Publicité
Aol 2010 11-01 #180
Aol 2010 11-01 #180
Aol 2010 11-01 #180
Aol 2010 11-01 #180
Publicité
Aol 2010 11-01 #180
Aol 2010 11-01 #180
Aol 2010 11-01 #180
Aol 2010 11-01 #180
Aol 2010 11-01 #180
Publicité
Aol 2010 11-01 #180
Prochain SlideShare
Allt om lön 2010 11-01 kortversionAllt om lön 2010 11-01 kortversion
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Aol 2010 11-01 #180

  1. AOL 2010-11-01 # 180 Personalvetarpriset 2010 till Göteborg och Lund Förra veckan utsågs pristagarna till Personalvetarpriset 2010. "Alla vill sälja piller” heter Sveriges bästa uppsats i personalvetenskap, skriven av Emma Otterström och Ida Nilsson, Sociologiska Institutionen vid vid Göteborgs universitet. De får 25 000 i prispengar. Juryns motivering lyder så här: Uppsatsen har på ett intresseväckande sätt och med hög kvalitet fångat en situation i vilken omvärldsfaktorer direkt påverkar samspelet mellan affärsstrategi och HR-strategi. Med utgångspunkt från en studie av den nyligen genomförda avregleringen av apoteks-branschen drar författarna viktiga slutsatser för koppling mellan strukturella omvärlds-förändringar som avreglering och medarbetares roller, motivation och kompetens. Ytterligare en uppsats har belönats. Det är Emelie Thunberg vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet som fått ett hedersomnämnande för sin uppsats "Kan religiösa manifestationer påverka vår könsjämlikhet?" . Så här säger juryn:Uppsatsen innehåller en utomordentligt välgjord och tydligt uppbyggd analys av ett aktuellt rättsfall det så kallade handskakningsmålet. Den fråga som väcks och undersöks är om religionsfrihet skall ses som en ”större” rättighet än köns-jämlikheten eller om arbetet med ett könsjämlikt arbetsliv kan innebära en begränsning av religionsfriheten? Författaren ställer olika rättskällor mot varandra på ett intresseväckande sätt och avslutar med en tydligt uppfattning om svaret på frågan. Personalvetarpriset som har instiftats av fackförbundet Jusek i samarbete med Personal & Ledarskap har till syfte är att öka intresset för personalvetarstudier på högskolenivå, höja den akademiska kvaliteten på examensuppsatser samt att uppmuntra till och stödja fortsatta och fördjupade studier inom området. Priset belönar en uppsats som är nytänkande och kreativ, till exempel med avseende på ämnes- eller metodval. Läs mer om vinnaruppsatsen om apotekens privatisering och HR http://www.jusek.se/templates/JK_PressPage.aspx?id=55709 Läs mer om handskakningen http://www.jusek.se/templates/JK_PressPage.aspx?id=55710 ********************** Chief Financial Officer får rätt till bonusmiljon efter dom i AD En fd CFO i ett småländskt IT-bolag har av Arbetsdomstolen AD fått rätt till bonus på sammanlagt 1 014 000 kronor. CFOn omfattades av både möjlghet till en individuell årlig bonus i form av en rörlig lönedel och dessutom var han delaktig i ett långsiktigt bonusprogram riktat till företagets ledningsgrupp. Tvist uppkom om förutsättningarna för att CFOn skulle få del av de båda bonusprogrammen eftersom arbetsgivaren inte ansåg att kriterierna för bonusutbetalning var uppfyllda. Dessutom hade parterna olika syn på lagligheten i hans uppsägning på grund av arbetsbrist. Läs hela AD-domen http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2010/74-10.pdf *************************** Skyddsombud stoppade polisutredning på grund av för många anmälningar om aktiebluffar
  2. Förra veckan inträffade något mycket ovanligt inom polismyndigheten i Stockholm. Skyddsombudet för polisens specialenhet för utredning av investeringsbedrägerier inom länskriminalen beslöt att stoppa arbetet på grund av alltför stor arbetsbelastning på de poliser som jobbar med sk aktiebluffar. Enligt uppgift rör det sig om fem stora utredningar med flera tusen målsägare som satsat pengar på aktier i blufföretag. Sedan arbetsgivaren upprättat en åtgärdsplan som lämnats till skyddsombudet har arbetet åter kommit i gång. Polismyndigheten har också i en redovisning till Arbetsmiljöverket redogjort för vilka förbättringar av arbetsmiljön som planeras. Ett beslut från Arbetsmijöverket om hur det fortsatta polisarbetet ska bedrivas väntas senare i november. ******************************** Om skyddsombudet stoppar arbetet – hur agerar jag som arbetsgivare? Med stöd av arbetsmiljölagen kapitel 6 § 7, kan ett skyddsombud stoppa ett arbete, under förutsättning att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för de anställdas liv och hälsa. En förutsättning är att skyddsombudet bedömer att det är befogat ur skyddssynpunkt och att arbetsgivaren har kontaktats men inte varit beredd att vidta några åtgärder. Stoppet gäller i avvaktan på att Arbetsmiljöverket ska ta ställning till om stoppet var befogat eller ej. Det är därför viktigt att skyddsombudsstopp omedelbart anmäls till Arbetsmiljöverkett, antingen av skyddsombudet eller arbetsgivaren. En annan möjlighet är att arbetsgivaren och skyddsombudet söker enas om hur det stoppade arbetet fortsättningsvis ska bedrivas. Om enighet inte kan nås ska Arbetsmiljöverket kontaktas, som sedan avgör när och under vilka förhållanden arbetet får återupptas. Läs Arbetsmiljölagen här http://www.av.se/lagochratt/aml/ *********************************************** Lönebildningsrapport från Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet spår i sin lönebildningsrapport bl a att timlönen i näringslivet väntas öka med i genomsnitt 2,3 procent per år under åren 2010 -2013. Arbetslösheten bedöms förbli hög fram till 2014. Lågkonjunkturen resulterade i att mäns sysselsättning minskade mer än kvinnors, medan kvinnor lämnade arbetskraften i större utsträckning. I Sverige är sysselsättningsgraden mellan 85 och 90 procent för personer 30-54 år som har gymnasial eller högre utbildning. Men för dem med endast förgymnasial utbildning är sysselsättningsgraden betydligt lägre, drygt 75 procent bland män och knappt 65 procent bland kvinnor. Samtidigt är den genomsnittliga lönenivån inom denna lägst utbildade grupp endast marginellt lägre än den för gymnasieutbildade.Detta antyder ett möjligt problem med den svenska arbetsmarknadens förmåga att generera jobb för grupper med kort utbildning eller som av andra skäl har låg
  3. produktivitet. En analys av olika grupper utanför arbetsmarknad och sysselsättning antyder att höga minimilöner kan hålla tillbaka sysselsättningsökningen. Detta motiverar försiktighet i minimilönehöjningar, och en kompetenshöjande arbetsmarknadspolitik.Löneskillnader mellan kvinnor och män har inte förändrats mycket under de senaste åren. I 2007 års avtalsrörelse fick LO en jämställdhetspott som skulle höja lönen för lågavlönade kvinnor i kvinnodominerade yrken. En granskning av hur lönegapet mellan kvinnor och män har utvecklats antyder att låglönepotten inledningsvis kan ha haft önskad effekt, men att utvecklingen 2008 och 2009 gått delvis i motsatt riktning. ************************************ Jobba efter 65 och kanske också ända till 69 I regeringens budgetproposition finns ett förslag att rätten för den anställde att kvarstå i anställningen ska höjas från 67 till 69 år. De flesta går dock fortfarande i pension vid 65 års ålder. Lagen om anställningsskydd LAS ger dock arbetstagare rätt men inte skyldighet att jobba fram till 67 års ålder. En arbetstagare som vill sluta sin anställning före 67 års ålder gör det genom att säga upp sig på vanligt sätt. Om arbetsgivaren vill att den anställde ska lämna sin anställning när han fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg. En arbetstagare som har fyllt 67 år och fortsätter att jobba har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad. Observera att arbetsgivaravgiften är lägre för arbetstagare som vid årets ingång är 65 år och äldre - fn betalas endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent (gäller anställda som är födda 1938—1944 ). Om arbetstagaren är född 1937 eller tidigare betalas ingen arbetsgivaravgift alls. Tänk också på att alla som jobbar efter 65 års ålder ska fortsätta ha TGL. Inbetalning av premie för tjänstepension efter 65 upphör helt inom det statliga arbetsgivarområdet men är frivillig för privata arbetsgivare. Tänk på att i så fall anmäla ändring till ITP 1. Detta gäller även för personer som tidigare i sitt yrkesliv haft ITP 2. ************************************* Arbetsförmedlingen fick bakläxa - den 39-åriga kvinnan var inte för gammal Arbetsförmedlingen i Örebro skulle anställa ny arbetsförmedlare i våras. En av de sökande var en 39-årig kvinna. Men hon fick inte jobbet eftersom man ansåg att hon var för gammal. Kvinnan överklagade dock beslutet till Statens överklagandenämnd som nu gett Arbetsförmedlingen bakläxa. Nämnden menar nämligen att kvinnan var lika skicklig som de som anställts och att hennes arbetslivserfarenhet översteg den hos en av de som fått jobb. Överklagandenämnden anser således att det inte är OK att välja bort en sökande på grund av ålder. Arbetsförmedlingen
  4. försvarar sitt beslut med att många sökande var kvinnor i 40-årsåldern och att myndigheten inte enbart kan ha den kategorin anställda. Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. ************************************* Tandskada på lunchen var arbetsskada En bilmekaniker skadade tänderna på en internatkurs under betald arbetstid, men nekades ersättning av Försäkringskassan under åberopande att vad som sker på lunchen inte omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Han deltog i en internatkurs som arbetsgivaren anordnat och bekostat. I samband med en gemensam lunch, som ingick i schemat för kursen och skedde på betald arbetstid, skadade mannen framtanden. Enligt upplysningarna i målet skedde det när han förde sitt glas till munnen och en bordsgranne råkade stöta till honom med armbågen. En arbetsskadeanmälan gjordes till Försäkringskassan och underlag för ersättning för tandvård skickades in. Försäkringskassan ansåg dock inte att händelsen kunde klassas som en arbetsskada. Då Försäkringskassan inte godkände det som en arbetsskada drev mannen tillsammans med IF Metall och LO-TCO Rättsskydd ärendet vidare till länsrätten. Där fick man rätt. Försäkringskassan överklagade sedan till kammarrätten, som upphävde länsrättens dom och fastställde Försäkringskassans beslut. Men efter överklagan till Regeringsrätten, som är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen, har kammarrättens dom upphävts och länsrättens beslut fastställts. Det betyder att han kommer att få ersättning för sin tandskada och att olyckan klassas som arbetsskada. Detta sedan Regeringsrätten i detta speciella fall konstaterat att lunchen var gemensam för alla kursdeltagare och ingick i schemat och var på betald arbetstid samt att ”arbetstagaren vid olyckstillfället var stadd i arbetsgivarens ärenden”.som det står i lagens förarbeten. Nu är det bråttom - Skattefri vinstutdelning alternativ eller komplement till lön för många småföretagare Vid årsskiftet försvinner möjligheten för 10 000-tals småföretagare som driver aktiebolag att ta ut en del av vinsten från sitt företag utan att betala skatt. Nästa år upphör nämligen möjligheten att använda det så kallade sparade lättnadsutrymmet i deklarationen. - Vi ser att många som äger aktiebolag fortfarande har kvar möjligheten att minska sin skatt. Därför skickar vi nu brev till de 65 000 personer som berörs. Före årsskiftet måste de ha genomfört en aktieutdelning eller aktieförsäljning för att kunna utnyttja sitt sparade lättnadsutrymme, säger Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. År 2006 ändrades skattereglerna och skatten sänktes på aktieutdelningar i onoterade aktiebolag. I samband med det togs möjligheten bort för fåmansföretag att göra skattefria utdelningar — de så kallade lättnadsreglerna. Under en övergångsperiod på fem år har det gått att ta i anspråk ett sparat lättnadsutrymme. För att kunna utnyttja möjligheten till skattefri utdelning eller försäljning måste utdelningen respektive aktieförsäljningen ske under kalenderåret 2010. Uppgifterna ska sedan föras in på blankett K10 i samband med deklarationen 2011. Uppgifterna om sparade lättnadsutrymmen finns förtryckt i inkomstdeklarationen 2010 för alla delägare i fåmansföretag. ***************** Marknadsdriven lönesättning - kanske ett lärorikt exempel
  5. Fotbollsspelaren Wayne Rooney stannar i Manchester United. Det nya femåriga kontraktat som gäller fram till juni 2015 är minst sagt guldkantat. Roony får en lön motsvarande omkring 1 600 000 kronor i veckan. Det nya kontraktet tillkom efter budgivning från flera andra klubbar där både Chelsea och City liksom spanska klubbar har nämnts. Dessutom har klubbens fans tryckt på med en del ovanliga metoder utanför Rooneys hem för att få honom att stanna kvar i klubben. Rooney har under senare tid uppmärksamhetsmässigt varit som en hel svensk lönerörelse fast på egen hand. Att byta jobb brukar löna sig men här ser vi ett exempel på att det kan löna sig att stanna kvar också. Bäst betald i Premier League är dock en annan spelare Yaya Toure i City som drar in omkring 2 miljoner kronor i veckan. Vi som jobbar med lönesättning här på hemmaplan har kanske något att lära oss om hur man genomför ett bra löne- och utvecklingssamtal. Rooney är fn borta från allt spel under 3 - 5 veckor efter en fotskada som han ådrog sig under träning. ******************************* Tvist om sjukpenning till gravida en rättslig följetong Hovrätten sänkte Försäkringskassans skadestånd till fyra kvinnor som nekats sjukpenning för att de var gravida från 50 000 till 15 000 kronor. Nu överklagar Diskrimineringsombudsmannen DO hovrättens dom till Högsta domstolen och begär att skadeståndet höjs. Försäkringskassan nekade fyra kvinnor sjukpenning med hänvisning till att deras besvär var en följd av graviditeten och alltså ingen sjukdom. Stockholms tingsrätt dömde Försäkringskassan att betala 50 000 kronor var till de fyra kvinnorna för könsdiskriminering. Försäkringskassan överklagade domen till Svea hovrätt, som sänkte skadeståndet till 15 000 kronor. Enligt hovrätten har diskrimineringen skett oavsiktligt och fått begränsade konsekvenser för de fyra kvinnorna. Även Försäkringskassan har beslutat överklagar hovrättsdomen. Om det blir ett slutligt avgörande i Högsta domstolen är inte självklart. Först måst domstolen bevilja ett sk prövningstillstånd. ****************************** Fyra kommuner vill öka samarbete om lönerna Kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg har beslutat att samverka inom personal- och löneområdet genom att inrätta en gemensam Lönenämnd och gemensamt Lönekontor fr o m 2011-01-01 **************************** Max 98 dagar i Sverige vid tillämpning av ettårsregeln för den som jobbar utomlands
  6. Skatteverket har nu gjort en bedömning av hur länge och ofta den som arbetar utomlands skattemässigt får vara i Sverige. Skatteverket anser i ett ställningstagande att kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln inte får vara längre än att de sammanlagt motsvarar åtta dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 96 dagar under ett och samma anställningsår. Läs mer http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2010/stallningstaganden2010/131 64303110111.5.1a098b721295c544e1f800038873.html ******************************* Det finns många sätt att jämföra sin lön - här hittar du två alternativ Lönestatistik bygger på insamling av lönefakta från många individer. Svårigheten ligger ofta i att definiera hur en befattning ser ut, vilka variationer som finns och vilka parametrar som ska ingå i lönebegreppet. Ålder, kön och utbildning påverkar också lönen. Lönesättningen är också individuell och kopplad till prestation. Observera att inkomst och lön är två skilda begrepp. Inkomsten påverkas bland annat av frånvaro och arbetstidens längd samt inkluderar även kapitalinkomster. Det innebär att två personer med samma timlön kan ha olika inkomster, beroende på sin sysselsättningsgrad och eventuell övertid. De löneuppgifter som ligger till grund för denna redovisning räknas alltid om till heltidslön Här nedan får du två alternativ till lönejämförelse. Välj ut det eller de yrken som du vill jämföra och jämför sedan resultaten från de två alternativen. Alternativ 1 På jobbsafari kan du trycka på en knapp för att få en enkel indikation om ditt löneläge och få veta vad dina kollegor tjänar. Gå till Jobbsafari http://www.jobbsafari.se/cgi/cv/salaryindex.cgi Alternativ 2 I Lönedatabasen från SCB hittar du information om genomsnittlig månadslön för vissa yrkesgrupper. Lönen som redovisas är grundlön plus fasta och rörliga tillägg. Statistiken är uppdelad efter kön kombinerad med utbildningsgrupp, åldersgrupp eller sektor. Uppgifterna i lönedatabasen visar 2009 års löner.Gå till Lönedatabasen http://www.scb.se/Pages/SalariesSearch.aspx?id=259066 PS Har företaget verksamhet i Norge eller vill du förstå varför så många svenskar väljer att åka till Norge för att jobba - läs då mera om norska löner under Utblick Norge i slutet på nyhetsbrevet ****************************************************************************** Lönsam och trivsam läsning The Toilet Report berättar om vårt förhållande till toaletter, både offentliga och på jobbet. Här kan du få veta vad folk egentligen sysslar med för olika aktiviteter inne på toaletten och vad toaletten betyder för trivsel och effektivitet på jobbet. En välskött toalett visar att arbetsgivaren bryr sig om sina anställda. Läs hela rapporten här http://www.katrin.com/attachments/metsa_tissue_washroom_survey_summary_2010_en.pdf
  7. ************************************** Skattefria julgåvor, julbord och sponsringspaket Som skattefri julgåva av mindre värde till anställda anses en gåva vars värde inte överstiger 450 kr inklusive mervärdesskatt. Sådan gåva är avdragsgill för arbetsgivaren. Julmåltider för anställda kan likställas med personalfest. Här bör man tänka på att det endast är avdragsgillt med två personalfester per år och företag. Avdrag medges med 90 kr exkl moms per person. För eventuella kringkostnader, t.ex. kostnader för musikunderhållning, medges avdrag med 180 kr exkl moms per person. Avdrag medges även för pensionerade f.d. anställda och anställdas familjemedlemmar, om de är med. Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket. Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter. Avdrag som för driftkostnad kan då inte utan vidare medges för hela utgiften. Om marknadsvärdet av motprestationen, exempelvis reklamplats, biljetter etc., understiger utgiften medges avdrag endast för värdet av motprestationen. Överskjutande del ses som gåva och är inte avdragsgill. Har köparen inte utnyttjat motprestationen, ex. lokaler, biljetter, reklamplats etc., medges normalt inte avdrag för denna del av utgiften. Ett företag kan öka sin försäljning genom att exempelvis förknippas med allmännyttiga ändamål. Kostnaden för detta syftar då till att skapa och förmedla en positiv bild av företaget i ett bredare sammanhang. Man brukar säga att företagets goodwill förbättras. I de fall kostnaden helt eller delvis utgör en gåva tar emellertid avdragsförbudet i inkomstskattelagen över den allmänna bestämmelsen om avdragsrätt. Gåvor till hjälporganisationer är därmed inte avdragsgilla. . ******************* Lönekalender för november 12 november Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för oktober 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. För företag med omsättning under 40 miljoner ska * Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto * Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 ha kommit in till Skatteverket. För företag med omsättning över 40 miljoner ska * Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto. 26 november För företag med omsättning över 40 miljoner ska * Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 ha kommit in till Skatteverket. ******************************************
  8. Avtalsrörelsen 2010 Förhandlingarna på det statliga området får nu anses avslutade sedan också det tredje avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S undertecknats. Avtalet är det största sifferlösa tillsvidareavtalet på svensk arbetsmarknad. Avtalet som saknar centralt reglerade löneökningar omfattar 84 000 statliga akademiker. Det är den första gången som ett avtal inom den statliga sektorn både är sifferlöst och gäller tillsvidare. Dessutom blir nu också för första gången det lönesättande samtalet mellan chef och medarbetare en huvudinriktning för avtalsområdet, med undantag för universitets- och högskolesektorn. Läs mer http://www.saco-s.se/upload/PDF/Avtal2010.pdf Lilla LöneSkolan - nu om B Bemaningsföretagen Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom bemanning, omställning och rekrytering. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. BI Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med över 3.200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). BI tillhör Svenskt Näringsliv. Bonuslön en vanligtvis resultatbaserad lön som utgår utöver den vanliga lönen. Bonuslön beskattas på samma sätt som vanlig lön Bruttolön Lön före skatt och andra avdrag. Det som återstår och kommer i löneutbetalningen kallas för nettolön. Byggnads Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är LOs femte största förbund. Byggnads har idag cirka 112 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. Omkring 8 000 av dem har ett eller flera förtroendeuppdrag.
  9. Namn & Nytt Tips om nyanställningar kan sändas till redaktionen@alltomlon.se Ulrika Wennerkull har utsetts till ny personalchef i Karlsborgs kommun med tillträde 2010-12-13 Sven Munck har utsetts till ny kommunchef i Alvesta. Han har tidigare varit bl a personalchef. Stefan Larsson är ny personalchef i Piteå kommun. Stefan har tidigare varit personalchef i Dorotea kommun och lönechef vid Umeå universitet. Han har gått PAL-programment vid Uneå universitet. Marie Högström är ny personalchef vid Stockholms universitet. Högström kommer närmast från Arbetsgivarverket. Nadja Borisova har utsetts till ekonomichef för Vostok Nafta där hon efterträder Anders Sjöberg som lämnar bolaget efter fem år på posten. Nadja Borisova har tidigare varit ekonomichef för private equitybolaget Varyag Resources och hade dessförinnan befattningar inom Cloetta-Fazer och Coca Cola. Bo Weldeborn blir ny ekonomchef i Götene kommun. Bo har tidigare bland annat arbetat som ekonomichef på Källbergs Töreboda och på Mastec LPI i Lidköping. Erik Bergman tillträder som ekonomichef (CFO) på vaccinföretaget Isconova under hösten, dock senast den första december. Han kommer närmast från Orexos dotterbolag Kibion där han har varit vd sedan 2009. Dessförinnan var Erik Bergman ekonomichef på Orexo. Johan Holmqvist. har tillträtt som ekonomichef på Transportledet. Johan kommer närmast från tjänsten som ekonomichef på BAE Systems C-ITS AB, ett bolag inom BAE Systems-koncernen som utvecklar datorbaserade träningslösningar. Daniel Lundkvist har anställts som ekonomichef på San Sac. Daniel är 41 år och kommer närmast från en tjänst som divisionscontroller på Tekniska Verken i Linköping. Daniel är utbildad civilekonom inom redovisning och revision. Han har dessutom teknisk gymnasieutbildning i grunden. Lars Altsäter ny regijonskattechef för Skatteverkets mittregion. Altsäter har lång erfarenhet på Skatteverket och är för närvarande kontorschef i Göteborg. Lars Altsäter är 52 år och har arbetat inom skatteförvaltningen i 26 år. Lars började på lokala Skattemyndigheten i Vetlanda 1984 och har sedan dess arbetat inom en rad olika områden. Han kommer att tillträda som regionskattechef den 15 november och ha sin placering i Örebro. Andreas Hultdin har anställts som ny ekonomichef för m4 gruppen. Andreas kommer närmast från en liknande tjänst i Köping. Hans placering kommer att vara på Västeråskontoret. m4gruppen är verksam inom transport, logistik och entreprenad i mellansverige. Karl Wistrand har utsetts till ny ekonomidirektör för Swedavia. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD. Karl Wistrand har en lång erfarenhet inom
  10. detaljhandelssektorn från ICA och Coop. Han har varit vice VD och CFO för ICA AB samt haft olika ledande funktioner inom ICA i nästan 20 år. Inom Coop Sverige AB har Karl varit CFO respektive VD. Närmast kommer Karl Wistrand från egen konsultverksamhet. Karl är 53 år och tillträder den nya tjänsten idag den 1 november. . Åsa Högberg är Gotlands kommuns nya ekonomidirektör . Hon är i dag enhetschef för ekonomi och upphandling i serviceförvaltningen. Kjell Nyström har utsetts till ny ekonomichef på Falu Kommun. Kjell kommer närmast från en anställning som stf ekonomichef vid Landstinget Dalarna. Han börjar sin anställning i Falu Kommun under november månad 2010. Susanna Korpe har fått jobb som ekonomichef på Locum AB. Hon arbetade tidigare som redovisningschef på Attendo Care AB. Utblick EU EU-parlamentet röstade ja till att förlänga rätten till mammaledighet till minst 20 veckor från dagens 14 veckor. Under sex veckor direkt efter barnets födelse är det obligatoriskt för mamman att vara hemma. Parlamentet sade också ja till två veckors frivillig pappaledighet. I Svrige är ju förldraledigheten sedan länge ännu mer omfattande: Storbritannien Regeringen har beslutat att 490 000 jobb inom offentlig sektor ska försvinna de kommande fyra åren, som ett led i de hårda besparingar landet tvingats till efter finanskrisen. Totalt ska 83 miljarder pund - motsvarande ungefär 880 miljarder kronor - sparas inom de olika departementen, i genomsnitt 25 procent per departement. Vidare ska från år 2013 höginkomsttagare inte längre få ut något statligt bidrag för sina barn. Om en av föräldrarna tjänar mer än 490 000 kronor fryser barnbidraget inne. Fram till barnet är 16 år alternativt 19 år uppgår det brittiska barnbidraget till cirka 1000 kronor i månaden för första barnet och sedan något lägre för andra barnet. Norge Här hittar du ny norsk lönestatistik från Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) http://www.nho.no/loenn-og-tariff/loennsstatistikker-2009-article20809-69.html ********************************************* Nästa AOL 15 nov 2010
Publicité