Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Catalog epower 6.2015

931 vues

Publié le

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-Power - cung cấp tổng thể giải pháp ngoại thất công trình gồm hệ cửa - hệ mái - hệ mặt dựng.
Ngành nghề chính : Tư vấn - Thiết kế bản vẽ chi tiết - Cung cấp Vật liệu - Thi công công trình
Công ty được thành lập năm 2009 bởi Giám đốc Nguyễn Tiến Chín người đã có 13 năm kinh nghiệm làm việc tại các nước có ngành Xây dựng phát triển như CHLB Đức và Các Tiểu vương quốc Arabia.
Văn phòng đặt tại : tầng 4 Cầu thang 7 tòa nhà CT4, KĐT Mỹ Đình - Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT : 04 2242 3960 / 04 6260 2761 Fax: 04 3212 3560
Mail : info@epower.com.vn
Website : www.epower.com.vn
ĐC xưởng sản xuất : KM 9+650 Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Là thành viên BNI - Pioneer Chapter từ năm 2010
Hiện có 45 nhân viên
Tỷ lệ Kỹ sư/ Tổng số nhân viên = 45%
Các dịch vụ : Tư vấn - Thiết kế bản vẽ chi tiết - Cung cấp Vật liệu - Thi công công trình
Sản phẩm chính :
- Hệ mái : hệ mái kim loại nhẹ sườn đứng, Hệ mái kim loại nhẹ phủ đá, mái ngói kim loại,mái lấy sáng polycacbonate
- Hệ cửa : cửa trời, cửa lên mái, hệ của đi và cửa sổ
- Hệ mặt dựng: tấm ốp Alubond, Reynobond, vách kính...
- Các sản phâm đặc thù cho ngành xây dựng : hệ gioăng đệm mái kính, sàn decking, hệ chụp chân để kín nước...
- Hệ thống chống trượt ngã cho mái nhà, trong nhà công nghiệp, cho ngành Hàng không và Viễn thông...
Đối tác của : Latchways, Tiger Profile, Rodeca, Kalzip, Raico...
E-Power mong muốn tìm kiếm : Kiến trúc sư, tư vấn kiến trúc, nhà thầu, chủ đầu tư ...

Publié dans : Ingénierie
 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... ●●● http://tinyurl.com/y3hc8gpw
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... ♣♣♣ http://tinyurl.com/yy9yh8fu
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Catalog epower 6.2015

 1. 1. r EFWWEiF® « . BUILDING ENGINEERING HE CUA . HE MAI . HE MAT DLJNG ‘mlré ‘W 14> ‘mlw/ .£"' I-,3“ 7:! THIF: if E: -En-. 'r ‘ 'A'l'A'A'n'i. =l9l| l'M%lL. IiIllIL. VllI Q-m1l-L-ma@A<uu~a-‘L-IiiII.9lxulI-'-
 2. 2. - cixc SAN PHKM cl-IiNH He Thong Cho'ng Truot Ngé Latchways (xem tiép trang 19) Fall Protection System Latchways (continued on page 19) Cfia Ién méi (xem tiép trang 19) Root Hatch (continued on page 19 ) r. _)
 3. 3. ' cite SAN PHKM cHiNH Méi kim loai nhe Epower Seam Roof ( xem tié'p trang 8) Té'm Decking (16 san bé tong (xem tié'p trang 18 ) Epower Seam Roof Metal Insulated Roof (continued on page 8 ) Decking For Concrete Support ( continued on page 18 ) Tam iuang ghép céch nhiét m6'i n6'i kin (xem tié'p trang 14) Tam lay sang P°'y°a'b°"°t° (“em fig” “"9 8) Concealed Fix Wall Panel ( continued on page 14) Translucent Polycarbonate Sheet ( continued on page 8) ‘vl/ Inl“llI4|‘lrI 5‘. u|'Ili-u‘i-r fI(rihI'll‘oQ1| l'vu—l II. ‘ wit. -s VP Chb ccolaxl 3'A2rir<~R: Ic1Cnw M. ‘-.13; uuu im. .., :u ’'. mlr Mr-lh-rr*rQ1I« . rn. II> lm.1!‘vr-nl spam R-rainl-rimrr Suv rx-cm. Tam 6p nhom nhL_ra Composite (xem tiép trang 12) Nhfim kinh, vach kinh, mai kinh ( xem tié’p trang 10) Aliminium Composite Panel (continued on page 12) Aluminium doors, windows, curtain wall 8. glass roof (continued on page 10)
 4. 4. sioi 1'Hii, “=. u VE coNG TY Dé’ mot cong trinh co ké't céu Vang chac, mot cong trinh co dién mao quy mo-trang le va hdn hé’t la mot cong trinh truong ton mai moi vdi thoi gian thi nhiing yéu to vé ky thuat thiét ké', ngoai that trang trl, va dac biét la vioc st’: dung nhang vat tu hion dai, do bén cao cung voi mot doi ngfi nhfing ky su, kie”n tri. 'ic su tré-nhiét huyé't va co trinh do tham gia du an la nhifrng yé'u to V6 cong quan trong lam nén su thanh cong cfia moi cong trinh. Tat ca nhflng yéu to trén déu dé duoc hoi tu tai cong ty TNHH Ky Thuat Xay Dung E—Power. Cong ty TNHH Ky Thuat Xay Dung E—Power la cong ty tlén phong trong linh vuc tu van thié't ké ban vé, thié't ké' va thi cong cao linh vuc vé két ca'u mai che kim loai cao cap va ci'ra so troi, tuong kinh cao cap, ci’1a so nhom kinh, tam 6p nhom composite, dong thoi cung cap vat liéu cao cap trong xay dung nhu tam thép do san bé tong, tam lay séng. -vv. Sau 6 nam thanh lap va hoat dong ta_i Viét Nam, E- Power da ti: khang djnh duoc uy tin va dang cap ciiia minh thong qua hang loat nhflng cong trinh Ion, co the ké aén niiang cong trinh nhu Bao Tang Ha Noi, Nha Quo'c Hoi, Trang Tién Plaza. .. va moi day nha't la cong trinh nha hat Vinh Phiic. Ta’! ca déu co ban tay cfia E—Power tham gia. Dé'n nam 2013 cong ty do xay dung thém nha may gia cong diefn tlch 500m2 tai Doi 4, Thon Bau, Kim Chung, Dong Anh, Ha Noi (Canh KCN Nam Thang Long). Vdi chat luong cong trinh duoc dam bao tifr nhfrng chi tié’t nho nhat, cling voi thai do lam vié_c co trach nhiém cao ti. ‘r cap lanh dao dé’n nhan vién, E—Power luon nhan duoc su tin tuéng ciia doi tac. Cong vi lé do ma da co nhiéu cong ty, tap doan ldn trén the’ gioi vé xay dung va cung (mg vat lieu cao cap nhu top doan Corus® (Anh Quo'c), Fischer® Profil (CHLB Duo), Montana® (Thuy S37), Gentes® group (Tho Nhi Ky), Tiger® group (Dubai), cfing vo tu bat tay E- Power nhu mot do'i tac tin coy. Hay dén vdi E—Power do tim ra giai phap cho nhiing cong trinh hoan hao, hay dé' E—Power dong hanh va chia sé nhang kho khan trong moi cong trinh ci’ia ban. Vdi E—Power uy tin va chat luong luon la né'n tang cilia moi gia tri! Tran trong, INTRODUCTION Technical design. material choice and young and enthu~ siatic designer are key factors to success of a durable, large—scale and landmark project. All these above are found in E-power Building Engineering Co, Ltd (E-power) E—Power is a pioneer in consultancy, design and construc- tion of high-class metal cladding, skylight, curtain wall, alumnium door, aluminium composite and etc; as well as a professional supplier of brand construction material such as decking. translucent polycarbonate and etc. After 6 year establishment in Vietnam, E—Power has confirmed its reputation and left footprint in a number of large projects such as Hanoi Museum. National Assem- bly House. Trang Tien Plaza, etc and the most recently Vinh Phuc Theatre. 2013 the company has built add factory with the area of 500m2 in team 4. Bau village, Kim Chung. Dong Anh, Hanoi (next Nam Thang Long Industrial). With high quality project considering from the smallest details and responsibility from leader to staff, E-Power is a reliable partner to a lot of world famous companies and group in construction and material supply such as Corus® (UK), Fischer® Profil (Germany), Montana® (Switzerland), Gentes® group (Turkey), Tiger® group (Dubai) Welcome to E~Power for perfect solution to the projects, |et‘s accompany and share your troubles in every project with us. With E-Power, reputation and quality are basic for all values. Sincerely yours. On behalf of E—Power BE® staffs. E — Power Khoi Ngudn Siic Manh Viéf
 5. 5. I oici-i vu CHI'Nl-I 1.Thié't ké chi tiét (shopdrawing) 2.Tinh toa'n két céiu kinh, nhom, mar, vat liéu bao che 3.Cung cap, va thi cong vat lieu hoan thién ngoai that 4.San xuat va gia cong cfia nhom kinh 5.Xuéit nhap khau vat lieu dac thu va may mo'c thiét bi 1 Két céiu mai kim Ioai nhe cach nhiét, kin nu‘<3c — Mai suon dung Tseam, Seam Flool - Hé th6ng cfra troi, mai kinh skylight - Tam lay sang Polycacbonate nhap khau 2 Ké't ca'u tuong kim Ioai bao che, cach am - Tam 6p nhom nhu‘a composite — Tam panel tu'o‘ng cach nhiét vdi moi n6i kin - Tam panel tu'o'ng trang tn’, chén néng 3 He th6ng nhom klnh, mat dung. - Cfia di nhom kinh - Cfia s6 nhom kinh — Tuong vach klnh 4 cao san phéim nhéip khéiu dac mu khac - San decking chéing chéy dc‘: bé tong, - Hé th6ng an toan ch6ng truot nga Latways. — Tam cement viva board, bong céch nhiét Rockwool, cfja Ién mail, etc. MAIN SERVICES: 1 Detailed design. Shop drawings 2 Structural calculations for glass. alumnium, roofing and cladding 3 Supply and instalation of cladding materials 4,Production and fabrication of alumnium doors and windows 5 Import and export of special construction materials and equipments 1 Metal lightweight, watertight insulated roofing system - Epower Tseam standing roof‘ — Skylight system. — Imported translucent polycarbonate sheets 2 Metal facade cladding. sound insulation - Aluminium composite panels. - Concealed fix wall panels. - Other decorated wall panels 3 Aluminium 8. glazing system, facade ~ Aluminium doors - Aluminium windows - Curtain wall 4,Other special imported products - Decking for concrete support — Latchways fall arrest system - Viva cement board. Flockwool. roofhatch. etc
 6. 6. MAI KIM LOAI NHE EPOWER SEAM ROOF EPOWER SEAM ROOF METAL INSULATED ROOF c5u tao ciia mél sirdn ailing Epower Seam Roof: What I: Epower seam noon la he thdng mar kim loai suon dung cao cép, bao gdm It is a metal staridirig searri roof, corriprisirig of multi- nhiéu lop ghép vao nhau. layers on Lop ngoai bang hop kim nhom (Top sheet Aluminium alloy) Lap ca-ch "met (Insulation) Moc neo clip (Conceal clip) Lop ch6ng rim (Vapour barrier) Lop san dd (Decking) He khung do/ xa g6 (SIiuclureIPurliri) What type of projects can be applled? Cing dung: . Khu | ién hqp mé mao Sport hall cornplr': xr: s . Nha ga, San bay Airport Tornirrial Buildings, _ cac Hung tam mugng mag’ mua s§m —Coriiriiorcral shopping malls, . cao toe nha xg hr): nhu bao rang, nha hat, — Social buildings such as Museum, rap cméu pmm, Theatres halls, Cinemas - Nhé ga tau dién — Metro stations . Nha xuang cao cgp — High Class warehouse & factories . phén mag cho cac ma map cao ifing — lioofing for tower’ buildings - Phén mai cho cac Diet thi: cao cap R00TlllCl ‘Oi Vl“Fl5 _ cao ma nha khac Va; phgn mag nhe & hinh dang Any other I)uildirig. s with liglilwoiglil roofs and dag big: phac tap corripli;7< sliapos
 7. 7. UU DIEM CCIA MAI EPOWER SEAM ROOF ADVANTAGES OF EPOWER SEAM ROOF Tu6i tho cao, tfii thiéu la 50 nam, vat lieu duoc dung la r Durable, minimum 50 years (using high — class material). hop kim cao cap Kin nude 100%. I 100% watertight. Vat lieu diloc dung Ia hop kim cao ca'p / /-‘lluniinium alloy used Car; tam panels khong b_I mnh vi’! xuyen qua khi lap dat / No screw when installation Thich hop vol moi loai thoi tiét, v Adaptable to any weather, tam dai khong co m6i n6i ngang, dai bat ky. Long sheet, no lap joints Nhe va vuot nhip Ion (Trong luong 13kg/ m2) Lightweight and long span (Weight 13kg / m2) - Da dang vé hinh dang - Flexible of shapes Tim thing Cong xuéi Ré quat Cong nguoc Ré quat & cong xuoi Straight convex curved Tapered Concave curved Tapered & convex curved Nhieu mau sac phong phfl . i Colorful Céch nhiét va ch6ng (‘in rat cao High thermal resistance and high noise barrier'/ absorption. - Lap dung nhanh dé bao tri - Fast installation & easy maintenance 5-’: Co gia tri tai che’ cao 3 High value for recycling . co thé lap them nhiéu ring dung khac Ién mai . Many applications can be attached to foot :4 _. ’. ' C. ,‘: . . . J J‘ A _= _ A/ s ' I‘ < l - as ‘ ~ / "1’ . «< < ‘I/ * _ ‘/ i’ Pin nang luong mat trot ‘. -_~7_ _ He th6ng ch6ng trirot nga Latchways Solar genercelor ‘ , _"‘: —m_—. _'; —:. ‘, Fall protection systems Latchways
 8. 8. ‘ TAM LAY SANG POLYCARBONATE rnmscucsur POLYCARBONATE sneer Thong tln chung: General technical Information: - Ch6ng chiu that iiér nhiét at) in - 4o°a6n + 115°c - Temperature resistant from -40 to + 115 c -96) truyén sang: ti‘! 0% dé'n t6i da 83% tuong - Light transmisssion from 0% to max 83% dudng vol g-value, with corresponding g~value. - G-value tilt 0.86 - 0.12 - G-value range from 0.86 to the low value of 0.12 - Cach nhiét U-value Ién tdi 1.15W/ m2k (cfiu triic ~ U-values of up to 1.15 W/ m2K (l'l'll-l"l'W3" 5ll'U¢iUf9) nhiéu lop ) va 0.6-1W/ m2k (céu tri’ic kép) at up to 0.64 W/ m2K (the double structure). - Truyén tia UV: ngén can100°/ otia UV Ién ldli 380Nm ~ UV ray transmittance: up to 380 Nm UV rays are stopped 100%. Truyén tia UV: ngan can 100% tia UV Ién tdi 380Nm Truyén tia UV: ngan can 100% tia UV ten tot 380Nm
 9. 9. Mau: Color: + Mau clear (trong su6l) + Clear (transparent) + Mau trang duc (cé'u trflc sudng mil), Mau + Clear with frost structure, clear with ice tréng duc (ca'u truc dé) structure + M‘au Opal Anti-blind + Opal Anti-blind. + M‘au da dang theo yéu céu. + Colorful as requested. - Tam polycarbonate co kha nang chiu luc tac dong - Polycarbonate has 200 x greater impact strength Idn gap 200 Ian so vdi kinh. than glass. - Ch6ng 6n t6i da tdi 43dB. - Soundproofing max. 43dB. Uu dlém: Advantages: - Tam nhe. Khéng bi tréy xudc - Lightweight. do not scratch. - Ch6ng chéy — Fireproofing - Céch am, ca'ch nhiet — Soundproofing 8. insulation - Ngan cac tia cuc tlm nhung van lay ducc - UV protection but let natural light go through in order énh sang tu nhién. tiét kiem chi phi nang luong. to save energy costs. - Ba dang mau sac, of: hieu ting mau 3D - Colorful, 3D color effects. - C6 thé tao hinh dang u6n cong - Can create bending panels. - C6 thé in chfl & hoa van trén bé mat panel - Can print letters & decoration images on the panel. Ung dung: Applications: . cong mnh dan cu_ ghugng mai_ - Residential & commercial works. _ phong trung bay. mg” [§m_ - Showroom 8: exhibition. _ Khu "an hap thé mac‘ bé boiy San van déngw — Sports complex, swimming pool. stadium, etc. / // / / r .1’ . ‘ / / / i / Ir “ "V ' i ii‘ “iii V /13 . ii . mra. .u. .ai- :1’: .i, .IlIl'fi: '_'iTlf. “'l‘is. ':-? ":. “T:1'l. .fi. -‘fi; :‘iiI[1 i 1 ‘I: ~ . K ‘ / " I l ll 2 i _’: I I . ._ W -"l «Her *‘i‘il . ..r set. .51’-. ~ 1 . .-. ' « . l . ll. -. .. H I ’ . .~ : Truyén tia uv: ngan can 100% tia uv len tdi 38ONm ~*?1“35‘3‘$ W"’«§_% dj, .4"'" . »Q“*'= s-rm“. .», ..cg-a-= *“”“’9§k
 10. 10. NHOM KiNH, VACH KiNH & MAI KiNH ALUMINIUM boon, wINDows, CURTAIN WALL& GLASS ROOF Thé' manh: Advantages: - Thiét ké' thanh theo tiéu chuéin Han Qu6c Va - The profiles are design according to European and chau Au, khuon riéng theo ban quyén thudng Korean technology, die is a property of E-power. hiéu cua E-power. - Vat Iiéu duclc sén xuat theo tiéu chué’n My — Material produced in large joint venture manufacturers Va chéu Au, tai céc nha may lién doanh ldn such as Hyundai Aluminium Vina & Dong Anh trong nudc nhu Nhom Hyundai, nha may Aluminium factory. Nhom Dong Anh. - Gia cong céc céu kién va lép dung theo tiéu — Design, engineering 8. installation of all elements chua’n qu6c té' Va tiéu chuén trong nudc, dudi according to international standard and under full su gia'm sat ky thuat toan thdi gian cfla céc time technical supervision by foreign experts. ky su Va chuyén gia nuéc ngoai. CURTAIN WALL, MULLION-TRANSOM CONNECTION PERSPECTIVE :2 , Condensation chamber Glass support MU'“°" Inside gasket transom Hé ciia diva ci'. ia s6 Door & window system He véch
 11. 11. ~ Bang tinh toan tinh ci’ia he th6ng duoc tién hanh bot ca‘c chuyen gia nudc ngoai. 1:. Li , — Static calculation system is conducted by prestige foreign expert Trlcn bang llnn toan kinh (Bao tang Ha Net), do giao su Lahmann Keller, truong Dai hoe Stuttgart Engineenng University (CHLBD) Extracted from the glass calculation ior Hanoi Museum roof by Lahmanrt Keller :3 proiessor Oi Stullguri Erigirieeriiig University Gerriiariy Louver trang tri’ / Decorative louver Uu dIé’i-ri: — Vet lieu hop kim nhom nhe, chiu nhiet t6t, céch am, do bén cao, he so’ den no thép. — De tao hinh, u6n nen phu hop vol moi thiét ké. - oac biet, thi cong rat aé dang; uo‘n nen, cat, bao mon ma khong so bong troc be met (Ing dung: — Trang tri met tién nha, cao 6c Van phong. - Bang hieu quéng cao ci’1a hang, cong ty_ - Trang tri noi, ngoai that cho cong trinh xay dung. ~ Trang tri showroom. 5.40.‘! Advantages’ Lightweight alurriiriurii alloy material, heat resistant, sound insulation, high strength, low coefficient of expansion Fasy forming, bending compression suit any design In particular, the construction is easy, COtilplCSSIOll bending, cutting, abrasive without fear of ilakrrig surfaces Application‘ Decorative facade, office building Signs advertising the store, the company, Interior and exterior of buildings — Decorate sliowioorii
 12. 12. A TAM 6P NHOM NHUA COMPOSITE ALUMINIUM COMPOSITE PANEL Tim 6p nhom nhua Alcorest, Alubond USA, w. .. Aluminium composite panels such as Alcorest, Alubond USA, etc. Cfng dung: Applications: - Op trang tri noi ngoai that cac cong trlnh - Prodding interior and exterior for works: nhu tea nha cao tang, khach san, siéu thi. .. building, hotel, supermarket. .. - Op noi that cac phudng tien van chuyén: xe - Prodding for means of transport: bus, train, ship, buyt, tau hoa, tau thuy, may bay- plane. .. - Lam pano, bién hieu at cac Ling dung khac - Making pano, billboard and other applications in trong quang cao advertising. Thong 36' ky thuat ct’ia ta'm Alcorest: Technical specifications of Alcorest: N¢| dune I Content Chi tiéu chat luong / Qualitative criteria Lap pm), paint type PVDF Kynar 500 — 70% nhua va béngl PVDF Kynar 500 — 70% resin 8. lumiflon 30-35% cho sen phi‘: PDVFI 3o»35% lor PVDF 40-95°/ o cho nhua PE/ 40'95°/ o for PE Dénh bong so°/ Gloss edoeg Bo bén trong diéu kien tiép xucl Gloss retention in exposed condition >10 nam 6 nhiet do 45°C/ >10 years at 45‘ C < 2T khong nt’1t hoac v6/ less than 2T, Céch thilc (Tieu chuén do bén u6n)/ Formability (T-Bend) No cracking or breakage -l- SI'1c bién dang ciia ldp vb nhOm/ Tensile strength Kg/ M2 Aluminium skin 130 MPA Luc chiu boc 1eo°/ 180 peel-of resistant 1o-12 N/ mm Di) day t§m/ Thickness 345mm Déi x Fiong / Length X width 1220 x 2440 Chang chéyl fire resistance Theo céc yeu céul depending on the option J_ requested Tinh nang uu viét: Advantages: - Céch am, cach nhiét — Sound and heat insulation - Thlch ting vdi moi loai khi hau - Adaptability with any climate condition - Nhe, bén, thdi gian st’: dung 20 nam - Super-light, long lasting, period of use in 20 years. - Ba dang vé mau sac & chfing loai - Wide range of colors and types - Tlnh tham my cao - High efficiency of aesthetic - De bao tri, vé sinh - Easy to maintain and wash - D6 thi cong, dé u6n tao dang tham my trong - Easy to process and create architectural and kién truc vao tao hlnh cong nghiep. industrial styles.
 13. 13. Uu diém Alubond USA : - Ch6ng chiu thdi tiét, cach am, cach nhiet, he so ch6ng chay duoc danh gia cao nhat thé gidi. - Trong luclng nhe, do bén cao va tuyet d6i bang phang, la giai phap kinh té dO'i vdi phan mat dung va bao che noi that cao cap cho cac cong trlnh. - Mau sac da dang: tam dac , mau kim loai, da ti; nhien, g6, van g6.. .ct’ia Alubond cung cap céc giai phap, y tudng doc dao vé mat dung noi ngoai that cong trinh cho cac kié'n truc su. - D5 dang gia cong, hinh dang linh hoat dap ting t6t nhat cac giai phap thiét ke’ pht’Ic tap. Advantages Alubond USA: - Weather resistance combined with high acoustics, thermal and world's highest Fire rated values. - Lightweight, extreme rigidity and flatness resulting in an economical option for high quality buiding facades and interior claddings. - Choice of Solid, Metallic. Natural Stone, Wood, Veneers and Chameleon colors makes Alubond an Architect's dream for choice of interior and axterior facade's treatment. - Easy machinability gives the flexiblity of shape makeing it a versatitle panel to achieve complex designer solutions. I( )PSi | [ [ T I'l(vIl'(1I(‘lllm ( htlt (‘tri i’*l)i/ F (’[: Hl)i'l ( mltng I pow lit-sun i'nmt~r ('rurn. m- Tu-. Ilrnv. -nl . h-t. IlSktn I'| ( luau-oi Aluninumm Sl. Ifl| (‘ Stu-l or nth‘-V mt-I. |lt fiym-I $07 I/ ("kIf (‘Vinh 1-0| B. ’/BJA. ’ Viu'Ral-dfmr R nu-I m7 I Allin-Ir HUI l( )| .NH I M. «.uISlun-nt huwot Aiununumm Statnlvsxfiiu-4-it-rtttitt-1 mt~t. Ilt (rnrn. tIt- Tnatlmt-nl lpmy Rt-smi'nnt~« St-r l( I'l 0.)!
 14. 14. - TAM Tudne GHEP CACH NHIET M6: N6: kin Chi tlfiu K9 thufit - Mat hoan thien: . Khong sdn - Stucco . Son polyester . PVF2 - 99 day: 0.46mm-1 mm - Mau sac: tiity chon CONCEALED FIX WALL PANEL HAT SECTION AT SPACING 0F 1200-ISOOMM TYP Mat cat dang Elevation Detail Section Lbl PURIPIR day (mm) PUR/ PIR core thickness (mm) He s6 truyen nhiet Overall heat transfer Co-efficient W/ m2C Kcal/ m2hoC BTU/ F12 hoF T-100 0.38 0.34 0.069 0.24 0.22 0.046 0.19 0.18 0.037 14 CONCEALED FIX WALL PANEL Specifications - Finish: . Mill finish - Sutcco Embossed . Polyester coated - PVF 2 color coating — Material thickness: 0.46mm-1 mm - Color: as requested. FIXING SCREWS Gia tri céch nhiet 6 cac vang song Additional value of insulation in corugate area 00. N. Im
 15. 15. cat: Ioal thlé't ké' U'u dlém: — Céch £31 — Chong cha'y (lua chon). — Nhe, dé thi cong, thi cong nhanh. — Mau sé - Chi phi tuo’i tho Cing dung: — Cac cong trinh nha dan, cong nghiép & khu thuong mai. — Dac biet ting dung lam phong lanh, phong €I'l5lP‘i]llt-" fli Flexible type: 0': -‘til’-| |[Il‘i' flii Advantages: m, cach nhiét, kin nude. — Sound — proof, insulation, watertight. — Fire — proof (option) — Lightweight, easy 8. fast COITSIIUCIIOH. — Colorful, luxious, — Low maintain cost due to implementation of long life materials. e da dang, sang trong. bao tri thép do ting dung vat lieu co cao. Applications: — Residential, industrial & commercial works, — Special application for cold rooms, karaoke rooms, halls, radio transmitting rooms, etc, karaoke, phong thu thanh, hoi truong, PRODUCT : Concealed Fix Wall Panels 4.. .--_
 16. 16. HE 1'H6Ne cH6Ne TRUOT NGA LATCHWAYS “. FALL PROTECTION SYSTEM LATCHWAYS Xuit xii‘: Anh qu6c - La he th6ng dam bao an toan cho ngudi st’: dung trong su6t qua trlnh lap dat, bao hanh, bao tri mot he th6ng 6 do cao trong khi nguoi st‘! dung ranh tay dé thuc hien cong viec mlnh. Uu dlémz - Bao dam an toan cho ngudi st’! dung - Dé dang lap dung, st’: dung va bao tri - Khong gay t6n that dén mai, cong trlnh, khong | ‘am hu hai den mai, cong trinh - Duqc thiét ké vdi nhiéu Ling dung khac nhau Orgin: United Kingdom - As a safety assurance system for the user during installation, warranty, maintenance system in elevation while the user free to perform their work. Advantages: « Ensure safety for user — Top fixing ensure quick and easy installation, use and maintain. - Don't destroy the roof, contruction. - Designed for use onmany applications. Ung dung: - Trén mal nha He th6'ng dudc ap dung cho: Tat ca cac loai mai nha cong nghiép Chua den 3 ngudi cung sfl dung d6ng thdi, Thiét ké mau sac phu hop vdi mau cua tam lop Application: - Mansafe for Roofing The system is applicable to: All types of industrial roofs Contains 3 people and used simultaneously. Design color matching with the color of the roofing - Trong nha cong nghiép: Trién khai trén mot loat cac toa nha, khu cong nghiep, nha may san xual, nha kho, bén cang, khu van phong phiitc hop. He th6ng chay theo chiéu ngang, trén khong va theo chiéu doc trén thang. Lap dat va st’! dung vinh vién - Indoor industrial: Deploy on a series of buildings, industrial units, factories, warehouses, ports, office complexes. The system runs horizontally, overhead and vertical scale. install and use forever - Nganh Vién thong: Ung dung trén nhiéu loai thap, cot, ddn cuc v‘a cau tnilc thép mang tinh the Hoat dong khong bi anh hudng bdi thdi tiét H6 tro den b6n cong nhan trén mot dong cap Bap litng :5: ca cao tieu chuan qu6c t6 — Telecommunications Sector: Application on a variety of towers, poles, monopoles and steel lattice structures Operation is not affected by weather Supports up to four workers on a cable line Meet all international standards
 17. 17. - Nganh hang khong WinGrip la chan neo nh6 nha't va nhe nha't trén the gidi WinGrip co the duoc trién khai trén may bay vdi bat ky klch thudc nao du dau trong san bay hoac ngoai trdi. Nhan vién co the lam viec trén canh va than may bay trong khi lap rap, bao tri hay sue chfla. - Cifa s6’ ngoai trbi: Hop cap, dau kep cap, tru khdp la 1 neo cac 6 cam Ia mot neo vinh vién duoc cal dat vao cau truc cfla toa nha. Phu hop dé lap dat trong mot loat cac vat lieu bao g6m gach, be tong va ké't cau thép. Tinh tham my cao - Outdoors Window The socket is a permanent anchor installed into the structure of the building. Suitable for installation in a series of materials including brick. concrete and steel structures. Aesthetic - Aviation Industry WinGrip anchor leg is the smallest and lightest in the world WinGrip freestanding solution can be deployed on any size aircraft parked in a hangar whether or outdoor. Employees can work on the wing and fuselage during assembly, maintenance or repair. 3,". " , r . ,, ..-. ‘ _ ~ “<vy7vvV' Y-»—y«» ~ ll , , . . ._. _,. ... ... _.
 18. 18. TKM DECK 96 SAN BE Tone DECKING FOR concnere supponr | lrI—}l‘l—. ‘-‘ > --Ii-li"—I'l-', Sllli it i 'lI~[ : -ilk “lfllll -'7. Iill if i ll‘! .-l- --li-‘rm -31'. Sill! Ung dung: Application: Lam San d6 bé tong cho ca‘c cong trinh dén dung. For concrete support for civil works Uu dlém Advantages - Thi cong nhanh hon — Fast construction. - San thao téc thi cong an toan hdn. « Safe construction on working flatform. — Cong trinh dude gia cubng (giling) ngay trong qué trlnh A The works is reinforced during construction progress thicbng — Reduce the weight of buildings. ~ Giém téi trong luong cong trinh, — Reduce the height of buildings - Glam chiéu cao céng trlnh < Better fire prevention. - Chfing chéy t6t hon, ~ Better earthquake prevention. - Ch6ng dong dé't t6t hon Théng tin chung Information: (1'§| gm, -.9 bé ggng mg‘) Carrying Capacity (Wet Comcrete) When placing concrete, care should be taken to avoid Km (16 bé tbng_ can tranh as be tang chat cao Va high pile up of concrete and to avoid impacts caused trénh nhfmg énh hubng do d5 bé tong. b)’ d’°pPi“9 0' d”’“F"”9 Mat do bé tong 25KN/ m 3 Concrete Density 25 KN/ m‘ LUC U5 25% Pouring impact 25% DC} v6ng U200 Deflection L/200 U6“ mé‘ < 5% Flange Curling <5°o Céc Ioal té'm deck: Steel Deck Product Range - Vat Iiéu: thép ma kém loai SQ-50 (Tiéu chuén ASTM > Material: 0 - G I (Galvanized Steel Grade SQ-50 (‘ASTM A653M) A653M) > Finish: . Hfian _ G90 (275 grams/ m2 Z”-‘C Coating) ' 9‘? d3YV3”léU10-60mm "1-20mm- > Material Thickness: O.60mm to 1.20mm - Mau: da dang, theo yéu céu. > Color: RAL Color range: special colors can be - T§m deck 47/180: chiéu séu buéc song 47mm, accommodated upon client request. chiéu day > 0,70;-nm_ thudng dang nhu |3 {gm > T8 47/180' Characterized by its Corrugated depth of pane] deck. 47mm, and a thickness exceeding O.70mm, this profile is . Tém deck 60/300; chiéu séu budc séng 60mm, commonly usedasadeckpanel. (pleasoscc belowillustrationi thu-gng dung nhu la tgm deck tang hm, ‘ > T8 60/300: Characterized by its Corrugated depth of _ Tam deck 75/309: chiéu sgu huge séng 75mm‘ thubng 60mm, this profile is mainly used as a composite deck. dude dung nhu '3 gm panel deck trong céc San mé 00 > T8 75/300: Characterized by its corrugated depth of nhip réng Va chiu dude téi trong dat Ién "én | dn_ 7Smm, this profile is mainly used as a deck panel in floors that are of a wide span and bear superimposed loads.
 19. 19. ciIrA LEN MAI ROOF HATCH Xuit xi'I: Viét Nam, Th6 Nhy Ky va Chau Au Origin: Vietnam, Turkey and European Uu dlém: Advantages: — An toan - Safety - Ch6ng chay - Fire proofing - Cach nhiet nhung van thong thoang - Insulation. gas spring operators - Thlch hop vdi moi thdi tiét - Adaptability with any climate condition - Mau sac hién dai - Modern Color - Bo bén cao - Long lasting - Bong mt’: dé dang - Easily to close/ open - Ba dang kich thudc - Special size avaiable upon request Ung dung: Application: - Trén méi cua toa nha. chung cu - Provide conventient, economical access to the roof of a build. Thong tln chung: General technical Information: - San phém co sén bang thép ma kém hoac - Available in prime coated galvanized steel nhom khong son theo dung quy trinh cfla or aluminum. mill finish nha may - Height limit of 40 cm - Chiéu cao giai han khoang 40 cm - Acrylic and Polycacbonate Domes. - Mai vom bang sci acrylic va Stainless steel Hard-ware - Louver Curb polycacbonate, phan cang bang thép — Curb Mountain Unit — Sloped Curbs khong gi - Double skin construction - Ma ngoai 2 lap - Support a live load of 40 lbs. / Sq. st. - Nép co the’ chiu dudc hoat téi 40 lbs. /sq. st. - Hinge: zinc plate steel or stainless steel - Ban Ié bang kém hoac thép khong gi - Max corner to open is 78 degrees - M6 t6i da tai 1 goo 78 do - Inside and outside padlock provisions - C6 thé khoa ti‘! 2 phia trong va ngoai
 20. 20. ‘-I I‘. Du AN: alto 'r‘ANG I-IA Moi, VIET NAM Dja cfié’m: Dating Pham Hung, X5 M5 Tri, huy_én Til Liém, Tp. Ha N<_5i ChiIida'utiJ: Banquénlydt/ a'nB5otangHaNi_3i Nhé déu td: T6’rig oéng ty C5 phén Xué't Nh. _§p khéiu Va Xéy dung V_ét Nam, VINAOONEX JSC Ki'é’n mic: Céng ty Uén doanh GMP Intemafional GmbH-lnros Laclmer AG (CHLB Dflc) Nha théu chinh: T5ng cong ty Ca khl Xéy dung - OOMA Nha théu/ cung cap mai: Céng ty lién danh MFS Aluminium insaat Tahhut san (Th5 Nhl Ky) va Cong ly TNHH Ky thuét Xéy dung E-Power Météoéngtrinh: Baog6m4téngnfiva2té'ngh§mo6ké’tcé'uhinhkimtutlvépngilqcvditéiagdiéntibhla 53.936 m2, chiéu cao 30.7 m, ting 4 ob den tich Ién nh5t, céc téng di/6i nh6 din, méi phéng. Pham vioéngviéc: T5ng tha'u thiétké’, cungcépnguyén vétIiéu& hLi6ngd. §nlépd_a'th_é th6'ngméikim loaibaache, cifia Va ci.7a kinh. PROJECT: HANOI MUSEUM. VIETNAM (SKYLIGHT WORKS) Location: Pham Hung Street, Me Tri Commune, Tu Liem District, Hanoi City Client: Project Management Board Hanoi Museum investor: Vietnam Construction Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) Architect: Association of GMP International GmbH—lnnros Lackner AG (Germany) Supervisor consultant: Vietnam institute for Building Science and Technology (/83 T) Contractor: Construction Machinery Corporation (COMA) Supplier: Joint Operation Parties MFS Aluminium insaat T:1hhutsan-Turkey (MFS) and E-power Building Engineer Co_. Ltd (E-Power) Description: Structure of reversed pyramid shape with total area of 53.963 m2 and 30.7 m high include 4 stories and 2 basements. of which the area of 4th story is the largest, and the rest is in downward order. Scope of work: Design. supply materials & installation support for total metal roof cladding including glazed skylight. sandwich panel. automatic smoke vent and roof hatch. l i ‘ l . l D I; . . ~ L_' g i . , , A _ - __ E ‘ 3.. - . . ‘ - _ -. _ , . . v I ‘i. " . ‘ . l l . , 7': l i I — ‘g’ ‘ I F ’ 7 _V ". _ :7 r e ": ._{ V“, g ' fl‘ ‘: 33$: 7, : , n: ;éIE. -' — ,
 21. 21. Du AN NHA au6c I-Ioi Dia die”m: ChL’I da'u (Li: Tu V. -in thié't ke": Trang nude: Nhé théu chinh: Nha tha'u cung cé'p méi: Ph_am Vi cong PROJECT: Location: Client: Architect: Domestic - Viet Nam: Contractor: Supplier: Scope of Work: Dudng Ba‘c San — Ba Dinh - Ha Nc_‘; i Ban quén / y du a’n nha‘ qu6'c héi Va Ba Dinh moi Lién danh nha‘ GMP Intemational GmnH — Inros Lacker AG ( Cong hoa lie‘n bang DL'lc) T6’ng cong ty ti. l Vé'n xéy dung Viet Nam (VNCC) Va‘ Cong ty c6’pha‘n tu V: §'n da‘u til Va thié't ke" xa“y dung Viet Nam (CDC). T5ng cong ty ca ldiixay dung(COMA) Cong ty TNHH Ky Thué! Xéy Dung E-Power. Thié't ke", cung ca"p nguyén Vét lie‘u Va‘ hudng da‘n lép d. _§t he th6'ng ma'i kim loai bao che VIETNAM NATIONAL ASSEMBLY HOUSE Bac Son Street - Ba Dinh Distric- Ha Noi City Project Management Unit of the new parliament and Ba Dinh Association of GMP International GmbH - lnnros Lackner AG (Germany) National Construction Consultaints Corporation (VNCC) and Viet Nam Investment Consulting and Construction Designing. JSC (CDC) Construction Machinery Corporation (COMA) E-Power Building Engineering Co. Ltd. Design, supply material & installation support for total metal roof cladding. stan ph§m sit dung: Cung ciip man no vat iii cac lop mar lop Mai vom (7 ldp) vs tam 6p nhom dac (day amm) Cung cap ma'i hop kim nhom tu dung Tseam (7 Lap: mai Tseam, vapour, roockwool 2 lop co thep 2 ma kém, vivaboard, giéy ch6ng 5m Va bitumun) Va tam 6p nhom dac day 3mm, Product use, Rooting, aluminium SO| ld cladding
 22. 22. fl >—, W: nu AN NI-IA I-Iirr vim-I PI-Iuc Dia dié"m: Chi? déu tu': Don V_i l‘hié't ké'. ‘ Nhé théu chinh: Nha‘ théu cung c§'p té'm alubond: Pham vi c6ng viéc: Thénh ph6' VTnhYén, Vinh Phuc, Viet Nam. Ban quén I}? déu tti xa‘y dung céng trinh tinh Vinh Phuc. Céng ty 06’ pha'n xéy dung, thié't ké’, xéy dung kinh doanh nhé CDH Cong ty c6’ phén déu tu va‘ xéy dung so" 18 Céng ty TNHH k7 thug‘! xéy dung E-Power. Thié't ké', cung cé'p nguyén vét li_éu, thi céng t§'m 6'p Alubond USA PROJECT: VINH PHUC THEATER Location: Vinh Yen. Vinh Phuc. Ha Noi. Investor: The project construction investment management board of Vinh Phuc. Architect. ’ CDH. . JSC Contractor. ’ Construction & investment joint stock company no 18 Supplier: E-Power Building Engineering Co. . Ltd. Scope of work: Design. supply. construction of aluminium composite panel. Alubond USA. ux5r. ~h ulwtrxulx Sén phfim six dung: Tém 6p nhom Alubond (Aluminium Composite Panels)
 23. 23. Du AN MI 3% BO! NAM no D_ia dié'm: Chi} déu tu: Dan v_i thié't ké’: Ddn v_i xa y dung: 609 Truong Dinh, Ouan Hoang Mai, Ha Noi. Cong Ty C6’ Phén Bau Tu Déu Khl Toan Céu GP- Invest. Cong Ty C6’ Phan TU Van Déu Tu va Thié't Ké' Xay Di/ ng Viet Nam. Vimeco - l/ inaconex 6 — Vinaconex. Nha thau cung ca’p mai: Cong ty TNHH Ky Thuat Xay Dung E-Power. Pham vi cong viéc: Cung cap va lap dat tam ma'i la’ y sang Polycarbonte PROJECT: NAM DO SWIMMING POOL ROOF Location: 609 Truong Dinh Street, Hoang Mai District, Ha Noi City. Investor: Global Petrol Investment Joint Stock Comany (GP Invest) Architect: Vietnam Construction and Investment Design JSC (V/ DEC) Constractor: Vimeco — Vinaconex 6 — Vinaconex. Supplier: E—Power Building Enginerring C0,, Ltd. Scope of work: Supply & construction of plycarbonate (Germany) rooting .1 » San phém st‘: dung: Tém Iéy sang Polycacbonate (Translucent Polycacrbonale sheet) 94:’
 24. 24. on; AM TRANG TIEN PLAZA D_ia die'm: Chi} déu tu: TLI va'n thie"t ke": Nha théu chinh: Nha théu cung cap Pham vi co‘ng Viéc: PROJECT: Location: Investor: Consultant Design: Contractor: Supplier: Scope of Work: 24 Hai Ba‘ Trung, Oua‘n Hoan Kié'm, Ha‘ Noi Cong ty TNHH déu tLi thLIong mai Trang Tién. Bergman Wall & Associates (USA) Cong qr CP xé y dung Va kinh doanh dia 6’c Hoa Binh. Cong qr TNHH Ky Thuat Xéy Di, /ng E-Power. Trié"n khai thié't ke", cung cé'p Vat tLi Va thi cdng hang muc ma'i céu la’y sang (skylight) méi: IMPROVING TRADE CENTER TRANG TIEN PLAZA 24 Hai Ba Trung Street. District Hoan Kiem, Hanoi Investment Company Limited Trang Tien trade. Bergman Wall & Associates (USA) JSC construction and real estate business Peace. E-Power Building Engineering C0,. Ltd. Implementing the design, supply and construction materials for roofs and light items (skylight) §_. _ . . s. :1. 1?? , . " ls‘-. ~;. ~_‘7’/ '-. ‘ «l 2 l "~. “.. ?1. ‘. .7‘7l” l ‘ *2. : ’./ / l I, /’_ / xx ""' '. I I A’ . i'*'. -v‘7r. re 3‘-9-ii ‘hi-—. --Wu J. ; . T*E""E*1 . I'. "i". -3". ’-"".1 i, s . L . :- V -- I I ‘I’ I r " . . .1 ‘ ‘ 1 “ 9 . ,4"; . ._‘ 4 . .tr = V . /V. .4 >4 Sén phfim sit dung: Mei kinh skylight! Products use’ glass roof (Skylight)
 25. 25. — my AN NHA MAY DONG TAU DAMEN SONG cA'M D_ia dié’m: Chi’: da‘u til: Nha tha'u chinh: Nha théu phu: Pham Vi cong Vi_éc: PROJECT: Location: In Vestor: Main contractor: Sub contractor: Scope of work: Phia nam ca‘u Kie‘n, bén canh dong song Cé’m, xa Hoang Dong, huyén Thuy Nguyén, Tp Ha’i Phong Cong ty TNHH Damen Song Ca"m Cong ty 05 phén Da'u til Xéy dung Va Ky thuat Vinaconex. Cong ty TNHH Ky Thua‘t Xay Dung E—Power Thié't ké', thi cong hoan thi_e‘n cao hang muc ci7a di, Véch kinh khung nhom composite cho toan b<_5 cong trinh. SHIPYARDS DAMEN SONG CAM The south Kien bridge, beside the Cam river, Hoang Dong commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong City Damen Song Cam limited liability company. Vinaconex E&C. E-Power Building Engineering Co. , Ltd. Design, construction of aluminium doors, curtain wall, aluminium composite panel. Sén phfim sfl dung: elm nhom kinh (aluminium door. windows), véch kinh (curtain wall), [Km 6;: nhom (Aluminium composite panel)
 26. 26. - Dl_I AN NHA eiéu HANH TAP DOAN THANH eo, TAY Ho Dia dié’m: $6’ 614 duong Lac Long Ouan, Tay H6, Ha Noi cha déu tu: Cong ty CP or phat than & XD Thanh 96 Kié'n truc: Cong ty Tu Va’n Thié't ké’ Thi Do Nha tha'u chinh: Cong ty CP XD & TM THADO Nha‘ théu phu: Cong ty TNHH Ky Thuat Xéy Dung E-Power Pham vi cong viéc: Thie”t ké', cung cap Vat lieu Va lap dat hoan chinh he thong ci7a, vach kinh, khung nhom Va h_é thong ta'm 6p nhom composite PROJECT: HEAD OFFICE OF THANH DO GROUP Location: No. 614, Lac Long Ouan street, Tay Ho, Hanoi Developer / Owner: Thanh Do Construction 8 Development Investment JSC Architect: Thi Do Design Consultant General Contractor: THADO JSC Sub Contractor: E-Power Bulding Engineering Co. _.Ltd. Scope of work: Design, material supply & installation of aluminium doors, windows & glazed curtain wall & aluminium composite work. Sau 6 nam sfrdungl After 6 years 01 use San phém sir dung: caa nhom kinh , tam op nhoml Product Use: alu. doors & windows E. alu. Composite 26
 27. 27. — TRUNG TAM euu CHINI-I LIEN TINH VA ou6c TE’ KHU we in Chit déu tu: cong ty Buu ch/ nh Iién tinh va ouoc to’ Dan v_i thié’t ké’: Cong ty Tu Von Xay dung dan dung Viet Nam VNCC Tong thau: Cong ty Co phan déu tu Va‘ Xay dung so’ 4 Pham Vi cong viéc: Thié’t ké’, cung cop vat liéu 8 thi cong hang muc nhom kinh Va tom op nhom. VIETNAM POSTAL SERVICES CENTER III PROJECT: Location: Thanh Khe District, Da Nang city Client: Vietnam Postal Services Company Main contractor: Scope of work: Investment and Construction JSC No. 4 Design and construction of aluminium doors, windows & curtain wall Trong qua trinh thi congl During construction Sén ph. -Sm sa dung: ccra nhom kinh, tam 6p nhoml Product Use’ alu. doors. windows 8. alu Composite 27
 28. 28. .’4: DU AN: NHA D 8: E, KHU DTM CIPUTRA, HA NCI Chi} théu déu tu: Nha tha‘u chinh: Nha tha’u phu: Pham vi cong vie‘c: Cong ty TNHH Phat trie"n khu do th_i Nam Thang Long Cong ty CP Déu til Lac H6ng. Lién danh Nha ma y nhom Dong Anh — cong ty E-Power Thié’t ke", cung ca"p vat lieu va thi cong ta’m 6'p nhom nha D & E PROJECT: D & E BUILDING, CIPUTRA NEW URBAN AREA Client: Nam Thang Long Urban Development Co. . Ltd Main contractor; Lac Hong Investment JSC. Sub contractor: Joint venture Dong Anh Aluminium Factory —E-Power Scope of works: Design. material supply & installation of composite panel wall cladding ‘l'IV1I1lIA'_a V. x u - 3. -. ~ -: - Sénh - [ntY'}’WLL‘
 29. 29. nu AN 'r¢‘>A NHA XANH CHUNG LIEN HOP ouéc D_ia chi’: 304 Kim Ma, quan Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam. Nha tha'u: Cong ty c6’ phén Ecoba Viet Nam. Nha‘ théu phu: Cong ty TNHH K J7 Thuét Xa‘y Dung E-Power. Pham Vi cong viéc: Thié't ké', cung cé'p, thi céng té'm 6'p nha Iién hop quo"c, he‘ th6'ng ch6'ng trLl<_7t ngé trén méi nha‘ Iie‘n hop quo"c. PROJECT: GREEN BUILDING UNITED NATIONS Location: 304 Kim Ma. Ba Dinh Distric. Ha Noi City. Contractor. ’ JSC Ecoba Vietnam. Sub contractor: E-Power Building Engineering Co. , Ltd. Scope of work: Design. supply. construction aluminium composite and fall protection systems Latchways for roofing. Sén phim sf! dung: Tim 6p nhém, he th6ng ch6ng truqt ngé Latchways Product Use. Aluminium composite. Latchways fall arrest system
 30. 30. Du AN: BENH VIEN CLEVELAND. ABU DHABI. UAE Chi} théu déu td: Mubadala Healthcare Nha‘ data M: Cong ty BDS ALDAR Nha til va'n chinh: AEDAS, Singapore Nha‘ théu ta"m decking: Corus Middle East FZE pham vi cong viéc: Thie"t ké’ chi tié’t ta’m deck do san be tong. V_a‘t lieu / di_e‘n ti'ch: 17,600 m2 té'm deck cho moi ta'ng (08 ta‘ng). PROJECT: CLEVELAND CLINIC. ABU DHABI. UAE Owner: Mubadala Healthcare Developer: ALDAR Properties PJSC Lead Consultant: AEDAS, Singapore Decking contractor: Corus Middle East FZE Scope of work: Design of decking detail Material / Area: 17,600m2 of steel deck per each floor (08 floors). = =-. .—"I! -TL". .. ‘Tl’ nun « . _ . nut-. xmIIIIII' 2"? “-! i¥i*ll. EHfl"' Mot phdn mét ng san decking tang 2/ A part at decking plan at 2nd floor San Deck - Decking floor MO hlnh: Benn vlen Cleveland Perspective Model
 31. 31. — nu AN: mum: TAM NGHIEN citu DAU Mo HOANG aux KING ABDULLAH, A RAP xe 01 D_ia dié’m: Fliyadh, A nap xe U: and aau ru: Cong ty dau m6 A nap Kié’n truc su. ’ Zaha Hadid Nha thau thép: Seele Austria GmbH & Co. KG (A0) Nha thau mai: Lién danh ALB ME and Tiger profiles & Insulation LLC Pham vi cong viéc: Thié't ké' ba'n vé chi tie’! PROJECT: KING ABDULLAH PETROLEUM STUDIES AND RESEARCH CENTER (KAPSARC) Location: Riyadh, Saudi Arabia. Client: Saudi Arabia Oil Company Architect: Zaha Hadid Seele Austria GmbH & Co. KG (Austria) Joint venture ALB ME and Tiger Profiles & insulation LLC Provide detailed shop drawings. Steel Contractor: Roofing Contractor: Scope of work: T6ng thé du an I Prqect overvrew Nhin tr‘: ban trong I View trom rnsrde
 32. 32. ts» DU AN: GA XE DIEN DUBAI Dia die'm: Chi? dau til: Kié'n trric: Nha‘ théu chinh: Nha‘ théu ma'i: Pham vi cong vie‘c: PROJECT: Location: Developer V Owner : Architect: General contractor: C/ adding contractor: Scope of work: . .- . I .1: . s- u-* .3: ‘VI .1- . -- . u— ? §3’_lj«, .,. "-": ,", jA_! ‘ '6: . ;‘. .'. .i. Lu. uL J; _. ... ... .. I- 1 . .a. 'I"iI'iI'rI? IiIrI! rrI: IIiIIi ‘ , T|EU cAc vudNG ouoc A RAP 'rI-I6NG NI-IAT Dubai, tié’u ca'c Vtldng quo'c A ra"p tho'ng nha’? Chlnh phi} Dubai, Bo Giao Thong Van Téi Dubai WS Atkins Va cao do'i téc nildc ngoai vol sij ho tro cifra Aedas Dubai Rapid Link Consortium, Lién doanh giL7a Mitsubishi cfia Nha‘t Ba’n Va‘ tap doan Yapi Merkezi Tho’ Nhi K y ALB Middle East & Kalzip® Middle East, Dubai, ti5u cao Vdang quo'c A rap tho’ng nha't. Thié't ké', xay dung va‘ cung cé'p ba’n vé workshop & ban vé thi cong phén ma’i bao che kim loai DUBAI METRO, DUBAI, UAE Dubai. UAE Government of Dubai. Road and Transportation Authorities WS Atkins & Partners Overseas, with supported by Aedas Dubai Rapid Link Consortium. Joint venture between Japanese Mitsubishi and Turkey Yapi Merkezi Cooperation. ALB Middle East & Kalzip® Middle East. Dubai. UAE Design, engineering and providing workshop «‘ production drawings for roof and wall cladding. -anonuoconooaaoaooaooaaaacp 351' -—~ I -——n '- Wan»- -. . H 04¢ . ... a fifi; ,,, ..-. .-. ... .4.. ... ... Nha gal Station C§u Ién / Bridge
 33. 33. mi AN: MARINA BAY SANDS VA cAc KHU NGHI nu6NG, SINGAPORE Dia dié’m: Dal lo Bayfront Avenue, Singapore Chi} déu til: Marina Bay Sands Singapore Kié'n trrlc: Cong ty TNHH Aedas, Singapore Nha tha'u chinh: Cong ty TNHH Penta — Ocean, Nha‘! Ban Nha tha‘u mai: Kalzip Asia Pte Ltd, Singapore Pham vi cong vie‘c: Thie"t ké', ky thua‘t va‘ cung cap ba’n vé workshop Va‘ ban vé thi cong méi bao che cho toa nha‘ ba’o tang ASM PROJECT: THE MARINA BAY SANDS INTEGRATED RESORTS, SINGAPORE Location: Bayfront Avenue. Singapore Developer/ Owner: Marina Bay Sands Singapore Architect: Aedas Pte Ltd, Singapore General contractor: Penta—Ocean. Construction Ltd. .Japan C/ adding contractor: Kalzip®Asia Pte Ltd, Singapore Scope of work: Design. engineering and providing workshop / ‘ production drawings for Kalzip@ cladding roof covering the 3 - story Museum building, called ASM. . Toiln cénh thi cong cong trinh ASM I Overview during construction Toén canh fl hoan thanh I Overview of completed work " ' ‘* hr. ” T: .'. ':«. -' r v ‘ - ». .s>. .,iia. z;. :.~’r--rwvrra-‘II? : . O __ _. ‘ . V » I _ » , /‘W ’ 6 . I; ~ '. ,4 '-""" $7?’ { ' __/ . I. ,_‘__ . /,. . / _ I Nh‘a bk: tang hinh hm sen (ASM) dang min Itiién I Art Museum Inspired Lotus
 34. 34. Du AN: TRUNG TAM TRIEN LAM ou6c GIA ABU DHABI - ADNEC, GIAI aoim 2 D_ia die”m: Abu Dhabi Chi. ’i da‘u tu: ADNEC Nha‘: théu chinh: Arabtec Construction LLC TLI va"n: FIMJM Pham vi céng viéc: Thié't ké' phén tiidng vé ma’i kim loai bao che. PROJECT: ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION CENTEFI (ADNEC). PHASE 2 Location: Abu Dhabi Client: ADNEC Main Contractor: Arabtec Construction LLC Consultant: FIMJM Scope of works: provide design of roofing & wall cladding Mgit dting phi! béc / Elevation. northern view Mél dling phia dong / Elevation. easlem view Ice
 35. 35. _ Dl_I AN: OLYMPIC SWIMMING POOL, DUBAI Dia die"m: Dubai, UAE Chi} théu da‘u tu: Chinh phi} Dubai Kie"n tnic: ARUP Nha‘ tha'u chi'nh: Binladin Contracting Group LLC Nha théu thi oéng cap ma'i: Hoesch Contacna Systembau, Trung Dong. Pham vi cong viéc: Thié't ké' & til va’n ky thuét Vat Ii_éu/ dién tibh: 20,000 m2 méi kalzip u6'n tu nhién, théng & hinh ré quat Va 15,000 m2 té'm bao che o"p nhom tudng/ mat chi'nh dién, u6'n tron 3D PROJECT: OLYMPIC SWIMMING POOL Location: Dubai, UAE Developer / Owner: Dubai Municipality Architect: AHUP General contractor: Binladin Contracting Group LLC Cladding contractor: Hoesch Contacna Systembau, UAE Scope of work: Design & technical support Material / Area: 20,000m2 Kalzip roof natural curved, straight & tapered and 15(XD'n2 almrim oonposfle vmflascia dading, 3D smooth caved 61 E. EVATI! I(FWN. LCUPQ| 'IE(1JDDNGGfllJ29T01lE: flrd&u) Iulzuu -—. --u I , ? = .:. =:. 'iA‘= ' . .- = ._. ..-. -- F4’, .7.‘-5‘-TH‘-‘—'-'3'-" 02 a. EvAtmoFwiLLcuirosnEa. Anuuaam1mzI[aunuchuu) kflfl IAI. EI$ Bén vé thiét ké' chi tié't I Detail design drawing
 36. 36. nu AN: NHA ou6'c HOI, KUWAIT Dia dié’m: Kuwait Chi} tha‘u dau tu: Chinh phi} Kuwait, Bé Xay Dung Kie"n truc: Cong ty “HOK” International, tai Luén Don, Anh, lién danh vdi c6ng ty ARUP, tai Amsterdam, Ha Lan Nha tha'u chi'nh: Cong ty Xa y dung Ca dong, Kuwait. _ Nha‘ théu/ cung ca'p ma'i: Kalzip Middle East, Dubai, tié’u ca'c Vuong qu6'c A ra‘p th6'ng nha"t. Pham vi cong viéc: Tham gia thié't ké’, xay dung Va cung cé'p ba’n vé workshop va ban vé thi cong cho pha'n mai bao g6m ma’i lop bao che Kalzip cho toa‘n bo du' an Nha Ou6'c Héi, Kuwait. PROJECT: NATIONAL ASSEMBLY. Building: Threotre Location: Kuwait Developer «’ Owner: State of Kuwait. Ministry of Public Works Architect: HOK International Ltd, London. United Kingdom, Association with ARUP. Amsterdam. Netherland. General contractor: Kuwait Dynamics Limited for Constructing. Cladding contractor: Kalzip Middle East. Dubai. UAE Scope of work: Design, engineering and providing workshop / production drawings for cladding package include Kalzi/3&7 cladding roof and covering for the project MO hinh méi 3D I 3D roof model Anh cong trinh (dang trona qua trinh Ihi oonu) / During construction
 37. 37. Dia dié’m: Chi} déu ti]: Kié'n truc: Nha tha'u chinh: Nha‘ lhau ma'i: Mo ta cong trinh: Hanh chinh Pham vi oong viéc: _ Du AN: CAU LAC so DU THUYEN DAO YAS ISLAND, ABU DHABI, UAE Déo Yas Island, Abu Dhabi, ti€u ca'c Wang quo'c A - rap thong nha? Cong ty C5 phén Ba’! dong sén ALDAFI OIA - Cong ty thié’t ke"Omiros One Architecture, Uc Glassline Aluminium LLC, Abu Dhabi ALB Middle East & Kalzip Middle East, Dubai, tié’u Vilong quoc A rap thong nha"'t. Singapore (Cong ty TNHH Kalzip Asia) Gom .9 toa nha, toa nha co mot toa thép (tower) cho gia ifinh hoang toc xem diiong dua, toa nha va‘ toa nha‘ d_ich vu toa lac canh bo bié’n trong oong vién dua xe cong thL'ic I, Abu Dhabi Tham gia thié't ké', xa‘y di. /ng Va cung cap ba'n vé workshop Va ba’n ve thi cong cho pha'n ma'i va tiiong bao gom ma’i lap bao che Kalzip va‘ tom nhom composite op bé’ mat cho ca 3 toa nha. PROJECT: YAS ISLAND MARINA YACHT CLUB, ABU DHABI, UAE Location: Yas Island, Abu Dhabi, UAE Developer / Owner : ALDAFI Properties PJSC, Abu Dhabi Architect: OIA — Omiros One Architecture, Australia General contractor: Glassline Aluminium LLC, Abu Dhabi Cladding contractor: ALB Middle East & Kalzip® Middle East, Dubai, UAE Description: Comprises ol 3 buildings, Yacht Club building with a watching tower for Royal families to view the race, Administration and Auxiliary buildings, all are located nearby the beach, at Abu Dhabi Formula One theme park Scope of work: Design, engineering and providing workshop / production drawings for root and wall cladding including Kalzip® cladding and aluminium Composite panel on top oovering all those 3 buildings. Cau lac bo du thuyén di hoan thanh I completed Yacht Clib Nh? a diéu hinh I Operation building Hinh inh dang thi cong tai cau lac bo I During construction 37
 38. 38. 38 STTI No. 10 11 12’ 13 14’ 15 16 17 18 ' Céi tao TTTM Trang Ten Du Anl Project name CONG TRINH Du’ ANI WORK PROJECT. Du an DTXD chuoi day chuyén cong nghiep may—Texhong/ ‘ Texhong Hai Ha Industrial Nha hat Vinh Phucl Vinh Phuc Theater Khu do thi moi Béc An Khanhl New Urban Area . North An Khanh Nha may dong tau Damen Song Cami Shipyards Damen Song Cam Gamuda shop house I Khu do thi moi , C2 — Gamuda Gardens Toa nha xanh chung lien hop quocl Green . Building United Nations Khu nha 6 dich vu thudng mai, truong hoc Nam Dol . Nam Do Complex Nha may Felix Hai Phongl ‘ Felix Heavy Industry, Hai Phong Dal so quan Ucl ‘ Embassy of Australia Mai lay sang Nam Dol Nam Do Swimming Pool Roof Tru so lam viec kh§i canh sat cong an tinh Bac Giangl Bac Giang Publish Security . Head office Nha Quoc Hoil National Assembly House Trung tamlbuu chinh lién tinqh va quoc té khu vuc Ill Da Nang/ Vietnam Postal Services Ceter lll Tien Plaza! Innovation of Trang Tien Plaza Tru so lam viec C01-llép doan Thanh Dol Head office of Thanh Do group I Thtiy aien Son Lal Son La Hypropower Béo tang Ha Noi/ Hanoi Museum Vi tril Location Héi Hé ‘ DANH SACH MOT so Du AN TIEU BIEU E - POWER THI coma TRONG Nuoc Vat lieu so dungl Product use He méi kinh Spider, méi sénh Quéng Ninh kinhl Spider glass roof, glass roof Vinh Phuc Ha Noi Hai Phong Ha Noi Ha Noi 0 Ha Noi Ha Noi Hai Phong Ha Noi Ha Noi I Biéc Giang 0 Ha Noi 0 ea N§ng 0 Ha Noi Ha Noi ‘Son La Ha Noi Tom op nhom nhua Alubondl Aluminium composite panel _ Alubond USA Nhom kinhl Aluminium door, windows Tam op nhom nhua composite, nhom kinhl Aluminium composite _ panel, Aluminium door, windows Lam nhom trang tri Decorative aluminum Lam nhom trang tri , Decorative aluminum Latchways I Aluminium composite panel He méi kinh Spiderl Spider glass roof Tom op nhom nhua Compositel _ Aluminium composite panel Latchways I Mai lay sang Polycarbonatesi Transcucent Polycarbonate Sheet Tom op nhom nhua Composite, nhom kinh, lam nhoml Aluminium composite panel, Aluminium door, windows Mai hop kim nhom cach nhietl Roofing, Aluminium solid cladding Tom op nhom nhua Composite, Nhom kinhl Aluminium composite panel, Aluminium door, windows Mai kinhl Glass roof I Tim op nhom nhua Compositel Aluminium composite panel, V Aluminium door, windows Tam op nhom nhua Compositel Aluminium composite panel Mai Kim loai bao che, cfta kinh, coa thoét khoi tu dongl Metal roof cladding including glazed skylight, sandwich panel automatic smoke vent & root hatch cone TFIINH NHA o. BIET THl_I/ WORKS HOUSING, VILLA Biet thu nha ba Thfiyl Villa's Ms, Thuy Bret mu nha Chi Huel Villa's Ms. Hue Nhé bé Vy 2/ ‘ House's Ms. Vy Nha ong Huyénl . House's Mr. Huyen. Nha ong Phul Houses Mr. Phu. Ha Noi Ha Noi Ha Noi Ha Noi Ha Noi Nhom kinhl Aluminium door, windows Nhom kinhl Aluminium door, windows Nhom kinhl _ Aluminium door, windows Nhom kinhl Aluminium door, windows Tim op nhom nhua Alubondl Aluminium composite panel Alubond USA Dién tichl Nam hoan N930‘ ("12) thanh/ Year 650 m2 5400 m2 1800 m2 4000 m2 295 m2 352 m2 250 md 1000 m2 170 m2 420 m2 100 md 340 m2 2500 m2 ‘4000 m2 7500 m2 64 m2 700 m2 7500 m2 6000 m2 160 m2 100 m2 150m2 350m2 500m2 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2010 2014 2014 2014 2015 2015
 39. 39. HiNH AMI-i Ni-iii xuéme. a6’i TAO WORK SHOP AND PARTNERS : " mil’; ::2" Illlllr : ..-uiv, vi: i: '_ : :illlt " ‘in: Hill . uiiir_ = lllI. 'lll| =l= l:l| lIr cr. _ ll = --v"Il'i'l= l: EPOWER ’. >1, I A a «lo ' / r - . s. >~v‘ ' 4,1’), :"i ’ ‘L A’ , u., p': ', ‘ ’ -3 "2 . /1. _~ Anh chup ong Nguyén Tién Chin Ky Hop dong hop tac vdi be Sibel Maltepe, Glam d6c Cong ty Maksimum Dis Ticaret As (Th6 Nhi Ky) tai van phong E-power Photo of Mr Chin signing cooperation agreement with Mrs Sibel Maltepe, Director of Maksrmum Dis Ticaret As (Turkey) at E—Power office Hinh énh nha mayl Image factory Cong nhan gia cong nhom Machining aluminium
 40. 40. E - POWER BUILDING ENGINEERING CO. ,LTD. FACADE . WINDOW . ROOFING § 6% EFEILIIER CONG TYTNHH A: P. 415, tsng 4, nha CT4 T: 04 62812139 / F: 0462812131 BIA cur Ni-IA MAY; KYTHUAT XAY DUNG E-POWER KDT My Dinh, Song 93 E: info©epower. corn. vn 951 4, Than 3511, Kim Chung Tu Liém, Ha Noi W: epower. com. vn Dong Anh, Ha NQi_

×