הקמה תיכון ועיצוב ארגון

LeadersNet.co.il
LeadersNet.co.ilLeadersNet.co.il
‫ארגון‬ ‫ועיצוב‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬‫ארגון‬ ‫ועיצוב‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬
- ‫יצחקי‬ ‫גידי‬ - ‫אלטמן‬ ‫אבי‬- ‫יצחקי‬ ‫גידי‬ - ‫אלטמן‬ ‫אבי‬‫ששון‬ ‫בני‬‫ששון‬ ‫בני‬
‫בכירים‬ ‫ארגוניים‬ ‫יועצים‬‫בכירים‬ ‫ארגוניים‬ ‫יועצים‬
‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ – ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ – ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬
 
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אתר אינטרנט‬ www.leadersnet.co.il 
©‫מנהיגות‬ ‫מכון‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
2
‫מצגת‬ ‫הפעלת‬ ‫הוראות‬‫מצגת‬ ‫הפעלת‬ ‫הוראות‬
‫את‬ ‫המתאר‬ ‫הראשי‬ ‫מהשקף‬ ‫לעבור‬ ‫ע”מ‬‫את‬ ‫המתאר‬ ‫הראשי‬ ‫מהשקף‬ ‫לעבור‬ ‫ע”מ‬
‫רוצים‬ ‫לגביו‬ ‫המלבן‬ ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ ,‫התהליך‬‫רוצים‬ ‫לגביו‬ ‫המלבן‬ ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ ,‫התהליך‬
.‫פירוט‬ ‫לראות‬.‫פירוט‬ ‫לראות‬
‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫צהוב‬ ‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫צהוב‬ ‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬
‫להתקדם‬ ‫כדי‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ - ‫למטה‬‫להתקדם‬ ‫כדי‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ - ‫למטה‬
‫כמו‬ ‫להתקדם‬ ‫יש‬ ,‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫שאין‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬‫כמו‬ ‫להתקדם‬ ‫יש‬ ,‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫שאין‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬
‫רגילה‬ ‫במצגת‬‫רגילה‬ ‫במצגת‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
3
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬
‫ב.למידה‬
‫מבנה‬ ‫תיכון‬ .‫ו‬
‫הארגון‬
‫ה.הגדרת‬
‫עם‬ ‫היחסים‬
‫אחרות‬ ‫מערכות‬
‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬ .‫ד‬
‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬
‫הפעולה‬
‫יעוד‬ ‫ניסוח‬ .‫ג‬
‫וחזון‬ ‫מטרות‬
‫העתידי‬ ‫הארגון‬
‫הגדרת‬ .‫ז‬
‫תומכת‬ ‫סביבה‬
‫מעורבות מותאמת של‬
‫בעלי עניין‬
‫מרכזיים בכל צעד‬
‫ט.הקמת‬
‫הארגון‬
‫ח.תכנון‬
‫היישום‬
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫תיכון‬ ‫צוות‬ ‫א.הקמת‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
4
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬
‫למידה‬
‫מבנה‬ ‫תיכון‬
‫הארגון‬
‫היחסים‬ ‫הגדרת‬
‫מערכות‬ ‫עם‬
‫אחרות‬
‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬
‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬
‫הפעולה‬
‫יעוד‬ ‫ניסוח‬
‫וחזון‬ ‫מטרות‬
‫העתידי‬ ‫הארגון‬
‫סביבה‬ ‫הגדרת‬
‫תומכת‬
‫מעורבות מותאמת של‬
‫בעלי עניין‬
‫מרכזיים בכל צעד‬
‫הקמ‬
‫ת‬
‫הארגו‬
‫ן‬
‫תכנון‬
‫היישו‬
‫ם‬
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬
‫תיכון‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
5
- ‫ארגון‬ ‫תיכון‬- ‫ארגון‬ ‫תיכון‬
ORGANIZATIONAL DESIGNORGANIZATIONAL DESIGN
‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫להקמת‬ ‫המכוונת‬ ‫יצירתית‬ ‫פעולה‬‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫להקמת‬ ‫המכוונת‬ ‫יצירתית‬ ‫פעולה‬
‫החוזרת‬ ,‫מעגלית‬ ‫בתנועה‬ ‫מתבצעת‬ ‫הפעולה‬‫החוזרת‬ ,‫מעגלית‬ ‫בתנועה‬ ‫מתבצעת‬ ‫הפעולה‬
.‫עצמה‬ ‫על‬.‫עצמה‬ ‫על‬
‫ארגוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫מפתחים‬ ,‫התנועה‬ ‫במהלך‬‫ארגוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫מפתחים‬ ,‫התנועה‬ ‫במהלך‬
.‫חלופות‬ ‫ובחינת‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫רכישה‬ ‫ע”י‬.‫חלופות‬ ‫ובחינת‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫רכישה‬ ‫ע”י‬
‫בתהליך‬ ‫וממצאים‬ ‫תובנות‬ ‫ידע‬ ,‫מידע‬ ‫לשלב‬ ‫יש‬‫בתהליך‬ ‫וממצאים‬ ‫תובנות‬ ‫ידע‬ ,‫מידע‬ ‫לשלב‬ ‫יש‬
‫התגבשות‬ ‫עד‬ ,‫מתפתח‬ ,‫דינמי‬ ,‫אינטראקטיבי‬‫התגבשות‬ ‫עד‬ ,‫מתפתח‬ ,‫דינמי‬ ,‫אינטראקטיבי‬
‫הרצוי‬ ‫הפתרון‬‫הרצוי‬ ‫הפתרון‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
6
‫הארגון‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬ ‫צוות‬‫הארגון‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬ ‫צוות‬
‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫אשר‬ ‫צוות‬‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫אשר‬ ‫צוות‬
,‫חשיבה‬ ,‫למידה‬ ‫תהליכי‬ ‫קיום‬ ‫באמצעות‬ ,‫הארגון‬,‫חשיבה‬ ,‫למידה‬ ‫תהליכי‬ ‫קיום‬ ‫באמצעות‬ ,‫הארגון‬
‫ההקמה‬ ‫מהלך‬ ‫וגיבוש‬ ‫תכנון‬‫ההקמה‬ ‫מהלך‬ ‫וגיבוש‬ ‫תכנון‬
‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫יבצעו‬ ‫אשר‬ ‫התפקידים‬ ‫“בעלי‬‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫יבצעו‬ ‫אשר‬ ‫התפקידים‬ ‫“בעלי‬
”‫בפיתוחו‬ ‫עמוקות‬ ‫מעורבים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬”‫בפיתוחו‬ ‫עמוקות‬ ‫מעורבים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬
;‫עניין‬ ‫בעלי‬ ;‫הארגון‬ ‫אנשי‬ :‫אפשריים‬ ‫שותפים‬;‫עניין‬ ‫בעלי‬ ;‫הארגון‬ ‫אנשי‬ :‫אפשריים‬ ‫שותפים‬
.‫ועוד‬ ‫ספקים‬ ;‫עמיתות‬ ‫מערכות‬ ;‫לקוחות‬.‫ועוד‬ ‫ספקים‬ ;‫עמיתות‬ ‫מערכות‬ ;‫לקוחות‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
7
‫למידה‬‫למידה‬
‫להקמת‬ ‫הנחוץ‬ ‫הרלבנטי‬ ‫הידע‬ ‫רכישת‬ - ‫המטרה‬‫להקמת‬ ‫הנחוץ‬ ‫הרלבנטי‬ ‫הידע‬ ‫רכישת‬ - ‫המטרה‬
‫הארגון‬‫הארגון‬
‫שיטה‬‫שיטה‬
–‫הם‬ ‫בהן‬ ‫הדרכים‬ ‫ועם‬ ‫דומים‬ ‫ארגונים‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬‫הם‬ ‫בהן‬ ‫הדרכים‬ ‫ועם‬ ‫דומים‬ ‫ארגונים‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬
‫התיכון‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫פותרים‬‫התיכון‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫פותרים‬
–‫מקצוע‬ ‫ובעלי‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬‫מקצוע‬ ‫ובעלי‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬
–‫של‬ ‫ונוכחיים‬ ‫עתידיים‬ ‫וצרכים‬ ‫עמדות‬ ‫למידת‬‫של‬ ‫ונוכחיים‬ ‫עתידיים‬ ‫וצרכים‬ ‫עמדות‬ ‫למידת‬
‫ועוד‬ ‫מושפעות‬ ‫אוכלוסיות‬ ,‫לקוחות‬‫ועוד‬ ‫מושפעות‬ ‫אוכלוסיות‬ ,‫לקוחות‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
8
‫הארגון‬ ‫וחזון‬ ‫מטרות‬ ,‫יעוד‬ ‫ניסוח‬‫הארגון‬ ‫וחזון‬ ‫מטרות‬ ,‫יעוד‬ ‫ניסוח‬
‫העתידי‬‫העתידי‬
‫של‬ ‫העמוקות‬ ‫הכוונות‬ ‫את‬ ‫המבטא‬ ‫הדימוי‬ ‫בניית‬‫של‬ ‫העמוקות‬ ‫הכוונות‬ ‫את‬ ‫המבטא‬ ‫הדימוי‬ ‫בניית‬
‫ודמות‬ ,‫תכליתו‬ ,‫למהותו‬ ‫באשר‬ ‫הארגון‬ ‫בוני‬‫ודמות‬ ,‫תכליתו‬ ,‫למהותו‬ ‫באשר‬ ‫הארגון‬ ‫בוני‬
‫במיטבו‬ ‫הארגון‬‫במיטבו‬ ‫הארגון‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
9
‫הארגוני‬ ‫החזון‬ ‫מרכיבי‬‫הארגוני‬ ‫החזון‬ ‫מרכיבי‬
‫מה‬ ? ‫קיימים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫לשם‬ - ‫הארגון‬ ‫יעוד‬‫מה‬ ? ‫קיימים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫לשם‬ - ‫הארגון‬ ‫יעוד‬
‫המוסף‬ ‫הערך‬ ? ‫הארגון‬ ‫לקיום‬ ‫המרכזית‬ ‫התכלית‬‫המוסף‬ ‫הערך‬ ? ‫הארגון‬ ‫לקיום‬ ‫המרכזית‬ ‫התכלית‬
‫לעולם‬ ‫או‬ ‫העל‬ ‫לארגון‬ ,‫ללקוחות‬ ‫הארגון‬ ‫קיום‬ ‫של‬‫לעולם‬ ‫או‬ ‫העל‬ ‫לארגון‬ ,‫ללקוחות‬ ‫הארגון‬ ‫קיום‬ ‫של‬
‫כארגון‬ ‫שלנו‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬‫כארגון‬ ‫שלנו‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬
‫אותנו‬ ‫המנחים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הערכים‬‫אותנו‬ ‫המנחים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הערכים‬
‫העתידית‬ ‫המארגנת‬ ‫המטאפורה‬‫העתידית‬ ‫המארגנת‬ ‫המטאפורה‬
‫במיטבו‬ ‫שלנו‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫וציורי‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬‫במיטבו‬ ‫שלנו‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫וציורי‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
10
‫ארגוני‬ ‫חזון‬‫ארגוני‬ ‫חזון‬
‫ההתרחשות‬ ‫או‬ ‫המציאות‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫ביטוי‬ ‫הינו‬ ‫החזון‬
.‫העתידית‬ ‫הארגונית‬
‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫עתידית‬ ‫תמונה‬ ‫מתאר‬ ‫החזון‬
.‫במיטבו‬
‫הוא‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ,‫נשגב‬ ‫כה‬ .‫נשגב‬ ‫אידיאל‬ ,‫למעשה‬ ‫מבטא‬ ‫החזון‬
‫אותם‬ ‫ומניע‬ ‫כוחם‬ ‫בכל‬ ‫אליו‬ ‫לשאוף‬ ‫הארגון‬ ‫לחברי‬ ‫גורם‬
.‫חדשים‬ ‫ופעולה‬ ‫חשיבה‬ ‫דרכי‬ ‫לאמץ‬
‫הוא‬ .‫בהוויה‬ ‫אלא‬ ,‫בעשייה‬ ‫עוסק‬ ‫אינו‬ ‫החזון‬ ,‫כאידיאל‬
‫העשייה‬ ‫את‬ ‫המנחים‬ ‫ובעקרונות‬ ‫בערכים‬ ‫מתרכז‬
.‫לכך‬ ‫המיוחסות‬ ‫ובמשמעויות‬
‫את‬ ‫ומבסס‬ ‫הארגון‬ ‫לחברי‬ ‫משותפת‬ ‫זהות‬ ‫יוצר‬ ‫החזון‬
‫הארגונית‬ ‫התרבות‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
11
‫ארגוני‬ ‫יעוד‬‫ארגוני‬ ‫יעוד‬
‫הפורמליים‬ ‫והתכלית‬ ‫הסיבה‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫הארגוני‬ ‫הייעוד‬
‫יבצע‬ ‫שהארגון‬ ‫המרכזיות‬ ‫הפעולות‬ ‫ואת‬ ‫הארגון‬ ‫לקיום‬
.‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫קיומו‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬
:‫הוא‬ ‫הארגוני‬ ‫הייעוד‬ "‫וורלד‬ ‫"בדיסני‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הרווחים‬ ‫מקסימום‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬
."‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האירוח‬ ‫ארגון‬ “ :‫הארגון‬ ‫היות‬
‫הקיים‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫"כמיצוי‬ ‫מוגדר‬ ‫הייעוד‬ ‫מסוימת‬ ‫בפנימייה‬
"‫חניך‬ ‫בכל‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
12
‫מארגנת‬ ‫מטאפורה‬‫מארגנת‬ ‫מטאפורה‬
‫בתוכה‬ ‫המקפלת‬ ‫אריזה‬ ‫מעין‬ – ‫רעיון‬ ‫המתארת‬ ‫מילולית‬ ‫אסוציאציה‬
‫באופן‬ ‫אותו‬ ‫להציג‬ ‫ומאפשרת‬ ‫החזון‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫המרכיבים‬ ‫את‬
.‫ומושך‬ ‫ברור‬ ,‫ומאורגן‬ ‫מוחשי‬
‫להפנים‬ ‫הארגון‬ ‫לחברי‬ ‫לאפשר‬ ‫נועדה‬ ‫המטפורה‬ ,‫החזון‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬
.‫פיו‬ ‫על‬ ‫ולפעול‬ ‫אותו‬ 
".‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫ההצגה‬ ‫מתנהלת‬ ‫שבו‬ ,‫ענק‬ ‫כתיאטרון‬ "‫וורלד‬ ‫דיסני‬
‫לצופים‬ ‫להסב‬ ‫שתפקידם‬ "‫"השחקנים‬ ‫הם‬ ‫והעובדים‬ "‫"הצופים‬ ‫הם‬ ‫הלקוחות‬
.‫ליהוק‬ ‫אלא‬ ‫עובדים‬ ‫שיבוץ‬ ‫ואין‬ "‫"תלבושות‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫מדים‬ ‫אין‬ .‫ועניין‬ ‫הנאה‬
"‫לומדת‬ ‫"קהילה‬ ‫כ‬ ‫יחידתו‬ ‫את‬ ‫מפקד‬ ‫הגדיר‬ ‫צבאית‬ ‫ביחידה‬
‫ניסה‬ ‫ובכל‬ "‫אתרוגים‬ ‫של‬ ‫"פרדס‬ ‫כ‬ ‫הפנימייה‬ ‫את‬ ‫המנהל‬ ‫הגדיר‬ ‫בפנימייה‬
‫ארגונית‬ ‫תשתית‬ ‫בתוך‬ ‫חניך‬ ‫לכל‬ ‫האישית‬ ‫שבהתייחסות‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫לבטא‬
‫מאפשרת‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
13
‫ארגוני‬ ‫ערך‬‫ארגוני‬ ‫ערך‬
‫כיצד‬ ‫ומתאר‬ ‫הפעולות‬ ‫תתבצענה‬ ‫שבו‬ ‫הייחודית‬ ‫הרוח‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬
.‫לחזון‬ ‫החתירה‬ ‫במהלך‬ ‫יראו‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫שחיי‬ ‫רוצה‬ ‫הארגון‬
,‫בהחלטות‬ ‫הארגון‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫המנחה‬ ‫צפון‬ ‫כוכב‬ ‫מעין‬ ‫הוא‬ ‫הערך‬
.‫עשייה‬ ‫ובכל‬ ‫בבעיות‬ ‫בטיפול‬
‫להיות‬ ‫החתירה‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ "‫פרט‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫"הקפדה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ”‫וורלד‬ ‫ב”דיסני‬
.‫בעולם‬ ‫המושלם‬ ‫התיאטרון‬ ‫ארגון‬
‫לומדת‬ ‫קהילה‬ ‫היותה‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ "‫אמת‬ ‫"תחקיר‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫צבאית‬ ‫ביחידה‬
‫היותה‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫חניך‬ ‫בכל‬ ‫וייחודית‬ ‫מכסימלית‬ ‫השקעה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫בפנימייה‬
."‫אתרוגים‬ ‫של‬ ‫"פרדס‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
14
‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬ ‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬ ‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬
‫הפעולה‬‫הפעולה‬
‫והמשניים‬ ‫המרכזיים‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫הגדרת‬‫והמשניים‬ ‫המרכזיים‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫הגדרת‬
‫העתידי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬‫העתידי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬
‫הארגון‬ ‫יפעל‬ ‫לאורם‬ ‫העקרונות‬ ‫הגדרת‬‫הארגון‬ ‫יפעל‬ ‫לאורם‬ ‫העקרונות‬ ‫הגדרת‬
,‫התפקודים‬ ,‫והמומחיות‬ ‫הליבה‬ ‫עיסוקי‬ ‫הגדרת‬,‫התפקודים‬ ,‫והמומחיות‬ ‫הליבה‬ ‫עיסוקי‬ ‫הגדרת‬
‫והחזון‬ ‫היעוד‬ ‫למימוש‬ ‫הדרושים‬ ‫והכלים‬‫והחזון‬ ‫היעוד‬ ‫למימוש‬ ‫הדרושים‬ ‫והכלים‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
15
KSFKSF- ‫מרכזיים‬ ‫הצלחה‬ ‫מדדי‬- ‫מרכזיים‬ ‫הצלחה‬ ‫מדדי‬‫מ”המ)מה”מ‬)‫מ”המ‬‫מ”המ)מה”מ‬)‫מ”המ‬
‫עיקריות‬ ‫ותוצאות‬ ‫תפוקות‬ - ‫מדדים‬‫עיקריות‬ ‫ותוצאות‬ ‫תפוקות‬ - ‫מדדים‬
‫החזון‬ ,‫היעוד‬ ‫להשגת‬ ‫חשובות‬ - ‫הצלחה‬‫החזון‬ ,‫היעוד‬ ‫להשגת‬ ‫חשובות‬ - ‫הצלחה‬
‫המטרות‬‫המטרות‬
‫בלעדיו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ - ‫מרכזי‬‫בלעדיו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ - ‫מרכזי‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
16
‫אחרות‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫הגדרת‬‫אחרות‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫הגדרת‬
‫המערכות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫ודפוסי‬ ‫היחסים‬ ‫הגדרת‬‫המערכות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫ודפוסי‬ ‫היחסים‬ ‫הגדרת‬
: ‫גומלין‬ ‫פעילות‬ ‫הארגון‬ ‫יקיים‬ ‫איתן‬: ‫גומלין‬ ‫פעילות‬ ‫הארגון‬ ‫יקיים‬ ‫איתן‬
.’‫וכו‬ ‫מתחרים‬ ,‫עמיתים‬ ,‫לקוחות‬ ,‫ספקים‬.’‫וכו‬ ‫מתחרים‬ ,‫עמיתים‬ ,‫לקוחות‬ ,‫ספקים‬
‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ,‫מידע‬ ‫גומלין:חילופי‬ ‫יחסי‬ ‫סוגי‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ,‫מידע‬ ‫גומלין:חילופי‬ ‫יחסי‬ ‫סוגי‬
‫לשם‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫תכלול‬ ,‫תיאום‬ ,‫מזדמנים‬‫לשם‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫תכלול‬ ,‫תיאום‬ ,‫מזדמנים‬
.‫ועוד‬ ‫משותפות‬ ‫מטרות‬ ‫השגת‬.‫ועוד‬ ‫משותפות‬ ‫מטרות‬ ‫השגת‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
17
‫הארגון‬ ‫מבנה‬ ‫תיכון‬‫הארגון‬ ‫מבנה‬ ‫תיכון‬
‫את‬ ‫שתוביל‬ ‫הארגונית‬ ‫המערכת‬ ‫בניית‬‫את‬ ‫שתוביל‬ ‫הארגונית‬ ‫המערכת‬ ‫בניית‬
‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫תבצע‬ ,‫הארגוניים‬ ‫התפקודים‬‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫תבצע‬ ,‫הארגוניים‬ ‫התפקודים‬
‫שגובשו‬ ‫הפתרונות‬ ‫מימוש‬ ‫ואת‬ ‫הנגזרות‬‫שגובשו‬ ‫הפתרונות‬ ‫מימוש‬ ‫ואת‬ ‫הנגזרות‬
‫ההקמה‬ ‫בתהליך‬‫ההקמה‬ ‫בתהליך‬
‫הגומלין‬ ‫ויחסי‬ ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫התיכון‬‫הגומלין‬ ‫ויחסי‬ ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫התיכון‬
‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫ניתוח‬ ‫לאור‬ ,‫תת-המערכות‬ ‫בין‬‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫ניתוח‬ ‫לאור‬ ,‫תת-המערכות‬ ‫בין‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
18
‫תומכת‬ ‫סביבה‬ ‫הגדרת‬‫תומכת‬ ‫סביבה‬ ‫הגדרת‬
‫לתמוך‬ ‫הנחוצה‬ ‫המשאבים‬ ‫סביבת‬ ‫הגדרת‬‫לתמוך‬ ‫הנחוצה‬ ‫המשאבים‬ ‫סביבת‬ ‫הגדרת‬
.‫החדשה‬ ‫במערכת‬.‫החדשה‬ ‫במערכת‬
,‫ומתקנים‬ ‫ציוד‬ ,‫כסף‬ :‫מוחשיים‬ - ‫משאבים‬,‫ומתקנים‬ ‫ציוד‬ ,‫כסף‬ :‫מוחשיים‬ - ‫משאבים‬
‫ועוד‬ ‫כח-אדם‬ ,‫תקנים‬‫ועוד‬ ‫כח-אדם‬ ,‫תקנים‬
,‫גיבוי‬ ,‫סמכויות‬ :‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ - ‫משאבים‬,‫גיבוי‬ ,‫סמכויות‬ :‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ - ‫משאבים‬
‫ועוד‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הגדרה‬‫ועוד‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הגדרה‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
19
‫היישום‬ ‫תכנון‬‫היישום‬ ‫תכנון‬
‫בהקמת‬ ‫התיכון‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫היישום‬ ‫מהלכי‬ ‫תכנון‬‫בהקמת‬ ‫התיכון‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫היישום‬ ‫מהלכי‬ ‫תכנון‬
‫הארגון‬‫הארגון‬
,‫ארוך‬ ‫טווח‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫היישום‬ ‫תכנון‬,‫ארוך‬ ‫טווח‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫היישום‬ ‫תכנון‬
‫וקצר‬ ‫בינוני‬‫וקצר‬ ‫בינוני‬
 
 ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il  
20
‫התיכון‬ ‫תהליך‬ ‫סיום‬ / ‫הארגון‬ ‫הקמת‬‫התיכון‬ ‫תהליך‬ ‫סיום‬ / ‫הארגון‬ ‫הקמת‬
1 sur 20

Recommandé

Adaptive Sliding Piece Selection Window for BitTorrent Systems par
Adaptive Sliding Piece Selection Window for BitTorrent SystemsAdaptive Sliding Piece Selection Window for BitTorrent Systems
Adaptive Sliding Piece Selection Window for BitTorrent SystemsWaqas Tariq
310 vues12 diapositives
Modis Regional Jobs Report - September 2016 par
Modis Regional Jobs Report - September 2016Modis Regional Jobs Report - September 2016
Modis Regional Jobs Report - September 2016Modis
436 vues4 diapositives
Los jóvenes par
Los jóvenesLos jóvenes
Los jóvenesSANTIAGO562
141 vues10 diapositives
Sudhir_Mishra-CV par
Sudhir_Mishra-CVSudhir_Mishra-CV
Sudhir_Mishra-CVSudhir Mishra
90 vues4 diapositives
How to save home PCs for being Zombies ? par
How to save home PCs for being Zombies ?How to save home PCs for being Zombies ?
How to save home PCs for being Zombies ?Pascal Kotté (ICT-a.ch, CloudReady, LiN, Tech4good)
316 vues19 diapositives
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה par
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהLeadersNet.co.il
224 vues40 diapositives

Contenu connexe

En vedette

David Creamer Portfolio Compressed par
David Creamer Portfolio CompressedDavid Creamer Portfolio Compressed
David Creamer Portfolio CompressedDavid Creamer
100 vues64 diapositives
The evolution of Google's SERPs and effects on user behaviour par
The evolution of Google's SERPs and effects on user behaviourThe evolution of Google's SERPs and effects on user behaviour
The evolution of Google's SERPs and effects on user behaviourMediative
626 vues24 diapositives
Modis Regional Jobs report January 2016 par
Modis Regional Jobs report January 2016Modis Regional Jobs report January 2016
Modis Regional Jobs report January 2016Modis
193 vues4 diapositives
anthony resume.pdf par
anthony resume.pdfanthony resume.pdf
anthony resume.pdfpiwacket
222 vues3 diapositives
Trabajo practico hardware y software par
Trabajo practico hardware y softwareTrabajo practico hardware y software
Trabajo practico hardware y softwareNicolas Martin Medina
603 vues10 diapositives
Planificación pública venezolana par
Planificación pública venezolanaPlanificación pública venezolana
Planificación pública venezolanamarisol piña
5K vues24 diapositives

En vedette(10)

David Creamer Portfolio Compressed par David Creamer
David Creamer Portfolio CompressedDavid Creamer Portfolio Compressed
David Creamer Portfolio Compressed
David Creamer100 vues
The evolution of Google's SERPs and effects on user behaviour par Mediative
The evolution of Google's SERPs and effects on user behaviourThe evolution of Google's SERPs and effects on user behaviour
The evolution of Google's SERPs and effects on user behaviour
Mediative626 vues
Modis Regional Jobs report January 2016 par Modis
Modis Regional Jobs report January 2016Modis Regional Jobs report January 2016
Modis Regional Jobs report January 2016
Modis 193 vues
anthony resume.pdf par piwacket
anthony resume.pdfanthony resume.pdf
anthony resume.pdf
piwacket222 vues
Planificación pública venezolana par marisol piña
Planificación pública venezolanaPlanificación pública venezolana
Planificación pública venezolana
marisol piña5K vues
Motivación par Laura
MotivaciónMotivación
Motivación
Laura6.1K vues
CoO + GI2015 ppt_charvat ict for a sustainable agriculture – public support n... par IGN Vorstand
CoO + GI2015 ppt_charvat ict for a sustainable agriculture – public support n...CoO + GI2015 ppt_charvat ict for a sustainable agriculture – public support n...
CoO + GI2015 ppt_charvat ict for a sustainable agriculture – public support n...
IGN Vorstand1.1K vues

Similaire à הקמה תיכון ועיצוב ארגון

משאבי אנוש, מוביל שינוי par
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינויNiv Yaaran
684 vues16 diapositives
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת par
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגתהנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגת
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגתLeadersNet.co.il
689 vues16 diapositives
Networking for Excellence and as a Career Development Tool par
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolGil Bozer P.hD.
346 vues46 diapositives
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים par
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםDavidDudiInbar
1.8K vues28 diapositives
מצגת תרבות - המלין מדיה par
מצגת תרבות - המלין מדיהמצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיהMichael Melamedov
17 vues31 diapositives
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה par
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהמשאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהקבוצת נירם גיתן NGG
2.8K vues50 diapositives

Similaire à הקמה תיכון ועיצוב ארגון(20)

משאבי אנוש, מוביל שינוי par Niv Yaaran
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
Niv Yaaran684 vues
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת par LeadersNet.co.il
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגתהנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגת
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת
LeadersNet.co.il689 vues
Networking for Excellence and as a Career Development Tool par Gil Bozer P.hD.
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Gil Bozer P.hD.346 vues
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים par DavidDudiInbar
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
DavidDudiInbar1.8K vues
המידען ממרכז המידע אל המודיעין העסקי par anatklbo
המידען ממרכז המידע אל המודיעין העסקיהמידען ממרכז המידע אל המודיעין העסקי
המידען ממרכז המידע אל המודיעין העסקי
anatklbo3.7K vues
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1 par Sivan Cohen
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
Sivan Cohen1.1K vues
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם par Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15 par Osnat Eli-Weiss
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15
Osnat Eli-Weiss271 vues
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0... par Yigal Chamish
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
Yigal Chamish528 vues
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר par LeadersNet.co.il
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרחזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
LeadersNet.co.il314 vues
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014. par יהושע גלעד
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2014.מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2014.
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014.
מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616 par Orit Avital, Ottorita
מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616
מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12 par Morit Rozen
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
Morit Rozen874 vues
קיטון ארגוני – תהליך פיטורין par LeadersNet.co.il
קיטון ארגוני – תהליך פיטוריןקיטון ארגוני – תהליך פיטורין
קיטון ארגוני – תהליך פיטורין
LeadersNet.co.il388 vues

Plus de LeadersNet.co.il

Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq par
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqProduction Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqLeadersNet.co.il
536 vues24 diapositives
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר par
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרטריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרLeadersNet.co.il
633 vues4 diapositives
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה par
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהכמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהLeadersNet.co.il
359 vues16 diapositives
ישראל עברון par
ישראל עברוןישראל עברון
ישראל עברוןLeadersNet.co.il
274 vues16 diapositives
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים par
אוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםאוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםLeadersNet.co.il
464 vues16 diapositives
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה par
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהLeadersNet.co.il
362 vues30 diapositives

Plus de LeadersNet.co.il(20)

Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq par LeadersNet.co.il
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqProduction Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
LeadersNet.co.il536 vues
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר par LeadersNet.co.il
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרטריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
LeadersNet.co.il633 vues
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה par LeadersNet.co.il
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהכמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
LeadersNet.co.il359 vues
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים par LeadersNet.co.il
אוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםאוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
LeadersNet.co.il464 vues
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה par LeadersNet.co.il
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה
LeadersNet.co.il362 vues
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון par LeadersNet.co.il
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגוןלמידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
LeadersNet.co.il499 vues
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית par LeadersNet.co.il
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
LeadersNet.co.il324 vues
הכלים כתומכי פעילות עסקית par LeadersNet.co.il
הכלים כתומכי פעילות עסקיתהכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקית
LeadersNet.co.il306 vues
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע par LeadersNet.co.il
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודעניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
LeadersNet.co.il472 vues
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל par LeadersNet.co.il
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאלמנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
LeadersNet.co.il616 vues
סיפורו של ניהול ידע בארגון par LeadersNet.co.il
סיפורו של ניהול ידע בארגוןסיפורו של ניהול ידע בארגון
סיפורו של ניהול ידע בארגון
LeadersNet.co.il782 vues
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן par LeadersNet.co.il
תהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאןתהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן
LeadersNet.co.il365 vues
ניהול ידע למה זה כל כך קשה par LeadersNet.co.il
ניהול ידע  למה זה כל כך קשהניהול ידע  למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
LeadersNet.co.il290 vues
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה par LeadersNet.co.il
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולהניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
LeadersNet.co.il454 vues

הקמה תיכון ועיצוב ארגון

 • 1. ‫ארגון‬ ‫ועיצוב‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬‫ארגון‬ ‫ועיצוב‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬ - ‫יצחקי‬ ‫גידי‬ - ‫אלטמן‬ ‫אבי‬- ‫יצחקי‬ ‫גידי‬ - ‫אלטמן‬ ‫אבי‬‫ששון‬ ‫בני‬‫ששון‬ ‫בני‬ ‫בכירים‬ ‫ארגוניים‬ ‫יועצים‬‫בכירים‬ ‫ארגוניים‬ ‫יועצים‬ ‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ – ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬‫לומדים‬ ‫לארגונים‬ ‫ייעוץ‬ – ‫מנהיגות‬ ‫מכון‬      ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אתר אינטרנט‬ www.leadersnet.co.il  ©‫מנהיגות‬ ‫מכון‬
 • 2.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   2 ‫מצגת‬ ‫הפעלת‬ ‫הוראות‬‫מצגת‬ ‫הפעלת‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫המתאר‬ ‫הראשי‬ ‫מהשקף‬ ‫לעבור‬ ‫ע”מ‬‫את‬ ‫המתאר‬ ‫הראשי‬ ‫מהשקף‬ ‫לעבור‬ ‫ע”מ‬ ‫רוצים‬ ‫לגביו‬ ‫המלבן‬ ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ ,‫התהליך‬‫רוצים‬ ‫לגביו‬ ‫המלבן‬ ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ ,‫התהליך‬ .‫פירוט‬ ‫לראות‬.‫פירוט‬ ‫לראות‬ ‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫צהוב‬ ‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫צהוב‬ ‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬ ‫להתקדם‬ ‫כדי‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ - ‫למטה‬‫להתקדם‬ ‫כדי‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ - ‫למטה‬ ‫כמו‬ ‫להתקדם‬ ‫יש‬ ,‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫שאין‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬‫כמו‬ ‫להתקדם‬ ‫יש‬ ,‫לחיץ‬ ‫מלבן‬ ‫שאין‬ ‫שקף‬ ‫בכל‬ ‫רגילה‬ ‫במצגת‬‫רגילה‬ ‫במצגת‬
 • 3.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   3 ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬ ‫ב.למידה‬ ‫מבנה‬ ‫תיכון‬ .‫ו‬ ‫הארגון‬ ‫ה.הגדרת‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫אחרות‬ ‫מערכות‬ ‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬ .‫ד‬ ‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬ ‫הפעולה‬ ‫יעוד‬ ‫ניסוח‬ .‫ג‬ ‫וחזון‬ ‫מטרות‬ ‫העתידי‬ ‫הארגון‬ ‫הגדרת‬ .‫ז‬ ‫תומכת‬ ‫סביבה‬ ‫מעורבות מותאמת של‬ ‫בעלי עניין‬ ‫מרכזיים בכל צעד‬ ‫ט.הקמת‬ ‫הארגון‬ ‫ח.תכנון‬ ‫היישום‬ ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫תיכון‬ ‫צוות‬ ‫א.הקמת‬
 • 4.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   4 ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬‫ארגוני‬ ‫תיכון‬ / ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מהלך‬ ‫למידה‬ ‫מבנה‬ ‫תיכון‬ ‫הארגון‬ ‫היחסים‬ ‫הגדרת‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫אחרות‬ ‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬ ‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬ ‫הפעולה‬ ‫יעוד‬ ‫ניסוח‬ ‫וחזון‬ ‫מטרות‬ ‫העתידי‬ ‫הארגון‬ ‫סביבה‬ ‫הגדרת‬ ‫תומכת‬ ‫מעורבות מותאמת של‬ ‫בעלי עניין‬ ‫מרכזיים בכל צעד‬ ‫הקמ‬ ‫ת‬ ‫הארגו‬ ‫ן‬ ‫תכנון‬ ‫היישו‬ ‫ם‬ ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬ ‫תיכון‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬
 • 5.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   5 - ‫ארגון‬ ‫תיכון‬- ‫ארגון‬ ‫תיכון‬ ORGANIZATIONAL DESIGNORGANIZATIONAL DESIGN ‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫להקמת‬ ‫המכוונת‬ ‫יצירתית‬ ‫פעולה‬‫חדש‬ ‫ארגון‬ ‫להקמת‬ ‫המכוונת‬ ‫יצירתית‬ ‫פעולה‬ ‫החוזרת‬ ,‫מעגלית‬ ‫בתנועה‬ ‫מתבצעת‬ ‫הפעולה‬‫החוזרת‬ ,‫מעגלית‬ ‫בתנועה‬ ‫מתבצעת‬ ‫הפעולה‬ .‫עצמה‬ ‫על‬.‫עצמה‬ ‫על‬ ‫ארגוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫מפתחים‬ ,‫התנועה‬ ‫במהלך‬‫ארגוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫מפתחים‬ ,‫התנועה‬ ‫במהלך‬ .‫חלופות‬ ‫ובחינת‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫רכישה‬ ‫ע”י‬.‫חלופות‬ ‫ובחינת‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫רכישה‬ ‫ע”י‬ ‫בתהליך‬ ‫וממצאים‬ ‫תובנות‬ ‫ידע‬ ,‫מידע‬ ‫לשלב‬ ‫יש‬‫בתהליך‬ ‫וממצאים‬ ‫תובנות‬ ‫ידע‬ ,‫מידע‬ ‫לשלב‬ ‫יש‬ ‫התגבשות‬ ‫עד‬ ,‫מתפתח‬ ,‫דינמי‬ ,‫אינטראקטיבי‬‫התגבשות‬ ‫עד‬ ,‫מתפתח‬ ,‫דינמי‬ ,‫אינטראקטיבי‬ ‫הרצוי‬ ‫הפתרון‬‫הרצוי‬ ‫הפתרון‬
 • 6.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   6 ‫הארגון‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬ ‫צוות‬‫הארגון‬ ‫תיכון‬ / ‫הקמה‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫אשר‬ ‫צוות‬‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫אשר‬ ‫צוות‬ ,‫חשיבה‬ ,‫למידה‬ ‫תהליכי‬ ‫קיום‬ ‫באמצעות‬ ,‫הארגון‬,‫חשיבה‬ ,‫למידה‬ ‫תהליכי‬ ‫קיום‬ ‫באמצעות‬ ,‫הארגון‬ ‫ההקמה‬ ‫מהלך‬ ‫וגיבוש‬ ‫תכנון‬‫ההקמה‬ ‫מהלך‬ ‫וגיבוש‬ ‫תכנון‬ ‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫יבצעו‬ ‫אשר‬ ‫התפקידים‬ ‫“בעלי‬‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫יבצעו‬ ‫אשר‬ ‫התפקידים‬ ‫“בעלי‬ ”‫בפיתוחו‬ ‫עמוקות‬ ‫מעורבים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬”‫בפיתוחו‬ ‫עמוקות‬ ‫מעורבים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ;‫עניין‬ ‫בעלי‬ ;‫הארגון‬ ‫אנשי‬ :‫אפשריים‬ ‫שותפים‬;‫עניין‬ ‫בעלי‬ ;‫הארגון‬ ‫אנשי‬ :‫אפשריים‬ ‫שותפים‬ .‫ועוד‬ ‫ספקים‬ ;‫עמיתות‬ ‫מערכות‬ ;‫לקוחות‬.‫ועוד‬ ‫ספקים‬ ;‫עמיתות‬ ‫מערכות‬ ;‫לקוחות‬
 • 7.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   7 ‫למידה‬‫למידה‬ ‫להקמת‬ ‫הנחוץ‬ ‫הרלבנטי‬ ‫הידע‬ ‫רכישת‬ - ‫המטרה‬‫להקמת‬ ‫הנחוץ‬ ‫הרלבנטי‬ ‫הידע‬ ‫רכישת‬ - ‫המטרה‬ ‫הארגון‬‫הארגון‬ ‫שיטה‬‫שיטה‬ –‫הם‬ ‫בהן‬ ‫הדרכים‬ ‫ועם‬ ‫דומים‬ ‫ארגונים‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬‫הם‬ ‫בהן‬ ‫הדרכים‬ ‫ועם‬ ‫דומים‬ ‫ארגונים‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬ ‫התיכון‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫פותרים‬‫התיכון‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫פותרים‬ –‫מקצוע‬ ‫ובעלי‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬‫מקצוע‬ ‫ובעלי‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ –‫של‬ ‫ונוכחיים‬ ‫עתידיים‬ ‫וצרכים‬ ‫עמדות‬ ‫למידת‬‫של‬ ‫ונוכחיים‬ ‫עתידיים‬ ‫וצרכים‬ ‫עמדות‬ ‫למידת‬ ‫ועוד‬ ‫מושפעות‬ ‫אוכלוסיות‬ ,‫לקוחות‬‫ועוד‬ ‫מושפעות‬ ‫אוכלוסיות‬ ,‫לקוחות‬
 • 8.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   8 ‫הארגון‬ ‫וחזון‬ ‫מטרות‬ ,‫יעוד‬ ‫ניסוח‬‫הארגון‬ ‫וחזון‬ ‫מטרות‬ ,‫יעוד‬ ‫ניסוח‬ ‫העתידי‬‫העתידי‬ ‫של‬ ‫העמוקות‬ ‫הכוונות‬ ‫את‬ ‫המבטא‬ ‫הדימוי‬ ‫בניית‬‫של‬ ‫העמוקות‬ ‫הכוונות‬ ‫את‬ ‫המבטא‬ ‫הדימוי‬ ‫בניית‬ ‫ודמות‬ ,‫תכליתו‬ ,‫למהותו‬ ‫באשר‬ ‫הארגון‬ ‫בוני‬‫ודמות‬ ,‫תכליתו‬ ,‫למהותו‬ ‫באשר‬ ‫הארגון‬ ‫בוני‬ ‫במיטבו‬ ‫הארגון‬‫במיטבו‬ ‫הארגון‬
 • 9.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   9 ‫הארגוני‬ ‫החזון‬ ‫מרכיבי‬‫הארגוני‬ ‫החזון‬ ‫מרכיבי‬ ‫מה‬ ? ‫קיימים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫לשם‬ - ‫הארגון‬ ‫יעוד‬‫מה‬ ? ‫קיימים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫לשם‬ - ‫הארגון‬ ‫יעוד‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ? ‫הארגון‬ ‫לקיום‬ ‫המרכזית‬ ‫התכלית‬‫המוסף‬ ‫הערך‬ ? ‫הארגון‬ ‫לקיום‬ ‫המרכזית‬ ‫התכלית‬ ‫לעולם‬ ‫או‬ ‫העל‬ ‫לארגון‬ ,‫ללקוחות‬ ‫הארגון‬ ‫קיום‬ ‫של‬‫לעולם‬ ‫או‬ ‫העל‬ ‫לארגון‬ ,‫ללקוחות‬ ‫הארגון‬ ‫קיום‬ ‫של‬ ‫כארגון‬ ‫שלנו‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬‫כארגון‬ ‫שלנו‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ ‫אותנו‬ ‫המנחים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הערכים‬‫אותנו‬ ‫המנחים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הערכים‬ ‫העתידית‬ ‫המארגנת‬ ‫המטאפורה‬‫העתידית‬ ‫המארגנת‬ ‫המטאפורה‬ ‫במיטבו‬ ‫שלנו‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫וציורי‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬‫במיטבו‬ ‫שלנו‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫וציורי‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
 • 10.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   10 ‫ארגוני‬ ‫חזון‬‫ארגוני‬ ‫חזון‬ ‫ההתרחשות‬ ‫או‬ ‫המציאות‬ ‫של‬ ‫ויזואלי‬ ‫ביטוי‬ ‫הינו‬ ‫החזון‬ .‫העתידית‬ ‫הארגונית‬ ‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫עתידית‬ ‫תמונה‬ ‫מתאר‬ ‫החזון‬ .‫במיטבו‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ,‫נשגב‬ ‫כה‬ .‫נשגב‬ ‫אידיאל‬ ,‫למעשה‬ ‫מבטא‬ ‫החזון‬ ‫אותם‬ ‫ומניע‬ ‫כוחם‬ ‫בכל‬ ‫אליו‬ ‫לשאוף‬ ‫הארגון‬ ‫לחברי‬ ‫גורם‬ .‫חדשים‬ ‫ופעולה‬ ‫חשיבה‬ ‫דרכי‬ ‫לאמץ‬ ‫הוא‬ .‫בהוויה‬ ‫אלא‬ ,‫בעשייה‬ ‫עוסק‬ ‫אינו‬ ‫החזון‬ ,‫כאידיאל‬ ‫העשייה‬ ‫את‬ ‫המנחים‬ ‫ובעקרונות‬ ‫בערכים‬ ‫מתרכז‬ .‫לכך‬ ‫המיוחסות‬ ‫ובמשמעויות‬ ‫את‬ ‫ומבסס‬ ‫הארגון‬ ‫לחברי‬ ‫משותפת‬ ‫זהות‬ ‫יוצר‬ ‫החזון‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬
 • 11.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   11 ‫ארגוני‬ ‫יעוד‬‫ארגוני‬ ‫יעוד‬ ‫הפורמליים‬ ‫והתכלית‬ ‫הסיבה‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫הארגוני‬ ‫הייעוד‬ ‫יבצע‬ ‫שהארגון‬ ‫המרכזיות‬ ‫הפעולות‬ ‫ואת‬ ‫הארגון‬ ‫לקיום‬ .‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫קיומו‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ :‫הוא‬ ‫הארגוני‬ ‫הייעוד‬ "‫וורלד‬ ‫"בדיסני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הרווחים‬ ‫מקסימום‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ."‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האירוח‬ ‫ארגון‬ “ :‫הארגון‬ ‫היות‬ ‫הקיים‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫"כמיצוי‬ ‫מוגדר‬ ‫הייעוד‬ ‫מסוימת‬ ‫בפנימייה‬ "‫חניך‬ ‫בכל‬
 • 12.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   12 ‫מארגנת‬ ‫מטאפורה‬‫מארגנת‬ ‫מטאפורה‬ ‫בתוכה‬ ‫המקפלת‬ ‫אריזה‬ ‫מעין‬ – ‫רעיון‬ ‫המתארת‬ ‫מילולית‬ ‫אסוציאציה‬ ‫באופן‬ ‫אותו‬ ‫להציג‬ ‫ומאפשרת‬ ‫החזון‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫המרכיבים‬ ‫את‬ .‫ומושך‬ ‫ברור‬ ,‫ומאורגן‬ ‫מוחשי‬ ‫להפנים‬ ‫הארגון‬ ‫לחברי‬ ‫לאפשר‬ ‫נועדה‬ ‫המטפורה‬ ,‫החזון‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ .‫פיו‬ ‫על‬ ‫ולפעול‬ ‫אותו‬  ".‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫ההצגה‬ ‫מתנהלת‬ ‫שבו‬ ,‫ענק‬ ‫כתיאטרון‬ "‫וורלד‬ ‫דיסני‬ ‫לצופים‬ ‫להסב‬ ‫שתפקידם‬ "‫"השחקנים‬ ‫הם‬ ‫והעובדים‬ "‫"הצופים‬ ‫הם‬ ‫הלקוחות‬ .‫ליהוק‬ ‫אלא‬ ‫עובדים‬ ‫שיבוץ‬ ‫ואין‬ "‫"תלבושות‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫מדים‬ ‫אין‬ .‫ועניין‬ ‫הנאה‬ "‫לומדת‬ ‫"קהילה‬ ‫כ‬ ‫יחידתו‬ ‫את‬ ‫מפקד‬ ‫הגדיר‬ ‫צבאית‬ ‫ביחידה‬ ‫ניסה‬ ‫ובכל‬ "‫אתרוגים‬ ‫של‬ ‫"פרדס‬ ‫כ‬ ‫הפנימייה‬ ‫את‬ ‫המנהל‬ ‫הגדיר‬ ‫בפנימייה‬ ‫ארגונית‬ ‫תשתית‬ ‫בתוך‬ ‫חניך‬ ‫לכל‬ ‫האישית‬ ‫שבהתייחסות‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫מאפשרת‬
 • 13.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   13 ‫ארגוני‬ ‫ערך‬‫ארגוני‬ ‫ערך‬ ‫כיצד‬ ‫ומתאר‬ ‫הפעולות‬ ‫תתבצענה‬ ‫שבו‬ ‫הייחודית‬ ‫הרוח‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ .‫לחזון‬ ‫החתירה‬ ‫במהלך‬ ‫יראו‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫שחיי‬ ‫רוצה‬ ‫הארגון‬ ,‫בהחלטות‬ ‫הארגון‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫המנחה‬ ‫צפון‬ ‫כוכב‬ ‫מעין‬ ‫הוא‬ ‫הערך‬ .‫עשייה‬ ‫ובכל‬ ‫בבעיות‬ ‫בטיפול‬ ‫להיות‬ ‫החתירה‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ "‫פרט‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫"הקפדה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ”‫וורלד‬ ‫ב”דיסני‬ .‫בעולם‬ ‫המושלם‬ ‫התיאטרון‬ ‫ארגון‬ ‫לומדת‬ ‫קהילה‬ ‫היותה‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ "‫אמת‬ ‫"תחקיר‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫צבאית‬ ‫ביחידה‬ ‫היותה‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫חניך‬ ‫בכל‬ ‫וייחודית‬ ‫מכסימלית‬ ‫השקעה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫בפנימייה‬ ."‫אתרוגים‬ ‫של‬ ‫"פרדס‬
 • 14.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   14 ‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬ ‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬‫ועקרונות‬ ‫הארגון‬ ‫מאפייני‬ ‫הגדרת‬ ‫הפעולה‬‫הפעולה‬ ‫והמשניים‬ ‫המרכזיים‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫הגדרת‬‫והמשניים‬ ‫המרכזיים‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫הגדרת‬ ‫העתידי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬‫העתידי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הארגון‬ ‫יפעל‬ ‫לאורם‬ ‫העקרונות‬ ‫הגדרת‬‫הארגון‬ ‫יפעל‬ ‫לאורם‬ ‫העקרונות‬ ‫הגדרת‬ ,‫התפקודים‬ ,‫והמומחיות‬ ‫הליבה‬ ‫עיסוקי‬ ‫הגדרת‬,‫התפקודים‬ ,‫והמומחיות‬ ‫הליבה‬ ‫עיסוקי‬ ‫הגדרת‬ ‫והחזון‬ ‫היעוד‬ ‫למימוש‬ ‫הדרושים‬ ‫והכלים‬‫והחזון‬ ‫היעוד‬ ‫למימוש‬ ‫הדרושים‬ ‫והכלים‬
 • 15.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   15 KSFKSF- ‫מרכזיים‬ ‫הצלחה‬ ‫מדדי‬- ‫מרכזיים‬ ‫הצלחה‬ ‫מדדי‬‫מ”המ)מה”מ‬)‫מ”המ‬‫מ”המ)מה”מ‬)‫מ”המ‬ ‫עיקריות‬ ‫ותוצאות‬ ‫תפוקות‬ - ‫מדדים‬‫עיקריות‬ ‫ותוצאות‬ ‫תפוקות‬ - ‫מדדים‬ ‫החזון‬ ,‫היעוד‬ ‫להשגת‬ ‫חשובות‬ - ‫הצלחה‬‫החזון‬ ,‫היעוד‬ ‫להשגת‬ ‫חשובות‬ - ‫הצלחה‬ ‫המטרות‬‫המטרות‬ ‫בלעדיו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ - ‫מרכזי‬‫בלעדיו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ - ‫מרכזי‬
 • 16.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   16 ‫אחרות‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫הגדרת‬‫אחרות‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫הגדרת‬ ‫המערכות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫ודפוסי‬ ‫היחסים‬ ‫הגדרת‬‫המערכות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫ודפוסי‬ ‫היחסים‬ ‫הגדרת‬ : ‫גומלין‬ ‫פעילות‬ ‫הארגון‬ ‫יקיים‬ ‫איתן‬: ‫גומלין‬ ‫פעילות‬ ‫הארגון‬ ‫יקיים‬ ‫איתן‬ .’‫וכו‬ ‫מתחרים‬ ,‫עמיתים‬ ,‫לקוחות‬ ,‫ספקים‬.’‫וכו‬ ‫מתחרים‬ ,‫עמיתים‬ ,‫לקוחות‬ ,‫ספקים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ,‫מידע‬ ‫גומלין:חילופי‬ ‫יחסי‬ ‫סוגי‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ,‫מידע‬ ‫גומלין:חילופי‬ ‫יחסי‬ ‫סוגי‬ ‫לשם‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫תכלול‬ ,‫תיאום‬ ,‫מזדמנים‬‫לשם‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫תכלול‬ ,‫תיאום‬ ,‫מזדמנים‬ .‫ועוד‬ ‫משותפות‬ ‫מטרות‬ ‫השגת‬.‫ועוד‬ ‫משותפות‬ ‫מטרות‬ ‫השגת‬
 • 17.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   17 ‫הארגון‬ ‫מבנה‬ ‫תיכון‬‫הארגון‬ ‫מבנה‬ ‫תיכון‬ ‫את‬ ‫שתוביל‬ ‫הארגונית‬ ‫המערכת‬ ‫בניית‬‫את‬ ‫שתוביל‬ ‫הארגונית‬ ‫המערכת‬ ‫בניית‬ ‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫תבצע‬ ,‫הארגוניים‬ ‫התפקודים‬‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫תבצע‬ ,‫הארגוניים‬ ‫התפקודים‬ ‫שגובשו‬ ‫הפתרונות‬ ‫מימוש‬ ‫ואת‬ ‫הנגזרות‬‫שגובשו‬ ‫הפתרונות‬ ‫מימוש‬ ‫ואת‬ ‫הנגזרות‬ ‫ההקמה‬ ‫בתהליך‬‫ההקמה‬ ‫בתהליך‬ ‫הגומלין‬ ‫ויחסי‬ ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫התיכון‬‫הגומלין‬ ‫ויחסי‬ ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫התיכון‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫ניתוח‬ ‫לאור‬ ,‫תת-המערכות‬ ‫בין‬‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫ניתוח‬ ‫לאור‬ ,‫תת-המערכות‬ ‫בין‬
 • 18.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   18 ‫תומכת‬ ‫סביבה‬ ‫הגדרת‬‫תומכת‬ ‫סביבה‬ ‫הגדרת‬ ‫לתמוך‬ ‫הנחוצה‬ ‫המשאבים‬ ‫סביבת‬ ‫הגדרת‬‫לתמוך‬ ‫הנחוצה‬ ‫המשאבים‬ ‫סביבת‬ ‫הגדרת‬ .‫החדשה‬ ‫במערכת‬.‫החדשה‬ ‫במערכת‬ ,‫ומתקנים‬ ‫ציוד‬ ,‫כסף‬ :‫מוחשיים‬ - ‫משאבים‬,‫ומתקנים‬ ‫ציוד‬ ,‫כסף‬ :‫מוחשיים‬ - ‫משאבים‬ ‫ועוד‬ ‫כח-אדם‬ ,‫תקנים‬‫ועוד‬ ‫כח-אדם‬ ,‫תקנים‬ ,‫גיבוי‬ ,‫סמכויות‬ :‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ - ‫משאבים‬,‫גיבוי‬ ,‫סמכויות‬ :‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ - ‫משאבים‬ ‫ועוד‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הגדרה‬‫ועוד‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הגדרה‬
 • 19.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   19 ‫היישום‬ ‫תכנון‬‫היישום‬ ‫תכנון‬ ‫בהקמת‬ ‫התיכון‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫היישום‬ ‫מהלכי‬ ‫תכנון‬‫בהקמת‬ ‫התיכון‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫היישום‬ ‫מהלכי‬ ‫תכנון‬ ‫הארגון‬‫הארגון‬ ,‫ארוך‬ ‫טווח‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫היישום‬ ‫תכנון‬,‫ארוך‬ ‫טווח‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫היישום‬ ‫תכנון‬ ‫וקצר‬ ‫בינוני‬‫וקצר‬ ‫בינוני‬
 • 20.    ‫ת.ד‬1551 ,‫, רמת-השרון‬47100 :'‫, טל‬5406171-03 :‫ פקס‬5492752-03 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬www.leadersnet.co.il   20 ‫התיכון‬ ‫תהליך‬ ‫סיום‬ / ‫הארגון‬ ‫הקמת‬‫התיכון‬ ‫תהליך‬ ‫סיום‬ / ‫הארגון‬ ‫הקמת‬