Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Bedömning - en aktuell och central uppgift

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Matematik vingaker
Matematik vingaker
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

Bedömning - en aktuell och central uppgift

Télécharger pour lire hors ligne

Kunskapsbedömningar är ständigt en aktuell och central uppgift i matmatiklärares arbete. Den 6 december anordnades en konferens för 1-9 lärare med syfte att fördjupa och öka lärares bedömarkompetens i ämnet matematik.

Kunskapsbedömningar är ständigt en aktuell och central uppgift i matmatiklärares arbete. Den 6 december anordnades en konferens för 1-9 lärare med syfte att fördjupa och öka lärares bedömarkompetens i ämnet matematik.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Bedömning - en aktuell och central uppgift (20)

Plus par Lärarrummet (19)

Publicité

Plus récents (20)

Bedömning - en aktuell och central uppgift

 1. 1. Bedömning – en aktuell och central uppgift Fredrik Alm IBL, Linköpings universitet
 2. 2. Intentionerna med föreläsningen är: att belysa några centrala aspekter av lärares arbete med bedömning och betygssättning. att den ska bidra med forskning, begrepp, modeller och resonemang för att tänka kring och arbeta med bedömningar.
 3. 3. Erfarenheter av att bli bedömd I gymnasiet hade vi en lärare som motiverade betygen med att du är en typisk 3:a så du kan aldrig få ett annat betyg. Ingen vidare sporre att jobba vidare eller hur? Jag höjde mitt betyg i svenska med hjälp av en uppsats och fick en saklig bedömning med information om varför jag fick det betyget (4a). Det stärkte mig och självtilliten ökade. Clearly, assessment tools and processes can have both positive and negative effects. How can teachers get the positive effects and avoid the negative ones? (Taylor & Nolen, 2008, s 5) 3
 4. 4. Bedömningar har betydelse och konsekvenser §  Sätt att lära sig §  Motivation för studier §  Självbild §  Elevers prestationer §  Lärares (didaktiska) beslut (jfr Brookhart, 2008) 4
 5. 5. Två definitioner av bedömningar i skolan §  Med bedömning avses här de observationer och den informationsinsamling som sker runt en elevs arbetsprestationer som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av beslut och konsekvens (Skolverket, 2012, s 6). §  In the classroom context, assessment (bedömning,) is the gathering, interpretation, and use of information to support teacher decision making (McMillan, 2011, s 5). 5
 6. 6. Hur använder lärare bedömningar? §  Kartlägga kunskaper (diagnostisk - ”före”) §  Återkoppla för lärande (formativ - ”under”) §  Värdera kunskaper (summativ - ”efter”) §  Utvärdera undervisningen (evaluerande) 6
 7. 7. Två vanliga syften med bedömningar (Varför?) Formativ (för) Summativ (av) Varför? Främja/stödja lärande och Sammanfattande anpassa undervisningen kunskapskontroll När? Under lärprocessen Efter lärprocessen Elevfrågor Hur går det? (Vad och hur Hur har det gått? ska jag lära mig?) Lärarfrågor Vad behöver eleven lära sig Vad ska eleven ha för och hur kan jag bidra? omdöme/betyg? Föräldrafrågor Hur kan vi i hemmet bidra till Lär sig mitt barn det han/ barnets lärande? hon ska? 7
 8. 8. Risk för otydligheter i klassrummet - hjälpande eller testande ”Många gånger är det ju så att lärarna säger, jamen Du är jättebra, Du är jätteengagerad, och Du är jätteambitiös. Men sedan så liksom får man inte veta vilket. Då tänker man direkt, det är MVG. Sedan kan det visa sig att det är bara VG i alla fall och då undrar man ju liksom” (Pedersen, 2004, s 76). Vid otydlighet om bedömningars syfte kan eleven få en känsla av att alltid vara granskad och bli rädd för att göra fel, ställa frågor eller pröva något nytt (Tholin, 2007) 8
 9. 9. §  Att ge ett omdöme är ett nödvändigt första steg men det är formativt bara om informationen till den lärande används av henne eller honom för att förbättra sina prestationer. Omdömet är inte formativt om syftet med informationen till den lärande är att hjälpa men han eller hon kan inte använda den för att förbättra sina prestationer. Det är som att säga >>var roligare>> till en komiker (Wiliam, 2007, s 106). 9
 10. 10. Formativa och summativa bedömningar §  Goda formativa bedömningar har positiva effekter för elevers lärande och resultat (summativa bedömningar) i bl.a. matematik (Black & Wiliam, 1998; Bryan & Clegg, 2006; Hedin, 2006, Wiliam m.fl., 2004). §  Summativa omdömen kan ”skymma” formativa kommentarer samt inverka negativt och demotiverande. §  Framgångsrika elever använder summativa bedömningar formativt (Brookhart, 2001). 10
 11. 11. Tre villkor för att elever på eget initiativ ska använda summativa bedömningar formativt i matematik 1.  Elevens självtillit (self-efficacy) behöver vara hög. 2.  Eleven behöver ha goda metakognitiva kunskaper om sin egen matematiska kompetens. 3.  De behöver vara medvetna om och benägna att använda effektiva strategier för att granska och analysera sina prestationer. (Tanner & Jones, 2003) 11
 12. 12. ”Halva rättningar” §  På ett ställe har du fel enhet och på två ställen har du gjort räknefel, försök att hitta dem själv och rätta dem. §  Du löste uppgiften med hjälp av procentberäkningar kan du lösa den med hjälp av bråkräkning också? §  Jämför din uppgift med Anna och förklara för varandra hur ni har gjort. 12
 13. 13. Själv- och kamratbedömningar Questions Yes No Did I read the problem? Did i circle the numbers i needed? 6 4 5 Did I underline the clue words? How many all together? (+) How many left ? (-) Did I throw out the information I didn’t need? Did I work out my problem? 1+3= 4 Did I write down my answer? 6 8 7 13
 14. 14. En elev i årkurs 3 “Once in math I ticked my own work. It’s not good to mark your own work because you don’t know if it’s right or wrong (Harlen (2007, b) s 127). Equal-status learners (Topping, 2010) 14
 15. 15. 4 centrala frågor vid bedömning/ betygssättning 1.  Vad vill jag ha information om? (Avgöra vad som ska bedömas) 2.  Hur får jag lämpligast in den informationen? (Inhämtar information) 3.  Vad jämför jag med? (Gör en jämförelse/värdering) 4.  Hur ska den samlade bedömningen uttryckas? (Formulera ett omdöme) 15
 16. 16. Lärares bedömningsobjekt Vad som bedöms består ofta av en kunskapsform och ett innehåll. § Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. " " 16
 17. 17. Nya kursplaner 1.  Ämnets syfte och ämnesspecifika förmågor 2.  Centralt innehåll för respektive ämne 3.  Kunskapskrav för betygen E, C och A (uttrycker nivåer på förmågor). Godtagbara kunskaper för åk 3. 17
 18. 18. Förmågor Lgr 11 - Matematik §  Välja och använda lämpliga metoder för att •  Metoder" göra beräkningar och lösa rutinuppgifter" §  Använda och analysera matematiska begrepp •  Begrepp" samt samband mellan begreppen" " •  Resonemang" §  Föra och följa matematiska resonemang" §  Använda matematikens uttrycksformer för att •  Kommunikation " samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser." " •  Problemlösning" §  Formulera och lösa matematiska problem samt " värdera valda strategier och metoder." " 18
 19. 19. Förmågor och centralt innehåll Taluppfattning Algebra Geometri Statistik och Samband Problem- och tals sannolikhet och lösning användning förändring Metoder Begrepp Resonemang Kommuni- kation Problem- lösning 19
 20. 20. Val av bedömningsform •  Redovisning En studie i Kanada visar att Ma- •  Laborationer lärare använder en större variation •  Undersökningar av metoder vid formativa än •  Utställning summativ bedömningar (Suurtmamm m.fl. 2010) •  Portfolio •  Föremål/modell •  Essäfrågor Ämnets traditioner •  Kortsvarsfrågor Lokal skolkontext Lärarens kunskapssyn •  Flervalsfrågor Förutsättningar •  Muntliga frågor •  Observationer
 21. 21. Val av bedömningsmetod §  Är metoden lämplig för vad som ska bedömas? §  Är jag förtrogen med metoden? §  Är metoden tidskrävande? Välj metoder som ger underlag med god kvalitet utan att de är onödigt resurskrävande (McMillan, 2011). 21
 22. 22. Bedömningsprincip §  Individrelaterad (i jämförelse med sig själv) Utvecklingssamtal och återkoppling §  Normrelaterad Gruppering av elever vid övningar, (i jämförelse med andra) grupparbete eller laboration §  Kriterierelaterade Betyg, skriftliga omdömen (IUP) och (i jämförelse med mål/kriterier) återkoppling §  Intuitiv Didaktiska beslut och återkoppling (i jämföresle med sin egen uppfattning) 22
 23. 23. Återkopplingsformer - symbol eller kommentar §  A, B, C, D (1820) §  A, a, AB, Ba, B, BC, C (1905) §  1-5 (1962) §  (IG), G, VG, MVG (1994) §  A-F (2011/2012) Poäng/Betyg Jämförelse med kriterier Värderande eller beskrivande kommentarer 23
 24. 24. Dagens betygssystem (nya skalan) §  Vad? De förmågor/kunskaper (t.ex. begrepp, kommunikation, problemlösning) som uttrycks i slutet av kursplanens syfte. Samma aspekt/form ska bedömas på samtliga betygssteg. §  Hur? Information ska inhämtas allsidigt (på flera sätt och vid flera tillfällen) och på lämpliga sätt. §  Jämförelse? Kunskapskrav i kursplanerna. §  Uttryckas? A-F (Hela skalan ska användas). 24
 25. 25. Överensstämmelse (Alignment) Mål/intentioner-ämnesområden Undervisningens genomförande Val och utformning av bedömningar •  Vid planering behöver läraren utgå ifrån kursplanens syfte och de förmågor som anges där, det centrala innehållet samt kunskapskraven i ämnena (Skolverket, 2011, s 13). 25
 26. 26. Förmågor och centralt innehåll Taluppfattning Algebra Geometri Statistik Samband Problem- och tals och och lösning användning sannolikhet förändring Metoder Mål Undervisning Bedömning Begrepp Resonemang Mål Undervisning Bedömning Kommuni- kation Problem- lösning 26
 27. 27. AKTUELLA UNDERLAG KUNSKAPSOMDÖME KUNSKAPSKRAV §  Anna kan räkna ut •  Eleven kan välja och Laborationer rektangels area. •  använda i huvudsak •  Provfrågor §  Anna kan hitta lösningar fungerande matematiska på enkla geometri- metoder med viss •  Muntliga frågor problem, och hon kan anpassning till samman- •  Observationer förklara sina lösningar på hanget för att göra enkla ett tydligt sätt för andra beräkningar och lösa enkla elever. rutinuppgifter inom §  Anna har inte visat att geometri med hon kan ge förslag på tillfredsställande resultat. hur man kan lösa geometriproblem på mer än ett sätt. 27
 28. 28. Kunskapsomdömen §  Ett kunskapsomdöme enligt Gustavsson m.fl. (2012) är ett påstående om en enskild elevs kunskaper och förmågor av typen Anna kan, vet, känner till.. Anna har förmåga att.. Anna har inte visat att hon… Kan revideras fortlöpande och hjälpa läraren att: •  Ge muntliga eller skriftliga omdömen •  Motivera ett betyg så långt •  Peka ut de kunskapskrav som eleven inte uppnått 28
 29. 29. Läraren tolkar/översätter elevernas prestationer till kunskapsomdömen Ida har visat att hon kan hålla en muntlig Muntlig redovisning på ett redovisning engagerat och intresseväckande sätt Ida har inte visat att hon Elevtext kan sätta punkt och stor bokstav Bo har visat att han Bo har inte visat översiktligt vet vad Provuppgifter att han kan lösa som hände i enkla procent- Frankrike uppgifter 1789-1792 29
 30. 30. Tack för uppmärksamheten! www.liu.se

×