشنايي با مدل تعالي par Lampesht
آشنايي با مدل تعاليآشنايي با مدل تعالي
آشنايي با مدل تعالي
Lampesht672 vues
برنامه ریزی par Lampesht
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزی
Lampesht617 vues
مدیریت عملکرد par Lampesht
مدیریت عملکردمدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد
Lampesht442 vues
0010200http://www.slideshare.net/upload# par Lampesht
0010200http://www.slideshare.net/upload#0010200http://www.slideshare.net/upload#
0010200http://www.slideshare.net/upload#
Lampesht668 vues
به نام خداوند par Lampesht
به نام خداوندبه نام خداوند
به نام خداوند
Lampesht1K vues

زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)

 • 1. 1
 • 2. ‫دهم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫استاد‬:‫کاظمیان‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫سرکار‬ ‫دانشجو‬‫ی‬‫راهبرد‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫ی‬( :‫سوم‬ ‫ترم‬) ‫زهره‬‫مهدیرجی‬ ‫عموزاده‬ ‫پاییز‬94 ‫ساری‬ ‫واحد‬ 2
 • 3. 3
 • 4. ‫مقدمه‬: ‫کمب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫اصلی‬ ‫راهکار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫قبل‬ ‫فصل‬ ‫در‬‫نیروی‬ ‫ود‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬. ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫الگوهای‬ ‫ز‬ ‫ببخشیم‬ ‫تحقق‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫توسعه‬. ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫مفهوم‬Information Litrasy):( ‫است‬ ‫داشته‬ ‫متفاوتی‬ ‫مفاهیم‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫سواد‬ ‫واژه‬. ‫مناس‬ ‫نقش‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫شامل‬ ‫سواد‬‫بی‬ ‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬. ‫سواد‬ ‫معنای‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬:‫شخص‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫توانایی‬ ‫شامل‬‫با‬ ‫باشد‬ ‫خود‬ ‫بومی‬ ‫زبان‬ ‫ودرک‬ ‫ونوشتن‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫سواد‬. 4
 • 5. ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫شهروندان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬: ‫از‬ ‫واستفاده‬ ‫استخراج‬ ، ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫وجود‬ ، ‫اطالعاتی‬ ‫جوامع‬ ‫تشکیل‬ ، ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫درکنار‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اطالعات‬. ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫واژه‬ ‫سایر‬: ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫تعاریف‬: ‫مور‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫آگاهی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ممکن‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫هرروش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رفتار‬ ‫انتخاب‬‫د‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫همراه‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ودرست‬ ‫خردمندانه‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫اهمیت‬. ‫ح‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫وانتقال‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ، ‫ارزیابی‬ ، ‫یابی‬ ‫مکان‬ ، ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫تشخیص‬ ‫توانایی‬‫های‬ ‫الت‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬. ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مهارت‬. 1)‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سواد‬ 2)‫کتابخانه‬ ‫سواد‬ ‫ای‬ 3)‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫سواد‬ 4)‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫سواد‬ 5)‫دیجیتالی‬ ‫سواد‬ 5
 • 6. 1)‫تشخیص‬ ‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫اطالعات‬ 2)‫توانایی‬ ‫یابی‬ ‫مکان‬ ‫اطالعات‬ 3)‫توانایی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اطالعات‬ 4)‫توانایی‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫اطالعات‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫دارای‬ ‫شخص‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬: 6
 • 7. 1- ‫شناسای‬‫ی‬ ‫منابع‬ ‫بالقوه‬ ‫اطالعاتی‬ 2- ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اطالعات‬ 3-‫شناسایی‬ ‫اطالعات‬ ‫ودقیق‬ ‫جامع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫پایه‬ ‫تصمی‬ ‫برای‬‫م‬ ‫گیری‬ ‫هوشمند‬ 4-‫دسترس‬ ‫توانایی‬‫ی‬ ‫به‬‫منابع‬(‫طریق‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬) 5- ‫توسعه‬ ‫راهبرد‬ ‫های‬ ‫موفق‬ 6-‫بهره‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫اطالعات‬ ‫تفکر‬ ‫در‬ ‫مسائل‬ ‫وحل‬ 7- ‫سازماندهی‬ ‫اطالعات‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬‫د‬ ‫عملی‬ ‫های‬ 8-‫تلفیق‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫موجود‬ ‫ویژگی‬ ‫سایر‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫دارای‬ ‫شخص‬ ‫برای‬ ‫ها‬: 7
 • 8. ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫توسعه‬ ‫الگوهای‬: ‫مجمو‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محور‬ ‫هفت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫برای‬ ‫ی‬ ‫متعدد‬ ‫الگوهای‬‫عه‬ ‫است‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫مهارتی‬: 1-‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫شناسایی‬(‫یع‬‫نی‬ ‫ک‬ ‫آنچه‬ ‫ویا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫که‬ ‫انچه‬‫ه‬ ‫موجود‬ ‫شکاف‬ ‫وتعیین‬ ‫است‬ ‫معلوم‬ ‫نا‬) 2-‫منابع‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫روش‬ ‫شناسایی‬ ‫مفید‬ ‫اطالعاتی‬ 3-‫روش‬ ‫واصالح‬ ‫توسعه‬ ‫چگونگی‬ ‫جستجو‬ 4-‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫چگونگی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫وابزار‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ 1-‫چگونگی‬ ‫اطالعات‬ ‫ارزیابی‬ ‫شده‬ ‫یابی‬ ‫باز‬ 2-‫سازماندهی‬ ‫ارتباط‬ ‫وایجاد‬ ‫جدی‬ ‫دانش‬ ‫بین‬‫د‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫با‬ 3-‫ترکیب‬ ‫دانش‬ ‫وتولید‬ ‫جدید‬ ‫ب‬)‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫وبهره‬ ‫فهم‬ ‫چگونگی‬: ‫الف‬)‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫کشف‬ ‫چگونگی‬: 8
 • 9. ‫سواد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫گواهینامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معتبری‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫عبارتنداز‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬: 1-‫رایانه‬ ‫یادگیری‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫گواهینامه‬(International certificate in computer studies) ICCS ‫ا‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫مقدماتی‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫ز‬ 30‫دارد‬ ‫متعدد‬ ‫مراکز‬ ‫جهان‬ ‫کشور‬. 1)‫رایانه‬ ‫کاربرد‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬ 2)‫رایانه‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ 3)‫شخصی‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫توانایی‬ 4)‫رایانه‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫پایه‬ ‫ریاضیات‬ 5)‫ها‬ ‫داده‬ ‫وپایگاه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬ ‫استاندارد‬ICCS‫دارای‬5‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫اجباری‬ ‫مهارت‬: 9
 • 10. 1.‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫فناو‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬‫ری‬ ‫اطالعات‬ 2.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ومدیریت‬ ‫رایانه‬ ‫ها‬ ‫پرونده‬ 3.‫واژه‬ ‫پردازش‬ 4.‫صفحات‬ ‫گسترده‬ 5.‫های‬ ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ 6.‫ونمایش‬ ‫ارائه‬ ‫مطالب‬ 7.‫پست‬ ‫الکترونیکی‬ ‫واینترنت‬ 2-‫رایانه‬ ‫کاربری‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫گواهینامه‬ICDL (International computer Driving License ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫گواهینامه‬ ‫معتبرترین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬(‫رایانه‬ ‫وکاربردی‬ ‫پایه‬ ‫علوم‬)‫اس‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬‫ت‬. ‫شامل‬7‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مهارت‬: 10
 • 11. 3-‫رایانه‬ ‫گیری‬ ‫یاد‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دیپلم‬:IDCS(International Diploma in computer studies) 4-‫رایانه‬ ‫فراگیری‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫پیشرفته‬ ‫دیپلم‬:IAD((International Advanced Diploma in computer studies ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ملی‬ ‫انجمن‬ ‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫آن‬ ‫وتوسعه‬ ‫لزیایی‬ ‫ما‬ ‫شهروندان‬. ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫وزنان‬ ‫کارگران‬ ‫حتی‬ ، ‫شهروندان‬ ‫عموم‬ ‫برای‬. ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫ومهارت‬ ‫دانش‬ ، ‫گواهینامه‬ ‫این‬ ‫دارندگان‬ ‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫وارتباطات‬. 5-‫گواهینامه‬( Malaysia ICT User License ) MYIUL : 11
 • 12. ‫گواهینامه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬MYIUL‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬: .a‫آشنایی‬ ‫مفاهیم‬ ‫با‬ ‫پایه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارتباطات‬ b.‫کاربرد‬ ‫رایانه‬ C. ‫اینترنت‬ a.‫واژه‬ ‫پردازش‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫یادگیری‬( Microsoft word ) ( .b‫گسترده‬ ‫صفحات‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬( Excel ) ( .c‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫ارائه‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬( PowerPoint ) ( .d‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫کار‬( Access ) ( ‫سطح‬ ‫مهارت‬‫دوم‬ ‫سطح‬ ‫مهارت‬‫اول‬ 12