Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh                          Khoa Vật lý        ...
5. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng được Đại hội Đảng lần thứ XI xác định có bao nhiêu đặc trưng?     a.  ...
11. Hãy điền cụm từ còn thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 mà Đại hội Đảng lần thứXI xác định:...
17. Để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH – HĐH, thanh niêncần xây dựng các nh...
23. Tính đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội?      a.  9 kỳ đại hội      b.  10 k...
29. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”. Câunói này của ngườ...
35. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đã được thông qua tại Đại hộiđại biểu Toàn q...
41. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành độngcủa Đảng và của cá...
47. Hồ Chí Minh khẳng định “Muốn cứu nước và ……….. không có con đường nào khác con đường cách mạngvô sản”. Đâu là cụm từ c...
53. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu giai đoạn?      a.  3 giai đoạn (1890-1930...
58. Đối diện nguy cơ, thách thức trong tình hình mới, Đoàn viên thanh niên phải làm gì?      a. Phát huy tinh thần tự...
63. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào thời điểm nào?      a.  03/02/1930 tại Hồng Kông.      b.  03/02...
69. Tên 8 người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đào tạo, huấnluyện?     a....
75. “Năm tháng sẽ trôi qua, những sự dóng góp của bộ đội đường Hồ Chí Minh, thanh niên xung phong và dâncông hỏa tuyến vào...
80. Thứ tự tên gọi của Đảng từ ngày thành lập đến nay?     a. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)

116 870 vues

Publié le

Publié dans : Actualités & Politique
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • làm thế nào để down về đc ạ? thanks all!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • thank bna nhieu nha thong tin nay hu ich wua
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)

 1. 1. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Khoa Vật lý BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP 6 BÀI CHÍNH TRỊ ------oo0oo------1. Nội dung nào sau đây là nội dung quan trọng nhất, nền tảng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Tư tưởng về giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người b. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại c. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật của dân, do dân, vì dân. d. Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.2. Những thuận lợi trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là: a. Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam. b. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trải qua rèn luyện thử thách trong thực tiễn. c. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, cần cù, thông minh sáng tạo. d. Tất cả đều đúng.3. Câu nào sau đây là đúng khi nói về 8 phẩm chất mà người đoàn viên thanh niên cần có trong giai đoàn hiệnnay? a. Yêu nước – thương người – hiếu thảo – kính thầy – hiếu học – trung thực - kỷ luật – tiết kiệm. b. Yêu nước – thương người – hiếu thảo – kính thầy – hiếu học – trung thực - kỷ luật – Sáng tạo. c. Yêu nước – thương người – hiếu thảo – kính thầy – cần cù – trung thực - kỷ luật – tiết kiệm. d. Yêu nước – thương người – hiếu thảo – kính thầy – hiếu học – sáng tạo - kỷ luật – tiết kiệm.4. Nội dung: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bảnsắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọilĩnh vực của đời sống xã hội” được khẳng định tại Đại hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng? a. Đại hội đại biểu lần thứ VIII b. Đại hội đại biểu lần Thứ IX c. Đại hội đại biểu lần thứ X d. Đại hội đại biểu lần thứ XI Trang 1/15
 2. 2. 5. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng được Đại hội Đảng lần thứ XI xác định có bao nhiêu đặc trưng? a. 5 đặc trưng. b. 7 đặc trưng. c. 6 đặc trưng. d. 8 đặc trưng.6. Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì? a. Đảng Cộng sản Đông Dương. b. Đảng Lao động Việt Nam. c. Đảng Cộng sản Việt Nam. d. Đông Dương Cộng sản Đảng.7. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng của của cải để giữ vữngquyền tự do độc lập ấy”. Lời khẳng định đó được Bác nêu trong: a. Chỉ thị “Kháng chiến Kiến quốc”. b. Di chúc. c. Câu mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập. d. Câu cuối của bản Tuyên ngôn độc lập.8. Lá cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà phủ Tổng thống ngụy – báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ ChíMinh lịch sử vào lúc: a. 10 giờ 30 phút b. 11 giờ 15 phút c. 11 giờ 30 phút d. 11 giờ 45 phút.9. Trải qua hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng và nhân dân ta giành những thắng lợi vĩ đại, Đảng Cộng sản ViệtNam đúc kết nên mấy kinh nghiệm và bài học quý báu? a. 4 b. 5 c. 6 d. 710. Từ khi ra đời cho tới nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trải qua mấy lần đổi tên? a. 4 lần b. 5 lần c. 6 lần d. 7 lần Trang 2/15
 3. 3. 11. Hãy điền cụm từ còn thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 mà Đại hội Đảng lần thứXI xác định: “Chiến lược …(1)… công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sứcmạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta …(2)…. trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa”? a. (1) Đẩy mạnh; (2) cơ bản. b. (1) Tiếp tục đẩy mạnh; (2) cơ bản. c. (1) Đẩy mạnh; (2) nhanh chóng. d. (1) Tiếp tục đẩy mạnh; (2) nhanh chóng.12. Bối cảnh trong nước và quốc tế đặt ra cho thanh niên? a. Thuận lợi và khó khăn. b. Nguy cơ và thách thức. c. Cả hai đều đúng. d. Cả hai điều sai.13. Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn hiện nay là ai? a. Đ/c Đào Ngọc Dung b. Đ/c Võ Văn Thưởng c. Đ/c Dương Văn An d. Đ/c Nguyễn Đắc Vinh14. Để thích ứng với thị trường lao động trong và ngoài nước trong tình hình mới, thanh niên cần phải làm gì? a. Học tập thường xuyên và đạt kết quả cao. b. Học tập mọi lúc, mọi nơi. c. Học tập suốt đời d. Tất cả điều đúng.15. Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địacủa V.I. Lênin vào năm bao nhiêu? a. Năm 1911 b. Năm 1917 c. Năm 1920 d. Năm 192116. Trong điều kiện khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, giai cấp tầng lớp nào là lực lượng tiênphong của cách mạng XHCN ở Việt Nam? a. Trí thức. b. Trí thức và công nhân. c. Công nhân. d. Nhân dân lao động. Trang 3/15
 4. 4. 17. Để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH – HĐH, thanh niêncần xây dựng các nhóm phẩm chất nào? a. 2 nhóm: Có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần cường tráng. b. 3 nhóm: Có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; Có sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần cường tráng. c. 3 nhóm: Có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; Có sức khoẻ thể chất tốt. d. 3 nhóm: Có trình độ chuyên môn cao, Có đạo đức và lối sống trong sáng; Có sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần cường tráng.18. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có mấy tính chất cơ bản? a. 3 tính chất (Tính chính trị, tính tiên tiến, tính quần chúng). b. 2 tính chất (Tính chính trị, tính tiên tiến). c. 2 tính chất (Tính chính trị, tính quần chúng). d. 3 tính chất (Tính chính trị, tính tiên tiến, tính tự nguyện).19. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là gì? a. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. c. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. d. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.20. Cơ cấu của bản di chúc đã chính thức công bố của Bác Hồ bao gồm: đoạn mở đầu, phần giữa, đoạn “Về việcriêng” và đoạn cuối. Trong đó Bác đề cập đến Đoàn viên thanh niên ở đoạn nào: a. Đoạn mở đầu b. Phần giữa c. Đoạn “Về việc riêng” d. Đoạn cuối.21. Hệ thống Tổ chức của Đoàn gồm mấy cấp? a. 2 b. 3 c. 4 d. 522. Bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua vào tháng, nămnào? a. Tháng 11/1946. b. Tháng 3/1946. c. Tháng 12/1946. d. Tháng 6/1946. Trang 4/15
 5. 5. 23. Tính đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội? a. 9 kỳ đại hội b. 10 kỳ đại hội c. 11 kỳ đại hội d. 12 kỳ đại hội24. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố theo quyết định của: a. BCH TW Đảng khóa II, tại Hội nghị bất thường ngày 2/9/1969 b. BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 3/9/1969 c. BCH TW Đảng khóa IV, tại Hội nghị bất thường ngày 4/9/1969 d. BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 01/9/196925. Năm 1925, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng Sản được Bác Hồ thành lập ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đólà tổ chức: a. Hội những người yêu nước Việt Nam. b. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức. c. Việt Nam thanh niên Cách mạng. d. Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí hội.26. Xu hướng hội nhập toàn cầu quốc tế và toàn cầu hoá là gì? a. Xu thế tất yếu Thanh niên Việt Nam b. Xu thế tất yếu Thanh niên quốc tế. c. Xu thế tất yếu của thế giới. d. Tất cả điều sai27. Thách thức đối với thanh niên trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước là gì? a. Kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động phân hoá giàu nghèo. b. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động, thu nhập không ổn định gia tăng. c. Sự chống phá của các thế lực bên ngoài, tác động của toàn cầu hoá, tệ nạn xã hội gia tăng. d. Tất cả điều đúng.28. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua trong hội nghị thành lập Đảng gồm cócác văn kiện nào? a. Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt. b. Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Lời kêu gọi. c. Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Điều lệ vắn tắt. d. Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Điều lệ vắn tắt; Lời kêu gọi. Trang 5/15
 6. 6. 29. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”. Câunói này của người đoàn viên nào? a. Phan Đình Giót b. Lý Tự Trọng c. Võ Thị Sáu d. Nguyễn Văn Trỗi30. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Người vào Đoàn phải có trình độ học vấn ra sao? a. Tốt nghiệp tiểu học trở lên b. Tốt nghiệp THCS trở lên c. Từ lớp 10 trở lên d. Tốt nghiệp THPT31. Đoàn Thanh niên ra đời trong thời gian nào? a. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần I, tháng 10/1930. b. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần I, tháng 10/1930. c. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II, ngày 26/3/1931. d. Ngày đầu tiên Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II, ngày 20/3/1931.32. “ Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.Bài thơ trên được Bác Hồ làm tặng thanh niên vào dịp: a. Dự lễ phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm (3/1952). b. Dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản lần thứ III. c. Ghé thăm một đơn vị Thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch biên giới (9/1950). d. Trong thư gởi Thanh niên Việt Nam nhân kỷ niệm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 20 tuổi.33. Ngày 2/9/1945, hàng triệu người dân Sài Gòn tập trung dự miiting mừng ngày độc lập dân tộc tại: a. Quảng trường trước UBND thành phố hiện nay. b. Quảng trường Norodom (nay ở trên đường Lê Duẫn). c. Cung Văn hóa Lao động hiện nay. d. Quảng trường Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa).34. “Việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên”. Khẩu hiệu trên được Bác Hồ nêu ra tại: a. Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (1959). b. Hội nghị đại biểu những người tích cực nhất trong phong trào văn hóa quần chúng (1960). c. Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III (1962). d. Trong thư gửi toàn thể Thanh niên xung phong (1969). Trang 6/15
 7. 7. 35. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đã được thông qua tại Đại hộiđại biểu Toàn quốc lần thứ mấy của Đảng? a. Lần thứ VI của Đảng. b. Lần thứ VII của Đảng c. Lần thứ VIII của Đảng. d. Lần thứ IX của Đảng.36. Kể từ khi ra đời cho tới nay Đoàn TNCS Hồ Chi Minh Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua mấy kỳ Đại hội? a. 7 kỳ Đại hội b. 8 kỳ Đại hội c. 9 kỳ Đại hội d. 10 kỳ Đại hội37. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội? a. 8 b. 9 c. 10 d. 1138. Bài hát Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca) được chọn là bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ ChíMinh vào thời điểm nào ? a. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV (tháng 11/1980) b. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V (tháng 11/1987) c. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI (tháng 10/1992) d. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII (tháng 11/1997)39. Đâu là mục tiêu lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh? a. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. b. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, hiện đại, văn minh. c. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. d. Tất cả đều đúng.40. Thanh niên trong độ tuổi bao nhiêu được kết nạp vào Đoàn? a. 15 – 30 tuổi. b. 15 – 35 tuổi. c. 16 – 30 tuổi. d. Tất cả đều sai. Trang 7/15
 8. 8. 41. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành độngcủa Đảng và của cách mạng Việt Nam”. Điều này đã được khẳng định trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứmấy của Đảng? a. Lần thứ VII của Đảng. b. Lần thứ IX của Đảng. c. Lần thứ VIII của Đảng. d. Lần thứ X của Đảng.42. Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay là gì? a. Tính nhất nguyên chính trị, tính thống nhất. b. Gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. c. Sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trị. d. Tất cả đều đúng.43. Có mấy nội dung cơ bản của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta? a. 6 nội dung. b. 7 nội dung. c. 8 nội dung. d. 10 nội dung.44. Sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ qua biên giới Việt – Trung trở về Tổ quốc vào ngày: a. 08/2/1940 b. 02/3/1941 c. 08/2/1941 d. 08/2/194245. Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm mấy bộ phận cấu thành? a. Là một hệ thống thống nhất gồm 2 bộ phận Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin b. Là một hệ thống thống nhất gồm 3 bộ phận Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học c. Là một hệ thống lý luận thống nhất gồm ba bộ phận Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học d. Cả b và c đều đúng46. Bài hát Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca) do nhạc sĩ nào sáng tác? a. Hồng Hòa. b. Lưu Hữu Phước c. Trịnh Công Sơn d. Hoàng Hòa Trang 8/15
 9. 9. 47. Hồ Chí Minh khẳng định “Muốn cứu nước và ……….. không có con đường nào khác con đường cách mạngvô sản”. Đâu là cụm từ còn thiếu? a. Giải phóng dân tộc b. Giải phóng đồng bào c. Giải phóng nhận loại d. Giải phóng con người48. Người cắm lá cờ cách mạng trên nóc dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975 là: a. Bùi Quang Tùng b. Nguyễn Thành Trung c. Phạm Xuân Thệ d. Bùi Quang Thận.49. Ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đọcbản Tuyên ngôn độc lập tại: a. Dinh toàn quyền Đông Dương. b. Nhà hát lớn thành phố. c. Phủ Khâm sai d. Quảng trường Ba Đình50. Ông mất tại Sài Gòn năm 1931. Trước đó, ông là người chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứnhất Đảng Cộng sản Việt Nam để đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương, ông là ai? a. Trần Phú. b. Hồ Tùng Mậu. c. Hà Huy Tập. d. Lê Hồng Phong.51. Bài học luôn được đặt vị trí hàng đầu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là? a. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội b. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh c. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin d. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.52. Bản di chúc của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân được chính thức công bố vào: a. Tháng 9/1968 b. Tháng 5/1969 c. Tháng 2/1969 d. Tháng 9/1969 Trang 9/15
 10. 10. 53. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu giai đoạn? a. 3 giai đoạn (1890-1930; 1930-1941; 1941-1969). b. 4 giai đoạn (1890-1911; 1911-1930; 1930-1941; 1941-1969). c. 5 giai đoạn (1890-1911; 1911-1920; 1920-1930; 1930-1941; 1941-1969). d. Tất cả đều sai.54. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ và mấy quyền? a. 3 nhiệm vụ và 2 quyền. b. 3 nhiệm vụ và 4 quyền. c. 4 nhiệm vụ và 3 quyền. d. 3 nhiệm vụ và 3 quyền.55. Bác Hồ được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại: a. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (1945). b. Phiên họp của Tổng bộ Việt Minh thành lập chính phủ lâm thời (1945). c. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Tân Trào (1945). d. Phiên họp đầu tiên của Quốc Hội (1946).56. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? a. Hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng XHCN. Là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong thời gian tới. b. Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Sự kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại. c. Tất cả đều đúng. d. Tất cả đều sai.57. Nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay là gì? a. Tham gia tích cực vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh. b. Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mạnh dạn đấu tranh với những hành động sai trái, bảo vệ lợi ích thiết thực, hợp pháp, chính đáng. c. Tích cực tham gia và thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, hăng hái đi đầu trong mọi lĩnh vực học tập và công tác. d. Tất cả đều đúng. Trang 10/15
 11. 11. 58. Đối diện nguy cơ, thách thức trong tình hình mới, Đoàn viên thanh niên phải làm gì? a. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế. b. Phát huy tinh thần tự học, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế. c. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩn chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn. d. Nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.59. Bác Hồ bắt đầu viết di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân từ : a. Năm 1961 b. Năm 1967 c. Năm 1965 d. Năm 196860. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân – dân ta đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu ở thành phố, trongđó có 5 mục tiêu quan trọng nhất là: a. Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát. b. Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát thanh, Tổng nha cảnh sát. c. Dinh Độc Lập, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Truyền hình, Đài phát thanh, Tổng nha cảnh sát. d. Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh.61. Bác Hồ về nước vào ngày tháng năm nào. Cho biết tên địa phương đầu tiên Bác đặt chân đến. Có đặc điểmgì? a. 02/8/1931 tại thôn Nà Mạ, huyện Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng. b. 08/2/1940 làng Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc 108. c. 08/2/1941 làng Pác Bó, chiến khu Việt Bắc. Cột mốc 108 biên giới phía Bắc. d. 08/2/1941 làng Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc biên giới phía Bắc 108.62. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? a. Sự vận dụng sáng tạo và phát triển toàn diện lý luận Mác-Angghen. b. Học thuyết có phương pháp duy vật lịch sử. c. Tổng hợp các thành tựu khoa học, những giá trị tư tưởng của nhân loại; tổng kết thực tiễn và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. d. Thế giới quan phương pháp luận khoa học, cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra qui luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy và là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Trang 11/15
 12. 12. 63. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào thời điểm nào? a. 03/02/1930 tại Hồng Kông. b. 03/02/1930 tại Hương Cảng, Quảng Châu, Trung Quốc. c. 07/02/1930 tại Hương Cảng, Quảng Châu,Trung Quốc. d. 03/02/1930 tại Việt Nam.64. Trong di chúc, đoạn “ Về việc riêng” Bác viết về cuộc đời bản thân: “Suốc đời tôi hết lòng phục vụ Tổquốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hốihận, …” Tiếp theo đoạn văn trên là đoạn văn: a. “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. b. “Tôi cũng gởi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”. c. “Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. d. “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”.65. Bác Hồ- người đã sáng lập và là linh hồn của nhiều tờ báo vô sản đầu tiên ở nước ta. Các tờ báo đó là: a. Thanh niên, Chuông Rè, Việt Nam độc lập, Sự thật, Thư tín quốc tế. b. Công Nông, Lính Kách Mệnh, Người cùng khổ, Việt Nam Hồn. c. Thanh niên, Công Nông, Lính Kách Mệnh, Việt Nam Độc Lập. d. Thanh Niên, Người Cùng Khổ, Kách Mệnh.66. Tham dự hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng Sản từ ngày 3 – 7/2/1930 ở bán đảo Cửu Long (HươngCảng) có đại biểu của các tổ chức Đảng nào tham dự? a. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng. b. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. c. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. d. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.67. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, thanh niên được xác định giữ một vai tròthen chốt. Vậy thanh niên cần phấn đấu ra sao? a. Thanh niên phấn đấu nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. b. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao. c. Tất cả đều đúng. d. Tất cả đều sai.68. Lúc mới ra đời tổ chức Đoàn mang tên là gì? a. Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh. b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. c. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Trang 12/15
 13. 13. 69. Tên 8 người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đào tạo, huấnluyện? a. Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Lê Hữu Trọng, Đinh Chương Long, Vương Thúc Hoại, Ngô Trí Thông. b. Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hữu Trọng, Cao Xuân Quế, Nguyễn Văn Trạch, Kim Đồng, Võ Thị Sáu. c. Lê Hữu Trọng, Trần Văn Ơn, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Cù Chính Lan. d. Lê Hữu Trọng, Đinh Chương Long, Vương Thúc Hoại, Ngô Trí Thông, Nguyễn Thị Tích, Hoàng Tự, Ngô Hậu Đức, Nguyễn Sinh Thản.70. Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đúc kết nên mấy Truyền thốngvẻ vang? a. 3 truyền thống. b. 5 truyền thống. c. 4 truyền thống. d. 6 truyền thống.71. Hệ thống chính trị ở Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? a. Dân chủ. b. Hiệp thương dân chủ c. Tập trung d. Tập trung dân chủ.72. Phong trào “3 sẵn sàng”, “5 xung phong” được Trung Ương Đoàn phát động trong nhiệm kỳ Đại hội nào? a. Đại hội I b. Đại hội II c. Đại hội III d. Đại hội IV73. Hệ thống chính trị ở Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào? a. Đảng Cộng sản Việt Nam. b. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. d. Các tổ chức chính trị - xã hội.74. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày, tháng, năm nào? tại đâu? a. 19/5/1889, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An. b. 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An. c. 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ Tĩnh. d. 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Thanh Hóa. Trang 13/15
 14. 14. 75. “Năm tháng sẽ trôi qua, những sự dóng góp của bộ đội đường Hồ Chí Minh, thanh niên xung phong và dâncông hỏa tuyến vào công cuộc chi viện cho các chiến trường sẽ mãi mãi được ghi vào trang sử oanh liệt của dântộc ta, của quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt”. Đoạn văn trên trích trong: a. Thư gởi Đoàn 559 nhân dịp Xuân Canh Tý (1960) của Tổng quân ủy. b. Văn bia nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. c. Thư gởi cán bộ, chiến sĩ đoàn 559 của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Canh Tý (1960). d. Tổng kết – đánh giá của Bộ Quốc phòng khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn.76. Chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một ĐốngĐa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì nô dịch thuộc địacủa chủ nghĩa thực dân. Rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi đã nêu cao khí phách anh hùng lập công xuất sắc. Trong sốcác anh hùng trẻ tuổi sau đây, đồng chí nào đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai của giặc? a. Bế Văn Đàn b. Tô Vĩnh Diện c. Phan Đình Giót d. La Văn Cầu77. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức ……………….của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện? Đâu là cụm từ còn thiếu? a. Xã hội rộng rãi. b. Chính trị - xã hội. c. Chính trị. d. a,b,c đều sai.78. Thách thức đối với thanh niên trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước là gì? a. Kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động phân hoá giàu nghèo. b. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động, thu nhập không ổn định gia tăng. c. Sự chống phá của các thế lực bên ngoài, tác động của toàn cầu hoá, tệ nạn xã hội gia tăng. d. Tất cả điều đúng.79. Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ nhất (2/1950) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn? a. Đ/c Nguyễn Lam b. Đ/c Vũ Quang c. Đ/c Đặng Quốc Bảo d. Đ/c Vũ Mão Trang 14/15
 15. 15. 80. Thứ tự tên gọi của Đảng từ ngày thành lập đến nay? a. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. b. Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. c. Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Lao động Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam. d. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam. ------------Hết-------------Người soạn : Nguyễn Lê Anh (k36.102.012) – SP Lý 3AĐể soạn được tài liệu này, mình xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và sự cộng tác của các bạn trong nhóm 5Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp Sư phạm Lý 3A (Trần Hữu Cầu, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Ngọc Phương Dung,Nguyễn Tố Ái, Trịnh Ngọc Diểm) và các bạn trong lớp: Mai Tú Anh, Lê Minh Hiền…Mất nhiều lần Test thử mình mới soạn được 80 câu với đáp án tương đối chính xác đến 95% (thậm chí là100%)… hihi… Vẫn còn những câu hỏi khác nữa nhưng mệt quá không test nữa… với lượng câu hỏi này mìnhnghĩ bạn có thể hoàn toàn vượt qua dễ dàng hơn khi đọc 64 trang chết tiệt kia… ^^Nếu khi thi thật mà ra bộ câu hỏi khác nữa chắc chết quá… kaka Chúc các bạn thi tốt nhé ! Trang 15/15

×