Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi

Yrittäjävaikutusten arviointi
Yrittäjätypologia ja suositukset
arviointityökalun rakentamiseen
Yrittäjävaikutustenarviointi
21.4.2016 Huovinen Jari
2
Hanke A Yrittäjävaikutukset
PK-yrittäjät
Yrittäjä
A Yrittäjä
B
Yrittäjä
C
Hanke A Yritysvaikutukset
Elinkeinoelämä
Toimialat
Pk-
yritykset
Nykytilanne:
Tavoitetila:
Yrittäjätypologia
21.4.2016 Huovinen Jari
3
Yrittäjäryhmittely*
21.4.2016 Huovinen Jari
4
Sitoutujat
”Yrittäjyys itsessään on minulle
omistamisen tavoite, yritys on tärkeä osa
persoonaani ja olen yritykseeni
voimakkaasti sitoutunut.”
Kehittäjät
”Yrittäjänä tavoittelen jatkuvasti yrityksen
kasvua ja etsin yhä tehokkaampia
toimintatapoja tavoitteiden
saavuttamiseksi.”
Hallitsijat
”Yrittäminen tarjoaa minulle hyviä
mahdollisuuksia varallisuuden
kartuttamiseen ja vaikutusvallan
lisäämiseen.”
Säilyttäjät
”Yrittämisessä on kyse perinteen
jatkamisesta ja yritystoiminnan
jatkuvuuden turvaamisesta.”
*Tutkimuksessa hyödynnettiin aikaisemman tutkimuksen (LUT, PL ja EK 2014) yhteydessä EK:n jäsenyrityksistä tehtyjä analyysejä, joista saatujen tulosten perusteella muodostettiin neljä
omistamisen ja yrittämisen tavoitteita kuvaavaa väittämää. Tutkimusten tulokset eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia edellä mainitun pilottitutkimusaineiston pienen
vastaajamäärän ja erilaisen tutkimusasetelman takia.
Logististenregressioanalyysientulokset
21.4.2016 Huovinen Jari
5
Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5 Malli 6
Selitettävä muuttuja
Sitoutujat vs.
kehittäjät
Sitoutujat vs.
hallitsijat
Sitoutujat vs.
säilyttäjät
Kehittäjät vs.
hallitsijat
Kehittäjät vs.
säilyttäjät
Hallitsijat vs.
säilyttäjät
Vastaajan ikä *
Sukupuoli
Koulutus
Yrittäjäkokemus (vuosina) * *
Yritysten lkm (tapayrittäjyys) * *
Päätoimiala
Henkilöstömäärä *
Kasvustrategia * * *
Kansainvälistyminen * *
Perheyrittäjyys * * *
Toimintavaihe
Mallin x2, p-arvo 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,003
Hosmer-Lemeshow testin p-arvoa 0,145 0,232 0,335 0,393 0,032 0,457
Vastausten lkm mallissa 468 329 426 263 360 221
*p<0,05
aMittaa sitä luokittuvatko arvot oikein. Hyvissä malleissa p>0,05, joten vaikka malli 5 muodostaakin tilastollisesti merkitsevän mallin arvot luokittuvat heikosti oikeisiin kategorioihin.
Yrittäjäkokemus
21.4.2016 Huovinen Jari
6
59
49 42
57
41
51 59
43
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Sitoutujat Kehittäjät Hallitsijat Säilyttäjät
Yrittäjätyypit
% eri yrittäjäryhmissä
Sarja- ja portfolioyrittäjät
Ensiyrittäjät
Sukupuolijakoulutustausta
21.4.2016 Huovinen Jari
7
35
25 25 29
65
75 76 71
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Sitoutujat Kehittäjät Hallitsijat Säilyttäjät
Yrittäjien sukupuoli
% eri yrittäjäryhmissä
Mies
Nainen 66
48
60
72
34
52
40
28
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Koulutustausta
% eri yrittäjäryhmissä
Amk- tai
yliopistotutkinto
Korkeintaan
opistotutkinto
Toimialajayritystenkoko
21.4.2016 Huovinen Jari
8
57
42 43 52
17
24 25
18
18
13
26 18
8
21
6 12
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Päätoimiala
% eri yrittäjäryhmissä
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
87
72 64
83
12
24
28
16
1 4 8 2
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Työntekijämäärä
% eri yrittäjäryhmissä
Väh. 50 työntekijää
10-49 työntekijää
Alle 10 työntekijää
Kasvujakansainvälistyminen
21.4.2016 Huovinen Jari
9
67
26
74 78
29
64
15
22
4 11 11
1
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Kasvutavoitteet*
% eri yrittäjäryhmissä
Voimakas kasvu
Maltillinen kasvu
Aseman
säilyttäminen
82
60
87 82
18
40
13 18
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Kansainvälistyminen
% eri yrittäjäryhmissä
Yrityksellä
kansainvälistä
toimintaa
Kotimarkkinayritys
*Voimakkaalla kasvulla tarkoitetaan tutkimuksessa väh. 30 % vuotuista
liikevaihdon kasvutavoitetta ja maltillisella kasvulla väh. 10 % tavoitetta.
Perheyrittäjyys jatoiminnanvaihe
21.4.2016 Huovinen Jari
10
75
61
75
87
25
39
26
13
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Perheyrityksiä
% eri yrittäjäryhmissä
Muut yritykset
Perheyritykset
11
25
13 6
60
60
68
58
29
16 19
37
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Toimintavaihe
% eri yrittäjäryhmissä
Muutosvaihe*
Vakaan toiminnan
vaihe
Alku- tai
kasvuvaihe
*Kuviossa muutosvaiheella tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat joko
yritysjärjestely-, omistajanvaihdos- tai lopettamistilanteessa.
Yrittäjyysmotiivit
21.4.2016 Huovinen Jari
11
3,37
3,07
3,64
3,74
3,90
3,02
3,89
3,84
3,87
3,97
2,88
3,75
4,08
4,09
4,25
2,81
3,41
3,93
4,18
4,30
1 2 2 3 3 4 4 5 5
Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikutti roolimalli tai esikuva
lähipiirissä
Yrittäjyyden kautta on mahdollisuus vaurastua
Yrittäjyys oli seurausta havaitun mahdollisuuden
hyödyntämisestä
Yrittäjänä voi itse määritellä omat työtehtävänsä
Yrittäjänä pääsen parhaiten hyödyntämään
osaamistani
Yrittäjäksi ryhtymisen syyt (top-5)
ka. yrittäjäryhmissä (asteikko 1-5)
Sitoutujat
Kehittäjät
Hallitsijat
Säilyttäjät
Yrittäjäryhmienprofiilit
21.4.2016 Huovinen Jari
12
Sitoutujat
Tyypillisesti palvelualalla
toimivia yrittäjiä, jotka
ovat vahvasti sitoutuneet
osaamiseensa perustuvan
mikroyrityksen
pyörittämiseen.
Kehittäjät
Mahdollisuuksiin tarttuvia,
keskimääräistä
koulutetumpia ja
kasvuhakuisempia yrittäjiä,
joille yrittäjyys tarjoaa
väylän osaamisen
tehokkaaseen
hyödyntämiseen.
Hallitsijat
Keskimääräistä
kookkaammissa ja
vakiintuneissa
työnantajayrityksissä toimivia,
usein moninkertaisia omistajia,
jotka korostavat muita yrittäjiä
enemmän pyrkimystä
varallisuuden ja vaikutusvallan
kartuttamiseen.
Säilyttäjät
Usein muita iäkkäämpiä,
aseman säilyttämiseen
tähtääviä perheyritysten
omistajia, joille jatkuvuus on
tärkeää.
Työllistämiskynnyksenmadaltamisen
yrittäjävaikutukset
21.4.2016 Huovinen Jari
13
Yrittäjientyöllistämisaikomuksetjaniihinvaikuttaminen
21.4.2016 Huovinen Jari
14
48
31
21
Rekrytointiaikomuksia
% yrittäjistä
Kyllä
Ei
EOS
16
24
31
84
76
69
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 %
Takaisinottovelvollisuuden
lyhentäminen
Koeajan pidentäminen
Määräaikaisten
työsopimusten tekemisen
helpottaminen
Työsopimuslakiin ehdotettujen muutosten
vaikutukset yrittäjien työllistämisaikomuksiin
% yrittäjistä
Lisää työpaikkoja yrityksessä Ei lisäävää vaikutusta
Työsopimuslainmuutosehdotustenvaikutukset
21.4.2016 Huovinen Jari
15
14
15
22
21
23
33
25
39
41
11
22
30
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen
Koeaikojen pidentäminen
Määräaikaisten työsopimusten tekemisen
helpottaminen
Työsopimuslakiin ehdotettujen muutosten vaikutukset yrittäjien työllistämisaikomuksiin
lisää työpaikkoja yrityksessä, % yrittäjäryhmissä
Sitoutujat
Kehittäjät
Hallitsijat
Säilyttäjät
Työsopimuslainmuutosehdotustenyrittäjävaikutukset
21.4.2016 Huovinen Jari
16
Työsopimuslain
muutosehdotusten
toteuttaminen
22 000 uutta
potentiaalista
työpaikkaa
Uudet potentiaaliset työpaikat yrittäjäryhmissä
Tutkimuksesta
21.4.2016 Huovinen Jari
17
• Tutkimuksen aineisto kerättiin EK:n jäsenyrityksiin kohdistetulla kyselyllä helmi-maaliskuussa
2016
• Yhteensä kyselyyn vastasi 914 yritystä. Vastaajista 761 oli yrittäjiä ja loput yritysten palkkajohtajia.
• Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja
painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä työnantajayritysten
kokonaispopulaatioon (noin 88 000 yritystä)
• Vaikutusarviolaskelmia koskevat rajaukset:
- Arvio potentiaalisten työpaikkojen määrästä on suuntaa-antava
- Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että kyse on rekrytointiaikomuksista, joiden konkretisoituminen on
riippuvainen myös monista muuttuvista tilannetekijöistä kuten yleinen taloudellinen tilanne sekä kysyntä-
ja kilpailutilanne
- Lisäksi nettomuutokset työllisyyteen olisivat täysimääräisinäkin todennäköisesti esitettyä arviota hieman
pienempiä, koska työpaikkoja voi myös vähentyä esitysten seurauksena
Kiitos!
1 sur 18

Recommandé

Pk- ja startup-yritysten yhteistyö par
Pk- ja startup-yritysten yhteistyöPk- ja startup-yritysten yhteistyö
Pk- ja startup-yritysten yhteistyöElinkeinoelämän keskusliitto
5.9K vues24 diapositives
Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016 par
Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016
Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016Elinkeinoelämän keskusliitto
250 vues16 diapositives
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/... par
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...Uudistuva hevostalous
1.2K vues36 diapositives
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua par
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaYritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaAnne Ala-Nissilä
223 vues35 diapositives
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk... par
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Anne Ala-Nissilä
124 vues15 diapositives
Spirit 4 2017 par
Spirit 4 2017Spirit 4 2017
Spirit 4 2017Corporate Spirit Ltd
79 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi

Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla par
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallafvca1234
604 vues23 diapositives
Omistajayrittäjyyden tutkimustuloksia par
Omistajayrittäjyyden tutkimustuloksiaOmistajayrittäjyyden tutkimustuloksia
Omistajayrittäjyyden tutkimustuloksiaElinkeinoelämän keskusliitto
482 vues17 diapositives
Talent Management Esitys par
Talent Management EsitysTalent Management Esitys
Talent Management EsitysVivi Stening
922 vues13 diapositives
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä par
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäSusanna Rantanen
401 vues20 diapositives
TIIVISTELMÄ OSAAMISESTANI par
TIIVISTELMÄ OSAAMISESTANITIIVISTELMÄ OSAAMISESTANI
TIIVISTELMÄ OSAAMISESTANISiru Kalpio
219 vues1 diapositive
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa? par
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?Questback_Fin
994 vues28 diapositives

Similaire à Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi(20)

Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla par fvca1234
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
fvca1234604 vues
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä par Susanna Rantanen
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Susanna Rantanen401 vues
TIIVISTELMÄ OSAAMISESTANI par Siru Kalpio
TIIVISTELMÄ OSAAMISESTANITIIVISTELMÄ OSAAMISESTANI
TIIVISTELMÄ OSAAMISESTANI
Siru Kalpio219 vues
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa? par Questback_Fin
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Questback_Fin994 vues
Akeba yritysesittely09112018 par Akeba Oy
Akeba yritysesittely09112018Akeba yritysesittely09112018
Akeba yritysesittely09112018
Akeba Oy47 vues
Painopistealueet 2014 par Tyoelama2020
Painopistealueet 2014Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014
Tyoelama202014.7K vues
Strategiatyön starttitilaisuus 31.8.2012 par Miia Kaerala
Strategiatyön starttitilaisuus 31.8.2012Strategiatyön starttitilaisuus 31.8.2012
Strategiatyön starttitilaisuus 31.8.2012
Miia Kaerala425 vues
Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve... par Etula Group Oy
Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve...Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve...
Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve...
Etula Group Oy21.6K vues
Mitkä ovat työkykyjohtamisen parhaat käytännöt – Aino Health 22.8.2017 par Aino Health
Mitkä ovat työkykyjohtamisen parhaat käytännöt – Aino Health 22.8.2017Mitkä ovat työkykyjohtamisen parhaat käytännöt – Aino Health 22.8.2017
Mitkä ovat työkykyjohtamisen parhaat käytännöt – Aino Health 22.8.2017
Aino Health92 vues
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat par Ayla_Shakir
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Ayla_Shakir943 vues
LOISTO-palvelu par Sovelto
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
Sovelto919 vues
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti par THL
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koontiPekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti
THL1.2K vues
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017 par K2HEL
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017Kasvu100 ryhmämentorointi 2017
Kasvu100 ryhmämentorointi 2017
K2HEL107 vues
Esimerkillinen_esimies par Nina From
Esimerkillinen_esimiesEsimerkillinen_esimies
Esimerkillinen_esimies
Nina From152 vues
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi par LionSteps Oy
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
LionSteps Oy1.1K vues
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014 par MS SOSTE
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
MS SOSTE495 vues

Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi

 • 1. Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen
 • 2. Yrittäjävaikutustenarviointi 21.4.2016 Huovinen Jari 2 Hanke A Yrittäjävaikutukset PK-yrittäjät Yrittäjä A Yrittäjä B Yrittäjä C Hanke A Yritysvaikutukset Elinkeinoelämä Toimialat Pk- yritykset Nykytilanne: Tavoitetila:
 • 4. Yrittäjäryhmittely* 21.4.2016 Huovinen Jari 4 Sitoutujat ”Yrittäjyys itsessään on minulle omistamisen tavoite, yritys on tärkeä osa persoonaani ja olen yritykseeni voimakkaasti sitoutunut.” Kehittäjät ”Yrittäjänä tavoittelen jatkuvasti yrityksen kasvua ja etsin yhä tehokkaampia toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi.” Hallitsijat ”Yrittäminen tarjoaa minulle hyviä mahdollisuuksia varallisuuden kartuttamiseen ja vaikutusvallan lisäämiseen.” Säilyttäjät ”Yrittämisessä on kyse perinteen jatkamisesta ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta.” *Tutkimuksessa hyödynnettiin aikaisemman tutkimuksen (LUT, PL ja EK 2014) yhteydessä EK:n jäsenyrityksistä tehtyjä analyysejä, joista saatujen tulosten perusteella muodostettiin neljä omistamisen ja yrittämisen tavoitteita kuvaavaa väittämää. Tutkimusten tulokset eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia edellä mainitun pilottitutkimusaineiston pienen vastaajamäärän ja erilaisen tutkimusasetelman takia.
 • 5. Logististenregressioanalyysientulokset 21.4.2016 Huovinen Jari 5 Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5 Malli 6 Selitettävä muuttuja Sitoutujat vs. kehittäjät Sitoutujat vs. hallitsijat Sitoutujat vs. säilyttäjät Kehittäjät vs. hallitsijat Kehittäjät vs. säilyttäjät Hallitsijat vs. säilyttäjät Vastaajan ikä * Sukupuoli Koulutus Yrittäjäkokemus (vuosina) * * Yritysten lkm (tapayrittäjyys) * * Päätoimiala Henkilöstömäärä * Kasvustrategia * * * Kansainvälistyminen * * Perheyrittäjyys * * * Toimintavaihe Mallin x2, p-arvo 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,003 Hosmer-Lemeshow testin p-arvoa 0,145 0,232 0,335 0,393 0,032 0,457 Vastausten lkm mallissa 468 329 426 263 360 221 *p<0,05 aMittaa sitä luokittuvatko arvot oikein. Hyvissä malleissa p>0,05, joten vaikka malli 5 muodostaakin tilastollisesti merkitsevän mallin arvot luokittuvat heikosti oikeisiin kategorioihin.
 • 6. Yrittäjäkokemus 21.4.2016 Huovinen Jari 6 59 49 42 57 41 51 59 43 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sitoutujat Kehittäjät Hallitsijat Säilyttäjät Yrittäjätyypit % eri yrittäjäryhmissä Sarja- ja portfolioyrittäjät Ensiyrittäjät
 • 7. Sukupuolijakoulutustausta 21.4.2016 Huovinen Jari 7 35 25 25 29 65 75 76 71 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sitoutujat Kehittäjät Hallitsijat Säilyttäjät Yrittäjien sukupuoli % eri yrittäjäryhmissä Mies Nainen 66 48 60 72 34 52 40 28 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Koulutustausta % eri yrittäjäryhmissä Amk- tai yliopistotutkinto Korkeintaan opistotutkinto
 • 8. Toimialajayritystenkoko 21.4.2016 Huovinen Jari 8 57 42 43 52 17 24 25 18 18 13 26 18 8 21 6 12 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Päätoimiala % eri yrittäjäryhmissä Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 87 72 64 83 12 24 28 16 1 4 8 2 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työntekijämäärä % eri yrittäjäryhmissä Väh. 50 työntekijää 10-49 työntekijää Alle 10 työntekijää
 • 9. Kasvujakansainvälistyminen 21.4.2016 Huovinen Jari 9 67 26 74 78 29 64 15 22 4 11 11 1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kasvutavoitteet* % eri yrittäjäryhmissä Voimakas kasvu Maltillinen kasvu Aseman säilyttäminen 82 60 87 82 18 40 13 18 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kansainvälistyminen % eri yrittäjäryhmissä Yrityksellä kansainvälistä toimintaa Kotimarkkinayritys *Voimakkaalla kasvulla tarkoitetaan tutkimuksessa väh. 30 % vuotuista liikevaihdon kasvutavoitetta ja maltillisella kasvulla väh. 10 % tavoitetta.
 • 10. Perheyrittäjyys jatoiminnanvaihe 21.4.2016 Huovinen Jari 10 75 61 75 87 25 39 26 13 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Perheyrityksiä % eri yrittäjäryhmissä Muut yritykset Perheyritykset 11 25 13 6 60 60 68 58 29 16 19 37 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Toimintavaihe % eri yrittäjäryhmissä Muutosvaihe* Vakaan toiminnan vaihe Alku- tai kasvuvaihe *Kuviossa muutosvaiheella tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat joko yritysjärjestely-, omistajanvaihdos- tai lopettamistilanteessa.
 • 11. Yrittäjyysmotiivit 21.4.2016 Huovinen Jari 11 3,37 3,07 3,64 3,74 3,90 3,02 3,89 3,84 3,87 3,97 2,88 3,75 4,08 4,09 4,25 2,81 3,41 3,93 4,18 4,30 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikutti roolimalli tai esikuva lähipiirissä Yrittäjyyden kautta on mahdollisuus vaurastua Yrittäjyys oli seurausta havaitun mahdollisuuden hyödyntämisestä Yrittäjänä voi itse määritellä omat työtehtävänsä Yrittäjänä pääsen parhaiten hyödyntämään osaamistani Yrittäjäksi ryhtymisen syyt (top-5) ka. yrittäjäryhmissä (asteikko 1-5) Sitoutujat Kehittäjät Hallitsijat Säilyttäjät
 • 12. Yrittäjäryhmienprofiilit 21.4.2016 Huovinen Jari 12 Sitoutujat Tyypillisesti palvelualalla toimivia yrittäjiä, jotka ovat vahvasti sitoutuneet osaamiseensa perustuvan mikroyrityksen pyörittämiseen. Kehittäjät Mahdollisuuksiin tarttuvia, keskimääräistä koulutetumpia ja kasvuhakuisempia yrittäjiä, joille yrittäjyys tarjoaa väylän osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hallitsijat Keskimääräistä kookkaammissa ja vakiintuneissa työnantajayrityksissä toimivia, usein moninkertaisia omistajia, jotka korostavat muita yrittäjiä enemmän pyrkimystä varallisuuden ja vaikutusvallan kartuttamiseen. Säilyttäjät Usein muita iäkkäämpiä, aseman säilyttämiseen tähtääviä perheyritysten omistajia, joille jatkuvuus on tärkeää.
 • 14. Yrittäjientyöllistämisaikomuksetjaniihinvaikuttaminen 21.4.2016 Huovinen Jari 14 48 31 21 Rekrytointiaikomuksia % yrittäjistä Kyllä Ei EOS 16 24 31 84 76 69 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen Koeajan pidentäminen Määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottaminen Työsopimuslakiin ehdotettujen muutosten vaikutukset yrittäjien työllistämisaikomuksiin % yrittäjistä Lisää työpaikkoja yrityksessä Ei lisäävää vaikutusta
 • 15. Työsopimuslainmuutosehdotustenvaikutukset 21.4.2016 Huovinen Jari 15 14 15 22 21 23 33 25 39 41 11 22 30 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen Koeaikojen pidentäminen Määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottaminen Työsopimuslakiin ehdotettujen muutosten vaikutukset yrittäjien työllistämisaikomuksiin lisää työpaikkoja yrityksessä, % yrittäjäryhmissä Sitoutujat Kehittäjät Hallitsijat Säilyttäjät
 • 16. Työsopimuslainmuutosehdotustenyrittäjävaikutukset 21.4.2016 Huovinen Jari 16 Työsopimuslain muutosehdotusten toteuttaminen 22 000 uutta potentiaalista työpaikkaa Uudet potentiaaliset työpaikat yrittäjäryhmissä
 • 17. Tutkimuksesta 21.4.2016 Huovinen Jari 17 • Tutkimuksen aineisto kerättiin EK:n jäsenyrityksiin kohdistetulla kyselyllä helmi-maaliskuussa 2016 • Yhteensä kyselyyn vastasi 914 yritystä. Vastaajista 761 oli yrittäjiä ja loput yritysten palkkajohtajia. • Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä työnantajayritysten kokonaispopulaatioon (noin 88 000 yritystä) • Vaikutusarviolaskelmia koskevat rajaukset: - Arvio potentiaalisten työpaikkojen määrästä on suuntaa-antava - Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että kyse on rekrytointiaikomuksista, joiden konkretisoituminen on riippuvainen myös monista muuttuvista tilannetekijöistä kuten yleinen taloudellinen tilanne sekä kysyntä- ja kilpailutilanne - Lisäksi nettomuutokset työllisyyteen olisivat täysimääräisinäkin todennäköisesti esitettyä arviota hieman pienempiä, koska työpaikkoja voi myös vähentyä esitysten seurauksena