Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i gymnasieskolan - idag och imorgon

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i gymnasieskolan - idag och imorgon

Télécharger pour lire hors ligne

Presentationen från konferensen Samtal om undervisning i samhällskunskap, Linköpings universitet, 25 januari 2012. Två presentationer i en. Allan Westerdahl, Eleonor Duvander och Ronny Högberg, Skolinspektionen.
Catharina Wiström-Ginér, Melisa Filipovic, Carlsund Utbildningscentrum

Presentationen från konferensen Samtal om undervisning i samhällskunskap, Linköpings universitet, 25 januari 2012. Två presentationer i en. Allan Westerdahl, Eleonor Duvander och Ronny Högberg, Skolinspektionen.
Catharina Wiström-Ginér, Melisa Filipovic, Carlsund Utbildningscentrum

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i gymnasieskolan - idag och imorgon (20)

Publicité

Plus par Lärarrummet (20)

Plus récents (20)

Publicité

Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i gymnasieskolan - idag och imorgon

 1. 1. Samhällskunskap i gymnasieskolan En kvalitetsgranskning av undervisningen i Samhällskunskap A på tre yrkesförberedande program
 2. 2. Skolinspektionens uppdrag <ul><li>Skolinspektionen – ny myndighet från 2008 </li></ul><ul><li>Kontrollerar och granskar svenska skolor – från förskola till vuxenutbildning: </li></ul><ul><ul><li>Tillsyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitetsgranskning </li></ul></ul><ul><ul><li>Anmälningsärenden </li></ul></ul><ul><ul><li>Tillståndsprövning </li></ul></ul><ul><li>Barn – och elevombudet </li></ul><ul><li>En god utbildning i en trygg miljö – varje barns och elevs bästa i fokus </li></ul><ul><li>Råd och vägledning </li></ul>
 3. 3. Kvalitetsgranskning <ul><li>Inriktas mot olika kvalitetsaspekter, exempelvis undervisningens innehåll och form i ett skolämne, arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper eller rektorernas roll som pedagogiska ledare </li></ul><ul><li>Bedömningen utgår från hur väl man i verksamheten, på olika sätt, lyckas nå de nationella målen </li></ul><ul><li>Aktuell forskning och beprövad erfarenhet är viktiga underlag för hur granskningen utformas </li></ul><ul><li>Urval av verksamheter </li></ul><ul><li>Särskild rapport för varje verksamhet med utvecklingsområden </li></ul><ul><li>Övergripande rapport med sammanfattning, framgångsfaktorer och goda exempel </li></ul>
 4. 4. Varför Samhällskunskap A? <ul><li>Ett kärnämne </li></ul><ul><li>Ungdomar i Sverige har relativt sett goda kunskaper </li></ul><ul><li>Skillnader mellan elever på olika program </li></ul><ul><li>Slutbetygen i Samhällskunskap A </li></ul><ul><ul><li>Måluppfyllelsen är generellt sett lägre på yrkesförberedande program </li></ul></ul><ul><ul><li>14 procent fick IG på industriprogrammet läsåret 2008/09 </li></ul></ul><ul><ul><li>Få elever får MVG </li></ul></ul>
 5. 5. Central frågeställning <ul><li>Är undervisningen i samhällskunskap på yrkesförberedande program ändamålsenlig och ger eleverna möjlighet att nå målen? </li></ul><ul><li>Utgår undervisningen från ämnets mål att sträva mot? </li></ul><ul><li>Utgår undervisningen från programmålen? </li></ul><ul><li>Anpassas undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? </li></ul><ul><li>Arbetar skolorna för att säkerställa en likvärdig bedömning? </li></ul>
 6. 6. Urval och metod <ul><li>Urval 3 yrkesförberedande program – bygg-, fordons- och industriprogrammet. 38 gymnasieskolor, varav 7 med fristående huvudman. Spridning över landet. Skolorna helst ha samtliga program och möjliggöra ett flertal lektionsbesök. </li></ul><ul><li>Intervjuer med elever, samhällskunskapslärare och rektorer. </li></ul><ul><li>Observationer av lektioner i Samhällskunskap A. </li></ul><ul><li>Dokumentstudier bland annat skolans senaste kvalitetsredovisning, kurs- och lektionsplaneringar, bedömningsunderlag exempelvis prov. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Grunden </li></ul><ul><li>Ambitionsnivå formuleras utifrån mall </li></ul><ul><li>Självvärdering av sitt sätt att arbeta </li></ul><ul><li>och vara i klassrummet </li></ul><ul><li>Viktigt att stötta för de högre betygen </li></ul><ul><li>Tydliga målformuleringar, som konkretiseras </li></ul><ul><li>utifrån Skolverkets kriterier, </li></ul><ul><li>diskuteras i klassen inför varje delkurs </li></ul><ul><li>Kontinuerlig återkoppling </li></ul>
 8. 8. Undervisningen utgår endast till viss del från programmålen <ul><li>Varför programmål? </li></ul><ul><li>Programmålen styr i liten utsträckning. I ca en tredjedel av skolorna behöver lärarna i högre utsträckning knyta an undervisningen till elevernas studieinriktning. </li></ul><ul><li>Goda exempel finns på hur elever får diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen. </li></ul><ul><li>Samverkan mellan kärn- och karaktärsämneslärare viktig. </li></ul><ul><li>Förutsättningar finns men utnyttjas inte alltid. </li></ul>
 9. 9. Programmålen <ul><li>Byggprogrammet </li></ul><ul><li>Genom samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt genom att praktiska och teoretiska inslag förs samman och integreras i olika ämnen och kurser bildas en helhet i utbildningen och utvecklas den kompetens som krävs i arbetslivet. </li></ul><ul><li>Skolans ansvar: </li></ul><ul><li>Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: </li></ul><ul><li>har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen, </li></ul><ul><li>kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier, </li></ul><ul><li>har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, </li></ul>
 10. 10. Skolan ansvarar för Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen <ul><ul><li>En artikelserie i Svenska Dagbladet </li></ul></ul>
 11. 13. Skolan ansvarar för Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier, <ul><ul><li>Sociala medier, lojalitet och yttrandefriheten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan man få sparken om man kritiserar chefen på Fb? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur ofta gör du statusuppdateringar </li></ul></ul><ul><ul><li>och vad är för dig en statusuppdatering? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur hanterar du bilder på sociala medier? </li></ul></ul>
 12. 14. Skolan ansvarar för Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, <ul><ul><li>Arbeta och studera i EU, exempelvis </li></ul></ul><ul><ul><li>starta en transportfirma </li></ul></ul><ul><ul><li>för att lära sig mera om regler och krav inom EU </li></ul></ul>
 13. 15. Till viss del individanpassas undervisningen <ul><li>Alla elever ska få förutsättningar att nå målen </li></ul><ul><li>Elevernas förkunskaper och önskemål styr anpassningen. I en femtedel av skolorna behöver emellertid eleverna ges ökat inflytande. </li></ul><ul><li>Anpassning av arbets- och redovisningsformer. </li></ul><ul><li>Individanpassning behöver utvecklas på några skolor där önskemål och förväntningar riskerar att leda till en ”G-kurs”. </li></ul><ul><li>Stödundervisningen brister </li></ul><ul><ul><li>ett ”erbjudande” som inte alltid utnyttjas </li></ul></ul><ul><ul><li>sällan lärare i samhällskunskap </li></ul></ul><ul><ul><li>åtgärdsprogram saknas ofta </li></ul></ul>
 14. 16. Individualisering på Carlsund Utbildningscentrum <ul><li>Elevaktiva lektioner </li></ul><ul><li>Material, uppgifter, Facebook och lärplattform </li></ul><ul><li>Samarbete med stödlärare, samt speciellt stöd med utbildad SO-lärare </li></ul><ul><li>Examinationsformer </li></ul><ul><li>Återkoppling och vidare utveckling </li></ul>
 15. 17. Exempel på examinationsfrågor <ul><li>Sverige styrs av våra fyra grundlagar. Här nedan nämner vi tre alternativ, som du har att välja mellan. Välj ut ett av dessa och koppla ditt svar till en eller flera av våra grundlagar. Beskriv också i ditt svar vilka problem och möjligheter som du kan se. </li></ul><ul><ul><li>a) Kungen, kronprinsessan och makten </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Sverigedemokraterna i riksdagen </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Liu Xiabos kamp för något som vi tar för givet i Sverige </li></ul></ul><ul><li>Sociala medier spelar allt större roll för såväl enskilda individer som för samhället i stort. </li></ul><ul><li>a) Vilka fördelar och nackdelar kan du se med sociala medier? </li></ul><ul><li>b) Var världen bättre innan de sociala medierna växte fram? </li></ul>
 16. 18. Hur likvärdig är bedömningen och betygssättningen? <ul><li>Varför denna fråga? </li></ul><ul><li>Betygssättning är myndighetsutövning och betygen ett viktigt urvalsinstrument. </li></ul><ul><li>I närmare hälften av de granskade skolorna behöver arbetet för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning förbättras </li></ul><ul><ul><li>en eller få lärare och ingen samverkan med andra skolor </li></ul></ul><ul><ul><li>inga gemensamma tolkningar av kursplanens mål och betygskriterier </li></ul></ul><ul><ul><li>ingen systematik utan bygger på enskilda lärares engagemang </li></ul></ul><ul><ul><li>tid i ämneslag används till annat </li></ul></ul><ul><ul><li>diskussionerna kopplas inte till skolans egna resultat. </li></ul></ul>
 17. 19. Likvärdig bedömning och betygsättning på Carlsund Utbildningscentrum <ul><li>Gemensamma och tydliga kriterier och mål </li></ul><ul><li>Kontinuerliga diskussioner i ämneslaget </li></ul><ul><li>Vissa examinationer som är gemensamma </li></ul><ul><li>Samsyn gällande krav för betygsnivå </li></ul>
 18. 20. Carlsund Utbildningscentrum läsåret 2010-11 <ul><li>Antal elever som når högre än VG och MVG </li></ul><ul><li>Byggprogrammet: 55,17% </li></ul><ul><li>Fordonsprogrammet: 30% </li></ul><ul><li>Industriprogrammet: 0,00% </li></ul>Antal elever som inte når G Byggprogrammet: 0,00% Fordonsprogrammet: 3,33% Industriprogrammet: 0,00%
 19. 21. Gy11 Så jobbar vi vidare…………. Examensmål BA: Eleverna ska i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället

×