Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Huong Son phong canh ca.ppt

  1. H¬ng s¬n phong c¶nh ca Chu M¹nh Trinh
  2. Kh«ng gian bôt ®îc thÓ hiÖn qua tõ ng÷ nµo ë 4 c©u th¬ trªn? I/- TiÓu dÉn: - Chu M¹nh Trinh (1862 – 1905). Quª Ch©u Giang – H- ng Yªn - Lµ ngêi tµi hoa. II/- Bµi th¬ 1. Hoµn c¶nh ra ®êi 2. Ph©n tÝch: a) Giíi thiÖu H¬ng S¬n BÇu trêi: c¶nh thËt C¶nh bôt: c¶nh nöa thùc nöa ¶o - Ao íc, kh¸t khao kh«ng chØ mét ngµy hai ngµy mµ tõ l©u l¾m råi. Bµi th¬ viÕt trong hoµn c¶nh nµo ? Ên tîng cña em vÒ H¬ng S¬n khi ®äc 4 c©u th¬ ®Çu? Khi cha ®Õn H¬ng S¬n, t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ ®îc béc lé nh thÕ nµo ? h¬ng s¬n phong c¶nh ca Chu M¹nh Trinh - Non non - Níc níc - M©y m©y NghÖ thuËt ®iÖp tõ t¹o nªn giai ®iÖu luyÕn l¸y, më ra mét kh«ng gian v« tËn thÓ hiÖn t×nh c¶m da diÕt ngÊt ng©y cña ngêi viÕt. H·y ph©n tÝch c¸i nh×n bao qu¸t cña Chu M¹nh Trinh vÒ th¾ng c¶nh H¬ng S¬n ?
  3. §éng ®Ñp nhÊt trêi Nam -> ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña chóa TrÞnh S©m. a. Ao íc chñ quan. b. H×nh ¶nh thËt c. ý kiÕn ®¸nh gi¸ d. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n trªn H·y nhËn xÐt c¸ch giíi thiÖu vÒ H¬ng S¬n cña Chu M¹nh Trinh ? h¬ng s¬n phong c¶nh ca Chu M¹nh Trinh H¬ng S¬n ®îc ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo ? H¬ng S¬n ®îc giíi thiÖu ë nh÷ng gãc ®é nµo ? - C¸ch giíi thiÖu khÐo lÐo, tß mß, cuèn hót. II/- Bµi th¬ 1. Hoµn c¶nh ra ®êi 2. Ph©n tÝch: a) Giíi thiÖu H¬ng S¬n b) T¶ c¶nh H¬ng S¬n: * Kh«ng khÝ thÇn tiªn tho¸t tôc Kh«ng khÝ thÇn tiªn tho¸t tôc ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong 4 c©u th¬ ®Çu ? Tõ kh«ng gian ®Õn c¶nh vËt con ng- êi cïng ng©y ngÊt trong khÝ ®¹o mïi thiÒn, tÊt c¶ ®Òu tho¸t tôc. - Chim cóng tr¸i - C¸ nghe kinh - Chu«ng chïa v¨ng v¼ng
  4. Thêng th× giËt m×nh tØnh méng nhng ë ®©y t¸c gi¶ l¹i giËt m×nh trong giÊc méng. Cã ®iÒu g× v« lý ? Kh¸ch tang h¶i lµ ngêi kh¸ch nh thÕ nµo ? Tõ ®ã em rót ra ý nghÜa thø hai cña H¬ng S¬n ? + §¸nh thøc lßng ham muèn tÇm thêng cña con ngêi + Con ngêi th¸nh thiÖn h¬n - H¬ng S¬n ®Ñp trong vÎ thiªng liªng – c¸i ®éc ®¸o thø nhÊt vµ lín nhÊt cña H¬ng S¬n. - VÎ ®Ñp cña th¾ng c¶nh H¬ng S¬n II/- Bµi th¬ 1. Hoµn c¶nh ra ®êi 2. Ph©n tÝch: a) Giíi thiÖu H¬ng S¬n b) T¶ c¶nh H¬ng S¬n: h¬ng s¬n phong c¶nh ca Chu M¹nh Trinh - Kh¸ch tang h¶i -> ý nghÜa nh©n sinh tÝch cùc cña c¸i ®Ñp H¬ng S¬n. •VÎ ®Ñp cña phong c¶nh H¬ng S¬n C©u 9 vµ c©u 10 lµm nhiÖm vô g× ? LiÖt kª c¸c di tÝch ë H¬ng S¬n: suèi, chïa, am, ®éng. §iÖp tõ “nµy” vµ c¸c tõ l¸y cã t¸c dông g× ? §iÖp tõ “nµy” Tõ l¸y “ long lanh”, “ th¨m th¼m”, “ gËp ghÒnh” -> H¬ng S¬n ®Ñp trong c¸i thÕ nhiÒu tÇng cña mét qu©n
  5. Theo em giang s¬n theo c¸ch hiÓu cña t¸c gi¶ tríc hÕt lµ g× ? a. Yªu phong c¶nh H¬ng S¬n b. Yªu c¶ giang s¬n c. TÊt c¶ hai ®¸p ¸n trªn T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc cña t¸c gi¶ II/- Bµi th¬ 1. Hoµn c¶nh ra ®êi 2. Ph©n tÝch: a) Giíi thiÖu H¬ng S¬n b) T¶ c¶nh H¬ng S¬n: h¬ng s¬n phong c¶nh ca Chu M¹nh Trinh ë c©u cuèi em hiÓu theo c¸ch nµo ? c) Suy niÖm cña nhµ th¬ ë dßng th¬ cuèi Chu M¹nh Chinh muèn nh¾n nhñ chóng ta ®iÒu g× ? H·y biÕt yªu mÕn gi÷ g×n t« ®iÓm cho c¶nh H¬ng S¬n nãi riªng vµ quª h¬ng ®Êt níc nãi chung. III/- Tæng kÕt: 1. Néi dung: Yªu H¬ng S¬n ®Õn ®é say sa, Chu M¹nh Trinh ®· ph¸t hiÖn vµ miªu t¶ ®îc vÎ ®Ñp thanh tho¸t ®éc ®¸o cña th¾ng c¶nh næi tiÕng nµy. Göi g¾m t×nh yªu giang s¬n dï mê nh¹t kÝn ®¸o. 2. NghÖ thuËt: Chi tiÕt h×nh ¶nh giµu chÊt héi ho¹.
  6. H¬ng s¬n phong c¶nh ca Chu M¹nh Trinh
Publicité