Η Κατανομή Γάμμα ως μοντέλο στη Διοίκηση Κινδύνων

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΑΜΜΑ ΩΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Σ11168)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΑΜΜΑ
Σύμφωνα με πηγές, η Κατανομή Γάμμα επινοήθηκε από τον Karl Pearson. Η
Συνάρτηση Γάμμα ,η οποία είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό της
κατανομής, εμφανίστηκε στο χώρο της Θεωρίας και των Πιθανοτήτων στα
μέσα του 18ου
αιώνα, από τον μαθηματικό Leonard Euler. Σκοπός της
συνάρτησης ήταν,αρχικώς, μια γενίκευση της παραγοντικής συνάρτησης για
μη-ακέραιους αριθμούς.
Στη θεωρία Πιθανοτήτων, η κατανομή Γάμμα είναι μια διπαραμετρική
οικογένεια κατανομών. Υπάρχουν 3 δυνατές παραμετροποιήσεις της
κατανομής:
1. Παράμετρος σχήματος α και παράμετρος κλίμακας β
2. Παράμετρος σχήματος α και αντίστροφη παράμετρο κλίμακας θ=1/β
3. Παράμετρος σχήματος α και παράμετρος μέσης τιμής μ=α/β
(Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει χρήση της 1ης
παραμετροποίησης)
 Στην ειδική περίπτωση όπου το α είναι Φυσικός Αριθμός, τότε η
κατανομή καλείται Κατανομή Erlang (συνήθως, αυτό προκύπτει από
άθροισμα α Εκθετικών Κατανομών με παράμετρο β)
 Στην ειδική περίπτωση που το α ισούται με 1, τότε η Κατανομή Γάμμα
με παραμέτρους α=1 και β=θ είναι Εκθετική Κατανομή με παράμετρο
θ.
 Η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής Χ που ακολουθεί την κατανομή
Γάμμα(α=ν/2,β=1/2), ταυτίζεται με την κατανομή Χ2
(ν)
Εαν μια μη αρνητική τυχαία μεταβλητή Χ ακολουθέι την κατανομή Γάμμα,
τότε η συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας (Probability-Density Function)
της Χ θα είναι:
𝑓( 𝑥) =
𝛽 𝛼
𝛤(𝛼)
𝜒 𝛼−1
𝑒−𝛽𝜒
Όπου Γ(α) η συνάρτηση Γάμμα, η οποία ορίζεται ως:
𝛤( 𝛼) = ∫ 𝜒 𝛼−1
𝑒−𝜒
𝑑𝑥
∞
0
Η Συνάρτηση Γάμμα, παρουσιάζει κάποιοες πολύ σημαντικές ιδιότητες, που
καθιστούν τον υπολογισμό της μια εύκολη διαδικασία. Μερικές από αυτές
είναι:
 𝛤( 𝑛) = ( 𝑛 − 1)!, 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑛 𝛷𝜐𝜎𝜄𝜅ό 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό
 𝛤(1) = 1
 𝛤( 𝑡 + 1) = 𝑡𝛤(𝑡)
 𝛤 (
1
2
) = √ 𝜋
Να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κλειστός τύπος για τον υπολογισμό της
συνάρτησης κατανομής (Cumulative-Density Function) της Κατανομής
Γάμμα για μη ακέραιες τιμές του α.
Η ροπογεννήστρια συνάρτηση ΜΧ(t) ορίζεται ως
Μχ(t) = (
𝛽
𝛽 − 1
) 𝛼
ενώ η μέση τιμή της κατανομής Γάμμα ορίζεται ως:
𝛦( 𝜒) = ∫ 𝜒𝑓( 𝜒) 𝑑𝑥 = ∫ 𝜒
𝛽 𝛼
𝛤(𝛼)
∞
0
𝜒 𝛼−1
∞
0
𝑒−𝛽𝜒
𝑑𝑥 =
𝛼
𝛽
και η διακύμανση της κατανομής είναι η:
𝑉( 𝜒) =
𝛼
𝛽2
Η Κατανομή Γάμμα βρίσκει πολλές εφαρμογές σε πολλές επιστήμες και
πεδία. Πιο συγκεκριμένα:
 Στην Αναλογιστική επιστήμη, όπου μοντελοποιούνται οι απαιτήσεις
ενός χαρτοφυαλακίου μιας ασφαλιστικής εταιρίας
 Στις Νευροεπιστήμες (και στον νεοσύστατο κλάδο της
Νευροστατιστικής), όπου χρησιμοποιείται για την περιγραφή των
χρόνων απόκρισης των νευρώνων
 Στη Γενετική, χρησιμοποιείται στην περιγραφή της βακτηριακής
έκφρασης ενός γονιδίου (όπου η παράμετρος α δηλώνει τον μέσο
αριθμό εκρήξεων αν κύκλο και το β το μέσο αριθμό πρωτεϊνών που
παράγονται από ένα mRNA)
 Στη Θεωρία Ουρών, όπου χρησιμοποιείται σαν μοντέλο για την
περιγραφή ουρών αναμονής
 Στη Μπεϋζιανή Στατιστική, αφού χρησιμοποιείται ως εκ των
προτέρων κατανομή (prior distribution) σε μοντέλα όπου η εκ των
υστέρων κατανομή (posterior distribution) είναι κατανομή Poisson ή
Γάμμα
 Στη Στατιστική Υδρολογία,όπου παρέχει πληροφορίες για το ύψος
των βροχοπτώσεων (σχετικό παράδειγμα θα δοθεί στη συνέχεια)
Περιγραφή του κινδύνου
Σε πολλές χώρες της Αφρικής παρατηρούνται συχνά φαινόμενα λειψυδρίας
που δημιουργούν τεράστια προβήματα στις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, γίνεται
προσπάθεια να γίνει μια μοντελοποίηση αυτού του φαινομένου, με σκοπό
την καλύτερη αξιοποίηση του νερού, τόσο για πόση, όσο και για αρδευτική
χρήση. Γι αυτό, οι αναλυτές του συγκεκριμένου κινδύνου χρειάζεται να
κατανοήσουν βαθύτερα το εύρος και τη συχνότητα εμφάνισης των
βροχοπτώσεων που θα προκύψουν. Κατάλληλα στατιστικά μοντέλα, με
δεδομένα διαφόρων περιόδων, είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των
αναλυτών.
Η τυπική προσέγγιση, έτσι ώστε να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες
για τα κατά τόπους επίπεδα των βροχοπτώσεων, είναι μέσα από τα
ιστορικά στοιχεία των βροχοπτώσεων. Αυτά τα στοιχεία βοηθούν τους
αναλυτές του κινδύνου να έχουν μια γενικά ιδέα για το ύψος, το χρόνο και
το χώρο των βροχοπτώσεων. Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί (ορισμένες
φορές) η έλλειψη στοιχείων κάποιων περιοχών , λόγο μη ακριβούς ή
ημιτελούς έρευνας.
Με όσα στοιχεία διαθέτει ο αναλυτής, και με τη χρήση των κατάλων
παραμετρικών στατιστικών μοντέλων, μπορεί να εκτιμήσει την ένταση της
βροχόπτωσης. Αυτό μπορεί να γίνει σε ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια βάση,
ανάλογα με τα δεδομένα που έχει συλλέξει. Ως καταλληλότερο μοντέλο1
για
την περιγραφή του συγκεκριμένου κινδύνου, έχει αποδειχθεί η Κατανομή
Γάμμα.
Η Κατανομή Γάμμα ως μοντέλο εκτίμησης του
κινδύνου της λειψυδρίας (Αριθμητική Εφαρμογή)
Με την προϋπόθεση πως έχει γίνει η συλλογή των απαραίτων δεδομένων, ο
αναλυτής θα ξεκινήσει την αξιοποίηση τους με σκοπό να εξάγει χρήσιμα
συμπεράσματα. Το 2014, κατά μέσο όρο, σημειώθηκαν τα εξής ύψη
βροχοπτώσεων (σε mm) κάθε μήνα, στην πόλη Johannesburg.
4 , 6 , 27 , 7 , 11 , 103 , 125 , 94, 90 , 54 , 13 , 9
Για να γίνει χρήση του μοντέλου της Γάμμα Κατανομής, πρέπει πρώτα να
εκτιμηθούν οι παράμετροι α και β,μέσα από τα διαθέσιμα δεδομένα. Με τη
χρήση των μεθόδων Μέγιστης Πιθανοφάνειας2
, οι εκτιμήσεις για τα α και β
είναι οι εξής:
α=0.7532 & β=60.0723
Έστω Χ η τυχαία μεταβλητή η οποία περιγράφει το ύψος της βροχόπτωσης
που σημειώθηκε στην περιοχή του Johannesburg το 2014. Έτσι, σύμφωνα με
τα παραπάνω στοιχεία:
𝛸~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼 = 0.7532 , 𝛽 = 60,0723)
Το ιστόγραμμα της συγκεκριμένης κατανομής είναι:
1
Η συγκεκριμένη κατανομή, προτιμάται από παρόμοιες κατανομές με βαριά δεξιά ουρά
(Weibull, Lognormal) λόγω της απλότητας των υπολογισμών της
2
Οι υπολογισμοί παραλείπονται για λόγους πρακτικότητας
Να σημειωθεί πως το ιστόγραμμα είναι παρόμοιο με το ιστόγραμμα της
Εκθετικής Κατανομής με παράμετρο β=60,0723. Αυτό συμβαίνει λόγω του
ότι η παράμετρος α προσεσεγγίζει τη μονάδα.
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, το ιδανικό ύψος βροχόπτωσης (έτσι ώστε να
μην σημειωθεί ούτε πρόβλημα έλλειψης, αλλά ούτε και πρόβλημα
υπερχείλησης) για κάποιν συγκεκριμένο μήνα είναι μεταξύ 40 και 100
mm/μήνα.
Έτσι, η πιθανότητα ένας μήνας του επόμενου έτους να παρουσιάσει
λειψυδρία είναι:
𝑃( 𝑋 ≤ 10) = 𝐹(10) = 0.2625 = 26.25%
Αντίθετα, η πιθανότητα να υπάρξει βροχή μεγαλύτερης έντασης από ότι
μπορούν τα τοπικά συστήματα ύδρευσης να αντέξουν είναι:
𝑃( 𝑋 > 100) = 1 − 𝐹(100) = 0.1237 = 12.37%
Η συνολική πιθανότητα ακραίων ενδεχομένων στην περιοχή, είναι:
𝑃( 𝑋 ≤ 10) + 𝑃( 𝑋 > 100) = 0.2625 + 0.1237 = 0.3862 = 38.62%
Το συμπέρασμα από την παραπάνω μοντελοποίηση είναι ότι μέσα στον
επόμενο χρόνο, (περίπου) 1 στους 3 μήνες θα παρουσιάσουν κάποιο ακραίο
φαινόμενο λειψυδρίας ή έντονης βροχόπτωσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα
στις τοπικές αρχές να πράξουν αναλόγως και να κατασκευάσουν τα
απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξαλειφθεί εντλώς ο κίνδυνος.
Αναφορές-Βιβλιογραφία
 Wikipedia.org
 Use of the gamma distribution to represent monthly rainfall
In Africa for drought monitoring applications, Gregory J. Husak, Joel
Michaelsen and Chris Funk, 2005
 Johannesburg.climatemps.com

Recommandé

Νευτώνεια Φυσική par
Νευτώνεια ΦυσικήΝευτώνεια Φυσική
Νευτώνεια ΦυσικήΜαυρουδης Μακης
2.2K vues65 diapositives
ταλαντώσεις par
ταλαντώσειςταλαντώσεις
ταλαντώσειςGiannis Stathis
8K vues50 diapositives
Ασκήσεις στις Κινήσεις Φυσική ΄Β Γυμνασίου par
Ασκήσεις στις Κινήσεις Φυσική ΄Β ΓυμνασίουΑσκήσεις στις Κινήσεις Φυσική ΄Β Γυμνασίου
Ασκήσεις στις Κινήσεις Φυσική ΄Β ΓυμνασίουStathis Gourzis
19.6K vues5 diapositives
Χημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου par
Χημικές αντιδράσεις Α΄ ΛυκείουΧημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου
Χημικές αντιδράσεις Α΄ ΛυκείουΒασίλης Μαντάς
17.1K vues5 diapositives
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας κεφ. 1 & 2 par
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας κεφ. 1 & 2[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας κεφ. 1 & 2
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας κεφ. 1 & 2Dimitris Kontoudakis
31.3K vues8 diapositives
Aσκήσεις στις βασικές έννοιες - mol par
Aσκήσεις στις βασικές έννοιες - molAσκήσεις στις βασικές έννοιες - mol
Aσκήσεις στις βασικές έννοιες - molΒασίλης Μαντάς
7.9K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

κβαντική θεωρία par
κβαντική θεωρίακβαντική θεωρία
κβαντική θεωρίαDimPapadopoulos
1.6K vues13 diapositives
τυπολογιο φυσικης β' γυμνασιου par
τυπολογιο φυσικης β' γυμνασιουτυπολογιο φυσικης β' γυμνασιου
τυπολογιο φυσικης β' γυμνασιουΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΩΝΗ
129.9K vues2 diapositives
χρονοι υποδιπλασιασμου φθινουσες ταλαντωσεις par
χρονοι υποδιπλασιασμου φθινουσες ταλαντωσειςχρονοι υποδιπλασιασμου φθινουσες ταλαντωσεις
χρονοι υποδιπλασιασμου φθινουσες ταλαντωσειςΜαυρουδης Μακης
730 vues1 diapositive
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου par
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄ΛυκείουΠροαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείουfotisalexoglou
3.7K vues18 diapositives
Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019 par
Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019
Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019Μάκης Χατζόπουλος
5.2K vues14 diapositives
Σχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ Λυκείου par
Σχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ ΛυκείουΣχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ Λυκείου
Σχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ ΛυκείουStella Karioti
884 vues2 diapositives

Tendances(20)

Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου par fotisalexoglou
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄ΛυκείουΠροαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
fotisalexoglou3.7K vues
Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019 par Μάκης Χατζόπουλος
Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019
Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων - Εισήγηση ΕΜΕ Λάρισας 2019
Σχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ Λυκείου par Stella Karioti
Σχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ ΛυκείουΣχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ Λυκείου
Σχεδιάγραμμα λακωνικότητα αρκτικόλεξα Έκθεση Β΄ Λυκείου
Stella Karioti884 vues
Study4Exams_2016-17_Διαγώνισμα_02 (Ταλαντώσεις) par Dimitris Kontoudakis
Study4Exams_2016-17_Διαγώνισμα_02 (Ταλαντώσεις)Study4Exams_2016-17_Διαγώνισμα_02 (Ταλαντώσεις)
Study4Exams_2016-17_Διαγώνισμα_02 (Ταλαντώσεις)
Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,Τζ.Γεσνίτσα par Iliana Kouvatsou
Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,Τζ.ΓεσνίτσαΟι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,Τζ.Γεσνίτσα
Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,Τζ.Γεσνίτσα
Iliana Kouvatsou1.9K vues
Όλα τα Θέματα Φυσικής Α΄ Λυκείου Τράπεζας Θεμάτων par HOME
Όλα τα Θέματα Φυσικής Α΄ Λυκείου Τράπεζας Θεμάτων Όλα τα Θέματα Φυσικής Α΄ Λυκείου Τράπεζας Θεμάτων
Όλα τα Θέματα Φυσικής Α΄ Λυκείου Τράπεζας Θεμάτων
HOME46.9K vues
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις (ΘΕΜΑΤΑ) par Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις (ΘΕΜΑΤΑ)[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις (ΘΕΜΑΤΑ)
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις (ΘΕΜΑΤΑ)
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ par HOME
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
HOME1.2K vues
H ομορφιά ως πηγή πόνου και καταστροφής par Maria Michali
H ομορφιά ως πηγή πόνου και καταστροφήςH ομορφιά ως πηγή πόνου και καταστροφής
H ομορφιά ως πηγή πόνου και καταστροφής
Maria Michali8K vues
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις par Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΜΕΡΟΣ 2ο par Alexandra Gerakini
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΜΕΡΟΣ 2οΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΜΕΡΟΣ 2ο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΜΕΡΟΣ 2ο
Alexandra Gerakini5.2K vues
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο par fotisalexoglou
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιοτυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
fotisalexoglou16.1K vues
Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις) par Dimitris Kontoudakis
Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις)Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις)
Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 Δυνάμεις (Διαγώνισμα - λύσεις)
12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη par HOME
12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη
12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη
HOME55.6K vues

Similaire à Η Κατανομή Γάμμα ως μοντέλο στη Διοίκηση Κινδύνων

Important Probability distributions (in Greek) par
Important Probability distributions (in Greek)Important Probability distributions (in Greek)
Important Probability distributions (in Greek)Achilleas Papatsimpas
890 vues46 diapositives
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3ο par
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3οΣτατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3ο
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3οVassilis Markos
1.6K vues17 diapositives
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1ο par
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1οΣτατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1ο
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1οVassilis Markos
1.6K vues19 diapositives
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας par
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Θανάσης Δρούγας
11.2K vues67 diapositives
Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π. par
Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π.Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π.
Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π.Hellenic Centre for Marine Research
208 vues21 diapositives
Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα. par
Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα.Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα.
Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα.stratos goumas
4.6K vues60 diapositives

Similaire à Η Κατανομή Γάμμα ως μοντέλο στη Διοίκηση Κινδύνων(8)

Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3ο par Vassilis Markos
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3οΣτατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3ο
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 3ο
Vassilis Markos1.6K vues
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1ο par Vassilis Markos
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1οΣτατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1ο
Στατιστική - Διαφάνειες - Μάθημα 1ο
Vassilis Markos1.6K vues
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας par Θανάσης Δρούγας
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π. par Hellenic Centre for Marine Research
Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π.Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π.
Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων. Γαλιατσάτου Π., Πρίνος Π.
Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα. par stratos goumas
Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα.Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα.
Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες. Θεωρία και παραδείγματα.
stratos goumas4.6K vues
ΜΑΘΗΜΑ2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (14).ppt par EfthimisDimakis1
ΜΑΘΗΜΑ2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (14).pptΜΑΘΗΜΑ2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (14).ppt
ΜΑΘΗΜΑ2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (14).ppt

Η Κατανομή Γάμμα ως μοντέλο στη Διοίκηση Κινδύνων

  • 1. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΑΜΜΑ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Σ11168) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
  • 2. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΑΜΜΑ Σύμφωνα με πηγές, η Κατανομή Γάμμα επινοήθηκε από τον Karl Pearson. Η Συνάρτηση Γάμμα ,η οποία είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό της κατανομής, εμφανίστηκε στο χώρο της Θεωρίας και των Πιθανοτήτων στα μέσα του 18ου αιώνα, από τον μαθηματικό Leonard Euler. Σκοπός της συνάρτησης ήταν,αρχικώς, μια γενίκευση της παραγοντικής συνάρτησης για μη-ακέραιους αριθμούς. Στη θεωρία Πιθανοτήτων, η κατανομή Γάμμα είναι μια διπαραμετρική οικογένεια κατανομών. Υπάρχουν 3 δυνατές παραμετροποιήσεις της κατανομής: 1. Παράμετρος σχήματος α και παράμετρος κλίμακας β 2. Παράμετρος σχήματος α και αντίστροφη παράμετρο κλίμακας θ=1/β 3. Παράμετρος σχήματος α και παράμετρος μέσης τιμής μ=α/β (Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει χρήση της 1ης παραμετροποίησης)  Στην ειδική περίπτωση όπου το α είναι Φυσικός Αριθμός, τότε η κατανομή καλείται Κατανομή Erlang (συνήθως, αυτό προκύπτει από άθροισμα α Εκθετικών Κατανομών με παράμετρο β)  Στην ειδική περίπτωση που το α ισούται με 1, τότε η Κατανομή Γάμμα με παραμέτρους α=1 και β=θ είναι Εκθετική Κατανομή με παράμετρο θ.  Η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής Χ που ακολουθεί την κατανομή Γάμμα(α=ν/2,β=1/2), ταυτίζεται με την κατανομή Χ2 (ν) Εαν μια μη αρνητική τυχαία μεταβλητή Χ ακολουθέι την κατανομή Γάμμα, τότε η συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας (Probability-Density Function) της Χ θα είναι: 𝑓( 𝑥) = 𝛽 𝛼 𝛤(𝛼) 𝜒 𝛼−1 𝑒−𝛽𝜒
  • 3. Όπου Γ(α) η συνάρτηση Γάμμα, η οποία ορίζεται ως: 𝛤( 𝛼) = ∫ 𝜒 𝛼−1 𝑒−𝜒 𝑑𝑥 ∞ 0 Η Συνάρτηση Γάμμα, παρουσιάζει κάποιοες πολύ σημαντικές ιδιότητες, που καθιστούν τον υπολογισμό της μια εύκολη διαδικασία. Μερικές από αυτές είναι:  𝛤( 𝑛) = ( 𝑛 − 1)!, 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑛 𝛷𝜐𝜎𝜄𝜅ό 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό  𝛤(1) = 1  𝛤( 𝑡 + 1) = 𝑡𝛤(𝑡)  𝛤 ( 1 2 ) = √ 𝜋 Να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κλειστός τύπος για τον υπολογισμό της συνάρτησης κατανομής (Cumulative-Density Function) της Κατανομής Γάμμα για μη ακέραιες τιμές του α. Η ροπογεννήστρια συνάρτηση ΜΧ(t) ορίζεται ως Μχ(t) = ( 𝛽 𝛽 − 1 ) 𝛼 ενώ η μέση τιμή της κατανομής Γάμμα ορίζεται ως: 𝛦( 𝜒) = ∫ 𝜒𝑓( 𝜒) 𝑑𝑥 = ∫ 𝜒 𝛽 𝛼 𝛤(𝛼) ∞ 0 𝜒 𝛼−1 ∞ 0 𝑒−𝛽𝜒 𝑑𝑥 = 𝛼 𝛽 και η διακύμανση της κατανομής είναι η: 𝑉( 𝜒) = 𝛼 𝛽2 Η Κατανομή Γάμμα βρίσκει πολλές εφαρμογές σε πολλές επιστήμες και πεδία. Πιο συγκεκριμένα:  Στην Αναλογιστική επιστήμη, όπου μοντελοποιούνται οι απαιτήσεις ενός χαρτοφυαλακίου μιας ασφαλιστικής εταιρίας
  • 4.  Στις Νευροεπιστήμες (και στον νεοσύστατο κλάδο της Νευροστατιστικής), όπου χρησιμοποιείται για την περιγραφή των χρόνων απόκρισης των νευρώνων  Στη Γενετική, χρησιμοποιείται στην περιγραφή της βακτηριακής έκφρασης ενός γονιδίου (όπου η παράμετρος α δηλώνει τον μέσο αριθμό εκρήξεων αν κύκλο και το β το μέσο αριθμό πρωτεϊνών που παράγονται από ένα mRNA)  Στη Θεωρία Ουρών, όπου χρησιμοποιείται σαν μοντέλο για την περιγραφή ουρών αναμονής  Στη Μπεϋζιανή Στατιστική, αφού χρησιμοποιείται ως εκ των προτέρων κατανομή (prior distribution) σε μοντέλα όπου η εκ των υστέρων κατανομή (posterior distribution) είναι κατανομή Poisson ή Γάμμα  Στη Στατιστική Υδρολογία,όπου παρέχει πληροφορίες για το ύψος των βροχοπτώσεων (σχετικό παράδειγμα θα δοθεί στη συνέχεια) Περιγραφή του κινδύνου Σε πολλές χώρες της Αφρικής παρατηρούνται συχνά φαινόμενα λειψυδρίας που δημιουργούν τεράστια προβήματα στις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, γίνεται προσπάθεια να γίνει μια μοντελοποίηση αυτού του φαινομένου, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του νερού, τόσο για πόση, όσο και για αρδευτική χρήση. Γι αυτό, οι αναλυτές του συγκεκριμένου κινδύνου χρειάζεται να κατανοήσουν βαθύτερα το εύρος και τη συχνότητα εμφάνισης των βροχοπτώσεων που θα προκύψουν. Κατάλληλα στατιστικά μοντέλα, με δεδομένα διαφόρων περιόδων, είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των αναλυτών. Η τυπική προσέγγιση, έτσι ώστε να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κατά τόπους επίπεδα των βροχοπτώσεων, είναι μέσα από τα ιστορικά στοιχεία των βροχοπτώσεων. Αυτά τα στοιχεία βοηθούν τους αναλυτές του κινδύνου να έχουν μια γενικά ιδέα για το ύψος, το χρόνο και το χώρο των βροχοπτώσεων. Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί (ορισμένες φορές) η έλλειψη στοιχείων κάποιων περιοχών , λόγο μη ακριβούς ή ημιτελούς έρευνας. Με όσα στοιχεία διαθέτει ο αναλυτής, και με τη χρήση των κατάλων παραμετρικών στατιστικών μοντέλων, μπορεί να εκτιμήσει την ένταση της
  • 5. βροχόπτωσης. Αυτό μπορεί να γίνει σε ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με τα δεδομένα που έχει συλλέξει. Ως καταλληλότερο μοντέλο1 για την περιγραφή του συγκεκριμένου κινδύνου, έχει αποδειχθεί η Κατανομή Γάμμα. Η Κατανομή Γάμμα ως μοντέλο εκτίμησης του κινδύνου της λειψυδρίας (Αριθμητική Εφαρμογή) Με την προϋπόθεση πως έχει γίνει η συλλογή των απαραίτων δεδομένων, ο αναλυτής θα ξεκινήσει την αξιοποίηση τους με σκοπό να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Το 2014, κατά μέσο όρο, σημειώθηκαν τα εξής ύψη βροχοπτώσεων (σε mm) κάθε μήνα, στην πόλη Johannesburg. 4 , 6 , 27 , 7 , 11 , 103 , 125 , 94, 90 , 54 , 13 , 9 Για να γίνει χρήση του μοντέλου της Γάμμα Κατανομής, πρέπει πρώτα να εκτιμηθούν οι παράμετροι α και β,μέσα από τα διαθέσιμα δεδομένα. Με τη χρήση των μεθόδων Μέγιστης Πιθανοφάνειας2 , οι εκτιμήσεις για τα α και β είναι οι εξής: α=0.7532 & β=60.0723 Έστω Χ η τυχαία μεταβλητή η οποία περιγράφει το ύψος της βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην περιοχή του Johannesburg το 2014. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία: 𝛸~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼 = 0.7532 , 𝛽 = 60,0723) Το ιστόγραμμα της συγκεκριμένης κατανομής είναι: 1 Η συγκεκριμένη κατανομή, προτιμάται από παρόμοιες κατανομές με βαριά δεξιά ουρά (Weibull, Lognormal) λόγω της απλότητας των υπολογισμών της 2 Οι υπολογισμοί παραλείπονται για λόγους πρακτικότητας
  • 6. Να σημειωθεί πως το ιστόγραμμα είναι παρόμοιο με το ιστόγραμμα της Εκθετικής Κατανομής με παράμετρο β=60,0723. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η παράμετρος α προσεσεγγίζει τη μονάδα. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, το ιδανικό ύψος βροχόπτωσης (έτσι ώστε να μην σημειωθεί ούτε πρόβλημα έλλειψης, αλλά ούτε και πρόβλημα υπερχείλησης) για κάποιν συγκεκριμένο μήνα είναι μεταξύ 40 και 100 mm/μήνα. Έτσι, η πιθανότητα ένας μήνας του επόμενου έτους να παρουσιάσει λειψυδρία είναι: 𝑃( 𝑋 ≤ 10) = 𝐹(10) = 0.2625 = 26.25% Αντίθετα, η πιθανότητα να υπάρξει βροχή μεγαλύτερης έντασης από ότι μπορούν τα τοπικά συστήματα ύδρευσης να αντέξουν είναι: 𝑃( 𝑋 > 100) = 1 − 𝐹(100) = 0.1237 = 12.37% Η συνολική πιθανότητα ακραίων ενδεχομένων στην περιοχή, είναι: 𝑃( 𝑋 ≤ 10) + 𝑃( 𝑋 > 100) = 0.2625 + 0.1237 = 0.3862 = 38.62% Το συμπέρασμα από την παραπάνω μοντελοποίηση είναι ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, (περίπου) 1 στους 3 μήνες θα παρουσιάσουν κάποιο ακραίο φαινόμενο λειψυδρίας ή έντονης βροχόπτωσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να πράξουν αναλόγως και να κατασκευάσουν τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξαλειφθεί εντλώς ο κίνδυνος.
  • 7. Αναφορές-Βιβλιογραφία  Wikipedia.org  Use of the gamma distribution to represent monthly rainfall In Africa for drought monitoring applications, Gregory J. Husak, Joel Michaelsen and Chris Funk, 2005  Johannesburg.climatemps.com