โวหาร19 กพ

Lathika Phapchai
โวหาร19 กพ
ก,[object Object],            โวหารภาพพจน์เป็นถ้อยคำ,[object Object],        เรียบเรียงโดยไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา  ,[object Object],        ผู้ประพันธ์มีเจตนาให้ผู้อ่านเข้าใจและ,[object Object],        เกิดภาพพจน์ในใจ ความรู้สึกประทับใจ,[object Object],        สะเทือนใจยิ่งขึ้นมากกว่าการใช้คำ,[object Object],        บอกเล่าธรรมดา ,[object Object]
ข,[object Object],1,[object Object],2,[object Object],ตีความจากโวหารภาพพจน์ได้ถูกต้อง,[object Object], บอกลักษณะของภาพพจน์ ,[object Object], โวหารได้ถูกต้อง,[object Object]
ค,[object Object],สาระสำคัญก,[object Object],จุดประสงค์การเรียนรู้	ข,[object Object],แบบทดสอบก่อนเรียน 	ง,[object Object],โวหารภาพพจน์            1,[object Object],ลักษณะของภาพพจน์โวหาร  2,[object Object],     อุปมา              3,[object Object],อุปลักษณ์            8,[object Object],ปฏิพากย์            13,[object Object],สัญลักษณ์           16,[object Object],บุคลาธิษฐาน          19,[object Object],นามนัย              23,[object Object],    สัทพจน์        	25,[object Object],อติพจน์หรืออธิพจน์     29,[object Object],แบบทดสอบหลังเรียน 		34,[object Object],เอกสารอ้างอิง		      45 ,[object Object],ประวัติผู้จัดทำ	 46 ,[object Object]
ง,[object Object],      1.ข้อใดไม่เป็นโวหารภาพพจน์,[object Object],   	ก.  คือผืนทราย ที่โอบทะเลไว้จะวันใด มั่นคงเหมือนดังที่เป็น,[object Object],   	ข.  เปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่ง  หวานปานน้ำผึ้งเดือนห้า ,[object Object],   	ค.  แม้ยามเพชรหยาดจากฟ้าร่วงลงมาฟ้าคงไหวหวั่น ,[object Object],   	ง.  ถึงเธอจะเป็นเดนใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่พะวง,[object Object]
จ,[object Object],2. “ เจ้าบินอ่อนล้าหรือไรหงส์ฟ้าจึงมาเลียบดิน ” ,[object Object],   เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด,[object Object],       ก.  อุปมา,[object Object],       ข.  อุปลักษณ์,[object Object],       ค.  บุคลาธิษฐาน,[object Object],       ง.  นามนัย,[object Object]
ฉ,[object Object],3.“ก็ไปกับเขาเห็นเราเป็นลา พอหมดสิ้นราคาก็เห็น        เป็นลาโง่ ”เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด,[object Object],ก.  อติพจน์,[object Object],       ข.  สัญลักษณ์,[object Object],       ค.  บุคลาธิษฐาน,[object Object],       ง.  ปฏิพากษ์,[object Object]
ช,[object Object],      4.“ น้ำพุพุงซ่า ไหลมาฉาดฉาน เห็นตระการ มันไหลจอก โครม โครม มันไหลจอก จอก จอก จอก โครม โครม”,[object Object],  ข้อใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด,[object Object],      ก.  สัทพจน์,[object Object],         ข.  อุปมา,[object Object],         ค.  บุคลาธิษฐาน,[object Object],         ง.  อติพจน์,[object Object]
ซ,[object Object],     5. ข้อใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดเดียวกับโวหารภาพพจน์ในข้อ 4,[object Object],         ก.  คิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก       ข.  เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย          กระหึ่มโหยห้อยไม้น่าใจหาย       ค.  โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบ  ,[object Object],            เหลือจะหยิบมาชมภิรมย์ขวัญ,[object Object],         ง.  เหมือนแมลงปออวดอิทธิ์ว่าฤทธิ์สุด   ,[object Object],            จะแข่งครุฑข้ามอ่าวทะเลใหญ่     ,[object Object]
ฌ,[object Object],     6. “ฉันรักเธอเท่าฟ้า ปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใด”,[object Object],        เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด,[object Object],        ก.  อุปมา,[object Object],        ข.  สัทพจน์,[object Object],        ค.  อติพจน์,[object Object],        ง.  บุคลาธิษฐาน,[object Object]
ญ,[object Object],7.“ถ้าหากว่าเธอคือฟ้า ฉันคือทะเล (1) จะกอดทะเลดั่งความความมั่นคง ,[object Object],     หากแผ่นฟ้าเป็นรักที่ซื่อตรง (2) ทุกสิ่งจะคงนิรันดร์”,[object Object],     ข้อความใดถูกต้อง,[object Object],     	ก. หมายเลข 1 เป็นอุปลักษณ์  หมายเลข 2 เป็นบุคลาธิษฐาน,[object Object],     	ข. หมายเลข 1 เป็นอติพจน์  หมายเลข 2 เป็นบุคลาธิษฐาน,[object Object],     	ค. หมายเลข 1 เป็นบุคลาธิษฐาน  หมายเลข 2 เป็นนามนัย,[object Object],     	ง.  หมายเลข 1 เป็นสัญลักษณ์  หมายเลข 2 เป็นอติพจน์,[object Object]
ฎ,[object Object],8. “ หาดทรายยังสวยรายล้อมทะเลด้วยรัก    คงไว้ด้วยใจแน่น ,[object Object],       หนักไม่หวั่นยามพายุผ่าน  จะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านาน       มีรักในใจผสานดั่งทรายอยู่คู่ทะเล” เนื้อเพลงที่ยกตัวอย่าง ,[object Object],       เปรียบเทียบทรายกับทะเลเป็นสิ่งใด,[object Object],      		ก.  พายุ,[object Object],      		ข.  ความรัก,[object Object],      		ค.  ความมั่นคง,[object Object],      		ง.  ความหนักแน่น,[object Object]
ฏ,[object Object],9 “ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง   คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม     ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม             จึงได้ออมอบกลิ่นสุมาลี  ”      ,[object Object],       คำประพันธ์ที่ยกมานี้ตรงกับสำนวนไทยอย่างไร,[object Object],     	     ก. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น        ข.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม,[object Object],          ค.  เข็นครกขึ้นภูเขา        ง.  ดอกฟ้ากับหมาวัด,[object Object]
ฐ,[object Object],10. คำประพันธ์ในข้อ 9 ตรงกับพฤติกรรมของใคร,[object Object],        ก.ก๊อตขยันอ่านหนังสือเพื่อต้องการสอบบรรจุให้ได้,[object Object],        ข. จ๋าขยันไปโรงพยาบาลเพราะป่วยเป็นไข้หวัด 2009,[object Object],        ค. ปอยสะสมแสตมป์ไว้สำหรับทำงานศิลป์,[object Object],        ง.อ๊อฟทำการบ้านให้เสร็จก่อนสอบปลายปี,[object Object]
1,[object Object],โวหารภาพพจน์ คือ กลวิธีการนำเสนอสารโดยการพลิกแพลงภาษาที่ใช้พูด หรือเขียนให้แปลกออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทำให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจน,[object Object]
2,[object Object],โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา  ,[object Object],อุปลักษณ์ ปฏิพากย์หรือปรพากย์,[object Object],บุคลาธิษฐานหรือบุคลวัต ,[object Object],สัญลักษณ์ นามนัย และสัทพจน์,[object Object]
3,[object Object],อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้คำเชื่อมที่มี ความหมายเช่นเดียวกับ คำว่า " เหมือน " เช่น ดุจ ดั่ง ราว ราวกับ เปรียบ ประดุจ เฉก เล่ห์ ปาน ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง พ่าง ปูน ฯลฯ ,[object Object],        ,[object Object]
4,[object Object], จมูกเหมือนลูกชมพู่,[object Object], ปัญญาประดุจดังอาวุธ,[object Object], ไพเราะกังวานปานเสียงนกร้อง,[object Object], ท่าทางหล่อนราวกับนางพญา,[object Object]
5,[object Object],[object Object]
 ตาเหมือนตามฤคมาศ
 ประดุจแก้วเกาทัณฑ์
 สูงระหงทรงเพรียวเรียวลูด,[object Object]
คิ้วก่งดังก่งเขาดีดฝ้าย
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ
สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว,[object Object]
ใบหูเหมือนทอดมันร้อนๆ
พิศคิ้วพระลอราชก่งนา
งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋าฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันธุ์ดี,[object Object]
8,[object Object],    ลองฟังเพลง,[object Object],ที่เป็นอุปมาโวหารซิครับ,[object Object]
9,[object Object],จากรูปจะอุปมาว่าอย่างไรคลิกที่ข้อความครับ,[object Object],ผิดครับ,[object Object],[object Object],ฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันธุ์ดี,[object Object],ถูกครับ,[object Object]
จากรูปจะอุปมาว่าอย่างไรคลิกที่ข้อความครับ,[object Object],ผิดครับ,[object Object],[object Object],ฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันธุ์ดี,[object Object],ถูกครับ,[object Object]
10,[object Object],อุปลักษณ์   คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง       ,[object Object]
11,[object Object],อุปลักษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา แต่ใช้วิธีกล่าวเป็นนัย ให้เข้าใจเอาเอง ที่สำคัญ ,[object Object],  อุปลักษณ์จะไม่มีคำเชื่อมเหมือนอุปมา มักมีคำว่า  เป็น  คือ  ,[object Object],  เป็นคำเปรียบ,[object Object]
12,[object Object],[object Object],ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัย,[object Object],[object Object]
เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้น      คือหมาวัด
เธอเป็นดินหรือเธอเป็นหญ้าแท้จริงมีค่ากว่าใครนิรันดร์
ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ,[object Object]
 ชีวิตคือการต่อสู้              ศัตรูคือยากำลัง,[object Object],[object Object]
พ่อแม่คือร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก
ลูกคือดวงใจของพ่อแม่,[object Object]
15,[object Object],   ลองฟังเพลงที่เป็น,[object Object],    อุปลักษณ์ซิครับ,[object Object]
16,[object Object],จากเนื้อเพลง…ดวงใจเป็นอุปลักษณ์แทนอะไร คลิกดูคำตอบที่หัวใจครับ,[object Object],  เธอ…เธอนั้นคือดวงใจแม้ถ้าสิ้นเธอไปฉันอยู่อย่างกายที่ไร้วิญญา…,[object Object],หญิงอันเป็นที่รัก,[object Object]
จากเนื้อเพลง…ดวงใจเป็นอุปลักษณ์แทนอะไร คลิกดูคำตอบที่หัวใจครับ,[object Object],  เธอ…เธอนั้นคือดวงใจแม้ถ้าสิ้นเธอไปฉันอยู่อย่างกายที่ไร้วิญญา…,[object Object],หญิงอันเป็นที่รัก,[object Object]
17,[object Object],ปฏิพากษ์คือการใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกันมากล่าว อย่างกลมกลืนกันเพื่อเพิ่มความหมายให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น  	,[object Object]
18,[object Object],เลวบริสุทธิ์	  บาปบริสุทธิ์,[object Object],  สวยเป็นบ้า สวยอย่างร้ายกาจ ,[object Object],  สนุกฉิบหายสวรรค์บนดิน,[object Object],  ยิ่งรีบยิ่งช้า       ,[object Object]
19,[object Object],น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย,[object Object],  เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย,[object Object],  รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ,[object Object],  แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร,[object Object]
20,[object Object],      ลองฟังเพลง,[object Object],    ที่เป็นปฏิพากย์ซิครับ,[object Object]
21,[object Object],ข้อความใดปฏิพากย์,[object Object],คลิกที่ข้อความครับ,[object Object],ผิดครับ,[object Object],1.คิดถึงใจจะขาดแล้วเอย,[object Object],ถูกครับ,[object Object],2.จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกข์เพียงใดโปรดรู้ ,[object Object],ตรงนี้ยังมีฉันอยู่ พร้อมจะดูแลหัวใจ,[object Object]
ข้อความใดปฏิพากย์,[object Object],คลิกที่ข้อความครับ,[object Object],ผิดครับ,[object Object],1.คิดถึงใจจะขาดแล้วเอย,[object Object],ถูกครับ,[object Object],2.จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกข์เพียงใดโปรดรู้ ,[object Object],ตรงนี้ยังมีฉันอยู่ พร้อมจะดูแลหัวใจ,[object Object]
22,[object Object],สัญลักษณ์   หมายถึง  ,[object Object],การนำคำหนึ่งมาใช้แทนอีกคำหนึ่ง โดยถือว่าคำที่นำมาใช้แทนนั้นต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่รู้จักและเข้าใจความหมายกันเป็นอย่างดี              ,[object Object]
23,[object Object],ดอกไม้	แทน ผู้หญิง,[object Object],สีขาว	แทน ความบริสุทธิ์,[object Object],กุหลาบแดงแทน ความรัก,[object Object],สุนัขจิ้งจอก แทน คนเจ้าเล่ห์           ,[object Object]
24,[object Object],แก้ว แทน ความดีงาม,[object Object],หงส์ แทน คนชั้นสูง,[object Object],ลา แทน คนโง่,[object Object],เพชรแทนความแข็งแกร่ง,[object Object]
25,[object Object],       ลองฟังเพลง,[object Object],    ที่เป็นสัญลักษณ์ซิครับ,[object Object]
26,[object Object],ความแข็งแกร่ง,[object Object],เอ… รูปนี้เป็นสัญลักษณ์แทนอะไรนะคลิกดูคำตอบที่รูปครับ,[object Object]
ความแข็งแกร่ง,[object Object],เอ… รูปนี้เป็นสัญลักษณ์แทนอะไรนะคลิกดูคำตอบที่รูปครับ,[object Object]
27,[object Object],บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต   ,[object Object],คือ ภาพพจน์ที่เกิดจากการ,[object Object],ปรียบเทียบ  โดยนำสิ่งที่ไม่มีชีวิตมากล่าวให้มีกริยาอาการ,[object Object],เหมือนคน   ,[object Object]
28,[object Object],ทะเลไม่เคยหลับ  ,[object Object],หยาดน้ำค้างเต้นระบำ  ,[object Object],เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น ,[object Object],มองซิ..มองทะเล เห็นลมคลื่นเห่จูบหิน บางครั้งมันบ้าบิ่น กระแทกหินดังครืนครืน ทะเลไม่เคยหลับใหลใครตอบได้ไหมไฉนจึงตื่น บางครั้งยังสะอื้น ทะเลมันตื่นอยู่ร่ำไป,[object Object]
29,[object Object],       ลองฟังเพลง,[object Object],   ที่เป็นบุคลาธิษฐานครับ,[object Object]
30,[object Object],เพลงไหนเป็นบุคลาธิษฐาน,[object Object],คลิกที่ข้อความครับ,[object Object],เก่งมากเลย,[object Object],1.เจ้าบินอ่อนล้าหรือไรหงส์ฟ้าจึงมาเลียบดิน,[object Object],ทบทวนใหม่นะ,[object Object],2.จะมีเพียงฉันแหละเธอตราบนานเท่านาน ,[object Object],มีรักในใจประสาน ดั่งทรายอยู่คู่ทะเล,[object Object]
เพลงไหนเป็นบุคลาธิษฐาน,[object Object],คลิกที่ข้อความครับ,[object Object],เก่งมากเลย,[object Object],1.เจ้าบินอ่อนล้าหรือไรหงส์ฟ้าจึงมาเลียบดิน,[object Object],ทบทวนใหม่นะ,[object Object],2.จะมีเพียงฉันแหละเธอตราบนานเท่านาน ,[object Object],มีรักในใจประสาน ดั่งทรายอยู่คู่ทะเล,[object Object]
31,[object Object],นามนัย      คือการใช้คำหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใด สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง คล้ายๆสัญลักษณ์ แต่ต่างกันตรงที่ นามนัยนั้น จะดึงเอาลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่งมากล่าว ให้หมายถึงส่วนทั้งหมด,[object Object]
32,[object Object],[object Object]
เมืองโอ่ง หมายถึง จังหวัดราชบุรี
เมืองโคราช หมายถึง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมเสือเหลือง หมายถึง ทีมมาเลเซีย
ทีมสิงโตคำราม หมายถึง อังกฤษ,[object Object]
34,[object Object],กษัตริย์,[object Object],ฉัตร เป็นนามนัยที่หมายถึงอะไร…คลิกที่รูปภาพครับ,[object Object]
กษัตริย์,[object Object],ฉัตร เป็นนามนัยที่หมายถึงอะไร…คลิกที่รูปภาพครับ,[object Object]
35,[object Object],สัทพจน์  หมายถึงภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียงคลื่น เสียงลม เสียงฝนตก เสียงน้ำไหล ฯลฯ การใช้ภาพพจน์ประเภทนี้จะทำให้เหมือนได้ยินเสียงนั้นจริง ๆ ,[object Object]
36,[object Object],[object Object]
ลูกนกร้องจิ๊บๆๆ
ลูกแมวร้องเหมียว ๆ
เปรี้ยง ๆ ดังเสียงฟ้าฟาด,[object Object]
38,[object Object],       ฟังเพลง,[object Object],   ที่เป็นสัทพจน์ครับ,[object Object]
39,[object Object],ข้อความใดเป็นสัทพจน์,[object Object],คลิกที่ข้อความครับ,[object Object],สัทพจน์,[object Object],อุปลักษณ์,[object Object],1.บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว,[object Object],2.เธอคือดอกฟ้าฉันนั้นคือหมาวัด,[object Object]
ข้อความใดเป็นสัทพจน์,[object Object],คลิกที่ข้อความครับ,[object Object],สัทพจน์,[object Object],อุปลักษณ์,[object Object],1.บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว,[object Object],2.เธอคือดอกฟ้าฉันนั้นคือหมาวัด,[object Object]
40,[object Object],อติพจน์ หรือ อธิพจน์  คือโวหารที่กล่าวเกินความจริงเพื่อเน้นความรู้สึก ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งภาพพจน์ชนิดนี้นิยมใช้กันมากแม้ในภาษาพูดเพราะเป็นการกล่าวที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึกของกวีได้อย่างชัดเจน,[object Object]
41,[object Object],[object Object]
คอแห้งเป็นผง
ร้อนตับจะแตก
 หนาวกระดูกจะหลุด,[object Object]
43,[object Object],  ในกรณีที่ใช้โวหารต่ำกว่าจริงเรียกว่า "อวพจน์" ตัวอย่างเช่น - เล็กเท่าขี้ตาแมว,[object Object],- เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว,[object Object],- รอสักอึดใจเดียว,[object Object]
1 sur 82

Recommandé

แบบทดสอบมัทนะพาธา par
แบบทดสอบมัทนะพาธาแบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธาkrudow14
94.2K vues5 diapositives
แบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯ par
แบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯแบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯ
แบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯAnan Pakhing
20.6K vues111 diapositives
Test 6 par
Test 6Test 6
Test 6witayalove
17.4K vues9 diapositives
แบบฝึกหัด par
แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดHansa Srikrachang
118.4K vues5 diapositives
โวหารภาพพจน์สำหรับนักเรียนม.ปลาย par
โวหารภาพพจน์สำหรับนักเรียนม.ปลายโวหารภาพพจน์สำหรับนักเรียนม.ปลาย
โวหารภาพพจน์สำหรับนักเรียนม.ปลายคุณานนต์ ทองกรด
15.5K vues11 diapositives
ติวก่อนสอบ ม.2 par
ติวก่อนสอบ ม.2ติวก่อนสอบ ม.2
ติวก่อนสอบ ม.2ssuser456899
3.1K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์ par
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์bambookruble
33.3K vues6 diapositives
โวหารในวรรณคดี par
โวหารในวรรณคดีโวหารในวรรณคดี
โวหารในวรรณคดีSaimai Jitlang
17.7K vues11 diapositives
โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1 par
โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1
โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1Vorramon1
51.1K vues7 diapositives
โวหารภาพพจน์ครูอรุณศรี par
โวหารภาพพจน์ครูอรุณศรีโวหารภาพพจน์ครูอรุณศรี
โวหารภาพพจน์ครูอรุณศรีKornnicha Wonglai
23.8K vues30 diapositives
โวหารภาพพจน์ par
โวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์Rodchana Pattha
88K vues7 diapositives

Tendances(20)

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์ par bambookruble
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
bambookruble33.3K vues
โวหารในวรรณคดี par Saimai Jitlang
โวหารในวรรณคดีโวหารในวรรณคดี
โวหารในวรรณคดี
Saimai Jitlang17.7K vues
โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1 par Vorramon1
โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1
โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย1
Vorramon151.1K vues
โวหารภาพพจน์ครูอรุณศรี par Kornnicha Wonglai
โวหารภาพพจน์ครูอรุณศรีโวหารภาพพจน์ครูอรุณศรี
โวหารภาพพจน์ครูอรุณศรี
Kornnicha Wonglai23.8K vues
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้] par Nongkran_Jarurnphong
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 par Bom Anuchit
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
Bom Anuchit125.2K vues
บทเรียน เรื่อง คำสรรพนาม ป.5 par ปวริศา
บทเรียน เรื่อง คำสรรพนาม ป.5บทเรียน เรื่อง คำสรรพนาม ป.5
บทเรียน เรื่อง คำสรรพนาม ป.5
ปวริศา22.1K vues
สามัคคีเภทคำฉันท์ par Jariya Huangjing
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์
Jariya Huangjing21.4K vues
บทเรียน เรื่อง คำนาม ป.5 par ปวริศา
บทเรียน เรื่อง คำนาม ป.5บทเรียน เรื่อง คำนาม ป.5
บทเรียน เรื่อง คำนาม ป.5
ปวริศา31.1K vues
ใบความรู้เรื่องคำซ้อน par Kroo R WaraSri
ใบความรู้เรื่องคำซ้อนใบความรู้เรื่องคำซ้อน
ใบความรู้เรื่องคำซ้อน
Kroo R WaraSri48K vues
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1 par Sivagon Soontong
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
Sivagon Soontong7.1K vues
ใบความรู้ เรื่อง สำนวนไทย par อร ครูสวย
ใบความรู้ เรื่อง สำนวนไทยใบความรู้ เรื่อง สำนวนไทย
ใบความรู้ เรื่อง สำนวนไทย

Similaire à โวหาร19 กพ

โวหารภาพพจน์ par
โวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์krubuatoom
67K vues19 diapositives
งานนำเสนอคำไวพจน์ par
งานนำเสนอคำไวพจน์งานนำเสนอคำไวพจน์
งานนำเสนอคำไวพจน์phornphan1111
7.1K vues24 diapositives
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้] par
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]Nongkran_Jarurnphong
59.3K vues17 diapositives
การแต่งคำประพันธ์ par
การแต่งคำประพันธ์การแต่งคำประพันธ์
การแต่งคำประพันธ์kruthai40
15.9K vues46 diapositives
ข้อสอบปลายภาค ๑ ๒๕๕๕ par
ข้อสอบปลายภาค ๑ ๒๕๕๕ข้อสอบปลายภาค ๑ ๒๕๕๕
ข้อสอบปลายภาค ๑ ๒๕๕๕อร ครูสวย
13.5K vues5 diapositives
บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖ par
บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖
บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖baicha1006
7.7K vues22 diapositives

Similaire à โวหาร19 กพ(20)

โวหารภาพพจน์ par krubuatoom
โวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์
krubuatoom67K vues
งานนำเสนอคำไวพจน์ par phornphan1111
งานนำเสนอคำไวพจน์งานนำเสนอคำไวพจน์
งานนำเสนอคำไวพจน์
phornphan11117.1K vues
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้] par Nongkran_Jarurnphong
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]
การแต่งคำประพันธ์ par kruthai40
การแต่งคำประพันธ์การแต่งคำประพันธ์
การแต่งคำประพันธ์
kruthai4015.9K vues
บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖ par baicha1006
บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖
บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ฉบัง๑๖
baicha10067.7K vues
9789740330257 par CUPress
97897403302579789740330257
9789740330257
CUPress3.3K vues
ร่ายสุภาพ par khorntee
ร่ายสุภาพร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
khorntee44.5K vues
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ par Nat Ty
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
Nat Ty36K vues
สมพร par Nat Ty
สมพรสมพร
สมพร
Nat Ty330 vues
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี par Santichon Islamic School
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
การแต่งบทร้อยกรอง par Manee Prakmanon
การแต่งบทร้อยกรองการแต่งบทร้อยกรอง
การแต่งบทร้อยกรอง
Manee Prakmanon5.6K vues
วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้ par Nongkran_Jarurnphong
วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้
วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้
วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้ par Nongkran_Jarurnphong
วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้
วรรณกรรมท้องถิ่นตำนานผาชู้
ฉันทลักษณ์ par krudow14
ฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์
ฉันทลักษณ์
krudow143.1K vues
แบบเรียนชนิดของคำ par Ladawan Munchit
แบบเรียนชนิดของคำแบบเรียนชนิดของคำ
แบบเรียนชนิดของคำ
Ladawan Munchit32K vues
นิราศพระบาท1 52 par panneem
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
panneem1.1K vues
นิราศพระบาท1 52 par panneem
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
panneem4.7K vues

Plus de Lathika Phapchai

เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น par
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นLathika Phapchai
50.3K vues199 diapositives
Multipoint mouse par
Multipoint mouseMultipoint mouse
Multipoint mouseLathika Phapchai
514 vues36 diapositives
การใช้ Multipoint mouse par
การใช้ Multipoint mouseการใช้ Multipoint mouse
การใช้ Multipoint mouseLathika Phapchai
1.4K vues20 diapositives
แบบกรอกข้อมูล par
แบบกรอกข้อมูลแบบกรอกข้อมูล
แบบกรอกข้อมูลLathika Phapchai
315 vues2 diapositives
Multipoint lathiga par
Multipoint lathigaMultipoint lathiga
Multipoint lathigaLathika Phapchai
272 vues22 diapositives
Multipoint 27 par
Multipoint 27Multipoint 27
Multipoint 27Lathika Phapchai
306 vues22 diapositives

Plus de Lathika Phapchai(8)

โวหาร19 กพ